Виставка нових надходжень до НБУВ

1. Андрощук, Геннадій Олександрович.

Продовження строку дії патенту на винахід: міжнародний досвід правового регулювання [Текст] : [монографія] / Андрощук Г. О., Работягова Л. І. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2018. - 127 с.

В роботі досліджено економіко-правові аспекти інноваційної по­літики та патентних стратегій фармацевтичних компаній, питання нормативно-правового регулювання продовження строку охорони лі­карських засобів, що охороняються патентом і які підлягають адміністративній процедурі надання дозволу в країнах-членах ЄС та в інших економічно розвинених державах світу. Проаналізовано прак­тику застосування нормативно-правових положень у цій сфері у різ­них країнах світу, здійснено аналіз українського законодавства щодо зазначених питань.  

Розраховано на юристів, науковців, інженерно-технічних праців­ників, патентних повірених, викладачів, студентів, всіх, хто ціка­виться економіко-правовими проблемами патентного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828853

2. Барнс, Джуліан.

Історія світу в 10 1/2 розділах [Текст] : роман / Джуліан Барнс ; [пер. з англ. Г. Яновської]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 348, [3] с.

Британський письменникк-постмодерніст Джуліан Барнс не боїться експериментувати і робить це неперевершено й сміливо. Він неодноразово був відзначений престижними літературними нагородами, отримав Європейську літературну премію та премію Шекспіра.

У романі «Історія світу в 10 1/2 розділах» усесвітній потоп зображено з погляду… жука, який випадково опинився на ковчезі. Праведник Ной, який заливає горе алкоголем та страждає від депресії. Людина, що врятувалася з «Титаніка», і людина, яку з’їв кит. Актор-мандрівник, котрий шукає натхнення в джунглях. Модель нового Раю, схожого на супермаркет. Пекло, що має вигляд парку атракціонів… Десять з половиною розділів про химерний світ і важливі речі, які нас оточують.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829694

3. Бех, Іван Дмитрович.

Особистість на шляху до духовних цінностей [Текст] : монографія / акад. Іван Дмитрович Бех. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2018. - 294 с.

Породжувальною клітинкою духовності особистості слід вважати цінність, внутрішній сенс якої визначає її вчинкові життя. Реалізація такого підходу пропонується за допомогою осмислення концептуальної моделі Я-центрованості у вихованні та духовному розвитку особистості. У цьому зв’язку слід використовувати психологічні орієнтири, які апелюють зростаючу особистість до свого внутрішнього світу, насичуючи його смислоціннісними імперативами. Така духовна робота розгортається на основі впровадження у виховний процес процесуальної компонентної моделі, що конкретизується в адекватних методах і технологіях. Вперше представлена патріотично-громадянська складова духовності особистості у науково доцільній послідовності виховних впливів.

Монографія адресована викладачам  і студентам закладів вищої освіти, педагогам, методистам виховної роботи, усім, хто займається виховними проблемами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829775

4. Білецький, Володимир Стефанович.

Основи нафтогазової інженерії [Текст] : підруч. для студентів спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. Г. Вітрик ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Полтава : АСМІ, 2018. - 415 с.

 У навчальному підручнику викладено комплекс питань нафтової інженерії і технологій, які передбачені програмою курсу «Основи нафтогазової інженерії», що вивчається студентами спеціальностей «Нафтогазова інженерія та технології», «Гірництво» й інших, нафтогазових інститутів та факультетів.

Навчальний підручник також буде корисний при підготовці робітничих кадрів для підприємств нафтогазової галузі..

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА830249

5. Біницька, Катерина.

Підготовка майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи: теорія і практика [Текст] : [монографія] / Катерина Біницька ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України Григорія Терещука. - Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2018. - 375 с.

У монографії здійснено порівняльно-педагогічний аналіз тенденцій розвитку підготовки майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи. Висвітлено процеси модернізації систем початкової освіти країн Східної Європи у контексті професійної підготовки майбутніх учителів. Визначено напрями імплементації ідей професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти країн Східної Європи у систему педагогічної освіти України.

Монографія адресована студентам, магістрантам, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829212

6. Вдовічен, Анатолій Анатолійович.

Організація виставкової діяльності [Текст] : навч. посіб. / Вдовічен А. А., Вдовічена О. Г. ; Чернів. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - Чернівці : Технодрук, 2018. - 263 с.

У  навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні основи виставкової діяльності, досліджено особливості розвитку та становлення виставкового бізнесу в Україні та світі. Розглянуто питання планування та організації участі підприємств у виставкових заходах, а також напрями комерційної роботи у виставковому середовищі. Визначено сутність маркетингових комунікацій в контексті виставкової діяльності та запропоновано показники оцінки її ефективності.

Навчальний посібник розроблено з метою удосконалення підготовки студентів вищих навчальних закладів, що вивчають маркетинг, менеджмент, економіку, рекламу та інші дисципліни. Також навчальний посібник буде корисний всім, хто цікавиться проблемами організації виставкової діяльності в умовах ринкових відносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829951

7. Голікова, Наталія Сергіївна.

Мова художньої прози Павла Загребельного: від слова до концепту [Текст] : монографія / Н. С. Голікова ; [відп. ред. І. С. Попова] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент, 2018. - 432 с.

У монографії проаналізовано найважливіші мовні одиниці – стилістеми, що маркують художній дискурс П. Загребельного. Досліджено специфіку індивідуально-авторської мовотворчості в царині неології, інтертекстуальності, концептосфери. Систематизовано потенційні слова, оказіональні неолексеми (апелятиви й антропоніми) та словосполучення. Проведено типологічно-функціональний аналіз лінгвокультурних та етномовних знаків-стилістем. Змодельовано когнітивно-польову структуру низки концептів – репрезентантів специфічного, глибоко філософського мово мислення письменника.

Монографію адресовано мовознавцям і літературознавцям, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829208

8. Грибіниченко, Тетяна Олександрівна.

Услав ім'я своє [Текст] / Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко, Н. В. Кавера. - Київ : Фенікс, 2018. - 319 с.

У цій праці подано власні імена, їхнє походження й значення, імена великих київських князів і митрополитів, козацькі імена та прізвиська-прізвища, псевдоніми, імена зі “Святців” – іменників на щодень і помісячно; статті про тих, хто уславив ім’я своє й Україну добрими справами чи подвигами; написання імен українською та російською мовами.

Для здобувачів вищої освіти, старшокласників середніх навчальних закладів, педагогів-філологів, істориків і вчителів інших фахів, державних службовців тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829373

9. Батченко, Людмила Вікторівна

Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. / Батченко Л. В. [та ін.] ; [за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Дятлової В. В.] ; Донец. держ. ун-т упр. - Харків : Панов А. М., 2018 . Ч. 1. - 2018. - 259 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні та практичні аспекти управління бізнес-діяльністю на ринках ЄС, зокрема, питання правосуб’єктності європейських підприємств на національному та закордонному ринках, особливості нормативно-правової, валютно-фінансової, транспортної складових бізнес-середовища підприємств при виході на ринки ЄС, концептуальні засади європейського підходу до управління, тощо.

Рекомендовано для студентів, аспірантів, викладачів, співробітників органів влади та місцевого самоврядування, представників ділових кіл.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357579/1

10. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Юрченко [та ін.] ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. економіки природокористування та орг. вир-ва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 375 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки студентів спеціальності “Туризм”. Містить перелік тем, винесених для вивчення на лекційних заняттях. До кожної теми наведено теоретичний матеріал, завдання до практичних занять, перелік запитань, перелік тестових завдань та глосарій.

Призначено для студентів спеціальності “Туризм” очної та заочної форми навчання. Може бути використаний також слухачами ІПО та підприємцями, що працюють на ринку туристичних послуг або планують започаткувати, бізнес на цьому ринку.     

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829061

11. Згурская, Мария Павловна.

Загадки истории. Страна древних ариев и Великих Моголов [Текст] / М. Згурская, А. Корсун, Н. Лавриненко. - Харьков : Фолио, 2019. - 378, [2] с. - (Загадки Истории).

Индия всегда ассоциировалась у большинства жителей Европы с чем-то мистическим и даже сказочным, так повелось со времен Александра Македонского, так обстояло дело и в более поздние эпохи – географических открытий или наполеоновских войн. Век XIX поднял на щит вопрос о прародине ариев – героев древнеиндийских сказаний "Махабхарата" и "Рамаяна", которые, как доказала наука, были прародителями всех индоевропейских народов. А любителей исторических загадок на протяжении многих десятилетий волновали судьбы самых знаменитых драгоценных камней в истории человечества, родиной которых была все та же Индия. Обо всем этом и рассказывает эта книга, предназначенная для самого широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА830920

12. З піснею у серці [Текст] : зб. укр. пісень з нотами / [уклад.: І. М. Зушман та ін.]. - Чернівці : Наші книги, 2018. - 511 с.

У збірку пісень увійшди історичні, патріотичні, відомі народні, стрілецькі пісні та пісні УПА, а також сучасні пісні та колядки.

Для всіх, хто цінує і любить українську пісню.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО275154

13. Зюбровський, Андрій Вікторович.

Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці XIX - на початку XXI століття (за матеріалами ПІвденно-Західного історико-етнографічного регіону) [Текст] : [монографія] / Андрій Зюбровський ; НАН України, Ін-т народознавства. - Київ : Наукова думка, 2018. - 189, [10] с. - (Проект "Наукова книга". Молоді вчені).

У монографії на основі аналізу значного масиву польових, архівних та літературних джерел здійснено комплексне наукове дослідження народних традицій повсякденного хлібопечення українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону на загальноукраїнському та загальнослов'янському тлі. Проаналізовано технологічну та обрядову складові процесу хлібопечення в їх нерозривному взаємозв'язку. Сформульовано власні авторські концепції щодо ґенези та первісного функціонально-семантичного навантаження багатьох звичаєво-обрядових приписів, які супроводжували та регламентували процес випікання щоденного хліба в українців. На основі реконструкції еволюційного розвитку хлібопечення встановлено побутування на території дослідження третього, крім вчиненого та прісного, виду хліба, та запропоновано термін для його назви.

Книга адресована етнологам, історикам, краєзнавцям, народознавцям та всім, хто цікавиться дослідженням народної культури українців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВC65367

14. Іванов, Юрій Феодосійович

Цивільне право України [Текст] : навч. посіб : у 2 т. / Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. Т. 1. - 2019. - 340 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Цивільне право України». У ньому висвітлюється суть основних інститутів Загаль­ної та Особливої частин цивільного права, значну увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального права (договірним та недоговірним зобов’язанням), спадкового права. У посібнику окреслені основні питання, які в повній мірі забезпечують вивчення загальних засад цивільного права, а також особливостей правового регулювання та застосування норм права у різних сферах приватноправових відносин. Структура викладення матеріалу дозволяє в стислі строки опанувати курс цивільного права, отримати цілісні уявлення про особливості правильного тлумачення та застосування цивільно-правових норм, систематизувати отримані знання, підготуватись до іспиту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357572/1

15. Іконнікова, Марина Валеріївна.

Професійна підготовка філологів в університетах США: теорія і практика [Текст] : монографія / М. В. Іконнікова ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Н. М. Бідюк. - Хмельницький : Бідюк Є. І., 2018. - 370, [81] с.

Висвітлено результати вивчення вітчизняних і зарубіжних наукових джерел  з проблеми професійної підготовки філологів у досвіді США. Простежено ґенезу й розроблено періодизацію становлення та розвитку філологічної освіти в США. Обґрунтовано теоретичні, організаційні та дидактичні засади професійної підготовки філологів в американському досвіді. Проведено порівняльно-педагогічний аналіз систем професійної підготовки філологів в університетах США та України. Окреслено можливості використання інноваційних ідей американського досвіду для обґрунтування перспектив розвитку системи професійної підготовки філологів в Україні.

Адресовано студентам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, науковцям, усім, хто цікавиться проблемами порівняльної професійної педагогіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА830814

16. Каденко, Олег Анатолійович.

Державне управління охороною здоров'я в Україні: сучасний стан, проблеми, шляхи вдосконалення [Текст] : [монографія] / Каденко О. А. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 187 с.

Висвітлена державна політика охорони здоров’я в Україні з аналізом змісту, особливостей, принципів та нормативного забезпечення управління сфери охорони здоров’я; розкриті напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення її управління та регулювання.

Для організаторів системи охорони здоров’я, науковців та широкого кола читачів, які цікавляться питаннями сучасного стану та шляхів реформування цієї галузі економіки країни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829673

17. Козяр, Микола Миколайович.

Комп'ютерна графіка Solidworks [Текст] : навч. посіб. / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук, О. В. Парфенюк. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 251 с. :

 В навчальному посібнику описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи SolidWorks, подано приклади, які ілюструють прийоми роботи з програмою. Також містяться 10 лабораторних робіт із покроковими сценаріями виконання типових завдань в SolidWorks. 

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів із метою надання методичної допомоги в процесі підготовки до лабораторних занять із комп’ютерної графіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829477

18. Криміналістика [Текст] : підруч. : у 2 т. / за заг. ред.: д-ра юрид. наук, проф. А. Ф. Волобуєва, д-ра юрид. наук, проф. Р. Л. Степанюка, д-ра юрид. наук, доц. В. О. Малярової ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. Т. 1 / [А. Ф. Волобуєв та ін.]. - 2018. - 383 с.

У першому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено загальнотеоретичні положення криміналістики, питання криміналістичної техніки та криміналістичної тактики, надано практичні рекомендації щодо розслідування злочинів.

Підручник орієнтовано на підготовку фахівців для підрозділів досудового розслідування Національної поліції України, але він може бути корисним також і для інших осіб, які навчаються чи викладають у ВНЗ МВС України, практичних працівників органів правопорядку і використовуватись в інших юридичних ВНЗ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357569/1

19. Національна академія наук України: правові засади організації та діяльності [Текст] : [монографія] / [Ю. С. Шемшученко та ін. ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Юридична думка, 2018. - 573 с.

У книзі на основі вивчення та аналізу першоджерел і відповідних нормативних актів висвітлюються правові засади організації та діяльності Національної академії наук України як вищої наукової установи країни на всіх етапах її становлення та розвитку. Досліджуються сучасний правовий статус Академії, її організаційно-правова структура, функції і повноваження керівних органів, а також актуальні питання академічного самоврядування, правового регулювання діяльності науково-дослідних інститутів та інших установ, організацій і підприємств, публічних, майнових, трудових і соціальних відносин, реалізації прав інтелектуальної власності у системі Академії, міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва тощо. Сформульовано пропозиції щодо перспектив і напрямів удосконалення правових засад організації і діяльності Академії та її установ у сучасних умовах. У додатках подані основні чинні законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють діяльність НАН України.

Для правознавців, істориків, науковців, усіх, хто цікавиться історією і сьогоденням НАН України.

 Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65253

20. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? [Текст] / Стівен Блокманс [та ін.] ; за ред. Майкла Емерсона та Вероніки Мовчан ; Центр європ. політ. дослідж. (CEPS), Брюссель, Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій (ІЕД), Київ. - 2-ге вид. ; Київ : Лопатіна О. О. ; Брюссель, 2018. - XII, 276 с.

Мета посібника – зробити складний політичний, економічний та юридичний зміст Угод про асоціацію справді зрозумілим. Це друге видання, опубліковане через два роки після початку дії Угоди, має нову цінність, оскільки відображає прогрес України у впровадженні Угоди.

Посібник був підготовлений двома групами дослідників із незалежних аналітичних центрів – Центру європейських політичних досліджень (CEPS) у Брюсселі та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у Києві за підтримки Шведського агентства з питань міжнародного розвитку (SIDA). Посібник входить до трилогії, два інші посібники якої пояснюють зміст Угод про асоціацію і ПВЗВТ з Грузією та Молдовою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829421

21. Кусумано, Майкл А..

Стратегії геніїв. П'ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса [Текст] / Майкл А. Кусумано і Девід Б. Йоффі ; [пер. з англ. С. Новікової]. - 3-тє вид. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2019. - 256 с.

Як стають видатними стратегами? Ґейтс, Ґроув і Джобс були першими «бізнес-зірками» в сучасному світі технологій. Аналізуючи їхній тридцятирічний досвід управління компаніями сукупною вартістю в 1,5 трильйона доларів – Microsoft, Intel та Apple – автори цієї книжки сформулювали п’ять основних правил, що виявилися спільними в їхньому стратегічному плануванні та дозволили випередити конкурентів, які цими принципами нехтували. Саме ці правила допомогли стільниковому телефону iPhone далеко посунути індустріальних гігантів Nokia та BlackBerry, крихітній компанії Microsoft із Сіетла взяти гору над своїм головним замовником – на той час найдорожчою у світі компанією IBM, а майже збанкрутілій фірмі Intel здолати японців, корейців та європейців у боротьбі за світове лідерство в новій революційній технології – виробництві мікропроцесорів.

Ця книжка – путівник найкращими сторінками досвіду стратегічного планування, управління та практичної діяльності, який дозволить будь-кому стати ефективним стратегом, як Ґейтс, Ґроув чи Джобс.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829520

22. Витале, Джо.

Разбуди в себе миллионера. Манифест богатства и процветания [Текст] / Джо Витале (соавтор бестселлера "Тайна") ; [пер. с англ. А. В. Андреева]. - Київ : Форс Україна, 2019. - 266 с.

Пообещайте самому себе: находить положительные стороны в любом событии и сделать оптимизм частью своей жизни; думать только о хорошем, работать только для успеха и ожидать от жизни только самого лучшего; радоваться успеху других так же, как и своему собственному. Этот манифест поможет вам взять на себя ответственность за свою жизнь и стать богатым как материально, так и духовно. Вы поймете истинное назначение денег и научитесь правильному отношению к ним. Но главное, обретете миссию, благодаря которой сумеете изменить к лучшему не только себя, но и мир вокруг.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА834729

23. Кушакова-Костицька, Наталія Вадимівна.

Право на інформацію в інформаційну епоху: порівняльне дослідження [Текст] : монографія / Н. В. Кушакова-Костицька. - Київ : Логос, 2018. - 270, [1] с.

Монографію присвячено важливому питанню сьогодення – формуванню інформаційного суспільства, яке безпосередньо пов’язано із реалізацією та захистом права людини на інформацію, і насамперед – переосмисленню цих прав на світоглядному рівні. Автором проаналізовано сучасний стан суспільно-правових відносин в інформаційній сфері з урахуванням філософських, правових, психологічних, технологічних та інших аспектів проблеми, які виникають у зв’язку із загальносвітовими тенденціями глобалізації та віртуалізації повсякденного життя.

Призначено для науковців, працівників правоохоронних органів, а також широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829312

24. Легенький, Юрій Григорович.

Естетика українського етнодизайну [Текст] : монографія / Юрій Легенький. - Київ : Ун-т "Україна", 2018. - 253 с.

Видання є науковим узагальненням лекційного курсу, що читався на кафедрі дизайну. Український етнодизайн реконструюється як антропологічна, культурологічна та естетична цілісність.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829707

25. Міжнародна торговельна діяльність [Текст] : підручник / [В. В. Рокоча та ін. ; наук. ред. В. В. Рокоча] ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ : ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК", 2018. - 696, [1] с.

В підручнику висвітлено основоположні проблеми організації та ведення міжнародної торговельної діяльності. Розкрито сутність міжнародної торгівлі, її значення для розвитку національних економік, розглянуто конкретні форми міжнародної торговельної діяльності, класичні і сучасні інструменти її здійснення.

Підручник розрахований на студентів спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна економіка».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65297

26. Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. / [С. С. Бичкова та ін.] ; за ред. доц. Ю. Ф. Іванова. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. - 388 с.

У посібнику, на основі аналізу національного законодавства, нормативно-правових актів ряду іноземних держав, викладені основні положення, що характеризують природу і специфіку міжнародного приватного права, розглянуті правове становище іноземних громадян і юридичних осіб в Україні та за кордоном; основні інститути особливої частини міжнародного приватного права: речове право, право інтелектуальної власності, договірні зобов’язання, розрахунково-кредитні, спадкові, шлюбно-сімейні, трудові відносини, питання міжнародного цивільного процесу.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків та інших осіб, які цікавляться питаннями міжнародного приватного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА830957

27. Онищук, Ігор Ігорович.

Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах [Текст] : монографія / І. І. Онищук ; Ун-т Короля Данила, Нац. акад. прав. наук України, Лаб. акад. дослідж. прав. регулювання та юрид. техніки. - 2-ге вид., стер. - Харків : Право, 2019. - 224 с.

Монографію присвячено комплексному загальнотеоретичному дослідженню юридичного письма та розробці теорії техніки юридичного письма в нормативно-правових актах як сегмента юридичної техніки та складової юридичних технологій. Сформульовано загальні принципи словесної організації нормативних висловлювань; встановлено критерії якості та основні правила техніки юридичного письма; висвітлено особливості структури нормативно-правового акта щодо його реквізитів, змісту і логіки письмового викладу; сформовано практичні рекомендації щодо вдосконалення техніки юридичного письма в нормативно-правових актах апарату держави.

Праця адресована практикуючим юристам, парламентарям, управлінцям, викладачам юридичних факультетів, студентам, аспірантам, усім зацікавленим представникам громадянського суспільства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс65197

28. Основи програмування мовою C++ [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Путятін [та ін.]. - Харків : Коряк С. Ф., 2018. - 282 с.

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва829624

29. Паундстоун, Вільям.

9,99. Міф про чесну ціну [Текст] / Вільям Паундстоун ; пер. з англ. Дмитро Кожедуб. - Київ : Наш формат, 2019. - 343, [1] с.

«Вигідна пропозиція!», «Дешевше не буде!» – слогани, які ми бачимо чи не на кожному кроці. Та як люди раціональні й звиклі до реклами, ми вважаємо, що здатні залишитися до них байдужими, що відрізнимо справді вигідну покупку від здирництва. Проблема лише в одному – наше уявлення оманливе. Залежно від обставин, ту саму ціну ми можемо сприймати по-різному. Тож як продавці «граються» зі споживачами, створюючи «спеціальні пропозиції» чи змінюючи розмір упаковки? Як дизайн товару впливає на нашу оцінку?  Що відбувається, коли ціна закінчується на магічні 9,99?  Автор цієї книжки  показує, чому цифри, навколо яких обертається світ, аж ніяк не такі логічні, як іноді здається.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва829627

30. Порівняльний цивільний процес [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Т. В. Заварза та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 155 с.

Посібник присвячений вивченню основних інститутів цивільною процесу різних держав та створений на основі лекцій з порівняль­ного цивільного процесу, які читали у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Кожен інститут цивільного процесу розглянуто з посиланням на першоджерела держав Європейського Союзу, США, Швейцарії, Австралії і т. д. Під час викладення мате­ріалу враховані зміни, що відбулися у цивільному процесі України 15 грудня 2017 року. У якості ілюстративно-наочних матеріалів після кожного пункту посібника наведені переклади судових рішень окре­мих держав світу. Кожен пункт посібника містить питання для само­перевірки та завдання для контролю засвоєння знань.

Посібник розрахований на студентів, що навчаються за спеціаль­ністю «Міжнародне право».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва828996

31. Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова" [Текст] : колект. монографія / [Башкирова О. та ін. ; наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко]. - Чернівці : Букрек, 2018. - 221, [1] с. - (Коронація слова).

Монографія узагальнює результати дослідження художніх текстів учасників Міжнародного конкурсу «Коронація слова» відповідно до визначення найбільш актуальних для сучасного світу типів ідентичностей – етнічної, культурної, національної, громадянської, європейської, аксіологічної, гендерної, мистецької «розсіяної», «плинної», еґо-ідентичності та ін.

Пропонується літературознавцям, викладачам, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної української літератури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва829470

32. Рыбак, Аркадий Михайлович

Хорошо ли там, где нас нет? Моя Европа от А до Ю [Текст] : [в 3 ч.] / Аркадий Рыбак. - Одесса : [б. и.], 2018. Ч. 3 : К - Ю. - 2018. - 287 с.

«Хорошо ли там, где нас нет? Моя Европа от А до Ю» – это не стандартный путеводитель с описанием наиболее достопримечательных мест. Европа в этой книге увидена глазами журналиста и фотографа. Достопримечательности в ней зафиксированы фотоаппаратом и описаны со всей возможной широтой знаний – исторических, экономических и даже бытовых. При этом Европа открывается читателю не только через столицы или знаменитые места; журналистское любопытство заставляет автора посещать и те места, информацию о которых не всегда найдешь в справочниках. Что делает книгу еще более увлекательной и полезной.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357658/3

33. Сергійчук, Володимир.

Соборна пам'ять України [Текст] : календар-альманах 2019 / Володимир Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. - 288 с. :

У пропонованому календарі-альманасі наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу, яких ушановуємо в 2019 році.

Розрахований на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва829979

34. Соединенные Штаты Америки. История, политика, культура [Текст] : сб. науч. ст. / [И. М. Авласенко и др. ; редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред.) и др.] ; НАН Беларуси, Ин-т истории, Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 276, [1] с.

Сборник научных статей посвящен актуальным вопросам истории внутриполитической жизни и внешней политики Соединенных Штатов Америки на разных этапах их существования, актуализирует проблемы историографии американской истории. Помещенные в сборник статьи написаны на основе впервые введенных в научный оборот источников или же предлагают их новое оригинальное прочтение.

Материалы сборника будут полезны исследователям-американистам, преподавателям, студентам и аспирантам, а также всем, кто интересуется актуальными проблемами исторического прошлого и современной жизни США.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65522

35. Стражный, Александр.

Болезни, в которые играют люди. Сам себе психотерапевт [Текст] : [12 шагов к здоровью] / Александр Стражный. - 2-е изд. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 317, [1] с.

Многие болезни – результат наших мыслей. Особенно это касается заболеваний, связанных с нервной системой, и различных психических расстройств. Иногда люди выбрасывают уйму денег на ветер, борясь с несуществующими недугами. В книге рассматриваются парадоксальные ситуации, в которые неосознанно попадают пациенты. Автор предлагает полезные советы и простые рекомендации, а также делится увлекательными историями и фактами. Но самое главное – это десять сеансов самотерапии, в результате которых вы без помощи специалиста избавитесь от болезней и станете психотерапевтом сами себе.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва830749

36. Теоретичні засади розвитку земельних відносин у сільському господарстві [Текст] / [О. В. Ходаківська та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка, О. В. Ходаківської] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2018. - 232 с.

Висвітлено теоретичні засади ринкової трансформації земельних відносин у сільському господарстві. Розглянуто теоретико-методологічні особливості економічного регулювання земельних відносин та обґрунтовано теорію нормативної грошової оцінки земель. Проаналізовано сутність економічного обороту земель сільськогосподарського призначення. Представлено теорію розширеного відтворення родючості грантів. Викладено основні теоретичні засади управління зрошуваним землеробством. Обґрунтовано теоретичні засади організаційно-економічного регулювання екологізації аграрного виробництва.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, керівників та фахівців аграрного сектору, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829326

37. Теорія держави і права [Текст] : підручник / [О. М. Бандурка та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. - 415 с.

Навчальний матеріал підручника, викладений з урахуванням новітніх досягнень теоретичної юридичної науки, норм Конституції України, узагальнень чинного законодавства, юридичної практики та порівняльно-правових досліджень, сприятиме повноцінному оволодінню курсом теорії держави і права, стане корисним і початківцям, і тим, хто прагне оволодіти фундаментальним понятійним загально правовим апаратом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829093

38. Тичина, Андрій Геннадійович.

Україна. Центр. Південь [Текст] : путівник / Андрій Тичина ; [пер. з рос. В. С. Бойка]. - Харків : Фоліо, 2018. - 254, [1] с.

Путівник «Україна. Центр. Південь » призначений для людей, що живуть як в нашій країні, так і за її межами, які люблять самостійно планувати подорожі, відкривати для себе нові маршрути та місця. З його допомогою можна освоїти до 30 захоплюючих маршрутів по Центральній і Південній Україні, дізнатися про цікаві місця, музеї і пам'ятники по маршруту слідування, правильно вибрати час туру, щоб не тільки насолодитися новими відкриттями, а й відвідати місцеві свята та фестивалі. Автор надає детальну інформацію про музеї, готелі, місця відпочинку і розваг, що, безумовно, полегшує планування подорожей. Книга ілюстрована фотографіями автора.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65497

39. Українська фольклористична енциклопедія [Текст] : у 2 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : Сталь, 2018. Т. 1 : А - Л / [упоряд., наук. ред., керівник проекту д-р філол. наук, проф. М. К. Дмитренко, редкол.: М. К. Дмитренко (голова) та ін.]. - 2018. - 739 с.

У першій в Україні фольклористичній енциклопедії розкрито феномен традиційної нематеріальної культури українців від давнини до нинішнього часу; відзначено синкретичність і синтетизм фольклору, його зв'язки з мовою, міфом, ритуалом, магією, релігією, історією, етнографією, літературою, різними видами народного і професійного мистецтва; висвітлено походження та жанрове розмаїття фольклору, його національну специфіку, поетику; простежено зародження та розвиток української фольклористики як науки; подано інформацію про дослідників, збирачів, носіїв-виконавців фольклору (кобзарів, лірників, народних співаків, казкарів, оповідачів); охарактеризовано основні терміни, поняття та явища з теорії фольклору, історії фольклористики, сучасного стану досліджень, записування, архівного збереження, публікацій фольклору.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників культури, всіх, хто цікавиться фольклором, етнографією, історією, духовною культурою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357605/1

40. Феррацці, Кейт.

Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств [Текст] / Кейт Феррацці за участі Тала Реза ; [пер. з англ. І. Грипи]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2019. - 350 с.

«Ніколи не їжте наодинці», що вже стала класикою з мистецтва заводити корисні знайомства та будувати відносини, навчить вас ставитися до них як до соціального капіталу. Дізнайтеся, як стати помітним у будь-якому товаристві й цікавим для будь-якої людини та як одним телефонним дзвінком чи вчасно врученою візитівкою змінити своє життя. А також: як будувала свою політичну кар'єру Гілларі Клінтон, як Катеріна Ґрехем зі звичайної домогосподарки перетворилася на успішного редактора Washington Post і як навчання на власних помилках зробило Авраама Лінкольна президентом. Кейт Феррацці навчить спілкуватися, а спілкування – перетворювати на успіх! Уроки правильного нетворкінгу!

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА830143

41. Форд, Генрі.

Моє життя та робота [Текст] / Генрі Форд ; пер. з англ. Анжели Асман. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 310, [1] с.

Захоплива розповідь про життя та роботу Генрі Форда від нього самого. Генрі Форд – американський промисловець, засновник «Форд Мотор компані» та спонсор розробки конвеєрної технології масового виробництва. У своїй книзі він детально описує, яким чином досягнув успіху у виробництві наймасовішого автомобіля світу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА831118

42. Фурдичко, Андрій Орестович.

Український мелос на зламі тисячоліть: динаміка фольклорної традиції [Текст] : [монографія] / Андрій Фурдичко ; [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. - Київ : КНУКіМ, 2018. - 314, [14] с.

У монографії на основі широкого кола джерел і наукової літератури вперше здійснено комплексне узагальнююче дослідження процесів фольклоризму у пісенно-музичному мистецтві України (кінець XX – поч. XXI ст.). Визначено параметри системи збереження етномузичного фольклору в Україні; проаналізовано розвиток кобзарського мистецтва в історичному та музикознавчому аспектах; розглянуто жанрові і стильові особливості освоєння фольклорного матеріалу музичними фольклорними колективами у контексті процесу зростання фольклористичного руху в Україні; охарактеризовано фестивальний рух через призму використання народнопісенного пласту. Докладно узагальнено процес освоєння фольклорного пласту на оперній сцені, шляхи і методи презентації музичного фольклору на радіо, ТБ, у мережі Інтернет, друкованих засобах масової інформації тощо.

Монографія розрахована на фахівців у галузі мистецтвознавства, фольклористики та шанувальників українського мелосу, студентів, аспірантів, докторантів і широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65300

43. Харук, Андрей Иванович.

Сделано в Украине [Текст] / Андрей Харук. - Харьков : Фолио, 2019. - 265, [1] с.

 Эта книга рассказывает о достижениях отечественной промышленности в четырех стихиях: на суше, море, в воздухе и  космосе – от первых паровозов, тракторов, танков, пароходов до искусственных спутников Земли и известных во всем мире самолетов «Антей», «Руслан», «Мрия», а более двухсот иллюстраций помогут читателям лучше представить мощные машины и механизмы, созданные в Украине.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65475

44. Хромей, Василь Васильович.

Конституційне право на працю [Текст] : монографія / В. В. Хромей ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. - 239 с.

У монографії досліджено становлення та розвиток конституційного права людини на працю в Україні, поняття цього права та гарантії його реалізації. Визначено основні проблеми, що потребують негайного вирішення державою для повного здійснення громадянами свого конституційного права на працю. Проаналізовано міжнародні акти та національне законодавство щодо відповідності конституційних положень про право на працю та гарантій його реалізації міжнародним стандартам. Досліджено трудовий договір як основну форму реалізації конституційного права на працю в Україні. Розглянуто особливості реалізації конституційного права на працю особами, що потребують додаткового захисту. Проаналізовано окремі аспекти захисту громадян від незаконного звільнення як важливої конституційної гарантії.

Призначено для викладачів закладів вищої освіти, студентів, науковців, та спеціалістів у галузі конституційного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829776

45. Чекотовський, Едуард Васильович.

Статистичні методи на основі Microsoft Excel 2016 [Текст] : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський . - Київ : Знання, 2018. - 407 с. :

У навчальному посібнику вперше детально розглядаються методологія і техноло­гія статистичних методів із застосуванням української версії програми Microsoft Excel 2016 – найновішої версії цієї програми. Висвітлено основні теоретичні поняття і категорії статистичної науки, зокрема статистичну сукупність, одиницю статистичної сукупності, статистичну закономірність.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців, які у своїй професійній діяльності застосовують статистичні методи опрацювання та аналізу інформації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65198

46. Черемних, Інна Володимирівна.

Телевізійний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / І. В. Черемних. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Експрес-об'ява, 2018. - 303 с.

Телебачення продовжує завойовувати конкурентні переваги у боротьбі за споживача завдяки відеоконтенту. Корінні зміни медійного ландшафту потребують нових інструментів монетизації телевізійного контенту, реопозиціонування телемовців, таргетування споживачів, інноваційних бізнес-процесів виробництва недійних товарів. Ви отримаєте відповіді на запитання: Як створити яскравий і цінний для глядача продукт? Завдяки яким маркетинговим комунікаціям краще продати? Як змонтувати і де розмістити промо-ролик? Хто ваш глядач? Що таке таргетинг, SMM, SEO, кастомізація, піплметрові дослідження, НЛП?

Для студентів факультетів та відділень журналістики, соціальних комунікацій, журналістів-практиків, усіх охочих здобути корисні знання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва830322

47. Чорна, Вікторія Григорівна.

Адміністративно-правові обмеження в парадигмі права [Текст] : монографія / В. Г. Чорна ; НДІ публ. права. - Київ : Кафедра, 2018. - 351 с.

Дана робота є першим монографічним дослідженням, присвяченим адміністрати­вно-правовим обмеженням в парадигмі права. В роботі здійснено комплексне та системне дослідження обмежень в адміністративному праві. Розкрито генезис становлення та розвитку обмежень в адміністративному праві. На підставі вивчення зарубіжного досвіду адміністративно-правових обмежень досліджено еволюцію адміністративно-правових обмежень в законодавстві зарубіж­них країн та запропоновано імплементацію обмежувальних практик зарубіжних країн в законодавство України.

Робота адресована фахівцям-теоретикам, які займаються дослідженнями в галузі адміністративного права і процесу, а також викладачам, аспірантам, студентам юри­дичних навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва828916

48. Шмалько, Владимир Михайлович.

Наноматериалы из угля и продуктов его пиролиза [Текст] : монография / В. М. Шмалько, Л. Г. Кеуш, О. И. Зеленский. - Днепр : Лира, 2018. - 166 с.

 В публикации представлены теоретические и экспериментальные исследования использования угля и продуктов его пиролиза  для получения углеродных наноматериалов и извлечение техногенных углеродных наночастиц. Приведены способы применения суспензий углеродных наночастиц во многих секторах промышленности. Рассмотрено влияние углеродных наноматериалов на социальные и экологические аспекты жизнедеятельности человека, а также показана возможность получения углеродных наноматериалов из возобновляемого сырья.

Книга рекомендована студентам и аспирантам высших учебных заведений и специалистам, занимающимися вопросами получения и использования углеродных наноматериалов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва829710

49. Як тебе не любити... [Текст] : корот. проза про сучас. Київ та киян 2018 / [Сергій Іванов та ін. ; передм. М. Іванцова ; фот.: П. Пащенко та ін. ; ред. О. Іваницька]. - Київ : Фенікс, 2018. - 142, [1] с.

 Збірка оповідань та історій, що сталися у Києві та надихнули авторів поділитися своїми враженнями з читачами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва829757

50. Misztal, Mariusz.

Tests in English. Thematic vocabulary [Text] : intermediate and advanced level / Mariusz Misztal. - Kyiv : Znannia, 2018. - 352 p.

Посібник містить тести трьох типів. До першої групи входять тести, що дають можливість з’ясувати рівень володіння лексикою, котра найчастіше використовується носіями англійської мови у Великій Британії та США. До другої групи належить менш вживана лексика, що може зацікавити тих, для кого накопичення словикового запасу є своєрідним хоббі й хто планує складати Cambridge Proficiency in English Examination. Тести третьої групи містять термінологічнку лексику різних сфер діяльності та галузей знань.

Для всіх, хто має середній та високий рівні знань англійської мови.

Шифр зберігання книги у НБУВ: IВ225700

 

 

 

Підготували: зав. відділу Смоляр І.Е.,

головний бібіліотекар Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138