Виставка нових надходжень до НБУВ

1. Австрійська Республіка та Європейський Союз: правовий вимір економічної інтеграції [Текст] : [монографія] / А. О. Рябошапченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2018. - 224 с.

У монографії на прикладі досвіду Австрійської Республіки розглянуто актуальні питання розвитку інтеграційних процесів у Європі. Представлено авторське бачення напрямів внутрішньої та зовнішньої політики та стану розвитку країни у контексті реалізації її потенціалу в рамках ЄС. Охарактеризовано австрійський шлях до європейської інтеграції: від участі у Європейській асоціації вільної торгівлі до імплементації спільних політик ЄС після набуття повного членства у ЄС. Досліджено правове регулювання участі Австрійської Республіки в Європейському митному союзі та Європейському економічному та валютному союзі. Простежено проблемні аспекти правового забезпечення економічної інтеграції Австрійської Республіки до ЄС. Наголошується на необхідності використання Україною австрійського досвіду правового регулювання інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також для всіх, хто цікавиться актуальною проблематикою розвитку інтеграційних процесів у сучасних умовах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА827736

2. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю створення Харків. НДІ суд. експертиз ім. Заслуж. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 10-11 жовт. 2018 р.) / Харків. НДІ суд. експертиз ім. Заслуж. проф. М. С. Бокаріуса ; [редкол.: О. М. Клюєв та ін.]. - Харків : Право, 2018. - 249 с.

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми судової експертології та криміналістики. Особливу увагу приділено проблемам науково-методичного и інформацій­ного забезпечення судово-експертної діяльності, завданням і тенденціям криміналістики на сучасному етапі її розвитку та загальним положенням судової експертизи: теоретичним, правовим і організаційним питанням.

Для науковців, працівників правоохоронних органів, суддів, судових експертів, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС64878

3. Андрощук, Г. О.

Інтелектуальна власність в національних інноваційних системах [Текст] : монографія / [Г. О. Андрощук] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2018. - 364, [1] с.

У монографії розглянуто еволюцію концепції національних інноваційних систем (НІС) та практику їх розбудови на прикладі країн різного рівня економіч­ного розвитку. Визначено характерні тенденції застосування НІС-підходу в дер­жавній економічній політиці та обґрунтовано його зв'язок з економічним зростанням та конкурентоспроможністю. Проаналізовано оцінки результативно­сті інноваційних систем в межах методології міжнародних рейтингів та стати­стичних звітів. З позицій системного підходу розкрито динаміку розвитку НІС в Україні з подальшим визначенням пріоритетних напрямів удосконалення її скла­дових. Розроблено систему програмних заходів щодо реалізації державної інно­ваційної політики у напрямі забезпечення формування та розвитку інноваційної системи України, адекватної внутрішнім та зовнішнім викликам.

Для науковців, державних службовців, підприємців, викладачів, аспі­рантів і студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828938

4. Андрощук, Геннадій Олександрович.

Патентне право: міжнародно-правове регулювання [Текст] : монографія / Андрощук Г. О., Работягова Л. І. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2018. - 285 с.

У монографії висвітлено: питання розвитку міжнародного па­тентного права у рамках ВОІВ і СОТ; міжнародні договори як ін­струмент гармонізації національних законодавств у сфері правової охорони винаходів; регіональний міжнародно-правовий механізм охорони винаходів, у тому числі сучасну європейську патентно-пра­вову систему, аспекти формування патентної системи Європейського Союзу; вплив високих технологій (біотехнологій, нанотехнологій, зе­лених технологій) на розвиток правової охорони винаходів; пробле­ми реформування патентного законодавства США.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних, творчих праців­ників, юристів, економістів, викладачів, студентів, всіх, хто цікавить­ся проблемами інтелектуальної власності.           

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829016

5. Антикризове проектне управління в державному секторі [Текст] : підручник / [Т. М. Безверхнюк та ін. ; за заг. ред. Т. М. Безверхнюк, І. А. Сенчі] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. - 251 с.

Підручник є складовою інтегрованого навчально-атестаційного комплексу факультативної дисципліни «Антикризове проектне управління в державному секторі», а також забезпечує методичне наповнення дисциплін «Проектний менеджмент», «Антикризове управління», «Стратегічне планування», «Управління ризиками» програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент». У підручнику представлено сучасні наукові підходи, стандарти та технології створення дієвої системи державного антикризового управління на засадах проектного підходу. Навчальний матеріал ґрунтується на методологічній інтеграції (симбіозі) концепції антикризового управління, технології проектного менеджменту та інструментарію управління ризиками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА827997

6. Антоненко, Олександр Володимирович.

Архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) [Текст] : навч. посіб. для студентів спец.: 014 "Середня освіта (Інформатика)", 015.10 "Професійна освіта (Комп'ютерні технології)", 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 123 "Комп'ютерна інженерія" / О. В. Антоненко, І. О. Бардус ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Харків : ПромАрт, 2018. - 268 с.

 Пропонований навчальний посібник присвячений питанням організації і функціонування сучасних комп’ютерів та їх основних складових частин. Розглянуто структуру і функціонування сучасних комп’ютерів нейманівського типу, принципи організації шин, внутрішньої та зовнішньої пам’яті, операційних пристроїв і систем введення-виведення. Висвітлено основні тенденції в архітектурі сучасних процесорів, принципи побудови й архітектурні особливості комп’ютерів не нейманівського типу, принципово нові архітектури комп’ютерів і особливості їхньої побудови.

Посібник буде корисним студентам і викладачам цієї дисципліни, а також слухачам інститутів післядипломної освіти та курсів підвищення кваліфікації спеціалістів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828231

7. Баранов, Олександр Андрійович

Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання [Текст] : монографія / О. А. Баранов. - Харків : Право, 2018 . Т. 1 : Сфери застосування, ризики і бар'єри, проблеми правового регулювання. - 2-ге вид. - 2018. - 342 с.

В монографії досліджено виникнення та розвиток феномену Інтернету речей, на чисельних прикладах з’ясовано його унікальну роль в розвитку соціуму, на основі аналізу особливостей складу та функціонування технологій, які при цьому використовуються, в інтересах подальших юридичних досліджень обґрунтовано та запропоновано визначення терміна «Інтернету речей».

Запропоновано розглядати Інтернет речей як адаптивну, самоконфігуровану, гетерогенну, гібридну, багатозв’язну, багатовимірну і багатофункціональну глобальну гіперсистему, що додає певних системних правових проблем, але є вкрай необхідним для побудови адекватних правових моделей для різних прикладних сегментів людської діяльності.

Як типові приклади наведено методологічні підходи щодо аналізу, з’ясуванню та формулюванню правових проблем, пов’язаних з розвитком інформаційної інфраструктури Інтернету речей, застосуванням штучного інтелекту та роботів, автономних автомобілів, кораблів і дронів, з використанням розумних контрактів, особливостями захисту персональних даних, авторського права та права інтелектуальної власності, із забезпеченням кібербезпеки, із визначенням юридичної відповідальності тощо.

Для науковців, студентів і аспірантів, працівників органів державної влади, юристів і фахівців у сфері Інтернету речей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357518/1

8. Бірюкова, Аліна Миколаївна.

Адвокатура України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / А. М. Бірюкова ; Акад. адвокатури України. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. - 423 с.

Монографію присвячено науковому аналізу впливу глобалізації на розвиток адвокатури в Україні. З’ясована сутність правової глобалізації та досліджено зміни, які вона зумовлює у вітчизняній адвокатурі. Увагу приділено трансформації правового статусу адвокатури внаслідок глобалізації, а також міжнародній і національній практиці регулювання правового статусу адвоката. Особливий акцент зроблено на питанні етики адвокатської діяльності в умовах глобалізації.  У результаті проведеного системного аналізу виокремлено закономірності та окреслено вектори подальшого розвитку адвокатури в Україні.

Книга буду цікавою науковцям, викладачам і студентам закладів вищої освіти юридичного профілю, адвокатам, суддям, прокурорам, а також усім, хто цікавиться проблематикою організації та функціонування адвокатури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА827927

9. Бондар, Людмила Вікторівна.

Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Бондар ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2018. - 127 с.

Навчальний посібник містить комплекс питань до кожної теми, основні теоретичні відомості та поняття, тематичний список джерел, творчі та тестові завдання, запитання для само­перевірки.        .

Для студентів закладів вищої освіти спеціальності «соціальна робота», викладачів, фахівців із загальної психології та всіх тих, хто бажає опанувати систематизовані психологічні знання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва828003

10. Брич, В. Я.

Креативний менеджмент [Текст] : підручник / Брич В. Я., Корман М. М. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 219 с.

У підручнику наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни «Креативний менеджмент»: теоретичний матеріал для освоєння питань робо­чої програми, питання для обговорення, тести для самоперевір­ки знань, кейси та список рекомендованих джерел літератури.

Підручник призначений для студентів економічних спеці­альностей,  викладачів, аспірантів та фахівців, які займаються питаннями креативного менеджменту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828379

11. Воробієнко, Петро Петрович.

Перехідна економіка: теорія та практика [Текст] : монографія / П. П. Воробієнко, Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник ; за наук. ред. д-ра екон. наук Лозової Т. І. ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2018. - 271 с.

У монографії розкриті загальні принципи національно-економічного мислення і формування ринкової економіки підприємств при адаптації їх бізнесу до інтеграції в Євросоюз, теорія і практика економіки перехідного періоду, а саме: розкриті питання концепції економіки та економічної політики у сучасній економіці; практика перебудови відносин власності; операції з нерухомістю – формування прав власності на об’єкти нерухомого майна; специфіка діяльності приватних та державних підприємств; теоретично обґрунтовані шляхи розвитку теорії економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва827987

12. Гринькевич, Ольга Степанівна.

Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг [Текст] : монографія / О. С. Гринькевич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. - 461 с

Розроблено новий теоретико-методологічний напрям дослідження вищої освіти та управління підвищенням її конкурентоспроможності на національному рівні. Запропоновано концептуальну модель аналізу системи вищої освіти, яка ґрунтується на врахуванні інтересів різних груп стейкхолдерів, критеріях якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності в управлінні конкурентоспроможністю. Розроблено методику моніторингу у конкурентоспроможності національної системи вищої освіти в Україні. Проаналізовано особливості розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах у контексті цілей сталого розвитку, інтеграції у глобальний освітній простір, формування нового технологічного укладу. Окреслено стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах, які можуть бути враховані у розробці загальнонаціональної та регіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності.

Для дослідників і викладачів, менеджерів освіти, практиків у галузі економіки та публічного управління системами вищої освіти на національному та регіональному рівнях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС64989

13. Гуріна, Ганна Сергіївна.

Експортний потенціал авіаційного комплексу України: теорія, методологія, розвиток [Текст] : монографія / Г. С. Гуріна . - Київ : Автограф, 2018. - 303 с.

Розроблено теоретико-методологічні засади й надано практичні рекомендації щодо управління потенціалом авіаційного комплексу України в умовах мінливого зовнішнього середовища, військових дій на території України та суперечностей чинного законодавства. Зокрема здійснено змістовну характеристику потенціалу авіаційної галузі; пог­либлено методологічні засади його структуризації та визначено основні фактори, які впливають на експортний потенціал авіаційного комплек­су, сформульовано їх класифікацію. Також здійснено оцінювання виро­бничого потенціалу авіаційного комплексу та конкурентоспроможності його товарної номенклатури. Проаналізовано положення експортного контролю та доведено важливість державно-приватного партнерства для розвитку експортного потенціалу авіаційного комплексу України.

Рекомендовано економістам, менеджерам авіаційної галузі усім хто займається виробничою діяльністю в авіаційній сфері України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828731

14. Дідич, Тарас Олегович.

Правоутворення в Україні: теоретико-правові та практичні аспекти [Текст] : монографія / Дідич Тарас Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2017. - 490 с.

Монографію присвячено дослідженню теоретико-правових та практичних аспектів утворення права в Україні крізь призму аналітичної розробки та теоретичного обгрунтування комунікативно-інституційного підходу до його пізнання, У праці здійснено аналіз історії формування уявлень про правоутворення; з’ясовано переваги положень типів правопізнання для подальшого дослідження правоутворення як самостійного правового явища, а також визначено функціональні можливості методології наукового дослідження правоутворення.

Монографія розрахована на наукових і науково-педагогічних працівників, правознавців-практиків, які здійснюють розробку проектів правотворчої документації, суб’єктів правоінтерпретаційної та правозастосовної діяльності, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також широке коло читачів, які цікавляться зазначеною проблемою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва827717

15. Жебровська, Кристина Артаківна.

Універсалізм і релятивізм правових цінностей у діалозі правових систем [Текст] : монографія / К. А. Жебровська ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2018. - 221 с.

У монографії розкрито особливості концепції універсалізму та релятивізму правових цінностей, які характеризують останні в універсальному та регіональному вимірі, що відображають різні концептуальні підходи до їх розуміння. Визначено роль правових цінностей у діалозі правових систем. Охарактеризовано дуалізм європейських правових цінностей відповідно до концепцій універсалізму і релятивізму. Здійснено аналіз основних європейських правових цінностей як орієнтирів реформування правової системи України, які набули нормативного закріплення в основоположних нормативно-правових актах Ради Європи та Європейського Союзу. Виявлено можливості адаптації та гармонізації європейських правових цінностей у процесі реформування правової системи України.

Основні положення і висновки дослідження можуть бути корисними для подальшого аналізу правових цінностей у контексті діалогу правових систем, у процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС із урахуванням особливостей традицій правового розвитку, у навчальному процесі, а також при вдосконаленні навчального матеріалу із загальнотеоретичної юриспруденції, порівняльного правознавства, філософії права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва828050

16. Замки та фортеці України [Текст] / Г.О. Гуркіна, О.В. Сердюк . - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2018. - 95 с. : кольор. іл. - (Моя Україна).

Гортаючи сторінки цієї книжки, ви дізнаєтеся про славетних королів, могутніх лицарів, сміливих вояків; про те як вони воювали та захищали свої землі. Ви дізнаєтеся про те, де в Україні будували дерев'яні фортеці, а де зводили величезні муровані замки; як взагалі розвивалася фортифікаційна архітектура.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС64956

17. Запобігання корупції в органах ДФС України: науково-методичний та прикладний аспекти [Текст] : монографія / [Далте Ю. В.] ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Розума О. М. ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України, НДІ фіск. політики. - Київ : Алерта, 2017. - 242 с. - (Податкова та митна справа в Україні).

У монографії досліджено сутність та співвідношення таких понять, як «корупція», «запобігання та протидія корупції», «фактори», «ризики», «стандарти», «керівництво і лідерство», у контексті запобігання корупції.           

Проаналізовано міжнародний, зарубіжний та вітчизняний досвід із запобігання та протидії корупції. На цій підставі окреслено визнані світовою спільнотою антикорупційні стандарти в органах державного управління та розроблено модель антикорупційної діяльності Державної фіскальної служби України, а також рекомендації щодо упровадження антикорупційних стандартів. Також у роботі проаналізовано міжнародну, зарубіжну та національну практику управління корупційними ризиками, досліджено науково-теоретичні аспекти функціонування систем управління зазначеними ризиками, розроблено та запропоновано методику вдосконалення системи ризик-менеджменту у сфері запобігання корупції.

Видання розраховано на широке коло читачів, насамперед науковців, викладачів, студентів, працівників органів фіскальної.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва827702

18. Імплементація міжнародних стандартів у сфері дотри­мання і захисту прав людини в правову систему України : [Текст] : колективна моногр. / ред. Л.О. Корчевна, 3. В. Кузнєцова . - Одеса : Фенікс, 2017. — 218 с.

Наукова монографія є спробою передати позиції вчених щодо необхідності вдосконалення діяльності держави у сфері утвердження та забезпечення дієвого механізму дотримання, охорони та захисту прав і свобод людини в Украї­ні. Авторський колектив прагнув показати всю складність і багатогранність прав людини, їх сутність, призначення, співвідношення з правовою, соціаль­ною державою.

Монографія розрахована на широке коло читачів, перш за все, студентів та аспірантів, а також викладачів права, усіх тих, хто цікавиться сучасними процесами реалізації міжнародних стандартів прав і свобод людини у внутрішньодержавну практику

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва827734

19. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / кол. авт.: А. В. Аксютіна [та ін.] ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О. В. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : ДДУВС, 2018. - 138 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу «Інтелектуальна власність» В ньому, з урахуванням сучасних досяг­нень юридичної науки чітко та послідовно викладені основні положення за­конодавства України про інтелектуальну власність. Зручність та системність посібника дозволить використати його при підготовці до семінарських та практичних занять, складання заліків та іспитів.

Розраховано на студентів, курсантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями права інтелектуальної власності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828198

20. Кавецький, Вячеслав Валерійович.

Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кавецький, І. В. Причепа, Л. О. Нікіфорова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 142 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні, навчально-методичні й практичні питання для самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Економічне обґрунтування інноваційних рішень». Розглянуто структуру курсу інформаційне наповнення дисципліни, наведено навчально-методичні рекомендації з вивчення тем курсу та рекомендації з виконання індивідуального завдання.

Посібник призначено для студентів технічних спеціальностей під час вивчення курсу «Економічне обґрунтування інноваційних рішень», студентів економічних спеціальностей під час вивчення низки дисциплін, пов’язаних з організацією та управлінням інноваційною діяльністю підприємства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828871

21. Каїра-Мариновська, Зоя Степанівна.

Логістика ринків [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / З. С. Каїра-Мариновська, О. П. Ващенко ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. - 323 с.

Викладено основні проблеми логістичного менеджменту для внутрішнього і міжнародного ринків, стратегії логістичного управління товарними потоками, системи логістичного сервісу. Наведено фінансові аспекти обґрунтування управлінських рішень, методи прогнозування, практичні завдання і приклади логістичних систем управління запасами та ефективного розміщення підприємств і складів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: С036236

22. Кові, Стівен Р..

7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості [Текст] / Стівен Р. Кові ; [пер. з англ. Олена Любенко]. - 4-те вид. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2018. - 382 с.

Ця книга – світовий супербестселер, що змінив долі мільйонів людей. Білл Клінтон – один із них – радить мати її кожному, хто прагне досягти успіху! Вона допоможе вам чітко сформулювати для себе життєві пріоритети й цілі, максимально реалізувати закладений у вас потенціал, стати кращим у професійній діяльності та вибудувати гармонічні взаємини з оточенням.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва828088

23. Краус, Катерина Миколаївна.

Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном [Текст] : монографія / Краус Катерина Миколаївна, Краус Наталія Миколаївна. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. - 419 с.

Чи наклали відбиток на сучасну систему оподаткування історичні традиції стягування податків? Яке “коріння” сучасних проблем формування податкової бази та проведення податкової реформи незалежної України? Чи є сьогоднішній розвиток національної податкової системи найкращим з можливих? Чи сприяє існуюча система оподаткування становленню економіки інноваційного типу в Україні? Чи на часі проведення всебічного контент-аналізу стану податкових систем в глобалізованому світі із застосуванням загальноприйнятих у світовій науці критеріїв? Яке місце в сучасній системі оподаткування мають посідати європейські цінності?.

Автори пропонують відповіді на ці та інші запитання, усвідомлюючи, що вони не є остаточними. Монографія презентує важливу інсайдерську інформацію про стан речей, даючи можливість читачеві зробити свої висновки і включитись в обговорення цієї вкрай актуальної теми.

Монографія розрахована на науковців, підприємців, державних службовців і всіх, хто цікавиться податками, податковою системою та оподаткуванням.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828759

24. Криміналістика [Текст] : підручник / [Аленін Ю. П. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України В. В. Тіщенка ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Гельветика, 2017. - 555 с.

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналістичні засоби, прийоми і методи роботи із слідами злочинів і злочинців, іншою інформацією про обставини вчинення зло­чинних діянь, тактичні та методичні засади розслідування окремих видів злочинів. Значну увагу приділено кримі­налістичним поняттям й категоріям, тактиці слідчих (розшукових) дій, а також технологічному підходу до організа­ції розслідування злочинів.

Підручник призначений студентам та викладачам, аспірантам та науковцям-правникам, буде корисний юристам-практикам.           

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс64875

25. Крішнамурті, Джидду.

Свобода від знаного [Текст] / Джидду Крішнамурті ; пер. з англ. Ігоря Корівця. - Львів : Terra Incognita, 2018. - 108, [3] с. - Пер. изд. : Freedom from the known / Jiddu Krishnamurti. - 2010.

Джидду Крішнамурті вважають однимізнайвидатніших мислителів і духовних учителів усіх часів. Ця класична праця є стислим викладом головних думок Крішнамурті щодо проблем, які постають перед нами, коли ми намагаємося зрозуміти наше життя. Викличний і відважний, він спонукає нас відкинути наші передсуди, забути про все, що ми, на нашу думку, знаємо про такі речі, як любов, насильство, краса і смерть, і відкрити нашу істинну природу тут і тепер. Коли ми змінимося самі, то зможемо змінити суспільство і світ, у якому живемо. Розуміння себе є початком мудрості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва827813

26. Конституційне право України [Текст] : підручник / [І. М. Алмаші та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права та порівнял. правознавства. - Вид. 9-е, перероб. та допов. - Ужгород : Гельветика, 2018. - 461 с.

Підручник може бути корисним для кожного без винятку члена суспільства, оскільки обізнаність в конституційному праві України дозволяє особі бути впевненою у прийнятих нею рішеннях, на якій би роботі вона не працювала та які б посади не займала. Знання положень Конституції України дозволить підвищити рівень правосвідомості громадян нашої держави та виробить стійку позицію не бути байдужим до подій загальнодержавного та місцевого значення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА827629

27. Майер, Н. В.

Практикум з методики використання сучасних засобів, методів і технологій навчання іноземних мов і культур [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студентів магістратури / Н. В. Майер, О. М. Устименко ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2018. - 223 с.

Практикум покликаний допомогти студентам другого (магістерського) рівня організувати самостійну роботу в межах спеціальних вибіркових дисциплін професійно-методичної підготовки, які мають на меті формування здатності майбутніх викладачів іноземних мов і культур до ефективної реалізації методичної діяльності з відбору, самостійного розроблення та використання навчальних матеріалів і засобів розвитку професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності. 

  У посібнику запропоновано орієнтовний зміст спеціальних вибіркових дисциплін професійно-методичної підготовки, представлено теми практичних занять, основну та додаткову літературу для опрацювання, професійно-методичні завдання, посилання на корисні Інтернет-ресурси, питання для самоконтролю та індивідуальні завдання. Розкрито особливості контролю навчальної діяльності студентів, наведено зразки модульної контрольної роботи та орієнтовні питання і завдання до заліку. 

 Ілюстративним матеріалом для наведених у посібнику професійно-методичних завдань слугують практичні розробки студентів магістратури, які вивчали зазначені вибіркові дисципліни, а також авторів цього посібника. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс64944

28. Макарчук, Володимир Степанович.

Історія світової та вітчизняної адвокатури [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Міжнар. асоц. істориків права (МАІП). - 2-е вид., випр. і допов. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 307 с.

Розглянуто питання державно-правового регламентування орга­нізації адвокатської діяльності, суспільного статусу адвоката, оплати праці працівників адвокатури тощо в провідних державах світу (І тис, до н. е. - 2010-ті рр.) та Україні – незалежній і у складі іноземних держав (Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Російської імперії, Австрійської та Австро-Угорської імперій тощо). Значну увагу приділено європейським та світовим впливам на організацію та засадничі принципи діяльності вітчизняної адвокатури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828876

29. Міжнародний менеджмент: сучасні теорії та практики [Текст] : навч. посіб. / [Н. П. Мешко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. П. Мешко ; Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Літограф, 2018. - 375 с.

Навчальний посібник має мету забезпечити отримання знань, необхідних для поглибленого вивчення специфіки управлінської діяльності на підприємствах України в контексті сучасних світових тенденцій. Особлива увага приділяється сучасним проблемам розвитку інноваційної діяльності, систематизації та практичній адаптації систем і методів калькулювання витрат господарюючих суб’єктів, дослідженню особливостей взаємодії консультантів та клієнтів, особливостям управління змінам в організаціях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828509

30. Могилевська, Ольга Юріївна.

Словник сучасного маркетингу [Текст] / О. Ю. Могилевська, Л. В. Романова, О. М. Скиба ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2018. - 213 с.

Представлений словник спрямований на висвітлення маркетингових категорій, понять і термінів. Словникові статті відрізняються відкритістю і повнотою викладу, що дозволяє використати його як навчальний посібник. Основна увага в словнику надана сучасним технологіям маркетингу, розвитку філософської думки в бізнесі. Словник містить слова і словосполучення ділової лексики сучасного маркетингу, іноземні маркетингові терміни і вирази. Окремими додатками подані термінологія маркетингових досліджень і словник маркетингового сленгу, наприкінці – бібліографічний список.

Словник сучасного маркетингу призначений для усіх тих, хто хоче опанувати основи маркетингових знань на сучасному рівні. Словник також буде корисний у навчальному процесі, у пізнанні азів філософії бізнесу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва827939

31. Новаковська, Ірина Олексіївна.

Економіка землекористування [Текст] : навч. посіб. / І. О. Новаковська ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Аграрна наука, 2018. - 399 с.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення економіки землекористування. Охарактеризовано проблеми формування земельної рен­ти, проведення грошового оцінювання земельних ресурсів, регулювання плат­ності землекористування. Висвітлено питання дії економічних важелів забезпе­чення охорони і раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу. До кожної теми надано теоретичні відомості, контрольні питання та завдання, список літератури.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 051 –економіка і 193 – геодезія та землеустрій у закладах вищої освіти. Посібник буде ко­рисним магістрам, аспірантам, викладачам, а також фахівцям у сфері економіки, екології, земельних відносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828934

32. Онишко, Світлана Василівна.

Регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації [Текст] = Regulation of financial markets under globalization : навч. посіб. / Св. В. Онишко, С. В. Онишко, В. А. Новицький ; Ун-т держ. фіск. служби України. - Ірпінь : УДФСУ, 2018. - 305 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність та основні напрями впливу глобалізації на національний фінансовий ринок та проаналізовано можливість держави здійснювати регулювання та управління впливом глобалізації на національний фінансовий ринок. Навчальний посібник підготовлено у двомовному варіанті (українською та англійською мовами) для забезпечення навчального процесу дисципліни «Регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації» та відповід­них магістерських програм кафедри фінансових ринків ННІ фінансів, банківської справи.

Навчальний посібник орієнтовано на студентів І (бакалаврського) та II (магістерського) рівня підготовки, викладачів вищих навчальних закладів та науковців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828317

33. Палеха, Юрій Іванович.

Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Текст] : навч. посіб. / Юрій Палеха, Ірина Смоловик, Михайло Геращенко ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ : Ліра-К, 2018. - 219 с.

У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо- професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Посібник містить короткі описи найважливіших нормативно-технічних документів (міжнаціональних, національних та галузевих стандартів) у документально-інформаційній галузі.

Для керівників та працівників інформаційних організацій, служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто має справу з інформаційними ресурсами як у традиційному, таї і в електронному форматі й цікавиться стандартизацією в документально-інформаційній сфері.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва827727

34. Парсяк, В. Н.

Економіка моря [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Ф-т економіки моря. - Херсон : Гельветика, 2018. - 389 с.

У підручнику системно викладено теоретичні положення та прикладні методики організації морських видів діяльності, які в сукупності й взаємодії становлять особливу сферу господарських відносин – економіку моря. Матеріал базується на фундаментальних концепціях і поняттях, вивчення яких передбачено логікою побудови навчального плану й робочої програми відповідного академічного курсу.

Велика кількість ілюстрацій і прикладів з практики дали авторові змогу створити захопливу книгу для замовників освітніх послуг, які прагнуть набути професійних компетенцій за економічними спеціальностями у закладах вищої освіти. Водночас вона може бути корисною власникам, керівникам і провідним фахівцям підприємств морського господарського комплексу всіх форм власності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828798

35. Партин, Галина Остапівна.

Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 387 с.

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менедж­менту, визначено складові системи його організаційного та інформаційного забезпечення, наведено методичний інструментарій оцінювання вартості грошей в часі, вартості власного і позикового капіталу, ефективності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу фінансового стану та оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлено механізми управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливості антикризового фінансового управління. Теоретичний матеріал пояснено на конкретних прикладах. У кінці кожного розділу подано питання для самоконтролю, тестові завдання, завдання для практичної та самостійної роботи студентів.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансів, економіки і підприємництва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828161

36. Петрук, Наталія Кирилівна.

Філософія науки [Текст] : навч. посіб. / Петрук Н. К., Гапченко О. В., Левченко А. В. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 271 с.

Розглядаються провідні теми, напрями й концепції філософи науки, аналізується історія її становлення. Наука осмислюється як соціокультурний феномен. Вивчаються проблеми методологи науки, засади, форми і методи наукового дослідження, аксіологія науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828036

37. Почепцов, Георгий Георгиевич.

Пропаганда 2.0 [Текст] / Георгий Почепцов. - Харьков : Фолио, 2018. - 791, [1] с.

Пропаганда присутствует в любом обществе и во все времена. Она может быть политической, а может продвигать здоровый образ жизни, правильное питание или моду. В разные исторические периоды пропаганда приходит вместе с религией или идеологией. Информационные войны, о которых сегодня заговорил весь мир, также используют инструментарий пропаганды. Она присутствует и в избирательных технологиях, то есть всюду, где большие массы людей подвергаются влиянию. Информационные операции, психологические, операции влияния – все это входит в арсенал действий современных государств, организующих собственную атаку или защиту от чужой атаки.

Книга предназначена для студентов и преподавателей гуманитарных дисциплин, также ее можно использовать при обучении медиаграмотности в средней школе.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА829169

38. Проблеми української термінології [Текст] : зб. наук. пр. учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми укр. термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології ; [редкол.: Ірина Фаріон (голов. ред.) та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 83 с.

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства й лексикографії, нормування та стандартування термінології лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО36214

39. Рябошапченко, Анастасія Олександрівна.

Святі місця України [Текст] : / [текст: Скляренко В. М.]. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2018. - 95 с. : кольор. іл. - (Моя Україна).

Україна багата на славетні місця - храми, лаври і монастирі. Поряд з першими православними святинями, які збереглися ще з часів Київської Русі, в країні діє чимало центрів католицького, греко-католицького, мусульманського та іудейського віросповідань. Більшість найвідоміших культових споруд є місцем паломництва прочан не лише України, а й інших країн світу. Саме про них та про славетні святі реліквії, що знаходяться в храмах або поруч із ними, й розповідається в цій книзі.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Вc64955

40. Спадкове право [Текст] : навч. посіб. / кол. авт.: [О. В. Нестерцова-Собакарь та ін.] ; кер. авт. кол. - канд. юрид. наук, доц. Нестерцова-Собакарь О. В. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : ДДУВС, 2018. - 163 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з курса «Спадкове право». В ньому, з урахуванням сучасних досягнень юри­дичної науки чітко та послідовно викладені основні положення законодавства України з основ спадкового права. Зручність та системність посібника до­зволить використати його при підготовці до семінарських та практичних за­нять, складання заліків та іспитів.

Розраховано на студентів, курсантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями спадкового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828199

41. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень [Текст] : підручник / [О. М. Цільмак та ін.] ; за заг. ред. проф. О. М. Цільмак ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса : ОДУВС, 2017. - 351 с.

 У підручнику «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень» послідовно викладено: суть того чи іншого методу, головну мету методу, правила та умови застосування методу, переваги та недоліки застосування методу, очікувані результати від процесу застосування методу, необхідні матеріали для застосування методу, термін застосування методу; алгоритм застосування методу на етапах його реалізації (підготовчому, основному та заключному).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828395

42. Тараненко, Катерина Юріївна.

Податково-правовий патерналізм: правова сутність та форми прояву [Текст] : монографія / К. Ю. Тараненко ; із вступ. ст. д-ра юрид. наук, експерта TaxLink Д. О. Гетманцева ; Юрид. компанія Jurimex, Платформа податк. знань TaxLink. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 247 с.

У монографії досліджено сутність податково-правового патерналізму як невід’єм­ної частини української ментальності, культури та практики оподаткування. Все­бічно проаналізовано поняття податково-правового патерналізму, його витоки, еволюцію та місце у державно організованому суспільстві. Голов­на увага приділена розкриттю форм прояву податково-правового патерналізму у податковому праві нашої держави на основі аналізу чинного податкового законодавства, практики його застосування, судової практики, а також практики Європейського суду з прав людини та Суду ЄС.

Видання призначено для науковців, юристів, працівників фіскальної служби, аспірантів, студентів, а також для читачів, які цікавляться актуальними пробле­мами податкового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828070

43. Теорія та практика менеджменту міжнародного туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / [Н. П. Мешко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. П. Мешко ; Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Літограф, 2018. - 245 с.

Навчальний посібник має мету забезпечити отримання знань, необхідних для поглибленого вивчення сутності туризму, сучасних умов та факторів його розвитку. Окремо розглянуто особливості функціонування туристичного ринку та основні міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери туризму.                                                                                                                   

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828497

44. Тищик, Борис Йосипович.

Франція: історія державності і права (IX - початок XXI ст.) [Текст] : [навч. посіб. для студентів вищ. юрид. закл. освіти] / Б. Й. Тищик, Л. Е. Шевчук. - Львів : Світ, 2018. - 367 с.

Висвітлюються важливі програмові питання з історії становлення, розвитку й суті державності, права та суспільно-політичних відносин Франції - падіння Римської імперії (V ст. н. е.), до складу якої (упродовж п’яти століть) входила Галлія – тодішня Франція, зародження ?розвиток середньовічної французької державності, створення ново і новітньої державності та права. Розглядаються основні джерела, галузі та інститути права (за відповідними періодами).

Для студентів вищих юридичних закладів освіти, правничих факуль­тетів і коледжів. Може бути корисним для аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією держави і права зарубіжних країн.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828350

45. Трут, Ольга Олексіївна.

Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації [Текст] : монографія / Трут О. О. ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2018. - 419 с.

У монографії викладено теоретико-методологічні засади управління результативністю організації, розкрито еволюцію та сучасні концепції і моделі управління. Доведено структуру вартості організації як концептуальну основу вимірювання її результативності. Досліджено структуроутворювальні фактори формування результативності сучасних організацій, обґрунтовано методологію, критерії та показники її вимірювання. Визначено зміст процесу управління результативністю, ідентифіковані суб’єкт, функції, операції та процедури цього процесу. Доведено системний взаємозв’язок стратегічних карт і карт показників з методологією управління результативністю у забезпеченні результативної стратегії організації та її визначальну роль. Європейський стратегічний вибір України створює передумови для реалізації системи управління результативністю вітчизняними менеджерами.

Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів і управлінців-практиків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва827943

46. Турчин, Ярина Богданівна.

Дипломатична та консульська служба [Текст] : підручник / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Я. Івасенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 329 с.

Розглянуто основні характеристики, особливості дипломатичної діяльності сучасних авторів міжнародних відносин. Акцентовано увагу на політичних, управлінських та організаційно-правових відносинах упродовж формування, функціонування і розвитку дипломатичної та консульської служби як важливого інструмента реалізації зовнішньої політики держави; особливостях діяльності спеціальних місій та специфіку дипломатичного забезпечення багатосторонньої дипломатії; основних формах і засобах дипломатичної комунікації та протокольного забезпечення дипломатичної діяльності тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС64998

47. Українське козацтво [Текст] : / [текст: Лепко В. І.]. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2018. - 95 с. : кольор. іл. - (Моя Україна).

Книжка розповідає про визначне явище в українській історії - козацтво. Гортаючи її сторінки, ви дізнаєтесь, як і коли воно виникло, як жили козаки, як боронили землі нашої Батьківщини від ворогів та загарбників, як вони воювали і перемагали.

Козаків шанували, вони вражали всіх своєю військовою майстерністю й надзвичайною сміливістю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс64959

48. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції [Текст] : монографія / [О. О. Охріменко та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 260 с.

Подано теоретико-методологічні та прикладі аспекти управління інноваційними проектами в умовах інтеграції. Розглянуто процеси формування інноваційно-орієнтованої бізнес-моделі підприємства з позицій життєвого циклу інноваційного продукту. Здійснено багаторівневе системне оцінювання інвестиційних процесів підприємства. Проаналізовано механізми інвестиційного забезпечення інноваційних проектів та їх ефективність. Розроблено стратегію управління ризиками на основі  процесного підходу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, керівників та профільних фахівців підприємств, органів державної та місцевої влади.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828016

49. Федоренко, Владислав Леонідович.

Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні [Текст] : монографія / Федоренко В. Л., Чернеженко О. М. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 287 с.

У монографії висвітлено проблеми теорії та історії місцевого самоврядування в Європі, обґрунтовано типологію його основних моделей. Досліджено конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС – Австрії, Великій Британії, Італії, Іспанії, Німеччині, Франції, Польщі, Угорщині, а також у державах-учасницях ЄС Балтики і Скандинавії. Особливу увагу приділено з’ясуванню особливостей моделі місцевого самоврядування та управління у Швейцари. Комплексно, із залученням іноземних джерел, проаналізовано історичні витоки конституційно-правові основи та управлінські практики утвердження і функціонування місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС та Швейцарії, а також перспективи застосування в Україні досвіду цих європейських держав щодо проведення реформ із децентралізації.

Окремий розділ монографії присвячено конституційним основам місцевого самоврядування та управління в Україні, а також місцевого самоврядування на засадах децентралізації.

Розраховано на досвідчених та молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів і магістрів у сфері права та публічного управління, представників інститутів громадянського суспільства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828180

50. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / [Л. К. Воронова та ін.] ; за заг. ред. проф. Н. Ю. Пришви ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2018. - 375 с.

У навчальному посібнику відповідно до програми курсу висвітлено основні положення фінансового права як навчальної дисципліни. Розкрито зміст таких понять як фінансова діяльність, фінансовий контроль, фінансові правовідносини, бюджетне право, податкове право тощо. Визначено місце фінансового права в системі права України. Висвітлено підгалузі та інститути фінансового права.

Для студентів юридичних закладів вищої освіти, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс64945

51. Фріс, Павло Львович.

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / П. Л. Фріс ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Навч.-наук. юрид. ін-т. - Вид. 3-тє, допов. і перероб. - Одеса : Фенікс, 2018. - 391, [1] с.

 У підручнику відповідно до програмових вимог, висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України. Розглянуто зміст та основні положення інститутів та норм  Загальної частини кримінального права, висвітлені підходи до їх змісту видатних вчених ХІХ-ХХ ст.,  проаналізовано історію нормативного регулювання цих інститутів та норм протягом цього історичного періоду. Нормативний матеріал подано станом на 1 січня 2018 року.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65054

52. Чайковська, Валентина Володимирівна.

Господарське право [Текст] : підручник / В. В. Чайковська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Фенікс, 2018. - 366 с.

У підручнику відповідно до навчальної програми курсу висвітлю­ються основні інститути Загальної частини господарського права та питання правового регулювання в окремих галузях господарювання в рамках Особливої частини. Крім того, в підручнику аналізуються актуальні дискусійні питання, колізії та прогалини правового регулю­вання господарської діяльності з урахуванням останніх змін в чинному

Підручник розраховано на студентів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, юристів-практиків, широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65053

53. Чала, Юлія Миколаївна.

Психодіагностика [Текст] : навч. посіб. для бакалаврів ден. та заоч. форми навчання спец. 053 "Психологія" / Чала Ю. М., Шахрайчук А. М. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Панов А. М., 2018. - 245 с.

У посібнику представлені відомості про історію виникнення психологічної діагностики, етапи її становлення, нові напрями і тенденції розвитку. Детально обговорюються основні класи методик (тести, опитувачі, проектні і психофізіологічні методи), загальні вимоги до них, їхні переваги та недоліки, можливості та обмеження, особливості інтерпретації, питання етики психодіагноста.

Цей навчальний посібник призначений, у першу чергу, студентам кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами і, зокрема, психологам, які навчаються за спеціальністю «Психологія».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА827654

54. Чернега, О. Б.

Вплив інфраструктурного розвитку на конкурентоспроможність національної економіки: фактори та механізми [Текст] : монографія / [О. Б. Чернега, Ю. Г. Бочарова, Х. М. Дорофєєва ; наук. ред. О. Б. Чернега]. - Кривий Ріг : Діонат, 2017. - 140 с.

У монографії представлено результати дослідження сутності та основних детермінантів конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації; обґрунтовано значення інфраструктури у забезпеченні соціально-економічного розвитку та зростання, конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації; проведено аналіз впливу інфраструктури на конкурентоспроможність окремих секторів національної економіки; проаналізовано інфраструктурні чинники розвитку туристичної галузі У країни; визначено напрями удосконалення інфраструктурних детермінантів розвитку туристичного сектору України.

Монографія призначена дня викладачів, науковців, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, представників державних органів влади.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва828008

55. Цивільне право України [Текст] : підручник / за ред. проф. Р. Б. Шишки. - Київ : Ліра-К, 2018 .

Ч. 2 : Особлива / [Р. Б. Шишка (керівник авт. кол.) та ін.]. - 2-е вид., перероб. і допов. - 2018. - 994 с.

Підручник розроблено відповідно до програми Цивільне право України з урахуванням положень чинного цивільного законодавства та базових конструкцій, які були викладені у частині першій, вимог Болонської системи, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій. В ньому поміщені авторські конструкції низки інститутів зобов’язального права, бачення розв’язання вузьких місць правозастосування.

Підручник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів. Він буде корисний практикам та тим, хто цікавляться проблемами цивільного права, особливо молодим викладачам, аспірантам. Може бути використаний при проведенні наукових досліджень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В357480/2

56. Collins: Як говорити англійською. Розбираємося з нюансами слововжитку [Текст] / [під ред. П. Гендс та ін. ; пер. з англ. Ю. Петіка та О. Петіка під наук. ред. В. Назаренко]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 405, [1] с.

Переклад видання від всесвітньовідомого видавництва Collins має на меті допомогти студентам будь-якого віку правильно використовувати окремі слова та вирази задля найточнішої передачі сенсу сказаного. Книгу побудовано у форматі словника, в якому статті впорядковано за алфавітом. Окрім цього, у книзі подано короткий довідник з граматики, спеціально адаптований до потреб українського читача.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА828556

 

 

 

Підготували: зав. відділу Смоляр І.Е.,

головний бібіліотекар Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138