Історичні науки. Соціологія. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах [Текст] : зб. наук. пр. [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин"] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. канд. іст. наук, доц. С. В. Толстова. - Київ : Ін-т всесвіт. історії НАН України, 2015. - 233 с.

Автори збірника зосереджують увагу на проблемах використання різних форм партнерства та співробітництва в міжнародних відносинах. Проаналізовано роль і значення партнерських стосунків між державами в досягненні спільних та асиметричних цілей, а також досвід відносин стратегічного партнерства між різними країнами. Розглянуто новітні аспекти міжнародної безпеки в контексті пошуку шляхів розв’язання існуючих суперечностей, подолання конфронтації та гарантування сталого розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795679

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)6-6 А-43

2. Vivat, Ukraina! [Текст] : у 3 т. / [упоряд.: Севастьянов В. І., Севастьянова Н. К.]. - Київ : СІК ГРУП Україна, 2015 . - (Україна. Нова історія). - ISBN 978-617-7092-47-5.

Т. 1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України. - 2015. - 782, [33] с.

Запропонований перший том “ Vivat, Ukraina! Від Декларації про державний суве­ренітет України до Конституції України” включає в себе маловідомі сторінки історії України кінця XIX - І половини XX століття, розпаду СРСР у 1991 році, набуття Україною незалежності. Книга вміщає документи, які висвітлюють законодавчі процеси Верховної Ра­ди України від прийняття Декларації про державний суверенітет України, Акту про незалежність України, затвердження атрибутів державної влади до прийняття Конституції України й парламентських голосувань стосовно цих питань. До першого тому книги увійшли також Декларації про незалежність ряду країн світу. Усі матеріали видання подаються без правок, мовою оригіналу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355835/1

 Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73 В-41I

3. Киридон, Алла Миколаївна.

Гетеротопії пам'яті: теоретико-методологічні проблеми студій пам'яті [Текст] : [дослідження] / Алла Киридон. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 319 с.

«Пам’ять» стала предметом наукових досліджень у різних царинах знань – історії, соціології, культурології, філософи, політології, етно­графії, психології і т.д. Зарубіжна історіографія активно накопичує потенціал в царині «memory studies» з другої половини XX ст. Для вітчизняної гуманітаристики проблема пам’яті актуалізується після здобуття Україною незалежності й виникнення потреби осмислення минулого у процесі формування національної ідентичності. У дослідженні читач знайде відповіді на низку важливих проблем становлення нового наукового напрямку досліджень – студій пам’яті. Авторка розмірковує над формуванням нової парадигми знання, роз­ширює сучасні уявлення про методологічний арсенал студій пам’яті, упроваджує власні категорії («маски пам’яті», «ландшафт пам’яті», «простір пам’яті» тощо) для осмислення пам’яттєвої парадигми; ана­лізує роль пам’яті та історії в репрезентаційних практиках тощо.

Дослідження А. Киридон є піонерним у царині студій пам’яті в Україні. Книга зацікавить тих, хто замислюється над проблемами пам’яті й забуття, шукає відповіді на складні процеси впливу минулого на сьогодення та механізми їх осмислення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805239

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т0 К-43

4. Король, Денис Олександрович.

Вступ до історичної танатології [Текст] : навч. посіб. / Денис Король ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2015. - 279 с.

На матеріалах культури традиційних соціумів і ранніх держав дав­нини висвітлено широке символічне поле щодо поховальної обрядо­вості, уявлень про край смертні посмертну долю тощо. На численних прикладах показано глобальність та вкоріненість уявлень про концен­тровану позатілесну духовну сутність (власне, «душу») людини, її поляр­ність (поділ на верхню, «пташину», та нижню, «тіньову» або «зміїну»), висвітлено подальшу міфологізацію цього розподілу. Продемонстрова­но суттєву роль культу предків у багатьох культуротворчих процесах давнини – від соціальних трансформацій у суспільствах до форм візуаль­ного мистецтва (портретизм, театр тощо).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800539

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0) К-68

5. Німці в історії Волині [Текст] = Deutsche in der Geschichte Wolhyniens : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 1-2 жовт. 2015 р. / Рада німців України, Луц. нац. техн. ун-т ; [за наук. ред. М. П. Костюка]. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 510 с.

У книзі опубліковано матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Німці в історії Волині», яка відбулася 1-2 жовтня 2015 р. у м. Луцьку. До збірника включено доповіді учасників конференції, а також статті, надіслані на адресу її оргкомітету.

Для істориків, етнологів, соціологів, політологів, викладачів, аспі­рантів та студентів, краєзнавців, модераторів з історії та етнології німецьких громадських організацій, а також для всіх, хто цікавиться історією німецької національної меншини в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802103

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9  Н-67

6. Проект "Україна". Австрійська Галичина [Текст] / [упоряд. Литвин М.]. - Харків : Час читати, 2016. - 409, [1] с.

Ця книга – діалог істориків, географів, літературознавців, письменників і публіцистів про час і простір підавстрійської Га­личини від кінця XVIII ст. до Першої світової війни, розпаду Ду­найської монархії. Насамперед показано історичну спадщину «дов­гого» XIX ст. У цей час у складі Австро-Угорської монархії Галичина стала нафтовим Клондайком та Ельдорадо – одним із світових центрів видобутку «чорного золота». В кінці XIX-на початку XX ст. до неї була прикута увага багатьох політиків і міжнародних компаній: на певний час край став об’єктом конкуренції між пред­ставниками великого капіталу. У столиці Галичини з’явилася перша на українських землях газета, запущено дирижабль, залізничний потяг і трамвай, на базі дрогобицької нафти винайдено гасову лам­пу. Там з’явилися перші українські партії, наукові товариства, студентські об’єднання, кооперативні структури, парамілітарні і скаут­ські організації, бальнеологічні курорти, футбольні та хокейні команди. Карпатський край кінця XIX-початку XX ст. став П’ємонтом не лише для українців, але й поляків, які здобули неоцінений управлінський досвід у Галицькому сеймі і Віденському парламенті; батьківщиною для галицьких євреїв, які теж бажали політичних свобод, національно-державного усамостійнення. Така подорож в австрійську/підавстрійську Галичину дозволить краще зрозуміти трагедію і велич історії не лише цього краю з кінця XVIII ст. до Першої світової війни, але й всієї України. України, яка завжди прагнула єднання, миру, господарського і культурно-освітнього поступу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805965

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук33) П-79

7. Скирда, Валерій Володимирович.

Археологічна наука в Харківському університеті (1805-1920 рр.) [Текст] : монографія / В. В. Скирда ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 162, [1] с.

Монографія присвячена історії розвитку археологічної науки. В роботі наводяться дані про перші археологічні дослідження вчених Харківського університету з моменту його заснування і до 1920 р. Аналізується внесок учених у розвиток науки та вивчення ними пам'яток археології.

Видання розраховано на науковців, студентів та краєзнавців, які цікавляться проблемами як історіографії археології так і історії історичної науки в цілому.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792833

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 С-42

8. Українське суспільство на шляху до політичної нації. Історія і сучасність [Текст] : колект. монографія / керівник кол. авт. і наук. ред. д-р політ. наук, проф. І. Д. Дудко ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т історії укр. сусп-ва. - Київ : КНЕУ, 2014. - 478 с

Колективна монографія орієнтована на розгляд проблем формування української політичної нації з урахуванням історичної ретроспективи і сучасного роз­витку України. У колі уваги дослідників – представників низки суспільних наук – недосліджені або малодосліджені процеси розвитку українського суспільства у вимірі націєтвореня – від др. пол. XIX до сучасності, включно з процесами державотворення і націєтворення часів незалежності.

Монографія розрахована на науковців – істориків, політологів, філософів, соціологів, економістів, а також студентську молодь і всіх, хто цікавиться суспіль­ними проблемами.

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА791632

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02  У-45

9. Євген Чикаленко - будитель української нації (до 150-річчя від дня народження) [Текст] : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд.: Н. І. Миронець, В. М. Піскун, І. М. Старовойтенко ; редкол.: Д. Бурім та ін.]. - Київ : [б. в.], 2014. - 399 с.

У книзі відображені основні віхи життя та діяльності Євгена Чикаленка (1861-1929) – відомого українського громадсько-культурного та політичного діяча, мецената, публіциста, автора «Спогадів. 1861-1907» та «Щоденників» за 1907-1929 роки. Увага приділена долі родини, засадничим поглядам та світоглядним переконанням відомого українця, його публіцистичній, мемуарній і епістолярній спадщині, взаєминам з окремими відомими сучасниками. У книзі вперше подається й найповніша на сьогодні бібліографія друкованих праць Є. Чикаленка та праць про нього.

Видання становитиме інтерес для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією ХІХ-поч. XX ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА783358

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)Ч-60

10. Соціальна робота як правозахисна професія [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29 квіт. 2015 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [уклад.: Тимчук Л., Андрійчук С. ; редкол.: Зварич І. М. та ін.]. - Чернівці : Рута, 2015. - 191 с.

До збірника увійшли тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота як правозахисна професія», яка відбулася 29 квітня 2015 року на кафедрі загальної та соціальної педагогіки факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У матеріалах висвітлено завдання і функції соціальної та соціально-педагогічної роботи в контексті розбудови громадянського суспільства в Україні; концепції та методи соціальної та соціально-педагогічної допомоги кризовим категоріям населення. Особлива увага звернена на питання професійної підготовки соціальних працівників та соціальних педагогів у процесах удосконалення професіоналізації соціальної роботи в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793355

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 С-69

11. Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди [Текст] : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня Соціол. асоц. України. - Дніпропетровськ : Грані, 2016. - 99 с.

Подані матеріали (тези виступів) Міжнародного круглого столу «Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди», яка відбулася 20 квітня 2016 р. у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Для всіх, хто цікавиться теоретико-методологічними проблемами су­часної соціологічної науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802486

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С5а/я С-69

12. Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / [за заг. ред. Воронкової В. Г.] ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 171 с.

У матеріалах конференції розглядаються актуальні проблеми становлення інформаційного суспільства за умов глобалізації, зокрема аналізуються теоретико-методологічні та світоглядно-культурні засади становлення і розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації; напрями оптимізації інформаційного суспільства в контексті нелінійного розвитку; формування механізмів упровадження інформаційного суспільства за умов глобалізації. Зміст матеріалів конференції сприяє розумінню складних процесів і тенденцій еволюції сучасного типу цивілізації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799221

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С574/575 У-31

13. Циткилов, Петр Яковлевич.

Возрастная эволюция семьи: психолого-социологический анализ [Текст] : монография / П. Я. Циткилов ; Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования "Юж. федер. ун-т". - Ростов н/Д. : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2016. - 175 с.

В монографии на основе материалов социологических исследований, обобщения работ отечественных и зарубежных психологов по вопросам возрастной эволюции семьи выявлены важнейшие проблемы разновозрастных семей и предложены пути их разрешения. Работа свидетельствует, что на каждом воз­растном этапе развития семьи имеются сложности супружеского взаимодей­ствия, которые могут носить как объективный, так и субъективный характер. В монографии приведены не только конкретные факты, примеры семейного взаимодействия, но и сформулированы рекомендации, способные помочь су­пругам преодолеть сложные, кризисные периоды в их отношениях.

Книга предназначена для преподавателей, студентов вузов, изучающих со­циологические и психологические аспекты возрастной эволюции семьи, работников социальных и социально-психологических служб, а также для широ­кого круга читателей, интересующихся фамилистической проблематикой.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800995

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С574/575 Ц-74

14. Яремчук, Сергій Степанович.

Соціологія масової комунікації [Текст] : навч. посіб. / Яремчук С. С. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2015. - 247 с.

Розглядаються особливості теорії та методології соціологічного дослідження масової комунікації. У посібнику знайшли відображення основні ідеї провідних теорій вивчення сучасних процесів масової комунікації. Логіка викладу матеріалу побудована за формулою структури масової комунікації Г.Д. Ласвела. Кожна тема містить текст лекції за планом, перелік ключових термінів, питання для перевірки знань, список використаної та рекомендованої літератури, завдання для самостійної роботи. Також у посібнику наводиться перелік контрольних питань до заліку/екзамену, список навчально-методичної літератури до усіх тем курсу та глосарій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797818

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С574/575 Я-72

 

 

Підготували: Т. в. о. заввідділу Смоляр І.Е.,

Т. в. о зав. сектору Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138