Сільське та лісове господарство. Природничі науки. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Борейко, Владимир Евгеньевич.

Санитарные рубки в объектах ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности [Текст] / В. Е. Борейко, Г. Н. Левина ; Киев. экол.-культур. центр, ЭкоПраво-Киев. - Киев : Логос, 2016. - 131 с.

В книге рассказывается о масштабном экологическом вреде и несоответствии закону санитарных рубок в объектах природно-заповедного фонда Украины.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802360

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П3 Б-82

2. Волощук, Мирослав Дмитрович.

Ерозія ґрунтів України: еволюція теорії та практики [Текст] : монографія / М. Д. Волощук, Н. І. Петренко, С. В. Яценко ; [за заг. ред. В. А. Вергунова] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Київ : Нілан, 2014. - 324 с.

У монографії на підставі історичних і новітніх джерел розкрито класичну сутність ерозії ґрунтів та визначено наслідки впливу на земну поверхню водного, вітрового й антропогенного факторів; представлено авторський варіант поетапного дослідження ерозії ґрунтів; обґрунтовано необхідність подальшого удосконалення теоретичних основ ерозієзнавства з метою прискореного впровадження у виробництво ґрунтоохоронних заходів; подано в історичному аспекті інформацію про діяльність в Україні центрів становлення й розвитку ерозієзнавства як нового наукового напрямку та самостійної навчальної дисципліни; висвітлено сучасний стан та перспективи розвитку теорії та практики охорони фунтів від ерозії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784629

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П0 В-68

3. Лузан, Петро Григорович.

Методи і форми організації навчання фахівців аграрної галузі [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / П. Г. Лузан, А. А. Каленський ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Логос, 2014. - 279 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано основні методи навчання в аграрних вищих навчальних закладах, наведено методику проведення лекцій­них, семінарських, лабораторно-практичних занять. Особлива увага приділена інноваційним методам і формам навчання. У додатках висвітлюються аспекти програмованого та дистанційного навчання, практичної підготовки студентів у навчально-практичних центрах, наводяться приклади виробничо-технологічних ситуацій тощо.

Видання адресоване слухачам педагогічних факультетів післядипломної освіти, які здобувають спеціальність "Професійна освіта", аспірантам, викладачам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804396

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П/я Л-83

4. Медведєв, В. В.

Фермеру про грунто- і ресурсозбережувальні інновації з обробітку [Текст] / В. В. Медведєв ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 199 с.

Систематизовано невирішені проблеми з обробітку ґрунтів в Україні, що викликають їхню деградацію і є причиною недостатньої ефективності землеробських технологій. На основі аналізу вітчизняного і закордонного досвіду охарактеризовано новітні способи обробітку ґрунтів - мінімальний, консервативний, нульовий, точний, з мульчею, поглиблений і інші, а також новітні ґрунтообробні знаряддя. Описано маршрутну організацію виконання машинно-тракторних робіт, що дозволяє істотно зменшити ущільнювальну площу поля при вирощуванні культур. Основну увагу приділено ґрунтозахисним і ресурсозбережувальним особливостям нових технологій. Виявлено регіони України, де нові способи обробітку можуть бути ефективними, і де через ті або інші ґрунтово-кліматичні особливості - неефективними. Викладено простий метод вибору способу обробітку поля й визначення якості виконаного обробітку з використанням показника твердості грунту. Описано успішний досвід освоєння в Україні нульового й точного обробітку. Обґрунтовано пропозицію про необхідність обов'язкового застосування в Україні грунтозбережувальних технологій обробітку як основи майбутнього «розумного» землеробства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794917

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П1/2 М-42

5. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях [Текст] : (наук.-практ. рек.) / [В. В. Волкогон та ін. ; за ред. В. В. Волкогона] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. - Київ : [б. в.], 2015. - 239 с.

У рекомендаціях узагальнено результати багаторічних досліджень науково- дослідних установ Національної академії аграрних наук України (отриманих у ході виконання завдань за ПНД «Сільськогосподарська мікробіологія») з питань застосу­вання мікробних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур, а також у тваринництві та заготівлі кормів. Наведено характеристики мікробних препаратів, розроблених в Інституті сільськогосподподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, особливості їх впливу на формування рослинно-мікробних асоціацій і симбіозів; дані щодо ефективності застосування біодобрив у технологіях вирощування окремих сільськогосподарських культур та способів їх застосування. Узагальнено результати досліджень зі створення і застосування пробіотичних препаратів у тваринництві та кормовиробництві. Обговорюються основні чинники, що обумов­люють позитивний ефект застосування мікробних препаратів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795097

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П0 М-59

6. Носко, Борис Семенович.

Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні [Текст] : [нариси] / Б. С. Носко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 292 с.

Збірка вміщує нариси про видатних вчених-агрохіміків, які працювали-в галузі агрохімічних досліджень в Україні в період з останнь­ої чверті XIX до початку XXI століття. Наведені найважливіші етапи життя, наукової та педагогічної діяль­ності академіків, докторів наук і професорів, які внесли значний вклад у розвиток агрохімічної науки, окреслені найважливіші результати науко­вих досліджень, а також перелік основних публікацій і створені ними нау­кові школи. Окремими розділами показана роль провідних учбових і наукових закладів у підготовці наукових кадрів агрохіміків, а також історія станов­лення Української академії аграрних наук і агрохімслужби.

Збірка може бути корисною для науковців, які проводять агрохімічні дослідження, аспірантів, викладачів і студентів вузів аграрного профілю I-IV рівнів акредитації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П0 Н-84

7. Практикум з моніторингу шкідників сільськогосподарських культур [Текст] : навч. посіб. / [А. В. Кулєшов та ін.] ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Бровін О. В., 2016. - 205 с.

Наведено основні методи моніторингу шкідників сільськогосподарських культур. За основу взято загальноприйняті в Україні та деякі новітні методики короткострокового, довгострокового і багаторічного прогнозів розвитку шкід­ників, які спираються на доступну фітосанітарну та агрометеорологічну інфор­мацію й можуть бути реалізовані в навчальному процесі. Практикум підготовлено відповідно до програми дисциплін “Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур”.

Призначено для аудиторної та самостійної роботи студентів вищих агра­рних закладів II-IV рівнів акредитації з напрямів „Захист і карантин рослин” та „Агрономія”. Може бути корисним фахівцям із захисту рослин та лісового гос­подарства, агрономам господарств різних форм власності й господарювання, слухачам інститутів післядипломної освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802692

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П4 П-69

8. Станкевич, Сергій Володимирович.

Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур [Текст] : навч. посіб. / С. В. Станкевич, І. В. Забродіна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Бровін О. В., 2016. - 215 с.

Висвітлено існуючі методи виявлення та обліку шкідників сільськогосподарських культур і шляхи їхнього вдосконалення. Наведено критерії доцільності застосування засобів захисту рослин від шкідників та визначення ефективності захисних заходів. Указано алгоритми проведення обліків основних шкідників сільськогосподарських культур за загальноприйнятими та перспективними новітніми методами.

Призначено для підготовки фахівців аграрних вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації з напрямів «Захист і карантин рослин» та «Агрономія». Може бути корисним фахівцям із захисту рослин, науковим співробітникам і агрономам господарств різних форм власності, слухачам закладів післядипломної освіти, викладачам, аспірантам і студентам біологічних га сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усім тим, кого цікавить екологічно орієнтований захист рослин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801658

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П4 С-76

9. Станкевич, Сергій Володимирович.

Управління чисельністю комах-фітофагів [Текст] : навч. посіб. / С. В. Станкевич ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Бровін О. В., 2015. - 177 с.

Розглянуто системний підхід до управління чисельністю комах-фітофагів, головну увагу приділено науково обгрунтованому застосуванню прогнозу динаміки популяцій, технологічній дисципліні, цілеспрямованому застосуванню організаційно-господарського, агротехнічного, хімічного, біологічного та інших методів, які сприяють накопиченню та збереженню корисних комах і їхньому максимальному використанню в екосистемах.

Призначено для фахівців аграрних вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації напряму «Захист рослин» та «Агрономія». Може бути корисним фахівцям із захисту рослин та лісового господарства, агрономам господарств різних форм власності й господарювання, слухачам інститутів післядипломної освіти

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798226

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П4 С-76.01

10. Фурдичко, Орест Іванович.

Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України [Текст] : [монографія] / О. І. Фурдичко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ : ДІА, 2014. - 428, [3] с.

У монографії висвітлено екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті євроінтеграційних процесів в Україні: узагальнено та систематизовано результати фундамен­тальних та прикладних досліджень з питань агроекології, природокористування, формування агроландшафтів, екологічної безиеки аграрного виробництва, розвитку сільських селітебних територій, радіоекології тощо. Проаналізовано екологічні проблеми, стан та використання природних ресурсів під час ведення аграрного виробництва, екологічний стан та розвиток сільських селітебних територій. Здійснено комплексне дослідження науки агроекології на сучасному етапі її розвитку як фундаментальної основи формування збалансованої агросфери. Висвітлено головні та визначено низку пріоритетних завдань агроекології.

Рекомендовано для представників органів державної влади, науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами екології в агросфері України.

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВС59000

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: П0 Ф-95

11. Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі [Текст] : [монографія] / [М. А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М. А. Хвесика ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку". - Київ : Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку, 2014. - 339 с.

У монографії висвітлюються наукові основи дослідження екологічної і природно-техногенної безпеки, проведено комплексний аналіз і оцінку екологічної і природно-техногенної безпеки України та її регіонів, розкриті особливості формування екологічної і природно-техногенної безпеки регіонів України, обґрунтовані стратегічні напрями забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки України та її регіонів у форматі євроінтеграційних процесів з урахуванням природоохоронних Директив Євросоюзу; проведена оцінка міжнародного співробітництва у сфері забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки та обгрунтовані шляхи його поліпшення; визначено пріоритети та розроблено фінансово-економічні механізми забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789162

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 Е-45

12. Загадки природи [Текст] / [уклад.: Скляренко В. М. та ін.]. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2015. - 318, [1] с.

Книга «Загадки природи» трохи не схожа на інші подібні видання, бо на її сторінках йдеться про феномени, які не можуть бути оста­точно пояснені сучасною наукою. Вона розповідає про найвідоміші загадки світу, серед яких – географічні дива, звірі, яких не буває, природні стихіїї. Ви дізнаєтесь про надзвичайні здібності людського організму, цікаві властивості рослин, незвичайні природні феномени.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795278

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б.а З-14

13. Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки [Текст] : [монографія] / [В. І. Лялько та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. І. Лялька ; НАН України, Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2015. - 282, [9] с.

В монографії викладено сучасний стан досліджень з проблеми визначення парникового ефекту в світі. Наведено результати експери­ментальних визначень балансу вуглекислого газу та оцінки розбіжностей у визначенні цього показника за методикою Національного кадастру та супутниковими вимірами. Проаналізова­но багаторічні матеріали наземного та супутникового моніторингу температури повітря для пояснення кліматичних змін в Україні. Виконано оцінку ризиків впливу цих змін. Запропо­новано заходи щодо мінімізації негативних наслідків подібного впливу. Розглянуто прогнозні варіанти кліматичних змін у короткостроковій перспективі. Оцінено можливий еколого-економічний вплив цих процесів на природу і суспільство. Визначено напрями подальших досліджень з метою раціонального природокористування та сталого економічного розвитку України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60016

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 П-18

14. Петренко, Ольга Василівна.

Моніторинг довкілля [Текст] : навч. посіб. / О. В. Петренко, В. О. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 302 с.

Висвітлено загальні уявлення про методичні основи організації спо­стережень і проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих вод, фунтового покриву й геологічного середовища. Викладено теоретичні та практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797442

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 П-30

15. Таинственные явления природы и Вселенной [Текст] / [сост. С. Минаков]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 397 с.

В этой книге вы найдете ответы на вопросы: «Как появилась жизнь на Земле?», «Какими могут стать люди в далеком будущем?», «Отчего случаются землетрясения, цунами и извержения вулканов?», «Как возникла Вселенная и что было, когда ее еще не было?», «Что будет, если Солнце погаснет?», «Есть ли жизнь на других планетах?», «Что такое черные дыры и имеет ли вес пустота?». Удивительные факты, поразительные загадки, потрясающие открытия и самые смелые гипотезы – для всех, кто ищет истину.
 

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА781363

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 П-30

 

 

Підготували: Т. в. о. заввідділу Смоляр І.Е.,

Т. в. о зав. сектору Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138