Економічні науки. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Андрощук, Геннадій Олександрович.

Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності [Текст] : монографія / Г. О. Андрощук, С. А. Давимука Л. І. Федулова. - Київ : Парламентське видавництво, 2015. - 510 с.

У монографії розглянуто еволюцію концепції національних інноваційних систем та практику їх розбудови на прикладі країн різного рівня економічного розвитку. Визначено характерні тенденції застосування НІС-підходу в державній економічній політиці та обґрунтовано його зв’язок з економічним зростанням і конкурентоспроможністю. Проаналізовано оцінки результативності інноваційних систем у межах методології міжнародних рейтингів і статистичних звітів. З позицій системного підходу розкрито динаміку розвитку національних інноваційних систем в Україні з подальшим визначенням пріоритетних напрямів удосконалення її складових. Розроблено систему програмних заходів щодо реалізації державної інноваційної політики у напрямі забезпечення формування та розвитку інноваційної системи України, адекватної внутрішнім і зовнішнім викликам.

Для науковців, державних службовців, підприємців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791915

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 А-66

2. Бріньолфссон, Ерік.

Друга епоха машин [Текст] : [робота, прогрес та процвітання в часи надзвичайних технологій : пер. з англ.] / Ерік Бріньолфссон, Ендрю Макафі. - Київ : К.FUND, 2016. - 233 с.

Книга-бестселер за версіями кращих західних видань The New York Times, The Wall Street Journal і The Washington Post досліджує вплив технологій на наше життя. Ерік Бріньолфссон та Ендрю Макафі з Массачусетського університету вводять поняття «Друга епоха машин» на позначення науково-технічних досягнень, що трансформують реальність. Серед них – поява комп'ютера та цифрових рішень як каталізаторів збільшення фізичних та інтелектуальних можливостей людства. Вже стали реальністю машини-безпілотники, надпотужні технології, які обігрують людину у шахи та конкурують з лікарями у діагностиці захворювань. Автори книжки є визнаними фахівцями у дослідженні високих технологій та інноваційного розвитку. Почавши з історичного екскурсу, вони ретельно дослідили сили, які впливатимуть на наші життя та економіку у найближчому майбутньому. Не буде жодної людини, яку зазначені зміни обійдуть стороною. Наше завтра – це битва з машинами за робочі місця. Виграє той, хто володітиме унікальними навичками та швидко адаптуватиметься до змін. Ця книга саме про те, як вижити у Другу епоху машин та примножити свої здобутки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60753

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Б-87

3. Горєва, Вікторія Володимирівна.

Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964–1986) [Текст] : [монографія] / Горєва Вікторія Володимирівна ; [відп. ред. С. Г. Кулешов] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2015. - 159 с.

У монографії комплексно висвітлено діяльність Української філії Науково- дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві в сфері економічних та інформологічних напрямів документознавчих досліджень, здійснених на прикладі державних, наукових установ, підприємств, організацій УРСР у 1964-1986~х роках. На основі проведеного історіографічного аналізу наукової продукції цієї інституції репрезентуються розвідки фахівців філії з організації діловодства та його механізації, дослідження питань уніфікації та стандартизації управлінської документації, розроблення та удосконалення ними класифікаторів з питань діяльності апаратів управління та документу­вання управлінської інформації. Інформологічні підходи документознавчих досліджень полягали в аналізі потоків інформації в контексті побудови структу­ри керування виробництвом та створення автоматизованих систем управління, у вивченні інформаційної системи діловодства та потоків галузевої документації з виробництва. Як наслідок, була створена та удосконалена система первинної і планової документації Держплану УРСР і республіканських міністерств УРСР. Визначений внесок учених Української філії у сферу організації діловодства та створення і розвитку управлінської документації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797734

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У03 Г-68

4. Грішнова, Олена Антонівна.

Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків [Текст] : монографія / Грішнова О. А., Міщук Г. Ю., Олійник О. О. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 217 с. :

У монографії викладено теоретико-методологічні засади дослідження соціальної відповідальності у трудових відносинах, запропоновані нові методологічні та методичні підходи до оцінювання соціальної відповідальності, в тому числі в регулюванні ризиків у сфері праці, обгрунтовані стратегічні завдання та напрямки забезпечення соціально відповідальної взаємодії у трудовій сфері.

Для науковців, економістів та управлінців-практиків, викладачів, аспірантів та студентів економічних та управлінських напрямків підготовки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800702

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-60

5. Колесніков, В. П.

Логістика хімічних виробництв [Текст] : [навч. посіб.] / Колесніков В. П. ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 221 с.

В навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-методологічні питання логістики хімічних виробництв у поєднанні з практичною діяльністю. Показані практичні шляхи рішення теоретичних задач, що зустрічаються в виробничо-економічний діяльності хімічних виробництв.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796833

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 К-60

6. Максюта, Александр.

Эффективный руководитель [Текст] : практ. советы по упр. компанией / Александр Максюта, Сергей Ефремов. - Харьков : Фактор, 2014. - 280, [13] с.

В книге собраны основные инструменты для руководителя, используя которые, можно увеличить эффективность работы бизнеса. Вы изучите важные аспекты подбора и найма персонала, эффективной коммуникации, ключевые навыки презентации, построение системы материальной и нематериальной мотивации, эффективного делегирования полномочий, контроля персонала, стратегии и тактики деловых переговоров, эффективной командной работы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786056

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 М-17

7. Мезенцев, Костянтин Володимирович.

Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація [Текст] : монографія / Костянтин Мезенцев, Григорій Підгрушний, Наталія Мезенцева ; Укр. геогр. т-во, Київ. від. - Київ : Прінт Сервіс, 2014. - 132 с.

У монографії обґрунтовано наукові підходи до дослідження суспільно-просторової нерівності і поляризованості в регіональному розвитку України. Охарактеризовано особливості пострадянських економічних трансформацій та демографічних змін у регіонах держави, наслідком яких стало посилення суспільно-просторової нерівності та поляризації соціально-економічного розвитку. Виявлено їхні загрози за соціально-економічними та демографічними показниками. Запропоновано напрями оптимізації просторової організації суспільства країни на основі формування збалансованої за ієрархічним принципом мережі полюсів зростання, здатної стимулювати та підтримувати соціально-економічний розвиток регіонів усіх рівнів. Цією монографією Київський відділ Українського географічного товариства започатковує серію наукових праць «Суспільна географія ХХІ століття», в якій будуть висвітлюватись актуальні проблеми просторової організації суспільства.

Для фахівців у галузі суспільної географії, регіональної економіки та управління розвитком регіонів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795788

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 М-44

8. Озеран, Алла Володимирівна.

Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств [Текст] : монографія / А. В. Озеран ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 471 с.

Методологія формування фінансової звітності, її теоретичні основи — це питання, які набули особливої актуальності у складних економічних умовах, ко­ли важливість інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень важко переоцінити. У монографії розглянуто концептуальні основи формування фінансової звітності, проаналізовано сучасний стан вітчизняної системи фінан­сової звітності підприємств і визначено можливі напрями її удосконалення, спрямовані на підвищення її прозорості, інформативності та корисності в умовах глобалізації економічних відносин та змін ринкової кон’юнктури. Важливе місце у роботі посідають розробки, спрямовані на удосконалення нормативно-правової бази бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств України.

Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчаль­них закладів, а також практикуючих бухгалтерів, фінансових мене­джерів, аудиторів і консультантів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793986

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05  О-46

9. Панасюк, Броніслав Якович

Вибрані твори [Текст] / Б. Я. Панасюк ; упоряд. В. Беседін. - Київ : ІАЕ УААН, 2003 .

Т. 9 : Клімат. Економіка. Людина. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2015. - 355 с.

У пропонованому дослідженні розглядаються три фундаментальні філософсько-наукові проблеми, які турбують людство: кліматичні зміни, залежність жи­вої природи і людини від кліматичних процесів, залежність соціально-еконо­мічної динаміки від природних ресурсів і кліматичних змін.

Проблема залежності економіки від природних ресурсів і клімату розглядається в таких напрямах: перший – ресурси планети Земля здатні забезпечити повноцінними харчами трохи більше 8 млрд чоловік; другий – настала епоха, коли людство має дотримуватись рівноваги між можливостями природи і потре­бами людини; третій – кризові явища, які охопили всі країни світу, є результа­том не фінансово-кредитних чи економічних негараздів, а порушенням рівноваги між можливостями природи і надмірними потребам людини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В347030/9

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 П-16 IX

10. Поддєрьогін, Анатолій Микитович.

Фінансування інноваційного розвитку харчової промисловості України [Текст] : монографія / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 196 с.

У монографії розглянуто теоретичні основи фінансування інноваційного розвитку підприємств, визначено його сутність та основні завдання, проаналі­зовано сучасний стан фінансування інвестицій в інновації на підприємствах харчової промисловості. Міститься низка рекомендацій щодо фінансового стимулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.

Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів, фахівців у сфері інвестування, а також усіх, хто цікавиться проблематикою інноваційного розвитку харчової промисловості України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791637

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 П-44

11. Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання [Текст] : монографія / [О. І. Амоша та ін. ; наук. ред. О. Ф. Новікова] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАНУ, 2014. - 477 с.

У монографії висвітлено концептуальні засади формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку, розроблено науково-методичне забезпечення його оцінки, встановлено залежність реалізації сталого розвитку від соціальної відповідальності. Запропоновано інноваційні підходи до формування концептуальних засад соціальної політики в аспекті сталого розвитку та системних змін. Обґрунтовано напрями вдосконалення державної та регіональної політики в контексті соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку. Визначено теоретичні засади рівня та якості життя в контексті сталого розвитку, розроблено й апробовано методику оцінки рівня та якості життя населення регіонів України. Досліджено соціальні ризики низької якості життя та проблеми бюджетного забезпечення рівня життя, обґрунтовано методологічні підходи до забезпечення гідного рівня життя в умовах саморозвитку регіонів. Визначено роль споживання в соціально-економічній системі, інноваційні чинники його розвитку. Розроблено науково-методичні підходи до формування нової системи споживання, відповідної принципам сталого розвитку. Розкрито проблеми становлення, залучення та активізації духовно-культурного потенціалу сталого розвитку регіону.

Для фахівців державних та регіональних органів управління, науковців, освітян, викладачів, аспірантів, студентів, представників громадських об’єднань

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788617

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 С-69

12. Терещенко, Тетяна Василівна.

Теорія організації [Текст] : навч. посіб. / Терещенко Тетяна Василівна ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. - 335 с. :

У навчальному посібнику розглянуто загальні поняття функціонування організа­ції як складної відкритої системи, розкрито зміст соціальних організацій, основні еле­менти організаційного процесу, принципи самоорганізації, узагальнено теоретичні та прикладні аспекти організаційного проектування та формування ефективної структу­ри управління організації, викладено теоретичні та методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності організації, сутність та основні складові культури організації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794940

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Т-35

13. Тимошенко, Андрій Олександрович.

Система податкового контролю в Україні [Текст] : монографія / А. О. Тимошенко ; Європ. ун-т. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. - 207 с.

У монографії досліджено проблему формування системи податкового контролю в Україні. Досліджено тенденції та економічні закономірності розвитку системи податкового контролю на сучасному етапі. Проведено оцінку контрольно-перевірочної роботи, що здійснюється підрозділами податкових орга­нів. Виконано аналіз надходжень до бюджету за наслідками оперативно-службової діяльності підрозділів податкової міліції. Сформовано концептуальну модель ефективного податкового конт­ролю, яка розкриває технологію та окреслює необхідні передумови його результативності. Розроблено ряд пропозицій щодо удосконалення систе­ми податкового контролю в Україні.

Наукова праця зацікавить науковців, викладачів, аспірантів, студентів, які вивчають питання податкового контролю, працівників податкових/ фіскальних органів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793821

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Т-41

14. Управління персоналом [Текст] : підручник / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, державний вищий навчальний заклад, "Новокраматорський машинобудівний завод", публічне акціонерне товариство ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, державний вищий навчальний заклад, "Новокраматорський машинобудівний завод", публічне акціонерне товариство. - вид. 2-ге, зі змінами. - Київ : КНЕУ, 2014. - 666 с.

У підручнику на засадах системного підходу розглядаються складні питання теорії та практики управління персоналом організацій, що діють у конкурентному середовищі. У першій частині підручника висвітлюються теоретико-методичні засади управління пер­соналом на сучасному підприємстві. Друга частина вміщує розділи, в яких розкриваються найважливіші технології, що застосовуються в управлінні персоналом. Підручник має ба­гато ілюстрацій та прикладів розв’язання складних питань управління персоналом як на вітчизняних, так і на іноземних підприємствах.

Для викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, працівників під­приємств, осіб, які підвищують кваліфікацію за різними формами і методами навчання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59117

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 У-67

15. Шаров, Ігор.

Від мрії - до дії! [Текст] / Ігор Шаров. - Київ : Арт Економі, 2016. - 187 с.

Книга історика й економіста Ігоря Шарова – плід багаторічного опрацювання великого масиву літератури про тенденції розвитку сучасної економіки, долання кри­зових ситуацій. У виданні читач віднайде відповіді на запитання: “Чому одні країни збагатилися, інші – лиши­лися бідними?”; “З яких причин Україна, попри багаті природні ресурси та інтелектуальний капітал, інституційно нерозвинена, має неефективні ринки товарів і послуг, слабкий фінансовий сектор?” тощо. У книзі популярно розказано, як розірвати коло щоденних негараздів, ста­ти на повен зріст і влаштувати гідне життя, пам’ятаючи слова китайського філософа Лао-Цзи про те, що шлях у 10 000 кроків починається з першого.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО273662

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Ш-26

 

 

Підготували: Т. в. о. заввідділу Смоляр І.Е.,

Т. в. о зав. сектору Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138