Філософські науки. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

 

1. Буцька, Наталія Миколаївна.

Пра-істини Платона і сучасність [Текст] / Н. М. Буцька, І. В. Лотиш. - Полтава : АСМІ, 2015. - 113, [2] с.

Книга знайомить читачів із деякими філософськими творами Платона і його послідовників. Питання кохання і любові, безсмерття душі, духовних якостей людини, ви­ховання молоді, мистецтва та ін. викладені в скороченні. Використані філософські твори.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797472

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0)3 Б-94

2. Вєдров, Олексій.

Науки про суспільство та соціальний прогрес. Епістемологічні та етичні засади соціальних наук з погляду філософії комунікації [Текст] : [монографія] / Олексій Вєдров. - Київ : Стилос, 2014. - 338 с.

Монографію присвячено розгляду епістемологічних та етичних засад соціальних наук у парадигмі філософії комунікації. Автор прослідковує генезу важливих епістемологічних проблем у класичних версіях обґрунтування знання про суспільство та показує шляхи їх вирішення у межах означеного підходу, а саме виходячи з пропозицій трансцендентальної прагматики. Зокрема, розглядаються питання сто­сунку розуміння та пояснення в соціальних науках, інтересів пізнан­ня, екстенсійної мови та інтенсійних контекстів, критики ідеології, граничного обґрунтування норм і масштабів критики. Окрему увагу приділено нормативному компоненту соціальних наук та етичним імперативам у них.

Для філософів і науковців, які цікавляться питаннями епістемоло­гії та етики соціальних наук.          

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780375

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 В-26

3. Горбатюк, Тарас Віталійович.

Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства [Текст] : монографія / Горбатюк Т. В., Данилова Т. В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 455 с.

Монографія «Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства» присвячена дослідженню цивілізаційних парадигм і пов’язаних з ними гуманітарних проблем сучасної цивілізації. У монографії глибоко та ґрунтовно досліджено багатовимірність поняття «цивілізація», запропоновано ретроспективний аналіз цивілізаційної теорії, зосереджено увагу на класичних теоріях цивілізації, здійснено спробу окреслити модуси майбутнього в контексті сучасних геополітичних реалій. Авторами проведено багатоаспектний аналіз гуманітарних проблем сучасності, проаналізовано феномен сучасної науки, її перспективи та ризики розвитку в контексті глобалізаційних процесів. Логічнім продовженням монографічного дослідження є хрестоматія, що представляє собою систематизоване з’єднання відібраних фрагментів книг М.Я. Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі, Ф. Фукуями та С. Гантінгтона.

Монографія знайде своїх читачів у колі науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також всіх небайдужих до майбутнього людської спільноти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797903

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Г-67

4. Єрмоленко, Володимир.

Далекі близькі [Текст] : есеї з філософії та літ. / Володимир Єрмоленко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 299 с.

«Далекі близькі» – друга книжка українського філософа та публіциста Володимира Єрмоленка. Це книжка про Руссо, Казанову, Гофмана, Флобера, Дерріда, Зонтаґ, Барта, Ґарі – і водночас про близькість, насолоду, невидимість, втрату, повільність та чуттєвість. Це книжка про людей та їхні життя, їхні болі й радості – і водночас про сенси, що їх ці люди витворювали зі свого досвіду. Це книжка про те, як можна перетворити слабкість на силу, а ваду – на перевагу. Про те, як далекі класики можуть раптом стати близькими – як друзі, як рідні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790290

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0),0 Є-74

5. Іванова, Наталія Володимирівна.

Феноменологія мислення: гнозис, креатив, особистість [Текст] : монографія / Наталія Іванова. - Луцьк : Твердиня, 2015. - 363 с.

Монографія присвячена феномену мислення, його продуктивній ролі в реалізації завдань з розбудови структури і соціокультурної сфери сучасного українського суспільства. Осмислено нові ресурси і стратегії мислення, носієм якого є людина, соціум, суспільство.

Книга може бути цікавою для філософів, науковців, аспірантів, викладачів і студентів, всіх тих, хто причетний до пошуку і тво­рення софійності мислення і буття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797219

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 І-20

6. Коннов, Олександр Ф.

Історична динаміка художнього стилю [Текст] : монографія / Олександр Коннов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 186 с.

Здійсненний автором аналіз арт-практики модернізму та постмодернізму демонструє принципову можливість стильового тлумачення проблемного періоду. В якості вирішення проблеми у монографії пропонуєшся розглядати “стилі” Відродження та Нового часу як модуси єдиного стилю. У роботі вводяться та розробляються поняття, що характеризують матерію та зміст твору, подібно до того, як “основні поняття історії мистецтва” Г. Вьолфліна характеризують форму. Тобто, пропонується, поряд з формальними, використовувати змістовні й матеріальні категорії стилю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798656

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю822 К-64

7. Кралюк, Петро Михайлович.

Козацька філософія. Філософська та історіософська думка України XVII - XVIII ст. [Текст] : [монографія] / Петро Кралюк. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2015. - 441 с.

У монографії розглядається становлення та ді­яльність козацтва як соціокультурного феномену. Показано відображення цієї діяльності в різнома­нітних літературних пам’ятках, поетичних творах, фольклорі, літописній літературі. Особлива увага приділена висвітленню філософської думки в Києво-Могилянській академії, а також розглянута філософія Григорія Сковороди.

Розраховано на науковців, викладачів, студен­тів, а також на всіх, хто цікавиться історією філо­софської думки в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800189

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) К-78

8. Кралюк, Петро Михайлович.

Острозька академія в філософській культурі України [Текст] : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2014. - 481 с.

Монографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвяче­на інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Ост­розької академії XVI-XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недо­ступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та сус­пільними процесами в Східній Європі.

На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкри­ває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом грунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особли­вості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794602

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) К-78.01

9. Поляков, Володимир Германович.

Логіка [Текст] : задачник : [навч. посіб. для викладачів і студентів ВНЗ] / Поляков В. Г. - Луцьк : Твердиня, 2015. - 258 с.

Методичний посібник містить основний теоретичний матеріал з курсу логіки, більше 1200 логічних задач різного рів­ня складності, фрагменти творів відомих логіків і науковців з античності до сучасності; призначений для студентів гумані­тарних факультетів усіх форм навчання, які опановують ло­гіку, викладачів, вчителів і всіх тих, хто цікавиться логікою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797218

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 П-54

10. Приходько, Володимир Володимирович.

Основи теоретичної філософії [Текст] : навч. посіб. / В. В. Приходько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 142 с.

Розглянуто значення теоретичної філософії на прикладі дослідження критично-мовної роботи філософів у різних проблемних ситуаціях, розкрито теоретичні проблеми філософії як особливі топоси (місця), описані ключовими поняттями філософського дискурсу, засвоєння якого сприяє оволодінню кате­горіальним апаратом філософування. Актуалізації і поглибленню положень, викладених у навчальному посібнику, сприятиме методичний блок запитань та завдань для самостійної роботи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797100

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 П-77

11. Рерих, Николай Константинович

Письма Николая Рериха [Текст] : впервые публикуемые письма Николая Константиновича Рериха из фондов Музея Николая Рериха в Нью-Йорке : в 3 т. - Одесса : Астропринт, 2014 .

Т. 1 : 1921 - 1924 / [сост., вступ. ст. Е. Петренко ; редкол.: К. Гилевич и др. ; пер. с англ. К. Гилевич]. - 2014. - 103, [5] с.

Впервые публикуются письма Н. К. Рериха, периода 1921-1924 гг., из архивного собрания Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Значительная часть писем переведена с английского языка на русский. Во вступительной статье освещена деятельность выдающегося русского художника Николая Рериха в России – периода, предшествующего культурной работе художника в Америке.

Шифр зберігання книги у НБУВ: С11478/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2)5/6 Р-42I

12. Розвиток філософської думки в Україні [Текст] : навч. посіб. / [Ю. М. Вільчинський та ін.] ; за ред. проф. Юрія Вільчинського ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т приклад. та проф. етики. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Київ : КНЕУ, 2014. - 327 с.

Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного у провідних університетах України. Усі ключові ідеї збережені в третьому виданні посібника. Проте його розділи зазнали суттєвого доопрацювання, в ході якого враховано двадцятирічний досвід спілкування читача з цією книгою, а також до­свід викладання історії української філософської думки у вищій школі.

Для наукових працівників, культурологів, бакалаврів, магістрів, аспірантів та сту­дентів соціально-економічних спеціальностей, а також широкого читацького загалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782754

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Р-64

13. Рупташ, Ольга Василівна.

Поняття смислу в гуманітарнонауковій парадигмі знання [Текст] : монографія / Ольга Рупташ ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2015. - 334, [1] с.

У монографії розкривається потенціал поняття «смисл» у конституюванні гуманітарнонаукової парадигми знання. Проаналізовано онтологічні, антропологічні, епістемологічні, аксіологічні й інші аспекти смислу в контексті сучасної проблематики філософії науки. Обгрунтовано наявність інваріантного змісту поняття «смисл», актуалізованого в теоретико- методологічних підходах гуманітарних наук.

Книга адресована фахівцям із філософії науки, логіки, лінгвістики, психології, соціології та інших гуманітарних дисциплін, аспірантам і студентам, а також усім зацікавленим у філософсько-методологічному дослідженні смислу як міждисциплінарно-наукової проблеми.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790215

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Р-86

14. Русін, Руслан Мирославович.

Художній образ: від класики до постмодерну [Текст] : [монографія] / Руслан Русін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 206, [1] с.

Здійснено аналіз фундаментальної категорії мистецтва "художній образ". Досліджені чинники і специфіка трансформаційних процесів у європейському пластичному мистецтві. Особлива увага приділена аналізу таких напрямків як модернізм, авангард, постмодернізм, що поставили під сумнів можливість використання в наш час таких понять: "мистецтво", "твір мистецтва", "художній образ". Автор вносить корективи у загальноприйняту модель видоутворення мистецтва і обґрунтовує на підставі мистецьких практик, праць істориків мистецтва, мистецтвознавців необхідність застосування як в теорії так і в практиці терміну "пластичне мистецтво" при аналізі творів скульптури, живопису та архітектури.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797101

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю822 Р-88

15. Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства [Текст] : [монографія] / [Єрмоленко А. та ін. ; відп. ред. Єрмоленко А.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Наукова думка, 2016. - 302, [1] с.

У монографії досліджені концепції соціальної відповідальності як основної вимоги та фундаментальної цінності, розкриті особистісні, корпоративні та універсалістські аспекти відповідальності. На основі дослідження обґрунтовано філософію соціальної відповідальності та співвідповідальності як синтезу соціальної теорії та етики, розкриті ціннісно-нормативні засади та процедури інституціалізації соціальної відповідальності в сучасному українському суспільстві, показані шляхи сталого розвитку та ствердження соціально та екологічно спрямованого справедливого суспільства в Україні.

Для науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться проблемами практичної та соціальної філософій, соціальної етики та теоретичної соціології.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804742

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 С-69

 

 

Підготували: Т. в. о. заввідділу Смоляр І.Е.,

Т. в. о зав. сектору Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138