Актуальні проблеми ботаніки та екології. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

     Ботаніка як наука  виникла і розвивалася у відповідності з практичними потребами людства. Все розмаїття сучасних культурних рослин створено наполегливою працею людини в результаті послідовного накопичення відомостей про властивості рослинних організмів, їх життєдіяльності, поширення, мінливість тощо.
     Найважливіші завдання сучасної ботаніки – всебічне пізнання рослин: вивчення їх походження, еволюційного розвитку, будови в єдності з умовами їхнього життя, їх життєвих функцій, в тому числі спадковості для створення нових сортів, підвищення їх врожайності, стійкості до захворювань, вилягання і т.п.
     Швидке зростання населення земної кулі висуває завдання максимальної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва: підвищення врожайності вирощуваних культур і продуктивності тваринництва.
     Це завдання вирішують технологічні науки: рослинництво і тваринництво, що базуються на досягненнях фундаментальних біологічних дисциплін, серед яких перше місце займає саме ботаніка. Не менш важлива роль рослин у забезпеченні людини деревиною, прядильних волокном, лікарською сировиною тощо.
     Екологія як наука вивчає відносини організмів (особин, популяцій, біоценозів тощо) між собою та з навколишньою неорганічною природою, загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня, середовище мешкання живих істот (включаючи людину). Посилення впливу людини на природу викликає занепокоєність щодо взаємодії людини та природи, ноо– та біосфери.
     Серед найактуальніших проблем екології – забруднення атмосфери, забруднення та виснаження водних ресурсів та деградація ґрунту.
     Забруднення атмосфери зумовлено посиленням техногенного впливу на природне середовище та пов’язано  зі станом атмосферного повітря. Воно включає ряд аспектів: зростання забруднення атмосфери фреонами, оксидами азоту і ін; зростання концентрації двоокису вуглецю, що відбувається в основному за рахунок згоряння викопного палива, зменшення площ лісів, виснаження гумусового шару і деградації ґрунтів; кислотні опади, головною причиною яких є  надходження сполук сірки і азоту в атмосферу при спаленні викопного палива в стаціонарних установках і двигунах транспорту.
     Проблема виснаження водних ресурсів викликана зростанням споживання води промисловістю, сільським і комунальним господарствам, з одного боку, і забрудненням водних джерел – з іншого.
     Деградація ґрунту пов’язана з погіршенням стану земельних ресурсів. Упродовж  історичного часу. внаслідок прискореної ерозії, дефляції і інших негативних процесів людство втратило майже 2 млрд га продуктивних земель.

 

1. Акимова, Татьяна Акимовна.

Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Текст] : учебник для студ. вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 2. изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 566 с.

Во втором издании учебника при анализе взаимодействия техносферы и биосферы усилен фактор целостности. Экосфера рассматривается как единая система, являющаяся результатом эволюции взаимоотношений между обществом и природой, между техносферой и биосферой. Именно в экосфере сосредоточены все современные глобальные экологические проблемы и коллизии. Уточнены некоторые важнейшие количественные характеристики при сопоставлении биосферы и техносферы. Учебник представляет современную экологию как междисциплинарный комплекс знаний, связывающий воедино основные положения общей и прикладной экологии, природопользования и науки об окружающей человека среде. Логической основой изложения большей части материала является модель суперсистемы: «Человек – Экономика – Биота – Среда». В учебнике содержатся научные данные о биотической регуляции окружающей среды и о пределах устойчивости биосферы. Фатальности экологического кризиса противопоставляются концепция экологически ориентированного социально-экономического развития.
 

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА638688

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 А-39

2. Актуальні проблеми ботаніки та екології [Текст] : матеріали міжнар. конф. молодих учених / Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Є. Л. Кордюм та ін.]. - Ужгород : Бреза А. Е., 2012. - 306 с.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757219

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 А-43

3. Актуальні проблеми ботаніки та екології [Текст] : матеріали міжнар. конф. молодих учених, Щолкіне, 18-22 черв. 2013 р. / Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Казантип. природ. заповідник ; [редкол.: Є. Л. Кордюм та ін.]. - К. : Фітосоціоцентр, 2013. - 355 с.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767483

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 А-43

4. Андреева, Ивелина Ивановна.

Ботаника [Текст] : учебник для студ. вузов по агр. спец. / И. И. Андреева, Л. С. Родман. - 2.изд., перераб., доп. - М. : КолосС, 2002. - 488 с.:

Изложены сведения о цитологии, анатомии и морфологии растений. Основное внимание уделено растениям, используемым в сельскохозяйственном производстве. Учебник написан в соответствии с программой по курсу ботаники.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА642112

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 А-65

5. Батлук, Вікторія Арсентіївна.

Основи екології [Текст] : підруч. / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 c.:

У підручнику викладено основні концепції екології, проаналізо­вано наслідки впливу діяльності людини на навколишнє середо­вище. Описано взаємодію людини й природного середовища, при­кладні аспекти екології, висвітлено глобальні проблеми, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища промисловими відхода­ми, питання контролю за станом довкілля (повітряного і водного) та його охорони. Розглянуто проблеми утилізації відходів і створення виробництв на основі маловідходних і безвідходних технологічних процесів, екологічні проблеми літосфери та охорони біосфери, руй­нування природних екосистем Землі. Розроблено стратегію і такти­ку збереження та розвитку життя на нашій планеті. Важливе місце приділено екологічним проблемам України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685562

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 1)Б-23

6. Ботаника и микология на пути в третье тысячелетие [Текст] : междунар. сб. науч. работ, посвящ. 70-летию со дня рождения акад. К. М. Сытника / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного ; ред. С. П. Вассер. - К. : [б.в.], 1996. - 416 с.

Книга подготовлена к 70-летию со дня рождения академика Национальной академии наук Украины, директора Института ботаники им. Н. Г. Холодного, Президента Украинского ботанического общества К М Сьггника. Освещена его научная, организаторская и общественная деятельность. В книге освещаются общие проблемы современной эволюционной теории и биономен­клатуры. Особое внимание уделено классической и экспериментальной ботанике и микологии. в том чис­ле биологическому разнообразию, биоквантированности, таксономии, эволюции, географии, охране расте­ний и грибов. Рассматриваются отдельные вопросы современной физиологии, цитологии, биохимии растений и грибов.      

Издание рассчитано на специалистов в области теоретической и прикладной биологии, ботаники и микологии, историков биологической науки, преподавателей вузов, аспирантов, студентов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС30934

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 Б-86

7. Ботаника и микология: современные горизонты [Текст] = Botany and Mycology: modern horizons : сб. трудов, посвящ. 80-летию со дня рожд. акад. АН Украины А.М.Гродзинского / НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н. Н. Гришко ; отв. ред. А. А. Созинов. - К. : Академпериодика, 2007. - 321c.,

В книге освещаются современные аспекты ботаники и микологии, включающие таксоно­мию и филогению, сохранение биоразнообразия, экологию, аллелопатию, молекулярно­-биологические исследования, физиологию растений, клеточную и космическую биологию, акклиматизацию и интродукцию растений, фитодизайн, терапевтическое и практическое применение растений и грибов, биоиндикацию.

Издание предназначено для специалистов в области теоретической и прикладной биологии, ботаников и микологов, ис­ториков биологической науки, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС44812

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 Б-86.01

8. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология" / Т. И. Серебрякова [и др.]. - М. : ИКЦ "Академкнига", 2006. - 543 с.:

В учебнике представлены современные научные знания о внешнем и внутреннем строении растений, их жизнедеятельности, способах размножения, взаимоотношениях с внешней средой. Материал изложен в онтогенетическом, эволюционном и экологическом аспектах. Освещены новейшие достижения морфологии растений, особенно в областях биоморфологии (учения о жизненных формах) и эмбриологии. Учебник имеет натуралис­тическую и природоохранную направленность.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА682486

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 1)Б-86

9. Ботанічні сади та дендропарки [Текст] / Державна служба заповідної справи Мінприроди України, Глобальний екологічний фонд, Програма розвитку ООН в Україні ; упоряд. В. В. Кваша [та ін.] ; відп. ред. Т. М. Черевченко, С. С. Волков. - К. : [Майстерня книги], 2009. - 296 с.

 Науково-довідкове видання знайомить з ботанічними садами та дендропарками України (міськими, академічними, державних і національних університетів та педагогічних закладів), де зібрані багаті колекції рослин з усієї планети. У книзі зібрано відомості про історію створення, сучасний стан і досягнення українських ботанічних садів та дендропарків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА722067

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 Б-86

10. Воронков, Н. А..

Экология. Общая, социальная, прикладная (Общеобразовательный курс) [Текст] : учеб. для студ. вузов. Пособие для учителей / Н. А. Воронков. - М. : Агар : Рандеву-АМ, 1999. - 422 с.

В учебнике в доступной форме,  при максимально воз­можном сохранении научного уровня, излагаются основные вопросы классической и современной экологии. Книга является результатом обобщения многолетней научной работы автора в  области экологии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602063

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 В-75

11. Гайнріх, Дітер.

Екологія: dvt-Atlas [Текст] : пер. с 4-го нім. вид. / Д. Гайнріх, М. Гергт ; наук. ред. пер. В. В. Серебряков ; худож. Р. Фанерт, Р. Фанерт. - К. : Знання-Прес, 2001. - 288 с.

"Екологія dtv-Atlas " – це фундаментальна наукова робота, у якій робиться спроба розкрити основи екології та проілюструвати їх прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків. Особливу цінність книзі надають кольорові ілюстрації: малюнки, схеми, діаграми, картограми, на яких розкриваються найважливіші зв'язки між різноманітними явищами природи, параметрами екологічних систем, загальною і спеціальною екологією. Цю книгу вже перекладено і видано в Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Угорщині, Франції, і ось тепер вона вперше видається українською мовою.

Шифр зберігання книги у НБУВ:ВА614908

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Г-14

12. Глухов, Олександр Захарович.

Реінтродукція раритетних видів флори південного сходу України [Текст] / О. З. Глухов, В. В. Птиця ; Донец. ботан. сад НАН України. - Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2008. - 193 c.

В монографії проаналізовано основні напрямки охорони раритетних видів рослин, науково обґрунтовано доцільність застосування реінтродукції як одного з перспективних методів активної охорони зникаючих видів рослин в антропогенно трансформованому середовищі південного сходу України. Розглянуто ключові питання термінології та методики, визначено основні принципи, підходи і способи реінтродукції рослин. Виділено послідовні етапи проведення реінтродукційних робіт, наведено оригінальні схеми розміщення реінтродукційних локусів та натурні моделі конструювання реінтродукційних популяцій деяких видів рослин. Запропоновано систему оцінювання результатів реінтродукції рослин.

Для ботаніків, екологів, спеціалістів з охорони навколишнього середовища, студентів біологічних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА709150

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Г-55

13. Дідух, Яків Петрович.

Основи біоіндикації [Текст] : [монографія] / Я. П. Дідух ; [відп. ред. акад. НАН України Д. М. Гродзинський] ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - К. : Наукова думка, 2012. - 342, [15] с.

У монографії викладено наукові основи біоіндикації, яка ґрунтується на засадах су­часної екології та різних біологічних дисциплін і використовується для оцінювання ста­ну зовнішнього середовища. Розглянуто понят­тя індикатора, проблеми стресу та біоіндикації, пошуки індикаторів і зміни їх ознак за­лежно від рівня організації живого. Значну увагу приділено сучасним методам і шкалам, зокрема розробленому автором методу синфітоіндикації. Подано характеристику цього нового наукового напряму. Висвітлено питання дендроіндикації, дистанційної біоіндикації, індикації стану екосистем, їх забруднень, змін у часі й просторі (атмосфери, гідросфери, педосфери, пошуків корисних копалин, змін клімату) під впливом вищих рослин і рослинних угруповань, лишайників, мохів, водоростей і тваринних організмів. При­ділено увагу проблемам ландшафтної біоіндикації, оцінювання геоморфологічних проце­сів, динаміки і стійкості екосистем, використання екологічних індикаторів для забезпе­чення сталого розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54264

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Д-44

14. Екологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Дорогунцов, С. І. [та ін.] ; голова редкол. В. Я. Кардаш ; Київський національний економічний ун-т. - 2.вид., випр. і доп. - К. : КНЕУ, 2005. - 103 с.

У посібнику розглянуто основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природ­не середовище; проблеми, пов’язані зі станом охорони та раціональним ви­користанням природних ресурсів. Висвітлюється питання управління процесом природокористування. Значну увагу приділено формуванню у студентів навичок аналізу і визначення економічної ефективності впрова­дження природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, що їх за­вдає народному господарству забруднення окремих компонентів природи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА661256

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Е-40

15. Екологічна біотехнологія [Текст] : навч. посіб. для студ. баз. напряму "Біотехнологія" вищ. навч. закл. : у 2 кн. / О. В. Швед, О. Б. Миколів, О. З. Комаровська-Порохнявець, В. П. Новіков ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010 .

Кн. 1. - 2010. - 424 с.

Описано сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та грунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотрансформації ксенобіотиків, надано відомості про методи отримання біодобрив і біопесгицидів, лікарських препаратів та харчових добавок, виробництва альтернативної відновлювальної енергії та моторного біопалива. Викладено мікробіологічні, біохімічні і технологічні основи біотехнологічних процесів, їхнє технічне забезпечення, подана характеристика екосистем довкілля та очисних споруд, ведення біоіндикації та біотестування. Окреслено перспективи комплексної охорони довкілля та здоров’я людини, біобезпеки та біоетики сучасного суспільства (геноміки, протеоміки, євгеніки, біотрансплантації, біорозмаїття), протидії біотероризму, контролю генетичних модифікацій, використання ембріональних стовбурових клітин та здійснення терапевтичного і репродуктивного клонування, впровадження нанотехнологій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В352296/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Е-45I

16. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій [Текст] : [монографія] / О. В. Романенко [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О. В. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. - Київ : Наукова думка, 2015. - 189, [18] с.

У монографії розглянуто складові урбаекосистеми Києва і чинники її техногенної трансформації. Описано джерела речовин-забруднювачів у місті та шляхи їх поширення. Проаналізовано особливості гідромережі Києва і чинники її формування. Викладено дані щодо екологічного стану різних за генезом водних об’єктів і шляхів впливу на них чинників урбанізації. Сере­довище існування гідробіонтів охарактеризовано за відповідними еколого-санітарними показниками, рівнями забруднення компонентами сольового складу, речовинами токсичної та радіаційної дії, можливістю впливу сукуп­ності згаданих чинників на життєздатність організмів. Наведено відомості щодо розвитку й поширення рослин, тварин, мікроорганізмів у водних об’єк­тах Києва, здатності їхньої біоти до акумуляції речовин-забруднювачів та участі у самоочищенні вод. Обговорюються проблеми збереження біорізноманіття в урбаекосистемі та підходи до їх вирішення.

Для екологів, гідробіологів, ботаніків, зоологів, гігієністів, викладачів, аспі­рантів і студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796067

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Е-45

17. Екофлора України [Текст] / відп. ред. Я. П. Дідух ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - К. : Фітосоціоцентр, 2000 .

Т. 1 : Загальна частина. Lycopodiophyta. Equisetophyta. Polypodiophyta. Pinophyta / Я. П. Дідух [та ін.]. - К. : [б.в.], 2000. - 284 с

Викладено теоретичні основи структури багатотомного видання, за якою буде подано опис видів флори України. Описуються біоморфологічні ознаки, географічна та фітоценологічна характеристика, екологія, консортивні зв’язки, вплив антропогенного фактора, господарче, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення видів. Уперше наведено оригінальну біологічну та екологічну інформацію для 97 видів плауноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних та голонасінних, що природно зростають в Україні. Вміщено рисунки та карти поширення цих рослин, вказана основна література.

Для біологів, екологів, викладачів та студентів, спеціалістів у галузі охорони природи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: С10151/Т. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 Е-45I

18. Еленевский, Андрей Георгиевич.

Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений [Текст] : учебник для студ. высших пед. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Биология" / А. Г. Еленевский [и др.]. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2006. - 457 с.

Учебник представляет собой систематический обзор высших растений на уровне так­сономических групп высокого ранга с указанием важнейших родов и отчасти видов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС45271

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 1)Е-50 Р

19. Заіменко, Наталія Василівна.

Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів у системі грунт-рослина-грунт [Текст] : [монографія] / Н. В. Заіменко ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, Проект "Наукова книга" - 2007. - К. : Наукова думка, 2008. - 303 с.

Монографія присвячена розробці структурно-функціональних основ конструювання штучних біогеоценозів і створенню замкнутого циклу в біо­логічних системах за рахунок використання вторинної сировини. Дослід­жено усі його компоненти: замінники ґрунту з керованими параметрами, добрива пролонгованої дії, біологічно активні сполуки і рослини різних еко­типів. Визначено якісні й кількісні критерії оптимізації волокнистих замін­ників ґрунту. Детально проаналізовано фізико-хімічні, мікробіологічні, еколого-фізіологічні, біохімічні та біофізичні процеси формування штучної еко­системи. Вивчено особливості росту і розвитку вищих рослин у межах змодельованого біогеоценозу за умов імітованої мікрогравітації, гермооб’єму і невагомості та визначено механізми їх саморегуляції. Описано систему ґрунт–рослина–ґрунт з урахуванням динамічного характеру взаємодії сере­довища й рослин і розроблено інформаційно-ресурсні моделі для з’ясування основних принципів структуроутворення штучного біогеоценозу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699421

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 З-17

20. Захваткин, Юрий Алексеевич.

Основы общей и сельскохозяйственной экологии: методология, традиции, перспективы [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агр. спец / Ю. А. Захваткин. - М. : Мир : Колос, 2003. - 359 с.

Оригинальное учебное пособие, признанное не только адаптировать достижения современной экологии к запросам сельскохозяйственного производства, но и в значительной степени расширить общий кругозор. Пособие включает три раздела: «Информационные и системные аспекты организации биосферы», «Сферы жизни (системный анализ экологических факторов и процессов)», «Проблемы сельскохозяйственной экологии». Наличие кратких формулировок всех основных понятий в тексте позволяет использовать пособие в качестве справочника.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА640995

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 З-38

21. Збереження біорозмаїття: традиції та сучасність [Текст] / Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація "Інтерекоцентр", Товариство "Зелена Україна" ; відп. ред. Т. Гардашук. - К. : Хімджест, 2003. - 119 с.

Збірка знайомить читача з підходами стосовно збереження біорозмаїття, спираючись на традиційні й екологічні знання, досвід та інновації місцевих громад. Вона знайомить читача з підходами до вивчення та розв’язання цих проблем у світлі виконання Українок, зобов'язань, що випливають зі статті 8 (j) Конвенції про біорозмаїття. Збірку підготовлено за підсумками виконання цільової програми «Збереження та підтримка знань, пов’язаних з біорозмаїттям, інновацій і традицій місцевих громад» на замовлення Міністерства екологи та природних ресурсів України в межах гранту Глобальної Екологічної Фундації .

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА651587

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 З-41

22. Збереження біорізноманіття України [Текст] : друга національна доповідь / заг. ред. Я. І. Мовчан, Ю. Р. Шеляг-Сосонко. - К. : Хімджест, 2003. - 110 с.

Друга Національна доповідь присвячена розгляду ситуації щодо стану сфери збереження біорізноманіття України, його змін та загроз, використання та перспектив.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО25779

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 З-41.01

23. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи [Текст] / Ю. Р. Шеляг-Сосонко [та ін.] ; відп. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко ; Упр. охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Благод. орг. "Інтерекоцентр". - К. : Хімджест, 2003. - 246 с.

Монографія знайомить з існуючою в Україні системою збереження та сталого використання біорізноманіття in-situ і ex-situ. Дається оцінка відповідності цієї системи вимогам Конвенції про біологічне різноманіття. Розглянуті головні проблеми управління природоохоронними територіями та природними ресурсами на державному і місцевому рівнях. Запропоновані можливі шляхи виходу з екологічної кризи та заходи з вдосконалення інституційної бази збереження біорізноманіття та управління природоохоронними територіями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА651589

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 З-41.02

24. Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та біотехнології [Текст] : монографія / [Черевченко Т. М. та ін. ; відп. ред. Т. М. Черевченко] ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - К. : Фітосоціоцентр, 2012. - 431 с.

У монографії представлено результати багаторічних досліджень п’яти відділів Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України (природної флори, тропічних та субтропічних рослин, нових культур акліматизації плодових рослин, квітниково-декоративних рослин) щодо збереження та збагачення генофонду господарсько-цінних та рідкісних і зникаючих видів рослин шляхом інтродукції, селекції та сучасних біотехнологій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758828

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 З-41

25. Злобін, Юліан Андрійович.

Загальна екологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2003. - 416 с.

У навчальному посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини антропогенної дегра­дації природного середовища, показано шляхи розвитку екологічного знання і причини трансформації екології від суто біологічної науки в соціально високозначущу сферу людських знань і дій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА637036

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 З-68

26. Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття [Текст] = Significance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю функціонування високогір. біол. стаціонару "Пожижевська", Львів - Пожижевська, 23-27 верес. 2008 р. / НАН України, Ін-т екол. Карпат [та ін.] ; ред.: М. А. Голубець, Н. М. Сичак. - Л. : [б. в.], 2008. - 482 с.

2008 року минуло півстоліття від часу створення єдиного в Україні високогірного біологічного стаціонару “Пожижевська”. Його приміщення збуду­вав Науково-природознавчий музей АН України на північному макросхилі гори Пожижевська у Чорногірському масиві Українських Карпат на висоті 1430 м н.р.м. У цьому масиві зосереджені найвищі гори Українських Карпат, вершини яких укриті альпійською, рослинністю. Це сприяло вивченню флори та фауни карпатського високогір’я, закономірностей формування рослинного покриву карпатського регіону.

Стаціонар став базою для вивчення флори вищих рослин, еколого-біологічних особливостей домінантних, рідкісних і господарсько-цінних ви­дів, стану й антропогенної динаміки верхньої межі лісу, флористичного скла­ду, способів раціонального використання, поліпшення та охорони лісової, суб­альпійської та альпійської рослинності. Історія цих досліджень описана в наукових роботах професорів К.А.Малиновського, Татаринова К.А., Колісника Б.І., інших працях і статтях, опублікованих у цьому збірнику.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА728095

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 З-76

27. Колесников, Сергей Ильич.

Экология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям: "География" и "Экология и природопользование" / С. И. Колесников. - 2-е изд. - М. : Академцентр : Дашков и К, 2008. - 384 с.

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным об­разовательным стандартом и программой по экологии. Книга состоит из трех частей: учение о биосфере, общая экология, прикладная экология, содержит основные законы, правила и принципы экологии, рациональ­ного природопользования и охраны природы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701547

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 1)К-60

28. Корсак, Костянтин Віталійович.

Основи екології [Текст] : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2.вид., стереотип. - К. : МАУП, 2000. - 237 с.

У пропонованому навчальному посібнику стисло і послідовно викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення й закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирі­шити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Розглянуто причини екологічних негараздів в Україні та можливості їх подолання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА595936

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 К-69

29. Лаврик, Володимир Іванович.

Методи математичного моделювання в екології [Текст] : навч. посібник для студ. екологічних і біологічних спец. вищ. навч. закладів / В. І. Лаврик ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2002. - 203 с.

У посібнику розглядаються як найпростіші математичні моделі, що будуються за допомогою основних елементарних функцій, так і більш складні моделі, побудовані на основі апарату теорії диференціальних рівнянь. Значне місце в посібнику відведено питанням кінетики біологічних і хімічних процесів, а також моделюванню гідрохімічного та кисневого режимів водних екосистем, процесам молекулярного та турбулентного масопереносу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА622858

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Л-13

30. Левенко, Борис Алексеевич.

Генетически модифицированные (трансгенные) растения [Текст] : монография / Б. А. Левенко ; НАН Украины, Нац. ботан. сад им. Н. Н. Гришко. - К. : Наукова думка, 2010. - 429 с.

Монография посвящена методам получения и изучению растений, в которые с помощью современных биотехнологических методов внесены чужеродные гены. Рассмотрены методы, используемые для генетической трансформации растений. Приведены примеры получения трансгенных растений, устойчивых к гербицидам, вирусам, грибным и бактериальным патогенам и вредителям, засухо-, холодо-, жароустойчивых, с улучшенными качествами белков, жиров, углеводов, продуцентов оральных вакцин и других фармакологических соединений. Рассмотрены проблемы, связанные с возможным влиянием трансгенных растений на окружающую среду, включая их использование при фиторемедиации. Приведены последние данные о коммерческом использовании трансгенных растений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА730885

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 Л-35

31. Миркин, Борис Михайлович.

Высшие растения: Краткий курс систематики с основами науки о растительности [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по направлениям подгот. бакалавров "Экология и природопользование" и "Сельскохозяйственные науки", а также по спец. подготовки дипломированных спец. "Биология", "Ботаника", "Экология", "Природопользование" / Б. М. Миркин [и др.]. - 2. изд., перераб. - М. : Логос, 2002. - 256 с.

Рассматриваются основные положения систематики высших растений и на­уки о растительности. Дается обзор таксонов моховидных, сосудистых споровых голосеменных и цветковых. Особое внимание уделяется анализу адаптации растений различных таксонов к неблагоприятным условиям среды. Приводятся данные о практической значимости таксонов. По сравнению с первым изданием полностью переработана часть 4, посвященная основам экологической ботаники.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям «Биология» и «Сельское хозяйство». Представляет интерес для научных работников в области биологии, экологии, лесного и сельского хозяйства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА638689

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 М-63

32. Миркин, Борис Михайлович.

Основы общей экологии [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по естественнонауч. спец. / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : Университетская книга, 2005. - 239 с.

 Освещается основное содержание общей (биологической) экологии как учебной дисциплины и области научных знаний. Раскрываются ее история, предмет и методы. Рассматриваются экология видов, популяционная экология, экология экосистем и биосферы.

Для студентов высших учебных заведений, получающих образование в области экологии, биологии, географии, медицины, сельского хозяйства. Представляет интерес для научных работников и специалистов, занимающихся вопросами экологии и природопользования, охраны окружающей среды и природообустройства

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680349

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 1)М-63

33. Миркин, Борис Михайлович.

Современная наука о растительности [Текст] : учеб. для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по спец. "Биология", "Ботаника", "Экология" / Б. М. Миркин [и др.] ; Федеральная целевая программа "Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы". - М. : Логос, 2001. - 263 с.

Освещается содержание нового междисциплинарного научного комплекса – науки о растительности, исследующей отношения растений и условий среды в про­странстве и во времени на уровнях индивидуума и популяций до крупных фитохорий. Особое внимание уделено системам жизненных форм и типам стратегий расте­ний. Приведены отличия популяций растений и животных. Даны современная праг­матическая трактовка фитоценоза как условно однородной части континуума и признаки растительного сообщества. Включает практикум по классификации растительности.

Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальнос­тям «Биология», «Ботаника», «Экология». Рекомендуется в качестве учебного по­собия для студентов, обучающихся по специальностям и направлениям «Агроно­мия» и «Защита растений». Представляет интерес для научных работников и специ­алистов в области биологии, экологии и сельского хозяйства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА615470

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 М-63.02

34. Моргун, Володимир Васильович.

Генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : монографія / В. В. Моргун, Р. А. Якимчук ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. - К. : Логос, 2010. - 396 с.

У монографії узагальнено результати 20-річних досліджень генетичних наслідків хронічного опромінення рослин озимої пшениці в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Проаналізовано залежність частоти та спектра хромо­сомних аберацій і видимих мутацій від інтенсивності радіонуклідного за­бруднення. Встановлено, що навіть через 20 років після аварії на ЧАЕС тенденції до зниження рівня мутаційної мінливості не спостерігається. Показано генетичну ефективність дії низьких доз гамма-променів і хімічних мутагенів та розкрито закономірності індукування ними специфіч­них типів хромосомних аберацій та видимих мутацій. На прикладі озимої пшениці представлено оригінальні дані моніторингу спонтанної мутаційної мінливості в різних еколого-географічних регіонах України. Описано зразки колекції чорнобильських мутантів озимої пшениці, виділених за рідкісними господарсько-корисними ознаками та показано доцільність їх використання при вирішенні специфічних завдань селекції найважливішої сільськогоспо­дарської культури.

Для генетиків, радіоекологів, селекціонерів, спеціалістів аграрного виробництва, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА732960

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 М-79

35. Мусієнко, Микола Миколайович.

Екологія рослин [Текст] : підручник для студ. біол. спец. ВНЗ / М. М. Мусієнко. - К. : Либідь, 2006. - 431 с.

Пропонована книга – перший україномовний підручник з екології рос­лин, в якому узагальнено сучасні знання про рослинний світ та його унікальну функціональну роль в окремих екосистемах і біосфері в цілому. Проаналізовано абіотичні та біотичні умови життєдіяльності рослин, екологічні групи рослин за відношенням до різних умов існування, адаптаційні можливості та стійкість рослинних організмів до несприятливих факторів. Показано значення рослин у кругообігу речовин і трансформації сонячної енергії, глобальні масштаби процесу фотосинтезу, який є основою первинної біопродуктивності, його значення у відтворенні біоресурсів і збереженні еколо­гічної рівноваги сучасної біосфери.

Розглянуто деякі питання екофізіології рослин, біоритмології, фітоіндикації та фітомоніторингу, що тісно поєднуються з екологією рослин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678302

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 М-91

36. Никаноров, А. М..

Глобальная экология [Текст] : учеб. пособие / А. М. Никаноров, Т. А. Хоружая. - М. : ЗАО "Книга сервис", 2003. - 285 с.

 С позиций обшей экологии изложены проблемы, имеющие глобальный ха­рактер и связанные с нарастанием экологической напряженности в мире: антро­погенные изменения климата и проявления парникового эффекта, истощение озо­нового слоя, загрязнение окружающей среды (в том числе химическое, токсичес­кое и радиоактивное, а также биологическое и «генетическое»), проблемы пресной и питьевой воды, загрязнения Мирового океана и прибрежных районов, проблемы отходов и городской среды, потеря биоразнообразия, некоторые экологические аспекты здоровья. Дан анализ мировой экологической политики, экодинамики и экологических проблем Европы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА639232

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Н-62

37. Одум, Юджин П.

Экология : В 2 т. [Текст]  / Ю. Одум ; [пер. c англ. Фролова Ю.М. ; ред. Соколова В. Е.]. - М. : Мир, 1986.

Т. 1. - 1986. - 328 с.

Книга известного американского учёного представляет собой теоретическое руководство по экологии. На русском языке выходит в двух томах. Первый том охватывает 5 глав, в которых в свете новейших достижений рассматриваются концепции и классификации экосистем, их возникновение и эволюция, энергетическая характеристика, а также связь экологических тенденций развития с развитием человеческого общества.

Для всех, интересующихся проблемами использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, биологов и разных специальностей, студентов и преподавателей биологических вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ:

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 О-44 I

38. Одум, Юджин П.

Экология : В 2 т. [Текст]  / Ю. Одум ; [пер. c англ. Фролова Ю.М. ; ред. Соколова В. Е.]. - М. : Мир, 1986.

Т. 2. - 1986. - 376 с.

Книга представляет собой переработанное и сокращенное автором издание ранее опубликованных "Основ экологии". Второй том содержит главы, в которых рассмотрены вопросы динамики популяций; взаимоотношения между популяциями, сообществами и экосистемами; динамики экосистем и эволюционной экологии; а также вопросы, связанные с перспективами на будущее всего человечества. В конце книги дана краткая сводка основных типов экосистем биосферы.
 

Шифр зберігання книги у НБУВ:

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 О-44 II

39. Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / О.В. Дудкін (відп. ред.) ; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація "Інтерекоцентр".- К. : Хімджест, 2003.- 399 с.

Монографія включає критичний огляд існуючих в світовій практиці методів оцінки специфічних загроз біорізноманіттю, аналіз сучасних загроз біорізноманіттю та розроблену інтегральну систему оцінки та зменшення специфічних загроз для складових частин біорізноманіття. Пропоновані пропозиції щодо їх пом’якшення, спрямовані на підвищення рівня біорізноманіття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА651591

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 О-93

40. Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 11-15  жовтня 2010 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко, Ботан. сад ім. акад.. О. В. Фоміна, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Укр. ботан. тов-во ; [ред. кол.: Я. П. Дідух та ін.]. - К. : Альтерпрес, 2010. - 318 с.

У книзі вміщені матеріали Міжнародної наукової конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин» (Київ. жовтень 2010р.). Видання розраховане на ботаніків, мікологів, екологів, працівників охорони довкілля, викладачів, аспірантів, студентів природничих спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52635

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 Р-24

41. Рахметов, Джамал Бахлулович.

Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні [Текст] : монографія / Д. Б. Рахметов ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - К. : Аграр Медіа Груп, 2011. - 396, [2] с.

У монографії представлено результати багаторічної інтродукційної та селекційної роботи у відділі нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Наведено дані щодо історії розвитку наукових досліджень з інтродукції трав’янистих корисних рослин у світі та в Україні. Показано внесок академіків М.І.Вавилова, М.М. Гришка, А.М. Гродзинського і професорів Д.Ф. Лихваря й Ю.А. Утеуша у збереження генофонду корисних рослин, збагачення культурної флори та поглиблення знання про інтродукцію і селекцію корисних рослин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746946

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 Р-27

42. Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень [Текст] : матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 квіт. 2014 р., м. Хотин / Нац. природ. парк "Хотинський", Чернів. обл. краєзнав. музей, Буков. т-во природодослідників ; відп. ред. канд. біол. наук І. В. Скільський. - Чернівці : Друк Арт, 2014. - 367 с.

У матеріалах конференції представлені результати флористичних та фауністичних досліджень науковців з України, Російської Федерації, Республіки Бєларусь і Румунії за такими напрямками: рослинний світ, тварин­ний світ, охорона природи, музейні колекції й історія науки.

Для співробітників наукових установ, викладачів і студентів при­родничих спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології загальноосвітніх шкіл, екологів та краєзнавців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784147

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Р-32

43. Сербін, Анатолій Гаврилович.

Фармацевтична ботаніка [Текст] : підручник / А. Г. Сербін [и др.] ; ред. Л. М. Сіра ; Національний фармацевтичний ун-т. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 486 с.

Перший вітчизняний підручник з фармацевтичної ботаніки. Складений відповідно до програми, з урахуванням вимог Болонської конвенції. Закладає основи знань відносно макро- і мікроскопічного аналізу рослинних об’єктів. На прикладі лікарських рослин висвітлено сучасне уявлення щодо будови, хімічного складу і функцій рослинних клітин, тканин і органів; способів розмноження рослин і грибів. Відображені сучасні погляди на класифікацію фіторізноманіття, стан використання лікарських рослин, питання фітоекології, геоботаніки, охорони і раціональної експлуатації рослин України. Надана морфолого-анатомічна і хемо-систематична характеристика родин. Для видів наведено: по­ширення, екологія, видова діагностика, хімічний склад, біологічна дія, рекомендації і застереження відносно застосу­вання, стан природних ресурсів.

Текст супроводжують 22 таблиці, 30 схем, понад 370 рисунків і фотографій. Запропоновані контрольні питання, ситуаційні завдання, термінологічний словник, покажчики, джерела інформації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО27743

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 1)С-32

44. Сидоренко, Лідія Іванівна.

Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси [Текст] : навч. посібник / Л. І. Сидоренко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Видавець ПАРАПАН, 2002. - 150 с. 

Мета навчального посібника – познайомити читача з проблематикою сучасної екології як науки, представити для вивчення спектр світоглядних, методологічних і етичних її проблем. Наведені лекційні матеріали розкривають науково-теоретичний зміст і філософський контекст основних понять екологоорієнтованої свідомості – екосистема, біосфера, екологічна ситуація, екологічна криза, глобальні проблеми, екологічний світогляд, екологічна культура тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА628069

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 С-34

45. Ситник, Костянтин.

Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світі рослин [Текст] / К. Ситник, В. Галузинська. - К. : Академперіодика, 2004. - 310 с

Ця науково-популярна книжка відкриває читачеві дивовижні таємниці давньої та доброї науки ботаніки, шляхи її розвитку. Долі та біографії ботаніків, їхні дискусії, що тривали цілі століт­тя, їхні мандрування та подорожі дають відповіді на багато питань буття сучасника.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 659935

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 С-41

46. Собко, Володимир Гаврилович.

Науки заповідне зілля [Текст] / В. Г. Собко ; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України. - К. : Фітосоціоцентр, 2005. - 452 с.

 В популярній формі розповідається про рідкісні, зникаючі, ендемічні і реліктові види рослин, занесені до Червоної книги України, Червоного Європейського і Світового Червоного охоронних списків. Читач дізнається про загальні біологічні властивості цих рослин, їх поширення в природі, причини, що привели до скорочення їх кількості, засоби і методи охорони, збереження і відновлення, насіннєві і вегетативні способи розмноження. Розкривається значення українських і латинських назв рослин, згадуються ботаніки, які доклали багато зусиль в пізнанні того чи іншого виду. В книзі чимало міфічних оповідок і бувальщини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА674898

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 С-54

47. Собко, Володимир Гаврилович.

Стежинами Червоної книги [Текст] / В. Г. Собко. - 2.вид., доп. - К. : Урожай, 2007. - 280 с.

Розповідається про рідкісні та зникаючі види рослин, їхнє важли­ве народногосподарське значення. Серед зникаючих видів багато де­коративних рослин, які людина використовує з давніх часів. Більшість із них – цінні харчові, технічні й лікарські рослини, які, на жаль, ще мало досліджені. Вивчення їхнього хімічного складу дасть немало ко­ристі для народного господарства. Щоб наша флора була багата на унікальні види, кожна людина повинна нести відповідальність за бе­режливе ставлення до них і охороняти їх. Шанувальникам природи буде цікаво довідатися про особливості цих рослин, причини їх зникнення та способи відновлення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43453

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е5 С-54.01

48. Степановских, Анатолий Сергеевич.

Биологическая экология. Теория и практика [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по экол. специальностям / А. С. Степановских. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 792 с.

Излагаются главные положения современной экологии, строение и эволюция биосферы, роль живого вещества в биосфере. Рассматриваются основные среды жизни и адаптации к ним организмов, экологии особей, популяций, сообществ и экосистем, дается концепция ноосферы, освещаются экологические проблемы современности и пути их решения. Теоретический материал подкрепляется практическими заданиями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА710905

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 1)С-79

49. Франчук, Григорій Михайлович.

Екологія. Вступ до фаху [Текст] : конспект лекцій / Г. М. Франчук, В. М. Ісаєнко ; Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2003. - 124 с.

Викладено програмні і кваліфікаційні вимоги до фахівця-еколога, основні елементи понятійно-термінологічного апарату екології, наведена модель спеціаліста-еколога. Розглянута структура екосистем, визначені основні теоре­тичні та прикладні задачі сучасної екології, роль науки в розви­тку екології. Сформульовано основні проблеми моніторингу навколиш­нього середовища. Викладено основи багатоступеневої теоретичної і практичної підготовки фахівців-екологів та основи і напрямки наукових до­сліджень в області екології і охорони навколишнього середовища.

Наведена структура державної служби з питань екології і природних ресурсів України, перелік та основні характеристики міжнародних екологічних організацій і програм. Розглянуто географічні, грунтознавчі, біологічні, медичні, технологічні, економічні, правові та інші аспекти взаємодії сус­пільства і природи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА641235

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Ф-84

50. Шевченко, Ирина Николаевна.

Природная радиоактивность растений, животных и человека [Текст] : монография / И. Н. Шевченко [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - К. : Наукова думка, 2007. - 237 с.:

Монография посвящена выяснению биологического действия и физиологической роли радиации в процессах жизнедеятельности. В части 1 представлены данные о естественной радиоактивности растений, животных и человека в норме и при патологии, полученные до загрязнения среды обитания человека искусственными изотопами, до 1960 г. Результаты исследований имеют огромную ценность для нормирования, определения предельно допустимых доз, в практике дозиметрии – в промышленности, энергетике, медицине. В части 2 определена динамика активности искусственных (техногенных) радионуклеидов в цепочке почва–растения–животные–человек за период с 1960 по 2007 г. Представлены принципиальные схемы дезактивации от радиоактивных загрязнений почвы и продуктов питания. Изложены результаты выяснения роли естественной радиоактивности в патогенезе опухолевого роста, взаимозависимости пролиферативной активности и незрелости клеток от их радиоактивности. Материалы исследований могут быть использованы для диагностики, профилактики, лечения лучевых болезней, новообразований.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701346

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Ш-37

51. Шилов, Игорь Александрович.

Экология [Текст] : учебник для студ. биол. и мед. спец. вузов / И. А. Шилов. - 2.изд., испр. - М. : Высшая школа, 2000. - 512 с.

В книге рассматриваются фундаментальные проблемы экологии как биологической науки. Излагаются основные механизмы и закономерности устойчивого существования биологических систем разного уровня в условиях сложной и динамической среды. Анализ ведется на всех уровнях организации живой материи: организменном, популяционном, экосистемном и на уровне биосферы в целом. Материал подан в общей форме, без разделения на экологию животных и экологию растений. Проблемы современного антропогенного влияния на экосистемы освещаются в плане наиболее общих экологических закономерностей, определяющих научные основы охраны природы и рационального использования биологических ресурсов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА594129

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Ш-59

52. Экология и безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Д. А. Кривошеин [и др.] ; ред. Л. А. Муравей. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 447 с.

Представлен широкий круг общеэкологических проблем, ядром которых выступает идея коэволюции человека и биосферы. Пособие, направленное на формирование у обучающихся экологического мышления, содержит разделы по экологической безопасности, безопасности жизнедеятельности, источникам и уровням загрязнений биосферы, основам мониторинга, математическим моделям в экологии, а также экологическому менеджменту и экологическому праву.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВА894

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 Э-40

 

 

Підготували: Т. в. о. заввідділу Смоляр І.Е.,

Т. в. о зав. сектору Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38