НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА (1925-1927): видатні постаті

Всенародна бібліотека України (далі – ВБУ) с Всенародна бібліотека України (далі – ВБУ) створювалася видатними українськими вченими у 1918 р. як Національна бібліотека Української держави. На думку її фундаторів, організація Національної бібліотеки мала спиратися на досягнення світової бібліотекознавчої науки, з одного боку, та н на власні науково-дослідні розробки, - з іншого. Тому одними з найважливіших завдань Бібліотеки, сформульованих її засновниками, були: створення національного бібліотечного книжкового та рукописного фондів, організація збирання, зберігання та користувания ними, а також проведення наукою-практичної і науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, національної бібліографії, історії та теорії книги у всеукраїнському бібліотечному центрі. Створення такої Бібліотеки було новою проблемою для українських учених, враховуючи специфічну історію України, що впродовж століть не мала власної державності, національних установ та розвиненої національної бібліотекознавчої школи.

Наприкінці 1922 р. було розпочато організацію спеціального відділу бібліотекознавства. З 1924 р. спеціалізований відділ фактично став існувати як Кабінет бібліотекознавства, куди надходила спеціальна література, а науково-методична робота провадилася відповідними підрозділами Бібліотеки.

На нараді 21 березня 1925 р., скликаній ініціативною групою співробітників ВБУ, було поставлене питання про створення спеціальної бібліотекознавчої інституції як об'єднання бібліотечних працівників для колективного проведення дослідноі роботи з питань бібліотекознавства. В роботі наради взяли участь 12 співробітників ВБУ, які одноголосно затвердили о6'єдання та ухвалили його назву «Науково-дослідний інститут бібліотекознавства при ВБУ» (далі – НДІБ). Було визначено основні завдання Інституту;

…1) безпосередня науково-дослідна праця в галузі бібліотекознавства в найширшому розумінні;

2) науково-педагогічна праця – підготовка дослідників в галузі бібліотекознавства;

3) науково-організаційна праця – об’єднання, керування й стимулювання науково-дослідної роботи відділів ВБУ та втягування в науково-дослідну роботу з бібліотекознавства наукових робітників з-поза меж ВБУ».

            Перший склад Інституту затвердила Рада ВБУ. Організаційні засади створення НДІБу були дуже демократичними: склад Інституту поповнювався шляхом обрання на пленумі за письмовою рекомендацією її членів; обраних затверджувала Рада ВБУ. Членами НДІБ могли обиратися не лише співробітники ВБУ, а й працівник інших установ. У разі  потреби, з ініціативи президії і членів пленуму, могли створюватися секції та комісії.

На перших засіданнях Інституту було окреслено проблематику  діяльності НДІБу:

теорія та методика бібліотекознавства, дослідження бібліотечної справи в Україні та в світі в її минулому і сучасному, розвиток бібліографічної роботи в Україні

Початок роботи НДІБу у 1925-1926 рр. був тісно пов’язаний з Першою конференцією наукових бібліотек УСРР, що проходила в приміщенні ВБУ за ініціативою її співробітників 29-31 грудня 1925 р. До участі в Оргкомісії ВБУ запросила предтавників Секції академбібліотекарів м. Києва та Українського наукового інституту книгознавства. До ії складу увійшло п’ять членів: від ВБУ – С.П.Постернак (голова), В.Ф. Іваниицький та Я.Л. Маяковський (секретар), від Секції – М.Т. Хохол, від, УНІКу – М.М. Іванченко.

Основними темами обговорення на конференції були:

  • мережа наукових бібліотек – В.В. Дубровський, С.П. Пастернак (ВБУ);
  • науково-дослідна робота і підготовка наукових кадрів – В.Ф. Іваницький (ВБУ);
  • проблеми бібліографії – М. Л. Годкевич, М. І. Сагарда (ВБУ), С. Л. Рубінштейн, М.І. Ясинський (ВБУ), В.Д. Отомановський (Вінницька філія ВБУ);
  • уніфікація роботи наукових бібліотек: каталографія – В.О. Козловський (ВБУ); статистика – 0.Є. Карпинська (ВБУ); НОП – Ф.С. Лісник;
  • проблеми обслуговування читача – Д.А. Балика (ВБУ), Б. Й. Борвич, В.О. Козловський (ВБУ);
  • проблеми комплектування – С.Л. Рубінштейн, М.В. Рожок, А.І. Козаченок;
  • зв’язок наукових та політосвітніх бібліотек – Я.С Розанов;
  • тарифікація, номенклатура тощо – ЯЛ Маяковський (ВБУ), М.Т. Хохол.

            Уже в січні 1926 р. Президія. НДІБ на своїх засіданнях переглянула всі резолюції конференції, щоб з’ясувати такі позиції: які саме напрями  роботи повинна впроваджувати ВБУ та на які відділи і на кого з співробітників персонально покласти відповідальність за їхнє виконання; водночас – як залучити все це до загального плану роботи ВБУ та Науково-дослідного інституту. Особливу увагу Президія НДІБу звернула на ті резолюції конференції, що стосувалися складання українознавчого бібліографічного репертуару і бібліографічної роботи в наукових бібліотеках, підготовки наукових співробітників з бібліотекознавства й кваліфікованого бібліотечного персоналу, каталографії й предметного каталогу. Всі ці питання мали першорядне значення для подальшого розвитку бібліотечної справи в Україні й вимагали вдумливої підготовчої роботи. Президія Інституту уважно поставилася до справи, аналізуючи під час засідань складні проблеми, намічаючи шляхи до їхнього розв’язання, окреслюючи завдання перед відділами та окремими кваліфікованими співробітниками.

Укрнаука, що здійснювала керівництво роботою ВБУ, не мала наміру давати їй надто багато прав та повноважень. Згідно з протоколом засідання Укрнауки № 23 від 12 липня 1926 р., ВБУ було вказано, що «організація Інституту бібліотекознавства відклоняється, а для наукової  роботи у ВБУ організовується Комісія». Незважаючи на це, Рада  ВБУ 22 лютого 1927 р. затвердила Статут Науково-дослідної комісії бібліотекознавства та бібліографії (НДКБ), який закріпив за нею усі повноваження та функції раніше створеного Інститут  бі6ліотекознавства.

                                                      Матусевич В.

 

Постернак С. П.

Проблема Наукових Бібліотек УСРР/ / Бібліотечний збірник. – 1926. – Ч. 1. – С. 16-23

Всенародна Бібліотека  України – база науково-дослідчої роботи УСРР // Бібліотечний збірник – 1927. – Ч. 2. – С. 5-25

Про нього

Ковальчук Г. Директори Всенародної бібліотеки України (20–30-ті рр.) / Г. Ковальчук // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2000. – № 2–4 (13–15). – С. 179–206.

Стрішенець Н. Степан Постернак / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – С. 29–37;

Стрельський Г. В. Постернак Степан Пилипович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ : Наук. думка, 2011. — Т. 8 : Па — Прик. — С. 437. 

Постернак С. П. - Українська бібліотечна енциклопедія

 

Іваницький В. Ф.

Кілька уваг до організації підготування бібліотечних робітників на Україні: [Доп. На прилюдному засіданні Наук.-дослід. ін-ту бібліотекознавства ВБУ, 17.v. 26 р.] // Бібліотечний  журнал. – 1926. - № 4-5.- С.12-21

Науково-дослідча праця в галузі книгознавства та бібліотекознавства в зв’язку з підготуванням бібліотекарів та встановленням аспірантури при наукових бібліотеках // Бібліотечний збірник.– 1926. – Ч. 1. – С. 29–39

Підготування наукових бібліотекарів і взагалі наукових робітників у галузі бібліотекознавства та бібліографії  //  Бібліотечний збірник. -  1927.-  Ч. 2. – С.94-105

Про нього

Ковальчук Г. Керівники ВБУ–НБУВ (1918–1998) / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5 – С. 18–28;

Ковальчук Г. Директори Всенародної бібліотеки України (20–30-ті рр.) / Г. Ковальчук // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 2000. – № 2/4. – С. 179–206;

Іваницький Віктор Федорович, заступник директора ВБУ, завідуючий відділами бібліотекознавства, стародруків та орієнталії 1920-1933 рр. // Степченко О. Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918–1934). – Київ, 2008. – С. 53–66

Іваницький В. Ф. - Українська бібліотечна енциклопедія

Мультимедійна презентація «Цій бібліотеці я віддав кращі роки свого життя» із серії «Особистості НБУВ»

Козловський  В. О.

Бібліотечні курси в Київі: [Доп. На прилюдному засіданні Наук.-дослід. Ін-ту бібліотекознавства ВБУ, 17.v. 26 р.] // Бібліотечний журнал. – 1926. - № 4-5.- С.31-43

Єдина каталографічна інструкція // Бібліотечний збірник. –  Ч. 1. – Київ, 1926.- С.122-127

Підготування та перепідготування робітників наукових бібліотек // Бібліотечний збірник. –  Ч. 2. К., 1927. – С. 107-113

Реальні каталоги в наукових бібліотеках // Бібліотечний збірник. – Ч. 1. – Київ, 1926.- С.112-119

Створення бібліографічного апарата по бібліотекознавству // Бібліотечний журнал. – 1925. –  № 6–7. – С.20-22

Уваги про предметовий каталог // Бібліотечий журнал. –  1925. -  № 1. – С.3-7

Про нього

Всеволод Олександрович Козловський  - Енциклопедія сучасної України

Гарбар Л. Всеволод Олександрович Козловський – життя та діяльність на бібліотечній ниві // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2011. – Вип. 31. – C.591-615

Сагарда М. І.

Бібліографічна робота в наукових бібліотеках // Бібліотечний збірник – 1926. – № 1. – С. 42–54.

Перша конференція наукових бібліотек УСРР // Шлях освіти. – 1926. – № 2. – С. 124–128.

Робота Президії Науково-дослідчого інституту бібліотекознавства [ВБУ] : Інформація // Бібліотечний журнал. – 1926. – № 1. – С.5-24.

Бібліографія на службі західньо-європейського імперіалізму : (спроба орг. Міжнар. співробітництва в бібліогр. Справі на Заході) // Журнал бібліотекознавства та бібліогр. – 1927. – № 1. – С. 131–135.

Завдання бібліографії української періодики/ М. Сагарда. – Київ: [б.в.], 1927. – С. 87-106.

Науково-дослідчі завдання Всенародної бібліотеки України // Бібліотечний збірник. – 1927. – Ч. 2. – С. 26–53.

Організація бібліографії на Україні // Журнал бібліотекознавства та бібліогр. – 1927. – № 1. – С. 1–13.

Основні проблеми українського бібліографічного репертуару // Бібліотечний збірник – 1927. – № 3. – С. 43–59.

 Про нього

Ковальчук Г. І. Архівно-слідчі справи репресованих бібліографів як джерело вивчення історії книгознавства / Г. І. Ковальчук // Архівно-слідчі справи репресованих : наук.-метод. аспекти використання : зб. наук. пр. – Київ, 1998. – С. 82–84.

Коваль Т. Практик та теоретик бібліотечної справи Микола Іванович Сагарда / Т. Коваль // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 139–149.  

Сагарда Микола // Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія : становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солоіденко. – К., 2010. – С. 195.

М. Сагарда - Українська бібліотечна енциклопедія

Ясинський М. І.

Бібліографічна робота на Радянській Україні в 1926 році // Журнал бібліотекознавства та бібліогр. – 1927. – № 1. – С. 64–72;

Бібліографія бібліографічних покажчиків за 1926 рік // Журнал бібліотекознавства та бібліогр. – 1927. – № 1. – С. 72–97;

Головні моменти з історії української бібліографії // Бібліотечний збірник. – 1927. –Ч. 3. – С. 8–29.

Науково-дослідний Інститут Бібліотекознавства Всенародної Бібліотеки України // Нова книга. – Харків, 1925. – № 7-8. – С.61-62

Питання з теорії бібліографії на Першій конференції наукових бібліотек УРСР // Бібліотечний журнал. – 1926. – № 6-8. – С. 5–12.

Створення в наукових бібліотеках України краєзнавчих осередків і організація бібліографії продуктивних сил // Бібліотечний збірник. – 1926. – Ч. 1. – С. 68–78.

Українська книжка як поняття // Бібліотечний журнал. – 1925. – № 8-10. – С. 16–20.

Український книжковий фонд Всенародної бібліотеки України // Бібліотечний збірник. – 1927. – Ч. 2. – С. 54–65.

Про нього

Арутюнова С. Бібліографічна діяльність М. І. Ясинського у ВБУ / С. Арутюнова // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 4. – С.22–25;

Михайло Ясинський // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття. – Київ, 1998. – С. 48–71;  

Ясинський Михайло Ілліч завідуючий відділом україніки ВБУ в 1923–1933 рр. // Степченко О. Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В. І Вернадського (1918–1934). – К., 2008. – С.153–165;

Ясинський Михайло // Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія : становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солоіденко. – Київ, 2010. – С. 201–202.

М. Ясинський - Українська бібліотечна енциклопедія

Балика Д. А.

Вивчення Українського читача : [бібліогр. Покажч. ] // Бібліоечний журнал. – 1925. – № 8/10. – С. 65–76;

Нова література про Т. Шевченка // Життя й революція. – 1926. – № 1/6. – С. 115–117;

О предметном каталоге // Красный библиотекарь. – 1926. – № 5. – С. 77–92;

О систематическом и предметном каталогах // Труды Первой конф. науч. б-к РСФСР. – М., 1926. – С. 178–183;

Орієнтовочний перегляд книг бібліотекарем : метод. Вказівки // Журнал  бібліотекознавства та бібліогр. – 1927. – № 1. – С. 45–63;

Про класифікацію друків за соціальним призначенням // Бібліологічні вісті. – 1927. – № 1. – С. 5–36;

Про нього

Балыка Дмитрий Андреевич // Книговедение : энцикл. слов. – Москва, 1982. – С. 280;

Балика Дмитро // Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія : становлення та основні етапи розв. : монографія. – Київ, 2010. – С. 185.

Брюховецький В. С. Балика Дмитро Андрійович / В. С. Брюховецький // УЛЕ. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 118;

Ковальчук Г. І. Архівно-слідчі справи репресованих бібліологів : [у тому числі Д. Балики] як джерело вивчення історії книгознавства Г. І. Ковальчук // Архівно-слідчі справи репресованих : науково-метод. Аспекти використання. – Київ, 1998. – С. 82–84;

Косяк С. М. Дмитро Балика / С. М. Косяк // Бібліотечний вісник – 1995. – № 2. – С. 36–37;

Косяк С. М. Проблема вивчення читача з погляду Д. А. Балики / С. М. Косяк // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 156–164;

Савіна З. І. Проблеми вивчення читачів у науковій спадщині Д. А. Балики / З. І. Савіна // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 1995. – С. 74–78;

Д. А. Балика - Українська бібліотечна енциклопедія

Діяковський Ю.П.

Про зведений каталог ВБУ та інших академічних бібліотек України // Бібліотечний журнал. – 1925. - № 8-10. – С.29-33

Зведений каталог українських бібліотек як негайна справа : Конспект доп. В Н.-д. ін-ті бібліотекознавства (НДІБ) ВБУ // Бібл. журнал. – 1926. - № 2-3. – С.22-25

        Дубровський В. В.

Організація мережі наукових бібліотек УСРР та найближчі завдання в їхній роботі // Бібліотечний збірник. –  Ч. 1. – 1926.- С.10-16

Про утворення єдиного науково-бібліотечного осередка в Київі // Наука на Україні. – 1926. – № 1. – С.51-53.

Карпінська О. Є.

До питання про підготування робітників наукових бібліотек УСРР: однорічні бібліотечні курси ВБУ в 1926-27 рр./ О. Є. Кар пінська, Д. А. Балика // Журнал бібліотекознавства та бібліогр. – 1927. – № 1. – С.102-110

Маяковський Я. Л.

Система посад наукових бібліотек, їх номенклатура і тарифікація: [Доп. На прилюдному засіданні Наук.-дослід. Ін-ту бібліотекознавства ВБУ, 17.v. 26 р.] // Бібліотечний збірник.- Ч. 1. – 1926.- С.141-148

Мотовилова С. М.

В справі програми бібліотечних курсів // Бібліотечний журнал. – 1926. - № 4-5. – С.43-48

Піскорська Н. В.

Абетковий каталог: Відчит про підготовчу роботу по утворенню абеткового каталогу ВБУ // Бібліотечний журнал. – 1926. - № 2-3. – С.17-21

Полулях О.І.

Відділ бібліотекознавства // Бібліотечний журнал. – 1926. – № 8-10. – С.42-44

 

Всіх зацікавлених запрошуємо до читального залу бібліотекознавчої літератури (к. 335), де розгорнута тематична виставка.

Виставку підготували головний бібліотекар Денисова С. О., н. с. Масловська С. М.