Екологічні дослідження в Україні. Тематична виставка сектору картографічних видань Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Нинішня екологічна ситуація в Україні, яка формувалась впродовж тривалого часу через нехтування об’єктивними законами розвитку і відтворення природних геосистем, характеризується як кризова. Територія України відзначається надмірним техно- і антропогенним навантаженням на природне середовище та високим ступенем його забруднення.

Промислове навантаження на довкілля від викидів підприємств у розрахунку на 1 кв. км площі країни становить близько 6,5 тонн, на душу населення – більше ніж 80 кг на рік. В Україні ще не напрацьований серйозний досвід у сфері утилізації відходів: переробляється всього 5-10% сміття, решта накопичується у вигляді захоронень на полігонах, які стають об’єктами екологічної небезпеки.

Масштаби змін природного середовища залежать від двох основних факторів: інтенсивності прояву речового складу забруднювачів та здатності природи до самоочищення.  Тверді, рідкі й газоподібні викиди забруднюючих речовин поступають у всі компоненти природи: воду, ґрунт, атмосферне повітря. Найбільше викидів здійснюється в атмосферне повітря, через яке небезпечні речовини поширюються в інші компоненти природи, підвищуючи тим самим уже існуючий у них рівень забруднення.

У процесі довготривалої дії забруднювачів погіршуються чи порушуються основні природні, соціально-економічні функції природного середовища. Це ускладнює життя всіх живих організмів, а особливо негативно впливає на стан здоров’я та тривалість життя людей: за даними ВООЗ українці живуть в середньому на 10 років менше, ніж європейці та жителі багатьох інших країн світу.

Екологічна криза вимагає інтенсивного екологічного виховання підростаючого покоління зокрема і населення загалом. Дієвим наочним інструментом для накопичення знань про закономірності розвитку та функціонування природних комплексів (екосистем), формування екологічної культури є картографічні документи та науково-популярна література. На основі проведених еколого-географічних досліджень в Україні видано низку карт і атласів як території держави в цілому, так окремих її регіонів. В них проаналізовано загальний екологічний стан довкілля та його важливих компонентів: атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунтів.

Тематична виставка, присвячена екологічним дослідженням в Україні, експонується з 19 по 28 лютого в секторі картографічних видань НБУВ (кімн. 302). На ній представлені картографічні та книжкові видання, в яких розглянуто найактуальніші екологічні проблеми нашої країни, зокрема, сучасний стан та перспектива забезпечення населення країни водою, екологічні проблеми річок та морів, стан лісових ресурсів, проблеми, пов’язані з радіоактивним та електромагнітним забрудненням території України. Освітлені також екологічні проблеми українських ґрунтів, проблеми, пов’язані з використанням корисних  копалин, надмірним  забрудненням повітряного середовища тощо.

КАРТОГРАФІЧНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Атлас агроекологічного стану ґрунтового покриву Житомирської області / М-во аграр. політики та продовольства України, Житом. обл. держ. проектно-технол. центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції; авт.: В. А. Трембицький та ін., наук. ред. Т. М. Мислива. - Б. м-бу. - Житомир: Облдержродючість, 2011. - 1 атл. (56 с.): кольор., текст, табл., схем., діагр.; 30х21 см. - ISBN 978-966-8706-54-7

Атлас розроблений за даними моніторингу якісного стану ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення Житомирської області. У даному виданні узагальнені дані IX туру агрохімічних обстежень, виконаних Житомирським обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції в період з 2006 по 2010 рр.

 Шифр зберігання атласу в секторі картографічних видань:  В 2672                                

2. Атлас Чорнобильскої зони відчуження = Atlas of Chernobyl exclusion zone / М-во України по захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, Адм. Чорнобил. зони відчуження, Чорнобил. НТЦ міжнар. досліджень; НАН України, Наук.-інж. центр радіогідрогеоекол. полігон. досліджень; Уклад. та підгот. до друку НВП "Картографія" 1996р.; ред. Д. В. Ісаев. - 1:200 000. - Київ: НВП "Картографія", 1996. - 1 атл. (26 арк.): кольор., діагр., текст; 45х34см. - Укр. - Англ. - Рос.

Це перший стислий випуск комплексного багатоаркушевого атласу зони відчуження і суміжних територій, який відображує основні характеристики їх радіоактивного забруднення. Це допоможе ознайомитись з радіаційною ситуацією в епіцентрі катастрофи, з деякими антропогенними особливостями території, яка найбільше постраждала в результаті подій, що сталися наприкінці квітня – початку травня 1986 р.                                            

 Шифр зберігання атласу в секторі картографічних видань:  С 1050

3. Екологічний атлас Дніпропетровської області / Уклад. та підгот. до вид. МП "Мапа ЛТД " за участю НВП "Картографія" в 1995 р.; ред.: В. Доценко, Т. Погурельська. - М-би різні. - Київ; Дніпропетровськ: Мапа ЛТД, 1995. - 1 атл. (25 с.): кольор., діагр., табл., текст; 31х23 см.

Науково-довідкове видання, призначене для комплексного вивчення та аналізу факторів антропогенного впливу на стан навколишнього середовища даної території. Атлас пропонується широкому загалу читачів.                                                      

Шифр зберігання атласу в секторі картографічних видань:  В 2256     

4. Екологічний атлас Києва / Київ. міськ. рада; Коміс. з питань екол. політики; керівник проекту О. А. Сидоренко; ред.-уклад. В. Ф. Приходько. - Б. м-бу. - Київ: Агенство Інтермедіа, 2003. - 1 атл. (61 с.): кольор., текст, граф., діагр., фото; 30х30 см.

В атласі, який є першим подібним виданням в історії міста, представлено різнобічну інформацію про стан основних складників довкілля: атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунтів тощо. Атлас містить також відомості про рослинний і тваринний світ, природно-заповідний фонд столиці, історію створення київського водопроводу, каналізації та ще багато цікавих і пізнавальних речей.

Шифр зберігання атласу в секторі картографічних видань:  В 2448

5. Екологічний атлас України / Ін-т географії НАН України; голов. ред. Л. Г. Руденко. - М-би різні. - Київ.: Ін-т географії НАН УКраїни, 2009. - 1 атл. (104 с.): кольор., текст, табл., схем., іл.; 25х34 см. - ISBN 978-966-8670-56-5

Науково-довідкове видання, що містить просторову інформацію про екологічний стан компонентів природи та наслідки взаємодії суспільства і природи в різних регіонах країни. Складається з 6-ти розділів: Природні передумови формування екологічного стану середовища, Небезпечні природні та природно-антропогенні процеси, Фактори антропогенного впливу на природне середовище, Екологічний стан природного середовища, Соціально-екологічна ситуація, Екологічна політика. Містить 116 карт різного масштабу, а також таблиці, графіки; ілюстрований кольоровими фотографіями.

 Шифр зберігання атласу в секторі картографічних видань:  В 2626

6. Карта радиационной обстановки на территории Украины: по данным Укргидромета - на 1 янв. 1991 г. / Юго-Зап. аэрогеодез. предприятие; ред. В. Г. Усенко. - 1:1 000 000, 1:6 000 000. - М.: Госгеодезия СССР, 1991. - 5 к. (1 л.): цв., текст; 48х68 см, слож. 24х10 см. - Двустор. печать

Карта составлена по средним значениям плотности загрязнений. На карте обозначены зоны загрязнения радионуклидами с плотностью в Кюри на кв.км (Кu/кв.км). Содержит дополнительные карты: Плотность загрязнения территории цезием-137. – 1:1 000 000; Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. – 1:6 000 000; Плотность загрязнения местности стронцием-90. – 1:1 000 000; Плотность загрязнения местности плутонием-239 + 240. – 1:1 000 000; Плотность загрязнения почв территории Киева цезием-137.

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 5022

7. Україна. Екологічна небезпека (Антропоекологічний ризик) / Всеукр. екол. ліга; Центр екол. освіти та інформації; Підгот. до вид. Київ. військ.-картогр. ф-кою в 2001 р.; авт.: В. А. Барановський, І. М. Підкамінний; наук. конс.: С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин. - 1:3 000 000 [та ін.]. - Київ: ВКФ ТС ЗС України, 2001. - 3 к. (1 арк.): кольор., текст, 2 дод. к.; 45х66 см, склад. 23х17 см. - Двосторон. друк. - Дод. карти: Техногенно-екологічна небезпека. – 1:7 000 000; Надзвичайні ситуації. – 1:7 000 000.

Предметом дослідження даної роботи є екологічний ризик, з яким пов’язані дві альтернативні категорії: екологічна безпека та  екологічна небезпека. На карті подана  характеристика зон антропоекологічного ризику та можливі наслідки техногенно-екологічної небезпеки. Оціночна шкала побудована методами математичної статистики і має кількісні і якісні характеристики, що дозволило виділити умовні зони екологічного ризику.

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 5903

8. Україна. Екологічна ситуація / Ін-т географії НАН України, Укргеодезкартографія; авт.: В. А. Барановський [та ін.]; ред. В. В. Радченко. - 1:2 000 000 [та ін.]. - Київ: Укргеодезкартографія, 1996. - 4 к. (1 арк.): кольор., текст, 3 дод. к.; 47x70 см, склад. 24х17 см. - Двосторон. друк - Дод. карти: Густота населення. – 1:12 000 000; Здоров'я населення. – 1:12 000 000; Забруднення природного середовища. – 1:12 000 000.                                                       

Перелічені основні фактори формування екологічної ситуації в Україні. Розглянуте поняття «ризику» як вірогідної можливої небезпеки для здоров’я людини внаслідок погіршення стану навколишнього середовища.                                             

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 5353

9. Україна. Екологічні проблеми атмосферного повітря / Підгот. до вид. Київ. військ.-картогр. ф-кою в 2000 р.; авт. В.А.Барановський. - 1:2 000 000 [та ін.]. - Київ: ВКФ ТС ЗС України, 2000. - 3 к. (1 арк.): кольор., текст, діагр., 2 дод. к., дарч. напис; 67х46 см, склад. 23х17 см. - Двосторон. друк - Дод. карти: Забрудненість атмосферного повітря в містах. – 1:9 000 000; Метеорологічний потенціал атмосфери. – 1:11 000 000.

При складанні карти використані декілька методик екокартографічного дослідження: інтегральна оцінка забрудненості атмосферного повітря передана за допомогою картограми і ареалів, а структура забруднювачів з їх стандартизованими класами шкідливості – картодіаграмою. Основні забруднювачі систематизовані також за їх хімічними класами для більш ясного уявлення про можливі наслідки забруднення атмосферного повітря. З цієї точки зору карта може служити основою для прийняття рішень про подальше розміщення промислових підприємств з метою максимального зменшення негативних наслідків техногенного впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення.

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 5709

10. Україна. Екологічні проблеми природних вод / Всеукр. екол. ліга; Підгот. до вид. Київ. військ.- картогр. ф-кою в 2000 р.; авт.: В. А. Барановський [та ін.]. - 1:2 000 000 [та ін.]. - Київ: ВКФ ТС ЗС України, 2000. - 3 к. (1 арк.): кольор., текст, табл., 2 дод. к., дарч. напис; 48х68 см, склад. 23х17 см. - Двосторон. друк - Дод. карти: Забрудненість підземних вод. – 1:10 000 000.

Картографування якості природних вод дозволяє виявити деякі її територіальні закономірності, які можуть мати певне значення при плануванні заходів щодо поліпшення якісного стану природних вод. Оцінка якості води за показниками дозволяє провести порівняльну оцінку якості води різних водних об’єктів між собою (незалежно від присутності різних забруднювальних речовин), виявити тенденцію змін якості води за роками, спростити і значно поліпшити форму представлення інформації, в тому числі у вигляді карт.

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 5710  

11. Україна. Еколого-економічна збалансованість території / Всеукр. еколог. ліга, ВКФ ТС ЗС України; авт.: В. А. Барановський, П. Г. Шищенко; картограф Л. Г. Замарацька. - 1:3 000 000 [та ін.]. - Київ: ВКФ ТС ЗС України, 2005. - 5 к. (1 арк.): кольор., текст, табл., 4 дод. к.; 46х67 см, склад. 23х17 см. - Двосторон. друк. - ISBN 966-86-70-24-8. - Дод. карти: Техногенне навантаження на природне середовище. – 1:9 000 000; Стійкість природного середовища. – 1:9 000 000; Природно-екологічний потенціал середовища. – 1:9 000 000; Природно-ресурсний потенціал. – 1:9 000 000.

Відображена покомпонентна оцінка еколого-економічної збалансованості території, подані інтегральні показники величин техногенного навантаження на природне середовище, продуктивність природно-ресурсного потенціалу.                                                      

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 6646

12. Україна. Еколого-економічне зонування території / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації; Підгот. до друку Київ. військ.-картогр. ф-кою в 2001 р.; авт. В. А. Барановський; наук. конс.: С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин. - 1:3 000 000 [та ін.]. - Київ: ВКФ ТС ЗС України, 2001. - 6 к. (1 арк.): кольор., текст, 5 дод. к., табл.; 46х67 см, склад. 23х16 см. - Двосторон. друк. - Дод. карти: Техногенне навантаження на природне середовище. – 1:7 000 000; Стійкість природного середовища до техногенного навантаження. – 1:7 000 000; Екологічний потенціал територій. – 1:7 000 000; Несприятливі природно-антропогенні процеси. – 1:7 000 000; Природно-ресурсний потенціал. – 1:7 000 000.

Основою еколого-економічного підходу до територіальної організації суспільства є еколого-економічне зонування або районування території, в процесі якого визначається черговість проведення конкретних заходів по керуванню взаємодією в системі «суспільство – природа». Розроблені карти повинні сприяти проведенню упереджувальних заходів.

 Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 5904     

13. Україна. Забруднення природного середовища / Укргеодезкартографія, Ін-т географії НАН України; авт. В. А. Барановський; конс. Л. Г. Руденко; ред. В. В. Радченко. - 1:2 000 000 [та ін.]. - Київ: Укргеодезкартографія, 1996. - 3 к. (1 арк.): кольор., текст, 2 дод. к., табл.; 47х70 см, склад. 24х17 см. - Двосторон. друк. - Дод. карти: Забруднення повітря. – 1:12 000 000; Забруднення території цезіем-137. – 1:12 000 000.                                                        

На карті подана ступінь покомпонентного забруднення природного середовища пестицидами, мінеральними добривами, радіоактивне забруднення території тощо. Нанесені викиди шкідливих речовин в містах, щільність забруднення території цезієм-137.

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 5352

14. Україна. Екологічна оцінка якості поверхневих вод / Ін-т географії НАН України, Київ. військ.-картогр. ф-ка; авт.: Л. Г. Руденко [та ін.]; картографи: Г. К. Андреєва, О. В. Нікандрова. - 1:1 000 000. - Київ: ВКФ, 1996. - 2 к. (2 арк.): кольор., табл., дод. к.; 156х114 см. - Дод. карта: Екологічна оцінка якості поверхневих вод за специфічними показниками токсичної і радіаційної дії.

На карті подана екологічна оцінка якості поверхневих вод за такими показниками: 1) за компонентами сольового складу (добра, задовільна, погана);  2) за показниками якості поверхневих вод (добра, задовільна, погана);  3) за інтегральним екологічним індексом. Виділено території, забруднені цезієм-137 більше 5Кu /кв. км. Подане фізико-географічне районування території України з нанесенням меж фізико-географічних країн, зон, підзон.                                                     

Інв. № зберігання карти в секторі картографічних видань:  42950

15. Україна. Природне середовище та людина: серія карт / АН України. Ін-т географії [та ін.]; відп. ред.: Л. Г. Руденко [та ін.]. - 1:6 000 000. - Київ: ГУГК, 1993. - 1 атл. (55 с.): кольор., текст; 20x28 см.

Cерія карт є довідковим матеріалом про природні та соціально-економічні умови та ресурси України, їх використання, стан навколишнього середовища та фактори, що на нього впливають, заходи по охороні природи та стан здоров’я населення.

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 5230   

16. Україна. Радіаційна небезпека (Радіаційний ризик) / Всеукр. екол. Ліга, ВКФ ТС ЗС України; авт.: В. А. Барановський [та ін.]; картограф Н. М. Маркова; літ. ред. В. М. Чередніченко. - 1:3 000 000 [та ін.]. - Київ: ВКФ ТС ЗС України, 2004. - 9 к. (1 арк.): кольор., текст, 8 дод. к.; 46х67 см, склад. 23х17 см. - Двосторон. друк. - ISBN 966-96-017-4-6. - Дод. карти: Природна радіоактивність. – 1:7 000 000; Біогенна активність радіонуклідів. – 1:7 000 000; Радіаційна забрудненість території (глобальна + чорнобильська). – 1:7 000 000; Потенційна радіаційна небезпека. – 1:14 000 000; Забрудненість території цезієм - 137 (глобальна + чорнобильська). – 1:7 000 000; Сумарні дози опромінення. – 1:7 000 000; Забрудненість території стронцієм - 90 (глобальна + чорнобильська). – 1:7 000 000; Забрудненість території ізотопами плутонію (глобальна + чорнобильська). – 1:7 000 000.

Цим виданням автори розкривають радіаційну ситуацію в країні з метою привернути більшу увагу суспільства до цієї надзвичайно актуальної проблеми. Внаслідок дії природних фізичних, геохімічних і біохімічних процесів та реалізації загальнонаціональних державних протирадіаційних заходів радіоекологічна ситуація в країні має постійну тенденцію до поступового поліпшення, а радіаційні ризики для населення зменшуються.

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 6068   

17. Україна. Стійкість природного середовища / Всеукр. екол. ліга; авт.: В. А. Барановський, П. Г. Шищенко. - 1:3 000 000 [та ін.]. - Київ: ВКФ ТС ЗС України, 2002. - 4 к. (1 арк.): кольор., текст, табл., 3 дод. к.; 46х68 см, склад. 23х17 см. - Двосторон. друк - Дод. карти: Біотичний потенціал природного середовища. – 1:7 000 000; Стійкість грунтів. – 1:7 000 000; Стійкість поверхневих вод. – 1:7 000 000; Метеорологічний потенціал атмосфери. – 1:7 000 000.

Внаслідок проведеного еколого-картографічного дослідження стійкості різних природних компонентів виконано їх типізацію за відповідними реакціями на певні види техногенних впливів. За цими реакціями можна передбачати ймовірність порушення динамічної рівноваги в природних ландшафтах. Тому результати територіального аналізу стійкості природного середовища є важливими для  оцінки екологічних ризиків, прогнозування стану природного середовища, нормування антропогенних навантажень, моніторингу стану навколишнього середовища, раціональної організації території України тощо.

Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 6003

18. Україна. Техногенна безпека (Техногенне навантаження на природне середовище) / Всеукр. екол. Ліга, ВКФ ТС ЗС України; авт.: В. А. Барановський [та ін.]; наук. конс. С. І. Дорогунцов; картограф Н. М. Маркова; літ. ред. В. М. Чередніченко. -   1:3 000 000 [та ін.]. - Київ: ВКФ ТС ЗС України, 2004. - 5 к. (1 арк.): кольор., текст, табл., 4 дод. к.; 46х67 см, склад. 23х17 см. - Двосторон. друк. - ISBN 966-96-017-5-4. - Дод. карти: Забрудненість природного середовища. – 1:7 000 000; Урбанізованість території. – 1:7 000 000; Антропогенна зміненість ландшафтів. – 1:7 000 000; Соціально-економічна освоєність території. – 1:7 000 000.

На карті подано величину техногенного навантаження на природне середовище, яка включає: соціально-економічну освоєність території (концентрацію населення, промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, освоєність земельного фонду і рекреаційне навантаження), а також сумарну забрудненість природного середовища (інтегральні показники радіаційної та хімічної забрудненості атмосферного повітря, природних вод і ґрунтів).

  Шифр зберігання карти в секторі картографічних видань:  А 6069

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ:

19. Адаменко, Ярослав Олегович.

      Оцінка впливів на навколишнє середовище: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ: Супрун В. П. [вид.], 2014. -283 с.

У навчальному посібнику на основі порівняльного аналізу процедур з оцінки впливів на навколишнє середовище у провідних країнах світу та інвестиційних установ обґрунтовано етапи виконання цієї процедури для України: скринінг, скоупінг, альтернатива, участь громадськості, оцінка екологічної ситуації, які повинні виконуватись до початку проектування техногенного об’єкту і супроводжувати процес його будівництва та експлуатації.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА783397

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 А-28

20. Актуальні екологічні проблеми Півдня України [Текст]: зб. наук. праць / Херсонський держ. ун-т. Інститут природознавства. Кафедра екології та географії; ред. О. В. Давидов [та ін.]. - Херсон: ХДУ, 2006. -204с.

У збірнику вміщені статті, що написані за матеріалами наукових доповідей, зроблених на Республіканській науково-методичній конференції «Актуальні екологічні проблеми півдня України» на базі Інституту природознавства ХДУ від 16-17 березня 2006 року.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА674262

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е081 А-43

21. Андрейчук, Юрій Михайлович.

      ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст]: [навч. посіб.] / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець ; Всесвіт. фонд природи (WWF), Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Простір-М, 2015. - 282 с.

В навчальному посібнику висвітлюються загальні принципи організації і функціонування географічних інформаційних технологій (ГІС) та основні можливості використання методів ГІС в природоохоронній справі та у дослідженні екологічних проблем. Велику увагу звернено на теоретичні основи геоінформаційного моделювання та картографування, а також їх прикладного застосування. В посібнику також наведено можливості інтеграції даних, що поступають з різних джерел моніторингу стану навколишнього природного середовища.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА803024

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е081 А-65

22. Барбашова, Наталія Володимирівна.

      Екологічне право України [Текст]: навч. посібник / Н. В. Барбашова ; Донецька держ. академія управління. - Донецьк: Апекс, 2003. - 392 с.

Дане видання написане на основі курсу лекцій, читаних автором у Донецькій державній академії управління. Правову основу курсу складає законодавство України про навколишнє середовище.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА648186

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Б-24

23. Бегека, Анатолій Дмитрович.

      Охорона природи в Україні з найдавніших часів до кінця XVIII ст. [Текст]: навчальний посібник / А. Д. Бегека. - Київ: [б.в.], 1997. - 110 с.

Пропонована книга є першим навчальним посібником з історії охорони природи в Україні. Охорону природи розглянуто в історичному аспекті з доби виникнення людства до кінця XVIII ст. Проаналізовано витоки і становлення природоохоронних заходів у єдності з розвитком природничих знань, фізичним інтелектуальним удосконаленням людини, засобів виробництва, ростом чисельності населення та ін. Зазначене висвітлюється з погляду негативних наслідків природокористування для довкілля, людського буття. Значна увага приділена розвитку екологічної освіти як важливої складової природоохоронних заходів.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА577304

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е081 Б-37

24. "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах", міжнародна наукова конференція (8 ; 2015 ; Дніпропетровськ).

      Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах (Zoocenosis-2015). VIII Міжнародна наукова конференція, Дніпропетровськ, Україна, 21-23 грудня 2015 р. [Текст] = Биоразнообразие и роль животных в экосистемах (Zoocenosis-2015). VIII Международная научная конференция, Днепропетровск, Украина, 21-23 декабря 2015 г. = Biodiversity and role of animals in ecosystems (Zoocenosis 2015). Extended abstracts. VIII International conference, Dnipropetrovsk, Ukraine, 21-23 December 2015 / Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара ; [редкол.: А. Е. Пахомов (отв. ред.) и др.]. - Днепропетровск : Лира, 2015. - 310 с.

Представлено матеріали 174 доповідей VIII Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 21-23 грудня 2015 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища.

Шифр зберігання у НБУВ: ВС60562

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е68 Б-63

25. Бондар, Олександр Іванович.

      Екологія гідроекосистем [Текст]: навч. посіб. / О. І. Бондар, В. В. Коніщук; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., Ін-т агроекол. і природокористування НАН України. - Херсон: Олді-плюс, 2013. - 314 с.

Узагальнено сучасну методологічну концепцію гідроекології на синекологічному рівні, обґрунтовано мету і завдання сучасної екології водних екосистем, гідроресурсів. Викладено базові наукові положення розвитку, функціонування основних типів водних екосистем. З позицій системного підходу обґрунтовано методи досліджень, розтлумачено терміни і поняття. Враховуючи становлення гідроекології, незначну кількість довідників, посібників за цим напрямком, авторська інтерпретація вже відомих даних і власне бачення перспектив досліджень гідроекосистем, актуальні в поглибленні теоретичних, прикладних аспектів вивчення розвитку гідросфери з метою забезпечення збалансованого розвитку довкілля.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА767858

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е68 Б-81

26. Бровдій, Василь Михайлович.

      Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки) [Текст]: навч. посіб. з екології / В. М. Бровдій, О. О. Гаца; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Науково-дослідна лабораторія з проблем екологічної освіти. - Київ: [б.в.], 2000. - 110 с.

У посібнику висвітлено предмет та структуру сучасної екології, проблеми природокористування (ноогеніки). Розглянуті найактуальніші екологічні проблеми в Україні, зокрема, забезпечення населення водою, стан лісових ресурсів та ґрунтів, проблеми Чорного та Азовського морів, а також проблеми, пов’язані з радіоактивним і електромагнітним забрудненням повітряного середовища. Спеціальний розділ присвячено можливим шляхам виходу з екологічної кризи.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА596952

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е081.1 Б-88

27. Василенко, Олексій Анатолійович.

      Раціональне використання та охорона водних ресурсів [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму "Водні ресурси" ВНЗ / О. А. Василенко [та ін.]; Київський національний ун-т будівництва та архітектури, Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне: НУВГП, 2007. - 245 с.

Розглянуті питання раціонального використання та охорони водних ресурсів з розробкою водних та водогосподарських балансів, схем зворотного водопостачання промислових об’єктів. Викладені основи розрахунку необхідного ступеня очистки стічних вод з врахуванням самоочищення. На прикладах розглянуті можливості використання очищених стічних вод на промислових підприємствах, а також системи штучного поповнення підземних вод і їх технічні рішення.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА683803

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-19

28. Васюта, Ольга Анатоліївна.

      Екологічна політика України на зламі тисячоліть [Текст] / О. А. Васюта. - Київ: КиМУ, 2003. - 306 с.

У монографії на прикладі України ґрунтовно аналізуються політико-правові основи та особливості сучасної екологічної політики як критерій її формування та здійснення, політико-економічне реформування та екологічна стратегія безпеки, гуманітарні процеси як об’єкти реалізації екологічної політики, рух “зелених“ та міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля. Екологічна політика розглядається як пріоритетна самостійна сфера суспільних відносин, пов’язаних з реалізацією національних і глобальних цілей, соціально-економічного розвитку сучасного суспільства. Центральне місце посідають питання створення ефективних політико-економічних і культурно-світоглядних механізмів вирішення екологічних проблем в інтересах забезпечення стійкого розвитку за поступового зменшення, а в кінцевому підсумку й ліквідації негативного техногенного впливу на людину та природне середовище.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА644891

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е081 В-20

29. Ветрова, Наталия Моисеевна.

      Обеспечение экологической безопасности рекреационного региона [Текст]: монография / Н. М. Ветрова, С. И. Федоркин; Нац. акад. природоохран. и курорт. стр-ва. - Симферополь: АРИАЛ, 2012. - 293 с.

В монографии рассмотрены сущность и особенности управления экологической безопасностью региона рекреационной специализации для обеспечения его устойчивого развития. Представлены методологические основы проведения оценки уровня экологической безопасности территории с учетом системы угроз техногенного характера. Обоснована возможность использования результатов оценки уровня экологических проблем региона в процес се разработки и реализации экологических стратегий регионального развития.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА755049

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 В-39

30. Гавриленко, Олена Петрівна.

      Екогеографія України [Текст] : навч. посібник / О. П. Гавриленко. - К.: Знання, 2008. - 646 с.: рис. - (Серія "Вища освіта ХХІ століття").

У посібнику викладено основи геоекологічних знань, узагальнено і послідовно розкрито найголовніші положення сучасної екографії і геоекології. Висвітлено взаємозв’язки рослинних, тваринних організмів і людини як між собою, так і з навколишнім середовищем, найважливіші природні процеси на планеті Земля з погляду розвитку людства як біологічного виду в умовах природного планетарного розвитку і штучних змін. Наведено численні приклади екологічних ситуацій в Україні та за її межами. Значна увага приділена теоретико-методологічним аспектам екогеографії, по-новому розглянуто еквівалентність обміну між державою, природою і людиною.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА703880

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Г-12

31.  Географічні основи охорони навколишнього середовища [Текст] / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; ред. Я. Б. Олійник. - Київ.: Ніка-Центр, 2006. - 224 с.

У монографії розглянуті регіональні геоекологічні проблеми України, висвітлені теоретичні та методичні основи побудови геоморфологічних карт. Охарактеризовані суспільно-географічні основи регіонального природокористування, оцінено рівні екологічної безпеки регіонів України, визначено напрямки державної регіональної екологічної політики, визначено екологічну складову суспільно-географічної логістики. Досліджено регіональні особливості гідрологічних та гідрохімічних процесів і стану атмосферного повітря в умовах антропогенного впливу. Досліджені регіональні інформаційні системи.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА673800

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Г-35

32. Данова, Тетяна Євгенівна.

      Аспекти екологічної кліматології [Текст] : навч посіб. / Т. Є. Данова, Г. П. Катеруша; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 185 с.

Навчальний посібник містить основні положення про екологічні аспекти життєдіяльності на різних територіях, зокрема, на природних територіях та об’єктах, що підлягають особливій охороні. Велика увага приділяється оцінці впливу на навколишнє середовище

 

Шифр зберігання у НБУВ: ВА798806

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Д-18

33.  Дегодюк, Едуард Григорович.

      Еколого-техногенна безпека України / Е. Г. Дегодюк, С. Е. Дегодюк.- Київ.: Видавництво ЕКМО, 2006.-306с.

У книзі проведено детальний аналіз екологічної ситуації навколишнього природного середовища та узагальнено еколого-правову базу сучасного законодавства і законотворчості щодо екологічної безпеки населення, наземних і водних екосистем України на прикладах агро- і техносфери, басейнів малих річок, водосховищ дніпровського каскаду, Азовського і Чорного морів та Карпатського регіону, системно розкрито екологічний стан, глобальність, а в окремих випадках і трагізм екологічних порушень, що потребують визначення в деліктах екологічного права як злочини проти довкілля. Визначено ідеологію нового екологічного мислення і розроблено українську модель екологічної політики держави, що пролягає через відродження басейнів малих річок України, та запропоновано організаційні заходи щодо відновлення аграрних і природних ландшафтів.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА672416

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Д-26

34. Джигирей, В. С.

     Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб.- 5-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, КОО, 2007.- 422 с.

 Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря. Методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

Шифри зберігання книги у НБУВ: ВА 687013

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Д-41

35.  Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному  вимірі: [монографія]/[М. А. Хвесик та ін.]; за наук. ред. Акад. НААН України, д-ра екон. Наук, проф. М. А. Хвесика; Нац. Акад. наук. України, Держ. Установа « Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку». – Київ: Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку, 2014. – 339 с.

У монографії висвітлюються наукові основи дослідження екологічної і природно-техногенної безпеки України та її регіонів, розкриті особливості формування екологічної і природно-техногенної безпеки регіонів України, обгрунтовані стратегічні напрями забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки України та її регіонів у форматі євроінтеграційних процесів з урахуванням природоохоронних Директив Євросоюзу; проведена оцінка міжнародного співробітництва у сфері забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки та обгрунтовані шляхи його поліпшення; визначено пріоритети та розроблено фінансово-економічні механізми забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні.

Шифри зберігання книги у НБУВ: ВА789162

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08(4УКР) Е-457).

36. Екологічне лісознавство: навч. посіб. Для студентів ВНЗ / Плугатар Ю. В. [та ін.]. – Херсон: Грінь Д. С., 2014. – 246 с.

     У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та фориування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень.

Шифри зберігання книги у НБУВ: ВА789415

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: Е58 Е-45

37. Екологія Львівщини 2013./ Львів. обл. держ. адмін., Департамент екології та природ. Ресурсів.- Львів: ЗУКЦ, 2014. – 152с.

  Бюлетень підготовлено департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за інформацією, наданою згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ж73734

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08(4УКР) Е-45

38.  «Екологія міст та рекреаційних зон», всеукраїнська науково-практична конференція, (Одеса, 4 – 5 червня 2009 р.): зб. докл. та ст./ Держ. упр. Охорони навколиш. Природ. середовища в Одес. обл. [та ін.]; [за заг. ред. В. М. Небрат].- О.: ІНВАЦ, 2009.-347с.

         У збірнику надаються тези докладів та виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологія міст та рекреаційних зон», яка відбулася 4-5 червня 2009 р. у Одеському інноваційно-інформаційному центрі «ІНВАЦ».

         Представлені матеріали про: природно-ресурсний потенціал рекреаційних зон і проблеми його використання; місцеве самоврядування у вирішенні екологічних проблем великих і малих міст і рекреаційних територій;  технічні і методологічні аспекти моніторингу довкілля міських і рекреаційних територій; екологічні аспекти регулювання господарської діяльності промислово-міських агломерацій; оцінку та поліпшення якості довкілля міст і рекреаційних зон; екологічні проблеми прибережно-морських рекреаційних зон України ; проблеми збереження біорізноманіття та управління господарською діяльністю територій природно-заповідного фонду; медико-екологічні проблеми міст і зон рекреації; екологічну безпеку виробничо-побутових і житлових приміщень.

Шифри зберігання книги у НБУВ: ВА713854

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Е-45

39. «Екологія міст та рекреаційних зон», всеукраїнська науково-практична конференція, (Одеса, 31 травня – 01 червня 2012 р.): зб. докл. та ст. /Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Одес. обл. [та ін.];[за заг. ред. В. М. Небрат]. – О.: ІНВАЦ, 2012. – 302, [8] с. 

         Надаються матеріали (доклади та статті) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологія міст та рекреаційних зон», яка пройшла 31 травня – 01 червня 2012 р. у Одеському інноваційно-інформаційному центрі «ІНВАЦ».

        У виданні надані матеріали щодо стану природно-ресурсного потенціалу рекреаційних зон; моніторингу довкілля міських та рекреаційних територій; екологічних аспектів регулювання господарської діяльності промислово-міських агломерацій; проблем збереження біорізноманіття та управління господарською діяльністю природно-заповідних зон; медико-екологічних проблем міст; екологічної безпеки виробничих і побутових приміщень; проблем утилізації відходів та ін.

Шифри зберігання книги у НБУВ: ВА754283

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Е-45 

40. Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія  / В. В. Стецюк [та ін]; наук.ред. П. Шищенко [та ін]; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнська екологічна ліга. - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. - 315 с.

У виданні висвітлено особливості довкілля одного із найбільш урбанізованих регіонів України – її столиці м. Києва. Місто змальоване як екосистема минулого, сьогодення і майбутнього. Визначено роль географічних умов у формуванні урбосфери на теренах Київської Руси, показано екологічний стан різних складників довкілля столиці України на рубежі третього тисячоліття. Знайшли відображення сучасні дані про роль природних умов Середнього Придніпров’я у післяльодовиковий  час, при формуванні первісної екосистеми Древнього Києва.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА627053

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08(4УКР) К-388). 

  1. Національна доповідь про реалізацію національної екологічної політики / [кол. авт.: В. Г. Потапенко та ін., наук. ред. О. І. Бондар]. – Київ; Херсон: Грінь Д. С., 2016.-119 с.: рис., табл.

 Національна доповідь про реалізацію національної екологічної політики в Україні відображає ефективність виконання планів, проектів і програм з охорони навколишнього природного середовища за період 2011-2015 рр. Аналіз здійснено на основі системи цільових показників до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», висвітлено рівень досягнення стратегічних цілей та виконання завдань.

Шифри зберігання книги у НБУВ: CO35043

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: E08 H-35

42. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2013 році [Текст] / М-во екології та природ. ресурсів України; [підгот.: Бондар О. І. та ін.]. - Київ: М-во екології та природ. ресурсів України; Херсон: Грінь Д. С., 2015. - 289, [1] с.: рис., табл.

Шифр зберігання у НБУВ: СО34411

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08(4УКР) Н-35

43. Ніколайчук, В. І.

Екологічний стан Закарпаття. Проблеми і перспективи / Ужг. Нац. ун-т. – Ужгород, 2004.-248 с.

У монографії в контексті стійкого розвитку Закарпаття дається опис сучасного стану довкілля. Розглянуті можливі шляхи подолання негативного впливу антропогенного навантаження з метою збереження, відновлення та невиснажливого використання унікальних екосистем краю.

Шифри зберігання книги у НБУВ: ВА650800

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: E08 H-63

44.  Острів Зміїний. Екосистема прибережних вод: монографія / В. А. Сминтина [та ін.]; відп. Ред.: В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.- Одеса: Астропринт, 2008.- 228 с.

     Монографія присвячена особливостям екосистеми прибережних вод і прилеглого до о. Зміїного шельфу Чорного моря. Узагальнені матеріали геологічних, гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних досліджень, які були проведені в районі о. Зміїного науковцями Одеського національного університету в 2003-2007 рр. Розглянуті сучасний стан і зміни гідролого-гідрохімічного режиму прибережних вод, особливості формування і функціонування унікальних біологічних процесів і біорізноманіття прибережної екосистеми. Наведено результати досліджень донних відкладень прилеглого шельфу Чорного моря. Розглянуті результати новітніх досліджень фітопланктону, макрозообентосу, бактеріопланктону, іхтіофауни та водоростей-макрофітів у прибережних водах о. Зміїного.

Шифри зберігання книги у НБУВ: Вс49422

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: Д221 О-77

45. Педченко, Григорій Адамович.

      Проблеми річки Рось та Хто і як її рятує [Текст] / Г. А. Педченко; Всеукр. екол. ліга. - Корсунь-Шевченківський: [б. в.], 2012. - 308, [14] с.

         З дарчим написом НБУВ від авт.

  Шифр зберігання у НБУВ: ВА757609

 Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) П-24

46. Перга, Тетяна Юріївна.

        Глобальна екологічна політика та Україна: монографія / Т. Ю. Перга. – Ніжин: Лисенко М. М. [вид.], 2014. – 287 с.

 Досліджено чинники зародження глобальної екологічної політики та головні етапи її становлення протягом 1972-2012 рр. Проаналізовано її основні напрямки, а також здобутки і проблеми. Вперше у вітчизняній та світовій науковій думці висунуто теорію екологічної неоконвергенції. Розглянуто сутність, інституційну архітектуру та шляхи реформування глобального екологічного управління. Зроблено прогноз подальшого розвитку міжнародної природоохоронної діяльності та екологізації економічних відносин.       Оцінено роль та місце України в глобальній та регіональній екологічній політиці та висунуто низку пропозицій щодо розширення участі в міжнародному співробітництві з екологічної проблематики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва783447

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 П-26

47. Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: зб. наук. пр. / Л. Г. Руденко (голова ред. кол.); НАН України. Відділення наук про Землю. Інститут географії.- Київ, 2009. – 272с.

 Викладені теоретичні та методологічні підходи щодо визначення природних і техногенних небезпек, регіональні особливості їх прояву та деякі соціально-економічні наслідки, які в комплексі були об’єктом обговорення на міжнародній науково-практичній конференції (Київ, 29-30 жовтня 2009 р., Інститут географії НАН України).

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва719767

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 П-82

48. Рудько, Георгій Ілліч.

    Україна, яку ми втрачаємо / Г. І. Рудько. – Чернівці : Букрек, 2015. – 277, [1] c.     

Обгрунтовано наукове й практичне значення конструктивної екології, запропоновано конструктивно-екологічну територіальну модель екологічної безпеки та сталого розвитку Землі, Європейського Союзу, Карпатського Єврорегіону, держави Україна, її Західного регіону. Розглянуто й проаналізовано динаміку, умови, характер техногенного навантаження на геологічне середовище і геоморфосферу Західного регіону України, закономірності та ризики розвитку екзогеодинамічних  процесів. Описано особливості районування, наведено відповідні карти ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у зв’зку з розвитком карсту і зсувів, висвітлено систему моніторингу небезпечних геологічних процесів, методичні основи й технічні засоби її організації, етапи створення. Наведено основи управління та інженерного захисту процесонебезпечних територій, розкрито базові принципи Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В356674

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Р-83

49. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. / Ф. В. Вольвач та ін.; За ред. Дробнохода М. І. – К.: МАУП, 202. – 104 с.

Пропонований навчальний посібник має на меті привернути увагу українського суспільства до актуальності й нагальності питання визначення України щодо напрямків творення свого достойного майбутнього у XXI ст., інтеграції нашої нової незалежної держави у світове русло глобального партнерства. Просто і в доступній формі викладено історію питання, основні ідеї та засади стійкого розвитку, окреслено шляхи втілення зазначених ідей в різних країнах і специфіку завдань України в цьому контексті.

Шифри зберігання книги у НБУВ: Ва630215

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: Е081.1(4УКР) С-80

50. Фесюк, Василь Олександрович.

     Луцьк: сталий розвиток і соціально-екологічні проблеми: [монографія] / В. О. Фесюк. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. – 301с.

      У монографії розглядається сучасний стан м. Луцька та виділено екологічні проблеми, що виникають на урбанізованих територіях. Детально проаналізовано вплив промисловості, транспортного комплексу, комунального та водного господарства міста на довкілля. Оцінено роль господарсько-промислової  агломерації. Проведено еколого-гідрохімічний аналіз території м. Луцька та районування території міста за потенціалом екологічної комфортності. Здійснено спробу короткострокового прогнозування тенденцій зміни стану довкілля. Запропоновано основні шляхи та заходи екологічної оптимізації міської території.

Шифри зберігання книги у НБУВ: ВА782230

Шифри зберігання книги в секторі картографічних видань: Е08 Ф-44

 

Підготували:

завідувачка сектору Мельничук В. В.,

науковий. співробітник Осталецька О. І.,

молодший науковий співробітник Романчук М. С.,

провідний бібліотекар Козякова О. В.