Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2007 рік

Поділитися: 
Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2007 рік

У 2007 році продовжувалися дослідження за такими напрямами: "Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. Інформатизація бібліотек", "Створення національної бібліографії. Українська біографістика", "Нові технології збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів", "Вивчення, збереження та видання української історико-культурної спадщини".

Напрям 1. Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. Інформатизація бібліотек

За результатами досліджень у першому напрямі створено інформаційну технологію формування ресурсів інтранет-середовища бібліотеки, що передбачає моніторинг і архівування наукової та суспільно значущої інформації українського сегменту інтернет, вибіркове архівування зарубіжних мережевих джерел інформації (насамперед, з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні), а також опрацювання поточних надходжень інформаційних ресурсів на компакт-дисках. Запропонована технологія дозволила сформувати в інтранет-седовищі бібліотеки універсальний за видовою та тематичною ознаками електронний фонд ємністю понад 150 GB.

Продовжено роботи з розвитку загальноакадемічного порталу наукової періодики в напрямі його трансформації в загальнодержавний. Головною концептульною засадою створення цього порталу є поєднання централізованого довідково-пошукового апарату на основі реферативної бази даних "Україніка наукова" та розподіленої системи повнотекстових зібрань онлайнових серіальних видань, що створюються науковими установами, вищими навчальними закладами, бібліотеками тощо. Ці положення дозволили збільшити кількість представлених на порталі серіальних видань у 5 разів (з 80 до понад 400).

Започатковано меморіальний проект створення мережевої бібліотеки "Наукова спадщина України". Вона розглядається як інформаційна модель вітчизняної науки, що включає суб'єкти й об'єкти предметної галузі та зв'язки між ними. Суб'єктами виступають українські вчені, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки, а також установи, що сприяли розвитку української науки. Об'єктами є найбільш значущі наукові праці вчених, визначальні для свого часу науково-технічні й технологічні досягнення та понятійно-категоріальний апарат науки. Структурно мережева бібліотека являтиме собою розподілену електронну енциклопедію з розвиненою системою гіпертекстових посилань.

Завершено дослідження ресурсних і технологічних складових системи інноваційної діяльності наукових бібліотек. Результати відбито у 20-му випуску "Наукових праць НБУВ", збірнику наукових статей "Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність. — К., 2007. — 252 с.", інформаційно-аналітичному огляді "Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2006 р. — Вип. 12. — 131 с." (кол. авторів); у межах даного напряму вийшло науково-інформаційне видання: "Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005). — К.: НБУВ, 2007. — 170 с." (кол. укладачів).

Для науково-методичного забезпечення технології машиночитаної каталогізації у бібліотеках, органах НТІ, центрах державної бібліографії та ін. бібліографічних установах України видано науково-методичний посібник "Каталогізація електронних ресурсів. — К.: НБУВ, 2007. — 130 с." (І. П. Антоненко, О. В. Баркова; наук. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва), основними складовими якого є уніфікація термінології, розробка типології електронних ресурсів, моделі каталогізаційного запису та методики каталогізації, що базуються на цілому спектрі міжнародних стандартів і протоколів.

Продовжено корпоративну роботу з розробки Національного формату бібліографічного запису УКРМАРК та підготовку серії науково-методичних видань "Рубрикатор НБУВ", що використовується як інформаційно-пошукова мова в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі наукових бібліотек України. Опубліковано підрозділ "М2/7 Виробництва легкої промисловості" розділу "М технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" серії Рубрикатор НБУВ (авт. колектив; гол. ред. — акад. НАН України О. С. Онищенко), рекомендовано до друку наступний випуск — Підрозділ "М8 Поліграфічне виробництво".

Розпочато дослідження розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в процесі демократичних перетворень українського суспільства. Ця проблема аналізувалася за такими основними напрямами: аналіз відображення у ЗМІ діяльності вищих владних структур в демократичному процесі; висвітлення центральними та регіональними ЗМІ демократичних процесів у регіонах; місцеве самоврядування як фактор розвитку демократичних суспільних перетворень у відображенні ЗМІ; ефективність правової основи демократичних перетворень у відображенні ЗМІ; проблеми реформування української науки у відображенні ЗМІ тощо.

Практичним утіленням отриманих результатів стала підготовка ряду вже традиційних та започаткування видання нових інформаційно-аналітичних продуктів. Зокрема, протягом року вийшло 23 номери інформаційно-аналітичного журналу "Україна: події, факти, коментарі", який подає матеріали, присвячені найактуальнішим подіям суспільного життя в політичній, економічній та соціальній сферах (голова ред. колегії — акад. НАН України О. С. Онищенко). Тривало видання інформаційно-аналітичного бюлетеня електронних видань "Резонанс" (92 випуски), оглядів оперативної інформації "Регіони сьогодні" (117) та "Київська влада сьогодні" (232). Також було продовжено видання інших інформаційно-аналітичних продуктів, зокрема: "Влада для громадян" (інформаційний бюлетень для громадян України з найхарактерніших питань соціального захисту, спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, 3 випуски); "Національна безпека: геополітичні, соціально-економічні та інші фактори" (огляд матеріалів ЗМІ, спільно з Інститутом оперативної діяльності і державної безпеки, 32 випуски); "Інформаційна безпека, зарубіжний досвід" (огляд наукової літератури, 1 випуск); "Шляхи реформування української науки" (реферативний збірник матеріалів ЗМІ, 10 випусків); "Прогнози" (інформаційно-аналітичний бюлетень з прогнозами найважливіших суспільно значущих подій на наступний тиждень і близьку перспективу, 49 випусків). Крім того, готувався "Експертно-аналітичний висновок моніторингу ЗМІ з питань зайнятості населення та ринку праці" (спільно з Міністерством праці та соціальної політики, 24 випуски). Також започатковано видання інформаційно-аналітичного бюлетеня "Проблеми споживчої політики у владному вимірі" (53 випуски).

Напрям 2. Створення національної бібліографії. Українська біографістика

У другому напрямі успішно реалізується проект створення національної бібліографії України. Продовжувалася підготовка системи покажчиків та формування електронних баз даних національної бібліографії, зокрема бази даних "Зведений каталог-репертуар україномовної книги. 1798-1923 рр." на основі відомостей провідних бібліотек держави та фондів бібліотек інститутів НАН України. Ведеться формування баз даних публікацій проекту Шевченкіана, вилучених з наукового обігу в радянські часи.

У серії "Національна бібліографія України" видано десятий та рекомендовано до друку одинадцятий випуски науково-інформаційного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги" (С. Й. Петров, С. С. Петров; наук. ред. В. Ю. Омельчук). Ведеться підготовка системи каталогів спеціалізованих фондів НБУВ, вийшов друком науковий каталог "Українські нотні видання 1917-1923 рр. з фондів НБУВ" (І. В. Савченко; відп. ред. Л. В. Івченко).

Дослідження з української біографістики набули розвитку і спрямованості на теоретичні, методичні та структурно-організаційні проблеми організації в Україні національного електронного біографічного науково-інформаційного ресурсу. Розпочато новий етап розробок проблем досвіду, сучасного стану і тенденцій розвитку української та світової біографістики, методичних принципів і практики формування електронних біобібліографічних ресурсів ХХІ ст., зокрема на веб-сайтах українських державних, наукових установ, закладів освіти і культури (архівів, музеїв, бібліотек), громадських організацій, окремих дослідників. Досліджено значення застосування міждисциплінарних підходів до формування методичних засад довідкової біографістики, вивчено сучасні тенденції розвитку біобібліографії в Україні, методичні питання формування електронного середовища співпраці дослідників-біографістів центру, регіонів України та зарубіжжя у вигляді віртуальної біографічної лабораторії; висвітлено важливість репрезентації в електронних інформаційних ресурсах персоналій сучасних українських діячів, працівників науки, освіти і культури для справи інтеграції України до європейського та світового науково-інформаційного простору.

У межах даного напряму також реалізується проект "Російсько-українські культурні зв'язки: біографічний аспект", що виконується в рамках спільного конкурсу НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду. Продовжувалась розробка теоретичних проблем біографістики, історіографії, виявлення джерельної бази російсько-українських культурних взаємин в галузі науки, освіти, літератури та мистецтва, журналістики, книжкової, бібліотечної та музейної справи. За результатами дослідження сформовано спеціальний випуск збірника наукових праць російських і українських дослідників "Українська біографістика" (Вип. 5). Продовжується збір матеріалів та комплектування наступного спільного наукового збірника, присвяченого дослідженню проблем суб'єктивного та об'єктивного факторів розвитку російсько-українських культурних взаємин, а також біографічним та генеалогічним розвідкам, публікації виявлених джерел та епістолярії.

Напрям 3. Нові технології збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів

За результатами дослідження у третьому напрямі для вирішення завдань збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ розроблено теоретичні та науково-практичні засади фазового зберігання фондів та стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою по відношенню до фізико-хімічного, механічного та біологічного фактора. Для упровадження в наукових бібліотеках України технологій фазової консервації та масової стабілізації фондів підготовлено та опубліковано збірник наукових праць "Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайної ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. Вип. 17 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ. — К., 2007. — 170 с.", бібліографічний огляд "Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях" (11-ий випуск зб. наук. праць "Рукописна та книжкова спадщина"), оглядові статті в українських та зарубіжних виданнях.

Напрям 4. Вивчення, збереження та видання української історико-культурної спадщини

У межах четвертого напряму продовжувалася розробка теоретичних, науково-методичних та практичних аспектів організації й управління Архівним фондом НАН України на сучасному етапі. На підставі вивчення його структури, принципів формування та функціонування за період з 1918 р. завершується підготовка видання "Архівні фонди установ НАН України: Путівник". Здійснювалось подальше джерелознавче, археографічне і документознавче дослідження науково-інформаційних ресурсів з історії та діяльності НАН України, за результатами якого видано збірник документів і матеріалів у 2-х книгах "Історія Національної академії наук України. 1941-1945" (колектив укладачів; відп. ред. — акад. О. С. Онищенко) та продовжується робота над наступним збірником "Історія Національної академії наук України. 1946-1950". В рамках вивчення документальних ресурсів наукової спадщини видатних учених України розпочато розроблення та формування електронної бази даних на їх особові архівні фонди.

Вивчення досвіду функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історії створення й досвіду функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень відбито у спільній з Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва монографії "Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір. — К., 2007" (наук. ред. О. С. Онищенко, Б. А. Малицький). Внаслідок подальшого дослідження історії та загальних тенденцій розвитку світової академічної науки на сучасному етапі підготовлено до видання колективну монографію "Академії наук країн Європи".

У межах виконання нової науково-дослідної теми "Унікальні книжкові та рукописні фонди: науковий опис, державна реєстрація" здійснювалася робота з вивчення складу і змісту та укладання наукових описів рукописних колекцій та зібрань Інституту рукопису НБУВ як історико-культурного явища. Досліджувалася рукописна-книжна спадщина України, зокрема рукописні книги ХІV-ХVІ ст. (студіювалися окремі кодекси, уніфікувався науковий опис, визначалися характерні особливості палеографічного, текстологічного, джерелознавчого аналізу). В контексті дослідження писемної культури України готуються до видання наукові каталоги церковної, світської та музичної культури. Вийшло друком: каталоги "Бодак О. П. Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. — К., 2007. — 409 с." та "Культур-Ліга: художній авангард 1910-1920-х років. Наукове дослідження, альбом-каталог. Укладач: Н. О. Щеколдіна, наук. ред. І. А. Сергєєва. — К., 2007. — 350 с.", монографія "Міщук С. М. Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, склад, наукове дослідження. — К., 2007. — 242 с."; "Методичні рекомендації для Державної реєстрації книжкових пам'яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки. Укладачі: Н. Б. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова, Г. І. Ковальчук. — К., 2007. — 134 с." два випуски збірника наукових статей "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. — К., 2007. — Вип. 11. — 327 с.; Вип. 12. — 485 с.

Завершена трирічна робота "Кириличні видання друкарні Почаївського монастиря ХVІІІ — першої третини ХІХ ст. Історико-книгознавче дослідження. Каталог. Збереження", яка свого часу була підтримана на спільному конкурсі наукових праць Російського гуманітарного наукового фонду та Президії НАН України. За рік було укладено ґрунтовні описи 350 примірників почаївських стародруків загальним обсягом більше 30 др. арк., відскановано й упорядковано всі зразки художнього оздоблення для майбутнього альбому (більше 1000 файлів), виготовлено повнотекстові копії найцінніших видань, проведено наукову реставрацію найбільш ушкоджених примірників. Вийшов друком каталог "Автографи на книжках із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (укладач Л. М. Дениско); підготовлено до друку "Каталог кириличних стародруків ХV-ХVІІ ст. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (укладач Н. П. Бондар). Завершено підготовку до друку спільного з Інститутом філософії НАН України та Товариством дослідників Центрально-Східної Європи наукового перевидання видатної пам'ятки філософської думки України ХVІІ ст. — книги І. Гізеля "Мир з Богом чоловіку".

Тривала підготовка та видання (спільно з ІПРІ НАН України, за участі Національної наукової медичної бібліотеки та Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського) Українського реферативного журналу "Джерело". Загалом у чотирьох галузевих серіях вийшло друком 24 номери, загальним обсягом близько 300 обл.-вид. арк. (гол. редактор — чл.-кор. НАН України В. В. Петров; заст. гол. редактора — акад. НАН України О. С. Онищенко). Видано шість номерів журналу "Бібліотечний вісник", 3 випуски "Наукові праці НБУВ" (17-19), 2 випуски збірника наукових статей "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів" (11-12).

Загалом за підсумками досліджень опубліковано 36 наукових праць загальним обсягом 514 обл.-вид. арк., рекомендовано до друку — 15, науковцями опубліковано 495 статей, загальним обсягом 242,7 обл.-вид. арк.

У 2007 р. науковці Бібліотеки брали безпосередню участь у підготовці та розробці різного роду програм та проектів, пропозицій, аналітичних матеріалів, експертних висновків, залучалися до розроблення та експертизи різних правових актів та стандартів тощо, зокрема:

  • до розробки проекту Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (на запит Департаменту мистецтв і регіональної політики Міністерства культури і туризму України);
  • до проекту змін і доповнень до модельного Бібліотечного кодексу для держав — учасниць СНД (на запит Голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти);
  • до експертизи міждержавних стандартів у галузі бібліотечно-інформаційної діяльності: ГОСТ 7.80-2000 "СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления", зроблено висновок про доцільність його впровадження на теренах України. Також направлено роз'яснення та зауваження щодо впровадження стандартів: ГОСТ 7.87-2003 "СИБИД. Книжные памятники. Общие требования", ГОСТ 7.88-2003 "СИБИД. Правила сокращений заглавий и слов в заглавиях публикаций", ГОСТ 7.60-2003 "СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения";
  • до експертизи проекту національного стандарту України "Інформація і документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості".

Протягом звітного року співробітники Бібліотеки взяли участь у роботі 53 міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових читань та ін. заходів, на яких виступили з 310 доповідями або повідомленнями, у т. ч. в Україні — 296; у країнах СНД — 8; у країнах далекого зарубіжжя (Македонія, Словаччина, Польща) — 6.

Бібліотека була організатором та співорганізатором у проведенні 20 науково-організаційних заходів, головним з яких була міжнародна наукова конференція "Інтранет/Екстранет-ресурси в наукових бібліотеках" (Київ 9-10 жовтня 2007 р.).

НБУВ активно брала участь у роботі міжнародних наукових форумів, книжкових виставок. У 2007 році співробітники бібліотеки взяли участь у роботі 29 міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів (3 — Польща, Словаччина — 1, Македонія — 1, Росія — 3, Білорусь — 2, Україна — 19).

НБУВ відвідало 25 зарубіжних фахівців.

Гранти: н.с. Рабчун О.С. — наукове стажування у Варшавському університеті (вересень 2007 — вересень 2008). Стипендія уряду Республіки Польща для молодих науковців за результатами конкурсу.

2007 рік був плідним на наукові відрядження — 27 відряджень (30 осіб) співробітників бібліотеки за кордон у рамках двосторонніх Угод, на запрошення міжнародних професійних організацій, архівів, видавництв Росії, Словаччини, Польщі, Латвії, Білорусії, Македонії, Австрії.

Основними об'єктами інтелектуальної власності Бібліотеки є електронний каталог та бібліографічні бази даних обсягом 3,5 млн бібліографічних записів, загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова" обсягом 234 тис. записів, Український реферативний журнал "Джерело", система шести галузевих серій наукових електронних видань і онлайнова пошукова система сайту.

Відбулося 12 засідань Вченої ради, на яких розглянуто 78 питань. У Спеціалізованій вченій раді Д 26.165.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій при Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (голова ради — акад. НАН України О. С. Онищенко) захищено дві докторські, десять кандидатських дисертацій, у т. ч. співробітниками Бібліотеки — одну докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.08, три кандидатських дисертації за спеціальністю 07.00.08, одну кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.10, три кандидатські дисертації за спеціальністю 05.13.06.; (усього співробітниками захищено 11 дисертацій).

На 1 січня 2008 р. в Бібліотеці працює 891 особа (без сумісників), у тому числі 211 наукових працівників, з яких 6 мають учений ступінь доктора наук, 71 — кандидата наук.

На 1 січня 2008 р. в аспірантурі НБУВ навчається 18 осіб (7 — з відривом та 11 — без відриву від виробництва).

Іменні стипендії для молодих учених отримували 5 осіб.

Протягом року на роботу до НБУВ прийнято 26 молодих спеціалістів у віці до 35 років, з них: п'ять — після закінчення денних відділень вузів, два — випусники стаціонарної аспірантури (за розподілом); звільнилося з роботи 14; закінчили в звітному році вузи без відриву від виробництва дев'ять співробітників.