Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2008 рік

Поділитися: 

Упродовж звітного року виконувалися завдання, передбачені планами науково-дослідних робіт на 2008 рік: проводилися дослідження за вісьмома відомчими науково-дослідними темами та трьома ініціативними проектами (програмними та конкурсним). Здійснювалася реалізація завдань "Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на 2005-2010 роки", затверджених на 2008 р. розпорядженням Президії НАН України № 277 від 12.05.2008 р. Завершено роботу над розробкою двох планових відомчих тем та трьох тем у рамках зазначених програмних і конкурсного проектів.

Основними напрямами наукових досліджень були: "Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. Інформатизація бібліотек", "Створення національної бібліографії. Українська біографістика", "Нові технології збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів", "Вивчення, збереження та видання української історико-культурної спадщини".

У першому напрямі досліджень сформовано в інтранет-седовищі бібліотеки універсальний за видовою та тематичною ознаками фонд мережевих ресурсів. Здійснено трансформацію академічного порталу наукової періодики в загальнодержавний шляхом залучення до формування електронних ресурсів наукових установ галузевих академій наук (медичної, аграрної, педагогічної) та вищих навчальних закладів, вслідок чого збільшилася у шість разів кількість представлених на порталі серіальних видань (з 80 до 480), представлено також зібрання фахових електронних журналів, які не мають друкованих версій. Продовжувалася робота над реалізацією меморіального проекту створення мережевої бібліотеки "Наукова спадщина України" — розподіленої електронної енциклопедії з розвиненою системою гіпертекстових посилань. Структурно виокремлено в її складі два взаємопов'язаних зібрання — персоналій і установ, до робіт з формування бібліотеки залучено ряд державних книгозбірень. Структуровано мережеві інформаційні ресурси Бібліотеки як трикомпонентну систему, виокремлено загальнодоступні електронні ресурси (3,5 млн. бібліографічних записів з 25-річною ретроспективою, 270 тис. реферативних записів про українську наукову літературу з 1998 р. і 60 тис. повнотекстових документів), ресурси інтранет-середовища (700 тис. веб-публікацій) і передплачені мережеві ресурси. Серед останніх: наукова електронна бібліотека на платформі ScienceDirect (24 тематичні колекції, що містять понад 2 тис. журналів з 6-річною ретроспективою); найбільша загальнонаукова реферативна база даних Scopus з індексами цитування публікацій обсягом 36 млн. записів; інформаційні продукти на платформі EBSCOhost (Academic Search Premier, Business Source Premier, Computer Source, Environment Complete, MEDLINE, Regional Business News, SocINDEX with Full Text тощо); колекції електронних версій журналів американських наукових товариств (астрономічного, мікробіологічного, математичного, фізичного, хімічного та ін.), видавництва Оксфордського університету тощо. Впроваджено інформаційну технологію моніторингу використання ресурсів передплачених джерел інформації установами НАН України.

Розпочато дослідження теоретичних і методичних проблем управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки, зокрема, удосконалення системи обслуговування користувачів наукової бібліотеки електронними ресурсами. Продовжено корпоративну роботу з розробки Національного формату бібліографічного запису УКРМАРК та підготовку серії науково-методичних видань "Рубрикатор НБУВ", опубліковано підрозділ "М8 Поліграфічне виробництво"; "Таблицю етнічних типових поділів" (авт. колектив; гол. ред. — акад. НАН України О. С. Онищенко).

Продовжувалося дослідження розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в процесі демократичних перетворень українського суспільства. Практичним утіленням отриманих результатів стала підготовка ряду вже традиційних та започаткування видання нових інформаційно-аналітичних продуктів, серед яких: інформаційно-аналітичний журнал "Україна: події, факти, коментарі" (23 вип.), інформаційно-аналітичний бюлетень електронних видань "Резонанс" (95 випусків), огляди оперативної інформації "Регіони сьогодні" (57), "Київ сьогодні" (133), "Національна безпека: геополітичні, соціально-економічні та інші фактори" (огляд матеріалів ЗМІ, спільно з Інститутом оперативної діяльності і державної безпеки, 42 випуски); "Шляхи реформування української науки" (реферативний збірник матеріалів ЗМІ, 10 випусків); "Прогнози" (інформаційно-аналітичний бюлетень з прогнозами найважливіших суспільно значущих подій на наступний тиждень і близьку перспективу, 47 випусків) тощо.

У другому напрямі реалізувався проект створення національної бібліографії України. Продовжувалася підготовка системи покажчиків та формування електронної бази даних "Зведений каталог-репертуар україномовної книги. 1798-1923 рр." на основі відомостей провідних бібліотек держави та фондів бібліотек інститутів НАН України. У серії "Національна бібліографія України" видано одинадцятий випуск науково-інформаційного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги" (наук. ред. В. Ю. Омельчук).

У галузі української біографістики здійснювалася розробка оптимальної структури електронного науково-інформаційного біобібліографічного ресурсу — "Українського національного біографічного архіву", розгортання його структурних елементів та тематичних рубрик, наповнення біографічними, бібліографічними, довідковими матеріалами; розроблено робочу модель біобібліографічного порталу. Результати дослідження оприлюднено у збірнику наукових праць Інституту біографічних досліджень "Українська біографістика" (Вип. 4. К., 2008). Вийшов друком "Реєстр імен українського біографічного словника: літери А—Б". (Вип. 1. К., 2008). У межах даного напряму завершено проект "Російсько-українські культурні зв'язки ХІХ-ХХ ст.: біографічний аспект", який виконувався за результатами спільного конкурсу наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду спільно з Російською державною бібліотекою (Москва), підготовлено п'ятий і шостий тематичні випуски збірника наукових праць Інституту "Українська біографістика".

У третьому напрямі завершено виконання НДР "Фазова консервація та стабілізація документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях". За результатами моніторингу стану зберігання фондів розроблено технологічні схеми фазової консервації та відбору бібліотечних фондів, які потребують її першочергово; інструкції для підтримання нормативних санітарно-гігієнічного і біологічного режимів зберігання документів у контейнерах, підготовлено пропозиції щодо виготовлення контейнерів з целюлозних матеріалів з відповідним показником кислотності, посібник "Стабілізація матеріальної основи та фазова консервація документів".

У межах четвертого напряму продовжувалося розроблення теоретичних, методологічних та науково-практичних питань з історії формування, структури, складу і змісту науково-інформаційних ресурсів Архівного фонду НАН України за 1946-1950 рр.; нормативно-методичного забезпечення шляхів його оптимізації та управління на сучасному етапі. Досліджувалася історія заснування, діяльності і сучасного стану Національної академії наук України за 1918-2008 рр. та академій наук країн Європи, за результатами видано: колективну монографію "Національна академія наук України. 1918-2008: до 90-річчя від дня заснування" (укр. та рос. мовами, голов. ред. академік НАН України Б. Є. Патон); дві книги збірника документів і матеріалів "Історія Національної академії наук України. 1946-1950" (відп. ред. академік НАН України О. С. Онищенко); "Архівні фонди установ Національної академії наук України: Путівник"; DVD-диск "Наукова спадщина України. Наукові доповіді на засіданнях Президії НАН України. 1970-2001 рр." на 178 год. загального часу звучання.

Здійснювалася робота з вивчення складу і змісту, укладання наукових описів рукописних колекцій та зібрань Інституту рукопису НБУВ як історико-культурного явища. Досліджувалася рукописно-книжна спадщина України, формувалася електронна база даних рукописних книг "Кодекс". Вивчалися історичні бібліотеки та спеціалізовані книжкові колекції НБУВ, уніфіковано методичні розробки зі складання на них наукового опису, продовжено роботу з історико-культурного дослідження родових бібліотечних зібрань та складання зведених каталогів на них. Здійснювалася робота, пов'язана з формуванням Державного реєстру книжкових пам'яток України; атрибуція стародруків для укладання ґрунтовних наукових каталогів, розпочато створення реєстру видань латинським шрифтом як бази даних національної бібліографії стародруків. За результатами науково-дослідної роботи вийшли видання: Зубкова Н. М. "Архів та бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка"; Степченко О. П. "Українські вчені — фундатори спеціалізованих фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-1934)"; "Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Каталог" (Г. І. Ковальчук, заг. ред., Н. П. Бондар, упоряд.); "Альдини в бібліотеках України. Каталог" (Г. І. Ковальчук, наук. ред., М. А. Шамрай, упоряд.) та ін.

Важливими здобутками науковців Бібліотеки є видання, підготовлені до 90-річчя з часу заснування НАН України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, серед яких: "Борис Євгенович Патон: Біобібліографічгний покажчик" (К., 2008. — 300 с.); "Видання Секції суспільних та гуманітарних наук НАН України 2003-2008 рр. Бібліографічний покажчик" (К., 2008. — 501 с.); "Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1965-1992)" (К., 2008. — 472 с.).

Тривала підготовка та видання (спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України, за участі Національної наукової медичної бібліотеки України та Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського) Українського реферативного журналу "Джерело"; у чотирьох галузевих серіях вийшло друком 24 номери загальним обсягом близько 300 обл.-вид. арк. (гол. редактор — чл.-кор. НАН України В. В. Петров; заст. гол. редактора — акад. НАН України О. С. Онищенко). Видано: шість номерів журналу "Бібліотечний вісник", три випуски "Наукових праць Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (20-22), "Українсько-македонський науковий збірник" (Вип. 3), "Слов'янські обрії: збірник наукових праць" (Вип. 3), міжнародний науковий збірник "Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития" (вип. 7).

Загалом за підсумками досліджень опубліковано 35 наукових праць загальним обсягом 646,52 обл.-вид. арк. (у т. ч. за видами видань: сім монографій, два збірники документів, дев'ять збірників наукових праць, 11 бібліографічних, науково-інформаційних видань, три науково-методичних видання); рекомендовано до друку 18 робіт; науковцями опубліковано 493 статті, загальним обсягом 198,5 обл.-вид. арк.

Бібліотека виступила організатором та співорганізатором понад 20 науково-організаційних заходів, головним з яких була міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" (Київ 7—8 жовтня 2008 р.).

На 1 січня 2009 р. у Бібліотеці працює 888 (без сумісників) осіб, у тому числі 212 наукових працівників, з яких 5 мають учений ступінь доктора наук, 72 — кандидата наук.

У 2008 р. за визначний особистий внесок у розвиток суспільних наук, вагомі здобутки у дослідженні і збереженні національного культурного надбання, багаторічну плідну наукову діяльність генерального директора Бібліотеки академіка НАН України О. С. Онищенка згідно з Указом Президента України № 216/2008 від 14 березня 2008 р. було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Відповідно до Указу Президента України № 1121/2008 від 1 грудня 2008 р. генеральний директор НБУВ академік НАН України О. С. Онищенко та керівник Центру бібліотечно-інформаційних технологій, к. т. н., с. н. с. Л. Й. Костенко були удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року у складі творчого колективу роботи "Фізичні методи і комп'ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації".