Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2010 рік

Поділитися: 

У 2010 р. дослідження проводилися за вісьмома відомчими науково-дослідними темами (дві завершено) та чотирма ініціативними проектами (програмними і конкурсними, чотири завершено), охоплювали основні напрями діяльності НБУВ і спрямовувалися на створення теоретико-прикладної бази трансформації бібліотеки у науково-інформаційний комплекс — центр виробництва, накопичення, використання, розповсюдження і збереження нових знань та інтелектуальних інформаційних технологій. Необхідно зазначити, що скорочення бюджетного фінансування викликало погіршення комплектування фондів бібліотеки документами на традиційних носіях, зменшило можливості передплати наукової інформації, унеможливило оновлення матеріально-технічної бази, але разом з тим спонукало бібліотеку активніше шукати нові шляхи поповнення фонду і накопичення електронних науково-інформаційних та суспільно значущих ресурсів, удосконалювати бібліотечно-інформаційну технологію на основі впровадження системи автоматизації бібліотек "ІРБІС 64", розпочати, за результатами наукових розробок, організаційно-структурну, функціональну та кадрову перебудову діяльності з урахуванням нових технологічних завдань і можливостей; розширити асортимент інформаційно-аналітичних та оглядово-прогностичних матеріалів і збільшити кількість корпоративних користувачів, які їх потребували; впроваджувати дистантні форми інформаційно-аналітичного обслуговування та оперативного доступу до зовнішніх джерел наукової, освітньої інформації; розгорнути роботи із створення страхового фонду першоджерел української духовності (рукописів, стародруків, рідкісних і цінних видань), електронних інформаційних масивів української біографістики та розміщення їх у глобальній інформаційній мережі.

НБУВ взяла участь у підготовці та виданні Національної доповіді "Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015" (К., 2010, 232 с.), яка продовжила започатковану НАН України у 2009 р. серію щорічних доповідей із ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України.

Результати досліджень оприлюднено в заключних звітах, підготовлених до друку та виданих наукових працях, публікаціях, інформаційно-аналітичній продукції, у т. ч. електронній, інформаційних базах даних, науково-методичних матеріалах.

Основні результати робіт. Розроблено когнітивні засади створення та представлення на єдиній технологічній платформі науково-інформаційної системи бібліотеки, що інтегрує загальнодержавний депозитарій електронних копій наукової періодики та зібрання довідкової інформації про суб'єктів вітчизняних наукових комунікацій і дозволяє оперативно одержувати не лише документальну інформацію, а й відомості про її творців. Реалізацію цих засад здійснено шляхом організації гіпертекстових зв'язків між семантично спорідненими складовими депозитарію "Наукова періодика України" і зібраннями "Наукові біографії вчених, діячів науки та техніки України" та "Наукові установи України", які представлено на Інтернет-порталі бібліотеки. Створено програмно-технологічне забезпечення для визначення вебометричних показників інтенсивності використання електронних копій вітчизняної наукової періодики, що дозволяє оцінити внесок кожного серіального видання в інформаційні потоки системи наукових комунікацій і проводити їх рейтингування. До складу мережевих інформаційних ресурсів Бібліотеки входять ресурси вільного доступу — це загальнодержавний депозитарій "Наукова періодика України" (300 тис. статей з 1,5 тис. журналів); електронні тексти (70 тис. документів, у тому числі 50 тис. авторефератів дисертацій); аналітичні матеріали (3 тис. бюлетенів оперативної інформації та інформаційно-аналітичних оглядів); каталоги та картотеки (3,5 млн. бібліографічних записів і 5 млн зображень карток генерального алфавітного каталогу); реферативна база даних "Україніка наукова" (350 тис. записів). Ресурси Інтранет/Екстранет-середовища — це архів "мережева україніка", що включає 700 тис. наукових і суспільно значущих документів українського сегменту Інтернет і актуальні для держави зарубіжні мережеві ресурси. Складовою мережевих ресурсів Бібліотеки є передплачені науково-інформаційні ресурси: наукова електронна бібліотека на платформі ScienceDirect (2 тис. журналів видавництва Elsevier); інформаційні продукти на платформі EBSCOhost (Academic Search Complete, Inspec, MEDLINE тощо); зібрання журналів американських наукових товариств; наукометрична база даних Scopus (40 млн. реферативних записів). Електронні ресурси порталу НБУВ щодоби використовувало понад 40 тис. користувачів з усіх регіонів України та світу.

Розпочато дослідження інформаційно-аналітичних чинників подолання кризових явищ в українському суспільстві. Практичним утіленням отриманих результатів стала підготовка ряду вже традиційних та започаткування видання нових інформаційно-аналітичних продуктів, серед яких: інформаційні бюлетені "Криза: шляхи подолання" (24 вип.), "Безпека підприємництва" (5 вип.). Розпочато випуск нових інформаційних видань "Українські ЗМІ про корупцію" та "Аналітична думка в Україні". Пріоритетним напрямом роботи була підготовка прогнозно-аналітичних матеріалів — експертних оцінок, аналітичних довідок, прогнозів з тих проблем, які вже найближчим часом можуть стати ключовими.

Досліджувалася проблема інформаційного суверенітету в умовах посилення глобальних впливів, оскільки перехід суспільства до інформаційного етапу свого розвитку виводить на перший план проблеми зміцнення національного суверенітету, питання збереження і посилення його інформаційної складової. Актуальним аспектам інформаційного суверенітету України в умовах глобалізації присвячені наукові статті співробітників СІАЗ НБУВ, презентовані на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/siaz.html).

Загалом за результатами досліджень опубліковано понад 200 наукових статей та інформаційно-аналітичних матеріалів, монографію Горового В.М. "Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс", "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (вип. 26, 27). Електронні версії публікацій представлено на науково-інформаційному порталі НБУВ.

За результатами комплексного аналізу стану та визначальних тенденцій розвитку соціогуманітарної сфери України було підготовлено розділи до проекту "Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року", в яких висвітлено проблеми, пов'язані зі зниженням якості освіти, відставанням у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, зовнішньою інформаційною залежністю України; окреслено перспективи формування суспільства знань і в цьому контексті — модернізація національного інформаційного простору, розбудова інформаційного (мережевого) суспільства на базі інформаційно-комунікаційних технологій, наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення гуманітарного розвитку країни.

Завершено дослідження проблем управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки, розроблено рекомендації щодо розвитку її управлінської складової, спрямованої на удосконалення системи обслуговування користувачів, у т. ч. і дистантних, електронними ресурсами, формування колекцій електронних мережевих ресурсів, проведення структурної реорганізації, впровадження відповідної системи автоматизації бібліотек, організаційно-розпорядчого узгодження нововведень. Результати дослідження відбито у 49 статтях. Вийшла друком монографія Г. І. Солоіденко "Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку".

У напрямі створення національної бібліографії України у серії "Національна бібліографія України" видано тринадцятий випуск науково-інформаційного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги" (у 2-х ч.).

У галузі української біографістики продовжено наповнення електронної бази даних біобібліографічної інформації, спільно з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України відпрацьовано питання переходу до систематичного наповнення електронного науково-інформаційного ресурсу "Український національний біографічний архів" (приєднано понад 5 тис. файлів текстових та іконографічних документів — матеріалів про діячів вітчизняної історії та культури). Результати роботи відображено у збірнику наукових праць "Українська біографістика" (вип. 6 та 7), у монографії С. М. Ляшко "Українські біографічні довідкові видання ХІХ-ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади", опубліковано 36 наукових праць.

За науково-дослідною темою "Історія Національної академії наук України. 1951-1955" здійснювалася підготовка збірника документів і матеріалів, розпочато формування колекції копій документів з історії НАН України цього періоду, сформовано "Додатки", підготовлено розділ "Список дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України, обраних у 1951-1955 рр.", продовжено підготовку розділів про науковий склад АН, бібліографію видань, структуру. Розпочато археографічну та редакційну підготовку документів до видання. В рамках теми науковці НБУВ взяли участь у підготовці до опублікування книги "М. В. Келдиш і українська наука: до 100-річчя від дня народження" та окремого тому "В. І. Вернадський і Україна" багатотомного загальноакадемічного видання творів В. І. Вернадського; англійського варіанту видання ювілейної колективної монографії "The National Academy of Sciences of Ukraine: 1918-2008: To the 90th anniversary of its foundation". У галузі дослідження історії розвитку світової академічної науки підготовлено до видання колективну монографію "Академії наук країн Європи"; розпочато вивчення історії розвитку академічної науки країн Азії. За результатами наукових досліджень опубліковано 42 статті, на 18 наукових конференціях, семінарах, нарадах (у т. ч. 10 міжнародних) виголошено 50 доповідей.

У рамках НДР "Створення системи інтегрованих науково-інформаційних ресурсів на рукописні фонди, рідкісні видання та книжкові колекції" розпочалася розробка базових засад взаємопов'язаної системи науково-інформаційних ресурсів на різноаспектні рукописні документи, цінні та рідкісні видання, книжкові зібрання та колекції на онові сучасного програмного забезпечення ІРБІС 64. Здійснювалася робота з вивчення складу і змісту, укладання наукових описів рукописних колекцій та зібрань Інституту рукопису НБУВ як історико-культурного явища. Досліджувалася рукописно-книжна спадщина України, формувалася електронна база даних рукописних книг "Кодекс". Вивчалися історичні бібліотеки та спеціалізовані книжкові колекції НБУВ, уніфіковано методичні розробки зі складання на них наукового опису, продовжено роботу з історико-культурного дослідження родових бібліотечних зібрань та складання зведених каталогів на них. Продовжувалася робота над створенням страхового фонду цифрових копій унікальних документів спеціалізованих фондів. Здійснювалася підготовка раритетних документів з фондів НБУВ для внесення до Світового реєстру "Пам'ять Світу" ЮНЕСКО, до Світової електронної бібліотеки та до "Золотої колекції Євразії". Вийшли друком "Слов'янська кирилична рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Науковий каталог. Палеографічний альбом" (О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко). У рамках підготовки до 450-річчя від часу створення Пересопницького Євангелія завершено підготовку до перевидання книги "Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик" (К., 2001). Передано до редакції біобіблографічну монографію Є. В. Рукавіциної "Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів" (Г. І. Ковальчук, Ю. К. Рудакова); навчальний посібник Г. І. Ковальчук "Рукописні книги і стародруки", тематичний збірник "Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки", опубліковано 81 наукову статтю.

Тривала підготовка та видання (спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України за участі Національної наукової медичної бібліотеки України та Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського) Українського реферативного журналу "Джерело", у чотирьох галузевих серіях вийшло друком 24 номери. Видано: шість номерів журналу "Бібліотечний вісник", інформаційно-аналітичний журнал "Україна: події, факти, коментарі" (24 вип.), науковий збірник "Слов'янські обрії" (вип. 3), міжнародний науковий збірник "Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития" (вип. 8).

У цілому за підсумками досліджень опубліковано 27 наукових праць загальним обсягом 354,0 обл.-вид. арк., рекомендовано до друку — 13 робіт, науковцями опубліковано 518 статей загальним обсягом 255,86 обл.-вид. арк. У звітному році співробітниками Бібліотеки захищено сім кандидатських дисертацій. Працівники НБУВ брали участь у 73 наукових конференціях, семінарах та інших заходах, на яких ними було виголошено 332 доповіді.

НБУВ стала лауреатом в номінації "Наука о книге" міжнародного конкурсу на кращий науково-видавничий проект "Научная книга", організований МААН та Радою з книговидання (м. Москва, листопад 2010 р.). Наукові роботи співробітника Бібліотеки О. К. Супронюк "Литературная среда раннего Гоголя" і "Н. В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии", видані "Академперіодикою", перемогли у номінації "Суспільні науки" цього ж конкурсу.

Бібліотека була організатором та співорганізатором низки заходів, серед яких: міжнародні наукові конференції: "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій" (5-6 жовтня); "Славістика: образи минулого та нова історична ситуація" (25-27 травня); XX читання академіка В. І. Вернадського "Актуальні напрями науки XXI століття та ноосферні ідеї Володимира Вернадського" (12 березня); наукової конференції "Веніамін (Христофор Іоганн) Кордт — фундатор історичної картографії: до 150-річчя від дня народження" (18 лютого).