Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2011 рік

Поділитися: 

У 2011 р. дослідження проводилися за вісьмома відомчими науково-дослідними темами (дві завершено) та чотирма дослідницькими проектами (чотири завершено), охоплювали основні напрями діяльності НБУВ і спрямовувалися на створення теоретико-прикладної бази трансформації бібліотеки у науково-інформаційний комплекс — центр виробництва, накопичення, використання, розповсюдження і збереження нових знань та інтелектуальних інформаційних технологій.

Під керівництвом академіка НАН України О. С. Онищенка досліджено місце і роль інформаційних ресурсів у сучасному світі, теоретичні та методичні проблеми розвитку національного інформаційного простору, бібліотечно-інформаційної справи, питання захисту інформаційного суверенітету України в умовах посилення глобальних впливів. Опубліковано серію колективних монографій: "Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства", "Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій", "Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій" (О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, В. М. Горовий та ін.).

Здійснено дослідження з історії української академічної науки. Підготовлено перший том (у 2-х книгах) "В. І. Вернадський і Україна" багатотомного академічного видання творів В. І. Вернадського (О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна) та монографію "Академії наук країн Європи" (О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко та ін.). Видано збірник документів і матеріалів "М. В. Келдиш і українська наука: до 100-річчя від дня народження"; підготовлено збірник документів і матеріалів "Історія НАН України. 1951-1955" у двох частинах (О. С. Онищенко, Л. М. Яременко та ін.).

Досліджено світовий досвід модернізації інформаційно-бібліотечної справи. Опубліковано монографії "Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект" (Н. В. Стрішенець), "Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування" (О. О. Ісаєнко), міжнародні наукові збірники "Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Вып. 9" та "Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 5", а також збірники "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 29-32".

До 450-річчя рукописної пам'ятки видано фундаментальну працю "Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик" (О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Л. А. Гнатенко), яка здобула перше місце за результатами ХІІІ Всеукраїнського рейтингу "Книжка року'2011", а науково-видавничий центр НБУВ — спеціальну премію "Найкраще бібліотечне видавництво".

За результатами вивчення історії слов'янської книжкової культури, фондів і колекцій НБУВ видано праці "Рукописні книги та стародруки" (Г. І. Ковальчук), "Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки" (О. С. Онищенко, В. П. Леонов, Г. І. Ковальчук), "Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів" (Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська, наук. ред. Г. І. Ковальчук), "Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича" (О. В. Бугаєва), наукові збірники "Рукописна та книжкова спадщина України: археографічне дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 14" (Л. А. Дубровіна), "Українська біографістика=Biographistica Ukrainica. Вип. 8" (Т. І. Ківшар, В. І. Попик, С. М. Ляшко).

Продовжувалася робота по формуванню електронного ресурсу "Міжнародний каталог-репертуар україномовної книги. 1798-1923 рр.". У серії "Національна бібліографія України" вийшов чотирнадцятий випуск бібліографічного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги" (В. Ю. Омельчук).

Завершено дослідження ефективності нових матеріалів для зміцнення, стабілізації та реставрації матеріальної основи бібліотечних документів (Л. В. Муха).

Досягнуто якісного зростання науково-інформаційної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видано 24 випуски Українського реферативного журналу "Джерело" (академік НАН України О. С. Онищенко). Опубліковано серії інформаційно-аналітичних видань: "Україна: події, факти, коментарі" (25 вип.), "Резонанс" (97 вип.), "Політичні технологи та технології" (45 вип.), "Аналітична думка в Україні" (23 вип.), "Проблеми інформатизації" (15 вип.). Розпочато випуск нових науково-аналітичних видань: "Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки" (23 вип.), "Соціальні мережі: резонансні події тижня" (16 вип.), "Українсько-російські відносини: досягнення та перспективи співробітництва" (12 вип.) (В. М. Горовий, Л. А. Чуприна, Н. С. Вітушко, Т. Ю. Гранчак, Т. П. Дубас). Загалом Службою інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ (В. М. Горовий) підготовлено 20 назв інформаційно-аналітичних і оглядово-прогностичних видань (до 600 випусків), електронні версії яких надавалися колективним користувачам за 1330 електронними адресами.

У результаті реалізації напрацювань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на її Інтернет-порталі (www.nbuv.gov.ua) відкрито нові тематичні каталоги та сегменти електронної бібліотеки, які розкривають зміст спеціалізованих фондів НБУВ, де зберігаються унікальні рукописи, архівні документи, стародруки та інші рідкісні і цінні видання (К. В. Лобузіна). Оприлюднено також електронні версії численних книжкових каталогів рукописів та стародруків, бібліографічних довідників, наукових праць з бібліотекознавства і книгознавства, документознавства і архівної справи. Книжкові пам'ятки з фондів НБУВ — "Київські глаголичні листки", "Львівський Апостол" і перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка вперше увійшли до складу Світової цифрової бібліотеки (World Digital Library). Розгорнуто систему оперативного моніторингу стану представлення української науки у базі даних Scopus. Розроблено підходи до побудови спеціалізованої платформи Українського індексу наукового цитування (Л. Й. Костенко).

Результати наукових досліджень оприлюднено в заключних звітах, підготовлених до друку та виданих наукових працях, публікаціях, інформаційно-аналітичній продукції, у т. ч. електронній, інформаційних базах даних, науково-методичних матеріалах.

За підсумками наукової діяльності за розробку циклу наукових праць з історичного джерелознавства і історії науки співробітники Бібліотеки О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, С. В. Старовойт у квітні 2011 р. стали лауреатами премії імені М. І. Костомарова НАН України.

За результатами першого конкурсу на здобуття Міжнародної премії ім. Д. С. Лихачова МААН дипломом і цінним подарунком за внесок у розвиток книгознавства, дослідження історії книжкової культури та розробку книжкового пам'яткознавства нагороджено завідувача відділу стародруків та рідкісних видань Г. І. Ковальчук.

На видавничо-поліграфічній базі Бібліотеки та інших установ видано 35 наукових праць загальним обсягом 744,39 обл.-вид. арк., 532 статті загальним обсягом 291,8 обл.-вид. арк. Упродовж звітного року співробітниками опубліковано сім монографій, п'ять збірників документів і матеріалів, дев'ять збірників наукових праць, шість бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, один навчальний посібник, два науково-методичних видання, п'ять авторефератів дисертацій.

У звітному році співробітники Бібліотеки взяли участь у роботі 85 міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, семінарів, наукових читань та ін. заходів, на яких проголосили 334 доповіді або повідомлення, у т. ч. в Україні — 317; у країнах СНД — 12; у країнах далекого зарубіжжя — п'ять. НБУВ була організатором та співорганізатором проведення низки науково-організаційних заходів, зокрема: міжнародних наукових конференцій: "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", "Слов'янознавство XXI століття: тенденції інтеграції і диференціації", "Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов'янських культур"; ХХІ читань, присвячених академіку В. І. Вернадському "Ноосфера В. І. Вернадського: нові парадигми наукових ідей"; Другої міжнародної наукової конференції молодих учених "Наукова молодь у системі обміну знаннями", семінару для бібліотек науково-дослідних установ НАН України "Проблеми накопичення і використання електронних ресурсів в бібліотеках науково-дослідних установ НАН України".