Економічні науки. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

 

1. Агій, Я. Ю.

Охорона праці у галузі [Текст] : навч. посіб. / Я. Ю. Агій, І. М. Лях ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. - 198 с.

Навчальний посібник висвітлює основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, міжнародні норми, актуальні проблеми в наукових дослідженнях, травматизм та професійні захворювання в галузі, розслідування нещасних випадків, основні заходи пожежної профілактики на галузевих об'єктах, державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці, а також соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795572

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 А-24

2. Активізація кругообороту капіталу: обліково-контрольний аспект [Текст] : монографія / Камінська Т. Г. [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук Т. Г. Камінської ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2015. - 409, [3] с.

Монографія присвячена дослідженню наукових проблем створення облікової моделі кругообороту капіталу на підприємстві, що підпорядковується цілям стратегічного, тактичного та оперативного управління кругооборотом капіталу підприємства. Розкрито теоретико-організаційні та методологічні основи бухгалтерського обліку і контролю кругообороту капіталу. Обґрунтовані та розроблені бухгалтерські інформаційні моделі, що дозволяють здійснювати динамічний облік і контроль операцій з кругообороту капіталу для потреб управління.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794926

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 А-43

3. Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України [Текст] / [Гладун А. та ін. ; під ред. О. В. Кравчука]. - Київ : Центр соц. і труд. дослідж., 2016. - 204 с.

Роботу присвячено дослідженню соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні, та виробленню альтернативних механізмів державного управління ними. Основна увага авторів приділяється пошуку ресурсів для такого розвитку. Для цього пропонуються зміни у державній податковій і борговій політиці, методи боротьби із виведенням українських капіталів за кордон. Розглянуто також передумови для підвищення продуктивності праці та управління зайнятістю населення. Доводиться необхідність пріоритетного фінансування наукових досліджень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805297

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 А-58

4. Аналіз і оцінка ефективності затрат на інноваційну діяльність підприємств [Текст] : монографія / Л. А. Костирко [та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. - 225 с.

У монографії викладено теоретичні та методичні положення щодо аналізу та оцінки ефективності затрат на інноваційну діяльність підприємств, який надає можливість формувати інформацію щодо планування та прогнозування затрат на інновації. Уточнено сутність та класифіковано затрати на інноваційну діяльність. Особливу увагу приділено імплементації методів моделювання для здійснення кількісного аналізу ефективності затрат на інноваційну діяльність. Розкрито методику аналізу впливу інноваційних затрат на інвестиційну привабливість підприємств. Викладено методичний підхід до комплексної оцінки ефективності затрат на інноваційну діяльність на основі критеріального аналізу. Наведено технологію оцінювання ефективності затрат за групами інвестиційних проектів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804341

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 А-64

5. Андрійчук, Василь Гаврилович.

Економіка підприємств агропромислового комплексу [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / В. Г. Андрійчук ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 783 с.

У підручнику викладено теоретико-методологічні, методичні та прикладі питання економіки підприємств АПК. Висвітлено низку аспектів економічних суб’єктів господарювання, які передбачені новим стандартом науки «Економіка підприємств». Розглянуто теорію підприємства і підприємництва, економічні засади функціонування підприємств, внутрішнє і зовнішнє середовище їхньої діяльності. Значну увагу приділено формуванню та управлінню витратами, ефективності використання ресурсів, сучасним проблемам конкурентоспроможності продукції і підприємств, їхній ціновій політиці, інноваційному розвитку, економічній безпеці тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59116

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)32 А-65

6. Антохов, Андрій Анатолійович.

Регіональна економіка та інтелектуалізація суспільства: інноваційні аспекти взаєморозвитку [Текст] : [монографія] / Андрій Анатолійович Антохов ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Львів : БОНА, 2016. - 418 с.

Окреслено методологічні аспекти та теоретичні основи інноваційного розвитку економіки регіонів в контексті інтелектуалізації суспільства. Обґрунтована періодизація розвитку регіональної економіки з виділенням технолого-сингулярного етапу. Розкрита сутність технологічної сингулярності крізь призму економічних процесів у світлі регіональної вимірності. Висвітлено особливості використання концепції факторів для дослідження інтелектуалізації суспільства та формування технолого-сингулярного етапу інноваційного розвитку економіки регіонів. Розкрита роль інформаційних технологій у регулюванні розвитку регіональної економіки. Акцентується увага на домінантах формування середовища посилення процесів інтелектуалізації суспільства та розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем. Окреслюються концептуальні основи формування і розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем та обгрунтовуються аксіологічні основи і завдання розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803803

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 А-72

7. Аудит оцінювання потенційних об'єктів інвестування [Текст] : монографія / [І. В. Нападовська та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. К. Дрозд. - Київ : СОВА, 2015. - 237 с.

У монографії викладено теоретичні, методологічні та організаційні аспекти здійснення аудиту оцінювання підприємств як потенційних об’єктів інвестування. Проаналізовано та узагальнено міжнародну практику оцінки інвестиційних об’єктів. Як практичні матеріали для оцінювання обрано підприємства кабельної галузі. У дослідженні організацію та методику аудиту оцінки інвестиційних об’єктів пода­но з урахуванням відповідності дій аудиторів Міжнародним стандартам аудиту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797939

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 А-93

8. Біла, Ольга Григорівна.

Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Біла О. Г., Юсипович О. І., Мединська Т. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Київ : Алерта, 2016. - 185 с.

У посібнику  висвітлено навчальну програму курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення матеріалу, плани практичних занять, завдання для практичних занять і самостійної роботи, тестові завдання для поточного і підсумкового контролю рівня знань, систему поточного та підсумкового контролю й оцінювання знань. Також наведені критерії оцінювання знань за 100-бальною шкалою, національною 4-бальною шкалою і шкалою ECTS.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801810

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 Б-61

9. Блінов, Ігор Вікторович.

Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії [Текст] : [монографія] / І. В. Блінов ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ : Наукова думка, 2015. - 214, [1] с.

У монографії наведено особливості та короткий опис основних сегментів конкурентної моделі ринку електроенергії — ринку двосторонніх договорів та балансувального ринку електроенергії . Виконано огляд та подано за­гальні рекомендації міжнародних стандартів щодо реалізації інформаційних систем, які дають змогу забезпечити ефективний та безпечний обмін даними та інформаційними повідомленнями між учасниками ринку електричної енер­гії. Викладено особливості розв’язання задачі розрахунків результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії. Проаналізовано сучасні способи врахування мережевих обмежень на ринку «на добу наперед», що використовуються в країнах Європи. Запропоновано способи аналізу ефективності вра­хування мережевих обмежень на ринку «на добу наперед» та балансувальному ринку електричної енергії в Україні. Розглянуто цільову функцію та систему обмежень балансувального ринку електроенергії як задачі відбору ресурсів для забезпечення балансування прогнозованої системи оператором сумарного споживання в ОЕС України з урахуванням втрат, актуальних системних вимог та заданих обмежень за критеріями мінімізації вартості додаткового вироб­ництва та зменшеного споживання електроенергії. Особливу увагу приділено аналізу підходів до розподілу пропускної здатності міждержавних електричних зв’язків України для розвинення механізмів торгівлі електроенергією на між­державному рівні, що є обов’язковою складовою інтеграції ринку електричної енергії України з ринками електроенергії країн Європи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797632

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 Б-69

10. Борисова, Тетяна М.

Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Борисова ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Ф-т економіки і підприємн. діяльності. - Тернопіль : Астон, 2015. - 283 с.

У монографії розглянуто теоретичні засади формування та розвитку некомерційної сфери в контексті маркетингових перспектив, висвітлено зарубіжний та вітчизняний досвід маркетингової діяльності некомерційних організацій сфер культури і дозвілля, освіти та досліджень, охорони здоров’я, соціальних послуг, природного довкілля,   права, адвокасі і політики, благодійних, волонтерських, міжнародних та релігійних організацій, підприємницьких і професійних організацій та спілок.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799639

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 Б-82

11. Брейли, Ричард.

Принципы корпоративных финансов [Текст] : базовый курс / Ричард Брейли, Стюарт Майерс, Франклин Аллен ; под ред. А. В. Бухвалова ; [пер. с англ. В. Л. Окулова]. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2015. - 576 с.

Книга "Принципы корпоративных финансов" - мировой лидер в своем сегменте - является одним из авторитетных и всеобъемлющих источников информации. Ее авторы представили современную финансовую теорию в практическом изложении и ориентировали финансовых менеджеров на решение типовых повседневных задач, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности. В данном издании, вышедшем с подзаголовком "Базовый курс", представлены основы финансовой теории, которую нужно знать финансовым менеджерам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60342

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 1)Б-87

12. Васильчук, Ірина Петрівна.

Фінансове забезпечення сталого розвитку корпорацій [Текст] : монографія / І. П. Васильчук ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 516 с.

У монографії вперше системно досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти фінансового забезпечення сталого розвитку корпорацій у постіндустріальний період. Наведено теоретичні засади функціонування сучасних корпорацій, розглянуто сутність концепції сталого розвитку як імперативу постіндустріальної економіки та роль соціальної відповідальності бізнесу у забезпеченні сталого економічного розвитку. Вивчено теоретичні та практичні підходи до імплементації засад сталого розвитку в діяльність корпорацій. Розглянуто прояви соціалізації економіки і фінансів, що спричиняють трансформацію сутності фінансових відносинах в умовах сталого розвитку і зумовлюють явище соціальних фінансів. Висвітлено роль ринку альтернативного фінансування у підтримці сталого розвитку, проаналізовано особливості діяльності фондів приватного капіталу в контексті фінансування сталого розвитку корпорацій, досліджено сутність краудфандингу як фінансової інновації та інструменту ринку альтернативного фінансування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790097

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 В-19

13. Вашай, Юлія Володимирівна.

Макроекономічний аналіз економічної безпеки України [Текст] : монографія / Ю. В. Вашай, С. І. Кудин ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 229 с.

Монографія присвячена розгляду актуальних проблем макроекономічного аналізу системи економічної безпеки, пошуку шляхів зміцнення економічної безпеки України. Розглянуто теоретичні підходи до визначення економічної безпеки та запропоновано їх удосконалення. Розглянуто роль економічної безпеки реального сектору у підвищенні ефективності національної економіки, реалізацію критеріїв фінансової безпеки як чинника досягнення рівноваги вітчизняної економіки, а також здійснено макроекономічну оцінку впливу державних інститутів на структуру економічної безпеки в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800519

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 В-23

14. Грицишен, Дмитрій Олександрович.

Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств [Текст] : монографія / Д. О. Грицишен ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 539 с.

Негативні економічні, екологічні та соціальні наслідки господарської діяльності підприємств як в Україні так і в світі є передумовою формування нової економічної доктрини, яка базується на положеннях сталого розвитку. Це в свою чергу обумовлює необхідність трансформації діючих підходів до обліково-аналітичного забезпечення управління економіко-екологічною безпекою, що є основою забезпечення сталого розвитку промислових підприємств. В монографії вирішуються проблеми розвитку теоретико-методологічних підходів бухгалтерського обліку як основи формування інформаційного простору економіко-екологічною безпекою. Це дозволяє забезпечити ефективний зв’язок між природним, соціальним та економічним середовищами функціонування промислових підприємств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795534

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Г-85

15. Гудзенко, Наталія Миколаївна.

Бухгалтерський облік та його удосконалення в системі маркетингового менеджменту [Текст] : монографія / Гудзенко Н. М. - Вінниця : Едельвейс і К, 2015. - 576 с.

У монографії розглянуто актуальні питання розвитку бухгалтерського обліку і його удосконалення в системі маркетингового менеджменту в інформаційній економіці. Досліджено економічну сутність понять «маркетинг», «готова продукція», «продаж», «збут», «реалізація», «реклама» та «дохід» з точки зору обліку. Проаналізовано особливості відображення доходів і витрат процесу продажу за їх видами, основні методи економічного аналізу, що використовуються менеджерами для його оцінки. Акцентується увага на проблемних питаннях теорії та практики розвитку управлінського інтегрованого контролю як фактора впливу на дохід підприємства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802392

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Г-93

16. Деделюк, Катерина Юріївна.

Інноваційний розвиток сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні: георегіональний вимір [Текст] : монографія / К. Ю. Деделюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 155 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади аналізу глобалізаційних процесів у сфері транзитних послуг. Виявлено георегіональні детермінанти інноваційного розвитку енергетичних транзитних послуг в Україні. Окреслено напрями імплементації міжнародних норм і стандартів у механізм управління транзитними послугами в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802139

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 Д-26

17. Дерев'янко, Олена Георгіївна.

Репутаційний менеджмент підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. Г. Дерев'янко ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : ДКС центр, 2016. - 471 с.

У монографії розглянуто теоретичні засади репутації підприємства в контексті сучасної парадигми управління, методологію формування системи репутаційного менеджменту підприємств як бізнес-процесу вищого рівня, теорію та методики дослідження репутаційного менеджменту підприємств, умови розвитку репутаційного менеджменту підприємств хар­чової промисловості під впливом перманентного реформування й еконо­мічних глобалізаційних процесів та результати дослідження репутаційно­го менеджменту на підприємствах харчової промисловості України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799644

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 Д-36

18. Економічна асоціація України з Європейським Союзом [Текст] : монографія / [О. І. Шнирков та ін. ; за ред. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 415 с.

Розглянуто економічні механізми асоціації України з ЄС, інструменти лібералізації взаємної торгівлі, основні напрями регуляторної конверген­ції із правилами Європейського Союзу. Проаналізовано економічні ефек­ти поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802647

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)8 Е-45

19. Зінченко, М. А.

Фінансові потоки місцевих бюджетів України: теорія та практика управління [Текст] : [монографія] / Зінченко М. А. ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Кримполіграфпапір, 2016. - 258 с.

У монографії проведене дослідження економічної природи та понятійно-категорійного апарату фінансових потоків місцевих бюджетів, визначено архітектоніку та інституції системи управління фінансовими потоками місцевих бюджетів, здійснено структурно-декомпозиційний аналіз моделей управління фінансовими потоками місцевих бюджетів. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів проведене за рахунок діагностичного аналізу фінансових потоків місцевих бюджетів як об’єкта управління, аналізу ефективності дії механізму управління та комплексної оцінки ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів через інструменти фіскального, інвестиційного забезпечення та фінансової безпеки. Визначено стратегічні орієнтири розвитку системи управління фінансовими потоками місцевих бюджетів, обґрунтовано необхідність впровадження у практику управління фінансової логістики та інноваційних інструментів управління, запропоновано науково-методичний підхід до розробки стандарту ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803572

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 З-63

20. Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подгот. 080200 "Менеджмент", профиль "Производственный менеджмент" / А. Н. Асаул [и др.] ; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула ; АНО "Ин-т проблем экон. возрождения", ФГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т". - СПб. : АНО ИПЭВ, 2014. - 286, [1] с.

Учебное пособие раскрывает теоретические основы и практику проведения инвестиционного анализа в условиях рыночной экономики. Изложены базовые теоретические положения современного инвестиционного анализа: основные понятия, цель, задачи, предмет, объекты и субъекты; основные методики разработки инвестиционной стратегии компании и анализа эффективности ее инвестиционной деятельности. Раскрывается методика и практика оценки рисков инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС61247

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)0-56 И-58

21. Козоріз, М. А.

Механізм реорганізації банківських установ в Україні [Текст] : монографія / Козоріз М. А., Копилюк Н. Ю. ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 180, [36] с.

Монографія присвячена теоретичним і методологічним аспектам, пов’язаним з необхідністю пошуку науково обгрунтованих підходів щодо визначення суті, форм, методів, етапів й механізму здійснення реорганізації банків з врахуванням об’єднувальних, розподільчих форм, шляхом перетворення та купівлі-продажу установ. З огляду на фінансову нестабільність у функціонуванні банків України аналізуються фінансово-економічні показники діяльності, які характеризують проблемні й нежиттєздатні банківські установи з виокремленням потреб у реорганізації, обгрунтовується економічна ефективність й доцільність здійснення реорганізаційних процедур та оцінки вартості банківського бізнесу. Висвітлюються питання вдосконалення механізму реорганізації банків на основі економіко-математичного моделювання у розрізі груп установ, рекомендації щодо санаційної підтримки реорганізаційних процедур, обгрунтування нормативно-правових вимог реорганізації банків України у відповідності до європейського досвіду функціонування банківських систем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782186

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 К-59

22. Корсак, Віктор Іванович.

Формування регіональних мереж торгових закладів: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / В. І. Корсак ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. - 416, [2] с.

У роботі розкрито сутність теоретичних підходів до регіонального розвитку, просторового розміщення підприємств, сошально-економічно-екологічного розвитку регіонів та розвитку торгових організацій з метою створення теорії формування РМТЗ на засадах сталості; узагальнено світовий досвід становлення регіональних роздрібних торгових мереж з метою верифікації постулатів теорії формування РМТЗ та використання його при їх формуванні; визначено фактори впливу на формування регіональних роздрібних торгових мереж, що сприяють розвитку економіки регіону; розроблено методичний підхід до комплексного аналізу та проведення оцінки відповідності формування регіональних мереж торгових закладів засадам сталості; розроблено стратегію формування регіональних мереж торгових закладів, яка визначатиме їх розвиток та зможе забезпечити відповідний рівень соціально-економічно-екологічної безпеки регіону; запропоновано інструменти регулювання регіональних міжгалузевих зв'язків для забезпечення ефективної інтеграції роздрібних торгових мереж до регіональних кластерів; розроблено шляхи підвищення рівня територіально-економічної доступності продуктів харчування як складової соціальної безпеки регіонів; розроблено регіональну політику забезпечення соціальної відповідальності регіональних роздрібних торгових організацій; доведено ефективність франчайзиніу як інноваційного інструменту регіонального менеджменту розвитку регіональних роздрібних торгових мереж.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787378

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 К-69

23. Литвин, Олена Євгенівна.

Організація зовнішньоторговельних операцій. Збірник розрахункових завдань [Текст] : навч. посіб. / Литвин Олена Євгенівна ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Фенікс, 2016. - 179 с.

Навчальний посібник висвітлює практичні аспекти організації зовнішньоторговельних операцій. Достатню увагу приділено інструментам міжнародної торгівлі, економічній ефективності екс­порту та імпорту, ціні товару зовнішньоторговельного контракту, акцизному збору та митній вар­тості товару. Розглянуто економічний ефект від використання документарного акредитиву, суми, що отримає компанія за факторинговою операцією та суми платежів форфейтера клієнту. Обґрунтовано кращий з варіантів розрахунку чеком та векселем для компанії. Визначено методи мінімізації ва­лютних ризиків, що виникають в результаті зовнішньоторговельної операції, прибутки чи збитки за угодою спот, форвардним та ф’ючєрсним контрактом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800662

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Л-64

24. Лук'яненко, Ольга Дмитрівна.

Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності [Текст] : монографія / О. Д. Лук'яненко ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 298 с.

Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем інноваційного розвитку, що актуалізувалися в процесі глобальних структурних економічних трансформацій XXI ст. Доведено необхідність застосування нових під­ходів в аналізі тенденцій технологізації, інтелектуалізації й креатизації у глобальній парадигмі розвитку. Розглянуто передумови та особливості ста­новлення постіндустріальної економіки знань у різних країнах, виявлено мотивації індивідуального, корпоративного, національного і глобального інноваційного лідерства з урахуванням особливостей прояву їх в українсь­кому бізнес-середовищі та суспільстві.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797536

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Л-84

25. Малий, Іван Йосипович.

Макрорегулювання фінансового сектору [Текст] : монографія / І. Й. Малий, Т. О. Королюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 303 с.

У монографії розкрито причинну обумовленість переосмислення усталених теоретичних положень щодо фінансизації сучасної економіки, обґрунтовано макроекономічні підходи до оцінки функціонування фінансів як інвестиційного ресурсу задля стабілізації економічного розвитку. На основі ретроспективного аналізу та проекції еволюції економічних теорій на сучасні фінансові суперечності розглянуто форми деформації базисних функцій фінансів, взаємозалежність між інформаційно-інноваційним збуренням та фінансовими спекуляціями, між глобальною фінансовою лібералізацією та фінансовими кризами. Досліджено індикатори стабільності фінансового сектору України та особливості його макрорегулювання. Обґрунтовано науково-методичні підходи до реорганізації механізму державного регулювання фінансового посередництва в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799245

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 М-19

26. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / [Є. І. Войнова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, прф. С. О. Якубовського, канд. екон. наук, доц. Ю. О. Ніколаєва ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 304 с.

Навчальний посібник містить висвітлення комплексу питань щодо розвитку теорії та сучасного стану міжнародних економічних відносин. Книга устаткована графіками, таблицями, схемами, необхідними статистичними даними, які дають змогу більш наочно розкрити сучасну динаміку міжнародних економічних відносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795244

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 М-58

27. Михальский, Виктор Владимирович.

Мировой рынок золота [Текст] : [монография] / В. В. Михальский. - Минск : Право и экономика, 2016. - 363 с.

В монографии рассмотрено место рынка золота в общей структуре мировой финансовой системы. Проведен многосторонний анализ секторов мирового рынка золота и его связь рынками серебра и платиновой группой металлов. Исследованы проблемы, связанные со спросом и предложением в условиях ограниченности ресур­сов на драгоценный металл и их влиянием на ценообразование, проведено сравнение электронных систем, поддерживаемых твердыми валютами, с расчётами электрон­ным золотом в качестве платежного средства за товары и услуги, разработана эконо­метрическая модель, позволяющая использовать цифровое золото в механизме де­нежно-кредитной трансмиссии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801475

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 М-69

28. Мошенский, Сергей З.

Зарождение финансового капитализма. Рынок ценных бумаг доиндустриальной эпохи [Текст] / С. З. Мошенский. - Киев : Планета, 2016. - 278 с.

Первые ценные бумаги в современном понимании как обращающиеся документы (акции, облигации и деривативы) появились в XVII веке в Амстердаме, где возник их активный рынок, и вместе с этим зародился финансовый капитализм. Вскоре, во времена английской «финансовой революции» 1688 года, эстафету перенял Лондон, после упадка Амстердама ставший финансовой столицей мира. Однако история прототипов ценных бумаг, как и самого финансового капитализма, началась гораздо раньше, ещё во времена Древнего Рима, получив своё продолжение в Арабском халифате и в итальянских торговых городах-государствах эпохи Возрождения – Венеции, Флоренции, Генуе и других. Этому сложному пути эволюции финансового капитализма от античных времён до XVIII века посвящена новая книга Сергея Мошенского.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС61206

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У03 М-87

29. Мошенський, С. З.

Фінансові центри України та ринок цінних паперів індустріальної епохи [Текст] / С. З. Мошенський. - London : Xlibris, 2014. - 453 с.

Книга присвячена формуванню та розвитку основних фінансових центрів України епохи індустріального капіталізму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – Києва, Львова, Одеси, Харкова. Фінансовими центрами індустріальної епохи вони стали під впливом процесів «першої глобалізації», коли в ці міста були спрямовані потоки інвестицій, стимулюючи цукровий бум у Києві, видобуток нафти в Галичині, масовий експорт зерна через Одесу, будівництво великих металургійних підприємств на сході України. Кожен з цих фінансових центрів України мав свою спеціалізацію. Поєднані транспортною мережею залізниць, вони були орієнтовані на початку ХХ ст. на глобальні ринки капиталу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794217

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У03 1)М-87

30. Нікішина, Оксана Володимирівна.

Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку [Текст] : монографія / Нікішина О. В. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. - 449 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи регулювання інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки в Україні, Запропоновано концепцію регулювання відтворювальних процесів на засадах збалансування товарно-фінансових потоків між сек­торами інтегрованих ринків, активізації їх відтворювальної функції, реалізації економічних інтересів держави на даних ринках. Розроблено методологічні та методичні підходи до оцінки ефективності функціонування і регулювання інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки, сконструйовано багаторівневу систему критеріїв для оцінки економічної, соціальної та управлінської ефективності ринків. Здійснено секторний аналіз відтворюва­льних процесів на ринках зерна і продуктів його переробки, ідентифіковано латентні тен­денції та економічні проблеми їх розвитку. Розглянуто особливості функціонування діючих механізмів державного регулювання та управління зерновим ринком в Україні і провідних зернових державах. Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку інтегрованих ринків зерна і продуктів його переробки та комплекс прикладних регуляторних заходів, орієнтованих на реалізацію пріоритетів національної зернової політики. Оцінено бюджетну ефективність пропонованих заходів із використанням методу сценаріїв.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790251

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 Н-62

31. Новак, Сергій Миколайович.

Моделювання вільно плаваючих валютних курсів: теоретичні і практичні аспекти [Текст] : монографія / С. М. Новак ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 315 с.

Монографію присвячено основній проблемі сучасної валютної системи - ціно­утворенню валют із плаваючим обмінним курсом. Зроблено спробу дати обґрунтування цілісного бачення розвитку теорій валютного курсу в поєднанні його історичних, економіко-політичних і технологічних аспектів. Виходячи з принципів сучасної теорії рин­кової мікроструктури запропоновано математичну модель стохастичної рівноваги віль­но плаваючих валютних курсів, яка з достатньою точністю встановлює функціональну залежність між волатильністю обмінного курсу, спредами ринкових котирувань і про­центними ставками валют. Запропонована модель стохастичної рівноваги є підґрун­тям для математичного опису механізмів синтезу продуктів валютного ринку, методів ідентифікації режимів валютного курсу, методик оцінювання ефективності організації дилінгової служби банку та інше. Науково-теоретичні положення проілюстровано ста­тистичними даними І підкріплено математичними викладками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784590

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Н-72

32. Орлюк, Олена Павлівна.

Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) [Текст] : монографія / Орлюк О. П., Бутнік-Сіверський О. Б., Андрощук Г. О. ; [за наук. ред. Бутнік-Сіверського О. Б.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2014. - 352, [1] с.

Монографія присвячена розвитку та стимулюванню інноваційної діяльності в контексті податкової мотивації інноваційного та технологічного розвитку, законодавчого регулювання податкових пільг, правового аналізу прогалин у законодавчому регулюванні, узгодженості, оцінки ефективності законодавства відносно правового статусу суб'єктів інноваційної системи та стимулюванням інноваційної діяльності в Україні у формі прямої та опосередкованої підтримки та висвітленню закордонного досвіду, пов'язаного з стимулюванням інноваційної діяльності, а також правового аналізу в галузі державного замовлення науково-дослідних робіт.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60812

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 О-66

33. Осецький, Валерій Леонідович.

Інвестування [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Л. Осецький, П. П. Мазурок, О. П. Гузенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 383 с.

Відповідно до програми нормативної дисципліни "Інвестування" викла­дено основні аспекти лекційного блоку, передбачено контрольні запитан­ня для самооцінки знань студентом, запропоновано напрями наукових до­сліджень та надано пакети тестових завдань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802631

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 О-72

34. Оценка объектов недвижимости [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии отрасли (операции с недвижимым имуществом)" / А. Н. Асаул [и др.] ; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула. - М. : Проспект, 2016. - 384 с.

Учебник дает представление о теории и практике оценки объектов недвижимости. В нем рас­смотрены теоретические и методические аспекты оценки объектов недвижимости, ее правовое и ин­формационное обеспечение. Приведены основные понятия, применяемые в оценочной деятельно­сти, цели и информационное обеспечение процесса определения стоимости оцениваемых объектов; систематизированы правовые основы оценки объектов недвижимости и раскрыта система регули­рования оценочной деятельности в Российской Федерации. Описаны подходы, методы и принци­пы оценки объектов недвижимости, соответствующие международным стандартам и учитывающие специфику отечественных рыночных условий, на конкретных примерах показана их реализация в практической оценочной работе.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804389

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)0-57 О-93

35. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України [Текст] : наук. доп. / [Барановська І. В. та ін.] ; за ред. акад. НАН України Гейця В. М., чл.-кор. НААН України Осташко Т. О., чл.-кор. НАН України Шинкарук Л. В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 101 с.

У доповіді обґрунтовано та оцінено наслідки імплементації Угоди про асоціацію мі Україною та ЄС для економіки України. Розкриваються перспективи та аналізуються ризики для окремих галузей, товарних, фінансових ринків, ринку державних закупівель і ринку праці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57574

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)8 О-93

36. Потенціал сталого розвитку стратегічних ринків України [Текст] : монографія / [О. І. Лайко та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2015. - 526 с.

У монографії розглянуто теоретичні і прикладні аспекти реалізації потенціалу сталого розвитку стратегічних ринків України на засадах забезпечення комплексної соціо-еколого-економічної ефективності. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційної системи з позицій концепції сталого розвитку. Розроблено прикладні механізми та заходи ефективного використання соціально-економічного потенціалу сталого розвитку інтегрованого ринку зерна і зернопродуктів. Обґрунтовано відтворювальні механізми реалізації зовнішньоекономічного та інвестиційного потенціалів стратегічних ринків у контексті парадигми сталого розвитку. Розроблено механізми підвищення енергетичної безпеки України на основі використання потенціалу альтернативних джерел енергії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792328

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 П-64

37. Потенціал сталого розвитку: цілі, проблеми та перспективи [Текст] / [О. М. Алимов та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 2014. - 49 с.

У науковому виданні авторами науково-прикладного дослідження шля­хом відтворення цільових функціоналів кожного з елементів потенціалу сталого розвитку (за рахунок формалізації оціночних і прогнозних модельних вирішень структурного типу та їхньої афіліації до єдиної узагальненої моделі, які побу­довано на основі п’ятирівневої системи порівняльних показників, визначених за єдиним критерієм оцінки найвагоміших регресорів впливу) запропоновано пріоритетні об'єкти локалізації зусиль регіональних і державних корелятів з метою повного освоєння (раціонального використання) наявного масштабу по­тенціалу сталого розвитку при цілеорієнтованому нагромадженні конститутив­но-ключових, на історичному етапі розвитку національного господарства до 2020 року, елементарних потенціалів, нарощення яких уможливлює досягнення надійності функціонування національної економічної системи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786537

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 П-64

38. Прогнозування та хеджування фінансових ризиків [Текст] : колектив. монографія / [Л. О. Примостка та ін.] ; за ред. проф. Л. О. Примостки ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 421 с.

Монографію присвячено дослідженню теоретичних, методичних і практичних проблем прогнозування та хеджування фінансових ризиків в умовах глобальної нестабільності. Запропоновано удосконалені підходи до прогнозування процентного, валютного та фондового ризиків, а також їх впливу на фінансову стійкість учасників ринку (насамперед, банків) на основі використання сучасного математичного інструментарію. Розглянуто концептуальні засади та стратегії хеджування ризиків, роль ринку похідних фінансових інструментів (деривативів) у досягненні макроекономічної стабілізації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791559

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 П-78

39. Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями [Текст] : колект. наук. монографія / [Т. І. Єфименко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Т. І. Єфименко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : [б. в.], 2015. - 443 с.

У монографії досліджено проблеми формування та розвитку публічно-приватного партнерства у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями в контексті створення умов для конкурентоспроможного економічного зростання, за­снованого на модернізації механізмів державного управління економікою, інтенсифі­кації процесів трансферу технологій, розвитку інфраструктурних систем економіки, формування конкурентних відносин та розвитку екосистемного управління. Розробле­но методологічні засади формування стратегії співробітництва держави з міжнарод­ними організаціями та транснаціональними компаніями на засадах публічно- приватного партнерства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801126

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 П-88

40. Реформування фінансового контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення [Текст] : монографія / [Дікань Л. В. та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Дікань Л. В. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 218 с.

У монографії розглянуто питання, пов'язані з дослідженням теоретичних положень і концепту­альних засад реформування фінансового контролю в Україні. Запропоновано теоретич­ні та методичні розробки для проведення фінансового контролю з урахуванням його зміс­тових особливостей. Розроблено методичні підходи до оцінювання стану внутрішнього аудиту бюджетних установ, ризиків і загроз, пов'язаних із корпоративним шахрайством.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798687

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 Р-45

41. Рогач, Олександр Ігорович.

Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії [Текст] : монографія / Олександр Рогач, Валентина Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 255 с.

У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій на експортний потенціал країн-реципієнтів капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК. На матеріалах нових індустріальних країн Азії розкрито прямий та непрямий вплив ТНК на динаміку, товарну структуру та регіональні напрями експорту. Показано еволюцію експортної спеціалізації країн Азії за останні десятиріччя та їх роль у сучасній міжнародній торгівлі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797338

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Р-59

42. Родіонова, Тетяна Андріївна.

Дохідність іноземних інвестицій в країнах з ринком, що формується: вплив на зовнішні дисбаланси [Текст] : монографія / Т. А. Родіонова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 172 с.

В монографії досліджено вплив іноземних інвестицій на стійкість національних фінансових систем в країнах з ринком, що формується, а саме вплив дохідності іноземних інвестицій на формування зовнішньоекономічних дисбалансів (погіршення динаміки поточних рахунків та зростання зовнішнього боргу). Обгрунтовано, що моніторинг дохідності інвестицій на макроекономічному рівні з точки зору приймаючих країн рекомендується для доповнення комплексу індикаторів стійкості національної фінансової системи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800622

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Р-60

43. Смирнов, І. Г.

Маркетинг у туризмі [Текст] : навч. посіб. / Смирнов І. Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2016. - 251 с.

Розкрито специфіку маркетингу сталого туризму, системи та стратегії маркетингу в туризмі, особливості аналізу ринку споживачів у туризмі, вимірювання і прогнозування попиту в туризмі, життєвий цикл товару в туризмі, проблеми встановлення контактів з клієнтами та стимулювання збуту в туризмі, особливості рекламної діяльності в туризмі та цінової політики, специфіку виставкового маркетингу в туризмі, планування, фінансування та організації маркетингу в туризмі, організацію та проведення маркетингових досліджень, конкурентоспроможність у туризмі та новітні інноваційні напрямки маркетингу в туризмі, включаючи неймінг та брендинг. Особливістю посібника є підключення до розгляду деяких тем маркетингу логістичних аспектів сталого туризм, що, зокрема, стосується логістики виставкової діяльності в туризмі та логістичної організації туристичного простору на засадах сталого розвитку (на прикладі сакрального туризму).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800875

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 С-50

44. Стратегический менеджмент / Создание конкурентного преимущества [Текст] : концепции и ситуации для анализа / Томпсон [и др.] ; [пер. с англ. Н. А. Коневской и Н. А. Лавской ; под ред. Н. А. Коневской]. - 19-е изд. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2015. - 592 с.

Это одно из самых популярных изданий на тему менеджмента и без преувеличения самый лучший учебник по теме. Профессионалы ценят эту книгу за четкость и ясность изложения, за то, что авторам удалось систематизировать сложный и обширный материал и представить его в удобном и логичном виде. Огромное преимущество книги — в ситуациях для анализа, которые сопровождают каждую самостоятельную тему. Учитывая настоятельное требование времени, авторы уделили особое внимание вопросам бизнес-этики. Кроме того, читатели ознакомятся с особенностями стратегического планирования на основе позиционирования и с точки зрения ресурсной базы компании.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60331

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 1)С-83

45. Стратегічне управління знаннями підприємства [Текст] : монографія / [А. П. Наливайко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. П. Наливайка ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 445 с.

У монографії викладено результати багаторічного дослідження теоретичних і прикладних засад стратегічного управління підприємством постіндустріальної епохи в контексті менеджменту знань. Висвітлено сучасну парадигму стратегіч­ного управління знаннями підприємства. Узагальнено світовий та вітчизняний досвід управління знаннями на підприємствах і в організаціях різних сфер діяль­ності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791560

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 С-83

46. Тимошенко, Олена Володимирівна.

Економічна безпека національної економіки в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Тимошенко Олена Володимирівна. - Київ : Наш формат, 2016. - 383 с.

У монографії системно розглядаються актуальні питання теоретично- методологічних засад забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації. Особлива увага акцентується на сутнісних характеристи­ках управління системою економічної безпеки України. За допомогою методів економіко-математичного моделювання оцінено агрегований рівень економічної безпеки національної економіки країни та її основних функціональних складових, що дало змогу ідентифікувати економічний стан України. Розроблено концептуальні засади створення бєзпекового економічного середовища національної економіки у напряму мінімізації негативного впливу глобалізації на економічний розвиток України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804564

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 Т-41

47. Ткач, Ігор Іванович.

Теоретико-методологічні засади екомологічної парадигми [Текст] : монографія / Ігор Ткач ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 487 с.

У монографії викладено теоретичні та методологічні основи екомології як нового наукового напряму, що відображає подальший поступ економічної науки. На основі критичного аналізу популярних теоретичних конструкцій запропоновано нове методологічне підґрунтя наукових пошуків для дослідження економічних явищ і процесів, подано основні засади екомологічної парадигми, що органічно поєднує напрями екологічної та інформаційніої економіки з врахуванням духовного сегменту, якому надається провідне значення для економічного розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792779

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.а/я Т-48

48. Управління процесом інвестування на підприємствах будівельної галузі [Текст] : монографія / Н. І. Верхоглядова [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ : Дробязко С. І., 2015. - 143 с.

Трансформаційні процеси в національній економіці істотно змінили економічне, правове і соціальне середовище сфери будівництва. Наразі подальший розвиток будівельної галузі потребує залучення суттєвих інвестиційних ресурсів, і особливо це стосується суб’єктів господарювання, що є безпосередніми учасниками інвестиційних процесів. А оскільки реалізація інвестицій будівельних підприємств займає багато часу і в них задіяна велика кількість виконавців і різноманітних ресурсів, то процес інвестування на підприємствах будівельної галузі потребує системного підходу до його управління. У монографії розкрита проблема впливу невизначеності в умовах неповної інформації та вирішено завдання підвищення надійності кінцевого результату та ефективності процесу інвестування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799975

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 У-67

49. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків [Текст] : монографія / [Слав'юк Р. А. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2015. - 307 с.

У монографії досліджено світовий і вітчизняний досвід використання мето­дів оцінки фінансових інструментів і розроблено рекомендації щодо застосування цих методів для розкриття інформації у фінансовій звітності банків. З мстою формування висококваліфікованих спеціалістів монографія містить виклад основних положень Концептуальної основи фінансової звітності та Між­народних стандартів, що подають вимоги до визнання, методики оцінки основних видів фінансових інструментів та розкриття інформації про фінансові інструмен­ти, що становлять основну частину балансу банків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798241

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 Ф-59

50. Функции городов и их влияние на пространство [Текст] / [Л. Г. Руденко и др.] ; под ред. акад. НАН Украины Л. Г. Руденко ; Нац. акад. наук Украины, [Ин-т географии]. - Киев : Феникс, 2015. - 291 с.

Ныне город рассматривается как феномен современного мира. Города развиваются по своим законам и имеют огромное влияние не только на прилегающие территории, но становятся центрами влияния на глобальные процессы, приобретая или модернизируя старые свои функции. В работе изложены представления о функциях городов с учетом специфики их развития. Рассмотрены изменения функций городов на примере отдельных городов Украины, Франции и Венгрии. В заключительной части книги изложены главные вызовы современного урбанизированного мира.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798282

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Ф-94

51. Чайковська, Марина Петрівна.

Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. П. Чайковська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - Одеса : ОНУ, 2015. - 380 с.

Навчальний посібник присвячено дослідженню сучасних напрямків управління інноваційним розвитком, інноваційними проектами, застосуванню інноваційних технологій в менеджменті підприємством, та перспектив їх подальшого удосконалення з метою підвищення обгрунтованості та достовірності управлінських рішень, що приймаються.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800615

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 Ч-15

52. Шевченко, Олена Василівна.

Розвиток торговельної документації в Україні: документознавчий аспект [Текст] : монографія / О. В. Шевченко ; Харків. держ. акад. культури. - Полтава : Копі-центр, 2016. - 304 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, методичних і прикладних аспектів функціонування торговельної документації в комунікаційному середовищі торговельної галузі України. Висвітлено теоретичні засади дослідження торговельної документації. Розкрито питання класифікації торговельної документації із типологічним аналізом її основних видів. Проаналізовано галузевий документообіг як основу функціонування торговельних підприємств у контексті документних комунікацій. Окреслено перспективні орієнтири розвитку системи документаційного забезпечення торговельної галузі України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802508

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 Ш-37

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

Контактна інформація

жовтень - червень
пн - сб: 9.15 - 20.00
нд: 9.15 - 18.00
липень - вересень
пн -сб: 9.15 - 18:00
+38 (044) 524-1911