«Біля гасла Українська Народня Республіка – Українська Незалежна Держава об’єдналися всі справді активні сили нації…»: виставка до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.

Рік Української революції актуалізує виявлення, дослідження та популяризацію маловідомих і недостатньо вивчених джерел з історії визвольних змагань українців 1917–1921 рр. Великий пласт цінних матеріалів української революційної доби зберігається в колекції листівок відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Запропонована електронна виставка репрезентує рідкісні документи цієї героїчної сторінки боротьби українського народу за власну державу. Епіграфом до експозиції послужила цитата із праці одного з керівників визвольного руху С. В. Петлюри під назвою «Пам’яті полеглих за державність» (1926). Насамперед представлена низка аркушевих видань періоду Української Центральної Ради. Серед цих пам’яток – офіційний орган УЦР «Вісті з Української Центральної Ради у Київі» (№ 1 від 19 березня / 1 квітня 1917 р.), Універсали УЦР (в колекції наявний їх повний комплект – від першого, яким було декларовано прагнення українського народу порядкувати своїм життям на власній землі, до четвертого, що ним проголошувалася незалежна Українська Народна Республіка), – а також відозви першого українського уряду – Генерального Секретаріату – до громадян, до місцевих органів влади та ін. Промовистим є звернення генерального секретаря народної освіти І. Стешенка «До земств і міст», в якому йдеться про потребу українізації навчального процесу – впровадження україномовного навчання та нових дисциплін – історії та географії України; української мови та українознавства як обов’язкових для національних меншин предметів. Маємо й листівки, що висвітлюють перебіг підготовчої кампанії виборів до Установчих зборів – зокрема, кандидатський список № 1 Київської виборчої округи, який об’єднав представників національних політичних сил соціалістичного спрямування – УПСР, Української Селянської Спілки та УСДРП. Під першим номером у цьому переліку фігурує Голова УЦР М. Грушевський; включені до списку й інші активні учасники революційних подій – М. Ковалевський, В. Винниченко, О. Севрюк, М. Шаповал, М. Порш, Ф. Швець. Окремі аркушівки дають уявлення про високу підтримку діяльності Української Центральної Ради та її визнання вищим органом влади в Україні з боку різних організацій і владних органів на місцях: такими є документи «Хай живе Українська Центральна Рада!» та «Губернське земське зібрання…». Частина документів відображає збройне протистояння УНР більшовицькій агресії – це листівки «До зброї! Громадяне Української Народної Республіки!», «Від Української Центральної Ради до громадян Української Народної Республіки оповіщення». Летючки «Україна підписала мир» і «Болгарсько-український додатковий договір» присвячені головному досягненню УНР тієї доби на міжнародній арені – укладенню Берестейського миру з державами Четверного союзу 27 січня / 9 лютого 1918 р., який ознаменував вихід України з Першої світової війни. Експоновані аркушеві видання періоду Центральної Ради публікувалися у Києві в друкарні УЦР (там само у ці місяці виходили друком і наукові та публіцистичні праці М. Грушевського) та друкарні Р. К. Лубківського. Важливий масив репрезентованої листівкової літератури припадає на час існування Директорії УНР. Передусім варто згадати документи, крізь призму яких прослідковується підготовка до повстання проти П. Скоропадського, а також перебіг власне антигетьманського виступу протягом листопада – грудня 1918 р.; це листівки «Хто обороняє гетьмана та поміщиків?», «Наказ селянам» В. Винниченка та О. Андрієвського, накази армії Головного Отамана Республіканських військ С. Петлюри та Наказного Отамана О. Осецького, звернення Директорії до громадян УНР загалом із роз’ясненнями щодо складу та цілей новоствореного органу та до населення м. Києва зокрема з нагоди вступу Республіканської Армії до столиці України 14 грудня 1918 р. в результаті повалення режиму П. Скоропадського. Протягом перших місяців перебування Директорії при владі (середина грудня 1918 – січень 1919 р.) тривав процес розбудови української держави. Про це свідчать аркушеві друки «Нота Директорії до народів світу» – в ній декларувалося прагнення УНР стати повноправним учасником міжнародних відносин, «Закон про Державну Українську грошову одиницю», «Універсал Директорії Української Народної Республіки до трудового селянства», «Від Народного Міністерства Земельних Справ. Брати-селяне!», «Закон про додаткове наділення землею козаків Української Народної Республіканської армії», «Оголошення про мобілізацію». Тоді ж було видано групу інформаційно-біографічних летючок про діячів Директорії УНР – В. Винниченка, С. Петлюру та ін. Серія пам’яток відбиває процес підготовки та хід Конгресу Трудового Народу України, що відбувався в Києві 23–28 січня 1919 р. (як відомо, Конгресом був ратифікований Акт злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р.). Важливими є агітаційні листівки, які з’явилися за умов російсько-української війни. В таких документах громадянам роз’яснювалася необхідність розбудови потужних Збройних Сил, сутність більшовизму та його небезпеки для України – «Народ і армія», «Які то більшовики», «З ким і за що ми боремося?», «Геть зрадників з армії!», «Більшовики посилають вас на Сибір!», «Хто такі гайдамаки». Останні дві аркушівки видані Інспекцією з національно-культурно-політичних справ Армії УНР. Цікавою є летючка «Милі українські селяне!» – звернення військового духовенства до селянства із закликом підтримувати збройну боротьбу українців під проводом С. Петлюри. Помітна частина листівок належить до Кам’янець-Подільського періоду Директорії УНР (червень – листопад 1919 р.) – «Від Правительства Соборної України», «Відозва. Громадяне Поділля, вірні сини України!», «Селяне України!», «Хоробрі козаки!», «Відозва до населення місцевостей України, зайнятих більшовиками-комуністами» Народного Міністерства внутрішніх справ, «Большевицька брехня», «Помагаймо галичанам – вони й нам поможуть!», «До братів кубанців», «Всі ідіть до війська!!!», ілюстрована аркушівка «Братнє життя кацапів з українцями». Ці документи публікувалися у місцевих друкарнях – Друкарні Подільської губернської управи, Друкарні Міністерства преси й інформації, приватних друкарнях Б. Вайнбаума, С. Тухбіндера та ін. Аркушівка «Читайте!» стосується подій 1920 р., а саме спільного наступу польсько-українського війська проти більшовиків та визволення Києва, у зв’язку з чим керманич УНР С. Петлюра мав інформувати населення про мету перебування поляків в Україні як союзників УНР. Виставку підготувала м. н. с. Олександра Шорсткіна

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)