Юридичні науки. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

 

1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Середа та ін. ; за заг. ред. В. В. Середи] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2015. - 511 с.

У навчальному посібнику системно висвітлено діяльність ор­ганів внутрішніх справ щодо організації та практичного здійснення завдань із забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів, охорони громадського порядку, забезпе­чення громадської безпеки, надання адміністративних послуг та попередження й припинення правопорушень. Взято до уваги основні ідеї реформування адміністративної діяльності ОВС в умовах інтеграції України до Європейського простору.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795901

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х621 А-31

2. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України [Текст] / [уклад.: Гриценко І. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Гриценка Івана Сергійовича. - Репр. вид. - Київ : Дакор, 2015. - 498 с.

У виданні відтворені документи, які відкривають невідомі сторінки історії змагань за українську державність у 20—30 роках ХХ століття. Увазі читача пропонуються проекти Судоустрою 1931 року, Адміністративного кодексу 1932 року і Закону про суди в адміністративних справах 1932 року Української Народної Республіки. До кожного проекту подано мотиви (науково-практичні коментарі), якими обґрунтовується потреба їхнього ухвалення. Очевидним є взаємозв’язок цих документів із цивільним процесуальним законодавством Російської Імперії, адміністративним законодавством Тимчасового Уряду і радянської України. Неабиякий вплив на зміст проектів зробили дореволюційна наука поліцейського (адміністративного права), теорія права і держави. Ознайомлення зі змістом документів викликає чимало запитань щодо їхнього авторства, місця публікації, намірів їхньої практичної реалізації на території радянської України. Очевидним є лише серйозна науковість викладених у документах думок та ідей щодо організації та законодавчого врегулювання відносин публічної влади і людини, способів і форм захисту її прав.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59408

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2 А-31

3. Актуальні проблеми енергетичного права та енергетичної політики ЄС [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: І. А. Шуміло, Б. Ю. Ребриш]. - Харків : Право, 2015. - 125 с.

Навчально-методичний посібник «Актуальні проблеми енергетичного права та енергетичної політики ЄС» підготовлено відповідно до завдань проекту програми ТЕМРІІ8 «Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792064

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8 А-43

4. Актуальні проблеми приватного права [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 19 лют. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. цивіл. права, Нац. акад. прав. наук України, Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. "Асоц. цивілістів України". - Харків : Право, 2016. - 363 с.

У матеріалах збірника представлені результати наукових досліджень вчених з основних проблем цивільного, сімейного, житлового та господарського права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799996

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 А-43

5. Андрощук, Геннадій Олександрович.

Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва [Текст] : монографія / [Г. О. Андрощук] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2013. - 234, [1] с.

Проаналізовано процес становлення інституту службового винахідництва в сучас­ному патентному праві, розвиток його законодавчого регулювання в економічно роз­винених державах і країнах СНД. Дається правова характеристика поняттю й ознакам службового винаходу, їх класифікація (в зарубіжному патентному праві, радянському винахідницькому та патентному праві України), економіко-правовий аналіз механізму привласнення винаходів роботодавцем, форми, методи розрахунку розміру, розглянуто порядок виплати винагороди за службові винаходи, засоби стимулювання, зарубіжну та вітчизняну практику вирішення судових спорів щодо службових винаходів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60810

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 А-66

6. Андрощук, Геннадій Олександрович.

Правова охорона програмного забезпечення (комп'ютерних програм і баз даних) [Текст] : монографія / [Г. О. Андрощук, С. А. Петренко] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2013. - 296, [3] с.

Розглянуто еволюцію розвитку та становлення комп’ютерів І програмного забезпе­чення, системи його правової охорони. Здійснено порівняльний аналіз підходів щодо ре­жимів правової охорони програмного забезпечення у промислово розвинених країнах світу, країнах СНД і в Україні. Досліджено можливість застосування різних режимів правової охорони сучасного програмного забезпечення та його складових. Приділено увагу перспективам розвитку індустрії програмного забезпечення в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60813

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 А-66.01

7. Андрусів, У. Б.

Правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні [Текст] : монографія / У. Б. Андрусів ; НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Ліра-К, 2014. - 174 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем цивільно-правової охорони суміжних прав організацій мовлення на програми (передачі) в Україні, У ній розглянуто аспекти правового регулювання відносин щодо прав організацій мовлення на міжнародному та національному рівнях. Підданий теоретичному аналізу статус суб’єктів суміжних прав організацій мовлення. Суттєву увагу приділено різноманітним способам розповсюдження контенту. Окреслені правові передумови створення суспільного мовлення в Україні. Дана правова характеристика об’єктів охорони прав організацій мовлення. З’ясовано специфіку діяльності кабельних провайдерів. Розкрито сутність понять суб’єктивних немайнових і майнових прав організацій мовлення, визначено їх обсяг та зміст. У роботі обґрунтовано наукові висновки, сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення правової охорони досліджуваних правовідносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794538

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 А-66.02

8. Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади [Текст] : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. - Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 192 с.

У збірнику матеріалів опубліковані статті, у яких висвітлюються концептуальні основи безпеки людини, суспільства, держави, а також всебічно аналізуються правові, криміналістичні і психофізіологічні засади забезпечення цієї безпеки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803741

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 Б-40

9. Бориченко, Катерина Валеріївна.

Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України [Текст] : монографія / К. В. Бориченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2015. - 299, [1] с.

У даному монографічному дослідженні визначаються поняття, особливості, орга­нізаційно-правові форми та види соціального захисту сімей з дітьми. Досліджують­ся загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державна соціальна допо­мога та додатковий соціальний захист як організаційно-правові форми соціального захисту сімей з дітьми. Аналізуються окремі види соціального захисту сімей з дітьми. Формулюються пропозиції щодо удосконалення чинного соціально-забезпечу­вального законодавства у сфері соціального захисту сімей з дітьми з урахуванням міжнародних стандартів та позитивного законодавчого досвіду зарубіжних країн.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799293

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х624 Б-82

10. Васильченко, Оксана Петрівна.

Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина та його ціннісні виміри в конституційному праві України [Текст] : [монографія] / О. П. Васильченко. - Київ : Арт Економі, 2014. - 475 с.

У монографії здійснено комплексний аналіз сутності та особливостей конституційно-правового закріплення і практики реалізації принципу рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено процес трансфо­рмації ідеї рівності у принцип правової рівності та його еволюцію в Україні. З’ясовано зміст, соціальне призначення та місце принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права Украї­ни, його відповідність сучасним міжнародним стандартам у галузі прав люди­ни. Охарактеризовано сучасний стан конституційно-правового регулювання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, з’ясовані особливості реалізації його складових елементів. Проаналізовано конституційно-правові гарантії реалізації принципу правової рівності. З’ясовано конституцій­но-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав та свобод людини і громадянина, а також особливості конституційно-правової відповідальності за його порушення. Визначено напрямки розвитку і вдосконалення конституцій­но-правового закріплення та практики реалізації принципу рівності прав та сво­бод людини і громадянина в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792857

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620 В-19

11. Верменич, Ярослава Володимирівна.

Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ-ХХІ ст. [Текст] : [монографія] / Ярослава Верменич, Олександр Андрощук ; Ін-т історіїї НАН України, Від. іст. регіоналістики. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 181 с.

Монографія присвячена теоретико-методологічному обгрун­туванню базових основ назрілого реформування територіаль­ної структури України. Простеживши основні віхи становлення вітчизняного адміністративно-територіального устрою, автори пропонують власне бачення шляхів його оптимізації на основі передачі ресурсів і повноважень з центру на місця. Аналітичні та довідково-інформаційні матеріали, вміщені в праці, наочно демонструють, наскільки непростим може виявитися це за­вдання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786522

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620 В-34

12. Вознюк, Андрій Андрійович.

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об'єднань [Текст] : монографія / Вознюк Андрій Андрійович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. - 235 с.

У монографії проведено комплексне дослідження проблем спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань. Установлено ознаки цих видів кримінально-правового заохочення, з’ясовано їх соціально-правову умовленість і місце у системі кримінального права. Проведено історико-правове та порівняльно-правове дослідження спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп і злочинних організацій. Проаналізовано підстави, умови та передумови заохочувальних норм, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 258–3, ч. 6 ст. 260 КК України, сформульовано рекомендації щодо їх тлумачення і застосування, а також пропозиції щодо подальшого вдосконалення. У додатках мітиться коментар до Розділу IX Звільнення від кримінальної відповідальності» КК України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798513

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 В-64

13. Галаган, Володимир Іванович.

Процесуальний порядок і тактика отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні України [Текст] : монографія / В. І. Галаган, О. В. Козак. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Краматорськ : Каштан, 2015. - 223 с.

У монографії розглядаються актуальні теоретичні та практичні проблеми процесуального  порядку й тактики отримання зразків для експертизи. Проаналізовано нормативно-правове регулювання цієї процесуальної дії, визначено особливості підготовчого, робочого, завершального етапів її проведення, запропоновано низку змін і доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792544

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.3 Г-15

14. Галянтич, Микола Костянтинович.

Здійснення та судовий захист суб'єктивних житлових прав [Текст] : монографія / М. К. Галянтич [и др.] ; АПН України, НДІ приватного права і підприємництва. - К. ; Т. : Підручники і посібники, 2009. - 496 с.

У монографії комплексно досліджуються проблеми сучасного і перспективного розвитку системи здійснення та судового захисту житлових прав громадян в умовах ринкових перетво­рень. Аналізуються теоретико-правові питання здійснення суб’єктивних прав громадян. Проводиться порівняльний аналіз чинних правових норм, пояснюється їх сутність і мож­ливості їх практичного застосування. Узагальнено значний обсяг нормативно-правових актів і досвід їх застосування, наводиться аналіз наукової літератури з найважливіших проблем житло­вого права. На основі з’ясування сутності правових норм формулюються практичні пропозиції і реко­мендації щодо удосконалення житлового та цивільного законодавства з метою досягнення гар­монізації законодавства в досліджуваній сфері.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА719621

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Г-17

15. Гетманцев, М. О.

Речові докази в цивільному процесі [Текст] : монографія / М. О. Гетманцев. - Чернівці : Місто, 2015. - 240 с.

У монографії прослідковується розвиток наукових поглядів і законодавчого закріплення поняття «речовий доказ» з часу їх зародження і до наших днів, показуючи їх специфіку в цивільному процесуальному праві. Розглядається правова природа та процесуальні ознаки речових доказів. Особлива увага приділяється процесуальному порядку пред’явлення та дослідження речових доказів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792287

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.2 Г-44

16. Державна таємниця у військових прокуратурах [Текст] : навч.-метод. посіб. для спец. (проф.) підгот. прокурор.-слідчого складу військ. прокуратур / П. П. Богуцький [та ін.] ; Військ. прокуратура Півден. регіону України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2015. - 116, [1] с.

Головна мета посібника - ознайомити співробітників вій­ськових прокуратур України із вимогами Закону України «Про державну таємницю» та нормативно-правових документів сто­совно дотримання режиму таємності, допомогти в отриманні знань, вміння та навичок, необхідних для роботи із секретними документами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791189

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.0/1 Д-36

17.  Джунь, В'ячеслав Васильович

Соціологія конституційного права [Текст] : монографія / В. В. Джунь. - Київ : Ін Юре, 2015. Кн. 1 : Теоретико-методологічні основи. - 2015. - 379 с.

Нині українські правознавці лише констатують недоліки конституційного механізму без ґрунтовного аналізу причин його соціальної неадекватності. В Україні до цього часу практика запозичення із зарубіжного досвіду доктринальних та регулятивних елементів конституціоналізму грунтувалася, фактично, на методі спроб і помилок. Тому й не дивно, що в нашій країні постійно «буксують» конституційні реформи або дають зовсім неочікуваний для її творців соціально-політичний результат. Робота автора є першою спробою системно поєднати теоретико-методологічний апарат соціології та юриспруденції для всебічного пізнання конституційно-правових реалій та дійсно наукового прогнозування в конституцієзнавстві.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В356152/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620 Д-42 I

18. Діковська, Ірина Андріївна.

Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання [Текст] : навч. посіб. / І. А. Діковська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. - 321 с.

У навчальному посібнику проаналізовані доктринальні джерела, між­народні уніфіковані документи, внутрішнє право різних держав, судова та арбітражна практика. Розглянуто особливості колізійного та матеріаль­но-правового регулювання міжнародних комерційних контрактів. Охопле­но правове регулювання ведення переговорів, укладення міжнародних ко­мерційних контрактів, їх виконання, способи захисту у випадку порушення та звільнення від відповідальності за порушення міжнародних комерцій­них контрактів. Навчальний посібник містить матеріали для підготовки до занять зі спецкурсів «Актуальні проблеми колізійного договірного права», «Міжна­родні комерційні контракти», «Комерційні контракти, пов’язані з різними країнами». Крім того, він може використовуватися для підготовки з окре­мих тем курсу «Міжнародне приватне право».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801821

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х93 Д-45

19. Дисциплінарно-деліктне право України [Текст] : навч. посіб. / [Аніщенко Т. С. та ін.] ; за заг. ред. проф. Т. О. Коломоєць, проф. В. К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т. - Київ : Ін Юре, 2016. - 455, [1] с.

У навчальному посібнику розглядається дисциплінарно-деліктне право як складова службового права України, поняття, принципи та види дисциплінарної відповідальності. У систематизованому вигляді подається характеристика дисци­плінарної відповідальності різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні. Особлива увага приділяється особливостям дисциплінарно-деліктних проваджень у зарубіжних країнах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801448

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х621 Д-48

20. Договірні форми розпоряджання майновими правами на об'єкти авторського права [Текст] : монографія / [Борко Ю. Л. та ін. ; за наук. ред. Мироненко Н. М.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2014. - 247 с.

Монографія присвячейа дослідженню теоретико-прикладних про­блем правового регулювання відносин, пов’язаних з розпоряджанням майновими права на об’єкти авторського права. Проаналізовано особли­вості застосування договорів при створенні та використані об’єктів ав­торського права, зокрема літературно-художніх і наукових творів, тво­рів архітектури, особливості використання договорів щодо розпоряджан­ня майновими правами на об’єкти авторського права в Інтернеті, особливості порядку укладення та змісту договорів залежно від сфери застосування, досліджуються проблеми юридичної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зазначених договорів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802102

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Д-59

21. Дудник, Леонід Миколайович.

Українське господарське право та господарське процесуальне право: курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / Дудник Л. М. ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Геопринт, 2015. - 569 с.

Навчальний посібник підготовлено на основі узагальнення господарського та господарсько-процесуального законодавства та наукових розробок вітчизняних і зарубіжних вчених фахівців в галузі господарського права та господарсько-процесуального права. Значну увагу у посібнику приділено новим змінам і доповненням до українського господарського та господарсько-процесуального законодавства, яке застосовується у сфері господарювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796494

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Д-81

22. Івановська, Олена Петрівна.

Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект [Текст] : навч. посіб. / О. П. Івановська, П. О. Івановський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 383 с.

Звичаєве право представлено в Україні як джерело правової культури народу та продукт етнотворчості. Послідовно аналізуються основні етапи кодифікації звичаєвих норм у законодавчих збірниках. Уперше зроблено спробу простежити розвиток традицій звичаєвого права в різних галузях права. Правне значення українського аграрного календаря визначається в контексті класичного розподілу обрядового фольклору на цикли. Хрестоматійні додатки унаочнюють інкорпорацію усного права українців у народно-поетичному тексті та його паралельне функціонування із законами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797424

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2 І-22

23. Інтеграція права та інформатики: прикладний і змістовний аспекти [Текст] : монографія / [В. Г. Іванов та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Іванова, В. Ю. Шепітька, В. В. Карасюка ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 246, [1] с.

Наведено погляди і науково-практичні результати, отримані на стику вирішення завдань права й інформатики. Здійснено аналіз сучасних тенденцій процесу інтеграції цих наук, можливостей верифікації та ідентифікації мовних повідомлень з використанням вейвлет-перетворень, наведено практичні результати побудови інформаційно-аналітичних систем зберігання й обробки зображень у криміналістичній діяльності, розглянуто технологічні і правові аспекти захисту авторських прав мультимедійних даних, а також питання лінгвістичної безпеки електронних документів й ідентифікації користувачів інформаційно-комп'ютерних систем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760226

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ха/я І-73

24. Кашка, Олена Сергіївна.

Повноваження суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України [Текст] : монографія / О. С. Кашка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. - 628 с.

У монографії розкрито правову сутність повноважень суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень в апеляційному порядку в кримінальному процесі України, з’ясовано зміст поняття «повноваження суду апеляційної інстанції», проведено поділ та класифікацію повноважень суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень в апеляційному порядку в кримінальному провадженні, розкрито їх функціональне призначення та механізм реалізації. Проаналізовано законодавче регулювання та практику застосування повноважень суду апеляційної інстанції на різних етапах апеляційного провадження. Досліджено основні фактори, що визначають межі повноважень суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень: межі апеляційного перегляду, правила про недопустимість «повороту до гіршого», апеляційні підстави для зміни або скасування судових рішень. Сформульовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення правової регламентації та практики застосування повноважень суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень в апеляційному порядку в кримінальному процесі України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801825

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.3 К-31

25. Кобецька, Надія Романівна.

Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики [Текст] : монографія / Н. Р. Кобецька ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. - 271 с.

У монографії визначено характеристики інституту природокористування, новітні зміни його законодавчого регулювання, особливості еколого-правового режиму господарського використання природних ресурсів. Подано аналіз дозвільної системи у відносинах використання природних ресурсів, її особливостей, правової природи, системи, спільних структурних елементів і характеристик природоресурсних дозволів, суті та етапів дозвільної процедури. Особливу увагу приділено аналізу правового режиму, специфіці та детальній характеристиці договірних форм регулювання використання природних ресурсів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804392

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х625/626 К-55

26. Кологойда, Олександра В'ячеславівна.

Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні [Текст] : монографія / О. В. Кологойда ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2015. - 702 с.

Монографія є першим в українському правознавстві комплексним дослідженням господарських відносин на фондовому ринку. Досліджено фондовий ринок як вертикально і горизонтально інтегровану систему фондових правовідносин між учасниками фондового ринку. На основі виділення і дослідження ознак обґрунтовано комплексну правову природу фондових правовідносин, запропоноване їх визначення та класифікація. Обґрунтована концепція фондового права України як підгалузі права. Досліджено суб'єктний склад фондових правовідносин. Особливу увагу приділено регулятивних і охоронних правовідносин на фондовому ринку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790906

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 К-61

27. Конспект лекцій з дисципліни "Інтелектуальна власність" [Текст] : для студентів ден. та заоч. форми навчання / Нац. трансп. ун-т ; [уклад.: Дмитрієв М. М., Попелиш І. І., Корітчук С. О.]. - Київ : НТУ, 2014. - 99, [1] с.

З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль в економічному й соціальному розвитку суспільства результатів розумової (творчої) праці людини, до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин і породи тварин, комерційні таємниці, твори літератури й мистецтва, бази даних, комп'ютерні програми, фонограми та відеограми тощо. Ці та інші результати розумової праці мають назву "об'єкти права інтелектуальної власності", або "інтелектуальна власність". Одним із феноменальних явищ кінця XX століття є масова поява на ринку нового виду товару - інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність використовується в усіх без винятку видах економічної діяльності, тому з її основами, в ідеалі, повинен бути ознайомлений кожний громадянин. В процесі вивчення курсу необхідно проаналізувати: зміст поняття «інтелектуальна власність», місце інституту права інтелектуальної власності в системі права України; міжнародно-правову систему захисту інтелектуальної власності; систему та повноваження органів державного управління у сфері інтелектуальної власності; зміст способів захисту прав авторів творів літератури, науки, мистецтва, умови і межі надання правової охорони об’єктам промислової власності; правову природу і зміст авторських та ліцензійних договорів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795123

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 К-65

28. Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України [Текст] : монографія / [Д. В. Задихайло та ін.] ; за ред. Д. В. Задихайла ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. - Харків : Право, 2014. - 463 с.

Монографію присвячено дослідженню положень чинного законодавства України, що регулює суспільні відносини, пов’язані з реалізацією державної інноваційної політики, виробленню узагальнених рекомендацій, спрямованих на вдосконалення окремих нормативно-правових актів, шляхом доповнення їх змісту цілісними господарсько-правовими механізмами впливу на ці відноси­ни з боку держави.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789127

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х621 К-65

29. Корнякова, Т. В.

Віктимологічне моделювання у системі заходів забезпечення кримінологічної безпеки суспільства [Текст] : монографія / Т. В. Корнякова, О. Л. Соколенко, Г. С. Юзіков ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 219, [1] с.

У монографії проаналізовано закономірності криміногенної віктимності, виявлено віктимологічні процеси, які детермінують злочинність, окремі її види при скоєнні конкретних злочинів. Досліджено питання розповсюдження процесів формування індивідуальної віктимної поведінки, нових можливостей у віктимологічному прогнозуванні злочинності, зміцненні віктимологічного підґрунтя запобігання злочинності та забезпечення кримінологічної безпеки суспільства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804597

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 К-67

30. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Литвинов О. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. - 327 с.

У навчальному посібнику «Кримінальне право України (у питаннях та відповідях)», підготовленому колективом авторів  за загальною редакцією начальника кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора Олексія Литвинова, у стислій та доступній формі розглядаються основні питання навчальної дисципліни «Кримінальне право України», її методологія та методика, інститути і вчення Загальної та Особливої частин. Використовуючи цей посібник при підготовці до іспиту, можна у найкоротші строки систематизувати знання, отримані в ході вивчення дисципліни, зосередити увагу на ключових поняттях, їх ознаках та особливостях. Також можливим є застосування посібника під час дистанційного та заочного вивчення кримінального права України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805016

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 К-82

31. Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства [Текст] : монографія / Т. В. Корнякова [та ін.]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 149, [2] с.

Злочинність існувала та змінювалась протягом століть у кожній державі. Відмінність злочинності торкалась лише структури, динамі­ки, рівня та її характеру. Одні діяння ставали суспільно небезпечними, інші, навпа­ки, - декриміналізувались (втрачали суспільну небезпечність). З’являлись нові (суспільно небезпечні) види злочинності, які були притаманні певному історичному періоду. Таким чином, злочинність має корінне історичне походження. Як свідчать аналітичні дослідження, на стан і характер злочинності значною мірою впливають і глобальні фінансово-економічні кризи, які набувають планетарного масштабу. У цій роботі ми намагаємось зробити певний аналіз істо­ричних витоків злочинності та її попередження.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797008

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 К-82.01

32. Магда, Світлана Олександрівна.

Забезпечення прав, свобод та реалізація обов'язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів [Текст] : монографія / С. О. Магда. - Харків : Право, 2015. - 215 с.

У монографії досліджені питання забезпечення прав, свобод та реалізація обов’язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів. Значну увагу приділено міжнародно-правовим актам у сфері застосування надзвичайних режимів і правовим засадам регулювання реалізації надзвичайних адміністративно-правових режимів. На основі чинного національного законодавства висвітлені комплекс питань, пов’язаних із проблемами законодавчого забезпечення прав, свобод і реалізація обов’язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів, сформульовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення цих законодавчих засад

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789130

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620 М-12

33. Малиновский, Иоанникий Алексеевич.

Кровавая месть и смертные казни [Текст] : монография / И. А. Малиновский ; [под ред. В. А. Попелюшко]. - М. : Юрлитинрформ, 2015. - 482, [1] с.

В книге автор последовательно, упорно и решительно выступает против смертной казни. На богатейшем историческом материале ученый убедительно доказал, что смертная казнь – институт общечеловеческий. Этот институт находится в генетической связи с кровавой местью как проявлением животного инстинкта, свойственного животным и людям. Месть – дикий животный инстинкт, со временем трансформировалась в право, санкционированное юридическими нормами – в смертную казнь как уголовное наказание. Произведение в значительной мере уже сыграло свое предназначение. Во многих странах мира смертная казнь отменена. Но и там, где она отменена, не перестают звучать громкие призывы к ее возобновлению. Поэтому книга не потеряла своей актуальности и ныне.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805589

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2 М-19

34. Манукян, Вячеслав Ишханович.

Моральный вред. Все, что нужно знать юристу... и немного больше [Текст] / Вячеслав Манукян. - Харьков : Право, 2016. - 583 с.

До сих пор в Украине не было «большой» книги о возмещении морального вреда. Предлагаемая работа отличается глубиной, оригинальностью концепции и стилем. Автор не ограничивает себя привычными взглядами и делает упор на инновационный подход к институтам права. Наряду с обширной украинской судебной практикой приводятся решения зарубежных и международных судебных органов: компаративный метод особенно целесообразен для понимания проблемы возмещения морального вреда. Кроме того, так как «теорию предмета нельзя понять без истории предмета», сама концепция морального вреда рассматривается и в исторической перспективе. Система ссылок, графические указатели и… художественные отступления, иллюстрирующие ту или иную правовую проблему, – все это делает книгу не только юридически информативной, но и занимательной.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801047

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 М-24

35. Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики [Текст] : матеріали I міжнар. студент. наук.-практ. конф. / Нац. ун-т "Одес. мор. акад." ; [редкол.: Міюсов М. В. та ін.]. - Одесса : НУ "ОМА", 2016. - 258 с.

У збірник увійшли матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики», що відбулась в Національному університеті «Одеська морська академія» 10-11 грудня 2015 р. Видання містить аналіз сутності й системи міжнародного морського права, міжнародного приватного морського права, національного морського законодавства, також тенденції розвитку та перспективи. Пропонуються дослідження окремих аспектів історії морського права, міжнародних економічних відносин, стратегічного управління на підприємствах і організаціях морського та річкового транспорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801087

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 М-80

36. Мурашин, Олександр Геннадійович.

Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / О. Г. Мурашин ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 560 с.

Підручник висвітлює питання загальної теорії держави і права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Поряд із традиційними темами у ньому вміщено розділи, що відображають зміни в теорії права, української державності та галузевому законодавстві. При викладенні матеріалу автори використовують нові методичні підходи, теоретичні положення, висвітлюють актуальні проблеми сучасної державно-правової дійсності. Читачам пропонується практикум, в якому вміщені схеми, тести, практичні ситуації, завдання, кросворди тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787588

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 М-91

37. Озерський, Ігор Володимирович.

Кримінальний процес України [Текст] : практикум / Озерський І. В. ; Полтав. ін-т економіки і права. - Київ : Талком, 2014. - 128 с.

У представленому виданні зроблена спроба узагальнити нові теоретичні здобутки та існуючу спадщину кримінального процесуального права України у вигляді практикуму з “Кримінального процесу України”, що вміщує те­стові завдання, ситуаційні задачі та тренінг з основних тем навчального курсу. Практикум стане в нагоді при підготовці та проведенні навчальних (практичних та семінарських) занять з наступних дисциплін: “Кримінальний процес України”, “Дізнання в України”, “Прокуратура України”, “Адвока­тура України”, “Криміналістика” та ін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.3 О-46

38. Оперативно-розшукова компаративістика [Текст] : монографія / О. М. Бандурка [та ін.]. - Х. : Золота миля, 2013. - 351 с.

У монографії проведено порівняльний аналіз оперативно-розшукової діяльності у країнах англо-саксонської та романо-германської правової сім’ї на прикладі Великобританії, КНР, Росії, США, ФРН та України. Досліджено оперативно-розшукові заходи, нормативно-правову базу та повноваження суб’єктів оперативно-розшукової діяльності. Викладено бачення авторів щодо можливості використання закордонного досвіду оперативно-розшукової діяльності українськими правоохоронними органами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774512

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.4 О-60

39. Основи судової експертизи [Текст] : навч. посіб. для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію суд. експерта / Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Одес. НДІ суд. експертиз, Н.-д. центр суд. експертизи з питань інтелект. власності ; [авт.-уклад. : Головченко Л. М. та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 925, [1] с.

Навчальний посібник підготовлений з метою надання науково-методичної та практичної допомоги фахівцям у відповідних галузях науки і техніки, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, що не працюють у державних спеціалізованих установах, працівникам державних спеціалізованих установ, а також студентам вищих навчальних закладів у процесі навчання (стажування) за навчальними дисциплінами курсу «Судова експертиза».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802445

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.4 О-75

40. Паракуда, Ірина Вікторівна.

Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні [Текст] : монографія / Паракуда І. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2015. - 411 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню господарсько-правового регулювання складської діяльності в Україні. Розкрито економіко-правову сутність і правові форми здійснення складської діяльності в Україні. Визначено поняття, ознаки і види складської діяльності, а також значення та функції складів. Значну увагу приділено правовому статусу складів на території України. Зокрема висвітлено особливості правового статусу товарних і сертифікованих товарних складів, зернових складів, складів зі спеціальним митним статусом, акцизних (податкових) складів. Встановлені особливості, визначено поняття та види складських договорів - як господарського договору складського зберігання, так і обслуговуючих (супутніх) складських господарських договорів. Окрему увагу приділено складськими документами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797068

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 П-18

41. Петришин, Олександр Віталійович.

Модельні правові акти: теорія та практика реалізації [Текст] : монографія / О. В. Петришин, О. А. Колодій ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. - 202 с.

У монографії розглянуто існуючі вітчизняні та зарубіжні наукові праці з даної проблеми. Проаналізовано історію виникнення модельних правових актів та їх правову формалізацію на різних етапах історичного розвитку. Розглянуто вже існуючу та обґрунтовано власну методологію дослідження. На основі розуміння категорії «модель» сформульовано власне визначення модельного правового, модельного нормативно-правового, модельного нормативно-правового законодавчого, модельного нормативно-правового підзаконного, модельного праворекомендаційного актів, виокремлені ознаки даних актів, їх сутність та класифікація. Запропонована власна теорія утворення та реалізації модельних правових актів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801913

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 П-30

42. Петришин, Олег Олександрович.

Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз [Текст] : монографія / О. О. Петришин ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Харків : Право, 2014. - 189, [1] с.

Монографія присвячена дослідженню основних теорій, моделей та систем місцевого самоврядування у світі, їх порівняльному аналізу. Досліджено історичний розвиток думки про місцеве самоврядування, її реалізацію через типові моделі та системи місцевого самоврядування. Представлено сучасний стан місцевого самоврядування світових держав, його основні проблеми, недоліки та тенденції розвитку. Сформульовано комплекс пропозицій щодо виведення з кризи, вдосконалення та реформування існуючої системи в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789140

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8 П-30

43. Питання вдосконалення кримінально-правової охорони авторських і суміжних прав в Україні [Текст] / [Г. В. Прохоров-Лукін та ін. ; за ред. Г. В. Прохорова-Лукіна] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2013. - 227 с.

Розглянуті питання правооб’єктності та правосуб’єктності при пра­вопорушеннях у сфері інтелектуальної власності. Проведено аналіз ст. 176 Кримінального кодексу України, а також відповідної судової практики. Проаналізовано законодавчі акти європейських країн з пи­тань кримінальної відповідальності за порушення авторських і суміж­них прав. Наведено кваліфікацію правопорушень та злочинів проти ав­торського права і суміжних прав. А також надані пропозиції щодо до­повнень і змін до ККУ та КУпАЛ України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802100

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 П-35

44. Питання кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України [Текст] : навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [упоряд.: Л. П. Брич та ін.]. - Вид. 2-ге, допов. - Львів : ЛьвДУВС, 2015. - 263 с.

Наведені витяги з рішень Конституційного Суду України, в яких вирішуються питання, що виникають в ході правозастосовної діяльності в галузі протидії злочинності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795900

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 П-35.01

45. Поняття та категорії юридичної науки [Текст] : зб. наук. пр. : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 листоп. 2014 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред.: Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила]. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 491 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвя­чених актуальним теоретичним та практичним проблемам юридичної термі­нології. Розглядаються питання понять та категорій в теорії права і держави, а також галузевих юридичних науках. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого-юриста, академіка Всеукраїнської академії наук М.І. Палієнка (1986-1937), публікуються його вибрані праці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791918

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 П-56

46. Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] : монографія / [Мироненко Н. М. та ін. ; за заг. ред. Мироненко Н. М.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2013. - 394, [1] с.

Досліджуємо проблеми правового регулювання охорони, використання та захисту прав на комерційну таємницю суб’єктів господарювання. Проаналізо­вано сучасний стан законодавства в зазначеній сфері й окреслено перспективи його розвитку, зокрема й на основі запозичення досвіду зарубіжних країн. Визначено особливості застосування деяких видів юридичної відповідальності за порушення режиму конфіденційності відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60814

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 П-68

47. Правове та технічне забезпечення експертної служби Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : монографія / [М. Г. Вербенський та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. - Вінниця : Нілан, 2016. - 381 с.

У монографії вивчено теоретичні основи, зміст та особливості функ­ціонування експертної служби ОВС України через призму структурних елементів механізму адміністративно-правового регулювання, виявлено колізії та прогалини в нормативно-правових актах, що регулюють відно­сини у сфері експертно-криміналістичної діяльності, а також надано науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення відповідних норма­тивно-правових актів та організаційних аспектів діяльності експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України. Досліджено забезпечення захисту прав інтелектуальної власності експертної служби ОВС України, а також міжнародні стандарти, які регламентують її діяльність у сфері дотримання прав людини і громадянина. Висвітлено технічні розробки ДНДІ МВС України, спрямовані на вдосконалення рівня технічного забез­печення фахівців експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України, які проводять судово-експертні дослідження, а також беруть участь у кри­мінальному провадженні як спеціалісти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803373

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х621 П-68

48. Правові відносини: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. наук. пр. : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 листоп. 2013 р.) / [за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених. - Київ : Ніка-Центр, 2013. - 263 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, прис чених актуальним теоретичним, та практичним проблемам теорії право відносин та проблемам розвитку публічно-правових та приватно-право відносин. Окремо розміщено статгі-дослідження біографії та наукової с щини провідного вченого-юриста, академіка Всеукраїнської академії н О.М. Гуляєва. Тексти доповідей і повідомлень друкуються мовою оригіналу в авторській редакції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778789

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 П-68

49. Правові основи професійної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студентів ден. форми навчання / Нац. трансп. ун-т ; [уклад.: Н. В. Щербатюк та ін.]. - Київ : НТУ, 2015. - 107 с.

У навчальному посібнику викладено основні питання економічних відносин, і їх правового регулювання, права власності, підприємницької діяльності, цивільно-правових відносин, правового регулювання зайнятості та працевлаштування, соціального забезпечення в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795124

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 П-68.01

50. Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах [Текст] : [монографія] / [Д. В. Бусуйок та ін. ; відп. ред.: В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Наукова думка, 2015. - 195, [1] с.

У монографії досліджуються становлення та шляхи вдоскона­лення правового регулювання публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах у контексті світового досвіду та вітчизняної практики. Розкриваються особливості правового забез­печення публічно-приватного партнерства при здійсненні органами влади управлінської та сервісної діяльності у сфері використання та охорони земель. Досліджуються правові форми публічно-приватного партнерства у сфері використання земель для будівництва й експлуатації лінійних об’єктів та об’єктів трубопровідного і заліз­ничного транспорту, а також у земельно-водних відносинах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797672

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х625/626 П-68

51. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму [Текст] : посібник / С. Г. Гуржій [та ін.] ; ред. С. Г. Гуржій, С. М. Клюшке ; Програма Європейського Союзу ТАСІС для України, Проект з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні MOLI-UA-2, Державний комітет фінансового моніторингу України. - К. : Такі справи, 2008. - 560 c.

У посібнику систематизовано теоретичні та практичні питання бо­ротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, описано становлення і функціо­нування національної системи боротьби з відмиванням «брудних» ко­штів та її складових з початку створення системи до теперішнього часу. Посібник містить приклади світових та вітчизняних типологій легаліза­ції злочинних коштів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА694384

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 П-83

52. Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов'язання України перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості) [Текст] / Центр ресурсоэффектив. и чистого пр-ва ; [упоряд. О. О. Уварова]. - Харків : НТМТ, 2015. - 148 с.

У виданні наводяться директиви Європейського Союзу з питань забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, перекладені українською. Реалізація передбачених ними стандартів є частиною взятих Україною на себе зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Увазі читачів також представлено декілька рішень Суду ЄС, які яскраво демонструють значення практики застосування положень директив до реальних ситуацій. Пропоноване видання може бути корисним для роботодавців, у першу чергу в промисловій сфері, в якій право ЄС висуває низку особливих вимог щодо реалізації принципу рівності за ознакою статі, представникам професійних спілок, особам, що здійснюють діяльність на умовах трудового або цивільно-правового договору, а також індивідуальним підприємцям та іншим самозайнятим особам. Крім того, викладені у виданні стандарти антидискримінаційного правового регулювання можуть представляти інтерес для осіб, які є реальними або потенційними жертвами дискримінації у сфері зайнятості за ознаками інвалідності, статі, віку, сексуальної орієнтації, національного походження тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793251

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Р-49

53. Севрюков, Денис Георгійович.

Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти [Текст] : монографія / Д. Г. Севрюков. - Київ : Талком, 2014. - 421 с.

У монографії досліджуються теоретичні концепти та історичні практики реалізації ідеї соціальної держави, закономірності та особливості процесів її формування, функціонування й розвитку в країнах Західної Європи; еволюції національних моделей соціального захисту та їх модернізації в сучасних умовах комплексної кризи, глобалізації та євроінтеграції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783818

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 С-28

54. Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку [Текст] : [монографія] / [В. С. Бігун та ін.] ; за ред. І. Б. Усенка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Міжнар. асоц. істориків права. - Київ : Наукова думка, 2014. - 501 с. - (Проект "Наукова книга").

Монографічне дослідження присвячене одній із найактуальніших проблем історії держави і права України. У контексті новітніх досягнень юридичної науки розглядаються сутність, зміст і конкретно-історичні форми здійснення судової влади у державах і подібних до них утвореннях, які в різний час існували на території сучасної України. Аналіз історико-правової реальності тісно пов’язується з еволюцією теоретичних і суспільно-політичних поглядів на призначення правосуддя та судової влади. Звертається особлива увага на історичний досвід, який доцільно врахувати у процесі сучасної судової реформи в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796084

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.0/1 С-89

55. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі [Текст] / Київ. ун-т права НАН України, Всесвіт. орг. інтелект. власності. - Київ : Ліра-К. Вип. 5 : Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 грудня 2015 р.) / [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. - 2015. - 246 с.

У матеріалах п’ятої науково-практичної конференції, організованої спільно КУП НАНУ та ВОІВ, присвяченої сучасним та актуальним проблемам права інтелектуальної власності в Україні та Європі, опубліковано статті провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, відомих громадських діячів, молодих вчених, аспірантів та студентів, У збірнику проаналізовано існуючі теоретичні та практичні проблеми у законодавчо-правовій, економічній та міжнародній сферах інтелектуальної власності, від розв’язання яких залежать перспективи її подальшого розвитку, а відтак - розвитку нашої держави в цілому. На основі застосування науково-філософських, правових та господарських підходів в авторських статтях глибоко досліджуються сучасні виклики й загрози, що постали перед національною системою інтелектуальною власністю, та наводяться шляхи оптимального вирішення нагальних прикладних проблем в цій царині, зокрема, проблем у сферах освіти, міжнародного регулювання, національної конкурентоздатносгі, авторського й суміжних прав, торговельних марок, корисних моделей тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355744/5

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 С-91 V

56. Тагієв, Садіг Рзаєвич.

Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика [Текст] : монографія / Тагієв С. Р. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 511 с.

У монографії досліджено теоретичні та практичні проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України. Досліджена роль цих дій у правозастосовчій діяльності, зокрема, наявність специфічних правових та соціальних відносин, що виникають між її суб’єктами та іншими учасниками, залученими до процесу цієї діяльності, з метою убезпечення людини й суспільства шляхом проведення відповідних процесуальних дій. Досліджено правові засади та порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Обгрунтовується доцільність проведення негласної слідчої (розшукової) дії в період АТО і військового стану в районах їх проведення і буферних зонах навколо тільки слідчим за згодою прокурора. Розроблено та обгрунтовано концепцію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з розв’язання проблем їх проведення у кримінальному процесі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800250

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.3 Т-13

57. Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності [Текст] : монографія / [О. П. Орлюк та ін. ; наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : Інтерсервіс, 2013. - 484, [1] с.

Монографія присвячена розкриттю теоретичних і методичних засад оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності в Україні та буде корисна в дослідницький і практичній діяльності оцінювачів, патентних повірених, юристів, судових економічних експертів, економістів, спеціалістів»практиків та працівників державної влади, які пов’язані зі сферою інтелектуальної власності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60815

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Т-33

58. Томенко, Микола Володимирович.

Україна: історія Конституції [Текст] : [навч. посіб.] / Микола Томенко. - Київ : Генеза, 2015. - 143 с.

Навчальний посібник, написаний відомим політикомі громадським діячем, присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Вміщено аналіз конституційних документів, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти "Пактів і конституцій..." Пилипа Орлика та Конституції незалежної України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798765

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2 Т-56

59. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах [Текст] = Technology transfer and intellectual property protection in the research organisations : [монографія] / [Ю. М. Капіца та ін. ; за ред. Ю. М. Капіци] ; НАН України, Центр інтелект. власності та передачі технологій. - Київ : Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України, 2015. - 431 с.

Видання містить рекомендації щодо основних етапів передачі технологій, підготовки договорів про трансфер технологій, у тому числі ліцензійних догово­рів, договорів про передання ноу-хау, технічного сприяння, інжинірингу, вико­нання проектів «під ключ», визначення ставок роялті при укладанні договорів з іноземними та національними партнерами. Публікуються акти Національної академії наук України з питань ство­рення, охорони й використання об’єктів права інтелектуальної власності в наукових установах та акти органів державної влади щодо трансферу техно­логій, обліку об’єктів права інтелектуальної власності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795419

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Т-65

60. Філософія правового виховання [Текст] : навч. посіб. / [Гетьман А. П. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А. П. Гетьмана, д-ра філос. наук, проф. О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., допов. - Харків : Право, 2014. - 242, [1] с.

Навчальний посібник присвячений філософським проблемам правового виховання. У ньому висвітлюються предмет, структура та функції правового виховання, а також його основні філософські проблеми: організаційно-управлінські основи правового виховання, роль правового виховання у формуванні демократичної правосвідомості та правової культури, правове виховання та державотворення тощо. Значне місце в посібнику приділено аналізу традицій правового виховання та освіти в різних цивілізаційних системах, а також проблемам правового виховання в сучасній Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785193

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.а/я Ф-56

61. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. П. Кучерявенко та ін. ; за ред. проф. М. П. Кучерявенка ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 286 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовані найважливіші інститути фінансового права — фінансовий контроль, бюджетне та податкове право, державне страхування, грошовий обіг, банківська та валютна діяльність, ціноутворення тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА729740

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Т-65

62. Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права [Текст] : монография / [М. В. Гордон и др.] ; под ред. проф. И. В. Спасибо-Фатеевой. - Харьков : Право, 2016. - 608 с.

В монографии анализируются основные теоретические и прикладные проблемы наследственного права. Изложено доктринальное учение о наследственном правоотношении, его субъектах, объектах, содержании. Рассмотрен состав наследства, права и обязанности, входящие и не входящие в его состав, особенности наследования отдельных объектов. Осуществлен научный анализ видов наследования, динамики наследственной массы, порядка оформления наследственных прав.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801827

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Х-23

63. Чурпіта, Ганна Вікторівна.

Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства [Текст] : монографія / Г. В. Чурпіта. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. - 432 с.

Монографія присвячена комплексному науковому дослідженню інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. Визначено теоретико-правові та методологічні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, простежено взаємозв’язок норм сімейного права та процесуальної форми непозовного цивільного судочинства. Висвітлено проблеми, що виникають у практиці застосування цивільного процесуального законодавства, яке регулює процесуальний порядок захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, та висловлено власні погляди на шляхи їх розв’язання. Наведено приклади із судової практики, здійснено порівняльний аналіз окремих норм цивільного процесуального законодавства України з подібними нормами цивільного процесуального законодавства окремих країн СНД та Європи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801827

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.2 Ч-93

64. Яремчук, В. О.

Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій [Текст] : монографія / В. О. Яремчук ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. прав. наук України В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Апостіль, 2015. - 227 с.

У монографії визначено механізми взаємодії слідчого та спеціаліста під час слідчої (розшукової) дії. Сформульовано криміналістичні рекомендації, що має враховувати слідчий при обранні тактичних засобів залучення спеціаліста. Роз­крито можливості залучення спеціаліста при реалізації тактичних прийомів окре­мих слідчих (розшукових) дій. Запропоновано тактичні засоби, які використовує спеціаліст під час участі у вербальних і невербальних слідчих (розшукових) діях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793109

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.3 Я-72

65. Яценко, Ігор С..

Бізнес-право Республіки Польща для українськиx інвесторів [Текст] / Ігор Яценко, Тетяна Яценко ; під заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. АПрН України, проф. Станіслава Яценка. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Консультант, 2015. - 335 с.

В книзі широко представлені питання правового регулювання в різних галузях права Республіки Польща, які маю безпосередній вплив на започаткування, ведення та припинення господарської діяльності, тобто на ведення бізнесу, для українських інвесторів. Зокрема розглянуті питання започаткування та реєстрації бізнес-діяльності (торгівельні товариства, підприємницька діяльність), питання корпоративного права, антимонопольного права, режим діяльності спеціальних економічних зон, оподаткування (зокрема з точки зору польсько- української угоди про уникнення подвійного оподаткування), трансферного ціноутворення, міграційного права (легалізація праці та проживання українських інвесторів та працівників в Польщі), валютного регулювання, іноземних інвестицій та їх захисту, регулювання фондового ринку (ринку капіталів) та діяльності Варшавської фондової біржі, застосування та обороту цінних паперів, застосування різних видів договорів в підприємницькій діяльності, питання процедури банкрутства та санації, обороту нерухомого майна та його будівництва і легалізації, питання охорони навколишнього середовища в господарській діяльності підприємства. Однією з головних цілей цієї книги є представлення положень бізнес-права Республіки Польща з точки зору зрозуміння його функціонування для потенційних українських інвесторів. Подібне опрацювання є першим комплексним опрацюванням і становить певний експеримент в підходах розгляду правової системи Республіки Польща на потреби потенційних українських інвесторів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59309

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8  Я-92

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138