«Історія. Історичні науки» виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви [Текст] / [авт. проекту та уклад. І. Штогрін ; над кн. працювали: А. Дубчак та ін.] ; фот. Сергія Лойка. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 349, [17] с.

Масштабний книжковий проект про оборону Донецького аеропорту спільно з Радіо Свобода. Журналісти зібрали унікальний матеріал: понад 100 інтерв'ю, десятки ексклюзивних фото з місця подій. Також до книги увійшли розповіді й фото кореспондента "The Los Angeles Times" Сергія Лойка. Книга про 242 дні боїв в аеропорту Донецька, або в «АДу», як його назвали оборонці летовища, — це свідчення кіборгів, розповіді волонтерів та журналістів, коментарі військових експертів та аналітиків з України, Росії, США та Канади, а також представників Генерального штабу Збройних сил України і Головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804409

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73 А-28

2. Акти Волинського воєводства кінця ХV-ХVI ст. [Текст] : із зібр. Пергамент. док. Архіву голов. актів давніх у Варшаві / підгот. до друку Андрія Балануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномов. док.) ; [відп. ред. Г. Боряк] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 153 с.

У книзі досліджується комплекс документів «Акти Волинського воєводства» із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492 по 1565 рр. До збірника увійшло 29 документів, 16 з яких публікувалися у різних виданнях XIX ст. Це – документи великих князів литовських Олександра Ягеллончика, Сигізмунда І Старого, Сигізмунда ІІ Августа, якими вони жалували волинський нобілітет землями та маєтностями. На їх основі проаналізовано специфіку економічного розвитку Волині наприкінці XV – у першій половині XVI ст.; вивчено особливості здійснення операцій із нерухомістю; виявлено протекціоністські заходи влади щодо підтримки цивілізаційного освоєння регіону, розбудови галузевого господарства, конституювання соціальних груп і т. ін. Документи збірника проливають світло на формування маєткових комплексів волинських шляхетських та князівських родів. Також проаналізовано господарську політику королеви Бони на Волині за період її правління. У збірнику репрезентована цінна інформація про інститути центрального й місцевого управління у ВКЛ та Волинському воєводстві зокрема.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784368

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 А-43

3. Археологія: від джерел до реконструкцій [Текст] : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т археології ; [Акимов Д. В. та ін. ; редкол.: Отрощенко В. В. (відп. ред.) та ін.]. - Київ : ІА НАН України, 2011. - 250, [1] с.

Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела. Збірник наукових праць представлено дослідженнями науковців різних країн, присвяченими висвітленню актуальних проблем археології та історії від найдавніших часів до епохи середньовіччя.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО32851

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 А-87

4. Вєдєнєєв, Дмитро Валерійович.

Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932-1933 рр. в Україні в контексті "холодної війни" 1945-1991 років [Текст] : [монографія] / Вєдєнєєв Д. В., Будков Д. В. - К. : Дорадо-Друк, 2013. - 230 с.

У запропонованій монографії на основі раніше засекречених документів ЦК Компартії України, радянських органів державної безпеки, наукової та спеціальної літератури уперше комплексно розглянуто вплив інформаційно-психологічного протистояння періоду «холодної війни» між Заходом і Сходом на формування концепції «Голодомору-геноциду» 1932—1933 років в Україні. Причини та змістовне навантаження творення концепції «штучного голоду» подаються авторами на широкому тлі запеклої психологічної війни між двома воєнно-політичними блоками. Висвітлюються, зокрема, зусилля центрів ідеологічної та інформаційної боротьби, радянологів та офіційної радянської історіографії, спеціальних служб західних держав та СРСР, закордонних центрів українських націоналістів з використання теми Голоду 1932— 1933 рр. у глобальному протистоянні зі своїми противниками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772320

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71 В-26

5. Волошин, Юрій.

Козаки і Посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст. [Текст] / Юрій Волошин. - Київ : К.І.С, 2016. - 355 с.

У книзі досліджується населення полкового міста Полтави в останній період існування Гетьманщини. Вивчаються особливості формування міського простору, діяльність магістрату, статево-вікова, шлюбна й соціальна структури населення, функціонування інститутів шлюбу і сім’ї, типологія родини тощо. Розглядається рівень освіти полтавців, поширення в місті медицини, природа міжособових конфліктів і рівень злочинності, особливості реалізації міського самоврядування, що базувалось на нормах магдебурзького права. Книга розширює знання про чисельність населення міста, його регіональну й станову ідентичність, набір власних імен, які використовували містяни тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801761

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 В-68

6. Гаєвська, Тетяна Іллівна.

Традиційна звичаєвість українців кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : монографія / Тетяна Гаєвська ; Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України. - К. : Ін-т культурології НАМ України, 2012. - 375 с.

У монографії розглянуто і узагальнено історію традиційної звичаєвості українців, передумови виникнення і принципи трансформації обрядів та традиційних звичаїв в розрізі історичних перетворень на теренах українських земель наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767415

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 Г-13

7. Гончаренко, О. М.

Система органів місцевого управління на території рейхскомісаріату "Україна" та "військової зони". 1941-1944 рр. [Текст] / Гончаренко О. М., Куницький М. П., Лисенко О. Є ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України. - Київ : Ін-т історії України НАН Укаїни, 2014. - 150 с.

У праці розглядається комплекс питань, пов’язаних з функціо­нуванням окупаційного режиму на території України в роки Другої світової війни. Подано реконструкцію адміністративних структур, сха­рактеризовано їхню компетенцію й алгоритм діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786514

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)722 Г-65

8. Горовий, Анатолій Васильович.

Забутий митрополит Сильвестр Косов [Текст] : культур. діяч, вчений, церков. ієрарх / Анатолій Горовий. - Київ : Інформ.-аналіт. агенція "Наш час", 2015. - 158, [17] с.

XVII століття сповнене суперечностей, зрад і звитяг. Боротьба козацтва за свої привілеї часто-густо межувала з сваволею і залишала поза межею своїх інтересів український люд. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний зробив від­чайдушну спробу перетворити козаків на рушійну силу українства, опору православ’я. Задля цієї мети дбав не лише про об’єднання різних верств народу, а й про належну освіту та розвиток культури. По смерті Сагайдачного цю ідею перейняв знаний митрополит Петро Моги­ла. А соратником став його учень і спадкоємець митрополичої кафедри Сильвестр Косов — патріот, який надихав Богдана Хмельницького вести війну не за чергові козацькі привілеї, а за державність, намагався протистояти Пере­яславським трактатам і втраті Київською митрополією своїх прав.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795697

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Г-70

9. Дмитрієнко, Марія Ф.

Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи [Текст] / Марія Дмитрієнко, Валерій Томазов ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії україни НАН України, 2013. - 343, [19] с.

На ґрунтовній джерельній базі відтворюється історія славетного роду Патонів, що відіграв визначну роль в історії, науці та культурі України і Росії. Значна частина комплексу документів, опублікованих у виданні, вводиться до наукового обігу вперше.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777277

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т2 Д-53

10. Експериментальна археологія: досвід моделювання об'єктів та виробництв [Текст] / [Брузіс Р. та ін. ; редкол.: Толочко П. П. (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т археології. - Київ : ІА НАН України, 2013. - 255 с.

Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлю­ються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріаль­на та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57485

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 Е-45

11. Залюбовський, Григорій Антонович

Твори з історії та етнографії Малоросії [Текст] / Г. А. Залюбовський ; підгот. текстів до друку, комент., огляд. ст. З. П. Маріної ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ін-т рукоп. Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського НАН України. - Київ : Олег Філюк [вид.], 2015. - 310 с.

У виданні вміщені історико-етнографічні статті, пісенний та прозовий фольклор одного з зачинателів етнографічного вивчення населення Степової України, зокрема, Катеринославської губернії — Г.А. Залюбовського. Саме ним у 1860-х рр. здійснені перші фольклорні та краєзнавчі записи на теренах строкатого в етнічному та етнографічному відношенні історико-культурного регіону. Видання супроводжується вступною статтею та коментарями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803008

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 З-25

12. Звонська, Леся Леонідівна.

Грецька епіграфіка і палеографія [Текст] : підручник / Л. Л. Звонська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 310 с.

У книзі описується історія грецької рукописної справи від написів доалфавітної доби до книжного письма. Представлені типи грецького письма й оформлення тексту в різні історичні періоди (крито-мікенський, архаїчний, класичний, елліністичний, візантійський) та на різних видах писемного матеріалу: камінь, кераміка, метал, вощені таблички, папірус, пергамент, папір. Викладаються основи критики і герменевтики написів, розглядаються діалектні особливості написів та алфавітів; палеографічна частина знайомить з історією та теорією текстології, папірології, кодикології. Книга ілюстрована відомими й показовими в навчальному плані епіграфічними та палеографічними джерелами, таблицями графіки грецького унціалу і мінускула різних періодів

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802619

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т2 З-43

13. Знаменитые загадки истории [Текст] / М. А. Панкова [и др.]. - Харьков : Фолио, 2015. - 377, [1] с.

Многовековая история человечества хранит множество за­гадок. Эта книга поможет читателю приоткрыть завесу над тайнами исторических событий и явлений различных эпох – от древнейших до наших дней, расскажет о судьбах многих легендарных личностях прошлого: короля Макбета, Жанны д’Арк, Екатерины Медичи, Александра I и Наполеона. Здесь вы найдете новые интересные версии о тайне Туринской плащаницы, двой­никах Сталина, злой силе Распутина, сыновьях Гитлера и обсто­ятельствах гибели «Курска», подлинных событиях 11 сентября 2001 года и о многом другом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790738

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0) З-72

14. Іванова, Людмила Георгіївна.

Гетьманщина у XVIII ст.: політичні процеси і постаті [Текст] : (іст. нариси) / Іванова Людмила Георгіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. історії України. - Київ ; Кам'янець-Подільський : Історія в книзі, 2016. - 185 с.

У формі історичних нарисів у книзі розглядаються складні та важливі питання політичного життя Гетьманщини XVIII ст. Зокрема, розкривається сутність протекторно-васальних відносин між обома державами — Гетьманщиною і Московією в період гетьманування І. Мазепи й І. Скоропад­ського; головні принципи політичної культури та державот­ворчих ідей, концепцій в середовищі української козацько-старшинської еліти. Читач знайде цікаві замальовки про демографічну ситуа­цію в Україні у XVIII ст. — динаміку зростання населення, його соціальний та етнічний склад.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804489

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 І-20

15. Історія європейської цивілізації. Близький Схід [Текст] / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: О. В. Сминтина та ін.]. - Харків : Фоліо, 2016. - 1309, [1] с.

Близький Схід — це місце, де зароджувалася цивілізація не тільки Сходу, а й Європи. Саме на території так званого Родючого півмісяця почала розвиватися культура відновлювального землеробства, з'явилося примітивне колесо. Тут найпершими навчилися робити керамічний посуд та обробляти метали. Саме тут виникли перші міста, а потім перші територіальні держави: Ассирія, Вавилон, Хетське царство. Людям, що жили у Шумері, належить пальма першості у появі писемності і законодавства як такого. Тому не дивно, що найдавніші витвори мистецтва з'явилися також саме тут. Про все це і розповідає наша енциклопедія. Видання доповнено багатим ілюстративним матеріалом — всесвітньо відомими шедеврами із багатьох музеїв світу

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС61406

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:

16. Історія Криму в запитаннях та відповідях [Текст] / [О. Галенко та ін. ; відп. ред. В. Смолій ; упоряд. Г. Боряк] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка, 2015. - 525, [1] с.

Авторський колектив книги складається з академічних та університетських учених-істориків і сходознавців. Вони зробили спробу відповісти на актуальні запитання не лише щодо маловідомих або призабутих, а і стосовно добре знаних сторінок багатовікової історії Криму та народів, які його населяли з найдавніших часів. Популярне за жанром і формою, видання водночас має науковий характер. До нього вміщено понад 120 статей, що базуються на новітніх наукових підходах і широкій джерельній базі. Крім деяких загальновідомих фактів, традиційних оцінок та інтерпретацій, наводяться й цілком новаторські спостереження, оригінальні авторські думки, погляди й підходи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59765

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90

17. Історія України [Текст] : курс лекцій / [І. М. Заболотна та ін. ; за ред. А. П. Коцура] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Київ ; Чернівці : Книги - XXI, 2015. - 755 с.

Підручник написаний з позицій сучасної концепції історії України у відповідності з навчальною програмою курсу. Кожна лекція містить узагальнення здобутків історіографії, фактичний матеріал, хронологічний покажчик, словник термінів, персоналії, рекомендовані джерела та літературу, завдання для самостійної роботи, тести.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59793

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 І-90

18. Історія чехів в Україні [Текст] = Dějiny Čechů na Ukrajině / Чеська нац. рада України ; [наук. керівник Ярослав Вацулик]. - Київ : НАУ, 2013. - 598, [1] с.

Уперше з часу масового переселення чехів на українські землі видається книга, присвячена історії і культурі народу, який в мирі та злагоді жив і працював разом з іншими народами багатонаціональної України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779403

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 І-90.01

19. Київ: історія, архітектура, традиції [Текст] / [уклад.: О. Друг, Ю. Ференцева ; відп. ред. Ю. Ференцева]. - Київ : Балтія-Друк, 2016. - 103 с.

Оригінальне яскраве видання про Київ познайомить читача з внутрішнім життям міста, його багатою історією, давніми традиціями самоуправління, архітектурними символами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО34673

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)9 К-38

20. Ковальова, Наталія Анатоліївна.

Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. "Аграрна революція" в Україні 1902-1922 рр. [Текст] : [монографія] / Наталія Ковальова. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 367 с.

Монографію присвячено подіям «аграрної революції» в Наддніпрян­ській Україні як соціально-політичному конфлікту селян з поміщиками та державою в 1902-1922 рр. З'ясовано передумови «аграрної революції»: кон­флікти інтересів у галузі виробничих та соціальних відносин, виявлено мо­тивацію та рушійні сили селянських виступів 1902, 1905-1907 рр. На основі документальних та наративних джерел відтворено конфронтацію селянства та поміщицтва в 1917-1920 рр., проаналізовано протистояння сільської гро­мади й держави в 1917-1922 рр. Показано наслідки «аграрної революції» для українського селянства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804394

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5 К-56

21. Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України [Текст] : результати дослідж. / [Білинський О. О. та ін. ; редкол.: Скорий С. А. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т археології. - Київ : ІА НАН України, 2014. - 200, [1] с. :

Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлю­ються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57484

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 К-60

22. Короткі українські регіональні літописи [Текст] / упоряд. Валерій Шевчук. - Київ : Кліо, 2016. - 446 с.

Ця книга вперше в історії української історіографії збирає під спільною обкладинкою серію пам’яток із літописів, хронічок, компіляцій та реєстрів, складених у XVI–ХІХ століттях як у значних культурних центрах України, так і розкиданих по її території, через що називаємо їх регіональними. Частину історичного матеріалу автори запозичували із літописних зведень, а частину творили самостійно.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС61505

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 К-68

23. Куєвда, Володимир Терентійович.

Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект [Текст] / В. Т. Куєвда ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, Укр. культуролог. центр (м. Донецьк). - Донецьк : Український культурологічний центр : Донецьке відділення НТШ, 2007. - 264 с.

У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти між міфологічними відомостями та сучасними науковими уявленнями про світотворчі процеси. Викладаються провідні тенденції формування моделей поведінки, життєвих настановлень, ціннісних орієнтацій міфологічного походження.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686460

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 К-88

24. Лещенко, Наталка.

Українська культура. Свята. Традиції. Обряди [Текст] = Ukrainian culture. Festivals. Traditions. Customs / Наталка Лещенко, Руслан Павлюк ; [пер. англ.: І. Ільїна, О. Кальниченко, О. Стефановська ; фот.: В. Антонович та ін.]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 191 с.

У книзі ви знайдете відомості про звичаї, обряди, світогляд і побут українців, що охоплюють період з другої половини XIX до початку XXI ст., зразки фольклорних текстів і навіть уривки стенограм з експедицій етнографів-польовиків. Для зручності усі назви місцевостей подано за сучасним адміністративним поділом, зазначено також час запису. Текст супроводжують яскраві ілюстрації. Наприкінці книги подано спеціальний перелік науково-популярної літератури з етнографії та фольклору.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО34142

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 І-90

25. Листування Івана Огієнка (1909 - 1921) [Текст] / [упоряд. та авт. передм. В. Р. Адамський]. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 687 с.

У збірнику вміщено частину епістолярної спадщини культурно-освітнього та державного діяча І. І. Огієнка та листи до нього від членів родини, представників науки і культури, що зберігаються в Державному архіві Хмельницької області. Переважна більшість з них друкується вперше і відноситься до знакового періоду української історії – національного відродження 1917-1920 років.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792960

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 Л-63

26. Ліхтей, І. М.

"...Лихі літа...": криза чеської державності у 1278-1283 роках [Текст] : монографія / І. М. Ліхтей ; "Ужгородський національний університет", державний вищий навчальний заклад, Центр історичних студій з богемістики і словакістики. - Ужгород : Ліра, 2015. - 104 с.

У монографії простежено кризові явища, що охопили Чеську державу у період з кінця серпня 1278 р. по травень 1283 р.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790308

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(4Че) Л-65

27. Малаков, Дмитро Васильович.

Між Бульваром і Кудрявцем [Текст] : [розповіді про Київ] / Дмитро Малаков. - Київ : Либідь, 2015. - 77, [2] с.

Ця книжка запрошує читача оглянути район Києва, майже обійдений увагою дослідників. Проте він вельми цікавий і своїм архітектурним розмаїттям, і пам’яттю про багатьох визначних киян.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793142

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 М-18

28. Материк краєзнавства [Текст] : зб., присвяч. лауреатам Премії ім. Дмитра Яворницького Нац. спілки краєзнавців України / Нац. спілка краєзнавців України ; [за заг. ред. Олександра Реєнта ; упоряд.: Руслана Маньковська та ін.]. - К. : Промінь, 2013. - 133 с.

Загальноукраїнська премія імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України з 1992 р. присуджується щорічно окремим краєзнавцям, колективам краєзнавців або краєзнавчим організаціям і установам за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації історико-культурних і природних багатств рідного краю. У збірнику подано біографії лауреатів премії НСКУ ім. Дмитра Яворницького з 1992 по 2012 роки, а також відомості про організації, що отримали цю премію.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775663

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т2 М-34

29. Мельниченко, Володимир Юхимович.

Михайло Грушевський у Москві [Текст] : авт. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко. - Київ : Либідь, 2015. - 565, [2] с.

Ця масштабна авторська енциклопедія-хроноскоп завершує трилогію про перебування великих українців – Шевченка, Гоголя, Грушевського – в Москві. Зосередившись на малодосліджених сторінках біографії вченого, автор для розкриття постаті Михайла Грушевського і його доби аналізує, а іноді й відкриває архівні джерела, праці, публічні та приватні документи, спогади, листування. У книзі безліч імен відомих людей, які в московські періоди життя Грушевського співпрацювали, зустрічалися, листувалися з ним. Створено панораму пам’ятних місць і адрес у Москві, пов’язаних з великим українцем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33933

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 М-48

30. Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України [Текст] / [К. Галушко та ін. ; упоряд. К. Галушко]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 350, [16] с.

Як укорінювалася назва "Україна" протягом століть? Як формувалася територія України? Якою символікою користувалися наші предки? Як утворилися та змінювалися державні кордони України? Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800450

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 Н-30

31. Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки, XVII - 60-ті роки XIX століття [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / [Б. М. Гончар та ін. ; за ред. Б. М. Гончара] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 735 с.

Висвітлено історію Великої Британії, Італії, Німеччини, Франції, Австрії, США, а також міжнародні відносини й розвиток західної культури в XVII - 60-х рр. XIX ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791328

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)5 Н-72

32. Платонов, Владимир Петрович.

Старое. Новое. Вечное [Текст] / Владимир Платонов. - Д. : Арт-Пресс, 2013. - 365, [2] с.

Нова художньо-документальна книга Володимира Платонова – це продовження серії нарисів і оповідань про Подвижників, неорди­нарних Особистостей і справжніх Патріотів, які навіть під градом життєвих негараздів і несприятливих обставин робили велику і благородну справу. Видання ілюстроване унікальними фотографіями та репродукціями невідомих художніх робіт.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770832

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 П-37

33. Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів". Воєнна історія України від давнини до сьогодення [Текст] / [Б. Черкас та ін. ; упоряд. Кирило Галушко]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 350, [16] с.

Які військові конфлікти відбувалися на українських теренах? На чому тримаються українські воєнні традиції? Що треба згадати і відновити, про що нагадувати постійно? Що в нашій історії факти, а що — пропаганда? Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800449

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 П-49

34. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. [Текст] : [зб. ст.] / [ред. кол.: В. Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]; Нац. акад. України, Ін-т історії України. - К. : [б.в.], 2007 .  Вип. 7. - 2012. - 317 с.

Збірник присвячений висвітленню різних аспектів історії Української революції 1917 1921 рр. Автори висвітлюють рефлексії визначних діячів та сучасників тієї доби, проблеми політичної й соціальної історії, культурного життя в добу визвольних змагань 1917-1921 рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350293/7

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)711 П-78

35. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. [Текст] : [зб. ст.] / [редкол.: В. Ф. Верстюк (голов. ред.) та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : [б. в.], 2007 . Вип. 9 / [Бойко О. Д. та ін.]. - 2013. - 423 с.

Основну частину збірника складають статті, підготовлені на основі виступів учасників наукової конференції «Українська держава гетьмана Павла Скоропад­ського: проблеми дослідження (до 95-ї річниці проголошення)» (Чернігів, 16 трав­ня 2013 р.), а також містить археографічні публікації та рецензії на нові видання з історії Української революції 1917-1921 рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350293/9

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)711 П-78

36. Роздобудько, М. В.

Що розповідають та приховують археологічні пам'ятки [Текст] / М. В. Роздобудько ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. - 301, [49] с.

У книзі розповідається про різночасові пам'ятки Середнього Подніпров'я, які містять не розшифровану й дотепер інформацію з далекого минулого. Питання, що постають під час дослідження цих пам'яток та археологічних культур, до яких вони належать, не менш цікаві й захоплюючі, аніж таємниці загадкових культур далеких екзотичних країн. Відповіді на ці та багато інших питань можуть суттєво змінити деякі усталені погляди на нашу прадавню історію. Справжня історія набагато цікавіша найпатріотичніших вигадок, котрих тепер не бракує.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798674

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 Р-64

37. Руїна [Текст] : [прозові твори, іст. дослідж., докум. матеріали] / [упоряд. і передм. О. І. Гуржія]. - Київ : Вид-во гуманітар. літ., 2015. - 429, [2] с.

Ця книга охоплює події в Україні другої половини XVII століття, що увійшли в її історію під назвою «Руїна». До видання включені прозові твори, історичні дослідження, документальні матеріали, котрі яскраво характеризують одну із найтрагічніших сторінок історії нашої держави. Книга доповнена хронологією, картою того часу, примітками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795628

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Р-83

38. Сергійчук, Володимир.

Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства [Текст] / Володимир Сергійчук. - Вид. 3-тє, допов. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. - 168 с.

У пропонованій книзі на основі архівних документів і спо­гадів очевидців обґрунтовується закономірність визначення Голодомору 1932—1933 років в Україні геноцидом українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання злочинів проти людства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799811

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71 С-32

39. Середньовічні міста Полісся [Текст] / [Башков О. О. та ін. ; редкол.: Толочко П. П. та ін.] ; НАН України, Ін-т археології. - Київ : [б. в.], 2013. - 252 с.

Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлю­ються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріаль­на та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33326

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 С-32

40. Українські традиції і звичаї [Текст] : для дітей серед. шк. віку / авт.-упоряд. В. М. Скляренко. - Х. : Фоліо, 2007. - 318 с.

Українці – одна з найдавніших націй у світі, яка має багаті народні традиції. А чи відомо тобі, де витоки цих традицій, як формувалися вірування, обряди та світогляд нашого народу – весь той великий скарб народної мудрості, який ти отримав у спадок від своїх пращурів? Саме про це йдеться у цій книзі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА687117

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 С-43

41. Слабченко, Євген Антонович (1899 - 1966).

Дипломатична історія України [Текст] / Євген Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. - Київ : Кліо, 2016. - 493, [1] с.

У виданні вперше публікується праця «Дипломатична історія України» Є. А. Слабченка, українського громадського діяча в еміграції, кінорежисера, кінооператора, колекціонера бібліотечних і архівних зібрань, відомого у світовому кіномистецтві як Ежен Деслав. Машинопис праці зберігається в архіві Осередку української культури і освіти (Вінніпег, Манітоба, Канада). У праці висвітлено історію України як суверенної держави від Київської Русі до Української Народної Республіки через процес боротьби за незалежність шляхом як дипломатичних зусиль, так і збройної боротьби, її роль як регіонального і міжнародного гравця, налагодження контактів з іншими країнами та організацію дипломатичної служби. Особливість тексту полягає в популярному стилі викладу, підкресленій демонстрації відданості автора українській ідеї, героїзації подвигів козацтва, інтересі до питань дипломатичного протоколу, висвітленні української історії через дипломатичні акції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804804

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 С-47

42. Сорока, Юрій Михайлович.

Населення західноукраїнських земель: етнополітичний та демографічний вимір, 1939 - 1950-ті роки [Текст] : монографія / Ю. М. Сорока ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 415 с.

На основі широкого кола джерел всебічно і системно досліджено етнографічні процеси в західних областях України у 1939-1950-х рр., зміни в чисельності, складі та структурі населення, його соціальний, культурний та духовний розвиток, участь у суспільно-політичному і господарському житті, в українському русі опору. Здійснено системний аналіз змін суспільно-політичного, адміністративного устрою та їх вплив на склад і структуру населення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791224

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)33 С-65

43. СССР - Германия [Текст]. - Репр. литов. изд. 1989 г. - Харьков : Права людини, 2014 . Ч. 2 : 1939-1941 : док. и материалы о совет.-герман. отношениях с сент. 1939 г. по июнь 1941 г. / [сост. Ю. Фельштинский ; предисл. А. Авторханова]. - 2014. - 268 с.

Обнародованные в настоящем издании дипломатические доку­менты 1939-1941 годов, уже давно и широко известные обществен­ности ФРГ и других западных стран, представляют для нас необы­чайный интерес. До сих пор в подобного рода советских сборниках столь полно не отражались отношения между СССР и фашистской Германией в указанный период. Наши историки ограничивались крат­ким упоминанием о договорах от 23 августа и 28 сентября 1939 года и вовсе умалчивали о секретных приложениях к ним. Предание гласности таких материалов поможет глубже разобраться в сложных исторических перипетиях 1939-1941 годов и удовлетворит законный интерес к ним общественности Прибалтийских республик. Ведь секретные дополни­тельные протоколы, подписанные СССР и Германией накануне и в начале Второй мировой войны, предрешили судьбу трех независимых государств — Литвы, Латвии и Эстонии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355270/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)62 С-76 II

44. Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) [Текст] : [монографія] / [Миронець Надія та ін. ; редкол.: О. О. Маврін (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : [б. в.], 2013. - 249, [13] с.

У колективній монографії вперше в українській історіографії розлого висвітлено постать Петра Януарійовича Стебницького – українського громадського і політичного діяча, видавця, публіциста, благодійника. Охарактеризована його діяльність на культурно-просвітницькій ниві у Петербурзі, участь в Українській революції. Постать П.Я. Стебницького показано у взаєминах із однодумцями та охарактеризовано його спадщину в архівах України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783320

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5 С-79

45. Схід і Південь України: час, простір, соціум [Текст] : колект. монографія : у 2 т. / відп. ред. - акад. НАН України В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014 . Т. 1 / [Лариса Буряк та ін.]. - 2014. - 377 с.

Колективна монографія присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню нових просторово-часових підходів до дослідження регіональної специфіки Сходу і Півдня України. У полі зору авторів – історичні витоки диспропорцій і асиметрій у регіональному розвитку регіонів, глибинні причини незбігу політичних орієнтацій, ментальності та історичної пам'яті населення. В основу монографії покладено матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми» (червень 2014 p.),

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355461/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 С-92 I

46. Таранець, Валентин Григорович.

Українці: етнос і мова [Текст] : монографія / В. Г. Таранець ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., Міжнар. гуманіт. ун-т. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 363 с.

Зазначена монографія завершує розгляд проблеми слов’янського етногенезу, зокрема походження давньоукраїнського етносу та його мови, витоки яких знаходяться в індоєвропейському суспільному та мовному середовищі. У першому розділі розглянуто слов’янський етнонімікон з позицій походження племінних найменувань із індоєвропейського родоводу, в якому розрізнялися ‘землероби’ та ‘скотарі’, другий розділ присвячено аналізу загальнослов’янських мовних особливостей. Заключний, третій розділ становить собою розгляд міграції карпатських племен на Північ до Балтійського моря, в регіоні якого засвідчені сліди помешкань племен гуцулів, бойків, лемків, укрів. Зазначені племена стали основою утворення давньоукраїнського етносу, а відповідні діалекти привели до формування давньоукраїнської мови.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774660

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 Т-19

47. 1933: "І чого ви ще живі?" [Текст] / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Тетяна Боряк. - Київ : Кліо, 2016. - 719 с.

Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноустановленою є думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до конфіскації їжі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805830

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71 Т-44

48. Українська Друга світова [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 трав. 2015 р., м. Київ) / НДІ українознавства, Укр. ін-т нац. пам'яті, Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Яременко В. М. ; редкол.: В'ятрович В. М. та ін.]. - Київ : К.І.С., 2015. - 207 с.

Матеріали конференції присвячено проблемам історії періоду Другої світової війни та формуванню історичної пам’яті в Україні про цю подію.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799600

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)72 У-45

49. Українська родина. Обряди і традиції [Текст] : [етногр. нариси, наук. розвідки, польові дослідж.] / [Л. Орел та ін.] ; [упоряд.] Лідія Орел. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2015. - 510, [49] с.

Книга висвітлює звичаї та обряди українського народу, які здавна були збережені і передавалися від покоління до покоління впродовж його життя та побуту: родини, хрестини, пострижини, ярмаркування тощо. Подано відомості про народне будівництво (хата, громадські будівлі, вітряки). Це етнографічні нариси, наукові розвідки та польові дослідження. Видання має календарні та родинно-побутові пісні з нотами, ілюстроване кольоровими та чорно-білими світлинами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795974

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 У-45

50. Українське козацтво [Текст] = The cossacks of Ukraine / [авт.-уклад. Борис Черкас ; авт. ст.: І. Марзалюк та ін. ; фот. Олександра Іванова та ін.]. - Київ : Балтія друк, 2015. - 197, [3] с.

Видання присвячене періоду формування та виходу на політичні горизонти Європи українського козацтва, яке зародилося як військовий промисел в інтересах тих держав, які займали українські землі або вважали їх об'єктом свого впливу, але згодом, по суті, перейняло національні традиції держави, які перервалися після відходу з історичної сцени Київського і Галицько-Волинського князівств. Видання є науково-популярним і містить великий ілюстративний блок (близько 400 ілюстрацій): портрети історичних персонажів тих часів, унікальні документи, фото археологічних і архітектурних пам'яток. На допомогу читачам по всьому об'єму видання пропонується зручний тлумачний словник термінів, назв, подій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33877

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 У-45

51. Хомчук, Оксана Олексіївна.

Аляска після Росії [Текст] : [монографія] / Оксана Хомчук, Тарас Хомчук. - Київ ; Чикаґо : КВІЦ, 2016. - 893, [1] с.

У книзі, розрахованій на істориків-фахівців та широке коло читачів, подано детальну реконструкцію історичних подій, побуту і стану населення на Алясці в перші кілька років після її продажу Сполученим Штатам, в загальноісторичному контексті розвитку православної церкви в Америці до і після 1867 року.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804917

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(7США) Х-76

52. Черноіваненко, Віталій.

Кумран і рукописи Мертвого моря. Авторство, ідентифікація, історіографія [Текст] : [монографія] / Віталій Черноіваненко. - Київ : Дух і Літера, 2014. - 250 с.

Цю монографію присвячено двом важливим питанням кумраністики: авторству рукописів Мертвого моря й ідентифікації Кумрану. Автор розглядає й характеризує спроби перших інтерпретацій щодо походження рукописів Мертвого моря, аналізує положення кумрано-есейської теорії, відстежує процес міфологізації «есейського спадку» і виокремлює основні її засоби. У книзі узагальнено результати археологічних досліджень попередніх десятиліть і систематизовано всі відомі теорії щодо означених питань; також прослідковано появу й еволюцію єрусалимської теорії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790242

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т2 Ч-49

53. Шкільник, Михайло.

Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. [Текст] : спомини і роздуми / Михайло Шкільник ; упоряд., [авт. вступ. ст.] Владислав Верстюк. - Київ : Кліо, 2016. - 511 с.

Спогади і роздуми М. Шкільника відтворюють доленосні для України події революції 1917-1921 рр., час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української державності. Книга насичена цікавим фактичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам’яті автора. Він, урядовець тогочасних українських міністерств, подає своє бачення революційних подій, аналізує їх та намагається знайти причини поразок визвольних змагань. Одна з них, на його думку, дискредитація української ідеї П.Скоропадським, який під вивіскою «Української Держави» готував відновлення «єдиної і неподільної» Росії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804799

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71 Ш-66

54. Шляхов, Олексій Борисович.

Україна в умовах модернізації та загострення соціального конфлікту (кінець XIX - початок XX ст.) [Текст] : [монографія] / О. Б. Шляхов. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 399 с.

У монографії розглянуто прояви та результати модернізаційних процесів в економічній та соціальній сферах в українських землях Російської імперії кінця XIX - початку XX ст. Видання містить вели­ку кількість документальних свідчень щодо результатів та наслідків політики царизму із штучного прискорення розвитку промисловості в пореформену добу, матеріалів, які розкривають тогочасний інду­стріальний потенціал українських земель. Висвітлено витоки соціаль­ного конфлікту в українському суспільстві, особливості боротьби між працею та капіталом. Особливе місце приділено становищу в південноукраїнських губерніях царської Росії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804531

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5 Ш-70

55. Шпик, Ігор.

Болгарія і Південно-Західна Русь: релігійно-культурні відносини останньої чверті XIV - першої половини XVI ст. [Текст] : [навч. посіб. зі спецкурсу] / Ігор Шпик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т, Ін-т славістики. - Львів : Паіс, 2014. - 235 с.

У посібнику висвітлені релігійно-культурні відносини Болгарії та Південно-Західної Русі останньої чверті XIV – першої половини XVI ст. На широкому суспільно-політичному та релігійно-культурному тлі епохи розглянуто низку взаємопов’язаних явищ і процесів: діяльність руських митрополитів – вихідців з Болгарії, переселення та мандрівки болгар на Русь, болгарсько-руська книжно-літературна взаємодія, а також поширення і рецепція досягнень болгарського книжкового мистецтва та іконопису на південно-західних землях Русі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788572

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(4Бл) Ш-83

56. Этнические немцы России: исторический феномен "народа в пути" [Текст] : материалы XII междунар. конф., Москва, 18-20 сентября 2008 г. / Междунар. ассоц. исследователей истории и культуры рос. немцев [и др.] ; [науч. ред. А. А. Герман]. - М. : [МСНК-пресс], 2009. - 631 с.

Проводящийся в рамках деятельности Международной ассоциации исследо­вателей истории и культуры российских немцев (МАИИКРН) примерно с 2004 г. второй этап исследований истории и культуры российских немцев призван выйти за рамки «чистой» истории российских немцев, на основе глубокого системно­го анализа связать ее с национальной историей России и стран построссийско-имперского и постсоветского пространства. В работе конференции приняло участие около 60 исследователей из 7 стран мира, более половины из них - доктора наук, профессора. В на­стоящем сборнике опубликовано 55 докладов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА736161

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2…) Э-91

 

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138