Державні фінанси. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Державні фінанси — це складова фінансової системи держави, її центральна сфера, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток.

За своєю економічною сутністю державні фінанси — це сукупність розподільно-перерозподільних відносин, що виникають у процесі формування і використання фінансових ресурсів держави, призначених для забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.

З допомогою державних фінансів держава розподіляє і перерозподіляє значну частину валового внутрішнього продукту, який є головним об’єктом фінансових відносин. Суб’єктами державних фінансів, з одного боку, є держава, з іншого — населення і підприємницькі структури. Державні фінанси як провідна сфера фінансової системи держави опосередковують майже 80 % усіх фінансових ресурсів і охоплюють різноманітні фінансові інституції, за допомогою яких держава здійснює свою фінансову діяльність. До складу державних фінансів включають: сукупність усіх бюджетів держави; централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення; фінанси підприємств і організацій державної та комунальної форм власності; державний кредит; державне особисте і майнове страхування.

Функціонування державних фінансів невіддільне від держави. Їх необхідність зумовлена тим, що за будь-якого типу економічної системи основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути задоволені через ринковий механізм, тобто через попит і пропонування, а також особисто кожним громадянином з огляду на відповідні об’єктивні причини. До цих потреб належать, зокрема, структурна перебудова економіки, захист навколишнього середовища, оборона, правопорядок, проведення фундаментальних наукових досліджень, загальна освіта, підготовка кадрів, соціальне забезпечення й страхування, охорона здоров’я тощо. Виходячи з цього держава будує свою фінансову політику, визначаючи рівень втручання у господарську діяльність виробничих структур і соціального забезпечення своїх громадян. Від цих факторів залежить, яка частка валового внутрішнього продукту має зосереджуватися у фінансових інституціях, створюваних державою.

Аналіз теоретичних концепцій і практики промислово розвинутих країн показує, що в умовах ринкової економіки держава бере на себе вирішення тих завдань, які не можуть розв’язуватися приватним сектором, або розв’язуються ним неефективно, тобто державний сектор є необхідним, щоб суспільство залишалось життєздатним. Сучасна економічна теорія розглядає державний сектор у взаємодії з приватним, включаючи до аналізу обидва ці сектори, а економіка промислово розвинутих країн являє собою змішані системи, в яких можливості держави і приватного сектору взаємодіють.

Держава коригує неспроможність ринку, надаючи суспільні блага і вживаючи заходів проти негативних зовнішніх ефектів. В умовах недосконалої конкуренції держава проводить політику захисту споживача, організовуючи надання відповідної інформації або втручаючись у процеси ціноутворення приватними виробниками монополістами.

1. Азаренкова Галина Михайлівна.

Фінанси [Текст] : практикум / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко. - К. : Знання, 2008. - 279 с.

За змістом посібник відповідає програмі дисципліни “Фінанси” для студентів, які навчаються за напрямом. “Економіка і підприємництво”. Завдання авторів полягало в активізації самостійної роботи студентів. Після кожної теми подано основні терміни і поняття, методичні рекомендації, питання до семінарських занять та для самостійного опрацювання, структурно-логічні схеми, тести та кросворди. Використано диференційований підхід до викладення навчального матеріалу: в кожному завданні містяться різні за складністю запитання з урахуванням

рівня знань студентів. Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, викладачів та науковців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 699456

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)А-35

2. Азаренкова Галина Михайлівна.

Антикризове регулювання руху грошових потоків суб'єктів господарювання [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов, М. І. Гойхман ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 238 с

У дослідженні уточнено зміст понять "фінансовий ризик" і "грошовий потік" як складових системи антикризового регулювання руху грошових потоків. Систематизовано класифікаційні ознаки фінансових ризиків, які впливають на величину грошового потоку, та означено інструментарій антикризового регулювання руху грошових потоків. Діагностовано рівень фінансового ризику банківського сектору за допомогою системи індикаторів ефективності грошового потоку. Визначено граничні параметри антикризового регулювання руху грошових потоків контрагентів банку за допомогою методів фінансового аналізу. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення антикризового регулювання руху грошових потоків суб'єктів господарювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 789170

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 А-35

3. Алєксєєв, Ігор Валентинович.

Основи теорії фінансів [Текст] : навч. посібник для студ. стаціонарної та заоч. форм навч. базового напряму 0602 "Прикладна математика" / І. В. Алєксєєв [и др.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. - 144 c.

Розкрито предмет та зміст теорії фінансів, макроекономічні аспекти фінансових моделей ринку, елементи теорії грошей та складові грошового обігу, організаційну побудову бухгалтерського обліку, принципи організування податкової та банківської систем, фінансовий аналіз як складового елементу фінансового менеджменту, зовнішньоекономічну діяльність держави, економіко-математичне моделювання фінансово-кредитних процесів.
Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів. Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного сектору економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 695040

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)А-47

4. Ареф'єва Олена Володимирівна.

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Ареф'єва ; Європейський ун-т. - К. : Видавництво Європейського університету, 2002. - 93 с.

Навчально-методичний посібник дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів заочної форми навчання складається з навчальної програми, практичних завдань, ситуаційних вправ, тематики контрольних робіт, переліку питань до іспиту.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 629607

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 А-80

5. Артус Мирослав Миколайович.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Артус ; Європейський ун-т. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2005. - 197 с.

Розглянуто сутність і функції фінансів, фінансових ресурсів, політики та механізму. Висвітлено особливості функціонування фінансів на макро- та мікроекономічному рівнях, системи державних фінансів, фінансів підприємств, страхування та контролю за сучасних умов господарювання. Запропоновано класифікацію страхової діяльності, державного кредиту, податків і податкових платежів. Охарактеризовано принципи побудови бюджетної системи України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 667281

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 А-86

6. Базилевич Віктор Дмитрович.

Державні фінанси [Текст] : навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; заг. ред. В. Д. Базилевич. - К. : Атіка, 2002. - 368 с.

У навчальному посібнику розкривається економічна природа державних фінансів, логічно вибудовується система формування доходів та видатків Державного бюджету, аналізуються причини бюджетного дефіциту, визначаються принципи побудови оптимальної податкової системи, що особ­ливо актуально в умовах трансформаційних пере­творень економіки України.

У роботі оригінально розв’язуються питання управління державними фінансами та контролю за їх використанням. Матеріал подано з урахуванням діючих нормативних документів та Бюджетного кодексу, також вводиться новітній категоріальний апарат кредитно-фінансових відносин. Навчальний посібник є органічною складовою системи підго­товки економістів (як практиків, так і теоретиків), буде важливим джерелом знань для всіх, хто праг­не мати системні, ґрунтовні знання у фінансовій сфері України, намагається самостійно розібратися у складних проблемах сучасного бюджетотворення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 624543

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Б-17

7. Бланк Игорь Александрович.

Управление денежными потоками [Текст] / И. А. Бланк. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - К. : Эльга ; К. : Ника-Центр, 2007. - 752 с.:

В книге рассматривается основной круг вопросов управления денежными потоками предприятия в современных условиях. В ней изложен теоретический базис управления денежными потоками; сформулированы сущность, цель и функции этого управления; рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий, определены формы связей денежных потоков предприятия с различными видами и сегментами товарного и финансового рынков. Книга знакомит с современными методами разработки политики управления денежными потоками предприятия, особенностями механизмов управления ими в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат. Книга рассчитана на руководителей и финансовых менеджеров предприятий, преподавателей и студентов экономических вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 689672

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Б-68

8. Бондарчук, Ігор Володимирович.

Вплив державної інвестиційної політики на формування фондового ринку в Україні [Текст] / І. В. Бондарчук ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К. : Видавництво "К.І.С.", 2005. - 412 с.

Монографія присвячена висвітленню питань формування та реалізації державної інвестиційної політики та її впливу на функціонування фондового ринку України.

Для державних службовців, студентів, аспірантів, докторан­тів, викладачів і науковців, експертів у сфері державного управ­ління, фахівців фондового ринку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 665212

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Б-81

9. Буряченко Андрій Євгенович.

Фінансовий потенціал регіонального розвитку [Текст] : монографія / А. Є. Буряченко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 342 с.

У монографії розкрито значення фінансового потенціалу у системі економічних відносин державних і місцевих органів влади та управління. Визначено місце та роль місцевих фінансів у процесі формування та раціонального використання фінансового потенціалу. Особливу увагу приділено дослідженню впливу урбанізаційних процесів на фінансовий потенціал регіону. Здійснено комплексний аналіз регіональної асиметрії економічного розвитку, запропоновано параметри її фінансового аналізу та механізми вирівнювання у згладжуванні диспропорцій розвитку. Розроблено пропозиції щодо активізації діяльності місцевої влади з нарощування й ефективного використання фінансового потенціалу регіону.

Для працівників фінансових органів, фінансових підрозділів підприємств місцевого господарства, фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 771486

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Б-91

10. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. В. Панкевич [и др.]. - К. : Знання, 2006. - 293 с.

У навчальному посібнику розкрито поняття бюджетного менеджменту, зміст і структуру бюджетного процесу, суть бюджетного календаря тощо, наведено бюджетну класифікацію, а також вміщено словник основних термінів до курсу "Бюджетний менеджмент", який допоможе студентам глибше зрозуміти викладений матеріал, оволодіти ґрунтовними знаннями про бюджетну систему та функціонування бюджетного процесу.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, практиків, працівників і керівників бюджетної сфери.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 678217

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)Б-98

11. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій [та ін.] ; ред. С. І. Юрій, Й. М. Бескид. - К. : НІОС, 2000. - 400 с.

У навчальному посыбнику висвітлюються питання економічного змісту бюджету, бюджетного устрою та бюджетної системи, державного кредиту. Обґрунтовується також система доходів і видатків держави. Приділяється увага податкам в економічній сфері, наводиться їхня характеристика, досліджується сутність роботи з бюджетного планування, соціально-культурних установ, фінансування науки, різних галузей економіки, соціальної сфери, оборони та управління.
Розглядається проблема бюджетного процесу, механізм виконання державного бюджету за допомогою органів Держказаначейства, відслідковуються питання контролю за виконням бюджету, здійснення перевірок і нагляду з боку податкових та контрольно-ревізійних органів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 596698

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Б-98

12. Васильева, Марина Владимировна.

Финансовая политика [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит" / М. В. Васильева [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 220 с.

В учебном пособии рассмотрены теоретические и научно-методологические аспекты проведения финансовой политики субъектами различного уровня управления. Подробно раскрыты вопросы реализации денежно-кредитной, бюджетной, инвестиционной и налоговой политики на государственном уровне.
Учебное пособие адресовано студентам, преподавателям, аспирантам, государственным служащим, специалистам финансовой сферы.
Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 702069

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)В-19

13. Висоцька, Інна Борисівна.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Висоцька ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : [б. в.], 2010. - 255 с.

Розкриваються теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі економіки та підприємництва. Висвітлено історичні етапи розвитку фінансів, визначено складові фінансової системи держави, форми та види фінансових ресурсів. Розглянуто бюджетну систему та бюджетну політику, структуру доходів та видатків державного бюджету, управління державним боргом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 735326

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 В-53

14. Волощук Марта Гнатівна.

Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Волощук, М. В. Менджул ; Ужгород. нац. ун-т, Територ. від-ня Асоц. платників податків у Закарпат. обл., Громад. рада при Закарпат. обл. держ. адмін. . - Ужгород : Вид-во Олесандри Гаркуші, 2013. - 236 с.

Навчальний посібник з дисципліни “Фінансове право“ розроблений згідно з вимогами Болонського процесу та відповідає навчальній програмі із зазначеної дисципліни у вищих навчальних закладах. У посібнику висвітлені теми із Загальної та Особливої частини фінансового права, міститься практикум із питаннями для роботи на практичних заняттях, задачами, тестами для самоконтролю знань студентів, а також перелік рекомендованої літератури. Посібник розрахований на викладачів і студентів юридичних та економічних факультетів, працівників податкових органів, практикуючих юристів та економістів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 775034

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 В-68

15. Голинська, О. В.

Механізми державного управління бюджетами через інструменти програмно-цільового методу [Текст] : [монографія] / Голинська О. В. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О. : ВМВ, 2013. - 272 с.

Монографія включає системне дослідження з удосконалення системи управління місцевими бюджетами з використанням інструментів програмно-цільового методу. У монографії висвітлені такі питання як взаємозв’язок бюджетної політики та бюджетного механізму, його склад та комплексність, основні позиції та компоненти бюджетних програм та результативних показників. Обґрунтовано умови запровадження програмно-цільового методу, а також описана система середньострокового планування та прогнозування як обов’язкове середовище його функціонування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 774167

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Г-60

16. Государственный финансовый контроль [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 060400 "Финансы и кредит", 061000 "Государственное и муниципальное управление", 521400 "Юриспруденция" / С. В. Степашин [и др.]. - СПб. [и др.] : Питер, 2004. - 556 с.

Учебник знакомит студентов с теорией и практикой государственного финансового контроля в России и зарубежных странах. Авторы подробно анализируют нормативно-правовую базу государственного финансового контроля, структуру, задачи и функции органов финансового контроля различных уровней, систему их координации и взаимосвязей. Важнейшее место в книге отведено методологии государственного финансового контроля, рассмотренной с системных позиций. Словарь терминов государственного финансового контроля раскрывает его основные понятия. Наличие широкого спектра методик и приложений позволит получить практические навыки в проведении финансового контроля.

Рекомендован студентам, обучающимся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция", аспирантам, докторантам и преподавателям высших учебных заведений. Учебник будет полезен сотрудникам контрольно-счетных органов, а также руководителям и работникам финансовых и бухгалтерских служб предприятий и организаций, которые подлежат проверкам со стороны органов государственного финансового контроля.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 654543

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Г-72

17. Дєєва Надія Миколаївна.

Державні фінанси і бюджетний процес [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Дєєва ; Національна академія держ. управління при Президентові України, Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. - 260 с.

Викладені наукові положення щодо державного регулювання в перехідній економіці, засади побудови та функціонування фінансової та бюджетної систем. Подано загальноприйняту бюджетну термінологію, розкрито джерела доходів до державного та місцевих бюджетів, механізм установлення та здійснення видаткових повноважень. Розглянуто введені до бюджетного законодавства норми, які регламентують державні запозичення, умови надання державних гарантій, розмежування повноважень і відповідальності різних гілок влади.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 678723

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)Д-26

18. Державна політика стабілізації фінансів підприємств [Текст] : монографія / [Даниленко А. І. та ін.] ; за ред чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2011. - 451 с.

У монографії викладені результати досліджень, що охоплюють методологічні проблеми державної регуляторної політики в сфері фінансів реального сектора та канали і сфери можливого впливу держави на фінансовий стан підприємств. Особливу увагу приділено: податковим інструментам зміцнення фінансового стану підприємств; розвитку кредитних відносин між комерційними банками і підприємствами щодо формування оборотних коштів промислових підприємств і механізму залучення інвестиційного капіталу підприємствами на фондовому ринку; питанням методичних підходів до аналізу і оцінки фінансової стійкості підприємств; проблемі збитковості, фінансового планування та антикризового управління.

Для науковців, державних службовців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 752618

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Д-36

19. Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах [Текст] : зб. есеїв на честь Ричарда Берда / пер. з англ. Р. Ткачук ; упоряд. Х. Мартинес-Васкес, Д. Алм ; наук. ред. Л. Ільченко-Сюйва. - К. : К.І.С., 2006. - 400 с.

Книга є збіркою есеїв та ситуативних досліджень, проведених у різних перехідних і розвиткових країнах. Проаналізовано та порівняно ступені розвитку держфінансових, бюджетних і податкових систем, а також подано пропозиції щодо підвищення ефектив­ності регулювання у сфері державних фінансів. Особливу увагу приділено країнам Цен­тральної та Східної Європи і країнам—членам Європейського Союзу.

Для фахівців у галузі державних фінансів, податкової політики, державного вряду- вання, а також студентів, аспірантів, викладачів і науковців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 674140

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)Д-36

20. Зюнькін Анатолій Григорович.

Фінансове право [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Г. Зюнькін ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 4-те вид., доп. - К. : Персонал, 2008. - 561 c.

У доступній формі розкрито основні інститути фінансового права, категорії та поняття на

базі сучасного фінансового законодавства України.

Наведено короткий словник термінів, що використовуються у фінансовому праві, а також додатки — витяги із основної нормативно-правової бази фінансової діяльності держави.

Для студентів бакалаврату, магістрів, а також всіх, хто цікавиться питаннями фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 695295

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 1)З-98

21. Карлін Микола Іванович.

Бюджетна система України [Текст] : навч. посібник / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. - 428 с.

У навчальному посібнику аналізуються структура бюджетної системи України, доходи і видатки бюджетів різних рівнів. Значну увагу приділено з’ясуванню особливостей фінансування бюджет­них установ та організацій різних видів (навчальних закладів, лікувальних установ, органів державної влади тощо). Для кращого засвоєння студентами викладеного матеріалу у посібнику наведені приклади розрахунків за кодами витрат кошторисів різних бю­джетних установ нашої країни. За змістом і методикою подання матеріалу посібник відповідає програмі нормативного курсу “Бю­джетна система України” і сучасним стандартам освіти.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Фінанси”. Книга може бути використана також студентами інших спеціальностей, які вивчають курси “Фінанси”, “Податкова система України”, “Бюджетний менеджмент”.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 704084

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-23

22. Карлін Микола Іванович.

Державні фінанси України [Текст] : навчальний посібник / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. - 349 с.

У навчальному посібнику розкриваються сутність і структура державних фінансів України. Значну увагу приділено Державному бюджету України, податковій системі, фінансам державних підприємств, установ і організацій. Висвітлено також питання фінансування соціальної сфери України, основні функції державних фінансових органів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 692060

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)К-23

23. Кириленко Ольга Павлівна.

Теорія і практика бюджетних інвестицій [Текст] / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. - Т. : Економічна думка, 2007. - 288 c

В монографії висвітлюються основи інвестиційної складової державного ьа місцевих бюджетів, її роль в економіці країни. Розглянуто вітчизняну практику планування капітальних  видатків бюджету. Проаналізовано динаміку і структуру інвестицій державного та місцевих бюджетів, а також джерел їх фінансового забезпечення в Україні. Розкрито проблеми бюджетного  інвестування, розроблено й обгрунтовано концептуальні підходи до вдосконалення порядку планування  та здійснення бюджетних капітальних видатків. Окреслено пріоритетні шляхи зміцнення джерел інвестицій державного та місцевих бюджетів.   

Монографія розрахована на наукових працівників, фахівців фінансових органів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також усіх тих, хто досліджує проблеми бюджетної політики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 686179

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)К-43

24. Ковальчук Андрій Трохимович.

Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку [Текст] / А. Т. Ковальчук. - К. : Парламентське видавництво, 2007. - 488 с.

Особливістю монографії є те, що в ній фактично вперше запропоновано принципово новий підхід до розуміння і трак­тування об’єкта та предмета фінансового права. Вперше здій­снюється аналіз таких науково не розроблених проблем: фі­нансове право як інститут ринкового регулювання, юридичні факти в системі фінансового права; юридичні конструкції, їх місце і роль у фінансовому праві; фінансові правопорушення та фінансово-правова відповідальність тощо.

Фінансове право подається не лише як галузь науки, але як феномен, що має унікальне суспільне значення і відіграє особливу роль у практичному житті, оскільки врегульовує вкрай гострі, перманентно відновлювані колізії у фінансовій сфері, узгоджує широке розмаїття економічних інтересів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 686843

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 1)К-56

25. Крайник Ольга П..

Місцеві бюджети [Текст] : навч. посіб. / О. П. Крайник ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. - 184 с.

Висвітлено основи управління бюджетним процесом на місцевому рівні, зокрема підходи до формування доходної та видаткової частин місцевих бюджетів, суть та умови надання трансфертів, особливості формування та використання бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Для слухачів різних форм навчання магістерської програми за напрямком “Державне управління”, слухачів центрів підвищення кваліфікації державних службовців та студентів вищих навчальних закладів за напрямком “Фінанси”.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 691601

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)К-78

26. Кудряшов Василь Павлович.

Курс фінансів [Текст] : навч. посібник / В. П. Кудряшов. - К. : Знання, 2008. - 431 с.

У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії фінансів та особливості їх реалізації у практичній діяльності. Посібник устаткований необхідними схемами (78) і таблицями (18). Для поглибленого засвоєння матеріалу до кожної теми розроблено навчальні тренінги, до складу яких входять задачі, приклади розрахунків найважливіших показників фінансової діяльності, тести, контрольні запитання. В кінці книги наведено список рекомендованої літератури і перелік нормативних документів, що регламентують фінансову діяльність в Україні. За змістом посібник відповідає програмі нормативної дисципліни "Фінанси" для студентів, що навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво".

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, бізнесменів, усіх, хто вивчає курс "Фінанси".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 699274

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)К-88

27. Луніна Інна Олександрівна.

Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин [Текст] / І. О. Луніна ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : Наукова думка, 2006. - 432 с.

У монографії висвітлюються теоретичні і методичні засади розвитку державних фінансів і міжбюджетних відносин України. Запропоновано теоретичну концепцію реформування системи міжбюджетних відносин, що базується на економічних принципах і критеріях розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого самовряду­вання. Досліджено фактори, що впливають на рівень державних видатків, обґрунтовано інституційні умови підвищення їх прозорості та ефективності. Проаналізовано податкову систему України з точки зору дотримання теоретичних принципів оподаткування та завдань реформування міжбюджетних відносин. Обґрунтовано пропозиції щодо реформування ключових елементів системи державних фінансів України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 682901

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Л-84

28. Луніна Інна Олександрівна.

Державні фінанси України в перехідний період [Текст] / І. О. Луніна ; відп. ред. Б. Є. Кваснюк ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : [б.в.], 2000. - 296 с

Монографію присвячено дослідженню ключових проблем державних фі­нансів України. Розглянуто зміну функцій держави на етапі переходу до рин­ку, фактори впливу на рівень державних видатків, теоретичні аспекти форму­вання раціональної системи оподаткування та тенденції зміни податкових систем промислово розвинутих країн. Дано оцінку рівня податкових вилу­чень і міжгалузевого розподілу податкового навантаження в Україні при чин­ному податковому законодавстві.

Основну увагу приділено проблемам вибору ефективних форм державної підтримки підприємств в умовах перехідної економіки. Визначено позитивні та негативні риси однієї з форм державної підтримки підприємств при обме­женості внутрішніх заощаджень — іноземних кредитів під гарантію уряду.

Проаналізовано практику і проблеми формування місцевих бюджетів Ук­раїни, дано змістовний аналіз теоретичних засад і економічних критеріїв децен­тралізації компетенцій у вирішенні державних завдань у демократичних сус­пільствах, які і покладено в основу пропозицій щодо формування виваженої концепції міжбюджетних відносин в Україні.

Книга буде корисною для фахівців у галузі державних фінансів - праців­ників органів державної влади, науковців, економістів-практиків, викладачів і студентів вузів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 604904

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Л-84

29. Мних Микола Володимирович.

Місцеві бюджети та фінанси в бюджетній системі України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Мних ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна", Вища шк. політ. лідера. - К. : [Ун-т "Україна"], 2011. - 247 с.

У посібнику розглянуто сутність і складові фінансів, зокрема місцевих. Описано організаційні механізми їх функціонування. Увагу приділено питанням складання та виконання державного та місцевого бюджетів. Розглянуто місцевий бюджет як об'єкт управління, його доходи, видатки, структуру. Охарактеризовано моделі управління бюджетним процесом на місцевому рівні. Розкрито практичні аспекти залучення органів місцевого самоврядування до процесу формування місцевого бюджету та розвитку територіальних соціально-економічних програм.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 736514

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 М-73

30. Основи казначейської справи [Текст] : опорний конспект лекцій з курсу / упоряд. Р. А. Крамченко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2006. - 68 с.

Опорний конспект лекцій з курсу “Основи казначейський справи” укладе­но згідно з документацією Головного управління Державного казначейства Ук­раїни, Рахункової палати та інших фінансових інститутів. Змістовне наповнен­ня грунтується на матеріалах підручника “Казначейська система" (С. 1. Юрій, В. Т. Стоян, М. Й. Мац. — Тернопіль, 2002), а також навчальних посібників: “Основи казначейської справи” (Л. Осипчук. — К., 2003), “Казначейська спра­ва” (Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Й. С. Хижняк. — Чернівці, 2004) та ін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 692902

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)О-75

31. Примостка Людмила Олександрівна.

Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти [Текст] / Л. О. Примостка ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2001. - 264 с.

У монографії досліджуються сучасні проблеми функціонування похідних фінансових інструментів (деривативів). Висвітлюються економічні характеристики, функції, переваги і недоліки форвардних угод, ф’ючерсів, опціонів та свопконтрактів. Узагальнені світовий і вітчизняний досвід організації ф’ючерсних бірж та проблеми, що супроводжують впровадження деривативів в Україні. Особлива увага приділена концепції хеджування, а також методиці обліку та аналізу операцій з похідними інструментами, здійсненими з метою зниження цінових ризиків, сформовано методичні підходи до їх аналізу. Монографія стане в нагоді студентам та аспірантам економічних спеціальностей, викладачам, банкірам, менеджерам, усім тим, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, менеджменту, обліку, аналізу, ризикології та методології хеджування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 607908

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 П-76

32. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації [Текст] : [колект. монографія] / [Луніна І. О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І. О. Луніної ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 295 с

Досліджено теоретико-методичні проблеми аналізу та оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків на стан державних фінансів в умовах глобалізації. Виявлено факто­ри, що несуть потенційну загрозу збільшення зобов’язань держави. Досліджено роль зовнішніх корпоративних позик як фактора ризику для боргової стійкості держави. Запропоновано інструментарій оцінки загроз для стабільності державних фінансів.

Проаналізовано розподіл податкового навантаження на працю, капітал та кінцеве споживання в Україні з урахуванням впливу факторів глобального фінансового середо­вища, обгрунтовано пропозиції щодо забезпечення національної податкової системи надійними джерелами доходів. Досліджено інструменти державної підтримки підпри­ємств в умовах глобалізації. Визначено напрями реформування державної підтримки економіки України з урахуванням вимог СОТ та ЄС.

Для спеціалістів з питань бюджетно-податкової політики, науковців, викладачів, аспіратів і студентів ВНЗ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 788939

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Р-64

33. Семчик Ольга Олександрівна.

Держава і фінанси: правовий зв'язок [Текст] : монографія / О. О. Семчик ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2010. - 203 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню місця та ролі держави у системі суб’єктів фінансового права та виявленню проблемних аспектів правового регулювання публічної фінансової діяльності. У роботі пропонується характеристика держави як суб’єкта відносин відповідальності у сфері публічної фінансової діяльності. Досліджено сутність фінансово-правового статусу дер­жави та надана характеристика його структурних елементів, проаналізовано проблеми здійснення державою функцій та повно­важень у різних сферах публічної фінансової діяльності. Також праця присвячена з’ясуванню проблемних аспектів механізму реалізації фінансово-правового статусу держави. Вносяться про­позиції щодо вдосконалення фінансового законодавства України.

Для наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вузів і факультетів, а також інших фахівців, які цікавляться проблемами сучасного фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 730522

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 С-30

34. Семчик О. О..

Держава як суб'єкт фінансових правовідносин [Текст] / О. О. Семчик ; ред. Л. К. Воронова. - К. : Юридична думка, 2006. - 116 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню місця та ролі держави у системі суб'єктів фінансово-правових відносин, та питанням правового регулювання фінансової діяльності держави. Розкрито сутність фінансово-правового статусу та фінансової правосуб'єктності Української держави, проаналізовано проблеми реалізації державою правосуб'єктності у різних видах фінансових правовідносин. Висвітлюються проблемні аспекти участі держави у регулятивних і охоронних фінансових правовідносинах. Висвітлено пропозиції щодо удосконалення чинного фінансового законодавства країни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 677426

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 С-30

35. Стеців Леся Петрівна.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. - К. : Знання, 2007. - 235 c.

Навчальний посібник написаний відповідно до програ­ми курсу “Фінанси” і охоплює всі теми, передбачені галузе­вим стандартом вищої освіти “Освітньо-професійна програ­ма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра” напряму 0501 “Економіка і підприємництво”. У ньому висвітлюють­ся суть, функції фінансів, їх взаємозв’язок з іншими еле­ментами економічної системи; теоретичні засади побудови фінансової системи; зміст фінансової політики держави та роль фінансового механізму в її реалізації. Значну увагу приділено теорії державних фінансів, зокрема бюджету, державним цільовим фондам та державному кредиту. Роз­криваються зміст, призначення та особливості функціону­вання міжнародних фінансів, страхового та фінансового ринків, податкової системи держави. Кожну тему доповне­но списком основної та додаткової літератури, питаннями для самостійної підготовки як у реферативній формі, так і у вигляді тестів, що дає можливість використовувати пропонований посібник для навчання за кредитно-модуль- ною системою.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів перепідготовки і під­вищення кваліфікації, аспірантів та працівників у галузі фінансів і банківської справи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 685567

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)С-79

36. Стойко О. Я.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. канд. екон. наук, доц. О. Я. Стойка. - К. : Алерта, 2014. - 431 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади функціонуванняй еволюції фінансів, основи функціонування фінансової, податкової та бюджетної систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики.Подано загальну характеристику фінансiв суб’єктів господарювання, засадифункціонування страхового та фінансового ринків, місцевих і міжнародних фінансів. Наприкінці кожної теми вміщено практикум, який складається із планусемінарських занять, тем рефератів, запитань для самоконтролю, практичних ітестових завдань.
Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 774130

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 С-81

37. Тренев Николай Николаевич.

Управление финансами [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Н. Н. Тренев. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 495 с.:

Одна из первых книг, в которой системно изложены современные профессиональные приемы и методы управления финансами. В целях облегчения понимания материал проиллюстрирован примерами и графиками, отражающими основные типы зависимостей. Рассматривается практика использования методов управления финансами на действующих предприятиях (из опыта работы ЗАО `РОЭЛ Консалтинг`). Дается материал по управлению финансами в условиях экономического кризиса. Для студентов и аспирантов по экономико - математическим специальностям, практиков - профессионалов (финансовых директоров, аналитиков, финансово - плановых работников, разработчиков систем управления финансами).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 643059

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)26 Т-66

38. Фінанси [Текст] : підручник / С. І. Юрій [та ін.] ; ред. С. І. Юрій, В. М. Федосов. - К. : Знання, 2008. - 611 c.:

У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і підприємництво". Розкрито історичні етапи становлення і розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтворення. Розглянуто особливості функціонуванні фінансової, бюджетної та податкової систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45843

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)Ф-59

39. Фінанси [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [А. Я. Кузнєцова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук. проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2011. - 407 с.

Підручник «Фінанси» складено згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0501 «Економіка і підпри­ємництво». У 19 темах чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансів. Наведено плани семінарських і практичних завдань, завдання для самостійної та індивідуальної роботи для поглибленого засвоєння матеріалу студентами. Навчальний матеріал доповнюється рисунками, таблицями, тестовими питаннями для самоперевірки, ключовими термінами.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються практичною діяльністю з фінансів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54479

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

40. Фінанси України. Інституційні перетворення та напрями розвитку [Текст] : [моногр.] / Акад. фін. упр. ; І. Я. Чугунов [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки І. Я. Чугунова. - К. : [ДННУ АФУ], 2009. - 844 с.

Монографію присвячено науково-практичним питанням розвитку фінансової системи України. Розкрито теоретико-методологічні засади фінансово-бюджетної політики регулювання економіки та механізм координації фінансово-бюджетної та грошово-кредитної політики у системі економічного розвитку. Обґрунтовано основні напрями розвитку податкової системи з урахуванням проведення відповідної збалансованої бюджетної та соціальної політики. Роз­крито сутність інституційних засад розвитку системи фінансово-бюджетного регулювання, програмно-цільового методу планування бюджету, внутрішнього аудиту як складової системи управління державними видатками. Визначено шляхи підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів, забезпечення прозорості процесу формування та виконання місце­вих бюджетів, напрями розвитку системи управління фінансами державного сектора економіки.

Робота є результатом наукових досліджень, виконаних в Академії фінансового управління Міністерства фінансів України.

Для фахівців та наукових працівників у галузі фінансів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 48926

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

41. Фінанси: курс для банкірів [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [О. М. Тридід та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2012. - 507 с.

Підручник «Фінанси: курс для банкірів» охоплює ключові аспекти станов­лення і розвитку фінансів і фінансової системи держави. Розглянуто основи вчення про закономірності і закони розподілу валового внутрішнього продукту країни, правила формування доходів держави та органів місцевого самоврядування, використання їх на потреби населення, принципи функціонування суб’єктів господарювання, здійснення ними фінансової діяльності. Особливу увагу при­ділено податковій і бюджетній системам, фінансовому і страховому ринкам, фінансовому менеджменту, міжнародним фінансам, фінансовій безпеці країни.

Для студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спряму­вання, аспірантів, викладачів і працівників фінансово-кредитної системи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54936

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

42. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / [Крутова А. С. та ін.]. - Х. : Лідер, 2013. - 559 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, системи управління державними фінансами в Україні та державах з розвинутою ринковою економікою. Розглядаються бюджетна система та бюджетна політика, структура доходів і видатків, державного бюджету, місцеві фінанси, управління державним боргом, соціальні позабюджетні фонди, їх роль у фінансовій системі. До кожної теми додається практикум, який складається з плану семінарського заняття, тем рефератів, тестів, контрольних запитань, задач та практичних завдань. Навчальний посібник відповідає нормативній програмі курсу «Фінанси».

Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Навчальний посібник буде корисним також викладачам та аспірантам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 774715

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

43. Фінанси: курс для фінансистів [Текст] : навч.посібник / В. І. Оспіщев [та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 567 c.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави,форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, системи управління державними фінансами в Україні та державах із розвинутою ринковою економікою. Розглядаються бюджетна система та бюджетна політика, структура доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, управління державним боргом, соціальні позабюджетні фонди, їх роль у фінансовій системі. До кожної теми додається практикум, до складу якого входять план семінарського заняття, теми рефератів, тести, контрольні запитання, задачі та практичні завдання. Навчальний посібник відповідає нормативній програмі курсу “Фінанси”.

Розраховано на студентів економічних факультетів, які навчаються за спеціальністю “Фінанси”. Книга буде корисною також викладачам та аспірантам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 699620

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)Ф-59

44. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. І. Оспіщев [та ін.] ; ред. В. І. Оспіщев. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 366 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави,форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, системи управління державними фінансами в Україні та державах із розвинутою ринковою економікою. Розглядаються бюджетна система та бюджетна політика, структура доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, управління державним боргом, соціальні позабюджетні фонди, їх роль у фінансовій системі. До кожної теми додається практикум, до складу якого входять план семінарського заняття, теми рефератів, тести, контрольні запитання, задачі та практичні завдання. Навчальний посібник відповідає нормативній програмі курсу “Фінанси”.

Розраховано на студентів економічних факультетів, які навчаються за спеціальністю “Фінанси”. Книга буде корисною також викладачам та аспірантам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 699465

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)Ф-59

45. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки [Текст] / А. І. Даниленко [та ін.] ; ред. А. І. Даниленко ; Ін-т економіки НАН України. - К. : [б.в.], 2003. - 415 с.

У монографії розкрито доцільність і ефективність участі держави у використан­ні фінансових і монетарних важелів розвитку економіки. На основі проведеного до­слідження обґрунтовані практичні рекомендації щодо забезпечення сталого економіч­ного і соціального розвитку держави.

Монографію підготовлено у рамках НДР „Удосконалення фінансових і кредит­них методів державного регулювання економічного і соціального розвитку" (держ. ре­єстр. №010011006259, 2001-2003 рр.) відділу фінансово-кредитного регулювання Ін­ституту економіки НАНУ, фінансованої із Державного бюджету України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 6563639

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

46. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів [Текст] : курс лекцій / Л. А. Савченко [та ін.] ; Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. - 356 с.

У курсі лекцій дається поняття бюджетних доходів, розкриваються їх види, а також порядок формування дохідної частини державного та місцевих бюджетів.

Видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство” і спеціалізацією “Фінансове право”, а також для працівників органів державної податкової служби та інших спеціалістів, які цікавляться питаннями формування дохідної частини бюджетів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 629608

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

47. Фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни: для студ. cпец. 6104 "Фінанси" / О. Р. Романенко [и др.] ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 201 с.

У посібнику зосереджено весь комплекс навчально-методичного забезпе­чення, необхідний для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси». Посібник містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення окремих тем, плани се­мінарських занять, навчальні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, тематику курсових робіт та методичні вказівки з їх виконання. Окремо виділені завдання для студентів заочної форми навчання.

Призначено для студентів спеціальності «Фінанси» відповідно до норматив­ної програми підготовки бакалаврів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 717566

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

48. Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 317 с.

У навчальному посібнику розкриваються усі теми, визначені про­грамою з дисципліни «Фінансове право»: фінансово-правові норми і відно­сини, фінансовий контроль, бюджетне право та процес, податкове право, валютне регулювання та ін. Матеріал, викладений у вигляді запитань та коротких відповідей, допоможе при підготовці до державного іспиту.

Видання призначене для підготовки за ОКР бакалавра.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 778716

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Ф-59

49. Фінансове право України [Текст] : посіб. для підгот. до іспитів : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Пивовар [та ін.]. - К. : Видавець О. С. Ліпкан, 2010. - 158 с.

У посібнику викладено зміст та основні положення інститутів фінансового права як публічної галузі права, що складають Загальну та Особливу частини фінансового права.

В Загальній частині висвітлено теоретичні питання фінансової діяльності держави, роз¬крито предмет, методи, джерела і систему фінансового права. Особлива частина присвячена питанням бюджетних відносин та відносин у сфері формування доходної і видаткової, валютної, податкової політики, організації грошово-кредитної системи, а також питанням регулювання страхової діяльності та валютного контролю.

Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його застосування з урахуванням потреб навчального процесу.

Видання орієнтоване на студентів, аспірантів, викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, фахівців у галузі фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 724801

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Ф-59

50. Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. пр. / Київ. екон. ін-т менедж. ; [голов. ред. Данілов О. Д.]. - К. : ЕКОМЕН, 2013. - 163 с.

У збірнику наукових праць опубліковані статті учасників IX Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку», яка відбулася 9 грудня 2013 р. у Київському економіч­ному інституті менеджменту.

У статтях досліджуються актуальні проблеми і перспективи розвитку фі­нансової системи держави в сучасних умовах. Багато уваги приділено теорети- ко-практичним аспектам розвитку фінансової системи, актуальним проблемам фінансового менеджменту, а також перспективам застосування фіскальних ва­желів регулювання економічного розвитку.

Збірник розрахований на фахівців, викладачів, аспірантів, студентів еко­номічних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансової системи держави. Додатково матеріали роз­міщені на сайті інституту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 774487

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

51. Чумакова Ірина Юріївна.

Державний фінансовий контроль [Текст] : підручник / І. Ю. Чумакова, Н. В. Шульга ; за заг. ред. проф., д-ра екон. наук О. А. Петрик ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 412 с.

Підручник грунтується на положеннях нормативного курсу «Державний фінансовий контроль» з підготовки магістрів за спеціальністю «Облік і аудит». Мета видання — формування системи теоре­тичних знань і професійних компентенцій з курсу «Державний фінансовий контроль». Структурова- ний виклад теоретичного матеріалу у межах тем курсу, який проілюстровано багатьма рисунками, таблицями, додатками, контрольними питаннями для самоперевірки і контролю засвоєння знань, те­рмінологічний словник основних термінів і понять та перелік необхідних законодавчих і норматив­но-правових актів і джерел спеціальної літератури для опрацювання сприятимуть засвоєнню теоре­тичного матеріалу та формуванню практичних навичок.

У підручнику висвітлено теоретичні та методологічні основи державного фінансового контролю в умовах модернізації системи державних фінансів. На підставі дослідження нових соціально- економічних явищ організацію державного фінансового контролю розглянуто за допомогою систе­много підходу через взаємодію її складових: суб’єктів контролю, об’єктів контролю, предмета конт­ролю та методів і принципів проведення контрольних дій. При викладенні правових засад функціо­нування державного фінансового контролю в Україні акцентовано увагу на повноваженнях органів державного фінансового контролю та особливостях здійснення ними контрольних функцій на різних рівнях управління державними фінансами.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, докторантів, ви­кладачів, науковців та працівників підрозділів контролю всіх рівнів, бухгалтерів, економістів, мене­джерів та працівників органів виконавчої влади.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54967

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ч-90

52. Шевчук Олег Анатолійович.

Державний фінансовий контроль бюджетних установ [Текст] : навч. посібник / О. А. Шевчук ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНТЕУ, 2007. - 215 с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші питання державного фінансового контролю діяльності бюджетних установ. Особливу увагу приділено методичному забезпеченню державного фінансового контролю, його методам, організації та інформаційній базі.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, керівників бюджетних установ, фахівців з обліку, аналізу і контролю суб'єктів господарювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 683259

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)Ш-37

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

Контактна інформація

жовтень - червень
пн - сб: 9.15 - 20.00
нд: 9.15 - 18.00
липень - вересень
пн -сб: 9.15 - 18:00
+38 (044) 524-1911
vkbo@nbuv.gov.ua

sessouccellino.xyz sessobue.com sessopassero.com pornoguaxinim