Історичні науки: виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

 

1. Андрощук, Федор.

Мечи викингов [Текст] : [монография] / Федор Андрощук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. - К. : Простір, 2013. - 709 с.

Монография представляет собой описание, датировки типов мечей, а также содержит исследование о социальной роли мечей в обществе эпохи викингов. Книга содержит иллюстрации и каталог 832-х скандинавских мечей и их фрагментов. Находки мечей в каталоге распределены по административным округам (провинциям и приходам). Каждое описание сопровождается кодом провинции, а также порядковым номером находки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС55765

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 А-66

2. Боротьба за Україну в 1943-1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.", Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; [відп. ред. О. Є. Лисенко]. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 621 с.

Збірник містить статті вітчизняних істориків і краєзнавців, музейних працівників України й Білорусі. На підставі маловідомих матеріалів висвітлено актуальні проблеми історії Другої світової війни, зокрема військові аспекти питань історії, руху Опору, нацистського окупаційного режиму, соціально-економічних перетворень після визво­лення території України, пошуки у сфері методології, історіографії та історичної пам’яті.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58936

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)722 Б-83

3. Васильєв, Валерій.

Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр-субцентр влади (1917-1938) [Текст] : [монографія] / Валерій Васильєв ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 375 с.

У монографії аналізуються інтерактивні дії та конфлікти між керівництвом УРСР і СРСР від створення радянського субцентру влади до знищення його персо­нального складу у роки «великого терору». На основі широкої документальної бази, значна частина якої вперше вводиться до наукового та громадського обігу, дослід­жуються не публічні аспекти політичного курсу Кремля в радянській Україні між двома світовими війнами. Відносини вождів СРСР і провідників УРСР розглядаються з точки зору широкої історичної перспективи як перший етап майже 100-літнього існування більш-менш автономної республіки/країни у складі єдиної союзної держави.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58593

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71 В-19

4. Віче [Текст] : збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, професора, першого ректора Київського славістичного університету Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: Наулко В. І. (голова) та ін.]. - К. : Експрес-Поліграф, 2011. - 352, [32] с.

Збірник наукових праць на пошану вченого і педагога, доктора історичних наук, професора Алексєєва Ю.М. міс­тить роботи українських і зарубіжних дослідників. Різнопланова проблематика статей стосуєть­ся актуальних проблем славістики, порівняльно-історичного мовознавства, компаративісти­ки, етногенезу і фольклористики, історико-культурної спадщини, педагогіки та психології.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51850

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 В-54

5. Гирич, Ігор Борисович.

Київ: люди і будинки [Текст] : [путівник] / Ігор Гирич. - Київ : Либідь, 2015. - 428, [3] с.

Вигадлива мандрівка нашою столицею репрезентує калейдоскоп визначних осіб і прикметних під історико-мистецьким оглядом будівель. Акцентовано на внескові у формування українського обличчя Києва тих постатей, хто боронив самобутнє місто від великодержавної культурної експансії. Завдяки висвітленню історичної взаємодії спільноти і урбанізованого простору видатні імена вписано в неповторний київський ландшафт, що унаочнено безліччю оригінальних світлин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59785

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Г-51

6. Загартована історією [Текст] : ювіл. зб. на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народж. / [Бурім Д. та ін. ; упоряд. Піскун Валентина ; редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2013. - 371, [6] с.

Збірник статей і матеріалів видано з нагоди 80-ліття від дня народження профе­сора Надії Іванівни Миронець, українського історика, джерелознавця, громадського діяча. До книжки увійшли праці науковців, присвячені проблемам археографії, істо­ричного джерелознавства, просопографії, українознавства. Подано також докумен­тальні матеріали, які публікуються вперше.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС55217

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 З-14

7. Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та віруваннях [Текст] / [упоряд.] Вікторія Ярош. - К. : Успіх і кар'єра, 2013. - 112 с.

Збірка українських легенд та давніх вірувань про основну і найважливішу страву в житті українського народу – хліб. Шанобливе ставлення до хліба протягом тисячоліть зберігається у всіх народів світу. В слов’янській етнографії та фольклористиці вірування, легенди, приказки та прислів’я про хліб займають найпомітніше місце. В книгу ввійшли зібрані та адаптовані для широкого загалу нариси про давні землеробські вірування, аграрні традиції, землеробський календар, магічні обрядові речі: зерно, сніп, дідух, плуг, а також обрядову їжу: хліб, кутю, коровай, млинці, коржики тощо. До книги ввійшли рецепти давніх обрядових страв: гуслянки, мандриків, соломахи і т.д.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО32345

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 З-80

8. Історик Олена Компан [Текст] : матеріали до біографії / упоряд. Я. Ю. Компан. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 532 c.

Збірник праць відомого українського історика і захисника української історико-культурної спадщини Олени Станіславівни Компан - це наукові розвідки та листи, а також спогади сучасників про цю талановиту жінку. У 1972 р. вона стала жертвою чисток академічних інститутів. Олена Компан є яскравим прикладом розкутої творчої особистості, яка в умовах радянського режиму прагнула подолати, обійти ідеологічні шори та догмати тоталітарної доби

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА691188

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 І-90

9. Історія європейської цивілізації. Греція [Текст] / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: О. В. Сминтина та ін.]. - Харків : Фоліо, 2016. - 1158, [65] с.

Проект "Історія європейської цивілізації" охоплює період від античних часів до ХХ століття і поділений на три основних блоки: Античність (3 томи - Близький схід, Греція, Рим), Середньовіччя (4 томи - Раннє середньовіччя, Високе середньовіччя, Пізнє середньовіччя, XV століття) і Сучасність (5 томів - XVI-XX століття). При створенні цього надзвичайного проекту його упорядник - видатний італійський вчений-філософ, літературний критик, письменник Умберто Еко – керувався мультидисциплінарним принципом: Історія, Філософія, Міфологія та релігія, Образотворче мистецтво, Література, Наука і техніка, Музика. Статті до розділів написані провідними італійськими фахівцями у кожній галузі.

"Історія європейської цивілізації. Греція" - це сучасна енциклопедія історії Європи, яка надає повну картину політичного, військового та культурного світу Стародавньої Греції від початку палацової фази мінойської цивілізації (близько 2000 року до н. е.) до завершення Ахейської війни, останньої спроби відкритого повстання проти Риму (146 рік до н. е.). Видання доповнено багатим ілюстративним матеріалом - всесвітньо відомими шедеврами із багатьох музеїв світу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС61522

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)2/4 І-90

10. Історія європейської цивілізації. Рим [Текст] / під ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: Л. Д. Ципоренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2014. - 1102 с.

«Історія європейської цивілізації. Рим» - сучасний підручник історії Європи, в якому представлена повна картина політичного, військового та культурного світу Стародавнього Риму. Ця грандіозна праця охоплює період античності від середини VІІІ ст. до н. е. (з часів першої урбанізації) і до падіння Римської імперії у V ст. н. е. Видання доповнене багатим ілюстративним матеріалом - як всесвітньо відомими шедеврами, так і першодруками із багатьох музеїв світу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58561

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)2/4 І-90

11. Калакура, Ярослав Степанович.

Українська культура: цивілізаційний вимір [Текст] : [монографія] / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2015. - 491 с.

З’ясовується сутність цивілізаційного розуміння культури, місце українського культурного ландшафту в українській регіональній цивілізації, у європейському та світовому цивілізаційному і культурному просторі. Викладено історіософське трактування взаємодії культури і цивілізації, джерельне, історіографічне та методо­логічне підґрунтя цивілізаційного осмислення української культури, її витоків, зародження і найважливіших етапів розвитку. Особлива увага звернута на сакральність давньоукраїнської культури, рубіжне значення прийняття християнства, роль писемності, книгодрукування, духовних цінностей епохи Ренесансу і Просвітництва, їх вплив на формування духовного світу України як чинника становлення української нації, на місце творчості Тараса Шевченка в кристалізації національної ідеї, в утвердженні ідентичності та соборності українства. Аналізуються руйнівні наслідки сталінських репресій, голодоморів та войовничо­го атеїзму для української культури, показано спротив радянському тоталітаризму з боку інтелектуального шістдесятництва та дисидентства. Значне місце відведено розвитку культури в умовах незалежності України, сучасних євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, спротиву російській культурній, медійній та духовній експансії і військовій агресії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60588

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 К-17

12. Калмыков, Закир Абдуллаевич.

Заметки об истории Судака и его обитателей [Текст] / З. А. Калмыков. - К. : Стилос, 2010. - 168 с.

В предлагаемом научно-популярном издании изложена краткая история Судака от момента основания до наших дней. В книге дается характеристика различных народов, населявших Судак и его окрестности с глубокой древности и послуживших основой коренным жителям полуострова – крымским татарам, караимам и крымчакам. Приводятся данные и о сравнительно недавно появившихся в Крыму русских и украинцах, а также о перебравшихся сюда и вновь выселенных немцах, болгарах и других народах. Описано географическое положение Судака и представлена довоенная топонимия края. Приложен библиографический список основных работ, касающихся истории Судака.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА728346

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 К-17

13. Крижановский, Коммир Петрович.

Диагноз - империя [Текст] : статьи. Письма / Коммир Петрович Крижановский ; [ред. Крижановская С. Г.]. - Київ : К. І. С., 2014. - 733, [22] с.

В книге собраны статьи и очерки историка и философа Коммира Петровича Крижановского. Автору удалось вывести закономерности исторического развития общества в зависимости от соотношения интенсивных и экстенсивных факторов и на основании этого проанализировать особенности развития России — от зарождения империи и до наших дней, Украины и других стран, объяснить причины возникновения сталинизма и фашизма. В книге анализируются события Второй мировой войны, а также перестроечных лет.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784205

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 1)К-82

14. Крим від античності до сьогодення [Текст] : іст. студії / НАН України, Ін-т історії України ; [відп. ред. В. Смолій]. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 707 с.

На сторінках збірника з сучасних методологічних позицій представлено ретроспективу історії Криму від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено еллінській присутності у Північному Причорномор’ї; взаємовідносинам населення та державних утворень на території Кримського півострова з оточуючими країнами, насамперед Україною, в добу середньовіччя — нового часу; питанням військової, дипломатичної, господарської історії; статусу Криму в імперських та радянських політико-адміністративних структурах та у складі Української держави, а також проблемам охорони пам’яток історії та культури на півострові.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58935

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 К-82

15. Літопис самовидців: Дев'ять місяців українського спротиву [Текст] / [авт. проекту О. Забужко ; упоряд. Т. Терен ; передм. С. Алексієвич ; іл. О. Клачинська]. - Київ : Комора, 2014. - 310, [23] с.

Від Євромайдану до АТО, від листопада 2013-го по літо 2014-го – ця книжка простежує, в хронологічній послідовності, зміну настроїв і глибинні психологічні трансформації в українському суспільстві. Колективний портрет «народження нації», що за кілька місяців пройшла шлях від мирного протесту до національно-визвольної війни, складено з найпопулярніших за цей час дописів у соцмережах, виступів в інтернеті, фраґментів новинної стрічки і т.д. Понад сотню авторів збірника, серед яких як відомі літератори, блогери, журналісти, так і анонімні мережеві «ніки», об’єднує одне: всі вони були живими свідками й учасниками найдраматичніших подій новітньої української історії, і всі їхні думки й почуття, оцінки й пошуки смислів зафіксовано в режимі «включеного спостереження». Читач таким чином отримує можливість доторкнутися до історії в момент її прямого творення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786205

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73 Л-64

16. Метка, Людмила Олексіївна.

Глина й глиняний посуд в українській народній медицині (ХІХ - початок ХХІ століття) [Текст] : монографія / Людмила Метка ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2014. - 246 с.

У монографії вперше в українській керамології на основі опублікованих джерел і польових керамологічних студій з'ясовано специфіку використання глини та глиняного посуду в народній медицині українців упродовж XIX - початку XXI ст. Проаналізовано народні способи приготування лікарських засобів у глиняному посуді. Визначено асортимент посуду для проведення лікувальних процедур за домашніх умов. Узагальнено відомості про використання глиняного посуду в знахарстві під час магічного зцілення від хвороб і в господарських захисних звичаях та обрядах, пов'язаних із тваринництвом. Досліджено побутування глиняних оберегів в українській традиційно-побутовій культурі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778485

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 М-54

17. Небесна сотня [Текст] : [книга-реквієм] / [К. Богданович та ін. ; упоряд. О. Трибушна, І. Соломко ; авт. передм.: Партіарх Філарет, о. Г. Коваленко, о. Святослав ; фот. Н. Кравчук]. - Харків : Фоліо, 2015. - 205, [1] с.

Це книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам Революції гідності, які віддали найцінніше — своє життя — заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали змінювати свою державу, а наші діти та онуки дістали змогу жити в іншій країні. Герої цієї книги — звичайні люди з різних куточків нашої держави. Вони дуже різні — заробітчани, науковці, підприємці, вчителі… Якби не Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив побратимами та «воїнами світла». Ця книга була написана заради того, аби пам’ять про величезну самопожертву героїв Небесної сотні назавжди залишилася в серцях українців. Вона — німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською державою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59999

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73 Н-39

18. Партизанські колекції меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років". Особові фонди [Текст] : путівник / Ін-т історії НАН України, Меморіал. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років" ; [авт. та упоряд. Л. В. Легасова та ін. ; редкол. В. М. Литвин та ін.]. - Київ : Аеростат, 2014. - 551 с.

Путівник відкриває серію, присвячену унікальним колекціям учасників підпільно-партизанської боротьби в Україні в 1941 - 1944 рр., що зберігаються у фондозбірні Меморіального комплексу. Видання містить археографічно-джерелознавчу розвідку про особливості колекції та особисті матеріали учасників радянського руху Опору, розлогі біобібліографічні та музейно-документальні археографічні ресурси на 489 партизанів та підпільників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58519

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)722 П-18

19. Перемога одна на всіх [Текст] : до 70-річчя Перемоги у Другій світовій війні / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. - Київ : Юридична думка, 2015. - 255 с.

Пропоноване ілюстроване видання присвячене 70-річчю Пере­моги у Другій світовій війні. У книзі вміщено біографічні нариси про співробітників Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, які зі зброєю в руках захищали Вітчизну від німецько- фашистської навали, а також тих, які наполегливо працювали в 1941-1945 рр. на трудовому фронті. Подаються спогади ветеранів, дітей війни і нащадків тих, хто боровся за мир і свободу для нашого народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59361

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)722 П-27

20. Попович, Мирослав Владимирович.

Культура [Текст] : ил. энцикл. Украины / Мирослав Попович. - Київ : Балтія Друк, 2015. - 182 с.

Культурное наследие каждого народа состоит из множества исторических слоев, созданных в различные эпохи людьми с разным мировоззрением и опытом, разными вкусами и пристрастиями. Книга знакомит с жанровым и тематическим богатством украинской культуры, истоками украинской письменности, историей литературы, театра, кино и фотоискусства, церковного и прикладного искусства, живописи и архитектуры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33895

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 П-58

21. Петровський-Штерн, Йоханан.

Українці і євреї: простір взаємодії [Текст] : інавгурац. лекція з нагоди присвоєння звання почес. д-ра Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.", прочит. 20 січ. 2014 р. / Йоханан Петровський-Штерн ; [авториз. пер. з англ. М. Климчука, С. Семенової, О. Уралової]. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2014. - 95 с.

Як розуміти українсько-єврейські історико-культурні взаємини? Що додають українсько-єврейські студії до розуміння історії Східної Європи? Відповідаючи на ці питання, історик і літературознавець Йоханан Петровський-Штерн пропонує нові теми, кути зору, аналітичні методики, зрештою десятки тем, якими могли б зайнятися представники нової генерації українських істориків, зацікавлених у вивченні українсько-єврейських взаємин протягом століть та готових розглядати єврейську спадщину в Україні як українську спадщину.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО272144

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 П-30

22. Піпаш, Володимир.

Закарпатська гуцульщина [Текст] : іст.-етногр. нарис / Володимир Піпаш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", НДІ політ. регіоналістики, Закарпат. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. - Вид. 2-ге, переробл. та допов. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. - 65, [1] с.

У даній книзі здійснено спробу відповісти на питання: "Хто такі закарпатські гуцули?". У ній, вперше у новітні часи, на основі як польових , так і історіографічних досліджень, аналізується закарпатська частина Гуцульського етнорегіону. Зокрема, детально з`ясовано її межі, розглянуто версії щодо походження гуцулів, висвітлено як відбувався процес заселення Закарпатської Гуцульщини, особливості господарювання, матеріальної та духовної культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761159

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)33 П-32

23. Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів [Текст] : [зб. ст.] / [Баги Золтан та ін. ; відп. ред. В. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України, Укр. нац. ком. з вивч. країн Центр. та Півд.-Сх. Європи, НДІ козацтва. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 257 с.

У збірнику представлено нові погляди на українську історію раннього нового часу. В основу статей покладено доповіді, виголошені на конференції «Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів», яку було проведено 23 листопада 2012 р. в Інституті історії України НАН України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789947

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Р-22

24. Сергійчук, Зінаїда Олександрівна.

Українознавство [Текст] : навч. посіб. / З. О. Сергійчук ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 184 с.

Висвітлено історичні виміри українського народознавства, матеріальну та духовну культуру українців. Розглянуто основні питання етнічної історії та розвитку української нації, історико-етнографічного районування, територіального розміщення українців у світі. Описано громадський побут, обряди, традиції, звичаї, основні види господарської діяльності, а також ремесла та промисли українського народу. Розглянуто питання його духовної культури та релігії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746961

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 C-32

25. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди [Текст] : [зб. ст.] / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. - Вид. 5-те, стер. - Київ : Українська прес-група, 2015. - 799, [10] с.

«Сила м’якого знака…» — це книжка про незнищенність. Про глибину й могутність нашого історичного коріння. Це спроба «Дня» та наших авторів не тільки дослідити Київську Русь як історичне явище, а й зрозуміти icторію її Історії. Ця книжка — про те, як минуле нашого народу намагалися привласнити i як воно не піддалося. Як державотворчий, культурний i духовний спадок княжої доби перекроювали спершу Російська імперія, а згодом — Радянський Союз. I як ці спроби повторюються сьогодні, вже на нових рівнях. Для багатьох книжка «Сила м’якого знака…» означатиме відкриття. У тому, що стосується походження нашої мови, Церкви, тяглості державотворчої традиції. А також у тому, як втручання в українське минуле вплинуло на трагічне розгортання нашої icторії у XX ст..

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793819

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 C-36

26. Сорочан, Сергей Борисович.

Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы [Текст] : учеб. пособие / С. Б. Сорочан ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. - 171 с.

Приведены общие требования, предъявляемые к научному работнику, приемы и качества, необходимые в научной работе. Изложены виды и способы научно-исследовательской работы медиевиста, методологические основы и методика научной работы. Приведены техника и методика чтения специальной научной литературы, примеры оформления научной работы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА768388

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т.а/я C-65

27. Україна. Війна. Власна пам'ять: дослідження, документи, свідчення [Текст] / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л. В. Легасова та ін. ; редкол.: Л. В. Легасова та ін.]. - Київ : Аеростат, 2015. - 263 с.

У синтетичній праці в пам'яттєво-студійному та джерелознавчо-музейному форматі розкривається український вимір Другої світової війни. До науково-документального видання ввійшли статті істориків, маловідомі документи з фондового зібрання Національного музею історії України у Другій світовій війні, розлогий науково-довідковий апарат.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793748

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)72 У-45

28. Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення [Текст] / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л. В. та ін. ; редкол.: Л. В. Легасова (керівник проекту) та ін.]. - Київ : Аеростат, 2014. - 323 с.

Проект такого формату є першим у вітчизняній історіографії. У ньому подано хроніку вигнання нацистських загарбників з населених пунктів України  у грудні 1942 р.– жовтні 1944 р. Своєрідний літопис-хронограф день за днем укарбовує епізоди визвольної епопеї, а назви майже 30 тис.  визволених населених пунктів, ніби віхи шляху очищення від ворога, вкадровані у фронтові дороги військ 1, 2, 3 і 4-го Українських, 1-го та 2-го Білоруських, Північно-Кавказького фронтів, а також Чорноморського флоту, Азовської, Дунайської та Дніпровської військових флотилій. За сухою статистикою  можна простежити, скільки разів довелося визволяти ті чи інші міста і села, які жорстокі й затяжні протистояння відбувалися на території Ворошиловградської (Луганської), Сталінської (Донецької) та Харківської областей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785529

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)722 У-45

29. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання [Текст] : зб. док. і матеріалів (1847-1914) / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ ; упоряд. Геннадій Боряк. - Київ : Кліо, 2015. - LXII, 807, [1] с.

У збірнику публікуються документи переважно з діловодних архівів державних органів та установ, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви українського руху в різних сферах: у початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо. Документи висвітлюють передумови, обставини й наслідки появи та функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Емського указу 1876 р., низки інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах українських губерній Російської імперії упродовж другої половини XIX - початку XX ст. Частина документів пов’язана з виконанням: установами цензури на місцях зазначених “заборонних” актів щодо української літературної мови - одного із ключових чинників формування української ідентичності. Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном і нелегально поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного освітньо-літературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів публікуються вперше.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59739

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5 У-45

30. Українсько-австрійські зустрічі [Текст] = Österreichisch - Ukrainische Begegnungen / [Юрій Андрухович та ін.]. - Вид. 2-ге, розшир. - Львів : ВНТЛ-Класика, 2013. - 374 с.

Збірка «Українсько-австрійські зустрічі», яку було видано Посольством Австрії в Україні, пропонує читачам ознайомитися з різноманітними гранями відносин між країнами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58323

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 У-45

31. Федосов, Дмитрий Г.

Рожденная в битвах. Шотландия до конца XIV века [Текст] / Дмитрий Федосов ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Евразия ; М. : Клио, 2014. - 350, [33] с.

«Рожденная в битвах» — первое и пока единственное на русском языке многогранное исследование по истории средневековой Шотландии. Автор, старший научный сотрудник Института Всеобщей Истории РАН, дает обзор составных частей Королевства Скоттов, прослеживает развитие единой монархии, феодальных отношений, клановой системы, городов и национальной церкви. Особое внимание уделено раннему становлению шотландской народности и первому, решающему этапу войн за независимость от Англии, увенчавшемуся победой шотландцев во главе с Уильямом Уоллесом и королем Робертом Брюсом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791889

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(4)Вл 1)Ф-33

32. Харьковский исторический альманах, 2007-2009 [Текст] / [гл. ред. А. Парамонов]. - Х. : Харьк. част. музей гор. усадьбы, 2010. - 128 с.

Приведена информация об археологических исследованиях современного села Верхний Салтов Вовчанского района что на Харьковщине. На примере известной на Слобожанщине династии купцов Жевержеевых показана история всего купеческого сословия от эпохи Великих реформ до установления советской власти, исследована их повседневная деятельность, изучена психология и менталитет предпринимателя того времени. Освещена история рода Чепела, представители которого были казаками харьковского полка до первой трети XVIII ст., в дальнейшем оставались подпомощниками (при необходимости должны были заменить действующего казака), а после ликвидации слободских полков в 1765 г. переводятся в разряд войсковых обывателей. Внимание уделено истории появления и использования весов и мер на территории Слободской Украины. Изложены краткие биографии великой украинской актрисы М. К. Заньковецкой и антрепренера ее труппы Ф. П. Волика.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761250

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Х-23

33. Шевченко, Федір Павлович.

Історичні студії [Текст] : зб. вибр. пр. і матеріалів (До 100-річчя від дня народж.) / Федір Шевченко ; [упоряд. і комент.: С. Батуріна та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 700 с.

У збірці історичних праць визначного історика, члена-кореспондента НАН України Федора Павловича Шевченка (1914-1995) вміщені вибрані студії з різних галузей і дисциплін української історичної науки, підготовлені й видані за радянських часів. Вперше публікується низка праць, матеріалів і документів, зокрема кандидатська дисертація вченого — «Русские воеводы на Украине. Очерки взаимоотношений Украины и Московского государства во второй половине XVII столетия», хроніка діяльності М. С. Грушевського, укладена у грудні 1945 р., стаття «Про деякі питання історії України», заборонена радянською цензурою 1951 р., неопублікований розділ із докторської дисертації, листування Ф. П. Шевченка з М. П. Ковальським та ін..

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761250

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 Ш-37

 

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

Контактна інформація

жовтень - червень
пн - сб: 9.15 - 20.00
нд: 9.15 - 18.00
липень - вересень
пн -сб: 9.15 - 18:00
+38 (044) 524-1911
vkbo@nbuv.gov.ua

sessouccellino.xyz sessobue.com sessopassero.com pornoguaxinim