Філософські науки. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Артеменко, Андрій Павлович.

Топологія Я в мережевих структурах соціуму [Текст] : монографія / А. П. Артеменко. - Х. : Цифр. друк. № 1, 2013. - 343 с.

У монографії розглянуто соціально-філософські аспекти проблеми ідентичності. Зроблено аналіз методологічних підходів до визначення й інтерпретації Я в філософській спадщині ХІХ - ХХІ ст. Досліджено сучасну методологію топологічного аналізу, яка є головним інструментом соціально-філософських досліджень, що дозволяє повернутись до ідеї ідентичності як здатності утворювати цілісну єдність. Наголошено, що топологія ідентичності дає можливість по-новому оцінити проблеми множинності й єдності Я, мінливості та сталості соціальних, культурних і правових критеріїв існування людини за умов глобалізації та мережевої структури суспільства. Установлено, що дослідження з топології ідентичності набувають з огляду на тотальну кризу політики мультикультуралізму, оскільки залучення іншокультурної складової до сталої системи суспільства потребує аналізу взаємозв'язку соціокультурного топосу та локальної культури, яка потрапила до умов нетрадиційного для неї оточення. Підсумовано, що топологія дозволяє розглянути вплив унікального на формування подій соціального світу в цілому, а разом з цим ми одержуємо можливість відстежувати процес глобалізації в іншому ракурсі. Проаналізовано зміни, що відбулись у сприйняттї глобалізації, викликані топологічним поєднанням просторів географічних локальностей мереж і потоків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763089

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 А-86

2. Арцишевський, Роман Антонович.

Світоглядна освіта: теорія, історія, методика [Текст] : монографія / Р. А. Арцишевський ; Нац. акад. пед. наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 303 с.

У монографії вперше представлено філософсько-педагогічну концепцію світоглядної освіти як головної ланки та каталізатора соціалізації особистості, яка стала теоретичною основою створення інтегрованих шкільних курсів "Людина і суспільство", "Світ, людина, суспільство", "Я і світ" і була реалізована в багатьох підручниках і посібниках із цих курсів. Розглянуто світогляд як вищий рівень самосвідомості соціального суб'єкта та духовного осягнення дійсності. Охарактеризовано структуру та функції світогляду. Розкрито особливості передачі світоглядних уявлень у родовому суспільстві. Проаналізовано розвиток світоглядної релігійної та філософської освіти. Увагу приділено підготовці викладачів світоглядних курсів і дисциплін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767281

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 А-88

3. Бойченко, Іван Васильович (1948-2007).

Філософія незалежної України: витоки, напрями, представники [Текст] : [монографія] / Іван Васильович Бойченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Промінь, 2013. - 375 с.

У монографії досліджено підгрунтя та перспективи розвитку сучасної вітчизняної філософської думки. Охарактеризовано давньослов'янську міфологію як передумову української філософії. Виявлено співзвучність між міфологічними витоками української філософії та постмодерними обставинами її самовизначення. Обгрунтовано думку про те, що на особливості формування філософсько-історичного формування процесуальних і структурних рис цивілізації, специфіку застосування самого поняття "цивілізація"для характеристики людського суспільства загалом і тих чи інших історичних різновидів і типів суспільства вплинули особливості запровадження цього терміна та його конструювання як одного з основних понять філософії історії. Наведено науково-біографічні дані про таких видатних представників української філософії, як М. Амосов, В. Антонович, Л. Баранович, П. Величковський, В. Вернадський, В. Винниченко, І. Вишинський, Г. Кониський, М. Костомаров, П. Орлик тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772026

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук)  Б-77

4. Бурова, Ольга Кузьминична.

Человек и вещь. Философское путешествие в поисках партнёрства [Текст] : монография / О. К. Бурова. - Харьков : Право, 2015. - 327, [1] с.

В монографии исследована проблема вещи, которая до совсем недавнего времени не относилась к философским категориям. Проанализировано затяжное становление философского осмысления вещи, и панорамной, рассматривающей особенности существования вещи в человеческом бытии. Отмечено, что философию нельзя видеть частью научного постижения мира: она есть пример поэтического мышления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792055

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Б-91

5. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України [Текст] / [Мирослав Попович та ін. ; відп. ред. М. Попович] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Наукова думка, 2014. - 291 с.

Ось уже більше ста років міжнародна філософська думка активно працює над проблемами логіки, методології і філософії науки. Авторитет аналітичних філософських досліджень зростає почасти завдяки їхньому зв’язку з комп’ютерною наукою. Продовживши традицію аналізу мови, укорінену в англосаксонських країнах, аналітична філософія об’єднала її з дослідженнями основ математики засобами сучасної логіки. У результаті багаторічної праці вчених різних країн і нерідко протилежних світоглядних орієнтацій вдалося об’єднати широке коло проблем, уточнити вихідні поняття, сформулювати загальні підходи в таких віддалених на перший погляд галузях, як логіка і лінгвістика, психологія та антропологія, теорія множин і теоретична фізика тощо. Зростає інтерес дослідників до соціальної та гуманітарної сфери. Пропонована читачеві книга є результатом розвідок, здійснюваних упродовж багатьох років українськими авторами у співробітництві з ученими різних країн.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784390

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 В-47

6. Гнатенко, Петр Иванович.

Феномен природы человека [Текст] : монография / П. И. Гнатенко. - Київ : Вища освіта, 2014. - 267 с.

Монография посвящена исследованию феномена природы человека, недостаточ­но изученного в отечественной литературе, относительно которого ведутся дискуссии, излагаются и обосновываются противоположные мнения. При анализе проблемы при­роды человека автор опирался на труды классиков мировой философии, в творчестве ко­торых данная проблема глубоко исследовалась, а также на современную отечественную и зарубежную научную литературу..

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778839

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Г-56

7. Грабовський, Сергій.

Відродження української філософії в УРСР (1960-1980 рр.) [Текст] : нотатки "включеного спостерігача" / Сергій Грабовський ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2014. - 79 с.

Розглянуто складні, суперечливі та парадоксальні процеси відродження української філософії в УРСР 1960 - 1980-х рр. Подано інформацію про загальну логіку подолання ортодоксального сталінського діамату зусиллями як Київської філософської школи, до якої входили представники інституціолізованої філософії, так і зусиллями дисидентського кола. Обгрунтовано концептуальну ідею про засадничу європейськість усіх напрямів відроджуваної української філософії зазначеного періоду та про підготовку в 1960 - 1980-х рр. підгрунтя вільного розвитку академічної та позаакадемічної філософської думки в незалежній Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788273

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук)  Г-75

8. Історія філософії [Текст] : підручник / [Ярошовець В. І. та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Карпат. ун-т ім. Августина Волошина. - Ужгород : Патент, 2014. - 839 с.

Розглянуто світову історико-філософську спадщину як складний і багатовимірний процес еволюції філософської рефлексії людства. Простежено становлення та розвиток різноманітних напрямів, течій і шкіл від стародавнього світу до сучасності. Історію філософії викладено відповідно до принципів парадигмального підходу, що поєднує в собі загальність і цілісність конкретно-історичного уявлення про реальність. Оригінально осмислено співвідношення філософії та її історії. Зазначено, що ідея прямолінійного прогресу не працює в історії людської думки взагалі, а в історії філософії тим більше. Філософія як думка про вічне має таку міру незалежності від часу, що здатна дійсно бути вічною. У модальності історії думки неминуче збереження лінії часу, до якої прив'язуються люди і системи, тому це необхідний атрибут підручника, за яким викладення знання не має втрачати історичний зміст філософії. У цьому її парадокс: Платон або Кант можуть виявитися в чомусь більш сучасними, ніж люди сьогодення. Відзначено світоглядне та загальнокультурне значення історії філософії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787176

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я7 І-90

9. Історія філософії [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ : у 7 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013 . Т. 4 : Німецька філософія нового часу / Д. Є. Прокопов, Н. М. Бобошко, Т. А. Титаренко ; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця. - 2013. - 558 с.

Розглянуто розвиток німецької філософії Нового часу - від доби німецького Просвітництва до філософії Л. Фоєрбаха. Висвітлено філософські погляди І. Канта, Й. Г Фіхте, Ф. В. Й. Шелінга, Г. В. Ф. Гегеля. Особливу увагу надано виявленню концептів формування конкретних філософських концепцій в німецькій філософії Нового часу, їх взаємозв'язкам, а також тому впливу, який мала німецька філософія досліджуваного періоду на подальший розвиток філософської думки. Виклад історії філософії здійснено на основі парадигмального підходу, що поєднує в собі загальність і цілісність конкретно-історичного уявлення про реальність, та є підставою виявлення загального в унікальному, завдяки чому є сенс говорити про цілісність історії філософії, зв'язок і спадковість між творчими зусиллями мислителів минулого та сучасного.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355122/4

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я7 І-90IV

10. Крапівник, Ганна Олександрівна.

Модерна культура в інтер'єрі детективного жанру: філософсько-антропологічний аналіз [Текст] : монографія / Г. О. Крапівник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Компанія СМІТ, 2015. - 306 с.

У монографії висвітлено культурні особливості рольової реальності, що створюється авторами в просторі детективу, а також соціокультурні функції, що виконуються цим жанром. Зазначено, що філософсько-антропологічний аналіз детективних текстів і сюжетів дозволяє виявити, дослідити й оцінити процеси, що відбуваються в модерному суспільстві та свідомості сучасної людини. Розглянуто детективний жанр як феномен культури споживання. Досліджено психоаналітичні інтерпретації детективних сюжетів в сучасній культурі, екзистенціональний компонент детективного жанру. Увагу приділено гібридизації форм цього жанру, компенсаторній функції детективних текстів в масовій культурі, процесу люмпенізації суспільства в реаліях детективного жанру.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790367

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 К-78

11. Лисий, Іван Я.

Національно-культурна ідентичність філософії: сім наближень до теми [Текст] : [монографія] / Іван Лисий. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 179 с.

У монографії обговорюється гостра проблема національної ідентичності філософії, актуалізована сьогодні в атмосфері посилення уваги до національних вимірів культурних форм як у європейському, так і у вітчизняному мета-філософському дискурсі. Автор бачить у філософії теоретичну самосвідомість культури і в полемічній манері обстоює її національно-культурну тожсамість.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766847

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук)  Л-63

12. Литвинов, Володимир.

Станіслав Оріховський [Текст] : іст.-філос. портрет / Володимир Литвинов ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Академперіодика, 2014. - 350 с.

Станіслав Оріховський - видатний українсько-польський мислитель пан’європейського рівня. Писав твори переважно латинською мовою. У своїх творах розглядав і накреслював шляхи розв’язання важливих політичних проблем: війни і миру, форм державного правління, міжконфесійних взаємин. Уведення в науковий обіг латиномовної спадщини українських мислителів XV- першої половини XVI ст. посприяло відкриттю цілком нового напряму в історії української філософії - ренесансного гуманізму. Чільним його представником був Оріховський. Нині ця тема посіла належне місце в підручниках з історії української філософії для вищої школи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58713

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2(2=Ук)  Л-64

13. Осипов, Анатолій Олександрович.

Філософія науки (методи та форми наукового пізнання) [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи / А. О. Осипов ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 195 с.

Мета навчального посібника - визначення кола пробле­матики філософії та методології наукового пізнання; виявлення його історичних та сучасних параметрів; ознайомлення студентів з основними ідеями, напрямами логіки і методології науки, кла­сичними творами із зазначеної тематики. Посібник ураховує потреби підготовки магістрів та аспірантів усіх спеціалізацій університету. Також може використовуватися бакалаврами при підготовці до відповідних тем курсу «Філософія».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА781534

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 О-74

14. Політична філософія [Текст] : підруч. / Є. М. Суліма [и др.] ; ред. Є. М. Суліма. - К. : Знання, 2006. - 799 с.

Наведено комплексний аналіз предметного поля політичної філософії як окремої сфери наукового пізнання, а також її основних складових - політичної онтології, гносеології, антропології, праксеології, етики. Вперше концептуально систематизовано фундаментальні проблеми політичної естетики, розглянуто питання політичної символіки та символічної політики в контексті взаємодії символічного та політичного просторів. Значну увагу приділено висвітленню політико-філософського сенсу глобальних процесів сучасності, зокрема, процесу глобалізації владних відносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА683088

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0  П-50

15. Прудникова, Олена Вікторівна.

Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс [Текст] : монографія / О. В. Прудникова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". - Харків : Право, 2015. - 351 с.

У монографії досліджено фундаментальні світоглядні й загальнотеоретичні засади інформаційної культури. Акцентовано увагу на висвітленні проблем становлення й розвитку типологічних і структурно-функціональних модусів інформаційної культури. Розглянуто онтологічні та екзистенційно-соціальні виміри інформаційної культури у соціальних практиках сучасності. Проаналізовано вплив засобів масової комунікації на експлікації інформаційної культури. Виокремлено детермінанти становлення інформаційної культури в українському суспільстві та охарактеризовано перспективи її розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791231

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 П-85

16. Скиба, Элеонора Константиновна.

Гендерная идентичность в философии постмодернизма [Текст] : монография / Э. К. Скиба. - Днепропетровск : Монолит, 2014. - 217 с.

В монографии рассмотрен постмодернизм как источник обращения к проблеме гендерной идентичности. Приведена трансформация категории "гендерная идентичность". Проанализирован гендер как социально-культурный конструкт. Приведена "новая гендерная идентичность" в постпарадигматическом социальном порядке. Исследованы трансформации идентичности в дискурсах гендерной теории и феминистской философии постмодернизма.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778599

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4)  С-42

17. Фельдман, Олександр Б.

Альтруїзм у сучасних соціокультурних контекстах: філософсько-антропологічний аналіз [Текст] : монографія / Олександр Фельдман ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : НТМТ, 2015. - 323 с.

У монографії здійснено філософсько-антропологічний аналіз альтруїзму в сучасних соціокультурних контекстах. Розглянуто альтруїстично обумовлені практики альтруїзму та духовно-душевні передумови їх розгортання. Проаналізовано парадокси альтруїзму в антропологічно ускладнених контекстах самоствердження і самозбереження людини. Розкрито нову перспективу дослідження альтруїзму в контекстах духовного оновлення українського суспільства, а також розширено межі його розуміння у ставленні сучасних суспільств до Чужого, Іншого та Другого, контакти з якими стають більш інтенсивними в епоху прискорення культурних глобалізацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793964

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Ф-39

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

 

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138