Психологія. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Антонов, Валерій Миколайович.

Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення особи [Текст] : монографія / В. М. Антонов. - К. : [б. в.], 2011. - 287 с.

У монографії досліджуються теоретичні та практичні питання нової науки – кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних можливостей людини на ґрунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх основі кіберакмеологічних інформаційних систем для вироблення методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів поведінки особи для досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788468

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 А-72

2. Дитина у сучасному соціопросторі [Текст] : навч. посіб. / [Т. О. Піроженко та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 271 с.

У посібнику надано характеристику ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку як пріоритетних індикаторів особистісного зростання та аналізу параметрів сучасного соціального оточення, що визначають становлення та реальне функціонування ціннісних орієнтацій дошкільника у системі взаємодії дитини із соціальним і предметним середовищем. Експериментально підтверджено стан невиправданої інтелектуалізації освітнього процесу в дитячому садку, особливо в групах дітей старшого дошкільного віку. У контексті сучасних реалій прицільного вивчення розвивального потенціалу уяви дошкільника в його особистісному становленні експериментально доведено, що багато дошкільників не сприймають завдань на уяву, підміняючи їх іншою діяльністю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788458

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 Д-49

 

3. Кудерміна, Олена Іванівна.

Психологія особи як суб'єкта правоохоронної діяльності [Текст] : монографія / О. І. Кудерміна ; Нац. акад. внутр. справ. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 415 с.

У монографії наведено результати комплексного, інтегративного дослідження психології суб'єкта правоохоронної діяльності в акмеологічному вимірі. Висвітлено методологічні та теоретичні засади аналізу категорії "суб'єкт правоохоронної діяльності", соціальну та психологічну сутність правоохоронної діяльності в сучасних реаліях та її системоутворювальний вплив на професійне становлення правоохоронця. Відображено акмеологію професіогенезу правоохоронця та його психологічні ознаки як суб'єкта професійного спілкування. Обгрунтовано, що визначені психолого-акмеологічні особливості професійного становлення суб'єкта правоохоронної діяльності на різних етапах побудови професійної кар'єри зумовлюють специфіку та закономірності професіогенезу сучасного правоохоронця.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758889

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 К-88

4. Культуротвірна функція психологічної науки [Текст] : монографія / [Г. О. Балл та ін.] ; за ред. Г. О. Балла ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 263 с.

У монографії розглянуто культуротвірні особливості категорійно-поняттєвих засобів людинознавства. Охарактеризовано методологічні питання взаємодії психологічної науки з науково-технічною сферою культури. Розкрито сутність понять "професійна культура" та "психологічна культура". Досліджено психологію у контексті динаміки культурно-цивілізаційних процесів сучасної епохи. Вивчено нормальний і аномальний психічний розвиток у культурно-історичному контексті. Викладено основи системного опису культурних процесів. Обгрунтовано загальні принципи психологічної підтримки становлення особистості. З'ясовано сфери функціонування особистості та психологічне здоров'я людини. Приділено увагу поведінковим стратегіям у їх взаємозв'язку з зазначеним здоров'ям людини. Проаналізовано засади використання комунікативних патернів у психологічній практиці. Розглянуто міжособові конфлікти та стратегії поведінки в онлайн-просторі. Показано роль творчості у розв'язанні конфліктів. Обгрунтовано діалогічний підхід до організації шкільного навчання та культурну значущість писемного мовлення школяра.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788537

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9а/я К-90

5. Методологічні проблеми трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві [Текст] : монографія / [В. В. Андрієвська та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 225 с.

У монографії викладено наукову концепцію, яка розкриває зміст і напрями трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві. Зазначено, що впровадження такої оновленої наукової моделі комунікативної компетентності психолога у систему професійної підготовки сучасних психологів сприятиме оптимізації їх професійного спілкування в нових соціальних реаліях інформаційного суспільства. Показано особливу роль Інтернету для підлітків з різними фізичними та психологічними вадами. Продемонтровано феномен залежності дезадаптації важковиховуваних підлітків-школярів і підлітків-правопорушників від тривалості їх перебування в Мережі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788466

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 М-54

6. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості [Текст] : монографія / [Р. О. Семенова та ін.] ; за ред. Р. О. Семенової ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 227 с.

У монографії розкрито методологічні та прикладних проблеми, пов'язані зі створенням освітнього середовища як такої сукупності умов для навчання, розвитку, індивідуалізації та соціалізації обдарованої особистості, яка забезпечує можливість прояву та розвитку її обдарованості у відповідності з природними задатками, інтересами, вимогами вікової соціалізації, з одного боку, та соціальним запитом, з іншого. На основі емпіричного дослідження визначено психологічну структуру та принципи побудови розвивального освітнього середовища, спрямованого та випереджувальний характер навчання, розвиток, індивідуалізацію та соціалізацію обдарованої особистості на різних етапах онтогенезу. Подано систему підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми та молоддю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788457

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 О-72

7. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства [Текст] : монографія / [С. А. Гончаренко та ін.] ; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 227 с.

У монографії увагу приділено проблемам психологічної діагностики особливостей когнітивного розвитку сучасних молодших школярів та аналізу показників основних інтелектуальних здатностей за останні 25 років. Наведено результати експериментальних досліджень, що свідчать про значний вплив новітніх інформаційних технологій на когнітивну, соціальну й емоційну сфери розвитку сучасних дітей. Обгрунтовано необхідність перебудови методичних підходів до організації ефективного навчання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788465

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 П-86

8. Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку [Текст] : монографія / [В. В. Турбан та ін.] ; за ред. В. В. Турбан ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 305 с.

У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, висвітлено історичні передумови, особливості та специфіку провідних ідей в українській психологічній думці, визначено провідні напрями, психологічні школи, позиції психології як науки в Україні. Сформульовано визначальні концепції розвитку психологічної думки в Україні, окреслено основні характеристики парадигми розвитку уявлень і вчень про психічну реальність

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788536

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю91 С-76

9. Становлення ідентичності фахівця [Текст] : монографія / [Балл Г. О. та ін.] ; за ред. В. Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 259 с.

У монографії проаналізовано категорію професійної ідентичності у її різних вимірах. Базуючись на раціогуманістичних і діалогічних методологічних орієнтаціях і спираючись на здобутки різних напрямів психологічної науки та суміжних з нею дисциплін розглянуто проблему становлення ідентичності фахівця за сучасних умов. Розкрито специфіку прояву цього феномену у різних професійних групах. Детально розглянуто методи формування та переформатування професійної ідентичності й особливості їх застосування в контексті цивілізаційних викликів сучасності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788468

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 С-76

10. Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу [Текст] : метод. рек. / [Т. О. Піроженко та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 119 с.

У матеріалах представлено портрет цінностей сучасної дитини, психологічні та педагогічні питання щодо завдань і умов становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці. Методичні рекомендації розкривають зміст дослідницької роботи лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України на тему «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788535

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 С-91

11. Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 черв. 2014 р., [м. Одеса] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти [та ін.] ; [редкол.: Л. М. Дунаєва та ін.]. - Одеса : ОНУ, 2014. - 427, [4] с.

Розглянуто соціально-психологічні аспекти збереження психічного здоров'я молоді та дорослих. Розкрито проблеми формування інтелектуального потенціалу у підлітків. Викладено теоретичні підходи до вивчення проблем страхів у дітей старшого дошкільного віку. Показано особливості життєстійкості осіб з різною антиципацією задоволеності особистісним вибором. Досліджено вплив особистісних властивостей на професійну адаптацію правоохоронців. Визначено роль еко-конгруентності особистості в подоланні стресових ситуацій і забезпеченні суб'єктивного відчуття безпеки. Розглянуто сучасні методи та моделі психолого-педагогічного супроводу літньої людини. Проаналізовано світовий досвід соціально-психологічної допомоги мігрантам. Запропоновано нові підходи до психокорекції та психотерапії у сучасній психологічній практиці. Увагу зосереджено на соціально-психологічній допомозі особам з адитивною поведінкою. Досліджено психолого-педагогічні умови особистісного та професійного розвитку різних вікових груп населення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784791

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 С-91

 

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

жовтень - червень
пн - сб: 9.15 - 20.00
нд: 9.15 - 18.00
липень - вересень
пн -сб: 9.15 - 18:00
+38 (044) 524-1911
vkbo@nbuv.gov.ua

sessouccellino.xyz sessobue.com sessopassero.com pornoguaxinim