Економічна географія і регіоналістика. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Предметом дослідження економічної географії є ​​особливості і закономірності територіальної організації народного господарства. Тобто вивчення розміщення продуктивних сил, галузей економіки регіонів у специфічних географічних умовах у в певному географічному середовищі.

Регіональна економіка (регіоналістика) вивчає сукупність економічних і соціальних факторів і явищ, що обумовлюють формування і розвиток продуктивних сил і соціальних процесів у кожному регіоні країни.

Між економічною географією та регіональною економікою є чимало точок дотику і взаємопроникнення. Багато в чому вони використовують споріднені методи дослідження. Звісно, що економічна географія і регіоналістика – це комплексна міждисциплінарна галузь знання, що вивчає економічні процеси і явища у територіальному розрізі. Це єдина наукова дисципліна в системі економічних знань, що займається конкретною територією. Економічна географія і регіоналістика вивчає природно-ресурсний потенціал, населення, трудові ресурси, демографічні проблеми, географічний та економічний характер розвитку і розміщення продуктивних сил країни у цілому  та її районів. До об’єкту вивчення дисципліни входить також дослідження внутрішньорегіональних, міжрегіональних і зовнішніх економічних зв’язків. У географічному середовищі відбуваються різнорідні процеси: фізичні, хімічні, біологічні, економічні, демографічні, соціальні, політичні, соціально-психологічні та багато інших. На будь-якій території (у селі, місті, регіоні) всі ці процеси переплітаються, взаємодіють часто найнесподіванішим чином і в сукупності створюють неповторну, відмінну від інших картину суспільства в конкретних умовах даної території.

Дисципліна «Економічна географія і регіоналістика» тісно пов’язана з іншими дисциплінами: фізичною географією, кліматологією, геологією, статистикою, галузевими економіками, демографією, екологією та ін. Вона використовує у своїх дослідженнях власні специфічні методи і методи інших дисциплін, при цьому відбувається взаємне збагачення даними.

Методи дослідження – це сукупність застосовуваних прийомів і способів отримання нових знань і узагальнення їх до теорії та  і практики. Основними з застосовуваних методів є: метод польових досліджень, метод вибіркового вивчення, картографічний, балансовий, статистичний, економіко-математичний, системний аналіз та ін.

 Один з найбільш продуктивних і випробуваних методів – картографічний. За висловом М.М. Баранського, «карта – альфа і омега географії, початковий і кінцевий момент географічного дослідження». Географічна карта (картосхеми, картограми, картодіаграми) – незамінна по своїй наочності і конкретності допомога при дослідженні території, при аналізі особливостей розміщення і взаємозв’язків предметів і явищ, при їх кількісній оцінці. Карта є найважливішим джерелом інформації.

Балансовий метод  –  це складання галузевих і регіональних балансів виробництва і споживання. Баланси дозволяють правильно вибрати співвідношення між галузями ринкової спеціалізації, які доповнюють і обслуговують галузі. Необхідні для розробки раціональних внутрішньорегіональних і міжрегіональних зв’язків, вони дозволяють встановити рівень комплексності розвитку регіонів, наявність диспропорцій.

Широке застосування у дослідженнях знайшли статистичні методи. Суть їх полягає в аналізі статистичних даних, обчисленні індексів, встановленні тісноти зв’язків і залежності явищ (кореляційний аналіз).

Ускладнення проблем розміщення продуктивних сил, спроби створення теорій розміщення викликали до життя і впровадження у практику досліджень економічної географії і регіоналістики економіко-математичних методів, економіко-математичного моделювання.

Система економіко-математичних моделей може бути підрозділена на моделі балансові та моделі оптимізаційні. Балансові моделі розробляються на основі удосконалення традиційного балансового методу і дають можливість вивчати і моделювати галузеву і територіальну структуру районів, територіальних пропорцій. Оптимізаційні моделі дозволяють вирішувати завдання з визначення найкращого варіанту розвитку і розміщення підприємств і їх систем (галузей ТПК). Системний аналіз – метод наукового дослідження, при якому комплексне вивчення структури господарства ґрунтується на принципі поетапності, починаючи від постановки мети до оптимального розміщення виробництва.

1. Аванесова Н. Е.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / Н. Е. Аванесова ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 223 с

Підручник містить 7 тем, у яких висвітлюються теоретичні основи дисципліни «Регіональна економіка», досліджується проблема розміщення продуктивних сил та обгрунтовуються підходи до її правильного розв’язання, проаналізовано фактори розміщення продуктивних сил, розглядаються такі питання: проблеми економічного районування України, вплив територіального поділу праці на розвиток економіки регіонів, проблеми впровадження регіональної економічної політики, становлення господарських та міжгалузевих комплексів, формування міжнародних зв’язків України.

Може бути рекомендований для викладачів і студентів економічних ВНЗ, аспірантів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, прктичних працівників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788951

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 А-18

2. Аношкина Екатерина Львовна.

Регионосозидание: институционально-экономические основы [Текст] / Е. Л. Аношкина. - М. : Академический Проект : Гаудеамус, 2006. - 294 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 267-292.

Описаны предпосылки, обусловливающие необходимость концептуальных и методологических основ регионосозидания. Изложены основные принципы и подходы концепции регионосозидания. Раскрыта сущность регионосозидания и отличительные особенности от других принципов регионального развития. Представлено научно-методическое обоснование территориального анализа экономической системы региона на основе иерархического подхода и теории региональных рынков. Описаны модель исследовательской программы региона, механизмы, методы и институты региональной экономической политики, а также новый инструмент региональной микрополитики - мобильность производства.

Предназначена для практических работников, исследователей-регионалистов, преподавателей и студентов вузов, а также для тех, кто интересуется проблемами регионального развития.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА683181

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 1)А-69

3. Бабурин Вячеслав Леонидович.

Географические основы управления [Текст] : курс лекций по экон. и полит. географии: Учеб. пособие для студ. управленческих спец. вузов / В. Л. Бабурин, Ю. Л. Мазуров ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Институт гос. управления и социальных исследований. - М. : Дело, 2000. - 288 с.

В учебном пособии последовательно излагаются основы современной экономической и политической географии с позиций науки об управлении. Опираясь на классические традиции преподавания географии в университетах, авторы делают упор на темах, имеющих прямое отношение к теоретическим и прикладным вопросам государственного и муниципального управления. Предлагаемый курс лекций нацелен на формирование современного научного понимания географических реальностей, составляющих конкретный пространственный контекст эффективного управления социально - экономическими процессами в обществе. Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей университетов и учебных институтов, осуществляющих базовую подготовку и переподготовку специалистов в области управления; в равной мере оно может быть использовано для самообразования.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599214

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Б-12

4. Блій Г. де.

Географія: світи, регіони, концепти [Текст] / Г. д. Блій [та ін.] ; пер. Д. Олесневич [та ін.]. - К. : Либідь, 2004. - 738 с.: іл. - (Україна у світі).

У книжці розкрито головні риси сучасної загальної та регіональної суспільної географії у глобальному вимірі. Виділено 12 географічних світів, які охоплюють усе розмаїття регіонів і країн,показано особливості їхнього природного довкілля, розвитку матеріальної та духовної культури народів, що їх населюють. В україномовному виданні, яке є перекладом 10-го американського, вміщено розділ ″Україна″, де всебічно представлені політико-географічне положення України та його зміни в часі, місце нашої держави наполітичній карті Європи, специфіка формування й розвитку української нації. Для викладачів, аспірантів, студентів географічних, економічних факультетів та факультетів міжнародних відносин вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться географією країнсвіту..
Шифр зберігання книги у НБУВ: СО26000

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Б-69

 5. Бутко Микола Петрович.

Модернізація регіональних господарських систем у глобалізаційному економічному просторі [Текст] : монографія / М. П. Бутко, Т. В. Пепа, Ф. М. Уляненко ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 267 с.

Монографія присвячена пошуку шляхів ефективного використання потенціалу регіональних господарських систем.

Досліджено особливості функціонування регіональних сегментів національної економіки України у глобалізованому економічному прос­торі. Зокрема зроблено оцінку конкурентних позицій областей Полісько­го регіону і окреслено шляхи їх нарощування з позицій удосконалення інституційного середовища, модернізації продуктивних сил та запрова­дження ефективного менеджменту.

Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, держав­ного управління, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787699

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Б-93

6. Василенко Дмитрий Валерьевич.

Экономическая диагностика функционирования региона: методы, способы, формы [Текст] : монография / Д. В. Василенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экон.-прав. исслед. - Донецк : Юго-Восток, 2013. - 206 с.

Рассмотрены теоретические основы диагностики региональной экономической системы через призму определения сущности и параметров региона, особенностей его функционирования, а также выделения инструментария выявления и идентификации проблем в его функционировании. На примере Донецкой области проведена диагностика функционирования региональной экономической системы посредством опеределения динамики её основных параметров, анализа их воспроизводства и выявления противоречий во взаимодействии её основных элементов. Обосновано научно-методическое обеспечение диагностики функционирования региональной экономической системы на основе выделения детерминант и императивов диагностики, а также построения матрицы

Для научных работников и специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771664

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 В-19

7. Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіона­льні студії. Збірник наукових праць / За ред. І.В. Смаля. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. - 308 с.

У збірнику наукових праць досліджено широке коло питань із гео­графічних. економічних, екологічних і туризмологічних проблем регіонального розвитку.

Видання адресоване науковцям, управлінцям, викладачам, аспірантам і студентам, всім, хто цікавиться питаннями регіонального розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА728156

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Г-35

8. Герасимчук Зоряна Вікторівна.

Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук, І. С. Кондіус ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Надстир'я, 2010.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади прогнозування стійкого розвитку регіону. На базі дослідження концепції збалансованості соціо- еколого-економічного функціонування визначено передумови та цільові орієнти­ри стійкого розвитку регіону; запропоновано методики, здійснено оцінку та про­гнозування такого розвитку; акцентовано увагу на алгоритмі формування та ви­бору стратегії забезпечення стійкого розвитку регіону на основі домінуючих кри­теріїв: стадій життєвого циклу, рівня збалансованості та напрямків розбалансування функціонування регіональної системи.

Видання передбачене для науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, аспірантів, студентів виших навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА726544

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Г-37

9. Гладкий Олександр Віталійович.

Менеджмент розміщення продуктивних сил і регіональної економіки [Текст] : навч. посіб. / О. В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 254 с.

Розглянуто суть менеджменту регіонального розвитку та основні вітчизняні концепції, сформульовано його теоретико-методологічні основи, досліджено особливості теорії і практики менеджменту регіонального розвитку в зарубіжних країнах. Обґрунтовується суть економічної ефективності регіонального розвитку та розміщення підприємства, методика й методи її оцінки та картографічної інтерпретації. Розкриваються основні передумови та фактори формування регіональної економічної ефективності, дається оцінка ринкових механізмів підвищення економічної ефективності підприємства в системі менеджменту регіонального розвитку та особливості наукового прогнозування трансформацій­них змін економічної ефективності підприємства.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів, спеціалістів з економічної й соціальної географії, управління розвитком міст і регіонів, регіональної економіки та менеджменту, районного та міського планування, представників комерційних і ділових кіл, промисловців і підприємців - усіх тих, хто цікавиться проблемами менеджменту регіонального розвитку в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786229

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Г-52

10. Гукалова І. В..

Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація [Текст] : монографія / І. В. Гукалова ; Інститут географії НАН України. - К. : [б.в.], 2009. - 347 с.

У монографії узагальнено багаторічний досвід вивчення й оцінки категорії «якість життя населення», проаналізовано еволюцію поглядів на неї в географії та за її межами. Викладені теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження якості життя населення з розкриттям сутності даної наукової категорії з позицій геосистемного підходу та основних положень концепції сталого (збалансованого) розвитку. Розкрито соціальну сутність урбанізації та її особливості в Україні. Виявлено роль значимих факторів впливу на формування якості життя населення в регіонах України - суспільно-географічного положення, урбанізаційної структури, особливостей прояву глобалізаційних тенденцій. Проведено типізацію регіонів України за специфікою формування якості життя населення. Визначені пріоритетні напрями покращення якості життя населення в різних типах регіонів України і розкрито передумови формування політики якості життя населення в Україні з урахуванням сучасних проблем перехідного періоду і проникнення постіндустріальних тенденцій. Книга рекомендується для широкого загалу фахівців з проблем управління, регіональної економіки, географів, соціологів, економістів, викладачів, аспірантів та студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА714487

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Г-93

11. Доценко Анатолій Іванович.

Територіальна організація розселення (теорія та практика) [Текст] : [монографія] / А. І. Доценко ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К. : Фенікс, 2010. - 529 с.

У монографії розкрито сутність, чинники та закономірності територіальної організації розселення, визначено принципи, підходи та методи її дослідження. Велику увагу приділено аналізу еволюції форм територіальної організації розселення та їх трансформації. Розглядаються територіально-системна організація й територіальна структура розселення як невід’ємні складові його територіальної організації. Визначено шляхи вдосконалення територіальної організації розселення та стратегію її розвитку в довгостроковій перспективі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА735630

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Д-71

12. Ермолаева Валентина Алексеевна.

Экономическая география и регионалистика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Ермолаева ; ГОУ ВПО Тюмен. гос. ун-т. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 410 с.

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы экономической географии и регионалистики. Отражён исторический аспект, основные закономерности, современное состояние, проблемы и перспективы развития экономической географии и регионалистики. Показана методика экономического обоснования к размещению производства. Охарактеризовано современное состояние природных – ресурсов, населения, хозяйства, транспорта и внешних экономических связей России. Рассмотрена территориальная организация экономики страны, дана характеристика регионов. Представлен методический, картографический и иллюстративный материал, соответствующий тематике учебного пособия, и комплект заданий для контроля. Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, а также аспирантов, преподавателей, служащих муниципального управления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746100

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 1)Е-74

13. Єрмакова Ольга Анатоліївна.

Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення [Текст] : монографія / О. А. Єрмакова ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Інтерпрінт, 2014.

У монографії пропонується новий погляд на роль регіонів держави у забезпеченні її конкурентоспроможності та ефективної інтеграції у світогосподарський простір. Наголос робиться на теоретико-методологічні засади дослідження зовнішньоекономічної діяльності регіону, аналіз функціонального забезпечення цієї діяльності, на розгяд інструментарію регіонального впливу на підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств та держави в цілому.

Для фахівців у сфері розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, представників центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, бізнесу, студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788415

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Є-69

14. Жук Микола Васильович.

Регіональна економіка [Текст] : підручник / М. В. Жук. - К. : Академія, 2008. - 416 с.

У підручнику розкрито сутність, предмет і об’єкт регіональ­ної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіо­нальним розвитком, становлення просторово-економічного потенціалу регіональних економічних комплексів, конкурен­тоспроможності, інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. Детально проаналізовано економічну регіональну політику, уза­гальнено і систематизовано інформацію з регіонального розвитку України і її економічних районів. Засвоєнню теоретичних знань сприятимуть запитання, завдання, короткий термінологічний словник.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, при­служиться фахівцям з менеджменту, економіки, географії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788415

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Ж-85

15. Заставецька Леся Богданівна.

Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України [Текст] : монографія / Л. Б. Заставецька ; [наук. ред. Шаблій О. І.] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 331 с.

У монографії розкрито теоретичні, методологічні та методичні основи дослідження територіальних систем розселення. Показано особливості функціонування таких систем як суб'єктів управління в нинішніх умовах, проблеми трансформації їх геопросторової організації. Досліджено закономірності і принципи такої організації, виявлено чинники її зміни в умовах перебудови суспільних відносин в країні. Виявлено сучасні проблеми функціонування систем розселення різних таксономічних рівнів, обгрунтовано основні принципи та механізми розвитку таких систем у процесі зміни адміністративно-територіального устрою України.

Показано напрямки підвищення конкурентоспроможності сільських територій та міських поселень як центрів нових систем розселення. На прикладі схеми нового адміністративно-територіального устрою Тернопільської області розкриті підходи до формування нових низових систем розселення і управління - територіальних громад і адміністративних районів, показані критерії їх виділення.

Для науковців, викладачів, студентів, фахівців у сфері суспільної географії, регіональної економіки, сфери управління регіональним розвитком, державних органів влади та місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться питаннями розвитку та облаштування територій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771563

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 З-36

16. Игнатов Владимир Георгиевич.

Регионоведение [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. Г. Игнатов, В. И. Бутов. - 3.изд., перераб. и доп. - М. ; Ростов-на-Дону : Издательский центр "МарТ", 2004. - 528 с.

Известные ученые Юга России - специалисты по территориальным проблемам социально-экономического и демографического развития, государственного и муниципального управления, природопользования - представляют новое издание учебного пособия "Регионоведение", получившего положительный отклик в научных кругах, печати, в учреждениях госслужбы.

Третье издание в значительной степени расширено и переработано, обновлен статистический материал.

Практический интерес представляет "Приложение", в котором приведены ряд важных законодательных актов, а также статистические материалы по регионам России и федеральным округам за 2000-2003 гг.

Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, научных сотрудников, экономистов, работников различных ветвей власти федерального, регионального и местного уровней.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА654310

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 И-26

17. Ібатуллін Шаміль Ільдусович.

Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України [Текст] : [монографія] / Ш. І. Ібатуллін, М. А. Хвесик, Й. М. Дорош ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку. - Київ : Наукова думка, 2014. - 197 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні основи капіталізації земельних ресурсів регіону на засадах сталого розвитку. Розвиваються положення просторової економіки для цілей удосконалення системи управління розвитком земельних відносин на регіональному рівні.

Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, а також фахівців, які цікавляться проблематикою капіталізації земельних ресурсів регіону.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782588

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 І-13

18. Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону [Текст] : кол. моногр. / [М. І. Карлін та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т. - Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - 373 с.

У сучасних умовах усе більше вчених України приділяє увагу роз­витку окремих регіонів, у тому числі проблемних територій. Це пов’язано з тим, що підвищення рівня розвитку депресивних регіонів України не може бути реалізовано без розширення їхніх прав у фінансуванні своїх потреб. Останнє не можливе, якщо не буде проведено адміністративно-терито­ріальну реформу в Україні, якщо регіони не перейдуть на інвестиційно- інноваційну модель розвитку. У такому контексті певні пріоритети мають прикордонні райони України, у тому числі Волині, Рівненщини, Жи­томирщини. Важливо визначити ці переваги, що й зроблено у пропонова­ному виданні.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практиків та всіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА734712

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 І-58

19. Іщук Степан Іванович.

Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва [Текст] : навч. посібник для студ. екон. та геогр. спец. вищих навч. закл. / С. І. Іщук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Видавець Паливода А.В., 2002. - 260 с.

У навчальному посібнику розглядаються закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та наукові методи економічного обгрунтування розміщення виробництва. Аналізуються методичні підходи до вивчення територіально-виробничих комплексів, виявляються їх класифікаційні ознаки, розкриваються аспекти структурного аналізу, з’ясовуються науково-методичні основи економічного районування, методика виявлення спеціалізації і рівня комплексності районів, а також регіональні проблеми вдосконалення територіальної організації виробництва.

Для студентів, наукових працівників, що вивчають наукові основи розміщення продуктивних сил, територіально-виробничих комплексів і регіональні проблеми територіальної організації виробництва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА632137

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 І-98

20. Іщук Степан Іванович.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посібник / С. І. Іщук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Видавець Паливода А.В., 2006. - 284 с.

У навчальному посібнику розглянуто закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил і наукові методи економічного обгрунтування розміщення виробництва. Проаналізовано методичні підходи до вивчення територіально-виробничих комплексів, виявлено їхні класифікаційні ознаки, розкрито аспекти структурного аналізу, з'ясовано науково-методичні основи економічного районування, методику виявлення спеціалізації та рівня комплексності районів, а також регіональні проблеми вдосконалення територіаль­ної організації виробництва.

Для студентів і наукових працівників, які вивчають основи розміщення продуктивних сил, територіально-виробничих комплексів та регіональні проблеми територіальної органі­зації виробництва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690519

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 І-98

21. Каира Зоя Степановна.

Размещение производительных сил [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / З. С. Каира [и др.]. - Донецк : Альфа-пресс, 2004. - 350 с

Размещение производительных сил влияет на успех программы предприятия и его конкурентоспособность, занимая одно из основных мест в управлении операциями фирмы. В книге приведены теоретические основы науки о размещении производи­тельных сил, этапы процесса разработки стратегии размещения предприятий и скла­дов. Рассмотрены практические примеры решений основных проблем по размеще­нию магазинов розничной торговли и служб экстренного вызова. Приведены мето­ды прогнозирования спроса, аспекты финансового анализа для принятия инвестици­онных решений при размещении предприятий, а также пособие для анализа проблем и кейсов. В книге приводится обзор западных литературных источников по операци­онному, логистическому и финансовому менеджменту, используются прикладные математические методы исследования.

Книга предназначена для преподавателей и студентов высших учебных заведений по направлениям «Менеджмент», «Маркетинг», а также может быть полезной практи­ческим работникам при решении широкого круга задач по размещению новых пред­приятий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА648940

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 К-15

22. Книш Мирослава Михайлівна.

Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються [Текст] : навч. посіб. / М. М. Книш ; наук. ред. О. І. Шаблій ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ, 2006. - 264 с.

У навчальному посібнику розкрито зміни геопросторової організації країн, що розвиваються упродовж XX сто­ліття. Велику увагу приділено актуаль­ним глобальним проблемам і тенденціям розвитку в країнах, що розвиваються на початку XXI століття.

У навчальному посібнику вико­ристано низку методичних підходів (системний, типологічний, проблемний), які полегшують вивчення такої великої кількості країн.

У словнику міститься тлумачення 300 термінів, а в статистичних додатках наведено головні економічні і соціальні макропоказники.

Для студентів географічних факуль­тетів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 696903

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 К-53

23. Ковалевский Виктор Владимирович.

Размещение производительных сил [Текст] : курс лекций / В. В. Ковалевский [и др.]. - К. : Знання-Прес, 2002. - 406 с.

Предлагаемый курс лекций - переработанный вариант одноименного учебника этих же авторов, изданного с грифом "Допущено Министерством образования и науки Украины" (Киев, 2001). По структуре это издание состоит из текстов лекций, в которых дается полное изложение всех тем соответствующей учебной дисциплины, контрольных вопросов и заданий к ним, таблиц, картосхем и рисунков. В сравнении с учебником предлагаемое пособие дополнено темами и планами семинарских занятий, практическими заданиями, перечнем вопросов для письменного экзамена и ориентировочными темами курсовых работ.
Издание рассчитано на студентов экономических и географических факультетов высших учебных заведений всех уровней аккредитации, экономистов-практиков, учителей экономической географии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО 262715

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 К-56

24. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону [Текст] / М. А. Голубець [та ін.] ; ред. М. А. Голубець ; Інститут екології Карпат НАН України. - Л. : Поллі, 2007. - 288 с.

У книзі проаналізована суть сталого розвитку, рівень його адаптованості в Україні, природно-історичні, соціально-економічні, етнокультурні та екологічні особливості й перспективи його реалізації в гірському регіоні.

Розрахована на фахівців у сфері управління регіональним розвитком, економістів, демографів, екологів, середовищезнавців, созологів, освітян і всіх, кого хвилює доля рідного краю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 711179

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 К-65

25. Курмаєв Петро Юрійович.

Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку регіонів [Текст] : монографія / Курмаєв П. Ю. ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. - Умань : [Жовтий], 2010. - 332 с.

Монографія присвячена дослідженню організаційно-економічного механізму регулювання розвитку регіонів. Запропоновано інноваційно- відтворювальний підхід регулювання економічного розвитку на регіональному рівні. Розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційної моделі регулювання економічного розвитку регіонів.

Монографія буде корисною для науковців, студентів, управлінців державного та регіонального рівнів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 734820

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 К-93

26. Лучик Василь Єфремович.

Політика регіонального розвитку: рівні, види та методи [Текст] : монографія / Лучик В. Є. ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2012. - 399 с.

Для визначення пріоритетів у політиці регіонального розвитку досліджено її сутність, методи забезпечення та сучасний досвід реалізації. Розвинута методологічна база щодо визначення способів та інструментів реалізації політики регіонального розвитку. Здійснена оцінка економічного, інноваційного та соціального розвитку регіонів України. Визначено пріоритети економічного і соціального розвитку регіонів, запропоновано механізм реалізації державної політики регіонального розвитку. На основі моделювання регіональних прогнозних балансів і прогнозування економічного і соціального розвитку визначено механізм реалізації політики регіонального розвитку на місцевому рівні.

Для науковців, політиків, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, спеціалістів державного управління.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 758671

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Л-87

27. Максаковский Владимир Павлович

Географическая картина мира [Текст] : в 2 кн. / В. П. Максаковский. - М. : Дрофа, 2003 . - (Высшее образование).

Кн. 1 : Общая характеристика мира. - [Б. м.] : [б.и.], 2003. - 496 с.

Настоящая книга широко известна преподавателям и студентам-географам, а также школьникам, интересующимся географией. Новое издание является исправленным и содержит исчерпывающую информацию по экономической и социальной географии мира.

Книга 1 посвящена общей характеристике современного мира: его политической карты, географии мировых природных ресурсов, населения, отраслей мирового хозяйства, а также глобальных проблем человечества.

Книга предназначена для углубленного изучения курса "Экономическая и социальная география мира", который преподается в 10 классе общеобразовательной школы, а также для учителей, преподавателей и студентов вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 348341/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 М-17I

28. Мезенцев Костянтин Володимирович.

Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку [Текст] : монографія / К. В. Мезенцев ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2005. - 253 с.

Сформульовано концепцію суспільно-географічного прогнозування регіонального розвитку. Зокрема, проаналізовано історію становлення та розвитку суспільно-географічної прогностики, узагальнено та розвинено теоретико-методологічні основи суспільно-географічного прогнозування, розроблено методику прогнозування регіонального розвитку. Наведено результати суспільно-географічного районування, аналізу еволюційності, рейтингових оцінок, статистичного та нелінійного прогнозування регіонального розвитку в Україні.

Для фахівців у галузі суспільної географії та управління розвитком регіонів, викладачів, аспірантів, студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 674352

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 М-44

29. Минаков Иван Алексеевич.

Экономическая география и регионалистика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец 060800 "Экономика и управление на предприятиях АПК" / И. А. Минаков, С. К. Неуймин. - М. : Колос, 2002. - 262 с.

Изложены теоретические основы экономической географии и регионалистики, охарактеризованы ресурсный потенциал, география населения, размещение важнейших межотраслевых комплексов и отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.

Для студентов вузов по специальности 060800 `Экономика и управление на предприятиях АПК`.
Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 640937

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 М-61

30. Регіональна економіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [Ольшанська О. В. та ін.] ; за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М. І. Фащевського, канд. екон. наук, доц. О. В. Ольшанської ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 285 с.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка» допоможе студентам сформувати знаннєві компетенції щодо теорії регіональної економіки та просторового розвитку господарства, осо­бливостей функціонування соціально-економічних систем регіонів України. Опанувавши цей курс, студенти зможуть набути основних навичок самостійної оцінки підприємницького клімату та інвестиційної привабливості регіонів.

Для студентів економічних спеціальностей. Посібник може бути корисним також для науковців, спеціалістів-практиків, аспірантів та всіх, кого цікавлять проблеми регіональної економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 748212

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Р-32

31. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Золотарьов А. М. [та ін.] ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Інжек, 2009. - 368 с.

У навчальному посібнику за дисципліною «Регіональна економіка» розглядаються сутність, предмет і об'єкт регіональної економіки, специфіка розвитку її теорії і методоло­гії дослідження. Розкрито закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Наведено особливості управління регіональним розвитком, становлення просторово-економічного потенціалу регіональних економічних комплексів та їх трансформація в ринкових умовах.

Детально проаналізовано економічну регіональну політику, узагальнено і система­тизовано інформацію з регіонального розвитку України та її економічних районів. Осо­бливу увагу приділено питанням економіки України як сдності регіональних соціально- економічних систем та чинникам сталого розвитку продуктивних сил. І Іоказано моделі ефективного розвитку регіонів.

Рекомендовано для викладачів і студентів економічних вузів, аспірантів, слухачів фа­культетів підвищення кваліфікації, практичних робітників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 728224

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Р-32

32. Регіональна економіка [Текст] : тексти лекцій / О. В. Ольшанська [та ін.]; за заг. ред. М. І. Фащевського, О. В. Ольшанської ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 330 с.

«Регіональна економіка» — це навчальна дисципліна, покликана забезпечувати фундаментальну економічну підготовку бакалаврів усіх спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво». «Регіональна економіка: Тексти лекцій» призначені надати студентам економічних спеціальностей знання з теорії регіональної економіки та просторового розвитку господарства, а також особливостей функціонування соціально-еконо- мічних систем регіонів України. Глибоке вивчення регіональної економіки сприятиме можливості набуття студентами основних навичок самостійної оцінки регіонального підприємницького клімату та інвестиційної привабливості регіонів.

«Регіональна економіка: Тексти лекцій» призначені для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та спеціалістів з проблем регіональної економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 725024

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Р-32

33. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз] ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2010. - 316 с.

Навчальний посібник призначається для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і складається з двох частин. У першій частині викладаються теоретико-методологічні засади регіональної економіки, стратегія та концептуальні положення її розвитку. Розглядаються конкурентоспроможність регіонів, транскордонне співробітництво, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України. У другій частині викладені сучасні науково-практичні підходи до системи природокористування та висвітлюється роль екології в забезпеченні сталого розвитку економіки. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 737099

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Р-32

34. Регіональна економіка [Текст] : навч. посібник / Я. Б. Олійник [та ін.] ; ред. Я. Б. Олійник. - 2-ге вид., змінене і доп. - К. : КНТ ; К. : Видавець Фурса С.Я., 2008. - 440 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи регіональної економіки, виявлено сутність потенціалу роз­витку регіону та оцінено основні його складові, розкриті фінансово-бюджетні відносини. Проаналізовано стан та перс­пективи розвитку економіки регіонів України, розглянута регіональна економічна політика та підходи до управління регіональним розвитком.

Рекомендовано студентам, аспірантам та викладачам економічних і географічних спеціальностей, усім, хто ціка­виться регіональною економікою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 701573

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Р-32

35. Руденко Валерій Петрович.

Географія природно-ресурсного потенціалу України [Текст] : підруч. для студ. географ., екон. та еколог. спец. вищ. навч. закл. України : у 3-х ч. / В. П. Руденко ; Ін-т змісту і методів навчання, Чернів. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. - К. : К.-М. Академія ; Чернівці : Зелена Буковина, 1999. - 567 с.

У підручнику розкриваються теоретико-методологічні основи географії при­родно-ресурсного потенціалу, інформаційне та методичне забезпечення його кількісного визначення (оцінки). Подається деталізована територіальна диференціація природно-ресурсного потенціалу України у розрізі Автономної Республіки Крим, адміністративних областей і районів. Аналізуються та картографічно оцінюються величина, компонентна структура, показники географічної різноманітності, економічної та територіальної продуктивності мінерального, водного, земельного, лісового, фауністичного, природно- рекреаційного та інтегрального природно-ресурсного потенціалу держави, шляхи раціоналізації природокористування.

Для студентів географічних, економічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, працівників науково- дослідних інститутів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 589225

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Р-83

36. Симагин Юрий Алексеевич.

Территориальная организация населения и хозяйства [Текст] : учеб. пособие для регион. компонента ГОСВПО для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / Ю. А. Симагин ; общ. ред. В. Г. Глушкова ; Финансовая академия при Правительстве РФ. - 3-е изд., доп. - М. : Кнорус, 2007. - 380 с.

В учебном издание по курсу "Территориальная организация населения" рассматриваются вопросы территориальной организации населения и хозяйства, в частности, территориальные особенности демографического развития, особенности состава, размещения и расселения населения, закономерности организации и развития хозяйства. Большое внимание уделяется территориальной организации отраслей промышленности. Подробно освещается тема территориальной организации крупных регионов. Приведены многочисленные практические примеры. Составленный для лучшего усвоения материала практикум содержит темы семинарских занятий для практических и самостоятельных работ, статистическую информацию для выполнения заданий, экзаменационные тесты и вопросы.

Пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, слушателей системы послевузовского образования, а также для всех, кто интересуется освещаемыми в учебном пособии вопросами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 709760

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 1)С-37

37. Стадницький Юрий Іванович.

Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи): Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Стадницький Ю.І., Загородній А.Г. — К., 2008. — 351 с.

У навчальному посібнику розглянуто зміст проблеми розміщення продуктивних сил та обґрунтовано підходи до її правильного розв'язання. Значну увагу приділено економіко-математичному моделюванню територіальної організації продуктивних сил та аналізу факторів їх розміщення. Окремі розділи присвячено дослідженню економічних переваг і факторів протидії концентрації виробництва, а також ролі транспорту та земельних ресурсів при розміщенні продуктивних сил.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів економічних факультетів, аспірантів і викладачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 698973

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 1)С-76

38. Стадницький Юрий Іванович.

Чинники розміщення господарської діяльності [Текст] : монографія / Ю. І. Стадницький, Л. М. Коваль. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 103 с.

У процесі дослідження розміщення об’єктів і явищ господарської діяльності незаперечною є доцільність виявлення чинників розташу­вання, тобто причин, які слід враховувати при аналізі колишнього або існуючого місцезнаходження об’єктів і явищ господарської діяльності.

Призначено для студентів, аспірантів, магістрів і науковців, яких цікавлять проблеми розміщення об’єктів господарської діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 728166

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 С-76

39. Стеченко Дмитро Миколайович.

Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : підручник / Д. М. Стеченко. - К. : Вікар, 2006. - 400 с. - Библиогр.: с. 392-396.

У підручнику розкриваються наукові основи територіальної організації продуктивних сил, викладена система методів, що застосовуються для обгрунтування розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил. Дається інтерпретація раціонального використання потенціалу території. Розглянуто особливості розвитку міжгалузевих комплексів і сучасний стан економіки регіонів України. Наводяться нові матеріали, які доповнюють зміст цього курсу з інтеграційних регіональних, міжрегіональних і міждержавних економічних процесів та інвестиційної політики регіонального розвитку.

Для студентів і викладачів економічних факультетів та практичних працівників економічних служб адміністрацій територіально-адміністративних одиниць.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 672855

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 1)С-79

40. Сторонянська Ірина.

Регіональний розвиток України: проблеми інтеграції та конвергенції [Текст] : монографія / Ірина Сторонянська ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Л. : [б. в.], 2010. - 324 с.

У монографії досліджуються сучасні теоретичні, методологічні та прикладні засади розвитку регіонів в умовах трансформаційної соціально орієнтованої економіки та формування інтегрованого економічного простору держави. Акцентовано увагу на вивченні конкурентних та інтеграційних взаємодій регіонів України в світлі зростання міжрегіональної соціально-економічної диференціації. Запропоновано методику комплексної оцінки міжрегіональних соціально- економічних зв'язків, визначено внутрішні та зовнішні чинники дезінтеграції та проаналізовано асиметрію розвитку регіонів України. Значне місце відведено модернізації підходів до управління процесами міжрегіональної інтеграції та формування конвергентної моделі регіонального розвитку в Україні.

Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 739122

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 С-82

41. Чужиков Віктор Іванович.

Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія [Текст] : монографія / В. І. Чужиков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 272 c

У монографії досліджуються особливості еволюції теорій регіонального розвитку. Розкрито методологічну сутність сучасного регіоналізму, який розглядається у діалектичній єдності його внутрішнього та зовнішнього змісту. Виявлено методологічну суть глобальної та регіональної парадигм розвитку. Обґрунтовується необхідність формування нової дослідницької моделі – глобальної регіоналістики. Розроблено та апробовано цілісну методику дослідження регіональної динаміки. Виокремлено механізми та інструменти регулювання регіональних асиметрій у країнах-лідерах. Визначено позиції вітчизняних регіонів у пан'європейський моделі «Європа регіонів».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 705135

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Ч-86

42. Шаблій Олег Іванович.

Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії [Текст] / О. І. Шаблій. - Л. : Львівський нац. ун-т ім.І.Франка, 2001. - 744 с.

У першій частині монографії розглядаються сучасні проблеми суспільної географії — її теоретичний та онтологічний об’єкти, предмет дослідження, внутрішня структура та зв’язки з іншими науками. Досліджуються система понять і категорій, в т.ч. основне поняття цієї науки. Увага присвячена законам суспі­льної географії, системі методів дослідження. Вивчені дискусійні проблеми точок росту науки — розвитку політичної географії і геоекології. У другій частині увага зосереджена на питаннях географічного українознавства, історії української су­спільної географії, її визначних постатях. Окремо розглядаються загальноукра­їнські — демо-, соціально- і сакральногеографічні та регіональні — західноук­раїнські, галицькі та карпатські суспільно-географічні проблеми.

Для широкого кола читачів — географів, істориків, політологів, економістів, картографів. Стане добрим помічником викладачам географії, учням середніх шкіл, студентам вищих навчальних закладів географічних і економічних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 605765

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Ш-13

43. Шевчук Любов Теодорівна.

Соціальна географія [Текст] : навч. посібник / Л. Т. Шевчук. - К. : Знання, 2007. - 349 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні теоретичні та практичні проблеми соціальної географії, проаналізовано особливості її становлення як науки. Окреслено закони, фактори і принципи територіальної організації соціальної сфери, розкрито регіональні аспекти взаємозв'язків між її підсистемами й елементами. Особливу увагу приділено формуванню соціальних процесів в умовах трансформації життєдіяльності населення України. Інноваційність посібника полягає у висвітленні новітніх поглядів на теоретичні проблеми соціальної географії як відносно самостійної галузі знань, зокрема у розкритті їх крізь призму нової парадигми науки, формуванні положень авторської теорії соціально-економічних полів, у тому числі трудового мотиваційного трудового мотиваційного поля.

Для студентів географічних, економічних та інших факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, спеціалістів, які цікавляться особливостями розвитку й територіальної організації соціальної сфери та займаються конструюванням території, оптимальної для життєдіяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 695513

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Ш-37

44. Юрківський Віктор Минович.

Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни [Текст] : підручник для студ. географ. спец. вищих закладів освіти / В. М. Юрківський. - 2. вид. - К. : Либідь, 2001. - 414 с.

Входження суверенної України у світове співтовариство супроводжується налагодженням і зміцненням надзвичайно широких і різнобічних її зв'язків зі світовою спільнотою. Звідси потреба вивчення зарубіжних країн, насамперед їх економічного розвитку. В підручнику висвітлено економічну й соціальну географію зарубіжжя (без країн Балтії та СНД). Матеріали подаються в такій послідовності: місце країни у світі, склад території та економіко-географічне положення, господарська оцінка природних умов і ресурсів, населення, загальна характеристика господарства та окремих його галузей, внутрішні відмінності й міста. Враховано нові концепції географічної науки в Україні й за рубежем. Фактичну основу підручника становлять матеріали ООН, дані Світового банку.
Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Підручник буде корисний також учителям географії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 608529

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Ю-74

45. Яковлева Юлия Константиновна.

Природный потенциал: влияние его использования на экономическое развитие региона [Текст] : монография / Ю. К. Яковлева. - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2011. - 204 с.

В монографии исследованы роль и место природного потенциала, выявлено его приоритетное значение для экономического развития региона. Показана необходимость учета региональных особенностей организации производительных сил при оценке экономического потенциала региона. Предложен методический подход к интегральной оценке экономического потенциала региона и его составляющих. Определены концептуальные подходы к эффективному использованию экономического потенциала региона.

Для менеджеров регионального уровня, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, студентов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 739597

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Я-47

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138