Виховний потенціал інноваційної педагогіки. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є об'єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця, готовності до сприйняття та активної діяльності у нових соціально-економічних умовах. У зв'язку з цим винятково важливого значення набуває інноваційна діяльність педагога.

Інноваційна педагогічна діяльність як особливий вид творчої діяльності спрямована на оновлення системи освіти. Вона є результатом активності людини не стільки у пристосуванні до зовнішнього середовища, скільки у зміні його відповідно до особистих і суспільних потреб та інтересів.

Інноваційна діяльність, будучи складним і багатоплановим феноменом, своїм змістом охоплює процес взаємодії індивідів, спрямований на розвиток, перетворення об'єкта, на переведення його в якісно новий стан; системну діяльність щодо створення, освоєння та застосування нових засобів; особливий вид творчої діяльності, що об'єднує різноманітні операції і дії, спрямовані на одержання нових знань, технологій, систем. Усі ці вияви характеризують інноваційну діяльність у педагогічній сфері.

Інноваційна педагогічна діяльність — заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики.

Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені.

Педагогічна діяльність завжди орієнтується на певний зміст, тобто на знання, які слід здобути у процесі навчання, та на якості особистості, які необхідно виховати. Залежно від того, які цінності домінують при цьому, педагогічна діяльність в освітніх перетвореннях може мати формуючий (традиційний) або розвивальний (гуманістичний) характер.

Пошук шляхів оновлення педагогічних систем здійснюється на різних рівнях: одні установи починають розробляти концепції оновлення, інші — вже сформувались як новий тип навчального закладу. Результатами інноваційних пошуків є якісно нові зразки освітніх систем, кожному з яких властиві специфічні структурно-організаційні особливості.

Йдеться про нові типи навчальних закладів (адаптивні освітні установи, дитячі садки-школи, школи-лабораторії, гімназії, ліцеї тощо).

За всіх відмінностей у стратегії й тактиці виникнення альтернативних навчальних закладів є багато спільного. У кожному випадку основу цього процесу становить інноваційна педагогічна діяльність, яка має своїм наслідком не лише створення і функціонування закладів нового типу, тобто структурні зміни, а й реформуання, обґрунтування, розроблення якісно нових концептуальних засад.

 

1. Арцишевський, Роман Антонович.

На шляху до людини [Текст] : вибр. пед. ст. / Р. А. Арцишевський ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. - 348 с.

Розкрито структуру духовної культури та зміст шкільної освіти. Визначено цілі освіти як необхідного чинника її гуманізації. Викладено вихідні засади світоглядної освіти. Узагальнено духовні передумови розвитку особистості як суб'єкта діяльності. Охарактеризовано становлення самосвідомості особистості у процесі її соціалізації. Висвітлено теоретичні засади профілізації шкільної освіти. Розглянуто каталізатор духовності (з досвіду створення нового підручника "Світ і людина"). Приділено увагу школі підручникотворення Яна Амоса Коменського.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744363

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 30,0 А-88

2. Бабурова, Ирина Васильевна.

Пример в воспитании ценностных отношений школьников [Текст] : монография / И. В. Бабурова ; Федеральное агентство по образованию, Смоленский гос. ун-т. - Смоленск : СмолГУ, 2007. - 223 с.

Монография посвящена рассмотрению примера как метода воспитания школьников, его роли в формировании системы ценностных отношений личности. Представлены результаты исследования, проведенного с опорой на аксиологический, синергетический и акмеологический подходы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА704603

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 1)Б-12

3. Бех, Іван Дмитрович

Виховання особистості [Текст] : у 2 кн. / І. Д. Бех. - К. : Либідь, 2003 . Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. - [Б. м.] : [б.в.], 2003. - 280 с.

Розглянуто особистісні цінності як духовні надбання людини. Описано загальні психологічні закономірності функціонування і розвитку особистості. Висвітлено наукові засади створення особистісно орієнтованих виховних технологій, а також психолого-педагогічні засади розв'язання соціально-моральних задач.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В347213/Кн. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 Б-55I

4. Бех, Іван Дмитрович.

Виховання особистості [Текст] : сходження до духовності / І. Д. Бех. - К. : Либідь, 2006. - 272 с.

На підставі особистісно-розвивальної методологічної моделі розкрито сутність процесу виховання як сходження особистості до морально-духовних цінностей. Обгрунтовано необхідність урахування у процесі досягнення цієї мети виокремлених вікових особистісних меж вихованців і спадкових чинників, що впливають на розгортання процесу їх морально-духовного розвитку. Показано розвивальну ефективність правиловідповідного виховання. Вперше на понятійному рівні розкрито структуру провідної вчинкової системи та технологічні засоби їх формування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА679420

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 Б-55

5. Біда, Олена Анатоліївна.

Підготовка майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі: Теоретико-методичні засади [Текст] / О. А. Біда. - К. : Науковий світ, 2002. - 322 с.

Викладено концепцію підготовки майбутніх вчителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі. Запропоновано модель змісту методики викладання природознавства на педагогічному факультеті вищих навчальних закладів. Розглянуто теоретичні засади оновленого змісту і структури курсу методики викладання природознавства та методичні засади його вивчення у вищих навчальних закладах на педагогічних факультетах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА623295

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 30а/я Б-59

6. Божович, Лидия Ильинична.

Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л. И. Божович. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 398 с.

Книга дает целостное представление о становлении личности на разных этапах онтогенеза, позволяет не только увидеть фактуру психологических исследований личности детей различных возрастов, условия и закономерности ее формирования, но и проследить логику развития идей Л. И. Божович.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС46393

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю98 1)Б-76

7. Бойчук, Петро Микитович.

Технологія виховного процесу в педагогічному коледжі [Текст] : монографія / Петро Бойчук ; Ін-т пед. технологій (м. Луцьк). - Луцьк : Твердиня, 2011. - 322 с.

Розглянуто актуальні науково-концептуальні засади виховного процесу у педагогічному коледжі. Актуалізовано увагу на інноваційних аспектах виховання особистості майбутнього вчителя. Розглянуто креативні засади, що сприяють становленню інноваційних, психологічних, наукових, прикладних основ модульно-виховної системи у сучасному педагогічному коледжі, враховується вплив модульно-розвивального підходу до формування виховних знань гуманістичного спрямування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763619

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 Б-77

8. Вишневський, Омелян Іванович.

Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посібник / О. І. Вишневський. - Вид. 3-тє, доопрац. і доп. - К. : Знання, 2008. - 566 с.

Висвітлено сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання. Наведено нові підходи до організації та змісту едукації, обгрунтовано можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя й учня. Наведено методи педагогічних досліджень. Розкрито зміст понять дидактичних принципів, структури процесу едукації, виховання та вихованості. Особливу увагу приділено сучасному українському вихованню та розвитку особистості, концептуальним основам педагогіки розвитку, моральному та національно-патріотичному аспектам змісту виховання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699267

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 31 1)В-55

9. Волкова, Наталія Павлівна.

Педагогіка [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. - К. : Видавничий центр "Академія", 2001. - 576 с.

Висвітлено загальні засади педагогіки, теорії виховання і навчання учнів, управління загальноосвітньою школою, розвиток українського та європейського шкільництва. Розглянуто новітні педагогічні технології та сучасні тенденції розвитку суспільства. Проаналізовано пошуки і надбання педагогічної науки та практики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА613221

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 31 В-67

10. Гура, Олександр Іванович.

Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект [Текст] / О. І. Гура ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2006. - 331 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження психолого-педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів. Визначено педагогічний професіоналізм як показник міри сформованості й узгодженості складових компонентів професійної компетентності педагогів. Проаналізовано особливості професійної педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах, професійного становлення та розвитку викладачів, співвідношення їх професійної та психолого-педагогічної компетентності, діяльнісно-рольові, процесуально-функціональні складові даної компетентності, а також професійну самосвідомість як основу зазначеної компетентності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685378

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 30а/я Г-95

11. Забезпечення якості освіти: теорія та практика [Текст] : кол. моногр. / Західнодонбас. ін-т економіки і упр. ; [М. В. Артюхіна та ін. ; під заг. ред. Н. В. Житник]. - Д. : ІМА-прес, 2011. - 299 с.

У монографії висвітлено теоретичні та методологічні проблеми забезпечення якості освіти в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід взаємодії державних і громадських інститутів у даній сфері. Розкрито питання ресурсного забезпечення діяльності вітчизняних вищих навчальних закладах. Показано роль викладача в підвищенні якості освіти молоді. Розкрито педагогічні засади формування соціальних компетенцій майбутніх фахівців, а також механізми формування духовної культури студентської молоді.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА745918

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 34 З-12

12. Зайченко, Іван Васильович.

Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / І. В. Зайченко. - Чернігів : [б.в.], 2003. - 528 с.

Викладено загальні основи педагогіки. Розглянуто педагогіку як науку та навчальний предмет. Описано методологію та методи педагогічних досліджень. Проаналізовано загальні закономірності розвитку особистості, вікові та індивідуальні особливості розвитку, інновації у педагогіці. Значну увагу приділено дидактиці як теорії навчання та освіти, теорії виховання, школознавству. Висвітлено процес навчання як цілісну систему, принципи навчання. Розкрито зміст загальної освіти, методи навчання, форми організації навчального та виховного процесів у школі, організацію самостійної роботи учнів на уроці, загальні закономірності та принципи виховання, його методи та засоби, роль учнівського колективу у формуванні особистості, основи сімейного та національного виховання, взаємозв'язок школи, сім'ї та громадськості у справі виховання, роль та значення класного керівника у формуванні особистості. Наведено характеристику нормативних документів про школу. Висвітлено перспективи розвитку національної освіти, школи та педагогічної науки в Україні на початку ХХІ ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА638153

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 31 З-17

13. Зайчук, Валентин Олександрович.

Технологія професіоналізму в освіті [Текст] : монографія / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук. - Луцьк : Твердиня, 2012. - 577 с.

У монографії акцентовано увагу на розвиток наукової категорії "технології професіоналізму". Розглянуто історичні аспекти професійної підготовки вчителя. Обгрунтовано інноваційні засади технологій в сучасній освіті. Узагальнено педагогічну сутність філософських закономірностей. Розкрито ідеї гуманістично-професійного виховання особистості в освіті. Встановлено ефективність логічного аналізу у розв'язанні дидактичних завдань як способу інтелектуального розвитку всіх категорій обстежуваних студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763808

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 З-17

14. Зязюн, Іван Андрійович.

Краса педагогічної дії [Текст] : навч. посібник для вчителів, аспірантів, студ. серед. та вищих навч. закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К. : [б.в.], 1997. - 302 с.

Даний посібник присвячений актуальній проблемі інтелектуального, морально-духовного, естетичного становлення особистості вчителя в Україні, вчителя-майстра педагогічної дії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА579719

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: : Ч 41/49 З-99

15. Іванчук, Марія Георгіївна.

Виховний потенціал рідного краю [Текст] : виховання у мол. школярів цінніс. ставлення до природи рід. краю : навч. посіб. для практ. використ. у загальноосвіт. та ВНЗ України / М. Г. Іванчук, К. Д. Шевчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 239 с.

Навчальний посібник побудовано відповідно до авторської експериментальної програми формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю, в основі якої лежить така парадигма: постановка проблеми – історія та теорія питання, технологія реалізації на практиці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741084

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: : Ч 41/49 І-23

16. Інноваційний розвиток вищої освіти [Текст] : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 10-11 березня 2010 р., м. Київ: тези доп. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; ред. кол.: А. А. Мазаракі [та ін.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 400 с.

Розглянуто сучасні підходи до забезпечення якості освіти, зокрема, висвітлено досвід створення ефективних робочих команд і впровадження тренінгових систем у навчальний процес. Охарактеризовано інноваційні інструменти методичного забезпечення наукових досліджень студентів. Висвітлено концептуальні підходи до реформування вищої освіти в Україні. Розглянуто сучасні інноваційні освітні технології, зокрема, тестування, використання інтернет-ресурсів, дистанційну освіту, ігрові методи навчання, показано їх роль у підвищенні якості вищої освіти. Розкрито особливості формування та розвитку інтелектуально-творчого потенціалу студентів. Досліджено психолого-педагогічні проблеми навчання та виховання у вищих навчальних закладах, розроблено програму психодіагностики адаптивних можливостей особистості. Обгрунтовано шляхи оптимізації адаптивної та мотиваційної сфери студентів у процесі навчальної діяльності, висвітлено перспективи розвитку освіти для дорослих в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА726273

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: : Ч 41/49 І-23

17. Канішевська, Любов Вікторівна.

Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності [Текст] : монографія / Канішевська Любов ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. - К. : [ХмЦНІІ], 2011. - 368 с.

У монографії визначено, теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено комплекс педагогічних умов виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності. Подано наукову концептуалізацію проблеми соціальної зрілості. Розглянуто типи, завдання, специфіку, соціально-педагогічні функції даних загальноосвітніх закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА736911

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: : Ч 41/49 К-19

18. Карпенчук, Світлана Григорівна.

Теорія і методика виховання [Текст] : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів / С. Г. Карпенчук. - К. : Вища школа, 1997. - 304 с.

Навчальний посібник синтезує проблеми психологічного аспекту як висхідної основи і головні положення філософського, теоретико-методичного характеру в поєднанні з елементами педагогічної майстерності та технології. Він покликаний спрямовувати творчу діяльність майбутнього педагога. Висвітлено сутність національного виховання як цілісної системи, його науково-методичні засади. Розкрито роль емоційного фактора в педагогічному процесі. Велику увагу приділено методам пізнання, саморегуляції особистості. Подано творчі завдання і вправи, рекомендовано тематику рефератів, проектів,структур і моделей, приклади бесід для педагогічного пошуку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА583394

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 К-26

19. Кіт, Галина Григорівна.

Українська народна педагогіка [Текст] : курс лекцій / Г. Г. Кіт, Г. С. Тарасенко ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : Едельвейс і К, 2008. - 301 с.

Висвітлено сутність, зміст, завдання, історичні традиції та тенденції розвитку української народної педагогіки. Розглянуто народні методи та форми навчання, принципи виховання. Розкрито особливості сімейної обрядовості українців, провідні ідеї та традиції трудового та розумового виховання, погляди на красу та форми залучення дітей до прекрасного.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА704866

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 К-45

20. Ковальчук, Василь Іванович.

Як стати майстерним педагогом [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Ковальчук, Л. М. Сергеєва, А. О. Молчанова ; ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти" НАПН України, Укр.-канад. проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні". - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - К. : Арт Економі, 2011. - 183 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто принципи навчання дорослих через визначення етапів природного процесу навчання та стилів навчання, оцінки навчальних модальностей, а також надаються варіанти розробок навчальних результатів і завдань на основі компетенції, які базуються на наробках педагогічної теорії, що відповідає потребам виробництва. Запропоновано модель емпіричного навчання Д. Колба та методи планування занять, дано широкий спектр методів навчання та характеристики особливостей зворотного зв’язку в цьому процесі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52622

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 К-56

21. Колеченко, Александр Кузьмич.

Энциклопедия педагогических технологий [Текст] : материалы для специалиста образоват. учреждения / А. К. Колеченко. - СПб. : КАРО, 2005. - 368 с.

В данной работе представлен системный анализ целей обучения, развития и воспитания в общеобразовательной школе. При этом основное внимание уделяется механизмам становления социально-успешной личности. В работе описаны эффективные педагогические технологии обучения и воспитания, снижающие энергозатраты со стороны педагогов, развивающие мотивацию учащихся за счет изменения позиции ученика с пассивной на активную. Особое внимание в работе уделено проблеме оценки знаний

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА668761

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 К-61

22. Кордунова, Наталія Олександрівна.

Розвиток духовності старшокласників у процесі спілкування [Текст] : методичні рек. / Н. О. Кордунова. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - 64 с.

Пропоновані методичні рекомендації містять заняття-рекомендації з розвитку духовності школярів. Змістом цих занять є розроблена нами на психологічній основі програма, яку умовно назвали «Я і світ», що включає такі основні блоки: «Я і природа», «Я і інша людина», «Я і суспільство», оскільки вони найширше охоплюють елементи категорії «Я і світ».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА652526

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 К-66

23. Корецька, Антоніна Іллівна.

Соціально-освітні чинники духовності [Текст] : монографія / А. І. Корецька. - К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2009. - 164 с.

У монографії висвітлено методологічні засади формування духовності особистості в період становлення сучасної української державності. Описано інституційні структури формування духовності, зокрема, соціально-культурний простір, освіта, громадські організації . Проаналізовано освіту як ключовий чинник формування духовності, вплив громадських організацій на формування духовності молоді як цілісної особистості. Розкрито роль українських національних традицій у вихованні особистості за умов відродження духовності, сім'ї у системі формування соціалізованої особистості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА718932

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 К-66

24. Кузь, Володимир Григорович.

Українська козацька педагогіка і духовність [Текст] / В. Г. Кузь [та ін.] ; ред. Ю. Руденко. - Умань : [б.в.], 1995. - 116 с.

Книга присвячена ще зовсім не дослідженому дивовижному явищу в історії козацтва, Запорозької Січі – її педагогіці, духовності. В пору творення нової національної школи в Україні досвід державотворення, освіти, культури в козацькі часи стає особливо актуальним і цінним.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА565672

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 33 К-89

25. Кузьменко, Василь Васильович.

Формування в учнів наукової картини світу (ХХ століття) [Текст] : навч. посіб. / Кузьменко Василь Васильович. - 2-ге вид. - Херсон : РІПО, 2010. - 224 с.

Розкрито психолого-педагогічні засади формування наукового світогляду особистості. Описано філософсько-культурологічні теорії формування світогляду в людини. Визначено шляхи формування у школярів наукового світогляду в контексті історичного розвитку шкільництва України. Висвітлено історію розвитку інтеграції навчального процесу, особливості навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу як засобів формування у особистості цілісного наукового світогляду.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА731368

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 К-89

26. Кузьмінський, Анатолій Іванович.

Педагогіка [Текст] : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2007. - 447 с.

Висвітлено загальні засади педагогіки, показано роль учителя у суспільному розвитку, розкрито сутність і засоби формування педагогічної майстерності. Охарактеризовано основні етапи розвитку особистості, визначено мету та завдання виховання. Розглянуто принципи, закономірності, методи, засоби, рушійні сили та сучасні концепції навчання та виховання, описано систему освіти в Україні. Розкрито місце і роль аналізу й оцінки знань, умінь і навичок учнів у навчальному процесі, показано вплив колективу на виховання особистості. Обгрунтовано шляхи, засоби та методи морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного виховання. Розглянуто психолого-педагогічні умови ефективності спілкування, напрямки та форми роботи класного керівника. Встановлено соціально-педагогічні причини появи важковиховуваних дітей. Визначено місце і роль сім'ї у вихованні. Висвітлено питання підвищення ефективності управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА691920

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 31 1)К-89

27. Кузьмінський, Анатолій Іванович.

Педагогіка у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 312 с.

Висвітлено основні наукові засади теорії навчання та виховання, шляхи та способи організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах та у сфері родинного виховання. Викладено загальні питання розвитку та виховання особистості, принципи, форми, засоби, методи та прийоми навчання та виховання. Описано особливості розумового, трудового, естетичного, морального та фізичного виховання, запропоновано методики аналізу й оцінювання навчальної діяльності учнів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА673796

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 31 К-89

28. Лобода, Світлана Миколаївна.

Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей [Текст] : [монографія] / С. М. Лобода ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2010. - 503 с.

У монографії на матеріалі української педагогічної преси представлено аналіз провідних ідей педагогічної творчості XX ст. Значну увагу приділено розкриттю взаємовпливу процесів розвитку вітчизняної періодики й генези педагогічної творчої думки. Видання буде корисним для науковців, педагогів-практиків, майбутніх учителів, педагогічних журналістів, редакторів освітніх видань - усіх, кого цікавлять проблеми сучасної педагогічної науки та освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА734389

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 33 Л-68

29. Мартынец, Лилия Асхатовна.

Формирование деловых качеств старшеклассников средствами проектной деятельности [Текст] : моногр. / Л. А. Мартынец. - Vienna : "East West" Assoc. for advances studies and higher education, 2014. - 316 с.

Исследуются теоретико-методологические основы формирования деловых качеств личности современного школьника в общеобразовательной школе. Обоснована методика формирования деловых качеств старшеклассников средствами проектной деятельности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784605

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 М-29

30. Методики використання сучасних інформаційних технологій при підтримці процесу навчання обдарованої молоді [Текст] : метод. посіб. / АПН України, НАН України, Ін-т обдарованої дитини АПН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Ін-т пробл. виховання АПН України, Мала акад. наук України ; ред.: С. О. Довгий, О. Є. Стрижак. - К. : [Інформ. системи], 2009. - 199 с.:

В рекомендаціях викладені підходи щодо надання можливості учням використовувати сучасне аналітичне обладнання при проведенні досліджень фізико-хімічного характеру, створення електронних засобів навчання, що спрямовані на підтримку роботи учнів із інформаційними джерелами та застосування інформаційних комп’ютерних технологій для покращення відбору та підготовки фахівців у галузі фізичного матеріалознавства, використання цифрової фототехніки при проведенні відповідних досліджень, створення сучасного навчального середовища на основі використання сучасних телекомунікаційних технологій. Описуються підходи щодо створення віртуального навчального середовища та електронних засобів навчання, де повинні бути використані різноманітні інформаційні джерела, відеоматеріали та вимірювальне обладнання, що використовується при проведенні фізичних практикумів. Викладена методика використання засобів проведення відеоконференцій з метою виявлення та управління навчальною діяльністю обдарованої молоді. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА719895

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 М-54

31. Нісімчук, Андрій Сергійович.

Інноваційні технології педагогічної освіти [Текст] : монографія / Андрій Нісімчук, Петро Бойчук, Олександр Панасюк. - Луцьк : Твердиня, 2012. - 478 с.

У монографії розглянуто історичні аспекти професійної підготовки педагога, концептуальні ідеї та роль інноваційних технологій. Висвітлено наукові основи педагогічних технологій, застосування комп'ютерних технологій у педагогічній освіті. Надано відомості про технологію програмування та аналіз теорії алгоритмів. Розкрито теоретичні засади формування моральних цінностей, узагальнено рефлексії їх практичного розвитку та досліджено аспекти засвоєння. Проаналізовано розвиток моральних цінностей у процесі пізнання. Висвітлено наукові основи формування ціннісних орієнтацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754748

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 Н-69

32. Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях [Текст] : [кол. моногр.] / [под ред. О. А. Базалука] ; Междунар. филос.-космол. о-во. - К. : Кондор : МФКО, 2011 . Т. 1. - 2011. - 326 с.

Рассмотрено состояние системы образования, в частности Украины и России, к концу первого десятилетия XXI в. Раскрыты проблемы, связанные с непрерывным развитием общества и техносферы, а также ролью в этом процессе семьи, педагогов, государственных институтов. Проанализированы перспективы развития системы образования. Уделено внимание формированию нового типа личности - планетарно-космической, как некоего конечного идеального образа воспитательного воздействия на подрастающее поколения - образа человека будущего.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В352991/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч30,0 О-23I

33. Онищенко, Н. П.

Методика виховної роботи [Текст] : навч. посіб. за кредитно-модул. системою орг. навчання / Н. П. Онищенко ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельницький : СПД Карпук С. В., 2009. - 326 с.

Розкрито теоретичні та методичні основи виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, її основні напрямки та зміст, особливості нормативно-правового та методичного забезпечення виховного процесу. Описано методики виховної роботи класного керівника, з сім'єю учня, організації учнівського колективу та різнопланової діяльності школярів, діагностики вихованості, технології виховного процесу. Розглянуто питання планування виховної роботи в школі та систему контролю її організації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА728138

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 О-58

34. Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості [Текст] : матеріали міжвуз. наук-практ. конф., 19 листоп. 2010 р., [Хмельницький] / Хмельниц. облрада [та ін.] ; [редкол.: Шоробура І. М. та ін.]. - Хмельницький : [ХГПА], 2010. - 307 с.

На підставі синтезу філософського та педагогічного знання проаналізовано роль освіти як важливої соціогуманітарної детермінанти становлення особистості. Висвітлено методологічні пріоритети та ціннісні аспекти сучасної філософії освіти. Охарактеризовано становище освітнього інформаційного простору України. Розкрито проблеми модернізації вищої педагогічної освіти в контексті нелінійного підходу. Проаналізовано вплив культурно-освітніх організацій на формування національної самосвідомості української молоді. Увагу приділено філософським засадам діалогової взаємодії суб'єктів освіти, організації самостійної роботи студентів у процесі впровадження кредитно-трансферної системи, ролі мистецької освіти в професійному становленні творчої особистості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА734363

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч30,0 О-72

35. Панькин, Аркадий Борисович.

Формирование этнокультурной личности [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. пед. направления / А. Б. Панькин ; РАО, Московский психолого-социальный ин-т. - М. : Издательство МПСИ ; Воронеж : НПО "МОДЭК", 2006. - 279 с.

В пособии обосновывается система формирования личности на основе этнокультурной коннотации. Автор исходит из того, что на протяжении тысячелетий формировалось оригинальное этнокультурное пространство, вырабатывались приемы, средства, методы и технологии воспитания подрастающих поколений, не утратившие своего значения и сегодня. Предлагаются основные направления проектирования и деятельности двуязычной школы по формированию этнокультурной личности в условиях поликультурного образовательного пространства с учетом опыта построения такой системы в Республике Калмыкии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА684090

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 1)П-16

36. Педагогічна майстерність [Текст] : підручник / І. А. Зязюн [та ін.] ; ред. І. А. Зязюн ; Академія педагогічної майстерності. - 3-тє вид., допов. і переробл. - К. : СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.

Визначено сутність і природу педагогічної майстерності вчителя, охарактеризовано її складові та запропоновано засоби формування й удосконалення. Розкрито функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями, обгрунтовано умови підвищення ефективності його впливу. Проаналізовано педагогічні, психологічні й естетичні аспекти театрального мистецтва, розкрито можливості його творчого використання у навчально-виховному процесі. Виявлено спільні та відмінні риси педагогічної та акторської дії. Розглянуто особливості, функції та види педагогічного спілкування, описано різні способи комунікативного впливу. Проаналізовано типові конфліктні ситуації у педагогічній взаємодії та запропоновано способи їх вирішення. Розглянуто структуру, стилі, перцептивні аспекти педагогічного спілкування. Розроблено технології організації педагогічної взаємодії у процесах індивідуальної бесіди та навчання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС45445

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 1)П-24

37. Педагогічна майстерність. Хрестоматія [Текст] : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закл. / упоряд. І. А. Зязюн [та ін.] ; ред. І. А. Зязюн. - К. : Вища школа, 2006. - 606 с.

Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування студентами курсу "Основи педагогічної майстерності" (три модулі): теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають педагогові зрозуміти шляхи професійного самовдосконалення

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678369

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 П-24.01

38. Подласый, Иван Павлович

Педагогика [Текст] : в 3 кн.: учеб. для студ. вузов, обуч. по направлениям подгот. и спец. в области "Образование и педагогика" / И. П. Подласый. - М. : ВЛАДОС, 2007 . - (Педагогика и воспитание). Кн. 3 : Теория и технологии воспитания. - [Б. м.] : [б.и.], 2007. - 463 с.

В учебнике рассматривается главная теоретическая проблема педагогики — механизмы воспитания и обучения; предлагается оригинальная форма изложения — интерактивное обсуждение про­блем. Рассматриваются во­просы взаимоотношений семьи и школы, коррекции, реабилитации и перевоспитания оступившихся детей; способы более эффективной подготовки педагогических кадров.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350602/Кн. 3

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 1)П-44III

39. Приходько, Володимир Васильович.

Інноваційна реформа вищої освіти в сучасній Україні [Текст] : монографія / В. В. Приходько. - Д. : Пороги, 2010. - 454 с.

У монографії розглянуто проблему реформування вищої освіти України у контексті комплексних заходів з всебічного розвитку особи студента. Обгрунтовано доцільність та визначено шляхи використання у процесі реформи вищої освіти положень педагогічної антропології.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА726078

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 П-77

40. Психічний і фізіологічний розвиток учня та норми навантаження [Текст] / В. В. Клименко [та ін.] ; заг. ред. В. В. Клименко. - К. : Главник, 2005. - 224 с.

Висвітлено методологію психічних систем: астогенези креативної психічної системи, чуттєво-інтуїтивних і дискурсивно-логічних засобів регулювання психічного та фізіологічного розвитку людини. Визначено фактори, що перевантажують механізм творчості та ведуть до його занепаду. Вивчено психогенези функціональних органів людини. Розглянуто характер людини як психічну систему ставлення до соціуму та норми комунікативної культури учнів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА675266

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 1)П-86

41. Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі [Текст] : монографія / [В. Луговий та ін. ; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 259 с.

У монографії здійснено теоретико-методологічне обгрунтування засад проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі. Розкрито принципи проектування педагогічних систем. Розглянуто проективні вміння магістрантів як складову компетентнісного підходу. Висвітлено методичні засади викладання за дистанційною формою навчання у вищих навчальних закладах. Запропоновано модель технології формування проективних умінь у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів. Увагу приділено проблемам реалізації інноваційних форм, методів і засобів викладання у вищих навчальних закладах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749954

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 П-86

42. Радіонова, І. О..

Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально- концептуальні побудови [Текст] / І. О. Радіонова ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х. : ХДПУ, 2000. - 206 с.

Проаналізовано принципові особливості сучасної американської освіти та виховання, процес пошуку дисциплінарної ідентифікації та випробування функціональних можливостей. Простежено еволюційні тенденції у межах основних концептуальних побудов, а також розглянуто феномен взаємовпливу американської та європейської філософсько-педагогічної думки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602033

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 30а/я Р-15

43. Рева, Юрій Васильович.

Інтегрально-конгломераційний вплив на особистість школяра в технологіях освітянського простору [Текст] : наук.-метод. посіб. / Ю. В. Рева ; Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг : КДПУ, 2009. - 384 с.

Розкрито науково-методичний підхід щодо створення педагогічних технологій освітянського простору. Висвітлено питання цілісного поєднання сукупно діючих технологічних впливів на особистість учня. Розглянуто антологію інтегрально-конгломераційних пріоритетів і ефективний інструментарій розвивального процесу школяра на основі аналізу передового педагогічного досвіду, врахування регіональних, вітчизняних і зарубіжних досліджень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА714408

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 Р-32

44. Рева, Юрій Васильович.

Конгрегаційна систематика технологій у навчально-виховному процесі [Текст] : наук.-метод. посіб. / Ю. В. Рева ; Криворіз. держ. пед. ун-т, Каф. психології та пед. технологій . - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. - 338 с.

Розкрито конгрегаційну систематику технологій у навчально-виховному процесі. Висвітлено аспекти ефективного конструювання продуктивного навчання та мотиваційну сферу в технологіях освіти. Визначено поєднання технологій духовності, гуманізму та позитивної енергетики в становленні особистості учня. Встановлено інтегральне з'єднання технологічних інструментаріїв навчання та виховання й їх системні, аналітичні та концептуальні підходи. Розглянуто цілісну та спрямувальну роль вчителя в творенні об'єднувальної систематики психолого-педагогічних технологій навчального закладу. Здійснено оглядове технологічне судження про становлення окремих людських цінностей особистості школяра в освітньому процесі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА729926

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 Р-32.01

45. Рева, Юрій Васильович.

Школа-живий організм розвитку загальнолюдських духовних цінностей: технологічний аспект [Текст] : навч.-метод. посібник / Ю. В. Рева ; Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг : КДПУ, 2008. - 375 с.

Розглянуто системний технологічний аспект роботи школи як живого організму розвитку особистості людини у контексті морально-етичних цінностей і демократизації навчання. Визначено психолого-педагогічну взаємодію між педагогічним і учнівським колективами, проаналізовано етико-естетичні взаємини серед учасників освітньо-виховного процесу. Висвітлено умови соціально-психологічної сумісності вчителів і учнів. Особливу увагу приділено психолого-педагогічному управлінню, організації системи розвитку особистості школяра в аспекті загальнолюдських духовних цінностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА696760

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 Р-32.02

46. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства [Текст] : монографія / [Зязюн І. А. та ін. ; за ред. акад. І. А. Зязюна] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 388 с.

У монографії увагу приділено ціннісним вимірам людського життя, різновидам людського досвіду. Розглянуто аксіологічний погляд вчителя на сучасну комп'ютерну технологію навчання. Висвітлено педагогічну майстерність у творчій спадщині науковців і вчителів-практиків періоду українського національно-культурного відродження XVIII - XIX ст. Розкрито самоосвітню діяльність як чинник розвитку професіоналізму педагога. Описано особливості гуманістичної спрямованості педагогічної майстерності. Досліджено ідіостиль викладача-дослідника у вимірах педагогічної майстерності. Проаналізовано проблеми формування педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу. Розкрито особливості дидактичної сутності педагогічних технологій в економічній підготовці учнівської молоді.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767817

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 Р-64

47. Руденко, Юрій Дмитрович.

Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Ю. Д. Руденко, О. Т. Губко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 384 с.

Розглянуто питання української козацької педагогіки. Розкрито духовні цінності, історико-педагогічні, науково-теоретичні, методологічні засади козацько-лицарського виховання. Обгрунтовано напрями, форми та методи виховання історичної пам'яті, української національної свідомості, глибокого патріотизму, шляхетності громадянина незалежної України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686335

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 33 1)Р-83

48. Савченко, Олександра Яківна.

Виховний потенціал початкової освіти [Текст] : [посіб. для вчителів і методистів почат. навч.] / О. Я. Савченко. - Вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : [Богданова А.М.], 2009. - 225 с.

Розглянуто сучасні концепції виховання та принципи організації виховного процесу. Обгрунтовано необхідність гуманізації педагогічної взаємодії та підвищення педагогічної культури батьків, розкрито виховний потенціал гри. Визначено зміст і запропоновано методики виховання молодших школярів, зокрема, духовного, морально-етичного, громадянського, екологічного, а також розвитку творчих здібностей, мовлення, працелюбності та формування цінностей здорового способу життя. Обгрунтовано умови ефективного здійснення виховного процесу в початковій школі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА711238

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 С-13

49. Семенець, Сергій Петрович.

Наукові засади розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики [Текст] : монографія / С. П. Семенець ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Волинь, 2010. - 504 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади, психолого-педагогічні умови розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. Обгрунтовано теорію розвивальної професійно-педагогічної освіти, що базується на особистісно орієнтованому (суб'єктивному, стильовому, компетентнісному), системному та діяльнісному (задачному) підходах, концепціях навчально- та професійно-педагогічної діяльності. Запропоновано принципово нову структуру змістового та процесуального компонентів методичної системи навчання, спрямованої на розвиток універсальних здібностей, зокрема, теоретичного мислення, учіння, особистісного (професійного) становлення та саморозвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА726112

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 С-30

50. Сергеєва, Лариса Миколаївна.

Практикум педагогічної майстерності [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. М. Сергеєва, А. О. Молчанова, О. В. Пащенко ; ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти" НАПН України, Укр.-канад. проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні". - Вид. 2-ге, переробл. та допов. - К. : Арт Економі, 2011. - 183 с.

Навчальний посібник висвітлює інноваційні технології набуття педагогічної майстерності й професіоналізму педагогів професійних навчальних закладів. Матеріал містить основні питання організації навчальної діяльності учнів, висвітлює систему роботи педагога як лідера, акцентує увагу на проблемах майстерного управління аудиторією і навичках міжособистісного спілкування, досягненні результативності навчання та його достовірного оцінювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750946

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 С-32

51. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Бех І. Д. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 239 с.

Висвітлено тенденції, підходи, принципи, мету та завдання патріотичного виховання дітей і учнівської молоді за умов модернізації суспільних відносин. Розглянуто сутність і прояви патріотизму, а також форми та методи виховання цієї суспільно-моральної цінності у школярів відповідно до їх вікових особливостей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52614

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 С-49

52. Слесик, К. М.

Теоретико-методичні основи формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання гуманітарних предметів [Текст] : [монографія] / Слесик К. М. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 367 с.

У монографії розкрито сутність і структуру етичної культури особистості, зміст структурних компонентів етичної культури учнів основної школи, навчально-виховний потенціал гуманітарних предметів для її формування. Охарактеризовано складники системи формування етичної культури учнів основної школи у процесі одержання гуманітарних знань, обгрунтовано навчально-методичний інструментарій реалізації розробленої системи, який включає комплекс активних форм і методів навчання на уроці та в позакласній діяльності учнів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779974

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 С-47

53. Стефановская, Т. А..

Педагогика: наука и искусство [Текст] : курс лекций: Учеб. пособие для студ. вузов и слушателей ин-тов повышения квалификации / Т. А. Стефановская. - М. : Совершенство, 1998. - 368 с.

Пособие создано в соответствии с авторской экспериментальной программой, в основе которой - внутри- и междисциплинарная интеграция педагогических дисциплин, осуществляемая в следующей парадигме: постановка проблемы - история вопроса - его теория - технология реализации теории на практике. Стержнем интеграции является целостный педагогический процесс.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА584542

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 С-79

54. Уайт, Патрисія.

Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства [Текст] / П. Уайт ; пер. з англ. та передмова В. О. Коломієць. - К. : Вища школа, 2002. - 118 с.

Висвітлено суть громадянської освіти в демократичному суспільстві. Проведено грунтовний аналіз таких якостей людини, як мужність, самоповага та самооцінка, дружба, довіра, чесність, порядність. Акцентовано увагу на необхідності підвищення вимог до всіх соціальних інституцій, причетних до виховання дітей, підлітків та юнацтва. Розкрито роль школи у вихованні молоді гідними громадянами демократичного суспільства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА624259

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 1)У-45

55. Українська етнопедагогіка [Текст] : навч.-метод. посібник / ред. В. Кононенко ; АПН України, Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство", Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2005. - 508 с.

Досліджено проблеми використання української етнопедагогіки у навчанні та вихованні дітей та молоді. Розкрито її методологічні аспекти, висвітлено виховний потенціал етнопсихології українців. Викладено теоретичні засади етнолінгводидактики. Обгрунтовано особливості розвитку етнопедагогічної культури за умов сучасної сім'ї. Виокремлено народні педагогічні засоби формування особистісної підготовки дошкільників, учнів загальноосвітніх шкіл та професійної підготовки студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678438

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 1)У-45

56. Федорова, Ніна Федорівна.

Розвиток мислення обдарованих учнів у професійно-технічних навчальних закладах засобами інноваційних технологій [Текст] : наук.-метод. посіб. / Н. Ф. Федорова. - К. : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2011. - 143 с.

Розкрито сутність підходів до організації навчальної діяльності у професійно-технічних навчальних закладів спрямованої на розвиток мислення обдарованої молоді. Обгрунтовано ретроспективу розвитку професійної освіти, зосереджено увагу на нормативній базі даної категорії навчальних закладів, розкрито зміст навчального процесу з обдарованою молоддю. Висвітлено дидактичні основи професійного навчання обдарованої молоді. Викладено професіографічний підхід до формування обдарованих учнів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757625

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 Ф-33

57. Фіцула, Михайло Миколайович.

Педагогіка [Текст] : навч. посібник / М. М. Фіцула. - Вид. 2-ге, випр., доп. - К. : Академвидав, 2007. - 559 с.

У другому виданні навчального посібника розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання, основи школознавства з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, досвіду розбудови та особливостей реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення. Видання містить запитання, короткий термінологічний словник, що дасть змогу глибше осмислити навчальний матеріал.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685645

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 1)Ф-86

58. Хрипко, С.

Ціннісні акценти духовно-креативних тенденцій освітньої культури в сучасній Україні [Текст] : монографія / Хрипко С., Пасько К. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 260 с.

У монографії розкрито проблеми світоглядно-філософського аналізу феномену формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки сучасного вчителя. Доведено необхідність ціннісно сфокусованого осмислення етно-аксіологічного феномену в українському бутті. Визначено зміст, місце та роль педагогічної майстерності в системній підготовці майбутніх освітян.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741605

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч 30,0 Х-95

59. Щербак, Ольга Іванівна.

Професійно-педагогічна освіта: теорія і практика [Текст] : монографія / О. І. Щербак ; за ред. д. чл. НАПН України Н. Г. Ничкало ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Науковий світ, 2010. - 279 с.

У монографії висвітлено методологічні засади професійно-педагогічної освіти, особливості її розвитку в контексті неперервної освіти. Проаналізовано закордонний досвід підготовки педагогів для професійної школи. Розкрито положення Концепції професійно-педагогічної освіти й організаційно-педагогічні умови її реалізації. Обгрунтовано введення нової професії "педагог професійного навчання". Наведено дидактичні вимоги до стандарту спеціальності "Професійне навчання".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА728327

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49 Щ-61

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138