«Політика. Політичні науки»: виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Артьомов, Іван Володимирович.

Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Артьомов, О. М. Ващук ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Ґражда, 2013. - 498 с.

 Розглянуто нормативно-правове забезпечення державної регіональної політики в Україні. Висвітлено транспортне співробітництво як важливий чинник підвищення регіональної конкурентоспроможності. Охарактеризовано єврорегіон як основу інституційно-організаційної форми транскордонного співробітництва. Розкрито особливості та перспективи українсько-словацького та українсько-польського єврорегіонального співробітництва. Приділено увагу практиці єврорегіонального співробітництва України з Угорщиною. Обгрунтовано євроінтеграційний потенціал нової посиленої угоди з Європейським союзом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780354

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО А-86

2. Базалук, Олег.

Война в Украине. Репортаж из горящего Киева. Два кровавых февральских дня [Текст] / Олег Базалук. - Киев : МФКО, 2014. - 23 с.

Книга составлена из семи репортажей, которые автор писал по ходу кровавых со­бытий 19-21 февраля 2014 года из Киева (Украина) и размещал на русскоязычных и англоязычных литературных сайтах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Р125759

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-17

3. Бовсунівський, Павло Васильович.

Політичний розвиток та політичні системи країн арабського світу [Текст] : навч. посіб. / П. В. Бовсунівський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 207 с.

Посібник розроблено з урахуванням специфіки дослідження впливу політичної системи на зовнішньополітичний процес у кожній країні, що є визначальним фактором формування та реалізації її зовнішньої політики як складової частини регіональних і глобальних міжнародних відносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780029

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-72

4. Бутенко, Олег.

Стратегия [Текст] / Олег Бутенко. - Киев : К. І. С., 2015. - 197 с.

Эта книга — не учебник стратегии. Скорее, она должна стимулировать мысль читателя на поиск новых идей и на рассмотрение старых вопросов под новым углом зрения. Автор приводит многочисленные примеры из политической и корпоративной истории. В основном, это известные события, о которых без труда можно найти дополнительные материалы. Автор не ставил своей целью давать новую трактовку этим событиям, наоборот, в большинстве случаев его устраивала трактовка, которую разделяет большинство исследователей. Это дает возможность избежать бессодержательной дискуссии и сосредоточиться на главном: влиянии стратегических решений на ход событий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791515

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-93

5. Вілков, Вячеслав Юрійович.

Генезис поняття нації [Текст] : монографія / В. Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 423 с.

У монографії досліджено утворення базових сенсів-значень поняття "нація". Вивчено становлення культурно-політичної дихотомії теоретичних моделей національної спільноти в добу Нового часу. Розроблено постулати культурологічної моделі нації (концепт "духу народу") у комплексі гуманітарних наук XVIII - першої половини ХІХ ст. Проаналізовано конструктивістський спосіб введення поняття нації. Розкрито епістемологічні засади конструктивізму як способу категоріального відтворення феномену національної спільноти. Досліджено парадигмальні особливості концептуалізації процесів утворення національних спільнот (модель Е. Д. Сміта). Розглянуто основні сучасні підходи та теоретико-методологічні проблеми обгрунтування політичного концепту нації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791289

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО В-44

6. Донцов, Дмитро Ів.

Націоналізм [Текст] / Дмитро Донцов ; [передм. С. Квіт]. - К. : Стебеляк О. М., 2011. - 255 с.

Твір українського філософа, політика, публіциста доктора Дмитра Донцова «Націоналізм» вийшов першим виданням у 1926 році. Він виступив з ідеями, які переконливо і назавжди руйнували світогляди драгоманівського «демократизму» і соціалізму Маркса-Леніна. Яка мета цієї книги? Вплинути на формування української національної ідеології - і тим самим вплинути на майбутнє України. Саме волю, згідно з викладеними ідеями, автор вважає основою буття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758381

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Д-67

7. Дубов, Дмитро Володимирович.

Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва [Текст] : монографія / Д. В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 326 с.

У монографії визначено роль і місце проблематики кіберпростору в теорії геополітики. Здійснено концептуалізацію емпіричного матеріалу, що стосується трансформації пріоритетів національних інтересів розвинутих країн за умов глобалізації кіберпростору. Сформульовано ключові проблеми термінологічної та нормативно-правової невизначеності кібербезпекової проблематики на національному та міжнародному рівнях. Охарактеризовано геополітичне суперництва США та KHP у кіберпросторі у форматі "холодної війни" 2.0.", що перетворюється на домінантний зовнішньополітичний наратив XXI ст. Уточнено основні механізми кіберпротистоянь: політичного хактивізму, кібершпигунства, кібердиверсій. Проаналізовано підходи ключових геополітичних гравців до проблем мілітаризації кіберпростору ("гонки кіберозброєнь") та його демілітаризації. Розроблено пропозиції для органів державної влади щодо приведення у відповідність до національно-державних інтересів системи кібербезпеки України з урахуванням зовнішньополітичної й геополітичної сфер та актуальних питань вдосконалення механізмів реагування на кіберзагрози та кібервиклики з боку системи національної безпеки та оборони держави.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788534

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Д-79

8. Капітоненко, Микола Геннадійович.

Силовий фактор у міжнародних відносинах [Текст] : монографія / М. Г. Капітоненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 303 с.

У монографії викладено теоретичні та методологічні основи силового мислення, надано теоретико-прикладне визначення поняття сили. Охарактеризовано структурно-силові параметри міжнародних систем. Розглянуто нові форми силової політики в сучасному світі. Досліджено основні форми силових процесів у міжнародних відносинах. Запропоновано комплексний підхід до дослідження сили, який грунтується на її розумінні не лише як засобу примусу, але і як здатності залучати, впливати на результати процесів і системи цінностей міжнародних акторів. У такій ролі сила постає як справді універсальний еквівалент міжнародних процесів, ключ до розуміння їх природи та закономірностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780034

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО К-20

9. Кривицька, Олена Віталіївна.

Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України [Текст] : [монографія] / Олена Кривицька ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2015. - 325 с.

У монографії розглянуто теорію "етнічного кордону" в сучасній етнополітології. Приділено увагу екзистенційному та політичному вимірам етнічної ідентичності. З'ясовано відмінності та перспективи єднання ціннісно-ідеологічної орієнтації українського суспільства. Охарактеризовано український "Схід - Захід" як чинник суспільно-політичної трансформації. Визначено конфліктний потенціал мовного питання. Досліджено міжконфесійні бар'єри на шляху до консолідації. Проаналізовано стресогенність міграційних процесів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791514

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО К-82

10. Кучик, Олександр Сергійович.

Україна в міжнародних організаціях [Текст] : підручник / О. С. Кучик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 411 с.

Охарактеризовано міжнародну організацію як інструмент багатостороннього співробітництва держав. Розглянуто зовнішньополітичні пріоритети співробітництва України з міжнародними організаціями. Подано інформацію про співробітництво України з ООН та з її програмами і фондами. Приділено увагу діяльності у межах спеціалізованих організацій та установ ООН. Висвітлено особливості співпраці з міжнародними організаціями пострадянського простору: СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП тощо. Обгрунтовано проблеми та перспективи співробітництва з міжнародними інституціями, зокрема ЄС, ШОС.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57675

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)К-95

11. Лифтон, Роберт Джей.

Технология "промывки мозгов": психология тоталитаризма [Текст] : [пер. с англ.] / Роберт Джей Лифтон. - Харьков : Виват, 2015. - 415 с.

Пока мы спим, едим и ходим на работу, нами управляют. Мы редко задумываемся о том, что наши мысли — это не внутренние импульсы, а результат применения тоталитарной технологии «промывания мозгов». Где впервые начали применять кощунственную технологию «исправления мышления», жертвами которой сегодня стало большинство мирового населения? И не пора ли нам присоединиться к мыслящему меньшинству и за привычными действиями политиков увидеть наконец методы и способы зомбирования масс, чтобы защититься от них? Эта книга, построенная на тщательном анализе судеб тех, кто пострадал от тоталитарных властей, поможет вам легко справиться с этой задачей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790481

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Л-64

12. Матвієнко, Віктор Михайлович.

Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Матвієнко, А. П. Сапсай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 287 с.

Розкрито концептуально-теоретичні основи розвитку та функціонуван­ня міжнародних організацій. Здійснено ретроспективний огляд підходів України щодо співробітництва з міжнародними багатосторонніми інститу­тами, а також проаналізовано діапазон сучасних концепцій участі України в діяльності міжнародних організацій. Розкрито сучасні цілі, практичні за­вдання й основні напрями взаємодії України з міжнародними глобальни­ми та регіональними організаціями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786381

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО М-33

13. Національна ідентичність і громадянське суспільство [Текст] : [монографія] / Є. Бистрицький [та ін.] ; [відп. ред. Є. К. Бистрицький]. - Київ : Дух і літера, 2015. - 450, [1] с.

Що таке національно-культурна ідентичність? Як вона співвідноситься з громадянським суспільством та формуванням політичної нації? В яких поняттях сучасна філософія здатна відповісти на найактуальніші питання нашої доби – найновітніші рухи національно-політичного самовизначення спільнот? Разом з класичними мислителями та новою генерацією авторитетних філософів автори намагаються визначити поняття ідентичності, громадянського суспільства, зрозуміти логіку взаємовідношення між інтенцією буттєвого уособлення спільнот, навіть ціною великих жертв, та універсальними цінностями і структурами світу. Критика викривленої логіки розуміння публічного й приватного в національному дискурсі, а також начерк основних позицій у суперечці «панславістів» і «європейців» щодо української ідентичності, суперечці, що сьогодні використовується як пропагандистський інструмент геополітичного насильства, прив’язує філософський аналіз складних тем до українського контексту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789399

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Н-35

14. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві [Текст] : колект. монографія / [Т. А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. - 295 с.

У монографії проаналізовано соціально-політичні умови формування громадянської ідентичності сучасної України. Досліджено діяльність владних і управлінських інституцій, політичних партій і громадських організацій, спрямовану на конструювання громадської ідентичності. Визначено роль і місце державної політики, а також зовнішньополітичних впливів у процесі трансформації громадянської ідентичності. Досліджено громадську ідентичність в політичному дискурсі друкованих ЗМІ і роль соціальних мереж у громадянському самовизначенні українців. Визначено перспективи розвитку системи соціально-ціннісних орієнтацій як засобу зміцнення патріотизму і духовно-моральних основ в українському суспільстві, зокрема, серед молоді, профілактики міжнаціональних конфліктів, сепарптизму, екстремізму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790858

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-50

15. Проблеми та пріоритети модернізації української культурної політики [Текст] : аналіт. доп. / [Здіорук С. І. та ін. ; за заг. ред. С. І. Здіорука ] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 65 с.

Проаналізовано сучасний стан української культури та запропоновано способи подолання негативних явищ і тенденцій, що протягом десятиріч стояли на заваді її розвитку як духовної основи національної консолідації. Стверджується, що суспільно-політична криза в Україні, кульмінацією якої стали драматичні події грудня 2013 року – лютого 2014 року, пов’язана з культурною кризою національного масштабу та її фатальними наслідками – духовною дезінтеграцією суспільства та дегуманізацією правлячих еліт. Зазначається, що вихід із ситуації, що склалася, потребує радикального оновлення державної культурної політики на концептуальному, інституційному та правовому рівнях і послідовної її реалізації у взаємодії із громадянським суспільством.
 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785681

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-78

16. Рафальський, Ігор Олексійович.

Феномен українського національного самовизначення [Текст] : [монографія] / Ігор Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. - 237 с.

У монографії розглянуто проблеми національного самовизначення у світовій і європейській науковій і політичній традиції. Вивчено цивілізаційний контекст українського національного самовизначення. Обґрунтовано принципи самовизначення, сецесії та сепаратизму. Охарактеризовано форми такого самовизначення і його суб'єкти. Проаналізовано сучасні інтеграційні процеси та їх вплив на українське національне самовизначення. Визначено передумови, зміст і основні чинники європейського вибору України. З'ясовано роль політики євроінтеграції у процесі зазначеного самовизначення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790924

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Р-26

17. Рудницький, Сергій Владиславович.

Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України [Текст] : [монографія] / Сергій Рудницький. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 620, [1] с.

У монографії висвітлено питання розвитку суспільно-політичних інтересів поляків Украхни  на початку XXI ст.. Проаналізовано наукові підстави та понятійно-категоріальне підгрунтя осмислення досліджуваної проблеми. Розкрито питання артикуляції та співвідношення потреб та інтересів польської національної меншини у різних сферах суспільного життя. Викладено основні напрями політичного забезпечення соціокультурних інтересів українських поляків. .

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776189

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Р-83

18. Сащук, Ганна Миколаївна.

Політична культура інформаційного суспільства [Текст] : монографія / Ганна Сащук. - К. : Вадекс, 2011. - 327 с.

У монографії з політико-культурологічної позиції проаналізо­вані базові концепції інформаційного суспільства, виявлено певну еволюцію соціально-філософських поглядів на інформаційне сус­пільство від визначення його як постіндустріального суспільства до формування концепції суспільства знань; здійснено компаратив­ний аналіз практичних моделей інформаційного суспільства країн Європи, Північної Америки і Азії, визначені їх особливості і спільні риси; обґрунтовано можливість використання позитивного досвіду цих країн щодо розвитку інформаційного суспільства для України в рамках схожих умов, традицій, рівня модернізованості суспільства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756835

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-22

19. Сенченко, Микола Іванович.

Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? [Текст] / М. І. Сенченко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 117 с.

У контексті розвитку світової цивілізації проаналізовано сучасний стан українського суспільства. У гострополемічній формі наведено дані про явище, відоме в сучасному науковому світі під назвою "неоколонізація", проаналізовано загрози, які воно спричиняє соціуму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА637777

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-31

20. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. - 258 с.

У монографії розглянуто соціальні інформаційні мережі як новітні форми інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв'язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв'язків на новій технологічній основі. Акцентовано увагу на співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів під час розвитку процесів суспільної самоорганізації, удосконалення якості інформаційного забезпечення діяльності управлінських структур. Проаналізовано особливості розвитку системи соціальних комунікацій у соціальній структурі українського суспільства. Висвітлено роль соціальних медіа у формуванні національного інформаційного ресурсу управлінської діяльності. Охарактеризовано специфіку функціонування української блогосфери.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58278

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-69

21. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації [Текст] : монографія / [Кудряченко А. І. та ін.] ; наук. ред. - д-р іст. наук, проф. А. І. Кудряченко, канд. філос. наук, доц. Т. О. Метельова ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України". - Київ : Фенікс, 2014. - 441 с.

У монографії проаналізовано теоретичні та практичні проблеми еволюції культурно-історичних цінностей у світлі глобалізаційних процесів. Розкрито модифікації та перспективи політики мультикультуралізму в XXI ст. Доведено провідну роль європейських демократичних цінностей у розбудові правової держави та громадянського суспільства. З урахуванням позитивного досвіду розвинутих європейських країн запропоновано напрями реформування окремих сфер української політики. Визначено особливу роль європейських політичних і культурно-цивілізаційних цінностей для розвитку суспільства в майбутньому.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58859

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-91

22. Тупчієнко, Леонід Сидорович.

Політологія [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / Леонід Тупчієнко ; Нац. авіц. ун-т. - Київ : НАУ - друк, 2010. - 265 с.

У підручнику розглянуто основні поняття, категорії науки політики. Поданий фактичний матеріал сприятиме формуванню у студентів інтересу до політики, бажання і волі виробити власне розуміння проблем політичного життя, свою громадянську позицію.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786380

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Т-85

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138