«Культура. Наука. Освіта»: виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Богуцький, Юрій.

Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі [Текст] : монографія / Юрій Богуцький, Надія Корабльова, Ганна Чміль ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. - 271 с.

У монографії обгрунтовано зміну когнітивних настанов у авангардних мистецтвах як плюралізацію культурних цінностей. Вивчено нову культурну реальність як ансамбль / дисамбль сутнісних можливостей у виробництві людини соціальної. Досліджено нищення антропологічної сутності людини "ситуацією постмодерну". Охарактеризовано етнокультурне середовище як джерело рольової творчості. Визначено рольову реальність як людиновимірність культури. Проаналізовано духовний тилос нації у рольовому вимірі. Приділено увагу використанню енергії мистецької семантики у "конструктивах \ деструктивах" культурної реальності. Розглянуто терор тотальної множинності доби мультикультуралізму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790315

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 Б-74

2. Водолазька, Світлана Анатоліївна.

Видавнича справа за рубежем [Текст] : навч. посіб. / С. А. Водолазька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2010. - 287 с.

Розглянуто сучасні тенденції розвитку редакційно-видавничої справи в розвинених країнах світу, кількісні та якісні характеристики друкованої продукції на світовому ринку інформаційних технологій. Надано відомості про видавничу справу в Білорусі, Польщі та Росії, про функціонування видавничої галузі в Великій Британії, Франції та Німеччині. Висвітлено тенденції видавничого комплексу США. Надано інформацію про міжнародні книжкові ярмарки та форуми.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773154

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч617 В-62

3. Герасимчук, Надія Григорівна.

Історія української журналістики. Становлення та розвиток фейлетону [Текст] : навч. посіб. / Н. Г. Герасимчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 111 с.

Розглянуто західноєвропейські традиції розвитку фейлетону. Подано інформацію про видозміни фейлетону на сторінках київської періодики (від "місця" до відділу та рубрики). Приділено увагу документально-художній основі фейлетону. Охарактеризовано жанрові різновиди фейлетону, їх призначення та тематичну проблематику. Обгрунтовано місце фейлетону в сучасній газеті.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791276

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч610.3 Г-37

4. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні [Текст] : монографія / [Павленко А. Ф. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Ф. Павленка, д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Антонюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т вищ. освіти. - Київ : КНЕУ, 2014. - 349 с.

У монографії вивчено світовий досвід становлення і розвитку дослідницьких університетів. Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку дослідницьких університетів світового класу. Проаналізовано їх роль у інноваційній системі США. Розглянуто національну модель розвитку дослідницьких університетів Німеччини. Висвітлено процес формування відкритого освітнього простору на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Описано перспективи розвитку відкритої освіти й електронного навчання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59036

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 Д-70

5. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту [Текст] = "Что такое хорошо": учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality matters: how to value and evaluate higher education : навч. посіб. / [за ред. Т. Добка та ін.] ; Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR, Towards Trust in Quality Assurance Systems. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. - 570 с.

У посібнику відображено результати діяльності консорціуму Темпус - проекту "Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти", спрямованого на побудову загальної, інноваційної, політично нейтральної системи забезпечення якості освіти, створення Національного порталу із забезпечення якості для підтримки неупередженої і відкритої широкому суспільству системи, розробку нових практик щодо забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерства і законодавчих організацій у галузі освіти. У посібнику проаналізовано досвід європейських країн та вітчизняну освітню практику щодо забезпечення якості освіти, а також виклики на шляху інтеграції України в Європейський простір вищої освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789989

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 І-54

6. Інноваційні лабораторії в Україні та Білорусі: розробка концепції [Текст] : [дослідження] / Урве Венесаар [та ін.]. - Ужгород : Патент, 2014. – 80 с.

У книзі викладено узагальнення теоретичних підходів до формування та організаційного забезпечення процесу відкритих інновацій, а також передумови їх впровадження в українському контексті на прикладі трьох університетів України та двох – у Білорусі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58611

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 І-66

7. Іонова, О. М.

Розвиток антропологічних ідей у вітчизняній педагогіці (1856-1919 рр.) [Текст] : монографія / О. М. Іонова, О. П. Кот ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 219 с.

У монографії проаналізовано розвиток розробки та втілення антропологічних ідей у діяльність початкової школи у 1856 - 1919 pp. Охарактеризовано витоки цих ідей у світовій педагогіці. Виявлено та систематизовано групи антропологічних ідей, визначено внесок педагогів зазначеного періоду в їх розвиток. Обгрунтовано етапи розвитку таких ідей упродовж 1856 - 1919 рр. З'ясовано вплив антропологічних ідей на діяльність початкової школи цього періоду. Розкрито перспективи використання творчих знахідок і досвіду минулого за сучасних умов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788018

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч33 І-75

8. Історія Київського університету [Текст] : монографія / [І. В. Верба та ін. ; редкол. : Л. В. Губерський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. - 895 с.

У монографії детально висвітлено навчальний процес, охарактеризовано найголовніші віхи розвитку наукових досліджень в університеті, розкрито його роль у суспільному житті. Видання є першою спробою узагальнюючого викладу історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за всі 180 років існування. Враховуючи напрацювання попередньої історіографії, а також залучаючи широкий масив першоджерел, авторами відтворено всі найголовніші етапи життя Київського університету від зародження "університетської ідеї" в Києві й донині.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33332

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч33 І-90

9. Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика [Текст] : монографія / Н. М. Авшенюк [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 279 с.

У монографії виявлено та проаналізовано ключові тенденції запровадження компетентнісного підходу до педагогічної освіти у зарубіжних країнах. Розроблено концепції щодо формування професійних стандартів педагогічної освіти на основі компетентностей, а також розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів за умов ВНЗ. Подано методики формування професійних стандартів на основі компетентнісного підходу, що передбачає розробку модульних програм, заснованих на діяльнісно-орієнтованих технологіях, а також оцінювання професійної компетентності за модульними програмами. Обгрунтовано перспективні напрями вдосконалення вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти у зв'язку із запровадженням компетентнісно-кваліфікаційних вимірів до побудови змісту освіти за умов входження України до європейського освітнього та наукового простору.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789763

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 К-63

10. Костікова, Ілона Іванівна.

Професійно-педагогічна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : монографія / І. І. Костікова, А. О. Маслюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології. - Харків : Цифрова друкарня №1, 2013. - 204 с.

У монографії  проаналізовано теоретичні й методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови, запропоновано модель такого формування. Розкрито сутність, структуру, складові професійно-педагогічної компетентності. Зазначено, що широке впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій сприяє процесу професійної підготовки студентів у педагогічних ВНЗ України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783790

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч30 а/я К-72

11. Левченко, Лариса Леонідівна.

Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація [Текст] : монографія / Лариса Левченко. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 1203 с.

У монографії розглянуто історію архівів і організацію архівної срави у США в американській і зарубіжній історіографії. Досліджено зародження архівного руху в Новій Англії. Висвітлено різні підходи до вирішення проблеми організації зберігання архівів трьох Середньоатлантичних штатів: Пенсільванія, Нью-Йорк, Нью-Джерсі. Подано інформацію про "незалежні архіви" Південноатлантичних штатів. Приділено увагу відновленню втраченої документальної спадщини колоніального періоду в Луїзіані й Техасі. Визначено роль Маргарет Кросс Нортон у становленні архівної справи в Іллінойсі. Вивчено рух істориків за збереження документальних комплексів федеральних органів влади та заснування Національного архіву США. Детально ролглянуто зростання професійної свідомості архівістів і утворення Товариства американських архівістів. Обгрунтовано особливості архівної системи США. Проаналізовано розвиток теорії експертизи цінності, методи систематизації архівних колекцій, правові засади розсекречування документів, програми захисту архівів за умов техногенних та природних катастроф. Охарактеризовано журнал "The American Archivist" та інші періодичні видання професійних організацій архівістів США. З'ясовано роль SAA у розвитку професійних стандартів архівної галузі США.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57144

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч81 Л-38

12. Літературне редагування [Текст] : навч.-метод. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [упоряд. Серажим К. С.]. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 141 с.

Завдання посібника полягає в отриманні студентами необхідних знань із літературного редагування, а також у виробленні ними практичних навичок редакторської роботи над текстом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750576

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч617 Л-64

13. Міжнародні освітні системи [Текст] : підручник / С. В. Іванов [та ін.] ; [за ред. Іванова С. В.]. - Одеса : Апрель, 2014. - 235 с.

Увагу приділено освітнім системам європейських країн, США, Китаю, Японії, Росії, Казахстану тощо. Розкрито концептуальні основи розвитку освіти за умов глобалізації. Розглянуто діяльність міжнародних організацій та програм щодо підтримки освітніх систем, участі України в міжнародних освітніх організаціях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788846

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 М-58

14. Мовна освіта в Україні і за кордоном: тенденції, реалії і перспективи розвитку [Текст] : матеріали міжрегіон. наук.-практ. семінару, 15-16 травня 2014 р. / Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка [та ін.] ; [голов. ред. Г. П. Кузнецова]. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. - 69 с.

Вивчено стратегічні напрями мовної політики Великої Британії за умов інформаційного суспільства. Розглянуто використання аудіовізуального методу в процесі вивчення англійської мови у ВНЗ. Проаналізовано прагматичну сферу дії заперечення. З'ясовано стан двомовного навчання у Шотландії у кінці ХХ - початку ХХІ ст. Охарактеризовано рольову гру як засіб навчання діалогічного мовлення учнів початкових класів. Приділено увагу особистості вченого як професійній мовній особистості. Обгрунтовано проблему якості мовної освіти в США у досліденнях китайських науковців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787272

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 М-74

15. Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу [Текст] : статист. та наукометр. аналіз / [Б. А. Маліцький та ін. ; голов. ред. В. Л. Богданов] ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. - Київ : Фенікс, 2014. - 141 с

Довідник містить основні статистичні дані про науково-технічний потенціал та результати діяльності Національної академії наук України. Матеріали довідника дають уявлення про місце та роль НАН України в системі наукових організацій держави, у тому числі в секторальному розрізі, а також у світовому контексті. Статистичні дані охоплюють в основному період з 2000 по 2012 роки. При підготовці довідника використані матеріали Державної служби статистики України, а також міжнародні наукометричні бази даних та наукові публікації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777957

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч214/215 Н-35

16. Погребенник, Федір.

Український раритет [Текст] : період., продовжув. вид. і неперіод. зб. ХІХ-ХХ ст. (1846-1986) / Федір Погребенник, Володимир Погребенник. - Дрогобич : Коло, 2011. - 298, [16] с.

Розкрито особливості змісту та мистецького оформлення багатьох рідкісних українських і присвячених Україні іномовних періодичних, продовжуваних видань і неперіодичних збірників (суспільно-політичних, літературних, педагогічних, фольклорних), як вийшли друком на "материковій" Україні й у діаспорі за сто років (1846 - 1986 рр.). Охарактеризовано внесок видавців і авторів часописів і збірників у розвиток національної свідомості української громади, збагачення вітчизняного письменства та зміцнення ідеалів гуманізму та демократії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746341

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч611 П-43

17. Рибалко, Ліна Миколаївна.

Навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах: теорія і практика [Текст] : монографія / Ліна Рибалко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Полтава : Мирон І. А. [вид.], 2014. - 399 с.

У монографії розкрито методологічні, теоретичні та методичні основи навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах. Науково обгрунтовано сутність і зміст зазначеного підходу, його концептуальні ідеї (еволюції та екоцентризму) і принципи. З'ясовано дидактичні основи, що уможливлюють реалізацію еколого-еволюційного підходу в навчанні природничих предметів. Вивчено дидактичні принципи та закономірності навчання в контексті реалізації цього підходу. Приділено увагу організації процесу навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу. Описано технологію навчання біології на засадах такого підходу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782640

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 Р-49

18. Романюк, Світлана Захарівна.

Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (XX - початок XXI століття) [Текст] : монографія / С. З. Романюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2015. - 518 с.

У монографії вперше досліджено розвиток теорії і практики навчання української мови в західній українській діаспорі впродовж ХХ - на початку ХХІ ст. Розкрито соціокультурні умови та еволюцію мети, змісту, форм, методів, принципів і засобів рідномовної освіти українців у системи приватного й державного шкільництва Австралії, Англії, Канади та США. Проаналізовано творчу спадщину лінгводидактів українського зарубіжжя, їх внесок у теорію і практику рідномовної освіти закордонних українців. Визначено тенденції навчання української мови в діаспорі та Україні на межі століть, охарактеризовано перспективи творчого використання прогресивних надбань лігводидактів західної української діаспори в освітньому просторі України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795653

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 Р-69

19. Самойлов, Яков Владимирович (1870-1925).

Письма Я. В. Самойлова В. И. Вернадскому, 1897-1921 гг. [Текст] / [Я. В. Самойлов, В. И. Вернадский] ; сост. В. И. Оноприенко, С. П. Рудая ; Нац. акад. наук Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва. - К. : Информ.-аналит. агентство, 2013. - 378 с.

Представлены письма Я.В. Самойлова В.И. Вернадскому за указанный период. Отмечено, что Яков Владимирович Самойлов (1870 - 1925) - один из первых учеников В.И. Вернадского в Московском университете, профессор Московского сельскохозяйственного института и Московского университета, крупный и самобытный минералог, геолог, палеобиогеохимик начала XX в., основатель и первый директор Научного института по удобрениям. Массив писем находится в фонде Вернадского (№ 518) в Архиве РАН. Содержание писем, комментарии и примечания к ним, а также предисловие, вступительная статья и послесловие к изданию поможет дополнить научные биографии двух выдающихся ученых, особенно представления о научной школе В.И. Вернадского в Московском университете, плодотворности научной коммуникации ученика с учителем, результативности их диалога.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762692

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч213-8 С-17

20. Свириденко, Денис Борисович.

Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації [Текст] : монографія / Д. Б. Свириденко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 279 с.

У монографії проаналізовано феномен академічної мобільності в контексті глобалізаційних викликів системі вищої освіти. Досліджено соціокультурні передумови оформлення ідей академічної мобільності. Розкрито зв'язок із проблематикою свободи, проаналізовано екзистенціальні проблеми актуалізації академічної мобільності в сучасній сфері вищої освіти. Запропоновано моделі реалізації академічної мобільності в освітньому просторі на початку ХХІ ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790354

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 С-24

21. Соботович, Євгенія Федорівна.

Вибрані праці з логопедії [Текст] / Є. Ф. Соботович ; [уклад.: Тищенко В. В., Линдіна Є. Ю.]. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 305 с.

Вміщено вибрані праці Є. Ф. Соботович, видатного вченого в галузі логопедії та спеціальної психології, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України. Висвітлено науковий доробок з теорії та практики логопедії, в якому розкрито проблеми психолінгвістики та психології мовлення, спеціальної педагогіки, діагностики та корекції порушень мовленнєвого розвитку. Проаналізовано питання психолінгвістичного аналізу мовленнєвого онтогенезу, діагностики та корекції алалій та інших системних порушень мовлення, що суттєво вплинуло на розуміння природи мовленнєвих порушень та сприяло розробленню нових диференційованих методик їх діагностики та корекції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790862

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 С-54

22. Срібняк, Ігор Володимирович.

Історія журналістики (XVII-XX cт.) [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Ігор Срібняк. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 303 с.

Відтворено основні етапи розвитку журналістики у провідних країнах світу та Україні, особливості становлення та функціонування періодичних видань провідних країн світу, розглянуто різні аспекти діяльності національних медійних систем у XX ст., простежено процес виникнення кількох найбільших ін­формаційних агенцій, розкрито особливості впливу ЗМІ на перебіг суспільно-політичних подій у різних країнах світу в XVII — XX ст..

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772348

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч610.3 С-75

23. Українська енциклопедистика [Текст] : матеріали Другої міжнар. наук. конф., 17 черв. 2011 р., м. Київ / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка в Європі ; [голов. ред. М. Г. Железняк]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2014. - 112 с.

Розглянуто деякі питання методики створення словника художників України. Досліджено процес творення історичної енциклопедичної статті у другій половині ХХ ст. в контексті першого видання Української радянської енциклопедії та Радянської енциклопедії історії України із застосуванням широкої архівної джерельної бази. Вивчено енциклопедичні видання у фондах Одеської національної ордена Дружби народів наукової бібліотеки імені М. Горького. Приділено увагу історії створення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України та проблемі наповнення її фондів довідковими й енциклопедичними виданнями, зокрема, тематичними енциклопедіями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57926

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч617 У-45

24. Українська енциклопедистика [Текст] : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 22-23 жовт. 2013 р., м. Київ / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка, Міжнар. асоц. україністів ; [голов. ред. М. Г. Железняк]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2014. - 281 с.

У доповідях обговорено широке коло питань енциклопедистики, зокрема напрями й перспективи розвитку енциклопедичної справи в Україні та за кордоном, питання методики і методології створення енциклопедичних видань різних типів. У виступах учасників Круглого столу «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру», засідання якого відбулося в рамках конференції, висвітлено питання про започаткування спільного проекту науковців трьох країн – Білорусі, Росії та України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57927

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч617 У-45.01

25. Університет Святого Володимира: студентське життя, 1834-1917 [Текст] : [зб. док.] / [упоряд. В. А. Короткого] ; за ред. Л. В. Губерського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. М. Максимовича, Центр держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва. - Київ : Київський університет, 2014. - 415, [64] с.

Збірник документів висвітлює становлення і розвиток академічного статусу студентів Університету Святого Володимира впродовж 1834-1917 років. Книга започатковує серію видань "Університетська минувшина" і вперше об'єднує широкий спектр документів, що регулювали академічне життя студентів Київського університету.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786197

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч33 У-59

26. Чеботарёв, Родион.

Длинные нарды [Текст] / Родион Чеботарёв. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2010. - 250, [6] с.

В книге изложены основные правила, позволяющие начинающим энтузиастам освоить нарды и расширить знания опытным игрокам, систематизированы разобщённые знания, даны определения игровых приёмов, используемых в нардах, и приведены их описания. Отдельные главы книги посвящены рассмотрению таких вопросов, как: «Методики расчётов», «Шешар», «Начало игры», «Середина игры», «Окончание игры». Для наглядности приведено более 400 рисунков, а также таблицы и диаграммы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА728530

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Ч-34

27. Чернишова, Євгенія Родіонівна.

Основи наукознавства (дорожня карта наукового керівника) [Текст] : наук.-метод. посіб. / Є. Р. Чернишова ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти. - Київ : ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" ; Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 254, [1] с.

Посібник розроблено для підготовки молодих учених до керування науковою роботою аспірантів і розвитку їхньої дослідницької компетентності з метою неперервної освіти з урахуванням вимог сучасного етапу розвитку суспільства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789993

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч214215/ Ч-49

28. Штомпель, Георгій Олександрович.

Теорія порівняльної післядипломної освіти в умовах глобалізаційних змін [Текст] : курс лекцій / Г. О. Штомпель ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". - Київ : ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", 2015. - 126 с.

Посилення інтеграційних процесів за глобалізації, зростаюча конкуренція національних держав у світі та регіоні об’єктивно зумовлюють увагу до підготовки й освіти працівника знань найвищої кваліфікації, що висвітлюються в запропонованому курсі. Зіставлення в русі до інформаційного суспільства національних після дипломних практик і самобутніх теоретичних конструкгів у міжнародному контексті сприяє формуванню обірунтованої освітньо-наукової політики, спеціалізованого людського капіталу та конкурентної спроможності країни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788712

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 Ш-92

 

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138