Логіка: традиційна та сучасна. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Логіка, фундатором якої є Арістотель, - наука єдина, незважаючи на те, що існують як традиційна, так і сучасна логіка. Це два історичних етапи єдиної науки. Із того факту, що логічний інструментарій застосовують до обґрунтування  математичного знання, методології науки, обчислювальної техніки, логічного аналізу мови науки, природної мови, не можна робити висновок, що сучасна логіка є особливою логічною наукою. Йдеться лише про розширення сфери застосування логічних засобів. Тепер до сфери логічних досліджень включаються інтенсіональні контексти, норми, імперативи тощо. І навіть заміна традиційної логіки на символічну, повсюдне використання формалізованих мов (які нагадують математичну символіку) абсолютно не віддалило сучасну логіку від її внутрішньої природи.

Головна мета логіки полягає у виявленні та систематичному огляді правильних способів міркування. Сучасна логіка не зводиться лише до теорій дедукції, визначення, індуктивних міркувань, але, що найголовніше, виробляє процедури пошуку доведень. У цьому полягає її еврістичність.

Логічні правила та закони, які регламентують процес міркувань, мають нормативний характер, але це не та необхідність, що властива, наприклад законам механіки Ньютона, оскільки необхідний, нормативний характер логічних законів означає гарантію процедури отримання із істинних засновників істинних наслідків.

Поняття істинність є основним у логіці. Якщо будь-яку науку істинність цікавить з погляду оцінки її результатів, то в логіці істинність входить до її перед принципово нових концепцій істинності. Вона бере поняття істинності із теорії пізнання, підпорядковуючи його своїм інтересам.

Іншими словами, і традиційна, і сучасна логіка досліджують один і той самий об’єкт (вивідне знання), але у різні способи. А звідси й своєрідні завдання, які стоять перед традиційною та сучасною логікою. Якщо одне із основних завдань традиційної логіки – це формування культури мислення, то завдання сучасної логіки – дослідити , як функціонує, існує знання у мові. Саме ця відмінність породжує ілюзію іншості, особливості сучасної логіки порівняно із традиційною.

 

1. Арутюнов, В'ячеслав Хуршудович.

Логіка [Текст] : навч. посіб. для економістів / В. Х. Арутюнов [та ін] ; ред. П. К. Вовк ; Київський національний економічний ун-т. - 2. вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2000. - 142 с.

Розглянуто основні теоретичні положення курсу логіки (предмет, структуру, завдання, закони, поняття), методику розв'язання задач на дедуктивні умовисновки, плани семінарських занять, тести, логічні задачі та вправи. У додатку вміщено російсько-український словник базових термінів логіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА596796

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 А-88

2. Асмус, Валентин Фердинандович.

Лекции по истории логики: Авиценна, Бэкон, Гоббс, Декарт, Паскаль [Текст] / В. Ф. Асмус ; ред. и вступ. ст. Б. В. Бирюков. - М. : ЛКИ, 2007. - 235 с.

Лекции Валентина Фердинандовича Асмуса по истории логики читались им на философском факультете МГУ с 5.11.1952 г. До 7.12.1952  г. Будучи, очевидно, продолжением лекций по истории античной и средневековой логики П. С. Попова, они охватывают собой логические учения Авиценны, Бэкона, Гоббса, Декарта, Паскаля (сохранилась стенограмма лишь начала лекций о Паскале). Публикации текста лекций В. Ф. Асмуса предшествует статья Б. В. Бирюкова как о творчестве В. Ф. Асмуса, так и о реалиях философской жизни того времени.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693208

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 1)А-90

3. Бандурка, Олександр Маркович.

Курс логіки [Текст] : підручник / О. М. Бандурка, О. В. Тягло. - К. : Літера ЛТД, 2002. - 159 с.

Розглянуто основі поняття логіки та критичного мислення, які проілюстровано практично-значимими прикладами. Наведено типові логічні помилки та шляхи їх усунення. Висвітлено логічний зміст двох найважливіших алгоритмів діяльності правознавця або правоохоронця, один з яких запропоновано з метою дослідження події злочину (або правопорушення) та з його розкриттям. Цей алгоритм відповідає гіпотетико-дедуктивній методології пізнання та ґрунтується на логічних засобах висування гіпотез (версій) та їх перевірки. Другий алгоритм базується на логічному аналізі та критичній оцінці аргументації на різних фазах розгортання кримінального процесу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА624115

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Б-23

4. Берков, Владимир Федотович.

Логика [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Берков [и др] ; Гуманитарно- экономический негосударственный ин-т Республики Беларусь. - Минск : ТетраСистемс, 1997. - 416 с.

В учебнике излагаются вопросы логики, имеющие важное значение для воспитания творческого и критического мышления будущих специалистов: теория высказываний, теория имен, теория выводов и др. Освещается практическое применение логики в разнообразных сферах человеческой деятельности - в научном познании, общении, обучении, управлении, технике, при создании текстов. Содержание книги полностью соответствует образовательному стандарту высшей школы по учебному курсу "Логика".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА573846

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Б-48

5. Бочаров, Вячеслав Александрович.

Основы логики [Текст] : учебник для студ. вузов., обуч. по гуманит. и естественно-науч. спец. / В. А. Бочаров, В. И. Маркин. - М. : Инфра-М, 1997. - 296 с.

Предлагаемый вниманию читателей учебник представляет собой введение в проблематику современной логики, содержит изложение ее основных разделов. Знакомство с учебником позволит получить представление о предмете логики, природе и специфике логического знания, о наиболее известных логических теориях, а также о той методологической роли, которую играет логика в интеллектуальной познавательной деятельности человека. Авторы ставили своей целью не только представить логику как теоретическую дисциплину, но и очертить круг практических познавательных задач, которые могут быть решены с ее использованием.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА580768

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Б-86

6. Брюшинкин, В. Н..

Практический курс логики для гуманитариев [Текст] : учеб. пособие для студ. гуманитарных спец. вузов / В. Н. Брюшинкин. - М. : Новая школа, 1996. - 320 с.

Цель курса — обучить приемам и навыкам логического мышления. В книге дается нетрадиционное изложение курса традиционной формальной логики. Учебник написан в диалоговой форме: автор — два студента. Это позволяет автору рассматривать каждый новый шаг в изучении логики с различных точек зрения, познакомить не только с конкретными темами курса, но и возможными путями получения того или иного результата. Адресуется студентам гуманитарных (нефилософских) специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА571889

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Б-86

7. Виговський, Леонід Антонович.

Логіка [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. / Л. А. Виговський ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : [б. в.], 2012. - 213 с.

Розкрито призначення, смисл та функції традиційної логіки, основні історичні етапи в її розвитку. Охарактеризовано основні форми мислення та їх роль у процесі пізнання. Висвітлено основні категорії формальної логіки: поняття, судження, умовивід, закони їх правильної побудови. Розглянуто гіпотезу як форму умовиводу, роль версій у юридичній практиці. Увагу приділено логічним основам теорії аргументації. Розкрито практичне значення застосування логічних знань у процесі юридичної практики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763930

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 В-41

8. Войшвилло, Евгений Казимирович.

Логика [Текст] : учебник для вузов / Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев. - М. : Владос, 1998. - 528 с.

Рассматривается круг логических вопросов и проблем, который можно охарактеризовать как "практическая логика". Анализируются вопросы практического применения логики, в частности, в педагогическом процессе. Особое значение имеет глава, посвященная логико-эпистемологическим и социально-психологическим аспектам аргументации. В учебнике удачно сочетается традиционная тематика с современным уровнем логико-методологических исследований.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА591035

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 В-65

9. Гетманова, Александра Денисовна.

Логика [Текст] : учебник для студ. вузов / А. Д. Гетманова. - 13-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 415 с.

Учебник ориентирован па преподавание логики в педагогических учебных заведениях. Поэтому в него включена оригинальная глава по методике преподавания логики в высших и средних педагогических учебных заведениях и общеобразовательных школах. С целью развития логического мышления центральные темы снабжены интересными логическими задачами преимущественно юридического содержания. Последняя глава раскрывает этапы развития логики как науки и основные направления современной символической логики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА697273

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 1)Г-44 Р

10. Гетманова, Александра Денисовна.

Логика для юристов [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 032700 - юриспруденция/ А. Д. Гетманова. - М. : ОМЕГА-Л, 2003. - 418 с.

Учебное пособие ориентировано на преподавание логики в педагогических учебных заведениях на юридических факультетах и отделениях по маркетингу, в юридических вузах, юридических колледжах и общеобразовательных школах по учебному предмету «Право». С целью развития логического мышления и применения теории логики на практике все главы снабжены логическими задачами преимущественно юридического содержания. Последняя глава раскрывает этапы развития логики как науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА643930

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Г-44

11. Гладунський, Василь Назарович.

Логіка [Текст] : навч. посіб. для студ. дистанційної форми навчання / В. Н. Гладунський ; Національний ун-т "Львівська політехніка", Інститут дистанційного навчання. - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2003. - 194 с.

Висвітлено основні питання сучасної логіки, розкрито суть її поняття. На конкретних прикладах з економіки підприємництва, менеджменту та інших наук розглянуто основні форми мислення, закони побудови та аналізу висновків і прийняття рішень. Визначено взаємозв'язок суті поняття про предмет з іменем та уявленням даного предмета. Описано основні логічні прийоми формування понять: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645866

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Г-52

12. Дуцяк, Ігор Зенонович.

Логіка [Текст] : підручник / Ігор Дуцяк. - К. : Знання, 2010. - 406 с.

Розглянуто історію розвитку, предмет, основні поняття та закони логіки, показано її місце серед інших дисциплін. Розкрито особливості логічного аналізу тверджень, означень і спонукань. Увагу приділено видам несумісності знань, елементам і структурі простих тверджень, методам систематизації та формування припущень, загальним умовам істинності висновків, створенню класифікаторів, видам і структурі норм, логіці питань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА734166

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Д-85

13. Ерышев, Анатолий Александрович.

Логика [Текст] : курс лекций / А. А. Ерышев [и др] ; Межрегиональная академия управления персоналом. - 3. изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2000. - 179 с.

В предлагаемом учебном пособии речь идет об истории развития логики, о ее предмете, логических законах мышления, понятии, суждении, умозаключении, аналогии, гипотезе и доказательстве. На материалах из области правовых наук, теории и практики менеджмента показано значение логики, ее законов, приемов и операций в практической работе юриста, бизнесмена, специалиста в сфере персоналоведения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА601083

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Е-80

14. Жеребкін, Василь Євсійович.

Логіка [Текст] : підручник / В. Є. Жеребкін. - 10-е вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 255 с.

Розглянуто суть понять логіки, гіпотези (загальної, часткової, наукової, робочої), мислення, доведення та спростування, дедуктивних, безпосередніх і індуктивних умовиводів, індукції, складних (умовного, єднального, розподільного) суджень, аксіоми силогізму, категоричного силогізму. Описано види понять і їх поділу, розкрито місце аналогії у судовому пізнанні. Наведено основні закони логіки, зокрема, тотожності, суперечності, виключеного третього, достатньої підстави, показано їх значення для судового дослідження.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690957

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 1)Ж-59

15. Жоль, Константин Константинович.

Логика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / К. К. Жоль. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 400 с.

Дается изложение важнейших понятий, идей и методов современной символической логики, являющейся расширением математической логики. В общедоступной форме объясняются смысл и предметная направленность логических исследований, их связь с философией, кибернетикой и другими науками. Впервые в одной книге излагаются не только основы классической логики, но и описываются неклассические логики, в отдельной главе дается характеристика логической семантики и демонстрируется практическая ценность логики для решения проблем, связанных с логическим программированием компьютеров.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС38016

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Ж-79

16. Жоль, Константин Константинович.
Логика в лицах и символах / К. К. Жоль. - М. : Педагогика-Пресс, 1993. - 256 с.

Чем занимается логика? Какова ее история и кто ее творцы? Что такое математическая логика? В чем заключается практическая ценность логической науки? Как научиться пользоваться логическим языком? На эти и другие вопросы в увлекательной популярной форме отвечает предлагаемый учебник, вводящий читателя в мир драматических научных исканий, объясняющий связь логики с гуманитарными, естественными, техническими и математическими науками, помогающий понять значение логики для программного обеспечения современных компьютеров, вооружающий элементарными основами логической грамотности.

17. Жоль, Костянтин Костянтинович.

Вступ до сучасної логіки [Текст] : навч. посібник для студ. гуманітарних спец. вищ. навч. закладів / К. К. Жоль. - К. : Либідь, 2002. - 151 с.

Розкрито суть основних понять сучасної логіки, розглянуто її зв'язок з гуманітарними, природничими та технічними науками. Проаналізовано особливості алгебри контактних схем. Наведено теорію множин, а також результати логічного дослідження Д.Гільберта. Розглянуто логіку висловлень як основу символічної логіки. Описано індуктивні та дедуктивні види умовиводів. Проаналізовано вплив математичної теорії зв'язку на логіко-семантичні дослідження. Розкрито суть проблеми існування в логіці, визначено особливості логіки предикатів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА630166

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Ж-79

18. Ивин, Александр Архипович.

Логика [Текст] : учебник для студ. вузов / А. А. Ивин. - М. : Гардарики, 1999. - 352 с.

В книге доступно, ясно и вместе с тем строго и систематично излагаются основные понятия и операции современной логики. Главное внимание уделяется законам правильного мышления, применению логического анализа при решении содержательно интересных проблем. Принципиальная новизна книги в том, что в ней объединяются учебник логики и задачник.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА590065

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Ж-79

19. Ивлев, Юрий Васильевич.

Логика [Текст] : учебник для студ. вузов / Ю. В. Ивлев. - 2.изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 1997. - 272 с.

Содержит систематическое изложение курса логики в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Сочетает освещение традиционной проблематики курса с изложением основ символической логики. К каждой главе даны упражнения и вопросы для контроля знаний. С целью повышения доступности изучаемого материала использована созданная автором система исчисления предикатов, которая способствует преодолению трудностей, возникающих при усвоении символической логики у студентов различных специальностей, включая гуманитариев.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА580192

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 И-25

20. Івін, Олександр Архипович.

Логіка [Текст] : експерим. навч. посібник для факультативних курсів за вибором учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій / О. А. Івін ; Міжнародний фонд "Відродження". - К. : АртЕк, 1996. - 232 с.

Завдання підручника - дати доступне уявлення про закони нашого мислення і про науку, яка вивчає їх, показати логічний аналіз у дії, застосовуючи його до змістовно цікавих проблем, що зустрічаються у повсякденній практиці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА575035

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4

21. Каверин, Борис Иванович.

Логика и теория аргументации [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по гуманит.-соц. спец. (020000) и спец. "Связи с общественностью" (350400) / Б. И. Каверин, И. В. Демидов. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 285 с.

Раскрываются содержание основных проблем формальной логики, методы и правила логических основ аргументации. Для закрепления изученного материала по каждой теме предлагаются практические упражнения и тестовые задания, примеры логической и практической аргументации, известные выражения и пословицы, тесты для их обдумывания и совершенствования доказательности мышления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680738

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 1)К-12

22. Карамишева, Неллі Василівна.

Логіка. Пізнання. Евристика [Текст] : посібник для студентів та аспірантів / Н. В. Карамишева. - Л. : Астролябія, 2002. - 352 .

Викладено найважливіші напрямки класичної та некласичних логіки, а також засади евристики як теорії творчого мислення. Розкрито різноманітні методологічні та евристичні функції логіки в пізнанні. Проведено логічний аналіз знання та запропоновано модель соціокультурної трансформацїї наукового знання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681732

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 1)К-21

23. Кириллов, Вячеслав Иванович.

Логика [Текст] : учебник для юридических вузов / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. - 5. изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1998. - 256 с.

В учебнике, подготовленном в соответствии с государственным образовательным стандартом для юридических вузов, учтены особенности преподавания курса логики студентам высших юридических учебных заведений. Использованы материалы из области правовых наук, показано значение логических законов, приемов и операций в работе юриста. Даны предметный указатель и перечень логических символов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА582398

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 К-43

24. Кириллов, Вячеслав Иванович.

Упражнения по логике [Текст] / В. И. Кириллов [и др]. - 3.изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1997. - 128 с.

Сборник упражнений построен в соответствии с учебником по логике и включает логические упражнения, выполнение которых поможет студентам в активном усвоении курса, повышении культуры мышления. При подготовке сборника использованы материалы из области правовых наук, судебной и следственной практики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА578435

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 К-43

25. Конверський, Анатолій Євгенович.

Логіка традиційна та сучасна [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / А. Є. Конверський ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2007. - 440 с.

Підручник складається із двох книг: «Традиційна логіка» і «Сучасна логіка». У першій книзі «Традиційна логіка» у систематизованому, дидактично витриманому стилі розкривається метод логіки, аналізуються основні форми і закони мислення. Значна увага приділяється логічному аналізу природної мови, який підводить до розуміння побудови формалізованої логічної мови, а також забезпечує емпіричну основу для опису висновків і доведень у межах спеціальних формалізованих мов. У другій книзі «Сучасна логіка» розглядаються передумови виникнення сучасної логіки, обґрунтовується поділ класичної логіки на логіку висловлювань і логіку предикатів, здійснюється типологія і аналіз формальнологічних теорій у межах логіки висловлювань і логіки предикатів. Ця книга містить також досить ретельний опис витоків некласичної логіки, аналіз канонічних систем багатозначної логіки. На підставі логіко-філософського аналізу в ній характеризуються підрозділи системи модальної логіки. Запропонований підручник сприятиме прищепленню елементів культури мислення, а також підвищенню інтересу до сучасної логічної науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС47585

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 К-64

26. Кузина, Елена Борисовна.

Лекции по теории аргументации [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям подгот. ВПО 030100 "Философия" и 030200 "Политология" / Е. Б. Кузина. - М. : Издательство Московского ун-та, 2007. - 133 с.

Данное учебное пособие представляет основное содержание теоретической части курса «Теория и практика аргументации», читаемого автором для студентов-политологов философского факультета МГУ. Такой курс предполагает наличие у слушателей базовых знаний по современной логике, в частности таких ее разделов, как учение о понятии, логический анализ высказываний, основные типы умозаключений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703615

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 1)К-89

27. Курбатов, Владимир Иванович.

Логика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Курбатов. - 2.изд., доп. - Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 384 с.

В учебном пособии подробно и доступно раскрываются основные понятия и категории логики, а также показывается ее применение в аргументации. В приложении даны логические задачи и практикум аргументации

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА587170

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 К-93

28. Логика [Текст] : учеб. пособие / сост. И. П. Билецкий [и др.] ; Харьковский гос. экономический ун-т. - Х. : ИД "ИНЖЭК", 2004. - 160 с.

Проанализировано значение логики, освещена её история. Рассмотрены общие законы правильного мышления и основные законы логики. Изложены логические основы аргументации. Значительное внимание уделено вопросам суждения, умозаключения, гипотезы и научного знания, логике вопросов и ответов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА652009

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Л-69

29. Логика: логические основы общения [Текст] : хрестоматия / Программа "Обновление гуманитар. образования в России" ; [сост.: В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, И. И. Дубинин]. - М. : Наука, 1994. - 332 с.

В хрестоматиию включены извлечения из произведений классиков философии, логики и риторики (Платона, Аристотеля, Цицерона, Ф.Бэкона, Декарта, Гоббса, Лейбница, Канта, Гегеля, Маркса и др.), современных исследователей (Д.Пойа, Бахтина, Гадамера, Вригта, Лотмана и др.), а также высказывания естествоиспытателей, языковедов, политических деятелей. В пособии освещаются не только традиционные для учебной литературы по логике проблемы (теория языка, теория имени, теория высказываний, теория 1 выводов), но и те, что стали предметом исследования лишь в последнее время (теория диалога, теория текста).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749515

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Л-69.01

30. Логико-риторические аспекты диалога [Текст] : монография / [В. Ф. Берков и др. ; под ред. И. В. Хоменко] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. - К. : Киевский университет, 2011. - 173 с.

В монографии раскрыты общие положения современной логико-риторической концепции диалога. Рассмотрены особенности аргументативной проблематики в истории логико-риторической мысли. Изучены проблемы аргументации в правовой, исследовательской и гомилетической сферах человеческой деятельности. Проанализированы отдельные феномены диалога (ложь, риторические фигуры) и стратегии аргументирования (интерпретация, аргумент к авторитету). Рассмотрены особенности религиозной полемики в Украине в конце XVI - начале XVII вв. Охарактеризованы подходы к моделированию судебного диалога в странах романо-германского и англо-американского права. Уделено внимание коммуникативным и аргументативным аспектам риторических фигур, функциям эвристического диалога в научно-исследовательской деятельности, использованию молчания и интерпретации в правовой аргументации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА747917

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Л-69.02

31. Логіка [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Цибра [та ін.] ; Одеський держ. економічний ун-т. - О. : Банто, 2002. - 212 с.

Визначено предмет логіки, історичні етапи її розвитку. Проаналізовано особливості логіки епохи середньовіччя, а також вітчизняної. Розглянуто формалізацію як засіб логічного аналізу мови. Охарактеризовано поняття як форму мислення. Наведено основні формально-логічні закони, зокрема, тотожності, суперечності, виключеного третього, достатньої підстави, а також логічні методи наукового мислення. Встановлено співвідношення логіки формальної та діалектичної. На підставі матеріалів із галузі економічних наук, теорії та практики менеджменту показано значення логіки, її законів, прийомів і операцій в практичній роботі економіста та бізнесмена.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА629741

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Л-69.03

32. Логіка в таблицях і схемах [Текст] : [структур. курс основ формал. логіки] : навч. посіб. / Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. Степана Дем'янчука ; [уклад.] Чернишевич О. В., Загривий В. І. - Рівне : Тетіс, 2010. - 111 с.

У навчальному посібнику, створеному на основі програми з логіки, вміщено схеми, визначення і таблиці, в яких дається розгорнута характеристика основних логічних принципів і форм мислення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787750

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Л-69.04

33. Маковельский, Александр Осипович.

История логики [Текст] / А. О. Маковельский. - Жуковский ; М. : Кучково поле, 2004. - 479 с.

Книга принадлежит перу выдающегося советского историка философии. В основу ее положены многочисленные исследования автора, получившие высокую оценку в мировой историко-философской литературе. Автор рисует широкую картину эволюции логических учений. В первой части работы дается очерк логических учений Востока и Европы вплоть до эпохи раннего средневековья включительно. Во второй части исследуются логические теории эпохи феодального общества, в третьей части логические концепции Нового времени (Декарт, Паскаль, логика «Пор-Рояля», Спиноза, Бэкон, Гоббс, Локк, Лейбниц, французские материалисты XVIII в., русские логики XVIII в. и др.).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА654168

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 М-16

34. Минто, В..

Дедуктивная и индуктивная логика [Текст] / В. Минто. - Екатеринбург : Деловая книга ; Бишкек : Одиссей, 1997. - 432 с.

Изучение логики как научной дисциплины в средних и высших учебных заведениях – занятие давнее и довольно распространенное. Начало отечественного преподавания логики можно, пожалуй, связать с «Кратким руководством по красноречию» (1748) М.В. Ломоносова, видевшего в логике, прежде всего, ключ к ораторскому мастерству. Много позже обучающиеся получили в свое распоряжение целый ряд учебников и учебных пособий по логике, которые, будучи проверенными временем и учебной практикой, пользовались успехом. Переведенный учебник профессора Абердинского университета В. Минто «Дедуктивная и индуктивная логика» был, без сомнения, в их числе. Его характерные особенности – простота и доступность, удавшиеся автору благодаря избранной манере изложения, умело воспроизводящей стиль устного общения. Эти особенности делают учебник В. Минто незаменимым для самостоятельного знакомства с логикой.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА575390

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 М-62

35. Мозгова, Наталія Григорівна.

Логіка [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Н. Г. Мозгова. - К. : Каравела, 2006. - 248 с.

Розкрито зміст основних логічних форм та законів логіки. Проаналізовано логічні відношення між категоричними судженнями, основні закони логіки. Розглянуто питання безпосереднього дедуктивного умовиводу, а також індуктивного умовиводу, простого категоричного силогізму, доведення та спростування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА667813

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 М-74

36. Никифоров, Александр Леонидович.

Логика [Текст] / А. Л. Никифоров. - М. : Весь мир, 2001. - 223 с.

В общедоступной и увлекательной форме автор излагает учение традиционной логики о законах и формах мышления. Значительное место уделено учению логики о споре: его разновидностях, допустимых и недопустимых способах и приемах ведения. Книга призвана содействовать развитию мыслительных способностей, поэтому в нее включены занимательные задачи, решение которых не только пробуждает мысль, но и доставляет удовольствие.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО263163

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Н-62

37. Никифоров, Александр Леонидович.

Общедоступная и увлекательная книга по логике, содержащая объемное и систематическое изложение этой науки профессором философии [Текст] / А. Л. Никифоров. - М. : Гнозис, 1995. - 224 с.

В учебном пособии впервые в отечественной педагогике предпринята попытка пропорционально и системно представить все основные разделы классической логики. Книга содержит 13 лекций по логике. В конце каждой лекции автором задаются вопросы для проверки усвоения материала, а также предлагаются шуточные и серьезные задачи. Юмористический стиль изложения и обилие иллюстраций делают интересным и доступным изучение этого предмета не только студентам-гуманитариям, но и широкому кругу читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА566491

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Н-62

38. Переверзев, Василий Николаевич.

Логистика [Текст] : справочная кн. по логике / В. Н. Переверзев. - М. : Мысль, 1995. - 221 с.

«Логистика» -- книга о современной логике как науке о рациональном мышлении, методах противоречивого рассуждения и системного понимания действительности. Книга рассчитана на широкий круг самостоятельно мыслящих читателей, кА уже знакомых с логикой, так и впервые приступающих к ее изучению. Для первых «Логистика» будет полезна в качестве концептуального справочника, дополняющего «Логический словарь ДЕФОРТ»; для вторых – в качестве учебного пособия, охватывающего основное содержание вузовских учебников по логике.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА565893

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 П-27

39. Пустовит, Александр Витальевич.

Введение в логику [Текст] : курс лекций / А. В. Пустовит ; Межрегион. акад. упр. персоналом (МАУП). - Киев : Персонал, 2013. - 199 с.

Внимание уделено вопросам, которые не входят в традиционный курс логики (противоречивость движения, проблема истины, метаматематика и теорема Геделя). Освещен семиотический характер этой науки, рассмотрены ее философские и культурологические аспекты.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783828

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 П-89

40. Пхиденко, Станіслав Семенович.

Короткий екскурс в історію логіки (від стародавнього до нового часу) [Текст] : навч. посіб. / С. С. Пхиденко ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Інститут соціальних наук. Кафедра філософії. - Луцьк : Надстир'я, 2007. - 100 с.

Висвітлено історію становлення логіки в стародавніх Китаї, Індії, Греції, за Середньовіччя та в період Нового часу - епохи бурхливого розвитку наук і пошуків наукового методу мислення. Охарактеризовано такі логічні вчення, як індуїзм, джайнізм, буддизм, перипатизм, епікуреїзм, візантійська патристика, апологетика, схоластика.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701362

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 П-91

41. Пхиденко, Станіслав Семенович.

Нариси з історії логіки Стародавнього світу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пхиденко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. - Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - 178 с.

Висвітлено історію становлення та розвитку логічних учень у країнах Стародавнього світу: Індії, Китаї, Греції. На основі принципу поєднання історичного та логічного, методом порівняльного аналізу розкрито зміст ідей і повчань окремих шкіл і течій трьох регіонів світу, у яких уперше сформувались знання про форми, правила та закони логічного мислення, становлення та вдосконалення котрих привело до утворення логіки як самостійної філософської науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА731757

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 П-91.01

42. Пхиденко, Станіслав Семенович.

Розвиток логіки в стародавній Греції [Текст] : навч. посіб. / С. С. Пхиденко ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Інститут соціальних наук. Кафедра філософії. - Луцьк : Надстир'я, 2007. - 82 с.

Розглянуто становлення логічного вчення старогрецьких філософів як єдиний процес від зародження логічних ідей Геракліта та Парменіда до логічної системи Аристотеля. Охарактеризовано особливості логічних поглядів Сократа та його послідовників: мегариків, кіренаїків, кініків. Акцентовано увагу на питаннях розвитку післяаристотилівської логіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701343

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 П-91.02

43. Рузавин, Георгий Иванович.

Логика и основы аргументации [Текст] : учебник / Г. И. Рузавин. - М. : Проект, 2003. - 301 с.

Наряду с основными вопросами, входящими в программу логики в вузах, в книге рассматриваются также ключевые проблемы аргументации, представляющие интерес для гуманитариев. Учебник написан в соответствии с требованиями Госстандарта и предназначен для студентов гуманитарных вузов

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА642873

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Р-83

44. Рузавин, Георгий Иванович.

Методологические проблемы аргументации [Текст] / Г. И. Рузавин ; РАН, Институт философии. - М. : [б.в.], 1997. - 204 с.

Долгое время проблемы аргументации почти совсем не рассматривались в нашей литературе. Заметный интерес к ним возник в связи с широкой демократизацией общественной жизни, когда возникла потребность в освоении мастерства убеждения, умения вести полемику и дискуссию. В монографии освещаются основные методологические вопросы аргументации, касающиеся определения ее природы и логической структуры, форм и методов ее ведения. Критикуя отождествление аргументации с доказательством, автор обосновывает более широкий взгляд на нее как рационально-логическую часть целостного процесса убеждения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО259260

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Р-83

45. Светлов, Виктор Александрович.

Практическая логика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Светлов. - 2. изд., испр. и доп. - СПб. : МиМ, 1997. - 575 с.

Учебное пособие представляет новую модель учебника по логике и рассчитано на развитие практических навыков мыслить, писать, говорить, принимать решения, разрешать конфликты.Приводится большое количество разбираемых примеров с оригинальной техникой решения логических задач.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА579212

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 С-24

46. Свинцов, Виталий Иванович.

Логика [Текст] : учебник для вузов гуманитарного профиля / В. И. Свинцов. - М. : Изд.-во МГАП "Мир книги", 1995. - 259 с.

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса логики для вузов, но отличается своей ориентированностью на обучение будущих литературных сотрудников. Особое внимание уделяется вопросам взаимосвязи мышления и языка, практическим ситуациям, возникающим в повседневной деятельности журналиста и редактора. Книга богата примерами из художественной литературы, в нее включены практические указания по применению логики в работе над разного рода текстами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА570761

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 С-24

47. Свинцов, Виталий Иванович.

Логика [Текст] : элементарный курс для гуманит. спец. / В. И. Свинцов. - М. : Скорина : Весь мир, 1998. - 351 с.

Настоящий учебник, соответствуя программе вузовского курса логики, в то же время ориентирован на подготовку специалистов гуманитарного профиля. На его страницах читатель встретится не только с Аристотелем, Бэконом, Миллем и другими великими логиками, но и с Пушкиным, Гоголем, Толстыми, Достоевским, Шекспиром, Твеном.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА586714

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 С-24.01

48. Символическая логика [Текст] : учебник для студ. и аспирантов филос. ф-тов ун-тов / И. Н. Бродский [и др.] ; ред. Я. А. Слинин [и др.] ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2005. - 505 с.

Учебник написан с учетом достижений современной формальной логики. Он знакомит читателя с классической (логика высказываний и предикатов, теория естественного вывода, формализованная силлогистика) и неклассической (модальная, деонтическая, временная, немонотонная логики, логика вопросов, логическая прагматика) логикой.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС44547

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 1)С-37 Р

49. Смирнов, Владимир Александрович.

Теория логического вывода [Текст] / В. А. Смирнов. - М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999. - 318 с.

Сборник содержит основные труды выдающегося отечественного логика профессора В.А.Смирнова по теории логического вывода, в том числе основополагающую монографию «Формальный вывод и логические исчисления»

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА594172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 С-50

50. Сумарокова, Людмила Николаевна.

Основы логики [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Сумарокова ; Одесская национальная юридическая академия. - 2.изд., перераб. и доп. - О. : Юридична література, 2003. - 235 с.

Учебное пособие предназначено для студентов юридических специальностей, а также для всех, кто интересуется логикой и хотел бы начать ее систематическое изучение. Автор исходит из коммуникативной концепции логики и видит главную функцию логики в обеспечении взаимопонимания людей в различных сферах познания и практической деятельности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645303

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 С-89

51. Тер-Акопов, Аркадий Авакович.

Юридическая логика [Текст] : учеб. пособие / А. А. Тер-Акопов. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2006. - 256 с.

Настоящее пособие подготовлено на основе программы по «Юридической логике», соответствующей требованиям Государственного образовательного стандарта, и представляет собой изложение основ формальной логики с учетом особенностей их применения в мыслительно-познавательной юридической деятельности. Главное внимание уделено логическим требованиям, предъявляемым к оценке юридических событий и фактов в процессе принятия правовых решений, базовым категориям логики и их особенностям применительно к юридической деятельности, правовым понятиям, их формированию и операциям с ними, условиям истинности юридических суждений, индуктивным методам установления причинных связей, аналогии, построению версий и доказательств по юридически значимым делам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681687

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 С-89

52. Тофтул, Михайло Григорович.

Логіка [Текст] : підручник / М. Г. Тофтул. - 2.вид., перероб. і доп. - К. : ВЦ "Академія", 2006. - 398 с.

Підручник охоплює повний курс традиційної логіки і скорочений — сучасної (класичної, некласичної). Засвоєння викладеного в ньому матеріалу дасть змогу студентам пізнати основні закони і форми мислення, схеми побудови правильних міркувань, сформувати навички ефективного відстоювання своїх поглядів і спростування хибних міркувань опонентів, ознайомитися з деякими тенденціями розвитку сучасної логіки. Систематизації й актуалізації знань сприятиме робота над уміщеними в підручнику запитаннями, вправами, задачами і зразками їх розв’язання. Опануванню термінологічної системи логіки допоможе короткий термінологічний словник

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА675207

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 1) Т-63

53. Тягло, Александр Владимирович.

Критическое мышление на основе элементарной логики [Текст] : учеб. пособие / А. В. Тягло ; Центр усовершенствования социологического образования. - Х. : [б.и.], 2001. - 210 с.

Проанализировано понятие аргументированного рассуждения. Освещены законы правильного мышления, закон тождества, непротиворечия, исключенного третьего и закон достаточного основания. Описана структура аргумента. Сделана оценка проблемы и аргумента. Приведена обобщенная формула оценки силы аргумента с независимыми резонами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА607789

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Т-99

54. Фреге, Готлоб.

Логические исследования [Текст] / Г. Фреге ; сост., общ.ред., вступ. ст. и коммент. В. А. Суровцев. - Томск : Водолей, 1997. - 128 с.

В сборнике представлены работы известного немецкого философа и логика Готлоба Фреге, оказавшего значительное влияние на становление аналитической философии и феноменологии. Объединенные общим тематическим замыслом публикуемые статьи дают целостное представление об оригинальных взглядах немецкого мыслителя на философию логики, во многом задающих фон работ Б.Рассела, Л.Витгенштейна и Э.Гуссерля

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА582229

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Ф-86

55. Хоменко, Ірина Вікторівна.

Основи логіки [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. пед. закладів / І. В. Хоменко, І. А. Алексюк ; Міжнародний фонд "Відродження". - К. : Золоті ворота, 1996. - 256 с.

В цікавій, доступній і систематичній формі викладені основні принципи і операції людського мислення, що вивчаються формальною логікою, а також широке коло актуальних не лише для логіки, але й для царини багатьох гуманітарних наук, проблем. Виклад змісту підручника скеровано на формування логічної культури мислення, поглиблення стихійно сформованої логічної інтуїції, а також пробудження інтересу до сучасної логічної проблематики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА575034

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Х-76

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

 

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138