«Історичні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду

   

 

1. Бача, Юрій.

Чому, коли і як? [Текст] : запитання й відповіді з історії та культури русинів-українців (Чехо)Словаччини / Юрій Бача, Андрій Ковач, Микола Штець ; підгот. Юрій Бача. - Вид. 4-е, допов. - К. : [б. в.], 2013. - 113 с.

Книжка є четвертим, доповненим, виданням, у якому у формі запитань і відповідей пояснюються найважливіші й найактуальніші питання минулого й сучасного життя русинів-українців у (Чехо)Словаччині. Життя це маловідоме, і результати його досліджень нечасто публікуються в популярних виданнях. Книжка коротко й доступно розповідає «про наше минуле, про те – хто ми є, коли переселилися за Карпати наші предки, як вони жили, що доброго вони створили за тисячі років свого життя, як вони говорили, в яких вірили богів, яких співали пісень, хто були їх найвидатніші представники».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770186

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т5 Б-32

2. Буковина в роки Першої світової війни 1914-1918 рр. [Текст] : документи / [упоряд., передм., комент., пер. з нім. та рос. В. М. Ботушанського] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 354 с. -

Пропонований збірник документів присвячений 100-річчю початку Першої світової війни, зокрема трагічним подіям цієї війни на Буковині, територія якої, як і сусідньої Галичини, понад три роки була ареною крово­пролитних битв воюючих армій двох імперій – Російської і Австро -Угорської. Документи збірника відображають різні аспекти подій воєнної пори: цілі війни, призов до війська, наступи і відступи військ, дипломатична боротьба навколо Буковини, інкорпораційні наміри Росії, реквізиції, по­грабування майна, руйнування продуктивних сил краю, примусові робо­ти населення для потреб армій, арешти, інтернування, депортації, полон, заручництво, загибель людей, дезертирство, матеріальне становище насе­лення, ставлення до війни різних соціальних і національних категорій на­селення та ін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА781897

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)33 Б-90

3. Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Текст] : у 2 ч. / упоряд.: Сергій Кокін, Марк Юнге ; редкол.: Ольга Довбня [та ін.]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2010 . - ISBN 966-518-350-8 (Серія). Ч. 1. - 2010. - 614 с.

Збірник документів висвітлює одну із головних складових "Великого терору" - масові політичні репресії комуністичного режиму у 1937-1938 роках, проведені відповідно до оперативного наказу народного комісара внутрішніх справ СРСР М.І. Єжова № 00447 від 30 липня 1937 року. У книзі вперше публікується комплекс розсекречених архівних документів Галузевого державного архіву Служби безпеки України щодо підготовки, перебігу, результатів та жертв цієї операції на території тодішньої Української РСР. Документи розкривають механізм творення партійними та каральними органами масового терору та його соціально-політичну спрямованість проти сільського населення України, ілюструють жорстокість у проведенні операції: з понад 111 тисяч заарештованих основну масу (понад 64 тисячі) було розстріляно, майже всі інші загинули пізніше у таборах ГУЛАГу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В352364/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)71 В-27 I

4. Верменич, Ярослава Володимирівна.

Історична регіоналістика [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Верменич ; відп. ред. В. А. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 411 с.

Простежено процес концептуалізації історичної регіоналістики як трансдисциплінарної галузі наукового знання і навчальної дисципліни, що відбувся на рубежі тисячоліть в контексті переосмислення ролі регіоналізму в сучасному світі. Увагу приділено оновленню парадигмальних орієнтирів і глосарію регіоналістики під впливом глобалізаційних реалій. Висвітлено процеси реструктуризації у предметних полях історичних, географічних та інших суміжних дисциплін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784369

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т2 В-34

5. Вечный Киев. Жизнь большого города [Текст] / Музей истории г. Киева ; [авт.-сост.: В. Ковалинский, О. Друг ; фот. О. Иванова и др.]. - К. : Балтія-Друк, 2013. - 119, [2] с.

Книга «Вечный Киев. Жизнь большого города» рассказывает читателю о различных исторических периодах существования града над Днепром, о его заботах и радостях, достижениях и утратах… Повествование дополняют уникальные иллюстрации и фотографии интересных экспонатов из Музея истории города Киева, великолепные виды киевских ландшафтов с воздуха  и факсимильные копии редких документов из архивных и музейных фондов, частных коллекций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО32213 з дод. 1-21

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)-9 В-39

6. Гончарук, Григорій Іванович.

Син болгарський - патріот український [Текст] : [монографія] / Г. І. Гончарук, Л. М. Іваніченко ; Одес. нац. політехн. ун-т, Каф. історії та етнографії України. - Одеса : Астропринт, 2014. - 247, [16] с.

Книга підготовлена на базі кандидатської дисертації Л. М. Іваніченко, присвяченої Володимиру Никифоровичу Станко. В. І. Станко відомий широкому загалові як видатний археолог, історик та етнолог.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788909

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4 Г-65

7. Гошко, Тетяна Юріївна.

Металообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби пізньої бронзи [Текст] : [монографія] / Т. Ю. Гошко ; НАН України, Ін-т археол. - К. : ІА НАН України, 2011. - 128 с.

У монографії висвітлено методи дослідження виробів з міді - бронзи. Проаналізовано джерела, що включають аналіз наявних мідних родовищ, виробничий інструментарій, хімізм металу та технологію виробництва артефактів з міді - бронзи. Проведено порівняльний аналіз виявлених технологічних знань у населення культур доби пізньої бронзи Лісостепового Правобережжя, виявлено спільні риси та розбіжності в металообробці окремих культур і всього регіону.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА743369

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4 Г-74

8. Гриценко, Олександр.

Пам'ять місцевого виробництва. Трансформація символічного простору та історичної памяті в малих містах України [Текст] : [дослідження] / Олександр Гриценко ; Укр. центр культур. дослідж. - Київ : КІС, 2014. - 350 с.

Міждисциплінарне дослідження процесів пострадянської трансформації символічного простору малих міст України містить, зокрема, аналіз міського простору, історико-культурних пам’яток, меморіальних монументів, топоніміки тощо, з метою з’ясування впливу змін, що відбуваються в міському просторі, на колективну пам’ять, культурну й національну ідентичність городян. У праці запропоновано методологічні засади вивчення символічного простору міста, колективної пам’яті й ідентичностей місцевих спільнот на основі методів семіологічного аналізу міського простору та колективної пам’яті, теорій національної та культурної ідентичностей. Проблематику розкрито на прикладі двох малих міст Центральної України – Звенигородки і Ватутіного. Детально розглянуто практику формування міського простору, основні риси пострадянської трансформації міського простору та «культури пам’яті». Формування локальних історичних наративів, локальної культури пам’яті та місцевих ідентичностей. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786170

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)-9 Г-85

9. Громов, Алекс.

Полководцы Второй мировой. Красная армия против вермахта. Личности. Битвы. Победы. Поражения [Текст] / Алекс Громов. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 638 с.

Они командовали фронтами и армиями, от их решений зависели судьбы миллионов. Какими они были, полководцы Второй мировой? Какой след оставили в истории? На фронте невероятной протяженности столкнулись огромные силы, и во многом победа и поражение зависели от продуманных действий военачальников. Георгий Жуков, Родион Малиновский, Андрей Еременко, Константин Рокоссовский – и Хайнц Гудериан, Фридрих Паулюс, Эвальд фон Клейст, Эрих фон Манштейн. Архивные свидетельства и воспоминания очевидцев открывают неизвестные до сих пор подробности давно отгремевших сражений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА781153

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0)62 Г-87

10. Гуржій, Олександр І.

Витоки формування ринку вільнонайманої праці в Україні [Текст] / Олександр Гуржій. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 164, [1] с.

В книзі йдеться про одну з найменш досліджених, як у теоретично-методологічному, так і конкретно-практичному аспектах, тем у вітчизняній історіографії, безпосередньо пов’язаних із зародженням і ґенезою буржуазних відносин у нашій країні. На широкому історико-географічному тлі із залученням великого масиву документального матеріалу висвітлено умови та регіональну специфіку становлення ринку вільнонайманої праці в Україні ХVІІ–ХVІІІ ст. Розглянуто питання кількісного і соціального складу найактивніших учасників цього процесу — робітних людей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786512

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 Г-95

11. Дубова, Тетяна.

Галичина і галичани на сторінках журналу "Кіевская Старина" (1882-1906) [Текст] : іст.-бібліогр. дослідж. / Тетяна Дубова ; [відп. ред. Сніцарчук Л. В.] ; Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Львів : ЛННБ України ім. В Стефаника, 2012. - 272, [1] с.

Досліджується рецепція Галичини у Наддніпрянській Україні в роки заборони українського друку в Росії (Емський указ 1876 р.) та переміщення українського видавничого руху до Галичини. Автор розглядає способи репрезентації Галичини на сторінках «Киевской старины», які відображали як реальність, так і різні ступені її міфологізації, притаманні видавцям цього журналу. У бібліографічній частині дослідження розписано всі річники журналу, вибрано статті, причинки, згадки, рецензії на книжки про Галичину і галичан, що створило цілісну картину сприйняття Галичини у підросійській Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ:

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)33 Д-79

12. Духопельников, В.

Володимир Великий [Текст] / В. Духопельников. - Харків : ПЕТ, 2015. - 125, [2] с.

Ніхто з перших київських князів не залишив про себе таку пам’ять, як Володимир Великий. Про нього і час його правління на Русі, коли держава досягла вершини своєї могутності, народ складав билини, оповіді та пісні. Він хрестив Русь і таким чином встановив спадкоємний зв´язок з Візантією, яка була на той час центром європейської культури та освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО273109

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)33 Д-85

13. Загадки истории. Великие завоеватели [Текст] / В. М. Скляренко [и др.]. - Харьков : Фолио, 2014. - 376, [1] с.

Александр Македонский, Аттила, Тамерлан, Кортес... – великие завоеватели, которые перекроили карту мира и на века определили ход истории. Жизнь этих людей, несмотря на множество свидетельств очевидцев, была тайной за семью печатями даже для их современников, а смерть только сгустила покровы этой тайны. В чем причина смерти Александра Великого и где находится его могила? Почему Бич Божий Аттила пощадил Рим? Правда ли, что самая страшная война XX столетия началась после того, как была вскрыта могила Тамерлана? Почему земля Америки не принимает прах Кортеса? Однозначных ответов на эти вопросы нет, но тем интереснее узнать, какие версии – иногда самые невероятные – выдвигают исследователи, пытаясь разгадать эти тайны.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782862

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) З-14

14. Замура, Олена Юріївна.

Великий шаленець. Смерть і смертність в Гетьманщині XVIII ст. [Текст] : [монографія] / Олена Замура. - К. : К.І.С., 2014. - 239 с.

Монографія присвячена смертності православного населення Гетьман­щини в середині XVIII ст. У дослідженні зроблено наголос на провідній ролі екзогенної групи факторів смертності в традиційних суспільствах, обчисле­но й проаналізовано особливості показників смертності мешканців полко­вих сіл. Наведені підрахунки здійснено за допомогою історико-демографічних методів на основі даних джерел фіскального (Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр.) та церковного (метричні книги, сповідаль­ні розписи) обліку населення. Конфлікт між православною есхатологією і суспільною жалобною практикою розглянуто через призму актових матері­алів Переяславської духовної консисторії, духівниць представників козаць­кої еліти та етнографічних джерел.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775932

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 З-26

15. Запорозька Січ і Українське козацтво [Текст] : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [Алмазов О. С. та ін. ; редкол.: Кривошея В. В. (голова) та ін.]. - К. : Пріоритети, 2013. - 239 с.

Досліджено віддзеркалення Павла Тетері у творах французьких авторів другої половини ХVІІ ст. Розглянуто традицію врядування як основу суспільного розвитку запорізької спільноти. Подано перелік особового складу гетьманського двору (1670 - 1730 рр.). Проаналізовано "Именные списки старшин и казаков бывшего войска запорожского... 1776 года" як джерело з історичної демографії Степової України. Описано економічну складову козацько-гайдамацьких взаємин на кордонах Бугогардівської паланки за документам архіву коша Нової Запорізької Січі. Подано список полковників, полкових і сотенних старшин і служителів сумського слобідського козацького полку (1659 - 1766 рр.).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774529

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 З-33

16. Історико-краєзнавчі дослідження Фастівщини. Доробки учнів загальноосвітних шкіл Фастівського району - членів Малої академії наук України, вчителів та краєзнавців [Текст] / Фастів. держ. краєзнав. музей Київ. обл. ; [редкол. : В. Г. Балушок та ін.]. - Фастів : Фастів. держ. краєзнав. музей, 2013. - 124 с.

У збірнику представлені наукові роботи учнів загальноосвітніх шкіл Фастівського району, вчителів та краєзнавців, присвячені історичному минулому етнографії, географії, екології краю, а також розвитку різних жанрів мистецтва й художньої літератури на Фастівщині.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791119

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)-9 І-90

17. Історія України в особах: XIX століття [Текст] : [нариси] / [В. С. Шандра та ін.]. - Київ : Україна, 2015. - 367 с.

До книги увійшли нариси про видатних діячів суспільно-політичного життя, яскравих представників науки, культури й мистецтва, які залишили помітний слід в українській історії ХІХ-го століття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59721

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 І-90

18. Капелюшний, Валерій П.

Українська етнологія у європейському контексті (друга половина ХІХ ст. - 20-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / Капелюшний В. П., Казакевич Г. М., Чернищук Н. В. - Вінниця : Нілан, 2013. - 209 с.

Досліджено взаємозв'язки етнологічних наукових центрів українських земель, які упродовж досліджуваного періоду входили до складу Російської імперії та СРСР, із європейським науковим середовищем. Праці українських етнологів, а також методологічні принципи, які вони враховували, розглянуто у контексті розвитку світової етнологічної думки. Виділено наукові школи в українській етнології другої половини ХІХ ст. - 1920-х рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772319

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т5 К-20

19. Кармазіна, Марія Степанівна.

Між історією і політикою [Текст] : [наук. розвідки, публіцист. ст.] / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. - 557 с.

До збірника увійшли наукові розвідки, публіцистичні статті, присвячені минулому і сучасності України, які в різний час публікувалися на сторінках різноманітних наукових видань і на шпальтах газет. Низка есе публікується вперше. У центрі уваги автора – історія України кінця ХІХ – початку ХХ ст. через призму ідей представників українського інтелектуального середовища, процес українського етногенезу, а також – особливості політичного процесу та становлення політичної науки в Україні на зламі ХХ – ХХІ століть. Збірка – своєрідне запрошення усіх небайдужих сучасників – істориків, політологів, етнологів, пересічних громадян, які цікавляться українською історією і політикою – до рефлексій і дискусії щодо непростих колізій українського минулого і сьогодення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793948

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)5 К-24

20. Конверсіно, Марк Дж.

Спільна війна. Провал операції "Френтік", 1944-1945 [Текст] / Марк Дж. Конверсіно ; [пер. з англ. С. Кокізюк ; наук. ред. та авт. передм. Бажан О. Г.]. - Київ : К. І. С., 2015. - 317 с.

Книжка присвячена маловідомим сторінкам Другої світової війни — радянсько-американській операції, в ході якої базовані на полтавських аеродромах американські бомбардувальники проводили масовані напади на об’єкти Німеччини та її союзників. Ініціатори операції «Френтік» планували завдати нищівного удару по гітлерівській воєнній машині, вражаючи цілі в глибокому німецькому тилу, відволікаючи Люфтваффе від висадки десанту в Нормандії та забезпечуючи додаткове повітряне прикриття для Червоної армії, що з боями просувалася на захід.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59112

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0)62 К-64

21. Костина-Кассанелли, Наталия Николаевна.

200 таинственных и загадочных мест планеты [Текст] / Н. Н. Костина-Кассанелли. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 477 с.

На Земле немало мест, в которых происходят мистические, непонятные явления. Необъяснимое всегда будоражило воображение человека и заставляло искать разгадку… Тайна гробницы Тутанхамона и Музей ужасов, Долина обезглавленных и Башня Дьявола, логово вампира и остров кукол, тропа великанов и пещера скелетов... Прикоснитесь и вы к миру тайн и загадок!

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786560

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) К-72

22. Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах [Текст] / Об-ня Українців "Закерзоння" ; упоряд. Мирослав Іваник ; [ред. Ірина Лонкевич]. - Львів ; Торонто : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 389 с.

Десятиліття 1938-1948 було найтрагічнішім періодом у тисячолітній історії Холмської землі. Холмщина та Підляшшя пережили варварські руйнування православних церков довоєнною польською владою, жорстокості німецької окупації, терор радянських диверсійних відділів парашутистів, два роки індивідуального терору польського підпілля і врешті-решт масові вбивства цим підпіллям мирного населення навесні 1944 року, жертвами якого впало майже 5 тисяч українців. Завершальним акордом стали депортації українців цих земель до СРСР, а потім на північні землі Польщі в ході операції “Вісла”.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА781603

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)0,02 К-83

23. Куземська, Ганна В.

Нездоланна Україна. Хроніка нищення української Церкви, мови, культури, народу [Текст] / Ганна Куземська. - Київ : Фенікс, 2014. - 131 с.

Цю «Хроніку…» укладено на підставі багатьох джерел, документів і попередніх подібних досліджень. У ній подано перелік репресивних заходів, якими гнобителі України протягом століть намагалися викоренити і знищити її народ i культуру, привласнити землю, скарби та багатовікову історію Руси-України. Наведені кричущі факти, більшість із яких тривалий час було заборонено розголошувати. Додаток, у якому подано важливі документи, свідчення й уривки з літописів, а також ілюстрації українських ікон і гравюр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784920

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)0,02 К-89

24. Латиш, Юрій Володимирович.

Декабристи в Україні. Історіографічні студії [Текст] : [дослідження] / Юрій Латиш ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Kиїв : Логос, 2014. - 237 с.

У книзі вміщено дослідження з історіографії декабристського руху в Україні. Особливий акцент зроблено на концепції українського декабризму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА781300

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4  Л-27

25. Лизогуб, Віталій Анатолійович.

Країнознавство [Текст] : навч. посіб. / В. А. Лизогуб ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 622 с.

Розкрито методологічні основи країнознавства. Висвітлено глобальні цивілізаційні структури та цивілізаційний підхід, охарактеризовано світосистемні структури та світосистемний підхід. Досліджено системну сутність та різноманітність визначень поняття "світове господарство". Висвітлено основи геополітики та політичної географії. Увагу приділено питанням формування території держави. Розглянуто відмінності морфології та геопросторового положення держави. Обгрунтовано природні умови та природно-ресурсний потенціал країни. Викладено країнознавчі аспекти народонаселення та демографії. Подано загальну характеристику країн Європи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788023

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) Л-55

26. Лисенко, О. В.

Соціально-економічні й національні причини втрати боєздатності російською армією під час Першої світової війни та її наслідки для України [Текст] / Лисенко О. В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2013. - 107 с.

Проаналізовано негативний вплив потворних соціально-економічних реалій Російської імперії на процес формування модерної української нації. Увагу приділено питанню про те, як не можна переходити ту невидиму межу, за якою компроміси і поступки західному капіталу перетворюються на зраду національних інтересів. Висвітлено також питання про те, як переборюючи спротив російського самодержавства і великого інонаціонального капіталу, українські просвітяни та кооператори створювали національні фінансові, промислові й культурно-освітні інституції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784356

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)5 Л-63

27. Литвин, Микола Романович.

Проект "Україна". Галичина в Українській революції 1917-1921 рр. [Текст] / Микола Литвин. - Харків : Фоліо, 2015. - 379, [1] с.

У книжці львівського історика М. Литвина розповідається про роль і місце Галичини та галичан в Українській національно-демократичній революції. Особливу увагу приділено державотворенню Західно-Української Народної Республіки, провокативній політиці більшовицької Росії, яка намагалася влітку 1920 року прищепити «любов» галичан до Галицької Соціалістичної Радянської Республіки. І хоча своєї мети Українська революція не досягла, її значення важко переоцінити, оскільки вона спонукала нові покоління до спроб розбудови власної держави та здобуття незалежності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793414

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)33 Л-64

28. Матвеева, Л. В.

Византинист Фёдор Успенский (1845-1928) [Текст] : [монография] / Л. В. Матвеева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А. Е. Крымского. - Киев : Ин-т востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, 2013. - 242, [6] с.

Фёдор Иванович Успенский – выдающийся византолог, историк и филолог второй половины ХІХ – начала ХХ вв., профессор Новороссийского университета, директор основанного им Русского археологического института в Константинополе, председатель Российского Палестинского общества и действительный член Российской академии наук. Ф. И. Успенский проложил новые пути в изучении Византии и южнославянских стран. Он автор актуального и сегодня многотомного исследования «История Византийской империи», других книг, очерков и многих статей. Особое место в его трудах занимают выполненные им с привлечением найденных древних рукописных документальных источников исследования таких актуальных вопросов по истории Византии, как социально-экономические отношения, фемное устройство, образованность и славяно-византийские отношения. Представленная монография Л. В. Матвеевой посвящена этим малоизученным страницам из жизни и научного наследия Ф. И. Успенского и является логическим продолжением цикла работ автора, посвященных выдающимся отечественным византологам – Ю. А. Кулаковского и В. И. Григоровичу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790017

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т1 М-33

29. Моця, Олександр Петрович.

Землероби та кочівники на Великому Кордоні Східної Європи за часів Київської Русі [Текст] / Олександр Моця ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т археології, Укр. нац. ком. істориків. - Київ : Ін-т історії України, 2015. - 296 с.

Розглянуто питання формування та функціонування зони контактів між осілим і кочовим населенням у південному порубіжжі Київської Русі у кінці І - на початку ІІ тисячоліть н. е., що мало аналогії на цих землях й у інші історичні періоди (скіфи - землероби І тисячоліття до н. е., запорізькі козаки - кримські татари пізньосередньовічних часів). Зазначено, що такий історичний феномен неодноразово фіксувався також на інших територіях у різні хронологічні періоди й одержав назву Великого або Степового Кордону (Велика Китайська Стіна, переселенці та індіанці американських прерій тощо).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794806

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 М-86

30. Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції "згори", 1928 - 1938 [Текст] : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [авт. вступ. ст. та упоряд.: О. Коваленко та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2012. - 463 с.

Збірник документів та матеріалів присвячений маловідомим проблемам настроїв та поведінки населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори» та здійснення політичних репресій в регіоні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778445

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)-9 Н-32

31. Небесна сотня [Текст] : [книга-реквієм] / [К. Богданович та ін. ; упоряд.: О. Трибушина, І. Соломко]. - Харків : Фоліо, 2014. – 206 с.

Це книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам Революції гідності, які віддали найцінніше — своє життя — заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали змінювати свою державу, а наші діти та онуки дістали змогу жити в іншій країні. Герої цієї книги — звичайні люди з різних куточків нашої держави. Вони дуже різні — заробітчани, науковці, підприємці, вчителі… Якби не Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив побратимами та «воїнами світла». Ця книга була написана заради того, аби пам’ять про величезну самопожертву героїв Небесної сотні назавжди залишилася в серцях українців. Вона — німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською державою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58334

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)73 Н-39

32. Неконвенциональная война. ГРУ и НКВД в тылу Вермахта [Текст] / сост. А. Гогун. - Киев : К. І. С., 2014. - 597, [16] с.

В сборнике представлена «лесная правда» армейской разведки и органов госбезопасности: о своём опыте рассказывают участники подразделений. Приводятся сведения о центрах подготовки боевиков, их оснащении, изощренных операциях и провалах. Помимо панорамы оккупации и бытовых деталей войны без правил описывается и участие в борьбе против Третьего Рейха женщин, а также национальных меньшинств, в том числе цыган и евреев. Материалы свидетельствуют: то, что рисуется неосоветской пропагандой как «партизанское движение» и «сопротивление», в реальности являлось частью сталинского государственного аппарата, в том числе спецслужб.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786169

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2)722 Н-47

33. Обвинувачується Михайло Сорока: слідчі справи 1940-1950-х років [Текст] : [кн. док.] / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Нац. акад. наук України ; упоряд. Юрій Зайцев. - Київ : Смолоскип, 2014. - 271 с.

Книга документів з архіву колишнього КҐБ переконливо відображає протистояння одного з чільних діячів ОУН з радянським репресивним апаратом. Михайло Сорока в цьому двобої став моральним переможцем. Перед нами постає образ інтелектуала європейської освіченості, високої духовності, багатогранної талановитості. Він міг будь-якої днини вийти на волю, написавши зречення, але обрав долю мученика за ідею через 33-річне ув’язнення з 60 років життя.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784417

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)72 О-13

34. Патриляк, Іван Казимирович.

Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939-1960 роках [Текст] / Іван Патриляк ; Центр дослідж. визвол. руху. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля" : Часопис, 2015. - 509 с.

Головна мета цього видання - висвітлити широкому колу читачів ключові події масштабної визвольної боротьби українського народу 30 - 50-х рр. ХХ ст. Як утворилася повстанська армія, які цілі переслідували її воїни, якою була роль УПА в часи гітлерівської окупації, у чому сутність українсько-польського конфлікту з НКВД - перед вами неупереджена історія українського визвольного руху. У книзі використовуються маловідомі архівні матеріали та найкращі дослідження сучасних вітчизняних і зарубіжних учених.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58998

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2)72 П-20

35. Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень [Текст] / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Валентина Шевченко ; [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. - Київ : Кліо, 2015. - 798, [1] с.

Український контекст Першої світової війни відображено на сторінках пропонованого видання крізь призму найважливішого міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень контролюючих спецорганів, матеріалів діловодства долучених до гуманітарних проблем війни установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. У книзі подано вже опубліковані, а також віднайдені, дотепер не відомі, архівні та письмові музейні джерела, результати археографічних експедицій. Видання містить і добірку фотографічних зображень, оригінальних карт бойових операцій, систем життєзабезпечення армії та цивільного населення. Дібрані та згруповані за видовою ознакою джерела дають змогу читачам і дослідникам відповісти на велику кількість складних, суперечливих питань того періоду, осягнути як глобальний соціально-економічний, політичний, так і особистісний, психологічний аспект Великої війни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59468

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)5 П-27

36. Південь України у вітчизняній та європейській історії [Текст] : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 верес. 2014 р.) / НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Дорофєєв В. С. (голов. ред.) та ін.]. - Одеса : Астропринт, 2014. - 340 с.

Збірник містить виклад основних положень доповідей/виголоше­них иа пленарному та секційних засіданнях II Міжнародної науково-практичної конференції «Південь України у вітчизняній та євро­пейській історії», яка відбулася у Будинку вчених на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури 25-26 вересня 2014 р. Широкий спектр наукових проблем дає змогу ознайомитися з результа­тами нових досліджень соціально-економічної, політичної та військової історії Півдня України. Також окреслено деякі здобутки і проблеми охорони і збереження культурно-історичної спадщини Півдня України, Окремі розвідки присвячені видатним постатям минулого і проблемам мовознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784838

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)-9 П-32

37. Плецький, Сергій Федорович.

Погребальні обряди українців за козацької доби [Текст] : [розвідка] / Сергій Плецький ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 59 с.

На базі представницького кола джерел у роботі досліджуються українські поховальні обряди XVI-XVIII століть. Зроблено спробу реконструкції загальноураїнської погребальної обрядовості козацької доби як комплексу християнських та язичницьких ритуалів. Розглядаються часові та соціально-станові особливості в поховальних обрядовості та практиці окремих верств суспільства, зокрема козацтва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776439

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4  П-38

38. Свято об'єднання України [Текст] : [зб. газет. публікацій] / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [вступ. сл. В. Б. Гройсмана ; упоряд. О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак]. - Друге вид., допов. - Київ : Парламент. вид-во, 2015. - 111 с.

У виданні використані газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського. Наведені у цьому виданні матеріали відображають ставлення оглядачів тогочасних українських газет та позицію окремих громадських діячів до факту проголошення незалежності України та Злуки УНР та ЗУНР.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793173

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)71 С-25

39. Сенько, Іван Михайлович.

Келечин - рідне село Августина Волошина [Текст] : іст.-етногр. нарис / І. М. Сенько. - Ужгород : Закарпаття, 2007. - 376 с.

Висвітлено історію, соціально-економічний і культурний розвиток верховинського села Келечин, в якому народився і провів дитинство президент Карпатської України А.Волошин. Наведено легенди, перекази, бувальщини та спогади жителів села Келечин. Досліджено традиційну народну культуру келечинців, зокрема пісенну творчість. Розглянуто особливості святкування календарних і родинних обрядів у селі Келечин. Простежено розвиток келечинської сільської громади з часів заснування села (1457 р.) до сьогодення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690100

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)33 С-31

40. Системні зміни в українському суспільстві першої половини XX століття: структура джерельної бази дослідження [Текст] : монографія / [Ю. С. Горбач та ін. ; упоряд.: Н. І. Миронець, В. М. Піскун ; редкол.: Г. В. Папакін (голова) та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - Київ : Леся, 2015. - 262 с.

У монографії  досліджено комплекс джерел, на основі яких проаналізовано системні зміни в українському суспільстві першої половини XX ст. Тематично охоплені такі джерела: періодична преса, наукова, мемуарна й епістолярна спадщина українських громадсько-політичних і культурних діячів, що є підгрунтям для біобібліо- та просопографічних досліджень; джерела з історії Української автокефальної православної церкви у 1920 - 1930 pp., історії антибільшовицького повстанського руху в Україні в 1919 p., з історії нацистського окупаційного режиму та руху опору в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791194

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)7 С-40

41. Слов'яни і Русь: археологія та історія [Текст] : зб. пр. на пошану дійсн. члена Нац. акад. наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; [відп. ред. чл.-кор. НАН України Г. Ю. Івакін]. - К. : Стародавній світ, 2013. - 355, [46] с.

Збірка наукових праць на пошану відомого історика і археолога академіка HAH України П. П. Толочка містить роботи провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників з головних напрямків наукових інтересів ученого: історії, археології, культури Давньої Русі та Києва; проблеми утворення та розвитку давньоруських міст; культури кочових і осілих сусідів слов'ян і Русі; археології та історії України доби пізнього середньовіччя; питань методології історичного та археологічного дослідження; збереження і популяризації культурної спадщини

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО31782

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4 С-48

42. Смолій, Валерій А.

Інститут влади в політичній системі України: середина - друга половина XVII ст. [Текст] / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; Нац. акад. наук. України, Ін-т історії України НАН України. - Київ : Наукова думка, 2014. - 241, [2] с.

На грунтовній джерельній базі та із застосуванням новітніх методологічних підходів відтворено в контексті розвитку українських суспільно-політичних процесів революційної доби основні аспекти організаційного оформлення та функціонування національного інституту влади. Простежено становлення національного інституту влади, розкрито його соціальне та політичне значення. Проаналізовано заходи щодо забезпечення функціонування соціально-економічної сфери. Висвітлено напрями та програмні засади зовнішньополітичної діяльності українських урядів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788797

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 С-51

43. Степовик, Дмитро Власович.

Візантологія [Текст] : прогр. лекц. курсу візантології для вищ. духов. навч. закл. та ун-тів України / Дмитро Степовик. - Вид. 2-ге, допов. - Жовква : Місіонер, 2013. - 350, [80] с.

Короткий лекційний курс київського професора Дмитра Степовика з візантології, розрахований на студентів вищих духовних та світських навчальних закладів, – став чи не першою ластівкою щодо українського погляду на Візантію та її Церкву. Це природно, адже Київ, Київська Русь-Україна, а не Москва, не Суздаль і не Рязань, мала вікові стосунки з першою християнською імперією світу – з Візантією; Київ же, а не хто інший, хрестився від Константинополя, а вже згодом Київ охрещував язичників-насельників темних країв болотяних Сходу та Півночі Європи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773558

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0)2/4 С-79

44. "Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє", заочна міжнародна конференція (6 ; 2014 ; Київ).

VI заочна міжнародна конференція "Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє", 23 трав. 2014 р. [Текст] = VI заочная международная конференция "Современные междисциплинарные исследования: история, настоящее, будущее" = VI extramural international conference "Modern interdisciplinary studies: history, present and future" : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Наук. дослідниц. центр "Слов'ян. світ" ; [відп. ред. Приходько М. М., Тонких С. В.]. - Київ : Аграр Медіа Групп, 2014. - 81 с.

Вивчено матеріально-технічну базу оборонно-масової роботи в СРСР у міжвоєнний період. Оцінено в публіцистичному дискурсі українську закордонну публіцистику 1960 - 1970-х рр. Охарактеризовано політичні інститути Китаю у контексті етно-цивілізаційного чинника. Увагу приділено формуванню мовних навичок у студентів завдяки використанню інтерактивної дошки. Проаналізовано основні напрями зовнішньої політики Російської імперії в другій половині XVIII ст. Досліджено внесок Б. Г. Возницького у памяткоохоронну діяльність та розвиток музейної справи в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782244

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) С-91

45. "Сходознавчі читання А. Кримського. Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії", міжнародна наукова конференція (17 ; 2013 ; Київ).  XVII Сходознавчі читання А. Кримського. Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії [Текст] : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 16-18 жовт. 2013 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К. : Ін-т сходознавства НАН України, 2013. - 95 с.

Досліджено еволюційний розвиток сирійсько-турецьких відносин, їх вплив на спричинену так званою "Арабською весною" громадянську війну в САР. Надано відомості про джерела з історії дипломатичних відносин Кримського ханства XVII - XVIII, знайдені в каталогах Державного архіву Швеції. Наведено підсумки та перспективи вивчення археологічних джерел тюркологічних досліджень в Україні. Представлено результати дослідження археологічною експедицією музею м. Чанаккале в 1998 р. розграбованого підкурганного склепу VI ст. до н. е. з мармуровим саркофагом, стінки якого декоровані рельєфами. Наведено текст і переклад українською мовою до цього часу не перекладених зразків епіграфіки турецькою мовою грецьким письмом. За матеріалами державних архівів України вивчено загальні положення щодо становища турецьких підданих в Росії в цілому, поглиблено знання про етнічних турків і представників інших народів у цьому регіоні. Розглянуто історію перших територіальних надбань Птоломея Філадельфа на півдні Малої Азаї, історію української діаспори в контексті розвитку сучасної історіографії Узбекистану (1990-ті рр. - початок XIX ст.). Подано бачення політичної ролі держави в трактаті Юсуфа Баласагуні "Кудалагу Біліг". Надано відомості про релігійне періодичне видання мусульман Криму "Асрій мусульманлик". З'ясовано історичну долю торків Південної Русі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773526

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т1 С-92

46. Тєлькінєна, Тетяна Ейнівна.

Внутрішньополітичне життя Французької Республіки у дзеркалі російської консервативної публіцистики (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) [Текст] : монографія / Т. Е. Тєлькінєна ; ред. С. Й. Бобилєва ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - Д. : Ліра ЛТД, 2008. - 200 c.

В контексті новітніх тенденцій сучасної історіографії на підставі значного обсягу матеріалів російських консервативних періодичних видань, публіцистики, мемуарів, комплексу документів кінця XIX - початку XX ст. розглянуто внутрішньополітичне життя Французької Республіки зазначеного періоду. На тлі історичних подій проаналізовано проблеми французького парламентаризму, значущості середнього класу у суспільно-політичному житті країни, впливу на ці процеси засобів масової інформації та тиску суспільної думки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА704337

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(4Фр) Т-31

47. Титамирова, Валентина.

Чудеса света [Текст] / Валентина Титамирова. - Х. : Аргумент Принт, 2013. - 351 с.

Совершите увлекательное путешествие по самым удивительным уголкам планеты! Наша книга познакомит вас с древними, средневековыми, современными, а также малоизвестными чудесами, созданными природой и человеком. Откройте для себя мир во всем его великолепии!

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА768040

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) Т-45

48. Україна. 500 чарівних куточків, які варто відвідати [Текст] : путівник. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 416 с.

У книзі ви знайдете інформацію про видатні археологічні пам’яткі та печерні міста, замки та фортеці, садиби й палаци, національні парки та біосферні заповідники. Майже про кожний куточок подано історичну довідку та відомості про походження назви. Наведено розклад роботи музеїв, телефони та багато іншої корисної інформації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782655

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)0,02 У-45

49. Чернігівщина в роки нацистської окупації [Текст] : документи і матеріали / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; [упоряд.: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2013. - 492, [1] с.

Збірник документів та матеріалів, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, присвячений маловідомим аспектам нацистського окупаційного режиму на Чернігівщині під час Другої світової війни. Значну увагу приділено життєвим стратегіям та побуту мешканців регіону у цей драматичний період історії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58374

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)-9 Ч-49

50. Ясь, Олексій Васильович

Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ - 80-ті роки ХХ ст.) [Текст] : монографія : у 2 ч. / Олексій Ясь ; [за ред. В. А. Смолія] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : [б. и.], 2014. Ч. 1. - 2014. - 586 с.

У монографії проаналізовано дослідницькі практики та тексти відомих українських істориків XIX - XX ст., зокрема Д. Бантиш-Каменського, М. Маркевича, М. Максимовича, М. Костомарова, П. Куліша, В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Грушевського, С. Томашівського, В. Липинського. Представлено лише один з багатьох потенційних "зрізів" українського історіописання, що подається з перспективи прочитання текстів істориків у світлі культурних епох і стильових напрямів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355358/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т1 Я-86I

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138