Журналістика: основи професійної комунікації. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

 

Журналіст (у широкому розумінні - і газетяр, і теле- та радіожурналіст) за сутністю своєї професії є працівником сфери комунікації, людиною, яка ніби вмонтована в комунікативну систему, є її складником - збирачем, виробни­ком і передавачем інформації. Кожна людина - учасник комунікації (спілку­вання), але далеко не для кожної людини спілкування є фаховим заняттям, яким воно є для журналіста. Власне, сама журналістика є нічим іншим, як ; професіональною комунікацією, яка здійснюється у вироблених віками формах - журналістських жанрах, - прийнятних для споживання.

Професія журналіста унікальна не тільки за своєю специфікою, коли треба бути ерудитом у багатьох галузях, не тільки ризикованістю при виконанні професійних функцій, не тільки творчою наснагою та психологічною напру­гою, а й своєю роллю та місцем у комунікативному процесі. З одного боку, він є комунікантом, який через засіб масової інформації виходить на люди, своєю творчістю здатен впливати на маси, а з другого — у редакційному колективі він є комунікатом і вступає в комунікативні взаємини з колегами та керівництвом засобу масової інформації, які впливають на нього.

Все це накладає на журналіста додаткові обов'язки, пов'язані з особливостями журналістики як професійної комунікації.

Журналіст працює у правовому полі, яке регламентує його дії; водночас, виконуючи фахові функції, він має керуватися відповідними етичними нормами - таким чином, журналіст перебуває в подвійних лещатах правових і моральних обов'язків, яким має підпорядковуватися. Все це треба тісно поєднувати з власним світоглядом та власною позицією, якої слід дотриму­ватися, не порушуючи ні законів, ні моралі. Талант журналіста, мабуть, і полягає насамперед у чутті міри, чутті відповідальності, у відчутті слова.

1.  В об`єктиві часу [Текст] : київські журналісти про колег, свою професію, творчі будні редакційних колективів, спілчанське життя / голов. ред. і упоряд. В. Г. Проненко. - К. : ЕксОб, 2009. - 512 с.

Ця книга - колективна розповідь про вітчизняну журналістику, про становлення і професійне утвердження відомих майстрів слова, про твор­чі будні знаних далеко за межами Києва і столичної області журналістсь­ких колективів.

Книга приурочена до 50-річчя створення Київської спілки журналі­стів НСЖУ. Вона адресується журналістам-ветеранам, життя яких тісно пов’язане із спілчанською історією, і молодим журналістам, творча біогра­фія яких тільки починається, а також широкому колу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА ВА710961

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 В-11

2. Владимиров Володимир Михайлович.

Теорія і методика журналістської творчості [Текст] : навч. посіб. / В. М. Владимиров ; Київський міжнародний ун-т. - К. : КиМУ, 2006. - 105 с.

Книжка написана відомим дослідником преси, директором інституту журналістики та телемистецтва Київського міжнародного університету доктором філологічних наук В.М. Владимировим. Друге видання навчального посібника містить більш детальний аналіз творчого процесу в журналістиці, збагачений особистими враженнями, спогадами і  спостереженнями автора, досвідченого працівника редакцій друкованої преси, телебачення та агентств новин.

Видання призначене для студентів спеціальності "‘Журналістика”, і для всіх, хто цікавиться роботою засобів масової інформації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 672279

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)В-57

3. Ворошилов Валентин Васильевич.

Журналистика и рынок: проблемы маркетинга и менеджмента средств массовой информации [Текст] / В. В. Ворошилов ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб. : [б.и.], 1997. - 232 с.

В монографии рассматриваются задачи, формы и методы работы периодической печати, телевидения и радиовещания в ры­ночных условиях. Значительное внимание уделяется экономике средств массовой информации, маркетингу и менеджменту в жур­налистике, а также рекламной деятельности редакций и взаимо­действию последних с “паблик рилейшнз”.

Рассчитана на журналистов, преподавателей, аспирантов и студентов факультетов и отделений журналистики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 590727

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 В-75

4. Гаврилов Константин Валериевич.

Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом [Текст] / К. В. Гаврилов. - СПб. : Амфора, 2007. - 299 с.

Руководство для начинающих тележурналистов, которые мечтают работать в службе новостей и снимать потрясающие сюжеты.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 701206

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч63 1)Г-12

5. Галкин Станислав Илларионович.

Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и журнала [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / С. И. Галкин. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 214с.,

В учебном пособии отражены современные тенденции дизайна периодических изданий. Особенностью книги является прикладной характер: теоретические положения всегда подкрепляются примерами из практики. Кроме того, здесь подробно излагается методика макетирования и моделирования. В некоторых случаях пособие может быть использовано как справочник.
Предназначено как для студентов факультетов и отделений журналистики, так и для практиков — дизайнеров, верстальщиков, технических редакторов газет и журналов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 44882

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  1)Г-16

6. Глушко Олександр Кіндратович.

Куди ти йдеш, Україно? [Текст] : нариси, есе, журналіст. розслідування / Олександр Глушко ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2012. - 258 с.

Видання розраховане у першу чергу на студентів інститутів, факульте­тів та відділень журналістики вищих навчальних закладів України, де професійно вивчаються теоретичні основи, структура, особливості й тенденції розвитку засобів масової інформації, зокрема аналітичної та художньої публіцистики. В книзі подаються авторські зразки різ­них публіцистичних жанрів, у тому числі всіх видів сучасного нарису, есе, журналістського розслідування. У пропонованих творах осмислю­ються суспільно-важливі процеси, що відбувалися в нашій країні за останні роки, розкриваються характери людей, їхні вчинки за тих чи тих життєвих обставин. Дана книга — це своєрідний майстер-клас професійного публіциста з багаторічним практичним досвідом. У вступній статті «В оптичному фокусі публіцистики. Теорія і техно­логія творчості» автор розкриває власну журналістську лабораторію.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758911

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  Г-55

7. Горбачук Василь Тихонович.

Основи журналістики [Текст] : навч. посіб. / В. Т. Горбачук [и др.] ; Слов'янський держ. педагогічний ін-т. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.

Посібник «Основи журналістики» вводить читача у світ давньої і цікавої професії, розкриває секрети журналістської майстерності.

Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, де вивчається курс журналістики, буде корисним молодим журналістам, громадським кореспондентам.

Книга друкується в авторській редакції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА633484

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  Г-67

8. Гоян Олесь Яремович.

Основи радіожурналістики і радіоменеджменту [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О. Я. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Вид. 3-тє, допов. - К. : Київський університет, 2008. - 272 с.

Висвітлено специфіку журналістської діяльності в радіоефірі. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти сучасної вітчизняної та світової радіожурналістики. Розкрито особливості функціонування радіостанцій як ділових підприємств. Розглянуто історію становлення радіоринку в Україні. Увагу приділено стратегічному менеджменту радіостанції, технології форматування радіоефіру, новітнім технологіям радіомовлення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС50619

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч63  Г-74

9. Гоян Віта Володимирівна.

Журналістська творчість на телебаченні [Текст] : монографія / В. В. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2011. - 320 с.

Розглянуто телебачення як специфічний екранний засіб масової інформації та комунікації, вид екранного мистецтва та творчості, а також перспективне професійне середовище для фахової реалізації спеціалістів різних сфер людської діяльності, зокрема журналістів. Охарактеризовано журналістські професії на телебаченні. Проаналізовано лінгвостилістичні особливості телевізійних програм. Розкрито аудіовізуальні аспекти телевізійної творчості. Висвітлено психологічні особливості взаємодії журналіста й аудиторії в аудіовізуальній комунікації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748651

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч63  Г-74

10. Гундарин Михаил Вячеславович.

Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "связи с общественностью", для специалистов, работающих в сфере упр. интегрир. коммуникациями, коммуникацион. менеджмента и в обл. развития связей с общественностью / М. В. Гундарин. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 335 с.

В пособии рассматриваются основные аспекты системы эффективных коммуникаций со средствами массовой информации в сфере бизнеса и государственного управления, такие, как организация деятельности пресс-службы, организация и проведение медиа-мероприятий, эффективное использование медиа-документов, и др. Разделы пособия сопровождаются вопросами для самопроверки и материалами для дискуссии, призванными стимулировать самостоятельное освоение студентами материала. Пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом и может быть использовано при преподавании таких курсов, как «Основы связей с общественностью», «Корпоративные связи с общественностью», «Основы коммуникационного менеджмента», «Работа современной пресс-службы» и др.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Связи с общественностью» и «Реклама».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707623

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  1)Г-94

11. Евдокимов Николай Александрович.

Жанры журналистики [Текст] : хрестоматия (с авт. коммент.) / Н. А. Евдокимов ; Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. - Луганск : Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2005. - 327 с.

Дане видання вміщує надруковані М.О. Євдокимовим в різні роки у різних періодичних та художньо-публіцистичних виданнях інформації, репортажі, ін­терв’ю, звіти, кореспонденції, етапі, нариси, рецензії, замальовки, літературно- художні оповідання та інші жанри, які найчастіше зустрічаються у сучасній журна­лістиці. Усі матеріали супроводжуються коментарями автора. При укладанні хрес­томатії враховувались логіка та послідовність вивчання жанрів від простих до більш складних, що конче необхідно для професійної підготовки майбутніх журналістів, редакторів, аспірантів, які навчаються на факультетах журналістики та в аспіранту­рах в інших навчальних закладах.

Хрестоматію також можуть використовувати у своїй діяльності викладачі спеціальних журналістських дисциплін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА674533

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  1)Е-15

12. Економічна журналістика: новації західної преси [Текст] : посіб. / Інститут масової інформації ; пер. та адаптація А. Лазарєва ; упорядкув. А. Лазарєва, І. Чайка ; ред. С. Таран. - 2.вид., оновл., фінансується міністерствами закордонних справ Республіки Франція та Королівства Нідерланди. - К. : [б.в.], 2005. - 111 с.

Підручник «Економічна журналістика: новації західної преси» при­значений для тих, хто прагне навчитись доступно писати про економіку - галузь, яка для багатьох лишається незрозумілою через численні циф­ри та складні терміни, іцо використовують експерти.

Відомо, що далеко не кожен експерт може пояснити предмет своїх досліджень доступною мовою. Як і не кожен, хто вміє гарно писати, є гарним спеціалістом. Цей підручник є однаково корисним і для журналіс­тів, і для професійних економістів, які щоденно працюють з медійними структурами.

Підручник містить теоретичні матеріали, що допоможуть зрозуміти структуру та організацію журналістського тексту і практичні вправи, які допоможуть перевірити та закріпити здобуті знання. У книжці зібрані також роз’яснення найбільш вживаних термінів, якими послуговуються професійні економісти. Матеріали підручника доповнені текстами з найбільш популярних українських та закордонних засобів масової ін­формації, що висвітлюють економічну тематику.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА675328

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  1)Е-45

13. Житарюк Мар'ян Георгійович.

Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство [Текст] : монографія / М. Г. Житарюк. - Л. : [б. в.], 2008. - 416 с.

У монографії проаналізовано сучасні проблеми теорії і практики засобів масової інформації, концептуальні детермінанти, соціокультурні аспекти і типологічно-дуальні домінанти національної журналістики.

Наукові гіпотези автора – поєднання теорій когнітивної відповідності, біогенезу, субстанційної природи інформації та інформаційного балансу, систематизація й аналіз відомих моделей – достатньо сміливі спроби пошуку основ універсальної соціокультурної моделі журналістики.

Книга призначена науковцям, студентам факультетів, інститутів і відділень журналістики (напрями «Журналістика», «Соціальна комунікація», «Політологія») — усім, кого цікавлять сучасні проблеми теорії журналістики і фахова журналістська практика.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 703681

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  Ж-74

14. Журналістська етика [Текст] : конспект лекцій / уклад. Л. Є. Василик ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007. - 96 с.

Конспект лекцій з курсу «Журналістська етика» рекомендований студентам IV курсу філологічного факультету спеціальності «Журналістика». Під час вивчення дисципліни вони знайомляться з етичними засадами майбутньої професійної діяльності, вивчають етику журналіста як теорію моральних стосунків, заснованих на принципах, нормах та ідеалах журналістської роботи. Курс розрахований на вивчення впродовж VII семестру. Передбачено ознайомлення з навчальною літературою та методологічними проблемами вивчення предмета. Конспект лекцій укладений на основі прикладів, взятих із досвіду практичної журналістики у світі та в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 684460

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю725  1)Ж-92

15. Журналістський фах. Газетно-журнальне виробництво [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготов. "Журналістика" / [Т. О. Приступенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Київський університет, 2012. - 351 с.

У навчальному посібнику колективу авторів кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка розглядаються найважливіші питання організації газетно-журнального виробництва. Значну увагу приділено проблемам свободи слова, правовій регламентації функціонування мас-медіа. Також порушуються питання професійних стандартів в журналістиці, журналістських методів пошуку і збирання інформації, організації роботи редакції. Викладено головні аспекти теорії і практики жанрології, візуальної інформації та реклами, індивідуального стилю журналіста на газетних та журнальних сторінках.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "журналістика", журналістів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями свободи слова, сучасними проблемами організації та виробництва газети та журналу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 768832

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  Ж-92

16. Журналістське розслідування [Текст] : посіб.: За матеріалами семінарів Ін-ту масової інформації (Київ), Центру підготовки та вдосконалення журналістів (Париж), нідерландської прогр. МАТРА / пер. та адаптація А. Лазарєва [та ін.] ; упорядкув. А. Лазарєва, І. Чайка ; ред. С. Таран ; Інститут масової інформації. - К. : [б.в.], 2004. - 110 с.

Посібник «Журналістське розслідування» містить найкращі французь­кі та українські напрацювання теорії та практики журналістики у засто­суванні жанру рослідування. Підручник став результатом спільної роботи закордонних та українських спеціалістів, які адресно адаптували західні методи роботи журналістики для української аудиторії. Книжка об’єднує в собі теоретичні викладки та приклади з світової та українських ЗМІ, які ілюструють методи застосування цього найскладнішого жанру журналістики.

Посібник продовжує низку видань Інстиуту масової інформаії, які ма­ють на меті сприяти підвищенню професійного рівня українських жур­налістів. Посібник «Журналістське розслідування» призначений для най- ширшого кола працівників ЗМІ - від студентів-початківців факультетів до викладачів журналістики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 675327

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  1)Ж-92

17 . Капелюшний Анатолій Олексійович.

Редагування в засобах масової інформації [Текст] : навч. посібник / А. О. Капелюшний ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет журналістики. - 2-ге вид., випр. і допов. - Л. : ПАІС, 2009. - 431 c. –

У  посібнику   викладено   основні   теоретичні   положення  курсу
"Редагування  в  ЗМІ".  До  кожної  теми  також  подано  "Питання для
самоперевірки", "Практичні завдання", "Літературу". Автор послідовно
дотримується   концепції   курсу   редагування   в  ЗМІ   на   факультеті
журналістики: йдеться про перенесення наголосу на творчий характер
редагування  –  це вид творчості,  а процес редагування – це співтвор-
чість з автором.  Використано також інші підходи й методи,   проте всі
їх підпорядковано згаданій концепції.

Навчальним посібником  можуть скористатися  не тільки студенти факультету журналістики,  для яких його,  власне,  й  призначено,  а  й журналісти-практики, загалом працівники  з  усіх  сфер діяльності, чия робота пов'язана з редагуванням і саморедагуванням.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 48766

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 К-20

18. Карпенко Віталій Опанасович.

Журналістика: основи професіональної комунікації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за спец. "Журналістика" / В. О. Карпенко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К. : Нора-прінт, 2002. - 348 с.

Курс "Основи професіональної комунікації", що його включено до навчального плану Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ставить за мету ознайомити студентів із загальними принципами та практикою професіональної комунікації.

Журналістика розглядається як важливий складник масової комунікації, журналістські жанри - як форми комунікативного процесу. Крізь призму масової комунікації розкриваються методи роботи засобів масової інформації, їх значення у суспільному житті: роль і місце журналіста у системі ЗМІ загалом та в редакційному колективі зокрема; питання соціологічного вивчення аудиторії та масової роботи редакцій; взаємозв'язок ЗМІ та інших суспільних інституцій; ефективність та дієвість журналістських виступів; проблеми журналістської майстерності та журналістської етики.

До кожної теми додається список літератури, яка по-різному трактує ту чи ту проблему, що дозволяє студентові порівнювати різні погляди та підходи і робити самостійні висновки. До кожної теми подаються також питання для самостійної роботи та обговорення на семінарських заняттях, щоб закріпити студійований матеріал у творчих дискусіях.

Посібник призначений для студентів інституту, факультетів та відділень журналістики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 640690

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 К-26

19. Ким Максим Николаевич.

Журналистика: методология профессионального творчества [Текст] / М. Н. Ким. - СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2004. - 496 с.

Книга освещает различные аспекты журналистского творчества, связанные не только с коллективными началами в творческом труде журналиста, но и его индивидуальной работой по созданию журналистского произведения. Особое внимание уделено основным способам освоения действительности, внутренним механизмам формирования и зарождения замысла будущего произведения, методическим и технологическим приемам сбора и анализа информации, способам предъявления фактов и других содержательных элементов в разных жанрах журналистики, образной структуре публицистического произведения, функциям авторского "я", способам изображения человека в очерке, а также принципам построения журналистского произведения. Для журналистов, специалистов по связям с общественностью, рекламистов, преподавателей высшей школы и всех интересующихся проблемами журналистики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 39461

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 К-40

20. Ким Максим Николаевич.

Новостная журналистика. Базовый курс [Текст] : учебник / М. Н. Ким. - СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2005. - 349 с.

В учебнике освещаются технологические и методические аспекты деятельности журналистов в информационной сфере. Особое внимание автор уделяет основным принципам и нормам работы редакционных коллективов и информационных служб редакций, характеристике различных источников информации и методике сбора и анализа информации, формам реализации замысла произведения в различных информационных жанрах журналистики, а также разнообразным способам освещения актуальных событий. При этом под новостной журналистикой автор понимает ту сферу информационной деятельности профессионалов, где "самоочевидность факта" (термин М.И.Шостак) важнее, чем его интерпретация или анализ; где решающую роль играют не языковые изыски журналиста, а скорость обработки и передачи информации; где за счет осколочных на первый взгляд новостей создается неповторимая информационная картина дня; где объективность и беспристрастность в освещении событий - не требование, а профессиональная необходимость; где умение репортера распознавать важные и общественно-значимые события и его способность своевременно доносить их до массовой аудитории ценятся превыше всего.

Книга адресована студентам факультетов журналистики и отделений журналистики, журналистам-практикам, а также всем интересующимся проблемами журналистского творчества.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 43031

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)К-40

21. Ким Максим Николаевич.

Жанры современной журналистики [Текст] / М. Н. Ким. - СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2004. - 335 с.

Книга освещает различные проблемы жанрового определения в современной журналистике. Именно в этой области скрещиваются и находят выражение важнейшие закономерности журналистского творчества: взаимодействие жанра и метода, соотношение содержания и формы, понятийного и образного в произведении, пространства и времени в жанре, авторского замысла и жанрового воплощения, целевой установки жанра и ожиданий читателей и мн. др. Кроме этого, здесь подробнейшим образом рассмотрены ключевые жанры газетной журналистики - очерк и интервью. Уникальность первого заключается в том, что в очерке аккумулировались лучшие традиции русской журналистики, уникальность второго - очевидна. В эпоху гласности и свободы слова, породивших плюрализм мнений, интервью стало не только излюбленным жанром российских журналистов, но и одним из самых востребованных в газетной публицистике. В книге мы рассказываем не только об их жанровых признаках, но и об особенностях работы журналистов в данных жанрах.
Для журналистов, специалистов по связям с общественностью, рекламистов, преподавателей высшей школы и всех интересующихся проблемами журналистики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 43187

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)К-40

22. Коновець Олександр Федорович.

Масова комунікація: теорії моделі технології [Текст] : [навч. посібник] / О. Ф. Коновець. - К. : ЛГУ, 2009. - 266 с.

Автор розглядає базові знання з теорії і практики комунікації, основні закономірності і способи впливу на масову свідомість. Розкрито сутність сучасних теорій і моделей комунікації, логіку й контенти масовокомунікативного дискурсу, а також принципи і методи формування та використання різних типів комунікаційних технологій - пропаганди, паблік рилейшнз, іміджевих, "кризових", виборчих, інформаційні війни, міжнародні, інтеркультурні та науково-освітні комунікації - в умовах глобалізації і трансформації суспільних відносин.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців у сфері масової комунікації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 716474

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 К-64

23. Корконосенко Сергей Григорьевич.

Основы журналистики [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. "Журналистика" / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 286 с.

В учебнике рассматриваются возникновение и эволюция журналистики как социального института и рода деятельности, ее статус в современном обществе, профессиональные характеристики журналиста, вопросы гласности и свободы прессы, система СМИ, практика их функционирования и её эффективность. Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальностям «Журналистика» и «Связи с общественностью».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 638815

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 К-66

24. Корню Даніель.

Етика засобів масової інформації [Текст] / Д. Корню ; пер. з фр. С. Гринцевич. - К. : К.І.С., 2004. - 130 с.

У книжці йдеться про основи журналістської етики. Зокрема про те, що робити "добру журналістику" в етичному сенсі - це не лише дотримуватися законів. Висвітлюючи крізь призму етичних засад методи роботи ЗМІ, їх роль у суспільстві, місце журналіста в системі медій тощо, автор доводить, що дотримання принципів журналістської етики сприяє культурі чесної і професійної журналістики. Зважаючи на нескінченні дискусії про "хороших" і "поганих" журналістів, "кращі" та "гірші" газети, журнали, радіо- й телеканали, про межі "дозволеного" й "недозволеного", книга зацікавить усіх небайдужих до проблем ЗМІ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 653531

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 К-67

25. Костилєва Світлана Олександрівна.

Друковані засоби масової комунікації України, 1986-2000: Історія становлення, тенденції розвитку [Текст] / С. О. Костилєва ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К. : [б.в.], 2001. - 304 с.

В книзі подано узагальнюючий огляд історії становлення та розвитку системи друкованих ЗМК новітньої України в правовому, політичному та економічному вимірах. Праця розрахована на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією української періодики та проблемами сучасних масових комунікацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 640135

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 К-72

26. Коцан Ігор Ярославович.

Технологія професійної підготовки майбутніх журналістів [Текст] : монографія / Ігор Коцан, Олександр Панасюк, Андрій Нісімчук ; Ін-т пед. технологій (м. Луцьк). - Луцьк : Твердиня, 2013. - 381 с.

У монографії розкриваються особливості впливу телебачення у виборчих процесах, окремі аспекти етичної та правової підготовки студентів, роль гендерної освіти у ЗМ1, обґрунтовується РК у сис­темі масових комунікацій, аналізується участь місцевих друкованих ЗМІ у політичних виборчих кампаніях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 765660

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч63 К-75

27. Крайнікова Тетяна Степанівна.

Коректура [Текст] : підручник / Т. Крайнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., переробл. - К. : Київський університет, 2009. - 223 с.

Підручник присвячений проблемам коректури: її історії, сучасному стану, технікам і методикам, тенденціям розвитку.

Розкривається суть і завдання коректорської діяльності; визначаються параметри необхідної підготовки, знань технічних правил складання та верстання, коректурних знаків, державних стандартів та інструкцій сучасним професіональним коректором, редактором чи журналістом.

Окремо аналізуються програмні засоби комп'ютерної коректури; висвітлюється проблема співвідношення традиційної та комп'ютерної коректур у сучасній практиці.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Видавнича справа та редагування» і «Журналістика». Може бути корисним співробітникам видавництв, редакцій, друкарень, авторам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 50800

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 К-78

28. Кузнєцова Тетяна Василівна.

Аксіологічні моделі мас-медійної інформації [Текст] : монографія / Тетяна Кузнєцова. - Суми : Університетська книга, 2010. - 304 с.

У монографії розглянуто проблему аксіологічного дослідження медіатексту. Запропонована типологія аксіологічних моделей мас-медійної інформації, структурно-концептуальний аналіз яких дозволяє виявити механізми формування оцінки в журналістському матеріалі, а також тенденції подання соціокультурної інформації в комунікативному просторі. Для науковців, викладачів, журналістів, редакторів, а також усіх, хто цікавиться аксіологічними проблемами ЗМК.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 727719

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 К-89

29. Лазутина Галина Викторовна.

Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Журналистика" / Г. В. Лазутина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 240 с.

В учебнике содержится материал по всем основным разделам курса, предусмотренным программой. Рассматриваются обстоятельства, формирующие журналистику как профессиональную деятельность и круг профессиональных обязанностей журналиста; основные особенности журналистского произведения; способ творческой деятельности журналиста (структура творческого процесса, источники информации, методы и приемы деятельности, технический инструментарий, профессионально-этические регуляторы поведения).
Для студентов факультетов и отделений журналистики вузов. Книга может быть полезна и практическим журналистам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 699232

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)Л-17

30. Лильо Тарас Ярославович.

Світоглядна журналістика [Текст] : навч. посіб. / Тарас Лильо ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ПАІС, 2010. - 152 с.

У навчальному посібнику "Світоглядна журналістика" розглядається курс "Націологія та інформація" як навчальна дисципліна. Відображено вплив засобів масової інформації на світогляд людини, а саме - значимої інформації на формування національної рівності. У науковому обігу введено термін "органічна журналістика", проаналізовано вияви семантичної ідеології сучасного медіатексту як передумови маніпулювання світоглядними поняттями.
Для студентів спеціальностей Журналістика, Соціальні комунікації всіх форм навчання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 727852

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 Л-57

31. Мельник Галина Сергеевна.

Методы журналистики [Текст] : учеб. пособие для студ. ф-тов журналистики / Г. С. Мельник, М. Н. Ким. - СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2008. - 271 с. -

В учебном пособии рассматриваются методы, способы и современные технологии журналистской деятельности, обеспечивающие полноту и правильность решения творческих задач, поставленных перед журналистом; определяются границы применения методов; представляется разнообразие как собственно журналистских, так и заимствованных из других наук методов сбора, обработки информации и ее презентации для аудитории; характеризуются современные технологии создания информационного продукта - от сбора материала до его распространения. Описаны методы воздействия журналистского текста на аудиторию.

Знание основ моделирования, владение технологиями общения с аудиторией (методов, приемов, способов коммуникационной деятельности, диалогового режима; предвосхищение реакций аудитории) помогают журналистам эффективно осуществлять свою деятельность.
Предназначена для студентов и практикующих журналистов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС45735

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)М-48

32. Михайлин Ігор Леонідович.

Основи журналістики [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / І. Л. Михайлин. - 3-тє вид., доп. та поліпшене. - К. : ЦУЛ, 2002. - 284 с.

У підручнику викладено один з основних навчальних курсів у системі підготовки майбутнього спеціаліста – «Основи журналістики». Тут подані найважливіші теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіти України, як-от: журналістика як галузь масово інформаційної діяльності, функції журналістики, журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності, соціальна позиція журналіста, журналістика як система засобів масової інформації, свобода преси і журналістської діяльності та ін.
Посібник розрахований на студентів спеціальності «Журналістика» та молодих працівників засобів масової інформації, що роблять перші кроки на шляху до оволодіння професією, але не мають базової освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА641944

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 М-69

33. Михайлов С. А..

Современная зарубежная журналистика [Текст] : учебник / С. А. Михайлов. - СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2005. - 319 с.

В учебнике рассматриваются состояние и проблемы современной зарубежной журналистики. Дается краткий анализ теорий и концепций журналистики, рассматриваются вопросы соотношения журналистики и политики, журналистики и экономики, журналистики и техники. Уделено определенное внимание основным направлениям современной практической журналистики.

Для студентов, преподавателей, специалистов в области средств массовой информации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС41409

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 М-69

34. Олешко Владимир Федорович.

Журналистика как творчество [Текст] : учеб. пособие для курсов "Основы журналистики" и "Основы творческой деятельности журналиста" / В. Ф. Олешко. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 221 с.

В книге обобщен и систематизирован опыт успешной творческой деятельности, как отдельных журналистов, так и средств массовой информации в целом. Автор на конкретных примерах доказывает, что к числу важнейших задач отечественной теории и практики журналистики относится разработка принципов и технологий организации диалогового взаимодействия СМИ и аудитории. Можно ли поверить исследовательской «алгеброй» гармонию индивидуального журналистского творчества? Можно ли не только предвосхитить реакцию аудитории на те или иные произведения, но и превратить ее с помощью каких-то приемов и технологий в «информационного зомби», и как противостоять этому? На эти и другие вопросы автор, Владимир Фёдорович Олешко – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой периодической печати и отделением «Менеджмент, маркетинг, реклама в СМИ» Уральского государственного университета имени А. М. Горького, дает ответы, используя результаты своих социологических и психологических исследований, а также обобщая материалы ведущих зарубежных и отечественных ученых.

Книга написана прежде всего для журналистов-практиков и студентов факультетов журналистики, рекламы, связей с общественностью, политологии, а также для всех тех, кто увлечен творчеством или хочет достичь успеха, используя как результаты современных научных исследований, так и свой интеллект.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702989

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)О-53

35. Правовые и этические нормы в журналистике [Текст] / сост. Е. П. Прохоров. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 231 с.

В книге собраны актуальные юридические и этические документы, принятые международными организациями (ООН, ЮНЕСКО, Советом Европы и др.), государственными органами России и различными зару­бежными и российскими журналистскими объединениями. В целом они составляют нормативную базу журналистской деятельности в демокра­тическом обществе.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699443

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)П-68

36. Приступенко Тетяна Олегівна.

Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Приступенко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К. : [б.в.], 2004. - 376 с.

У посібнику розглядаються найважливіші питання теорії та практики журналістики, пов'язані із сучасним функціонуванням вітчизняного інформаційного простору. Значну увагу приділено основним принципам етичної діяльності журналістів України, проблемам свободи слова, правовій регламентації функціонування вітчизняних мас-медіа. У додатках наводяться документи (кодекси, рекомендації Ради Європи, редакційні принципи, витяти із законів про свободу преси та ін.), які регламентують діяльність журналістів різних країн. Мета видання — сприяти формуванню та вихованню журналістів нової генерації, які повинні працювати на засадах об'єктивності, правдивості, гуманізму, незаангажованості, сповідувати у своїй роботі загальнолюдські цінності, бути соціально відповідальними в демократичному суспільстві.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА665608

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 П-77

37. Прохоров Евгений Павлович.

Введение в теорию журналистики [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / Е. П. Прохоров ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 5.изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс : Издательство Московского университета, 2003. - 367 с.

В учебнике раскрываются представления о предмете и структуре науки о журналистике. Основой является характеристика сущности мас­сово-информационной деятельности. В соответствии с этим излагаются такие фундаментальные вопросы как социальная роль СМИ, особеннос­ти функционирования этого социального института на основе требова­ний информационного порядка в демократическом обществе. В связи с этим особое место отводится свободе СМИ и журналистской деятельно­сти, обеспечению информационной безопасности путем оптимального функционирования разных социальных типов СМИ в расчете на эффективное выполнение ими роли «четвертой власти».

Для студентов высших учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644124

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 П-84

38. Прутцков Григорий Владимирович

Введение в мировую журналистику [Текст] : антология: В 2 т. / Г. В. Прутцков. - М. : Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, 2003 .

Т. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 2003. - 415 с. -

В первый том антологии вошли наиболее значительные произведения устной и письменной публицистики с IV века до Рождества Христова до начала V века нашей эры, созданные в Древней Греции, Риме, Восточном Средиземноморье и Византии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В347361/Т. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 П-85I

39. Прутцков Григорий Владимирович

Введение в мировую журналистику [Текст] : антология: В 2 т. / Г. В. Прутцков. - М. : Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, 2003 .

Т. 2. - [Б. м.] : [б.и.], 2003. - 463 c.

Во второй том антологии вошли наиболее значительные произведения письменной публицистики с начала XVI до конца XVIII в., оказавшие существенное влияние на развитие журналистики в Германии, Англии, США и Франции.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В347361/Т. 2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 П-85II

40. Рендол Девід.

Універсальний журналіст [Текст] / Д. Рендол ; пер. М. Марченко. - К. : Видавництво "К.І.С.", 2007. - 288 с.

Книга Д. Рендола «Універсальний журналіст» - це передовсім найвідоміший підручник для журналістів, але не тільки для них. Адже всі ми в сучасному світі причетні до журналіс­тики: хтось її робить, а більшість - споживає. Комусь вона слугує важливим джерелом інформації про все на світі, іншим - засобом у боротьбі за владу й гроші. Критичне ставлення до того, що нам пропонує журналістика, усвідомлення її можливостей та обмежень - ось що може знайти для себе нефахівець у книжці Рендола, яка до того ж, легко читається й містить багато цікавих пригодз історії журналістики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА682520

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)Р-39

41. Різун В. В..

Літературне редагування [Текст] : підручник / В. В. Різун ; Міжнародний фонд "Відродження". - К. : Либідь, 1996.. - 240 с..

Це — перший в Україні підручник із літературного редагування, адресований безпосередньо журналістам.
Пропонований підручник допоможе майбутнім працівникам засобів масової комунікації опанувати фах літературного редактора.

Становлення професії літературного редактора, історичні, теоретичній методичні засади його діяльності, технологія редакторської праці у ЗМК, автоматизація технологічних процесів — такою є проблематика, що знайшла ґрунтовне висвітлення на сторінках підручника.

Для студентів факультетів журналістики. Може бути корисним працівникам засобів масової комунікації, видавцям, філологам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА567623

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 Р-49

42. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты [Текст] : учеб. пособие / З. С. Смелкова [и др.] ; отв. ред. З. С. Смелкова. - 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2007. - 319 с.

В книге рассматриваются проблемы культуры речи и профессионального общения в сфере журналистики. Специфика жанров газеты, анализ жанрово-стилистических признаков, риторические принципы и методика создания произведений того или иного жанра раскрываются на конкретных примерах. Пособие адресовано студентам факультетов журналистики, учителям и учащимся гуманитарных специализированных классов гимназий и колледжей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703037

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)Р-55

43. Самарцев Олег Робертович.

Творческая деятельность журналиста [Текст] : очерки теории и практики: учеб. пособие для студ. вузов / О. Р. Самарцев. - М. : Академический Проект, 2007. - 527 с.

Данное пособие соответствует основным разделам курса "Основы творческой деятельности журналиста", рассматривает наиболее сложные в методологическом отношении вопросы создания текста в стиле перевернутой пирамиды, архитектонику, методику и структуру журналистского произведения. В стилистике "хэндбука", настольной книги, рассматриваются практические аспекты журналистики - сущность новостей, особенности нарративной стилистики, методика интервью и технология сбора информации.
Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальностям "Журналистика" и "Связи с общественностью", практических журналистов, работников СМИ, преподавателей журналистики в системе высшей школы и повышения квалификации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692277

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)С-17

44. Слів наших джерело [Текст] : київські журналісти про себе, про свою професію, про зустрічі з героями своїх матеріалів / автор ідеї та упоряд. І. Засєда ; Київська спілка журналістів. - К. : КМЦ "Поезія", 2002. - 356с.

Пропонована увазі читачів книга є збіркою спогадів ветеранів журналістики про своє творче становлення та умови, в яких воно відбувалося, про журналістські будні і нелегкі пошуки, про побратимів по перу.

Книга буде повчальною для студентів, молодих жур­налістів, а також становитиме безперечний інтерес для широкого читацького загалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА624580

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 С-47

45. Слово - зброя? [Текст] / Національна спілка журналістів україни ; упоряд. Ю. В. Бондар [та ін.] ; голова ред. ради І. Ф. Лубченко. - К. : ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2009. - 560 с.

В ілюстрованому виданні, присвяченому 50-річчю Національної спілки журналістів України, розповідається про історію становлення й поступу української журналістської організації. Аналізуються проблеми свободи слова, захисту національного інформаційного простору, розвитку засобів масової комунікації, відносин преси і держави.

Для журналістів, фахівців інформаційної сфери, політологів та широкого читацького загалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС48623

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 С-48

46. Солнцева Татьяна Вячеславовна.

Вторая древнейшая, или Как стать акулой пера [Текст] / Т. В. Солнцева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006. - 254с.

Книга в легкой и доступной форме рассказывает об особенностях работы журналиста: как начать работать в журналистике и стоит ли вообще это делать, как научиться собирать информацию и писать тексты, что такое журналистская этика и др. В ней поднимаются проблемы законности или противоправности тех или иных журналистских приемов, как избежать профессиональных «ловушек». В книге содержится большое количество реальных примеров из жизни известных современных российских журналистов, сотни полезных советов и рекомендаций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707537

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)С-60

47. Теория и практика связей с общественностью [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 030602(350400) "Связи с общественностью" / А. В. Кочеткова [и др.]. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 234 с. -

Предлагаемый учебник посвящен актуальным проблемам развития и становления связей с общественностью, а также их инструментарию. Связи с общественностью представляют собой длительную и последовательную работу, нацеленную на создание репутации. В издании рассматривается широкий спектр вопросов — от исторических до прикладных. Особое внимание уделяется исследовательскому процессу как первому этапу планирования успешной PR-кампании. Обсуждаются способы проведения эффективной пресс-конференции, дается оценка наиболее сложных моментов, которые могут возникать как в процессе подготовки мероприятия у PR-отдела, так и по ходу ее проведения — у журналистов. Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальностям «Связи с общественностью» и «Реклама», а также будет полезна практикам, работающим в данной сфере

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707971

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)Т-33

48. Тертычный Александр Алексеевич.

Логическая культура журналиста [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Тертычный. - М. : ВК, 2006. - 403 с.

В книге популярно изложены наиболее значимые, с точки зрения журналистской практики, законы и формы логически правильного построения мысли, следование которым позволяет журналисту делать в тексте обоснованные и точные умозаключения об исследуемой действительности. Приведены конкретные примеры, демонстрирующие логическое мастерство современных авторов, а также проанализированы наиболее часто встречающиеся в публикациях российской прессы логические ошибки.
Книга содержит комплекс логических упражнений, позволяющих активно закреплять теоретические знания.

Для студентов, слушателей, аспирантов и абитуриентов факультетов и отделений журналистики вузов, работников СМИ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703824

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)Т-35

49. Трачук Тетяна Анатоліївна.

Українське журналістикознавство (історичний аспект) [Текст] : навч. посіб. / Тетяна Трачук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : [б. в.], 2013. - 239 с.

 У навчальному посібнику відтворено процес зародження й розвитку українського журналістикознавства з кінця XIX століття до сьогодення, представлено етапи формування історико-журналістського і теоретико журналістського напрямів досліджень, проаналізовано найбільш вагомі журналістикознавчі праці українських учених попередніх періодів, дано оцінку цих праць з позицій сьогоднішнього дня, зроблено короткий огляд наукового доробку сучасних дослідників. Навчальний посібник розрахований на студентів освітньої галузі 0303 „журналістика та інформація” а також для викладачів і вчених у цій галузі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785257

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 Т-65

50. Шевчук Денис Александрович.

Экономическая журналистика [Текст] : учебно-практ. пособие / Д. А. Шевчук. - М. : ГроссМедиа ; М. : РоссийскийБухгалтер, 2008. - 565 с.

Данное пособие является первым и единственным в России изданием, систематизирующим комплекс знаний и навыков по экономической журналистике как для профессионалов-журналистов и сотрудников редакций, так и для студентов, аспирантов и преподавателей, а также будущих журналистов и всех интересующихся данной тематикой.

Может использоваться как пособие для курсов и школ журналистов, а также в качестве самоучителя.

Автор книги имеет более чем десятилетний опыт в экономической журналистике. В пособии представлены самые актуальные для журналиста темы: поиск информации журналистом, региональная экономика, аналитика и журналистика, финансовая аналитика в СМИ, техника юридической защиты журналиста, бюджетный процесс, краткий ликбез по основам и многие другие.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703694

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 1)Ш-37

51. Шевченко Вікторія Едуардівна.

Форми візуалізації в сучасному журналі [Текст] : монографія / Вікторія Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2013. - 339 с.

У монографії досліджуються форми візуалізації в сучасних журналах як новий підхід до інформаційного повідомлення. В історичному контексті роз­глядаються етапи формування візуальної мови в системі невербальних засобів комунікації. Вивчаються фактори зорового сприйняття, способи відображення повідомлень на сторінках сучасного журналу. Особлива увага приділена спосо­бам візуалізації відповідно до поставленої мети публікації, принципам і законам дизайну. В окремому підрозділі виведено класифікацію сучасних журналів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766119

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 Ш-37

52. Яцимірська Марія Григорівна.

Культура фахової мови журналіста [Текст] : навч. посіб. для студ. ін-ту та ф-тів і від-нь журналістики / М. Г. Яцимірська ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ПАІС, 2004. - 336 с

Навчальний посібник із культури фахової мови журналіста допоможе грамотно використовувати лексичні та фразеологічні багатства української літературної мови, грунтовно засвоїти мовні норми вимови та наголосу, слововживання й побудови висловів, удосконалити та збагатити індивідуальний словник. Різнопланові завдання сприятимуть самостійному вивченню специфіки мовлення ЗМІ, усвідомленню місії комунікативної, репрезентативної та культуроносної функцій української мови в засобах масової інформації.
Для студентів, аспірантів, викладачів, літературних редакторів, журналістів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА656507

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 Я-93

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138