«Економічні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду

1. Аванесова, Н. Е.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / Н. Е. Аванесова ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 223 с.

Розглянуто закономірності регіонального соціально-економічного розвитку та розміщення продуктивних сил. Наведено методологію дослідження територіальної організації життєдіяльності та територіальних пропорцій. Обґрунтовано галузево-територіальну структуру господарства. Охарактеризовано вироблення та впровадження ефективних механізмів регіональної політики держави. Надано моделі сталого розвитку регіонів. Висвітлено принципи управління еколого-економічним розвитком регіонів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788951

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У04 А-18

2. Аванесова, Н. Е.

Стратегічне управління підприємством та сучаним містом: теоретико-методичні засади [Текст] : [монографія] / Н. Е. Аванесова, О. В. Марченко ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 195 с.

У монографії розглянуто проблеми управління стратегічним розвитком як на рівні підприємства, так і на рівні міста за сучасних умов. Відображено взаємозв'язок і взаємозалежність організації соціальних та економічних процесів між підприємством та містом. Досліджено проблему фінансової неспроможності міст, з якою стискається все більша кількість міст у світі. Проаналізовано підходи до визначення конкурентоспроможності міст й розглянуто складові елементи, що формують конкурентний потенціал міста.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788863

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 А-18

3. Ажнюк, Микола Олександрович.

Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. - К. : Знання, 2008. - 368 c.

Розглянуто предмет, функції та основні етапи розвитку економічної теорії. Розкрито сутність таких понять, як виробництво, економічна система, власність, гроші, підприємство, підприємництво, заробітна плата, кредитна система. Акцентовано увагу на питаннях ринкових відносин, конкуренції, монополії, відтворення, поділу праці. Охарактеризовано форми кредиту, види банків, структуру фінансової системи, фактори економічного зростання. Висвітлено роль науково-технічного прогресу в розвитку продуктивних сил, особливості грошової реформи в Україні, цілі та засоби державного регулювання економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА704077

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 018,0 А-34

4. Азаренкова, Галина Михайлівна.

Антикризове регулювання руху грошових потоків суб'єктів господарювання [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов, М. І. Гойхман ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 238 с.

У дослідженні уточнено зміст понять «фінансовий ризик» і «грошовий потік» як складових системи антикризового регулювання руху грошових потоків. Систематизо­вано класифікаційні ознаки фінансових ризиків, які впливають на величину грошового потоку, та означено інструментарій антикризового регулювання руху грошових потоків. Діагностовано рівень фінансового ризику банківського сектору за допомогою системи індикаторів ефективності грошового потоку. Визначено граничні параметри антикри­зового регулювання руху грошових потоків контрагентів банку за допомогою методів фінансового аналізу. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення антикризового регу­лювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789170

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 А-35

5. Андросова, Тетяна Василівна.

Моніторинг фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Т. В. Андросова, О. А. Круглова, В. О. Козуб ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Лідер, 2014. - 199 с.

У монографії розглянуто теоретичні та науково-методичні проб­леми моніторингу фінансових результатів на торговельному підприємст­ві, визначено сутність та основні характеристики моніторингу, особли­вості фінансового результату як об’єкта моніторингу, обґрунтовано мо­дель моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства, надано систему показників для моніторингу фінансових результатів тор­говельного підприємства на різних етапах їх формування та використан­ня, подано практичні рекомендації з оцінювання якості фінансових ре­зультатів підприємств роздрібної торгівлі та стійкості джерел їх форму­вання, визначено систему показників для реалізації базового та проблемного моніторингу фінансових результатів на підприємстві.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789258

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)34/49 А-66

6. Банківські операції [Текст] : навч. посібник для дистанційного навч. / І. М. Лазепко [та ін.] ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. - К. : Університет "Україна", 2007. - 328 с

Навчальний посібник дає читачеві загальні поняття про банківську систе­му і порядок забезпечення її стійкості, про сутність, види, порядок заснуван­ня й організацію діяльності банків та про їхні функції і роль у ринковій еконо­міці, розкриває зміст і методику виконання основних банківських операцій та знайомить з тими вимогами, що висувають банки до своїх клієнтів у процесі їхнього обслуговування. Зокрема детально, розглядається порядок здійснен­ня через банки безготівкових розрахунків, касового обслуговування та кредитування банками своїх клієнтів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690182

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 Б-23

7. Брітченко, Ігор Геннадійович.

Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 279 с.

Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління бізнесом. Охарактеризовано об'єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значну увагу відведено організації управлінського обліку в системі контролінгу. Висвітлено прикладні засади контролінгу, необхідні для засвоєння та практичного застосування інструментарію контролінгу, оперативного відстеження розвитку підприємства відповідно до встановлених орієнтирів. Наведено варіанти практичних завдань, що можуть бути використані для індивідуальної та самостійної роботи студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788232

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 Б-87

8. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ [Текст] : монографія / [за заг. ред. і з передм. С. Ф. Легенчука] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014 . Т. 1 / [Бондарчук В. В. та ін.]. - 2014. - 339 с.

Монографію підготовлено за результатами наукових досліджень кафедри обліку і аудиту ЖДТУ. Особлива увага приділяється питанням розвитку бухгалтерського обліку як складової системи управління підприємством, впливу трансформаційних процесів економічної системи на розвиток бухгалтерського обліку, актуальним проблемам бухгалтерського обліку та економічного аналізу в умовах зростання потреб користувачів облікової інформації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355398/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У05 Б-94I

9. Величко, Валентин Вікторович.

Регіонознавство Китаю: економіка і управління [Текст] : монографія / Величко В. В. ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ. - К. : [б. в.], 2010. - 406 с.

У монографії простежено зв'язок між сучасними глобалізаційними процесами й явищами регіоналізму та регіоналізації у Китаї. Апробовано методологічні підходи до вивчення регіональної специфіки у таких виокремлених сферах наукового знання, як економіка, наука управління та регіональна історія. Окреслено економічну частину понятійного апарату регіонознавства шляхом критичного осмислення та вдосконалення його термінологічного інструментарію. Виявлено "точки дотику" економічних та історико-економічних аспектів регіонознавства з його політологічними, географічними, соціологічними, екологічними й іншими суміжними галузями науки. Уточнено стан розробки основоположних понять регіонознавства, таких як "регіональні дослідження", "регіон", "регіонознавство","регіональна економіка", "регіональна економічна історія". Запропоновано періодизацію розвитку регіонознавства в Китаї, подано стислу характеристику кожного періоду.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763147

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(5а/я) В-27

10. Версаль, Наталія Іванівна.

Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : практикум / Версаль Наталія Іванівна. - Київ : Компринт, 2015. - 144 с.

Практикум створено для забезпечення викладання дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» студентам магістратури спеціальності 8.03050802 «Банківська справа». У практикумі представлені тематична структура курсу, категоріальний апарат, тестові завдання, задачі різного рівня складності, завдання дослідницького характеру та кейси.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786962

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 В-35

11. Войтко, Сергій Васильович.

Управління розвитком наукомістких підприємств [Текст] : монографія / С. В. Войтко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2012. - 277 с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади інноваційної діяльності підприємств. Наведено наукові положення щодо діагностики потенціалу інноваційно орієнтованого підприємства. Досліджено особливості комерціалізації продукції наукомістких виробництв. Охарактеризовано управління процесами формування та реалізації інноваційної стратегії. На підставі ретроспективного аналізу інформаційно-комунікаційних технологій і математичного апарату обґрунтовано напрями стимулювання та розвитку підприємницької діяльності високотехнологічних сфер.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754105

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 В-65

12. Волошин, Олексій Федорович.

Математична економіка [Текст] : конспект лекцій та практ. заняття / О. Ф. Волошин, М. В. Коробова, Т. В. Колянова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2013. - 223 с.

Розглянуто основні питання сучасної математичної економіки: класич­ні аналітичні моделі мікро- та макроекономіки, ринку, процесів економічно­го зростання та еколого-економічної взаємодії; основи теорії загальної рівноваги. Теоретичний матеріал проілюстровано прикладами розв'язання практичних задач, наведено вправи для самостійного розв'язання й пи­тання для самоперевірки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772586

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У.в6 В-68

13. Гуторов, Олександр Іванович.

Формування логістичних систем у сільському господарстві [Текст] : [монографія] / О. І. Гуторов, Н. В. Прозорова, Р. Г. Прозоров ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : Цифрова друкарня № 1, 2013. - 234 с.

У монографії викладено теоретичні, методичні та практичні питання щодо формування логістичних систем у сільському господарстві. Проаналізовано сучасний стан розвитку логістичних систем. Запропоновано методичні підходи до формування логістичних систем сільськогосподарських підприємств на основі використання автоматизованих систем управління та оцінювання впливу змінних логістичних витрат на результати господарської діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772162

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)32 Г-97

14. Детермінанти розвитку національного господарства [Текст] : монографія / [М. В. Шашина та ін.] ; за заг. ред. П. В. Круша ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 273 с.

Розглянуто роль державного сектору в умовах модернізації економіки України у цілому та податкового регулювання зокрема, визначено особливості впливу корпоративного сектору, з урахуванням досвіду країн із розвиненою економікою, на розвиток національної економіки, формування інституту корпоративної соціальної відповідальності. Визначено направленість інвестиційної діяльності за галузевими пріоритетами у цілому та в аграрному секторі зокрема. Визначено основні економічні та системно-універсальні перешкоди на шляху інноваційного розвитку національного господарства, обгрунтовано домінанти регіональної стратегії управління розвитком потенціалу реального сектору економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788594

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)0 Д-38

15. Економіка і управління в умовах глобалізації [Текст] : матеріали III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29 січ. 2014 р., Україна, м. Донецьк / [редкол.: Азарян О. М. (голов. ред.) та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. [та ін.]. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2014. Т. 2. - 2014. - 338 с.

Викладено стратегічний аспект управління персоналом підприємства. Висвітлено особливості стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Подано матричний підхід до вибору стратегій управління товарними запасами торговельного підприємства за катогорійним менеджментом. Досліджено проблеми формування інституціонального середовища національної економіки за умов її транзитивності. Запропоновано шляхи вдосконалення управління збутовим потенціалом підприємства на основі стратегічного підходу. Розглянуто дослідження процесу стратегічного управління персоналом за умов ринку. Досліджено стан і перспективи світового ринку залізорудної сировини. Висвітлено особливості невербальної комунікації в міжнародному діловому спілкуванні. Викладено інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі в контексті гуманістичної спрямованості процесу. Розкрито роль міжкультурного спілкування студентів економічних спеціальностей у ВНЗ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355028/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 Е-45 II

16. Загірняк, М. В.

Економіка підприємства: магістерський курс [Текст] : підручник / М. В. Загірняк, П. Г. Перерва. Ч. 1. - Кременчук : [б. в.], 2015. - 736 с.

Викладено суть та основи стратегічного управління підприємством. Увагу зосереджено на визначенні рівня та послідовності стратегічних змін. Проаналізовано етапи реалізації стратегії підприємства. Розглянуто ресурсно-компетенційну базу стратегічних змін, когнітивність як передумову стратегічного розвитку підприємства. Надано характеристику етапів життєвого циклу організацій, показано особливості впровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації. Розглянуто організаційні аспекти проведення змін на підприємстві, функціональні стратегії в процесі реалізації стратегічних змін. Досліджено взаємозв'язок стратегії та організаційної структури управління підприємством. Надано характеристику учасників процесу впровадження стратегічних змін. Викладено методологію та соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу, теорію людського капіталу, методи визначення потреб персоналу. Розкрито суть професійного розвитку персоналу, зміст управління використанням персоналу, методи його оцінювання, а також суть та характерні риси міжнародного менеджменту. Наведено загальну характеристику управління проектами, висвітлено основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства. Описано методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства, механізми та інструменти протидії кризовим процесам. Розкрито особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355586/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 Е-45 I

17. Економіка підприємства [Текст] : курс лекцій : [у 2 кн.] / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2012. Кн. 1, ч. 1 : Структура, продукція, ресурси / [А. В. Гречко та ін. ; під. заг. ред. П. В. Круша, К. В. Шелехова]. - 2012. - 308 с.

Розкрито теоретичні та прикладні аспекти основних напрямів функціонування сучасного підприємства у ринкових умовах. Досліджено принципи підприємництва, моделі й види підприємств, середовище господарювання, організаційну структуру, ринок і продукцію підприємства, питання товарної та цінової політики, прогнозування та планування діяльності, склад ресурсів сучасного підприємства, принципи формування та управління людськими ресурсами підприємства, питання формування, обчислення та розвитку інтелектуального, інвестиційного, основного та оборотного капіталу, здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності сучасного підприємства. Подано контрольні запитання, тестові й контрольні завдання для самоконтролю, наведено приклади розв’язання задач, що ілюструють викладений матеріал, і рекомендовану літературу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354097/1, ч. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 Е-45I.1

18. Економіко-правовий розвиток сучасної України [Текст] : матеріали III Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Одеса, 22-23 листоп. 2013 р. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. нац. економіки, Каф. госп. права та процесу ; [уклад.: Котлубай В. О. та ін. ; за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного]. - Одеса : Фенікс, 2013. - 487, [11] с.

Проаналізовано особливості економічного зростання в Україні, наслідки підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Досліджено взаємодію реального та фінансового секторів у державі, проблеми Національного банку України в сфері формування золотовалютних резервів, страхового ринку та антимонопольної політики, удосконалення сфери оподаткування. Розкрито напрямки розвитку вітчизняного агропромислового комплексу, переваги та недоліки конкуренції та монополії у ринковій економіці. Висвітлено економічні засади розвитку морегосподарського комплексу України. Проаналізовано окремі ризики реалізації концесійних проектів в морських портах. Показано особливості організації господарської діяльності фермерських господарств. Розглянуто правові проблеми розвитку сфери містобудування. Викладено організаційно-правові засади покращення доступу до судових рішень. Визначено роль інформаційно-комунікаційних технологій в системі державного управління України, а також при створенні механізму партнерства влади, бізнесу та суспільства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784242

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)0 Е-45

19. Єрмакова, Ольга Анатоліївна.

Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення [Текст] : монографія / О. А. Єрмакова ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Інтерпрінт, 2014. - 311 с.

У монографії запропоновано погляд на роль регіонів держави у забезпеченні її конкурентоспроможності та ефективної інтеграції у світогосподарський простір. Охарактеризовано регіони у сучасному європейському інтегральному процесі. Узагальнено досвід країн Центрально-Східної Європи у трансформації регіонального розвитку на принципах ЄС. Вивчено сутність, механізми й інструменти регіональної політики України у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Розглянуто напрямки політики транснаціоналізації економіки регіонів. Приділено увагу формуванню інноваційного середовища як фактору вдосконалення зазначеної діяльності. Визначено концептуальні засади нагромадження соціального капіталу в регіоні. Досліджено партнерство як інструмент міжсекторної взаємодії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788415

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Є-69

20. Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття [Текст] : монографія / [О. І. Шнирков та ін. ; за ред. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 399 с.

У монографії розглянуто основні тенденції розвитку зон вільної торгівлі у світовій економіці на початку XX ст. Проаналізовано теоретичні аспекти, регіональну специфіку та правові механізми функціонування міжнародних торговельних угруповань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786374

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У5 З-84

21. Зубченко, Елена.

Наемные работники у предпринимателя [Текст] : [пособие : ответы на вопросы] / Е. Зубченко, В. Лобода, Н. Щербак. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Днепропетровск : Владимир Дудник, 2014. - 147 с.

Книга содержит практические рекомендации по оформлению трудовых отношений с работниками, ведению кадровой документации, начислению заработной платы, предоставлению отчетности, связанной с использованием наемного труда. Приведены образцы составления требуемых от работодате­лей документов. На числовых примерах рассматривается начисление зарпла­ты, отпускных и больничных, исчисление налогов и взносов. Для удобства читателей пособие сформировано в виде ответов на во­просы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778115

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 З-91

22. Кириченко, Олександр Анатолійович.

Інвестування [Текст] : підручник / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. - К. : Знання, 2009. - 573 с.

Розглянуто теоретичні засади інвестування, охарактеризовано суб'єкти, об'єкти та механізми державного регулювання та стимулювання інвестиційної діяльності. Висвітлено питання фінансового забезпечення інвестиційного процесу. Описано види фінансових інвестицій та інвестицій у засоби виробництва. Наведено класифікації інновацій, розглянуто організаційні форми їх впровадження, а також систему управління інвестиційною діяльністю підприємства. Розкрито особливості формування та реалізації інвестиційного проекту. Запропоновано методи оцінювання ефективності інвестиційних вкладень і протидії інвестиційним ризикам. Висвітлено досвід співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями. Показано можливості використання офшорних зон для залучення прямих інвестицій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА719582

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)0 К-43

ВС59037

23. Ковтун, Наталія Василівна.

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. В. Ковтун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 527 с.

Наведено класифікацію методів і прийомів фінансового аналізу. Охарактеризовано склад і структуру фінансової звітності. Подано інформацію про зміст і напрями аналізу фінансового становища та результатів діяльності підприємства. Викладено теоретичні засади аналізу руху грошових коштів. Розкрито сутність відсотків і відсоткових ставок. Висвітлено процес погашення боргу разовим платежем наприкінці строку, рівними та нерівними частинами. Приділено увагу аналізу цін і курсів цінних паперів. Розглянуто формування дивідендної політики. Надано відомості про оцінювання ефективності реальних інвестицій. Описано методи індикативного оцінювання можливості шахрайства у фінансовій сфері.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791237

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У05 К-56

24. Ковальчук, Т. М.

Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. М. Ковальчук ; за ред. Т. М. Ковальчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2014. - 471 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретико-методологічні та практичні засади обліку і звітності в країнах з розвинутою системою ринкових відносин; розглянуто загальноприйняті принципи і системи бухгалтерського обліку, вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які визначатимуть єдині принципи, загальні підходи до поведінки в галузі бухгалтерської науки та практики. Посібник зорієнтований, перш за все, на самостійну роботу студента. Із цією метою в кожному розділі наведено інструктивно-методичні матеріали, контрольні запитання, тести, виробничі ситуації, які дають можливість перевірити рівень засвоєного матеріалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У05 К-56

25. Колот, Анатолій Михайлович.

Мотиваційний менеджмент [Текст] : підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 479 с.

Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні аспекти мотивації персоналу. Розкрито понятійний апарат, охарактеризовано теорії мотивації та вплив їх на практику управління персоналом. Висвітлено сучасні підходи, методи, засоби, за допомогою яких здійснюється активізація трудової діяльності персоналу, досягається максимально можливе використання людського капіталу.

Шифр зберігання книги у НБУВ:ВС59037

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 К-61

26. Круш, Петро Васильович.

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2012. - 485 с.

Висвітлено широкий спектр питань присвячених витратам, собівартості, фінансово-економічним результатам та ефективності діяльності підприємства, з посиланням на чинну законодавчу базу. Описано підходи до визначення сутності витрат, доходів, їх класифікації, калькулювання собівартості, капіталізації фінансових витрат, відображення витрат підприємства на Інтернет, створення або купівлю торгової марки, мерчендайзинг, аутсорсинг, оренду тощо. Викладено технологію використання фінансових функцій Excel для розрахунку фінансових доходів і витрат у складі орендних платежів. Розглянуто економічну сутність категорії "прибуток" як результату діяльності та як об'єкта оподаткування, розглянуто взаємозв'язок витрат, обсягу діяльності, прибутку, бюджетування. Досліджено дискусійні питання щодо визначення термінів "витрати", "затрати", "видатки".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА759170

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 К-84

27. Куриленко, Тамара Платонівна.

Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник для дистанц. навчання / Т. П. Куриленко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. - К. : Університет "Україна", 2007. - 324 с.

Розглянуто основні питання курсу «Фінансовий ринок»: становлення і роль фінансового ринку у світогосподарських процесах; регулювання процесів,  , які мають місце на фінансовому ринку; участь фінансових посередників у діяльності фінансового ринку; ціна капіталу та його складових; фінансові інструменти, які обертаються на фінансовому ринку; ринок короткострокового капіталу й операційний механізм біржової торгівлі фондовими інструментами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА688680

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 К-93

28. Лук'яненко, Дмитро Григорович.

Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Д. Лук'яненко, А. Поручник, Я. Столярчук ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 762 с.

Увагу приділено механізмам взаємодії національних економік та інших суб'єктів міжнародних економічних відносин у межах концепції суспільного розвитку та самоорганізації, а також формування нового світового економічного порядку. Розкрито мотиваційні чинники міжнародного інвестиційного процесу як засобу диверсифікації ризиків транснаціональної діяльності, зазначено його основні агенти та наслідки. Розглянуто масштаби, глобалізаційні фактори розвитку міжнародних міграційних процесів, позитивні та негативні наслідки участі в них для України. Висвітлено параметри сучасної світової валютної системи, її становлення та еволюцію, роль валюти в міжнародних відносинах та забезпечення умов її конвертованості. Увагу приділено теоретичним і організаційним засадам проведення міжнародних розрахунків, аналізу їх типів та видів, а також компаративному оцінюванню їх форм в аспекті надійності, строковості та вартісних параметрів. Висвітлено теоретичне підгрунтя інтеграційних процесів, розкрито їх природу, еволюцію основних регіональних інтеграційних блоків та інтеграційні перспективи України. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми глобального економічного розвитку, його рушійні сили та форми, ключові тенденції, ресурсний потенціал. Охарактеризовано напрями розвитку інститутів глобального менеджменту в контексті забезпечення світової економічної рівноваги.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59039

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У5 Л-84

29. Макогон, Юрій Володимирович.

Основи наукових досліджень в економіці [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Макогон, В. В. Пилипенко. - 2-ге вид. - Донецьк : Альфа-прес, 2007. - 144 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання застосування ймовірносно-статистичних методів в економічних дослідженнях на основі системного підходу. Викладається методологія наукових досліджень, розглядаються питання наукового пошуку, вибору на­прямку наукового дослідження, обробки наукової інформації, пла­нування і прогнозування з використанням статистичних методів і ЕОМ. Запропоновані рекомендації з упровадження результатів на­укових досліджень у виробництво і визначення їх ефективності. Розглянуто методи оцінки економічної ефективності підприємства з урахуванням результатів економічних експериментів, висуван­ням, спростуванням і доказом наукових гіпотез.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА687512

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У.а/я М-16

30. Маркетинг [Текст] : підручник / А. О. Старостіна [та ін.] ; ред. А. О. Старостіна. - К. : Знання, 2009. - 1071 с.:

Розглянуто загальну теорію, сучасні концепції й основні принципи маркетингу, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід маркетингової діяльності. Наведено методи прогнозування попиту, формування ринкових стратегій підприємства, ведення маркетингової інноваційної діяльності, розробки цінової та збутової політики. Розкрито особливості маркетингової логістики та базові принципи міжнародного маркетингу, описано систему маркетингових комунікацій. Висвітлено практичні аспекти проведення маркетингових досліджень, статистичної обробки даних, формування конкурентної та товарної стратегії підприємства, управління ризиками й інноваційною діяльністю. Визначено особливості формування та реалізації маркетингової цінової політики, розглянуто стратегію просування товарів, типи посередників-оптовиків у системі розподілу, встановлено стандарти обслуговування споживачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС47331

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)34/49 М-26

31. Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України [Текст] : монографія / Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. - Тернопіль : ТНТУ, 2014. - 411 с.

У монографії розглянуто підходи до маркетингового інструментарію формування попиту на товари та послуги, питання стратегічного управління розвитком підприємств. Розкрито маркетингові стратегії формування попиту організації на зовнішньому ринку. Наведено методику оцінювання забезпеченості підприємств маркетинговими інтелектуальними активами. Увагу приділено питанням маркетингових інноваційних технологій. Розкрито стратегічні аспекти розвитку інноваційного маркетингу на ринку освітніх послуг. Досліджено інноваційні засоби маркетингових комунікацій та їх використання у практиці просування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777679

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)34/49 М-26

32. Марушевський, Г. Б.

Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку [Текст] : посібник / Г. Б. Марушевський ; [Проект Європейського Союзу "Додаткова підтримка М-ва екології та природних ресурсів України у впроваджені Секторальної бюджетної підтримки"]. - Київ: Центр екол. освіти та інформації, 2014. - 249 с.

Розглянуто деякі аспекти інтеграції управлінських рішень для збалансованого розвитку. Посібник орієнтований на врахування досвіду ЄС та інших міжнародних організацій щодо здійснення інтегрованої політики, зокрема щодо інтеграції екологічної політики в галузеві політики, та надання рекомендацій для формування інтегрованої політики в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58529

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У5 М-29

33. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т. / В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, Л.М. Шульгіна та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Т.1. – 504 с.

Висвітлено теоретико-методологічні засади, еволюцію, типологію, сучасні технології, національні моделі науки управління. Запропоновано сучасний підхід до вирішення виробничих і соціально-економічних проблем, вибору нових форм і методів управління під час створення цілісної, ефективної й гнучкої системи управління підприємством в умовах трансформації ринкових відносин. Поєднано теоретичні основи із запитаннями для контролю, які спрямовано на глибоке осмислення й системне засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних умінь і навичок. У кінці кожного розділу наведено термінологічний словник і список рекомендованої літератури. Посібник складається з двох томів. У другому томі розглянуто теоретичні основи дисциплін, які є актуальними для підготовки менеджерів: міжнародні економічні відносини, фінанси, гроші та кредит, менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, офісний менеджмент, адміністративний менеджмент.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355072/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 М-50

34. Менеджмент-освіта для бакалаврів [Текст] : практикум : у 2 т. / [відп. ред. О. А. Гавриш] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. Т. 1 / [В. В. Дергачова та ін.]. - 2014. - 411 с.

Систематизовано значну кількість практичних завдань, проблемних ситуацій, розрахункових задач і тестів з таких фахових дисциплін підготовки бакалаврів з менеджменту, як регіональна економіка, управління ризиками, маркетинг, економіка підприємства, стратегічне управління підприємством, державне та регіональне управління, міжнародні економічні відносини, фінанси, гроші та кредит, менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, офісний менеджмент, адміністративний менеджмент, управління інноваціями. Запропонована структура сприяє ефективному засвоєнню теоретичного матеріалу, допомагає розвивати фахові навички студентів та дає змогу перевіряти знання студентів, організовувати, за потреби, їх самостійну роботу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355635/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У.а/я М-50I

35. Негода, Анна Вікторівна.

Основи прогнозування світових ринків [Текст] : навч. посіб. / А. В. Негода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 207 с.

Розглянуто суть, види та функції прогнозування, основні економічні показники формування світового ринку. Проаналізовано історичні умови виникнення та розвитку прогнозування, стан і перспективи розвитку української школи економічного прогнозування. Описано прості (однорідні) та комплексні методи прогнозування (екстраполяції, інтерполяції, анології, генерацій ідей та ін.). Охарактеризовано інструменти прогнозування світових ринків, здійснено аналіз світового ринку за допомогою методів прогнозування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780030

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У5 Н-41

36. Нетреба, Ірина Олександрівна.

Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / І. О. Нетреба ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 142, [1] с.

Викладено теоретичні засади та практичні аспекти менеджменту підприємств, наведено ситуаційні та індивідуальні дослідницькі завдання, тести, запитання й завдання для самостійного опрацювання тем, розкрито сутність основних категорій, що використовуються в управлінській діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786101

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 Н-57

37. Нікола, Світлана Олегівна.

Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. - Одеса : ОНУ, 2015. - 131 с.

На методологічному підгрунті цивілізаційної парадигми розкрито генезис і розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності та наукове відображення цих процесів у світовій економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських і національних особливостей її наукових шкіл та напрямів. Подано загальну характеристику розвитку господарств провідних країн Західної Європи та США в кінці XIX - на початку XX ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 794758

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У03 Н-63

38. Організація та методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / [І. К. Дрозд та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. К. Дрозд. - Київ : Сова, 2014. - 311 с.

Розглянуто організацію діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми та праці аудиторів. Наведено методику аудиту на основі оцінювання ризиків суттєвого викривлення. Приділено увагу аудиту установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства. Охарактеризовано процес аудиторської перевірки основних засобів та інвестицій. Розглянуто питання контролю аудитором грошових коштів з підзвітними особами. Подано інформацію про аудит запасів і незавершеного виробництва. Викладено методику проведення аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості, а також витрат і собівартості. Розглянуто етику внутрішнього аудитора. Описано організацію діяльності служби внутрішнього аудиту та виконання завдань. Надано відомості про використання роботи внутрішніх аудиторів у процесі проведення зовнішнього аудиту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789638

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У05 О-64

39. Павлов, Володимир Іванович.

Формування системи ідентифікації товарів в Україні [Текст] : монографія / Павлов Володимир Іванович, Акімова Людмила Миколаївна ; Спілка економістів України [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2013. - 177 с.

У монографії розкрито теоретичні та методологічні аспекти товарної ідентифікації. Визначено шляхи вдосконалення системи ідентифікації продукції та послуг на товарних ринках України. Викладено теоретичні положення формування та розвитку товарних ринків. Розкрито сутність та значення системи ідентифікації товарів. Досліджено сучасні тенденції розвитку товарних відносин в Україні. Проведено аналіз процесів товарної ідентифікації в системі "GS1 Україна". Подано оцінку процесів торговельного маркування та захисту інтелектуальної власності в Україні. Наведено пріоритетні напрями вдосконалення системи товарної ідентифікації. Здійснено оцінювання конкурентоспроможності бренда на товарних ринках.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773655

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)34/49 П-12

40. Податкове регулювання соціального розвитку: світовий досвід та тенденції в Україні: Монографія / Ю. Б. Іванов. О. М. Тищенко, О. В. Грачов та ін.; за заг. ред, Ю, Б. Іванова. - X,; ФОН Александрова К. М.; БД «ІНЖЕК», 2012. - 496 с.

Проведено порівняльний аналіз особливостей застосування інструментів податково­го регулювання соціальних процесів у вітчизняній та іноземній практиці. Виявлено тен­денції розвитку податкової системи України в контексті соціальних процесів, досліджено місце та роль оподаткування в реалізації програм екологічного спрямування, забезпечен­ня ефективної зайнятості населення, регулювання соціальної інфраструктури, іпотечного кредитування та регіонального розвитку. Визначено соціальні аспекти реалізації актикризової податкової політики. Розроблено науково-методичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності податкового регулювання соціального розвитку. Рекомендовано для наукових робітників, викладачів, аспірантів і студентів, а також працівників державної податкової служби, фахівців фінансово-економічних відділів під­приємств, аудиторів та податкових консультантів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 789526

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 П-44

41. Пожуєва, Тетяна Олександрівна.

Інноваційні засади до формування захищеності суб'єкта господарювання [Текст] : монографія / Т. О. Пожуєва ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 340 с.

У монографії обгрунтовано концептуальні основи впливу загроз і небезпек на функціонування підприємства, зокрема вплив тіньової економіки на формування захищеності суб'єкта господарювання та функціональний зміст сучасного рейдерства в контексті економічної захищеності. Проаналізовано різні функціональні підходи до сутності "нової економіки", визначено її особливості та роль для функціонування підприємства. Досліджено інноваційний розвиток підприємств металургії, а також здійснено комплексне оцінювання ефективності інновацій у безпеці промислового підприємства. Виконано діагностику економічної стійкості підприємств металургійної галузі в розрізі її окремих складових і обгрунтовано підходи до оцінювання рівня економічної безпеки. Показано роль антикризового управління як основи забезпечення економічної захищеності суб'єкта господарювання. З'ясовано, що важливою вимогою забезпечення економічної захищеності підприємств металургії є належне організаційно-методичне забезпечення формування механізму управління економічною безпекою підприємства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794877

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 П-46

42. Притула, Христина М.

Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір [Текст] : монографія / Христина Притула ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів : Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього, 2015. - 354 с.

У монографії досліджено сучасні теоретичні, методологічні і прикладні засади розвитку сільських територій за умов інституційних та структурних перетворень в Україні. Розкрито сутність та розуміння організації сільських територій, систематизовано нормативно-правове забезпечення їх розвитку, узагальнено підходи до їх ідентифікації та класифікації, проаналізовано стан інституційного забезпечення сільського розвитку країн - членів ЄС. Вивчено особливості розвитку сільських територій в контексті реалізації державної регіональної політики. Досліджено вплив регіональної структури економіки на забезпечення розвитку сільських територій. Обгрунтовано необхідність оцінювання потенціалу сільських територій виходячи з визначення можливих напрямів їх розвитку, зорієнтованих на забезпечення зростання якості життя сільського населення. Наведено характеристику основних системних моделей розвитку сільських територій (макромоделей, структурних балансових, когнітивних, виробничих тощо) та їх застосування для забезпечення ефективного управління сільськими територіями на різних рівнях оптимального планування, досліджено варіанти сценаріїв розвитку та розробки системи прийняття рішення тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793264

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)0 П-77

43. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації [Текст] : [колект. монографія] / [Луніна І. О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І. О. Луніної ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 295 с.

У монографії вивчено теоретико-методичні проблеми аналізу та оцінювання впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків на стан державних фінансів за умов глобалізації. Виявлено фактори, що несуть потенційну загрозу збільшенню зобов'язань держави. Показано роль зовнішніх корпоративних позик як фактора ризику для боргової стійкості держави. Запропоновано інструментарій оцінювання загроз для стабільності державних фінансів. Проаналізовано розподіл податкового навантаження на працю, капітал та кінцеве споживання в Україні з урахуванням впливу факторів глобального фінансового середовища. Обгрунтовано пропозиції щодо забезпечення національної податкової системи надійними джерелами доходів. Досліджено інструменти державної підтримки підприємств в умовах глобалізації. Визначено напрями реформування державної підтримки економіки України з урахуванням вимог COT та ЄС.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788939

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 Р-64

44. Розмарина, Альбина Леонидовна.

Финансы предприятий [Текст] : курс лекций / А. Л. Розмарина ; Центр гуманитар. образования Нац. акад. наук Украины, Христиан. гуманитар.-экон. открытый ун-т. - Одесса : Изд-во ХГЭУ, 2014. - 154 с.

Рассматриваются теоретические и практические вопросы организации финансов предприятий, финансового планирования, оценки финансового состояния предприятий и др. Отдельно исследуются особенности организации финансов предприятий разных отраслей экономики, корпоративных финансов, а также специфика финансирования природоохранной деятельности предприятий. В конце каждой темы приведены контрольные вопросы, тесты, практические задания для проверки знаний и закрепления изученного материала.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778202

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 Р-64

45. Скляренко, Олена Вікторівна.

Моделювання економічних систем у прикладах і задачах [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Скляренко, Г. М. Терещук ; Європ. ун-т. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. - 218 с.

Навчальний посібник є вступом до вивчення курсу «Моделювання економічних систем» і містить програму вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчаль­ного процесу, стислий виклад основного теоретичного матеріалу, практичні завдання, приклади розв’язання задач із моделювання систем, завдання для самостійних робіт, переліки питань для самоперевірки та до заліку. Майже весь матеріал подається на прикладах і задачах з економічним змістом із застосуванням комп’ютерного прикладного програмного забезпечення Mathcad.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793804

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У.в6 С-43

46. Слав'юк, Р. А.

Формування вартості банку [Текст] : монографія / Р. А. Слав'юк, О. В. Лук'янська. - Львів : [б. в.], 2015. - 278 с.

У монографії розкрито науково-методичні та практичні засади формування вартості банків за сучасних умов розвитку банківської системи України. Проаналізовано переваги і недоліки наявних методичних підходів до оцінювання результатів формування вартості. Побудовано факторні моделі формування вартості банків України на основі найбільш статистично значущих факторів та апробовано їх для визначення вартості банків, що перебувають на стадії підготовки для продажу. Досліджено шляхи зростання вартості банків за умов розвитку банківської системи України. Обґрунтовано концептуальні засади формування вартості банківських установ. Виокремлено стратегічний та оперативний аспекти формування вартості банків і надано пропозиції щодо підвищення вартості банків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792762

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 С-47

47. Современные угрозы безопасности компаний и банков [Текст] / [науч. ред. Когут Ю. И.]. - Київ : СІДКОН, 2014. - 90 с.

В данном пособии коллективом экспертов ООО «Консалтинговая компания «Сидкон» рассмотрены современные актуальные угрозы безопасности компаний/ банков и представлены рекомендации по построению эффективной системы безопасности, которая обеспечит защиту бизнес-структур от внешних и внутренних угроз.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782944

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 С-56

48. Спасів, Наталія Ярославівна.

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Спасів Н. Я., Орищин Т. М. ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 294 с.

Розглянуто теоретичні та практичні питання фінансового менеджменту. Розкрито основні методи, прийоми та механізми, які використовуються для ефективного управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками, капіталом, ризиками за умов посилення впливу глобалізаційних процесів на вітчизняну економіку. Важливого значення набувають нові форми підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів у ВНЗ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766474

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 С-71

49. Стрішенець, Олена Миколаївна.

Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Стрішенець, В. І. Ліщук, Л. В. Єлісєєва ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - 236 с.

Розглянуто економічну теорію як сукупність тем із політичної економії, мікро-, макро- та мезоекономіки. Особливу увагу приділено вивченню базового економічного категоріального апарату, закономірностей економічного розвитку та причинно-наслідкових зв'язків господарських процесів та явищ. Розкрито сутність та види грошових систем. Висвітлено сутність, форми й особливості міжнародної торгівлі. Досліджено міжнародну валютну систему й її еволюцію.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778069

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У018,0 С-85

50. Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб'єктів фінансового ринку [Текст] : колект. монографія / [Абакуменко О. В. та ін. ; під заг. ред. К. Ф. Ковальчука]. - Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. - 245 с.

У монографії досліджено вплив фінансових циклів на стійкість фінансових ринків. Проаналізовано стан розвитку фінансового сектору України та його вплив на реальний сектор економіки. Встановлено вплив чинників фінансового середовища на формування стратегічних та фінансових цілей. Висвітлено проблеми державного регулювання фінансового ринку України. Виявлено несистемність становлення фондового ринку. Проаналізовано стійкість клубної конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів України. Досліджено сучасний стан та перспективи розвитку ринку банківського кредитування. Вдосконалено методичні підходи до оцінювання ефективності системи управління грошовими потоками банківських установ. Висвітлено теоретичні та правові аспекти здійснення кредитних операцій. Висвітлено проблеми розвитку фінансового посередництва та недержавних пенсійних фондів. Розглянуто еволюційну модель поведінки фінансового ринку за умов трансформаційної економіки. Запропоновано модель руху фінансових потоків у контексті співвідношення реального та фінансового секторів економіки. Наведено методику оцінювання стану суб'єктів фінансового та реального секторів економіки. Висвітлено результати порівнювального аналізу державних витрат на охорону здоров'я в країнах ОЕСР. Наведено сучасні концепції управління фінансово-економічними процесами на підприємствах з використанням контролінгу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779121

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 С-91

51. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри) [Текст] : [навч. посіб.] / [уклад.] Соснін О. В., Воронкова В. Г., Постол О. Є. - Київ : Центр навч. літ., 2015. - 554 с.

Показано розвиток сучасного світу в контексті глобальної трансформації людства. Розкрито теоретико-методологічні засади міжнародних систем як основний концепт дослідження. Обґрунтовано розвиток економічних, політичних і культурних відносин міжнародних систем в контексті глобального розвитку. Висвітлено причини виникнення глобальних проблем сучасності за умов антропогенного впливу на природу, людину, суспільство. Подано інформацію про взаємовідносини людини і суспільства, людини і людини, людини та природи за умов глобального розвитку. Охарактеризовано вплив державного управління на становлення суспільства сталого розвитку за умов глобальної трансформації людства. Розглянуто місце і роль України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції міжнародних систем за умов глобального розвитку. Наведено порівняльний аналіз діяльності ЄС та Євразійського економічного Союзу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791528

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У5 С-91

52. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [Бець М. Т. та ін. ; за наук. ред. С. В. Князя] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 223 с.

Розкрито сутність фінансового менеджменту підприємства та його місце у системі управління підприємством. Розглянуто теоретичні аспекти фінансового менеджменту: цілі та принципи їх реалізації, функції та методи, управлінські рішення тощо. Увагу зосереджено на аналізі фінансового стану та оцінюванні ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Досліджено фактори, які впливають на систему фінансового менеджменту, показано особливості управління фінансовими ризиками тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58506

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 Ф-59

53. Фліссак, Костянтин А.

Економічна дипломатія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Фліссак К. А. - Тернопіль : Новий колір, 2013. - 439 с.

Розглянуто питання місця економічної дипломатії в сучасній міжнародній економіці та міжнародних економічних відносинах. Висвітлено засади її нормативного забезпечення, основні напрями реалізації економічної дипломатії Україною. Приділено увагу організації дипломатичних переговорів, технології їх проведення та протокольній складовій. Подано інформацію про економічну безпеку України та організацію діяльності економічних підрозділів дипломатичних представництв. Обґрунтовано механізми координації економічної дипломатії в Україні. Надано відомості про організацію діяльності економічних підрозділів дипломатичних представництв.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786966

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)8 Ф-72

54. Фондовий ринок [Текст] : підручник / [О. М. Мозговий та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2013. - 543 с.

Сформульовано поняття та наведено класифікацію фондового ринку, показано його роль і місце в макроекономіці. Розкрито економічну сутність і подано визначення цінних паперів , наведено їх класифікацію. Висвітлено поняття та види професійної діяльності, порядок і правила її ліцензування - допуску на фондовий ринок. Охарактеризовано діяльність з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, організації торгівлі на фондовому ринку та депозитарну діяльність на ньому. Висвітлено поняття первинного ринку цінних паперів. Розглянуто питання організації, порядку та процедури емісії цінних паперів. Розкрито поняття вторинного ринку та сутність обігу цінних паперів. Увагу приділено договірному процесу й організації процесу торгівлі цінними паперами, процедурі лістингу та делістингу цінних паперів, проведенню спекулятивних операцій з ними. Описано типи фондових індексів. Розглянуто питання капіталізації та принципи регулювання фондових ринків. Наведено методику оцінювання основних параметрів операцій із цінними паперами за методами альтернативної дохідності та капіталізації доходів. Приділено увагу страхуванню ризиків за цінними паперами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59038

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 Ф-77

55. Череп, Олександр Григорович.

Безготівкові розрахунки як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств [Текст] : монографія / О. Г. Череп, Л. А. Бехтер ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 251 с.

У монографії розглянуто теоретико-методичні засади використання безготівкових розрахунків з метою забезпечення економічної безпеки. Проаналізовано перспективи використання безготівкових розрахунків для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Удосконалено методичні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємств з використанням безготівкових розрахунків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784129

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 Ч-46

56. Череп, Алла Василівна.

Сучасний стан євроінтеграційних процесів України [Текст] : монографія / А. В. Череп, В. М. Вишняков ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. - 331 с.

У монографії досліджено економічну співпрацю України з країнами Західної Європи. Проаналізовано процес інтеграції України до ЄС. Розкрито основні напрями співпраці і шляхи інтеграції України до ЄС. Охарактеризовано сучасний стан зовнішньоторговельного обороту України з країнами ЄС. Проаналізовано динаміку розвитку зовнішньоторговельних зв'язків. Висвітлено основні шляхи інтеграційних процесів України, подано рекомендації щодо вдосконалення економічної співпраці, визначено першочергові цілі на шляху інтеграції України до ЄС.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782781

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)21/27 Ч-46

57. "Юність науки - 2013", міжнародна студентська науково-практична конференція (2013 ; Чернігів). Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Юність науки - 2013", 18-19 квітня 2013 року [Текст] / Черніг. держ. ін-т економіки і упр., Студент. наук. т-во ЧДІЕУ [та ін.] ; [редкол.: Каленюк І. С. (голова) та ін.]. - Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. - 173 с.

Вивчено розвиток фермерських господарств в Україні. Визначено роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку КНР. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України. Висвітлено економічні проблеми та перспективи охорони атмосферного повітря. Оцінено фактори впливу на прибутковість торговельних підприємств. Досліджено вплив позикового капіталу на розвиток реального сектору економіки. Охарактеризовано стан лідера в формуванні команди змін. Розглянуто особливості формування асортименту продовольчих товарів. Викладено методологічні аспекти обліку відступлення права вимоги. Наведено шляхи вдосконалення обліку та аудиту витрат у процесі реорганізації підприємств. Проаналізовано стан автомобільних доріг в м. Чернігові. Увагу приділено університетам третього віку як ефективному методу адаптації людей похилого віку. Визначено роль релігії у політичному житті України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56317

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)0 Ю-52

58. Янчев, Андрій Володимирович.

Електронне документування: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / А. В. Янчев ; Харків. держ. ун-т харчуванння та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2015. - 361 с.

У монографії увагу приділено моделюванню ефективної системи електронного документування бізнес-процесів суб'єктів господарювання в Україні та розробці на базі такої моделі інфраструктури баз даних. Поглиблено теоретичні основи облікового процесу в інформаційній економіці та соціально-економічні засади організації праці персоналу облікових служб. Досліджено діалектику розуміння документу як семантичної основи процесу документування. Запропоновано науково обгрунтовану класифікацію документів, що задовольняє вимоги системи електронного документообігу. Визначено вплив онтології віртуальної реальності на процеси документування. Запропоновано методологічні й організаційні засади процесів архівування документів за умов інформатизації суспільно-економічних відносин. Вдосконалено методичні й організаційні положення контролю якості документообігу в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Запропоновано концептуальну модель глобального документообігу в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793032

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У.в6 Я-66

59. Яцкевич, Інна Володимирівна.

Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Яцкевич І. В. ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, Навч.-наук. ін-т економіки та менеджменту. - Одеса : Бондаренко М. О., 2015. - 291 с.

Розглянуто діагностику як інструмент забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємства. Викладено теоретико-методологічні основи економічної діагностики діяльності підприємства. Розкрито сутність діагностики процесів підприємницького середовища. Наведено методи діагностики конкурентоспроможності підприємства та його продукції. Подано інформацію про оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів. Надано відомості про діагностику потенціалу підприємства та оцінювання його стану.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790927

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)29/31 Я-93

60. Яцкевич, Інна Володимирівна.

Організаційно-економічний механізм формування та розвитку альянсів підприємств зв'язку та інформатизації України [Текст] : [монографія] / Яцкевич Інна Володимирівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса : Бондаренко О. М., 2015. - 359 с.

У монографії розглянуто інтеграцію суб'єктів підприємницької діяльності в контексті різних теорій. Охарактеризовано альянс як перспективну форму інтеграції суб'єктів зазначеної діяльності. З'ясовано передумови формування та розвитку альянсу в сфері зв'язку та інформатизації України. Досліджено управління альянсом у цій сфері. Приділено увагу трансферній ціні як елементу управління взаємовідносинами між учасниками-партнерами альянсу у сфері зв'язку та інформації. Вивчено теоретико-методологічні основи соціально-економічної ефективності діяльності суб'єктів підприємництва. Проаналізовано роль соціальної відповідальності за взаємодії учасників-партнерів альянсу в такій сфері. Оцінено ефективність функціонування та розвитку альянсів підприємств зв’язку та інформації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791620

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:У9(2Ук)34/49 Я-93

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138