Традиції та звичаї українського народу: святково-обрядова культура. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них - світовідчуття та світосприймання нашого народу. У них пояснюються та обґрунтовуються взаємини між людьми, цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі.

Дуже тісно народна творчість пов'язана із звичаями, що являють собою закони, якими українці керувались щоденно.

Як і рідна мова, звичаї об'єднують людей в один народ. Того, хто забуває звичаї, карають Бог і люди, а, за українським повір'ям, у батьків, що не дотримуються звичаїв, народжуються діти, які стають вовкулаками.

Дохристиянські звичаї гармонійно переплелися з релігійними, утворивши обряди, які ми маємо на сьогодні: колись Різдво припадало на свято зимового повороту сонця, вісника врожаю та щастя, про що й співається у колядках. У них переплелися мотиви хліборобські, військові, казково-фантастичні, весільні та біблійно-релігійні.

 Обряди охоплюють все життя людини від народження до смерті (пологи, запросини баби-повитухи, відвідини новонародженого та породіллі, хрестини, дівування, заручини, весілля, поховання); всі сфери людської діяльності та сільського господарства (заклик весни, веснянки, перша борозна, зажинки, жнива, обжинки, Спас).

Сімейне життя традиційно супроводжувалось різноманітними обрядами та ритуалами, які в образно-символічній формі визначали певні етапи життя та розвитку, а весілля являло собою справжню народну драму, до якої включались ігрові дії, танці, співи, музика. Народження дитини завжди було визначною подією в житті родини, адже за народним уявленням "хата з дітьми - базар, а без них цвинтар". Вагітну жінку не можна було лаяти та ображати. їй слід було якомога довше приховувати вагітність, щоб ніхто не знав і не врік, щоб не тяжко було родити. Аби дитина була здоровою, до першої купелі лили свячену воду. Дівчаткам додавали меду, молока та квітів, щоб були гарними, а хлопчикам - дев'ясилу, щоб росли здоровими та дужими.

Новонароджену, а особливо хвору чи кволу дитину, треба було якнайшвидше охрестити. У церковному обряді хрещення на перший план виступають хрещені батьки, ролі яких надавали особливого значення. Вони шанувалися як близькі родичі і були для хрещеника другими батьками, бо мали за обов'язок опікуватися дитиною, брати участь у її вихованні, допомагати у скрутну хвилину. Хресні мали бути хрещеними та перебувати у церковному шлюбі.

Після хрещення до хати сходились родичі та сусіди. Не можна було приходити з порожніми руками.

Говорячи про сімейні звичаї українців, слід згадати про приймац-тво, яке було традиційним явищем сімейних відносин та полягало у переході чоловіка до батьків дружини, якщо в цьому була необхідність. За приймаків також вважались посиновлені сироти.

Досить довго на Україні побутував звичай побратимства (посе-стринства) - духовного споріднення та взаємодопомоги. Цей звичай сягає корінням чи не скіфських часів. Зазвичай браталися у присутності односельців. Побратимами найчастіше були люди одинокі. Цей обряд забезпечував допомогу в скрутну годину і прирівнював побратимів до кровних родичів.

 Багатющий скарб звичаїв нашого народу ми отримали в спадок і мусимо зберегти його та, нічого не втративши, передати нашим дітям, щоб не перервався зв'язок поколінь, щоб зберегти генетичну пам'ять нашого народу.

1. Антонова Євдокія Іванівна.

На весілля з рушниками [Текст] : традиції і сучасність / Є. І. Антонова. - Донецьк : Донбас, 2011. - 120, [24] с.

У цій книзі автор розповідає про традиції та звичаї українського народу в минулому та сьогоденні. Описує весілля як найурочистіше свято в житті людини та події, пов’язані з ним. Висвітлює роль рушника не тільки як неодмінного атрибуту весільного обряду, а й як життєвого символу України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52050

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 А-72

2. Білан Майя Сергіївна.

Український стрій [Текст] : навч. посіб. для вищих і серед. навч. закл. / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук ; Інститут народознавства НАН України, Львівська академія мистецтв. Науково-дослідний центр. - Л. : Фенікс, 2000. - 328 с.

На обширному джерельному і фактологічному матеріалі представлено шлях формування і побутування українського традиційного строю від найдавніших часів до XX ст. Розглянуто комплекси строїв усіх етнографічних регіонів України та зв'язок строю із духовним життям народу. Додано короткий словник народної одягової термінології та список літератури про одіж.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 24269

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Б-61

3. Борисенко В. К.

Весільні звичаї та обряди на Україні: Історико-етнографічне дослідження / АН УРСР. Ін-т мистецтвознав­ства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського; відп. ред. М. М. Пазяк.— К. : Наук, думка, 1988.—192 с.: іл.

У монографії досліджуються весільні звичаї та обряди на Україні. Розглядається структура обряду, визначаються типи весілля в різних етнографічних регіонах, приділяється увага вивченню символіки й атрибутики народного традиційного обря­ду, проблемі творчого використання прогресивних традицій у сучасному сімейному святі.

Для етнографів, істориків, мовознавців, студентів гуманітарних факультетів, практиків-виконавців радянських обрядів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 490592

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Б-82

4. Борисенко Валентина Кирилівна.

Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково- обрядової культури українців [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. К. Борисенко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Унісерв, 2000. - 190 с.

У навчально-методичному посібнику “Традиції та життєдіяльність етносу” пропонуються зразки традиційної святково-обрядової культури українців, показані процеси трансформації народних звичаїв святкування та спонтанного відродження окремих елементів свят наприкінці XX сторіччя і водночас тенденції до втрати дуже важливих для життєдіяльності етносу компонентів етнокультури.

Посібник розрахований на широке коло читачів, студентів, учнів, викладачів гуманітарних і природничих вузів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 601195

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Б-82

5. Боряк Олена Олександрівна.

Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним [Текст] / Олена Боряк ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : [б. в.], 2009. - 397 с.

Монографію присвячено унікальній постаті в історії української і традиційної культури — бабі-повитусі, яка протягом віків залишалась єдиною помічницею жінки-породіллі під час пологів. Цей завжди втаємничений акт початку життя супроводжувався певними молитвами, формулами - побажаннями, замовляннями, обрядовими діями із залученням цілої низки ритуальних предметів та символів. Повитуха, яка сповна володіла усім цим комплексом знань, розглядається автором з точки зору ії статусу як “ритуального спеціаліста”.

Для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, викладачів, студентів гуманітарних і медичних факультетів, широкого кола читачів, яких цікавить історія повсякденності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 49388

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Б-84

6. Боряк Олена Олександрівна.

Україна: етнокультурна мозаїка [Текст] / О. О. Боряк ; голов. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2006. - 328 с.

В етнокультурних нарисах, присвячених традиційному буттю пересічного українця ХІХ – першої половини ХХ ст., йдеться про свята й будні, звичаї та обряди, повір‘я і символіку та багато що інше. Разом зі свідченнями очевидців, узагальненнями дослідників та маловідомим ілюстративним матеріалом із архівів та малярських майстерень усе це складає своєрідну мозаїчну панораму народного світосприйняття.

Для всіх, хто цікавиться українською минувшиною.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 27355

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Б-84

7. Босий Олександр Георгійович.

Міф, символ, орнамент [Текст] : історія, символіка та композиція укр. орнаментики : [метод. посіб.] / Олександр Босий ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Нац. музей архіт. та побуту України. - Вінниця : Данилюк В. Г., 2011. - 119 с.

Серед головних галузей українського пластичного мистецтва орнамент - найменш розроблена як у теоретичному мистецтвознавчому плані, так і в практичному дидак­тичному. У представленому посібнику зроблена спроба реконструювати та узагальни­ти у стислій формі певні українські історичні та мистецтвознавчі студії. А візуальний матеріал має стати гарним орієнтиром і опорою для творчих пошуків молодих майстрів у складному світі знаково-символічної мови українського орнаментального мистецтва, а також допоможе всім любителям творчості заглибитися у живу і поетичну атмосфе­ру народного рукомесництва, у якій творилась і продовжує творитися нині самобутня українська культура.

Зібраний матеріал може бути використаний викладачами вищих, середніх та дошкільних навчальних закладів, які викладають дисципліни образотворчого циклу, у ролі окремої програми для різноманітних гуртків, спецкурсів та факультативів, а та­кож для роботи народних майстрів декоративно-прикладного мистецтва та всіх, хто цікавиться українським мистецтвом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 760752

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Б-85

8. Волицька Ірина Василівна.
Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця XIX - початку XX ст. / Ірина Василівна Волицька, Інститут народознавства НАН України
. – Київ : Наукова думка, 1992 . – 138 с.

У монографії досліджуються театральні елементи у календарній та родинно-побутовій обрядовості українців Карпат кінця XIX — початку XX ст. Відзначаються основні види народно-драматичної творчості, аналізуються їх естетичні, образно-художні особливості. Народно-драматична творчість українців Карпат простежується у контексті загальноукраїнсь­кої традиції.

Для етнографів, фольклористів, театрознавців, викладачів та студентів гуманітарних вузів, всіх, хто цікавиться українською народною культурою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 548189

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 В-70

9. Воропай Олекса

Звичаї нашого народу [Текст] : етнограф. нарис / О. Воропай. - Мюнхен : Українське видавництво, 1958 .

Т. 1. - 1958. - 448 с.

Як готувалися до Свят-вечора і як зустрічали Різдво Христове, як гуляли Масляну і як поводилися у Великий піст, як святкували Великдень і які розваги припадали на Івана Купала — про це йдеться у виданні, яке знайомить з багатим і різноманітним світом народних звичаїв, за якими жили українці з давних-давен до нашого часу. Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-прадідів, не втратили свого значення й сьогодні. Збагачені кращими зразками народної творчості — обрядовими піснями, віршами, легендами, — вони є найдорожчою скарбницею духовної культури українского народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: А122910/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 В-75I

10. Воропай Олекса

Звичаї нашого народу [Текст] : етнограф. нарис / О. Воропай. - Мюнхен : Українське видавництво, 1958 .

Т. 2. - 1966. - 442 с.

Як готувалися до Свят-вечора і як зустрічали Різдво Христове, як гуляли Масляну і як поводилися у Великий піст, як святкували Великдень і які розваги припадали на Івана Купала — про це йдеться у виданні, яке знайомить з багатим і різноманітним світом народних звичаїв, за якими жили українці з давних-давен до нашого часу. Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-прадідів, не втратили свого значення й сьогодні. Збагачені кращими зразками народної творчості — обрядовими піснями, віршами, легендами, — вони є найдорожчою скарбницею духовної культури українского народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: А122910/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 В-75II

11. Воропай Олекса Іванович (1913-1989).

Звичаї нашого народу [Текст] : нар.-календар. звичаї, укр. нар. одяг : етногр. нарис / Олекса Воропай ; худож. оформ. Інни Бородаєвої. - К. : Пульсари, 2012. - 630 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 606-614.

Звичаї нашого народу - фундаментальна праця Олекси Воропая, підсумок його самовідданої багатолітньої пошукової роботи, яка охоплює річний календарно-обрядовий цикл життєдіяльності українців та традиції народного одягу. Видання розраховане на всіх, кому дороге минуле нашого народу, його правдиві корені.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54229

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 В-75

12. Горєлов Микола Євгенович.

Українська етнічна нація [Текст] / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський. - К. : Еко-продакшн, 2012. - 174, [16] с.

Автори цієї книги, у продовження своїх попередніх досліджень, розглядають цікаву і ще не до кінця вирішену проблему формування сучасної української нації, акцентуючи увагу не на політичній, а на етнічній складовій, відслідковуючи шлях попередників сучасних українців від XIX ст. до сьогодення.

Для усіх, хто цікавиться історичним розвитком України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 759973

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Г-68

13. Грушевський Марко Федорович.

Дитина у звичаях і віруваннях українського народу [Текст] / М. Ф. Грушевський ; упоряд. і авт. післям. Я. Левчук. - К. : Либідь, 2006. - 256 с.

Праця українського етнографа, громадського діяча, єпископа УАПЦ Марка Грушевського (1865 – 1938) є “пребагатою збіркою матеріалу про дітей в українському селі” (І. Франко). Подано і проілюстровано дослідження про дитячі іграшки і забави. Авторський текст доповнюють коментарі на полях відомих педагогів, психологів, медиків, письменників.

Книжка зацікавить не лише фахівців – етнографів, фольклористів, педагогів, медиків, а й батьків, широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 27356

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Г-91

14. Золота книга українських традицій та звичаїв/Авт.-ук- -80 лад. І. Скрипник - Донецк: ТОВ «Агентство Мультипресс», 2011- 288 с.

У книжці розглядаються українські народні традиції, пісен­ний фольклор, релігійні свята, прикмети, побут і сімейні стосун­ки.

Приділено увагу декоративно-ужитковому мистецтву, а також поширеним в народному середовищі обрядам, в тому числі пов'я­заним з народженням дитини. Окремий розділ присвячено тра­диційним стравам української кухні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 739557

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 З-80

15. Катернога Мусій Тимофійович.

Українська криниця [Текст] / М. Т. Катернога. - К. : Техніка, 2006. - 132 с.: іл. - (Народні джерела). - Бібліогр.: с. 130-132.

Книжка знайомить із джерелом питної води - загадково-чарівною криницею, прославленою в народних піснях, казках, переказах. Розповідає про благородну працю народних кри­ничних майстрів-будівничих, містить поради, як за допомо­гою технічних знарядь власноруч влаштувати шахтову чи трубчасто-бурову криницю на присадибній ділянці. Ілюстрована кресленнями та малюнками найбільш характерних криниць.

Для широкого загалу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 265040

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-29

16. Качкан В. А.     

Українське народознавство в іменах: У 2 ч. Ч. 1: Навч. посібник/За ред. А. 3. Москаленка; Передм. А. Г. Погрібного.— К. : Либідь, 1994.— 336 с

У навчальному посібнику відтворюється життєвий і творчий шлях декількох десятків видатних постатей української духовної культури. Серед невідомих і малознаних імен — письменники, публіцисти, історики, фольклористи, етнографи, просвітницькі та культурно-громадські діячі і. Крип’якевич, Б. Стебельський, Є. Чикаленко, І. Огієнко, Ю. Целевич, О. Огоновський і багато інших. Чимало імен нашої минувшини автор уперше повертає зі спецархівів до читачів, аби вони мали змогу прилучитися до не­вичерпного джерела української духовності.

Для студентів гуманітарних факультетів університетів і пе­дагогічних інститутів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 339504/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-30I

17. Качкан В. А.

Українське народознавство в іменах: У 2 ч. Ч. 2. Навч. посібник.— К.: Либідь, 1995.— 288 с., іл.

До цієї книги автор залучає маловідомі або й зовсім незнані імена письменників, учених, суспільно-громадських і просвітниць­ких діячів, які своєю самовідданою працею й безмежною любов’ю до Батьківщини прислужилися рідному народові у формуванні його самосвідомості,— Олександра Грушевського, Кирила Студинського, Миколу Голубця, Володимира Левицького, Федора Вовка, Олену К,исілевську, Михайла Пачовського, Євгена Маланюка та багатьох інших. Навчальний посібник написаний на основі архів­них джерел та малодоступних матеріалів.

Для студентів гуманітарних факультетів університетів і педа­гогічних інститутів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 339504/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-30II

18. Килимник С.

Український рік у народних звичаях в історичному освітленні [Текст] / С. Килимник. - Львів. : «Кобзар», 1993 .

Т. 1: Зимовий цикл (т.1). 1994. - 134 с.

Унікальна енциклопедична праця видатного дослідника української етнографії та етнології із зарубіжжя дає можливість кожному заглянути в далекі віки назад і тим самим реалізувати знаменне сократівське «Пізнай самого себе», відчути себе нацією, що з правіків належить до могутньої і прекрасної у своїх барвах європейської цивілізації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 339530/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-39I

19. Килимник, С.

Український рік у народних звичаях в історичному освітленні [Текст] / С. Килимник. - К. : Обереги, 1994 .

Кн. 2, Т. 3, Т. 4 : Весняний цикл(т.3). Літній цикл (т.4). - К. : [б.в.], 1994. - 524 с.

Унікальна енциклопедична праця видатного дослідника української етнографії та етнології із зарубіжжя дає можливість кожному заглянути в далекі віки назад і тим самим реалізувати знаменне сократівське «Пізнай самого себе», відчути себе нацією, що з правіків належить до могутньої і прекрасної у своїх барвах європейської цивілізації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 339788/2.3-4

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-39 II.3-4

20. Климець Юрій Дмитрович
Купальська обрядовість на Україні.
: Монографія / Ю. Д. Климець . – Київ : Наукова думка, 1990 . – 144 с.

У монографії висвітлюються генезис, функції та структурні компоненти купальського свята на Україні. Розглядаються локальні варіанти купальської обрядовості, основні закономірності святкування дня літнього сонцестояння на Україні в контексті купальської обрядовості слов'янського світу, зокрема східнослов'янських народів. Для етнографів, істориків, фольклористів, усіх, хто цікавиться культурою і побутом українського народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 523013

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-49

21. Ковальчук О. В.

Українське народознавство. Книга для вчителя.— К. Освіта, 1992.— 176 с.

У книжці досліджуються основні питання українськог народознавства: походження традицій та обрядів, значенні народної символіки в ужитковому мистецтві, описуютьсі прийоми народної медицини та система передбачення погоди, подаються цікаві матеріали з народної демонології використовуються фольклорні тексти.

Для вчителів, лекторів, керівників гуртків та широкого кола читачів.  

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 548809

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-56

22. Козяр Світлана.

Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон [Текст] / С. Козяр ; Поділ. від-ня Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Обл. учбово-метод. центр культури Поділля. - Хмельницький : [б.в.], 2000. - 72 с.

У збірці фольклориста, наукового співробітника Подільського відділення ім. М.Т.Рильського НАН України Світлани Козяр висвітлюється перебіг весільного та похоронного обрядів на Поділлі. Значною мірою розкривається суть, символіка весільних атрибутів та обрядодій, наводяться локальні пісенні зразки. Сторінки книги, що висвітлюють естетичні ідеали, світобачення подолян, яскраву своєрідність весільної та похоронної обрядовості, часто відкривають факти забуті або маловідомі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 605198

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-59

23. Колесса Філарет Михайлович.

Історія української етнографії [Текст] / Ф. Колесса ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2005. - 366 с.

Праця академіка Ф. М. Колесси присвячена історії етнографії та фольклористики. Робота не була опублікована за життя автора і зберігалася в єдиному примірнику в Національних архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. Т. М. Рильського НАН України. Проте праця не втратила своєї актуальності і донині. Вона є не лише унікальним джерелом для науковців з історії української етнографії, а й буде цікавою для широкого загалу вчених- гуманітаріїв.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 51886

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-60

24. Корінь безсмертної України і українського народу [Текст] / упоряд. В. Паїк. - Львів : Червона калина, 1995. - 240 с.

Науково-популярна книга Володимири Паїка «Корінь безсмертної України і українського народу» поведе читача, у глибини тисячоліть на пошуки праукраїнського історичного коріння. Від палеоліту до Хрещення України, від легендарної Великої Сколотії до Київської Руси-України переживемо разом із автором захоплюючу мандрівку слідами наших пращурів. Велика Скуф і Шумер, держави гетитів і гіксосів, Троя, Іран, Індія, Кріт... гети, гуни, візиготи, роксолани, алани, анти – такі незбагненні (на перший погляд) історичні екскурси Володимира Паїка.

Автор, укладаючи матеріал книги, використав 120 закордонних наукових джерел, десятки праць українських істориків...

Пропонуємо книгу широкому загалу, який цікавиться історією українського народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 562302

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-66

25. Косміна Оксана Юліївна

Традиційне вбрання українців [Текст] = Traditional Ukrainian Clothing / О. Ю. Косміна. - К. : Балтія-Друк, 2008 .

Т. 1 : Лісостеп. Степ. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 160 с.

Це перше видання, що розкриває поетичний образ українських строїв лісостепового регіону в усьому їх варіативному розмаїтті. Український національний одяг є яскравим, візуально фіксованим проявом самобутності нашої культури і становить один з найбільш рухомих її видів. Сучасному читачеві буде цікаво дізнатися, що носили наші бабусі й дідусі, яких канонів краси вони дотримувалися. Ілюстративна добірка видання представлятиме традиційні комплекси, деталі вбрання та аксесуари автентичного одягу Лісостепу з приватних і музейних колекцій України. Книга містить інформацію історико-етнографічного та краєзнавчого характеру; зокрема, особливу увагу зосереджено на художніх особливостях і символічному наповненні елементів народного строю. Текст видання супроводжує словничок термінів, що відображають реалії народного побуту початку ХХ ст., широко вживані свого часу, проте сьогодні, на жаль, відомі лише вузькому колу фахівців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 350879/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-71 I

26. Косміна Оксана Юліївна

Традиційне вбрання українців [Текст] = Traditional Ukrainian Clothing / Оксана Косміна. - К. : Балтія-Друк, 2008 .

Т. 2 : Полісся. Карпати = Polissia. Carpathians. - [201-?]. - 158 с.

Строкате вбрання бойків, лемків, гуцулів, буковинців, закарпатців та поліщуків ще до початку ХХ століття зберігало архаїчні риси. Завдяки унікальним зйомкам автентичного вбрання, зробленим у 22 музеях України та приватних колекціях, читач вперше матиме змогу детально ознайомитись з елементами народних строїв, головними уборами, взуттям, прикрасами, аксесуарами, оцінити колористику вбрання та багатство декору.
Книга містить інформацію історико-етнографічного та краєзнавчого характеру; зокрема, особливу увагу зосереджено на художніх особливостях і символічному наповненні елементів народного строю. Текст видання супроводжує Словник термінів, що пояснюють реалії народного побуту початку ХХ ст., широко вживані свого часу, проте сьогодні, на жаль, відомі лише вузькому колу фахівців.

Книга українською мовою, проте містить розгорнуте резюме англійською, що дозволяє розширити читацьку аудиторію і залучили до ознайомлення з вітчизняною культурою широке коло іноземних читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 350879/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-71 II

27. Кравець О.М.

Сімейний побут і звичаї українського народу: /Київ: «Наукова думка», 1966.-167 с.

Книга висвітлює основні моменти розвитку родинного побуту українського народу, починаю­чи з середини XIX ст., зокрема виникнення й утвердження соціалістичних відносин, щільно по­в'язаних з формуванням робітничої сім'ї.

Значна увага в ній приділяється соціологіч­ному аналізу радянської сім'ї, її структури, взає­мовідносин між її членами в умовах колективної праці й організації громадського побутового обслуговування, становищу жінки та вихованню молодого покоління.

Чимало місця відведено кращим народним сімейно-побутовим традиціям, звичаям та обря­дам, їх використанню в наш час, зокрема для утворення радянської святковості, боротьби з ре­лігійними пережитками і становленню морально- етичних якостей і духовної культури будівників комуністичного суспільства.

Поряд з цим в книзі порушено ряд актуаль­них питань про подолання нездорових явищ у побуті, що заважають зміцненню радянської сім'ї.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 175674

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-77

28. Круковська Володимира Іванівна.

Андріївські вечорниці [Текст] / В. І. Круковська. - Л. : Євросвіт, 2001. - 52 с

Книга знайомить з традиціями святкувань Святого Андрія, своєрідністю Андріївських вечорниць, пов’язаних з народними повір’ями та звичаями. Написана народною мовою, що завжди виділялася віршованою формою, довільними зворо­тами викладу тексту.

Для учителів шкіл, батьків, дітей та усіх, хто цікавиться звичаями християнських святкувань та народними традиціями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 614937

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-84

29. Культура і побут населення України [Текст] : навч. посіб. для вузів / В. І. Наулко (кер.) та ін. ; [голов. ред. С. В. Головко]. - Вид. 2-е, допов. та переробл. - К. : Либідь, 1993. – 288.

Перше видання цієї книжки (1991 р.) стало водночас і першим знайомством читача з оригінальним систематизованим посібником з українського народознавства. У другому, доповненому і переробленому виданні з урахуванням новітніх даних подано огляд основних етапів етнічної історії України, розвитку різноманітних сфер матеріальної та духовної культури її населення, містяться відомості про українську діаспору та її культурні надбання.
Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією та етнографією рідного краю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 554432

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-90

30. Курочкін Олександр.

Українські новорічні обряди: "Коза" і "Маланка" [Текст] : (З історії народних масок) / О. Курочкін. - Опішне : Українське народознавство, 1995. - 377 с.

В монографії за етнографічними та фольклорними джерелами реконструюється архаїчний сценарій новорічних обрядів українців, досліджується їх генеза, структура, просторова й часова динаміка. Через традицію народної маски, яка постає в різних іпостасях — сакрально-магічної речі, художнього символу, святкового реквізиту, обрядового персонажу, автор заглиблюється в давні пласти світоглядних уявлень українців. Порушуються проблеми співвідносин в обрядах язичницьких і християнських уявлень, тотожности східнослов'янського рядження і західноєвропейського карнавалу, особливостей побутування народних масок в умовах сьогодення. Видання багато ілюстроване фотографіями, оригінальними малюнками, реконструкціями. Книга є першою в серії «Укра'нські етнологічні студії», що її започатковують Полтавське обласне управління к льтури та Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішном . Для етнографів, фольклористів, істориків, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться культурою України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 564781

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-93

31. Кушнір В. Г.

Нариси традиційної культури українців Одещини (Миколаївський район) [Текст] / Кушнір В. Г., Петрова Н. О., Поломарьов В. М. ; Упр. освіти і науки Одес. обл. держ. адмін. [та ін.]. - О. : СМИЛ, 2010. - 359, [32] с. : фотогр.

На сторінках видання узагальнено етнографічний матеріал, який репрезентує традиційну культуру українців Миколаївського району Одеської області. Аналізуються особливості житлобудування і облаштування побуту, висвітлюються звичаї і календарні обряди, одяг, народна кулінарія і ремесла, вірування.

Книга рекомендується етнографам та історикам, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Cо 30161

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 К-96

32. Лаврук Марія Миколаївна.

Гуцули Українських Карпат [Текст] : етнографічне дослідження / М. М. Лаврук ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. - 286с.,

У монографії розкрито концептуальні засади та запропоновано методику етнографічних досліджень - комплексного географічного вивчення етнічних спільнот. Уперше розглянуто гуцулів - самобутню етнографічну групу (субетнос) українців, разом з територією їх проживання, як єдиний соціальний етнографічний комплекс - етнографічний район, цілісність якого забезпечуються геопросторовими та генетичними чинниками, історією розвитку, культурними зв'язками. Висвітлено основні (трудову, екістичну, репродуктивну, споживчу) види життєдіяльності гуцулів у другій половині ХХ ст., а також особливості їх трансформації під впливом суспільних змін. Проаналізовано основні проблеми збереження самобутності гуцульського краю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: 27120

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 1)Л-13

33. Лозко Галина Сергіївна.

Етнологія України [Текст] : філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Г. С. Лозко. - К. : АртЕк, 2001. - 303 с.

Через різні історичні та політичні умови в Україні феномен етносу залишається маловивченим. Сьогодні, коли Україна будує свою вільну державу, нас не може задовольнити іноземна теоретична база в розв`язанні проблем етносу та нації, яка перебуває під сильним впливом глобальних світових тенденцій.

У цій праці розглядаються теоретичні засади української етнології на широкому тлі історичних та духовно-культурних процесів, що відбувалися на території України, починаючи з VI тис. до н.ч.

Автор осмислює проблеми етнології України, залучаючи в поле зору найновіші досягнення вітчизняної філософської думки, історичної та релігієзнавчої науки останнього десятиліття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 622845

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Л-72

34. Лозко Галина Сергіївна.

Українське народознавство [Текст] / Г. С. Лозко. - Вид. 3-тє, доп. та перероб. - К. : АртЕк, 2006. - 472 с.

Це третє, оновлене і доповнене видання книжки відомого етнолога, кандидата філософських наук Галини Лозко "Українське народознавство", що вперше побачила світ у 1995 р. і стала популярною серед учителів, учнів та студентів України.

Автор не тільки значно розширила коло народознавчих проблем, але і доповнила книгу новими фактичними даними (зокрема розділи про походження українського народу, міфологію, пантеон слов'янських Богів, державну символіку, додано відомості про цілющі рослини і священних тварин тощо). Відтворено давній календар наших Пращурів "Коло Свароже", зроблено докладний аналіз Велесової Книги, яка нині вивчається у курсі шкільної програми з літератури. Видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також великим списком наукових джерел.

Книга буде цікавою для всіх, хто любить і шанує рідну минувшину та дбає про майбутнє збереження нашого етносу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693480

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 1)Л-72

35. Макарчук Степан Арсентійович.

Етнічна історія України [Текст] : навч. посібник / С. А. Макарчук. - К. : Знання, 2008. - 471 с.

У посібнику узагальнено відомості з етнографічних, археологічних і різновидових писемних джерел, а також найважливіші історіографічні концепції, що розкривають питання етногенезу й етнокультурної історії українського народу. Розглянуто виступання і тяглість у часі характеристичних компонентів української мови в писемних пам'ятках, звичаєво-обрядовий супровід народного побуту, місце християнської віри у житті людей, етнодемографічні процеси від доби Київської Русі до сучасності.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, широкого кола читачів, які цікавляться історією українського народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 699269

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 1)М-15

36. Матвеева Наталия.

Солнцеворот: праздники, обычаи, предания [Текст] : церковно-народный месяцеслов / Н. Матвеева. - К. : Укр. Центр духовной культуры, 1995. - 240 с.

Эта книга - своеобразная энциклопедия народных и цер­ковных праздников, обычаев и преданий не только разных ве­ков, но и разных территорий восточных славян.

В яркой, образной и доступной форме, прекрасным языком автор раскрывает историю, содержание и особенности их ста­новления

Несомненное достоинство книги в том,  что повествование ведется на основе глубокого обобщения громадного эмпириче­ского материала, в тесном взаимопереплетении обшей истории народа, его духовной и материальной культуры, этнографии и фольклора.

Особую значимость книге придает широкое привлечение ав­тором большого материала из литературно-художественной классики и народного творчества.

Несомненно, книга будет полезной не только учителям и учащимся, преподавателям и студентам, деятелям науки и культуры, служителям церкви, писателям и журна­листам. Ее с неиссякаемым интересом и огромной пользой для себя прочтут все, кто хочет приобщиться к истокам духовной культуры своего народа, кто желает ее возрождения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 565568

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 М-33

37. Николаева Т.А.

Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье.:/Монография/: "Наукова думка", Киев, 1988 г. – 246 с.

В монографии освещается развитие традиционной украинской народной одежды конца 19 - начала 20 ст. В основу исследования положен ретроспективный фактологический анализ с выходом на перспективу развития лучших традиций народной одежды.
Для этнографов, историков, искусствоведов, художников, преподавателей и студентов соответствущих специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 25507

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Н-63

38. Ніколаєва Тамара О..

Український костюм. Надія на ренесанс [Текст] / Т. О. Ніколаєва ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Рильського. - К. : Дніпро, 2005. - 320 с.

Книга «Український костюм» — перше в Україні систематизоване видання, в якому на матеріалі історико-художніх реконструкцій простежується процес формування високохудожніх комплексів національного костюма українців, взаємодії на різних етапах з культурами інших народів.

У праці використана значна кількість джерел з археології, іконографії, етнографії, образотворчого мистецтва, що дозволило наочно розкрити історичну та художню цілісність українського костюма, його значення для національної та світової культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 26903

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Н-63

39. Пономарьов А. П.

Українська етнографія: Курс лекцій.— К.: Либідь 1994.— 320 с.: іл.

Пропонований курс українського народознавства визначається широким тематичним розмаїттям. Окрім традиційних проблем походження, чисельності та розселення українців, їхнього громад­ського й сімейного життя та ін., висвітлюються такі актуальні пи­тання, як національна ідея та національна самосвідомість, націо­нальний характер та національна символіка, етнічні стереотипи народний етикет тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться українською історією та етнографією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 558471

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 П-56

40. Скуратівський В. Т.

Дідух: Свята українського народу / В. Т. Скуратівський. – К. : Освіта, 1995. – 272 с.

Пропоноване видання – найбільш повне зібрання календарних свят українського народу. Автор, відомий письменник та етнографіст, щедро ділиться з читачем своїм знанням духовної культури нашого народу, його обрядовості, традицій, фольклору, що сягають тисячоліть. Висока моральність предків, взаємодопомога, і головне, високопоетичний культ пращурів, шанування свого родоводу – все це гідне наслідування нинішніми поколіннями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 30279

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 С-46

41. Скуратівський, В. Т.  

Покуть [Текст] : [пам'яті батька В. Скуратівського - Тимофія Яковича - присвячена ця книга] / Василь Скуратівський ; [худ. А. М. Буртовий ; ред. М. Ф. Совенко]. – К. : Довіра, 1992. – 234 с.

У кожного з нас, очевидно, є місця, з якими так чи так пов'язане духовне самоочищення. В тяжкі години розпачу й розчарувань для мене було чи не єдиним порятунком, коли випадала нагода перевідати рідну отцівську хату. За тоталітарного режиму тільки тут відчував себе людиною, міг вільно думати й висловлюватися, не остерігаючись електронних слухавок та довговухих викажчиків. Як сказав свого часу Великий Кобзар, лише в рідній хаті і правда, і воля, хоч нерідко й сюди проникали підступні щупальці "блюстителів порядку".

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 542913

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 С-46

42. Скуратівський Василь Тимофійович

Святвечір [Текст] : нариси-дослідж. : у 2 кн. / Василь Скуратівський. - К. : Перлина, 1994. - (Українська пізнавальна бібліотека "Земляни". Серія "Українці"). -

Кн. 1. - 1994. - 288 с

До книжки входить понад сто грунтовних описів свят та обрядів. вони сповна розкривають духовний світ українців, їхгній Божий дар творити його добрим, щедрим, щирим, милосердним, співчутливим, гостинним. Оповіді автора написані образною мовою, пересипані піснями, прислівями, приказками. розрахована на якнайширше коло читачів, прислужиться й тим, хто опановує предмет "Народознавство".

Шифр зберігання книги у НБУВ: В339750/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 С-46 I

43. Скуратівський Василь Тимофійович

Святвечір [Текст] : нариси-дослідж. : у 2 кн. / Василь Скуратівський. - К. : Перлина, 1994. - (Українська пізнавальна бібліотека "Земляни". Серія "Українці"). -

Кн. 2. - 1994. - 192 с.

До книжки входить понад сто грунтовних описів свят та обрядів. вони сповна розкривають духовний світ українців, їхгній Божий дар творити його добрим, щедрим, щирим, милосердним, співчутливим, гостинним. Оповіді автора написані образною мовою, пересипані піснями, прислівями, приказками. розрахована на якнайширше коло читачів, прислужиться й тим, хто опановує предмет "Народознавство".

Шифр зберігання книги у НБУВ: В339750/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 С-46 II

44. Сосенко Ксенофонт.

Різдво-Коляда і Щедрий Вечір: Культуролог, оповідь.— К.: Укр. письмешшк, 1994.— 286 с.

Ця книга, написана видатним вченим-етнографом і церковним дія­чем Ксенофонтом Сосенком, видана вперше у Львові 1928 року і відтоді більше не перевидавалась. Матеріал, яким оперує автор, від­криваючи праглибини українського народознавства, викликає нині особливий інтерес у читачів нової, вільної України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 558847

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 С-66

45. Стражний Олександр Сергійович.

Український менталітет: ілюзії, міфи, реальність [Текст] / О. С. Стражний. - К. : Книга, 2008. - 368 с.

Ця книга незвичайна через те, що вона розширює мажі традиційного, прямо скажемо - шаблонного уявлення про світовідчуття українців, по-своєму відповідає на запитання - хто такий українець, чим мешканці України відрізняються від європейців і росіян, які карти в колоді української ментальності козирні, а які биті.

Прочитавши цю книжку, ви по-іншому дивитиметеся на людей, розумітимете логіку їхніх вчинків. Оригінальна систематизація матеріалу, "фірмовий" стиль автора та позитивний заряд, який несе ця книжка, роблять її унікальною.      

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 708168

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 С-83

46. Струманський Василь Петрович.

Народознавство Поділля [Текст] : хрестоматія / В. П. Струманський. - Хмельницький : Поділля, 1995. - 448 с.

В книзі у відповідності до Програми факультативного курсу «Етнографія і фольклор України» для загальноосвітніх шкіл підіб­рано та систематизовано літературні і документальні ілюстрації до народознавчого матеріалу про Поділля. Подаються історичні до­відки про етнічний склад подільського краю, головні напрямки гос­подарської діяльності на Поділлі; про традиційні регіональні ре­месла і промисли, особливості народної архітектури, одягу; про місцевий фольклор тощо.

Цей навчальний посібник розрахований на учнів та вчителів за­гальноосвітніх шкіл Хмельницької області, може іакож бути вико­ристаний широким загалом для самоосвіти з питань народознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 563468

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 С-87

47. Традиції та звичаї українців [Текст] : [в 2 т.]. - К. : Гнозіс, 2007 - 2010.

Т. 1 : Зима / авт.-упоряд. І. Ю. Квасниця. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 408 с.: іл.

У хронологічному порядку прописано близько 29 свят українців церковного та хліборобського року: християнська історія свята; народні традиції та звичаї цього свята; старовинні записи обрядів; сучасні сценарії обрядових дійств для постановки і виконання у родинах, дитячих садках, школах; тексти українських народних та обрядових пісень з нотами.  Матері знайдуть вірші, оповідання та казки для своєї малечі, створені народом та автором книги.  Молоді господині відкриють для себе таємницю рецептів старовинних обрядових страв.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350549/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 Т-5 Т-65 I

48. Українська душа. – К., «Феникс», 1992. – 128 с.

Книжка становить собою збірку оригінальних досліджень української ментальності - специфічного світобачення нашого народу, яке значною мірою впливає на його "вибір" власної історичної долі. Подаються чотири статті відомих учених української діаспори - "Українська емоційність" Євгена Онацького, "Світовідчування українця" Олександра Кульчицького, "Родина і душа народу" Богдана Цимбалістого, "Душа і пісня" Миколи Шлемкевича, - а також короткий бібліографічний огляд до теми Володимира Дорошенка. Цим працям передує вступна стаття Вікторії Храмової "До проблеми української ментальності", в якій критично розглядаються вміщені дослідження та обгрунтовується актуальність даної проблематики, особливо у зв'язку з процесами суспільно-політичного життя сучасної України.

Для філософів, істориків, етнографів, культурологів та всіх зацікавлених українознавством.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 256003

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 У-45

49. Украинцы [Текст] / РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, НАН Украины, Ин-т полит. и этнонац. исслед., Междунар. науч. братство укр. антропологов, этнографов и демографов ; отв. ред. Н. С. Полищук, А. П. Пономарев. - М. : Наука, 2000. - 535 с.

Украинцы - третья книга серии “Народы и культуры”, выпускаемой Институтом этнологии и антропологии РАН. В ней с позиций современной науки рассматриваются проблема происхожде­ния украинцев, их этническая история, антропологический облик, формирование украинского языка. Значительное внимание уделено вопросам расселения украинцев в мире на протяжении по­следних 200 лет. Как и в других работах серии, в монографии освещаются особенности традици­онной хозяйственной деятельности украинцев, ремесла и промыслы, поселения и жилища, пища и одежда. Раскрываются характерные черты семейного быта украинцев, нормативные отношения, календарные обычаи и обряды, народные верования и знания, декоративно-прикладное искусст­во. Хронологические рамки работы - преимущественно Х1Х-ХХ вв.

Для специалистов в области этнологии, истории и других гуманитарных наук и всех интересу­ющихся историей и культурой украинцев.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 35869

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 У-45

50. Українознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.І. Обушного. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 672 с.

Висвітлюються основні проблеми українознавства як науки та навчальної дис­ципліни. В історичній ретроспективі розкриваються основні етапи етногенезу українців, їхня участь у культуро-, державо- та націєтворчих процесах, визнача­ється місце і роль українознавства у сучасному глобалізованому світі.

Організаційно й методично адаптований до навчальної програми "Україно­знавство" для студентів вищих навчальних закладів. Вивчення курсу дає змогу студентам глибше з’ясувати сутність наукових розробок з українознавства, здій­снених у дослідженнях співробітників Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та українознавчих інституцій в Україні й зарубіжжі як із навчальною метою, так і у власному науковому пошуку.

Для викладачів, студентів, аспірантів, наукових працівників, а також широке коло читачів, які цікавляться українознавчою проблематикою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 50786

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 У-45

51. Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В. Борисенко. — К.: Либідь, 2007. - 400 с.

У посібнику аналізуються теоретичні проблеми української етнології, пов’я­зані з етногенезом українців, формуванням регіональної специфіки тощо. З нових позицій висвітлюється історія розвитку етнологічної науки. Традиційна культура українців — житло, одяг, харчування, звичаї, обряди, вірування — роз­глядаються з урахуванням сучасних соціально-економічних змін.

Для студентів, викладачів, науковців, а також усіх, хто цікавиться історією та етнологією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 43345

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 1)У-45

52. Український modus vestiendi - спосіб зодягання : Монографія / В.М. Піскун, А.В. Ціпко, Т.Л. Шептицька та ін.; за ред. М.І. Обуш- ного. - К.: Видавничий центр "Київський університет", 2008. - 272 с.

Показано історичні форми культурного вираження українців через їхнє вбран­ня. У розлогому часовому контексті подано особливості творення українцями світу вбрання з його знаково-символічною системою й окремішнім естетичним бачен­ням. Український досвід естетизації культурного явища вбрання так само є дієвим і тепер. Новітні дизайн-розробки з елементами етніки є надто показовими щодо чинності й життєздатності етнокультури в сучасних глобалізаційних процесах.

Для науковців, фахівців і тих, хто цікавиться історією власної культури та тво­рить її сьогодні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 713067

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 У-45

53. Українці. Іст.-етнографічна монографія. У 3-х т. Т. 2 / НАН України. ІМФЕ ім. М. Рильського; Наук. ред. Г. Скрипник. — К.: ІМФЕ, 2005. - 256 с.

У другому томі історико-етнографічної монографії «Українці» висвіт­люється питання становлення та розвитку української етнокультури, роз­криваються особливості традиційної системи господарювання та культури життєзабезпечення. Праця знайомить читача з народними промислами та ремеслами, транспортними засобами, поселенням та житлом, одягом і тра­диційною системою харчування.

Хронологічні межі роботи — XIX —XX ст. Книга розрахована на фахівців-етнологів, істориків, фольклористів, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться українською народною культурою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В349233/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 У-45 II

54. Українці [Текст] : історико- етнографічна монографія: У 2 кн. / Л. Артюх [та ін.] ; ред. А. Пономарьов ; Міжнародне наукове братство українських антропологів, етнографів і демографів, Полтавська обласна держ. адміністрація. - Опішне : Українське Народознавство, 1999 .

Кн. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 527 с.

Колективна монографія у двох книгах порушує проблеми української прадавнини, етнiчної iсторiї та розселення в світі українцiв; розповiдає про галузі господарства, громадський побут, традиції дошлюбного спілкування, шлюбні звичаї, весільну обрядовість (1-ша книга); висвітлює особливості народного житла, традицiйного одягу, народного харчування, етнічної символіки, народного мистецтва, фольклору; подає вiдомостi про народні знання та вірування, календарні звичаї і обряди, народний етикет, храмове мистецтво (2-га книга).

Для всiх, хто не байдужий до історико-культурної спадщини рідного народу, прагне глибше пізнати особливості традиційно-побутової культури українців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: С10084/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 У-45 I

55. Українці [Текст] : історико- етнографічна монографія: У 2 кн. / Л. Артюх [та ін.] ; ред. А. Пономарьов ; Міжнародне наукове братство українських антропологів, етнографів і демографів, Полтавська обласна держ. адміністрація. - Опішне : Українське Народознавство, 1999 .

Кн. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 541 с.

Колективна монографія у двох книгах порушує проблеми української прадавнини, етнiчної iсторiї та розселення в світі українцiв; розповiдає про галузі господарства, громадський побут, традиції дошлюбного спілкування, шлюбні звичаї, весільну обрядовість (1-ша книга); висвітлює особливості народного житла, традицiйного одягу, народного харчування, етнічної символіки, народного мистецтва, фольклору; подає вiдомостi про народні знання та вірування, календарні звичаї і обряди, народний етикет, храмове мистецтво (2-га книга).

Для всiх, хто не байдужий до історико-культурної спадщини рідного народу, прагне глибше пізнати особливості традиційно-побутової культури українців

Шифр зберігання книги у НБУВ: С10084/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т-5 У-45 II

56. Українське Різдво на Мараморощині / упоряд. Бевка О. – К.: Етнос, 2008. - 384 с.

У збірнику подано фольклорні твори українського населення Мараморощини (Румунія), зокрема колядки, віншування, побажання – архаїчний та усталений вид народної творчості, яка ще побутує в марамороському етноареалі, де живуть українці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 703998

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6  У-45

57. Федас Йосип юхимович

Український народний вертеп (у дослідженнях XIX - XX ст.) / Йосип Юхимович Федас, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1987 . – 184 с.

У монографії розглянуто історію вивчення україн­ського вертепу як явища народної культури й одного з видів фольклорного театру. Особливу увагу приді­лено висвітленню його походження та історичного розвитку. На основі аналізу текстів вистав, численних праць російських, українських і білоруських фолькло­ристів, театрознавців, музикознавців, літературознав­ців, етнографів аргументовано спростовується кон­цепція церковного, передусім католицького, по­ходження українського народного вертепу.

Для фольклористів, етнографів, викладачів і сту­дентів філологічних факультетів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 465187

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 Ф-32

58. Черепанова Світлана Олександрівна.

Родовід- духовний діалог поколінь [Текст] : метод. рекомендації для студ. вищих закладів освіти / С. О. Черепанова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Львів : Каменяр, 1998. - 150 с.

У виданні висвітлюються методичні аспекти дослідження Родоводу: родинна обрядовість, традиції ім’янаречення, народне харчування, народне мистецтво, наслідування родинної професії, освіти; використовуються документи генеалогічного характеру, методи збору інформації та аналізу (процедура філософської рефлексії).

Дослідження здійснюються за умов планового перебігу навчально-виховного процесу, викладання «Історії української - культури», «Української та зарубіжної культури» у вищих закладах освіти різних рівнів акредитації. Представлено програми культурологічних читань, фрагменти родинних літописів, підготовлені студентами.

Для студентів, викладачів культурологічних дисциплін, фахівців у галузі національного виховання, народознавства, педагогіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 584270

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 Ч-46

59. Шкода М. Н..

Традиції і свята українського народу [Текст] / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2007. - 384 с.

У нашого народу є таке повіря : той, хто зрікся батьківського звичаю, карається ганьбою та забуттям. Сьогодні, в епоху; роз­будови національноїдержави, украй ваікливо відновити історичну пам’ять, повернути українців до тих святих начал, що є наріжним каменем національне! свідомості. Повернення давніх традицій і впровадження традицій новітніх — один зі шляхів державного поступу.

Книжка розповідає про календарні ввята України: державні, церковні, професійні та родииці. Безліч цікавих фактів, захоп­лива манера розповіді роблять виданвисцравжнім подарунком для всіх шанувальників вітчизняної культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 691289

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 Ш-67

60. Яківчук Авксентій Федорович.

З роси і з води [Текст] : оповіді про народні традиційні свята / А. Ф. Яківчук. - Чернівці : Місто, 2003. - 172 с.

Книга «З роси і з води» — це оповіді про традиційні свята і звичаї, які виникли в глибині тисячоліть і прикрашають життя й побут українців ще й сьогодні. Пропоновані матеріали друкувалися в буковинській пресі в роки після проголошення незалежності України, коли стало можливим відродження національних традицій. Основну увагу зосереджено на виховний зміст, як у духовному, національному, так і в естетичному аспектах, а також на елементи оспівування святковості у творах українських письменників та на народні прогностично-передбачувальні тенденції.

Матеріали цієї книги стануть у пригоді працівникам освіти, культури і всім, хто цікавиться народною культурою взагалі

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 664854

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 Я-45

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138