«Психологія»: виставка нових надходжень Універсального підсобного фонду

1. Актуальные политико-правовые и социально-психологические исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, перспективы [Текст] : междунар. коллектив. моногр. : [в 2 т.] / под ред. акад. Веретенникова В. И. [и др.] ; Макеев. экон.-гуманитар. ин-т, Фак. права и психологии [и др.]. - Донецк : Донбасс, 2013 .Т. 1 / [Айзермен Р. и др. ; отв. ред.-сост. В. Е. Лунев]. - 2013. - 603 с.

В монографии приведены результаты актуальных политико-правовых исследований. Освещены фундаментальные и прикладные проблемы общей психологии, истории психологии, психологии труда, инженерной психологии. Проведены междисциплинарные исследования фундаментальных категорий психологии. Рассмотрены актуальные проблемы педагогической и возрастной психологии, медицинской и специальной психологии, общей педагогики, истории педагогики, теории и методики профессионального образования. Внимание уделено проблемам юридической психологии, философской антропологии, философии культуры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354841/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю91 А-43I

2. Балахтар, Валентина Візіторівна.

Психологія і педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Балахтар ; Буков. держ. фін. акад. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 155 с.

Розглянуто предмет та функції психології та педагогіки. Розкрито психічні властивості особистості. Увагу приділено психології особистості й індивідуальності, психології управління та менеджменту. Визначено складові детермінанти вчинку та його класифікацію, основні категорії дидактики та сучасні її тлумачення. Розкрито зміст освіти, форми та методи навчання в вищій школі. Показано шляхи та засоби духовного формування особистості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757489

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 Б-20

3. Баришполець, Олексій Трохимович.

Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації [Текст] : монографія / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс, 2013. - 646, [1] с.

У монографії досліджено феномен брехні в його різних виявах: як соціального явища, методу масової та міжособової комунікації, різновиду соціальної інформації. Теоретично осмислено соціальні функції істини, правди та брехні, розглянуто їх вияви у практиці людського буття. Узагальнено типи брехні та її носіїв, а також вікові, професійні та інші особливості брехні. З'ясовано соціальні та соціально-психологічні детермінанти зазначеного феномену. Проаналізовано в ретроспективі поширеність брехні в часі та просторі та проілюстровано зразками літературних творів і фольклору народів світу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776652

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 Б-24

4. Білецька, Тетяна Вікторівна.

Політична психологія [Текст] : навч. посіб. / Білецька Т. В. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2014. - 231 с.

Розглянуто предмет політичної психології та показано її зв'язок з іншими науками. Наведено психологічне визначення влади та класифікацію її видів. Охарактеризовано сприйняття політичної влади масовою свідомістю. Висвітлено соціально-психологічні аспекти політичної участі та поведінки. Подано інформацію про маніпулятивні виборчі психотехнології та методи протидії їм. Приділено увагу політичному лідерству як психологічному феномену.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778612

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 Б-61

5. Виховання духовності особистості [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Боришевський М. Й. та ін.] ; заг. ред. М. Й. Боришевського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 103 с.

Подано загальну характеристику феномену духовності, коротку інформацію про стан наукової розробки проблеми, а також розглянуто соціально-психологічні, психолого-педагогічні й інші чинники й умови, які можуть сприяти вихованню та самовихованню духовності в учнів підліткового та раннього юнацького віку.  Розкрито специфіку естетичних ціннісних орієнтацій та їх впливу на становлення духовності дитини. Увагу приділено з'ясуванню ролі сімейно-родинного виховання у становленні духовності дитини, про важливе значення у цьому змісту та спрямованості ціннісних орієнтацій сім'ї, родини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775340

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 В-54

6. Воронова, Валентина Іванівна.

Психологія спорту [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. І. Воронова. - К. : Олімпійська література, 2007. - 298 с.

Проаналізовано науково-методичні першоджерела радянської та пострадянської науки з питань психології спорту з 1970-х рр. Викладено інформацію про сутність і напрями реалізації форм психологічного забезпечення підготовки спортсменів. Особливу увагу приділено формам, що найбільш затребувані серед тренерів-практиків, зокрема, психологічній діагностиці та регуляції. Описано види психологічної підготовки у спорті, розглянуто питання здійснення психологічного відбору, контролю та моделювання у даній сфері. Вивчено особливості функціонування спортивних груп і команд, показано роль тренера в організації ефективної життєдіяльності спортивної команди. Наведено словник термінів з даного питання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692830

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 В-75

7. Гуцало, Емілія Ун-Сунівна.

Педагогічна психологія. Практикум [Текст] : [навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Емілія Гуцало ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Александрова М. В., 2013. - 202 с.

Викладено основний зміст педагогічної психології як окремого розділу вузівської дисципліни "Психологія". Запропоновано апробовані форми навчальної роботи під час практичних занять та організації самостійної роботи студентів, які сприяють успішному засвоєнню інформації, формуванню практичних навичок та умінь, розвивають пізнавальні інтереси, стимулюють дослідницьку діяльність, мотивацію професійного самовдосконалення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА759462

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 Г-97

8. Дерев'янко, Світлана Петрівна.

Когнітивна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Дерев'янко. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2012. - 183 с.

Висвітлено об'єкт, предмет, методологічні принципи, категоріально-понятійний апарат і основні етапи розвитку когнітивної психології. Розглянуто вітчизняні та зарубіжні теорії цієї галузі психологічної науки. Розкрито зміст таких основних когнітивних процесів, як відчуття, сприймання, увага, пам'ять, мислення, уява, уявлення, мовлення. Розкрито взаємозв'язок між когнітивною і емоційною сферами особистості. Надано психологічну характеристику таких когнітивних стилів, як полезалежність, категоріальна широта, толерантність до нереалістичного досвіду, імпульсивність, рефлексивність, когнітивна складність. Увагу приділено питанням емоційної регуляції когнітивних процесів, зокрема, факторам впливу емоцій на пізнавальні, сенсорно-перцептивні процеси та процеси мислення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755246

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 Д-36

9. Дистанційне навчання: психологічні засади [Текст] : монографія / [М. Л. Смульсон та ін.] ; за ред. М. Л. Смульсон ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс, 2012. - 239 с.

У монографії викладено концепцію проектування ефективних розвивальних середовищ дистанційного навчання за умов використання континууму сучасних телекомунікаційних технології. Приділено основну увагу концептуальним засадам та технології проектування дистанційного курсу навчання психологічних компетенцій життєвої успішності. Проведено експериментальні дослідження в дистанційних середовищах. Досліджено критерії психологічної комфортності дистанційного навчання. Аргументовано увагу, що проведене дослідження сприятиме вдосконаленню системи дистанційного навчання в країні, а також процесу оволодіння психологічними компетенціями успішності у дистанційному форматі, оновленню змісту психологічних дисциплін у ВНЗ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762255

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю94 Д-48

10. Еколого-психологічне забезпечення якості життя [Текст] : наук.-метод. рек. / [Ю. М. Швалб та ін. ; за ред. Ю. М. Швалба] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 97 с.

Висвітлюються теоретико-методологічні засади й емпірико-прикладні методи дослідження і впливу на якість життя людини. Рекомендації розраховані на дослідників у галузі екологічної та соціальної психології, викладачів і студентів психологічних факультетів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775349

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 Е-45

11. Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства [Текст] : колект. моногр. / [Ю. М. Швалб та ін.] ; за наук. ред. Ю. М. Швалба ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 207 с.

Викладено теоретико-методологічні засади дослідження якості життя. Розглянуто цінності як орієнтири у визначенні якості життя людини. Проаналізовано вплив факторів середовища на суб'єктивну оцінку якості життя. Подано екопсихологічні характеристики педагогічної взаємодії й їх вплив на особистісний розвиток учнів. Наведено екопсихологічні аспекти формування молодіжної інфраструктури та покращання якості життя молоді в Україні. Досліджено ставлення особистості до свого фізичного розвитку та здоров'я як чинник оцінки нею якості життя. Висвітлено психологічні особливості якості життя віктимної особистості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775347

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 Е-45

12. Ємельяненко, Лариса Михайлівна.

Управління конфліктами [Текст] : підручник / Л. М. Ємельяненко, О. В. Сімоходська ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 339 с.

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управління конфліктами. Значну увагу приділено процедурному розгляду системи управління конфліктами в організації через процеси діагностики конфлікту та корегування поведінки його учасників. Досліджено прогнозування розвитку конфліктів, управління стресами в конфліктній ситуації. Наведено можливість безконфліктного спілкування в процесі проведення професійних переговорів і нарад, безконфліктної взаємодії сторін у дискусіях і суперечках та у процесі інновацій. Особливу увагу приділено розгляду психології особистості в конфлікті.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС54034

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 Є-60

13. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / [Бойправ М. Д. та ін.] ; за ред.: О. П. Щотки, О. П. Пісоцького, О. І. Нещерет ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012 . Т. 1. - 2012. - 298 с.

Запропонований посібник укладений відповідно до чинної програми з курсу “Загальна психологія” і містить навчально-методичні матеріали, які допоможуть студентам засвоїти базові поняття психологічної науки та оптимізують їх підготовку до практичних та лабораторних занять. Матеріали посібника допоможуть викладачам в організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Посібник адресований студентам, викладачам, учителям і психологам-практикам, а також широкому колу спеціалістів, які цікавляться проблемами психології.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В353911/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 З-14I

14. Засади когнітивної психології спілкування [Текст] : монографія / [В. П. Казміренко та ін.] ; за наук. ред. д-ра психол. наук, проф. В. П. Казміренка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс, 2013. - 389 с.

У монографії висвітлено проблеми ефективної організації рефлексивних процесів у креативному проектуванні розвитку організованих спільнот, розроблення ефективних комунікацій та мотиваційних передумов взаєморозуміння різних суб'єктів. Розкрито соціально-психологічні засади технологій впливу, методів організації спілкування суб'єктів діяльності в конфліктогенних і кризових ситуаціях. Когнітивну складову спілкування розглянуто як різноманітність динамічних та феноменологічних умов перебігу процесів розуміння і взаєморозуміння під час взаємодії в ході вирішення завдань спільної діяльності та розгортання творчого пошуку. Доведено, що упровадження напрацювань сприятиме оптимізації конфліктологічної практики, а численні розробки можуть бути використані в практичній підготовці фахівців, які стикаються у своїй діяльності з проблемами активізації процесу взаєморозуміння, пошуку механізмів соціальної злагоди.

Шифр зберігання книги у НБУВ: А776317

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 З-36

15. Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці [Текст] : монографія / [Г. О. Балл та ін.] ; за ред. Г. О. Балла ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс, 2012. - 205 с.

У монографії проаналізовано у різних вимірах категорію особистості, одну з центральних у людинознавстві й, зокрема, у психології - академічній і практичній. Показано доцільність прагнення досягти більш цілісного, інтегративного тлумачення вказаної категорії, що має сприяти її ефективному використанню у наукових дослідженнях та у різних сферах соціальної практики. Розглянуто досвід вітчизняних і зарубіжних фахівців в напрямі інтегративних тенденцій у концепціях особистості. Викладено сучасні аспекти психологічного аналізу особистості: комунікативний вимір у персонології, єдність статичного та динамічного аспектів творчого мислення особи тощо. На підставі побудови теоретичних основ інтегративно-особистісного підходу в психології: екзистенційний вимір особистості, особистість, як індивідуальний модус культури як інтегративна якість особи тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762257

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю93 І-73

16. Історико-психологічна реконструкція психологічної думки в етнокультурному просторі України [Текст] : монографія / [В. Т. Куєвда та ін.] ; за ред. В. Т. Куєвди, В. В. Турбан ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс, 2012. - 257 с.

У монографії визначено закономірності становлення психологічної думки в Україні. Досліджено функціональну спрямованість етнокультурних домінант та іх рефлексію в українській психологічній думці. Розглянуто в широкому соціокультурному та етнопсихологічному контексті передумови становлення і процес розвитку психологічної науки в Україні. Досліджено в історичному аспекті психологічна спадщина Г. С. Сковороди через призму діалогічності української культури та формування концептуальних засад психології особистості у вітчизняній думці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Здійснено історико-психологічну реконструкцію особливостей переживання людиною довготривалої депривації, становлення морально-ціннісної сфери та засадничі принципи реконструкції етнопсихогенези українського народу. Розглянуто становлення феномену героїки в українській етнокультурній свідомості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762256

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю91 І-90

17. Карпенко, Євген Володимирович.

Самоактуалізація і адаптація: від конфронтації до кооперації [Текст] : монографія / Євген Карпенко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. - 271 с.

У монографії узагальнено теоретико-методологічні засади дослідження процесів самоактуалізації і адаптації особистості. Обгрунтовано ієрархічну суб'єктивно-ціннісну модель життєздійснення особистості в адаптивно-захисному й актуалізаційно-копінговому модусах. Проаналізовано дані порівняльного емпіричного дослідження взаємозв'язку процесів самоактуалізації й адаптації особистості. Розкрито логіку трансформації захисних механізмів у копінг-стратегії як чинники творчої адаптації й самоактуалізації особистості в контексті позитивної психотерапії. Висвітлено екзистенційно-феноменологічні засоби гармонізації режимів адаптації і самоактуалізації особистості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780826

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 К-26

18. Клопота, Євгеній Анатолійович.

Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору [Текст] : монографія / Є. А. Клопота ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 407 с.

У монографії вивчено психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору. Проаналізовано теоретико-методологічні та практично-методичні питання адаптаційного потенціалу та взаємодії особистості з глибокими порушеннями зору в соціумі, проблеми інклюзивної освіти, працевлаштування, сімейного виховання та психологічного супроводу таких осіб. Наведено результати теоретико-експериментальних досліджень щодо психологічних особливостей інтеграції в суспільство незрячих і слабкозорих людей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785824

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю94 К-50

19. Колісник, Олексій Петрович.

Духовний саморозвиток української нації [Текст] : монографія / Олексій Колісник ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 310 с.

У монографії з урахуванням авторської психологічної системи духовного саморозвитку особистості та спільноти проаналізовано соціально- та історико-психологічний хід духовного саморозвитку української нації. Вказано на етнічну та національну ідентичність як джерело її духовного самовизначення та саморозвитку, досліджено причини вікових страждань українства. Увагу приділено проблемам переходу українського етносу в духовно вищий стан - націю. Зазначено, що саме недосформованість такої уявної спільноти, як українська нація, є причиною колишніх і нинішніх негараздів українців. Зауважено, що консолідована українська нація як уявна духовна спільнота здатна стати самоефективною.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754488

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 К-60

20. Куєвда, Володимир.

Психологічні ретроспекції української етнокультурної моделі [Текст] : монографія / Володимир Куєва, Тетяна Ковтунович ; за ред. М.-Л. А. Чепи ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 103 с.

Розкрито психологічну природу об'єктивації генези української етнокультурної моделі та формування етносвідомості, що виявляється передусім у неусвідомленому процесі інтериоризації міфологічних, архаїчних за своєю природою артефактів культури, складної системи символів як знакових композицій, систем, набуття людиною сукупності етнічних ознак у вигляді мови, догматів віри та вірувань з відповідними стандартами поведінки. Розроблено концепцію моделі етнопсихологічних чинників формування національного потенціалу особистості українців, представлено психологічні механізми успадкування та творення української етнокультурної моделі, підвалинних основ образу світу, етнокультурної психічної реальності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: А775346

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 К-88

21. Леко, Богдан Аркадійович.

Медіація [Текст] : підручник / Богдан Леко, Галина Чуйко. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 462 с.

Розкрито поняття про конфлікт, його види, розвиток, управління конфліктом та його соціальну структуру. Висвітлено історію та сучасність медіації. Визначено роль посередника у переговорах. Розглянуто психологічні фактори, які погіршують медіаційний процес. Проведено оцінку ефективності посередницької діяльності. Наведено принципи, переваги та недоліки медіації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758048

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7  Л-43

22. Маслюк, Андрій Миколайович.

Переживання людиною довготривалої фізіологічної депривації (на матеріалах голодоморів в Україні) [Текст] : монографія / Андрій Маслюк. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2011. - 178 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження проблеми переживань, наведено детальну характеристику феномену переживання. Проаналізовано структуру травмувальних чинників голодоморів, розкрито механізм відображення у свідомості людини наслідків травматизації голодом у міжпоколінних зв'язках як необмежених у часі негативних переживань, що об'єктивуються в трагічних образах, успадкованих сучасною людиною через складні механізми сімейних та етнокультурних впливів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753445

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 М-31

23. Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості [Текст] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. З. Г. Кісарчук. - К. : [б. в.], 2013. - 139 с.

В методичних рекомендаціях висвітлюються результати дослідження ролі соціокультурного контексту у розвитку теорії і практики психотерапевтичної допомоги. Схарактеризовано феномен соціокультурних чинників, що зумовлюють ту чи іншу поведінку людини як представника певного соціуму. Визначено соціокультурні чинники, які проявляються у вітчизняному психотерапевтичному просторі, позначаючись як на теоретичних, так і практичних його аспектах: вітчизняна філософсько-психологічна традиція, християнські традиції і цінності, екзистенційні та етичні цінності, сімейний контекст особистості, особливості народної театральної культури тощо. Описано особливості врахування даних чинників в теорії і практиці психотерапевтичної допомоги. Методичні рекомендації адресовано фахівцям у галузі консультативної психології та психотерапії — як науковцям, так і практикам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, а також іншим фахівцям, що розробляють проблеми консультування та психотерапії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775343

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю94 М-54

24. Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів [Текст] : монографія / [В. В. Андрієвська та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 139 с.

У монографії зреалізовано дискурсний підхід до аналізу та класифікації видів мовлення в діяльності професійного психолога й опрацьовано методологічні засади побудови інтегральної моделі його мовно-мовленнєвої компетентності. На основі емпіричних досліджень проаналізовано специфіку наукового дискурсу (писемна наукова творчість, усний науковий дискурс, дискурс емпірико-дослідницької діяльності), дискурсу практичної діяльності психологів, що практикують з різними категоріями клієнтів, особливості психолого-педагогічного, консультативного та терапевтичного дискурсу, своєрідність дискурсу психолога в його роботі у віртуальному просторі. Розглянуто дискурсно-аналітичний підхід до інтерпретації внутрішнього світу особистості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775353

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю93 М-74

25. Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу [Текст] : [монографія] / [Іванченко С. І. та ін.] ; за ред. П. Д. Фролова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс, 2013. - 309 с.

У монографії викладено погляди соціальних психологів на модернізаційні процеси, аналіз існуючих теорій модернізації, моделей інноваційних процесів, особливостей сприймання різноманітних інновацій. Значну увагу приділено питанням психотехнологічного супроводу освітніх і суспільних реформ. Описано інтегровану систему технологій, що мають на меті творення максимально об'єктивного, неупередженого та багатогранного (різнобічного) образу реформ. Зокрема, розкрито сутність технологій збагачення громадської думки, соціального нетворкінгу, рефлексивного управління, акціональні методи (дослідження дією, надання повноважень, розвиток спроможності) тощо. Висвітлено результати емпіричних досліджень сприймання модернізаційних процесів в освіті та суспільстві, а також проблеми формування їх позитивного образу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776359

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 М-74

26. Москаленко, Валентина Володимирівна.

Соціалізація особистості [Текст] : монографія / В. В. Москаленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Фенікс, 2013. - 537, [1] с.

Розглянуто теоретико-методологічні та методичні аспекти соціалізації особистості. Проаналізовано окремі моделі соціалізації, розглянуто детермінацію процесу соціалізації особистості соціальною матрицею суспільства. Досліджено закономірності процесів типізації й індивідуалізації особистості. Розглянуто також соціалізацію в онтогенетичному ракурсі. Розглянуто соціальний ідеал як детермінант процесу соціалізації особистості. Висвітлено особливості формування уявлень про гроші у дітей. Проведено дослідження особливостей гендерних образів у сприйманні підлітків. Розкрито особливості структурних компонентів політичної соціалізації особистості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776070

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 М-82

27. Мунтян, Виктор Степанович.

Прикладные аспекты психологии деятельности человека в экстремальных условиях и ситуациях [Текст] : монография / В. С. Мунтян. - Харьков : Право, 2014. - 244, [1] с.

В монографии обобщен материал, освещающий вопросы психологии деятельности человека в обычных и экстремальных условиях, влияния стресса, наследственных факторов и среды обитания на его поведение. Изложены основные методики психофизического тренинга, формирования психологической устойчивости и стратегии преодоления чувства страха, а также психологические аспекты тактической подготовки и стратегии соревновательной деятельности на примере занятий единоборствами. Впервые представлена теория деструктивной мотивации. Рассмотрены вопросы индивидуализации и моделирования процесса подготовки, соревновательной (практической) деятельности, формирования положительной мотивации к обучению и самосовершенствованию.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782432

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю94 М-90

28. М'ясоїд, Петро Андрійович

Курс загальної психології [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т.] / П. А. М'ясоїд . - К. : Алерта, 2011 - 2013. - ISBN 978-617-566-014-0 (багатотомне вид.). Т. 2. - 2013. - 757 с.

Курс подається через систему понять і категорій, яка охоплює становлен­ня, функціонування, будову, феноменологію психічних явищ. Відтворюється історія і логіка набування психологічних знань, виокремлюються внески у цей процес психологів-теоретиків, висвітлюються здобутки психологічної науки. Психологічне пізнання характеризується як невпинний рух людської думки у її намаганнях збагнути природу і сутність психічного. Утверджується розуміння психології як фундаментальної науки світоглядного значення, що продовжує одвічно триваючу практику людського самопізнання. Матеріал викладається у шести модулях, що об’єднують 20 тем. Кожна тема включає перелік питань для контролю, самоконтролю та роздумів над прочитаним, а також бібліографію, покликану розширити межі учбової ді­яльності студентів. Забезпечений іменним та предметним (Система понять і категорій психо­логії") покажчиками, що наводяться у 2-му томі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В352712/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 М-99II

29. Наказна, Ірина Михайлівна.

Основи клінічної психології та патопсихології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Наказна ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. - 306 с.

Розглянуто предмет, теоретичні засади та методологічні проблеми клінічної психології. Розкрито медико-психолого-філософські аспекти норми та патології, здоров’я та хвороби. Викладено знання про предмет і прикладне значення патопсихології, принципи, методи та структуру патопсихологічного дослідження. Охарактеризовано порушення психічної діяльності. Описано розлади патернів функціонування. Увагу приділено питанням загальної та спеціальної клінічної психології. Наведено загальні положення та поняття психосоматики, теоретичні концепції походження психосоматичних розладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770708

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 Н-21

30. Плахтій, Петро Данилович.

Фізіологія та психологія праці [Текст] : курс лекцій / П. Д. Плахтій, А. М. Савчук. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 351 с.

Навчальний посібник з фізіології та психології праці написаний у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання. Він включає в себе курс лекцій, варіанти модульної контрольної роботи, питання для екзаменаційних випробувань, індивідуальні науково-дослідні завдання. Для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779715

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 П-37

31. Прыгунов, Павел Яковлевич.

Психологическое обеспечение специальных операций. Оперативное внедрение [Текст] : учеб. пособие для практ. психологов и оператив. сотрудников правоохран. органов, рук. коммер. служб безопасности / П. Я. Прыгунов ; Global organisation of allied leadership, Academy of open society security. - Изд. 2-е. - К. : Липкан Е. С. [изд.], 2012. - 185 с.

В учебном пособии рассматриваются вопросы психологического обеспечения специальных операций, осуществляемых правоохранительными органами Украины. Впервые в данном пособии представлен практикум по ролевому поведению сотрудников правоохранительных органов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС53702

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 П-85

32. Психологічна діагностика обдарованості [Текст] : монографія / [Р. О. Семенова та ін.] ; за ред. Р. О. Семенової ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс, 2012. - 171 с.

У монографії розглянуто результати теоретико-емпіричних досліджень присвячених методологічним основам психодіагностики обдарованості  на різних етапах онтогенезу. Розкрито зміст і структуру психодіагностичного обстеження залежно від віку та типу обдарованості. Емпірично досліджено діагностичні можливості методів ідентифікації обдарованих: діагностичні можливості методу оцінювання проявів обдарованості, стабільність її проявів як діагностичний показник тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762260

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю98 П-86

33. Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях [Текст] : монографія / [В. О. Моляко та ін.] ; за ред. В. О. Моляко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс, 2012. - 209 с.

У монографії вперше проблему творчої перцептивної діяльності, що здійснюється на різних вікових рівнях за умов засвоєння нової інформації, представленої у різних формах і модальностях. Представлено відомі теорії та концепції на основі яких ведеться пошук нових, а також оригінальні теоретико-методологічні та експериментальні вектори дослідницької орієнтації в актуальній та складній сфері сучасного інформаційного Вавілона. Досліджено психологічні аспекти проблеми сприйняття в контексті теорії творчості. Розглянуто психологічні особливості творчого сприймання старшокласниками літературних текстів і нової технічної інформації, нової візуальної, музичної та соціальної інформації. Описано сприймання старшими підлітками конфліктних ситуацій у міжособистій взаємодії. Зроблено аналіз проблеми сприйняття інформації в мережі інтернет.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762261

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю98 П-86

34. Психологічний супровід становлення суб'єкта економічної соціалізації [Текст] : метод. рек. батькам та педагогам / [І. К. Зубіашвілі та ін.] ; за ред. О. В. Лавренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 69 с.

Методичні рекомендації містять в собі вступ, тематичний план, програми тренінгів навчальної форми для дітей старшого дошкі­льного віку, підлітків, старшокласників і студентів, які сприяють розвитку особистісних рис для успішного становлення економічної суб’єктності їх учасників. Призначені для психологів, учителів, бать­ків і всіх, хто працює з учнівською молоддю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775352

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 П-86

35. Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії [Текст] : зб. наук. пр. : у 2 ч. / Нац. акад. пед наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2012. - ISBN 978-067-05-0016-8 (повне вид.). Ч. 1 : за наук. ред. В. В. Рибалки, Е. О. Помиткіна. - 2012. - 430 с.

Розкрито значення особистості у формуванні інноваційного стилю професійної діяльності. Зроблено спробу системного аналізу методологічних засад психологічних чинників ефективної педагогічної дії. Проаналізовано психолого-педагогічну взаємодію майстра виробничого навчання з учнями ПТНЗ. Розглянуто психологічні аспекти педагогічної взаємодії вчителів та учнів у процесі профорієнтаційної роботи. Обгрунтовано використання особистісного підходу до формування цілісної творчої особистості майбутнього учителя образотворчого мистецтва. Висвітлено історичний аспект психологічних чинників мовленнєвої комунікації вчителя. Встановлено роль педагогічної дії в процесі розв'язання комунікативних задач. Акцентовано на характерологічних чинниках успішності педагогічної взаємодії між учителем та учнями. Проаналізовано психологічні чинники розвитку особистості у взаємодії "учитель - учень" за педагогічною спадщиною Г. С. Сковороди. Обгрунтовано вплив педагогічної дії вчитель - учень на професійне самовизначення старшокласників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354099/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю98 П-86I

36. Психологічні чинники самодетермінаціії особистості в освітньому просторі [Текст] : монографія / [С. Д. Максименко та ін.] ; за ред. акад. НАПН України Максименка С. Д. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 399 с.

Досліджено актуальну проблему психології самодетермінації особистості, проаналізовано ряд теоретичних гіпотез, що конструюють складові частини загальної проблеми самодетермінації. Із сучасних методологічних позицій розглянуто проблеми джерел і рушіїв психічного розвитку та розвитку особистості. Системно подано теоретичний аналіз і результати експериментальних досліджень проблеми самодетермінації суб'єкта, в контексті принципу становлення суб'єктності як процесу самозмінення особистості через різні форми активності. Розглянуто змістові та процесуальні характеристики й операційні показники самодетермінації особистості в їх взаємному співвіднесенні. Подано діагностичні критерії, що відображують особистісний розвиток і кореспондують з самодетермінацією особистості. Презентовано систему психологічного супроводу процесу самодетермінації особистості, що включає діагностичні, розвивальні та корекційні методи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775344

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю94 П-86

37. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу "людина-людина" [Текст] : монографія / [О. М. Кокун та ін.] ; заг. ред. О. М. Кокуна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 265 с.

У монографії вперше розроблено теоретико-методологічні засади психофізіологічного забезпечення становлення фахівців професій типу "людина - людина". Вперше розроблено концепцію психофізіологічного забезпечення становлення фахівця у професіях типу "людина - людина". Суттєво доповнено існуючі наукові уявлення щодо психологічних і психофізіологічних особливостей та чинників професійного становлення фахівців професій типу "людина - людина". Вдосконалено практичні підходи, спрямовані на сприяння професійному становленню фахівців професій типу "людина - людина".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775348

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю94 П-86

38. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості [Текст] : монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 275 с.

У монографії висвітлено результати дослідження особистісного функціонування та розвитку у контексті постнекласичного методологічного підходу. Визначено характеристики зрілої особистості, що осмислила себе, власний життєвий досвід і створила на цій основі свій особистісний проект і здатна розвиватися у напрямі реалізації цього проекту. Показано вплив процесів розуміння й інтерпретації життєвого досвіду на особистісне зростання людей різного віку та різних соціальних груп. Охарактеризовано наративні практики особистісного зростання залежно від вікових і гендерних чинників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775345

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю93 Р-65

39. Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз [Текст] : монографія / за ред. В. О. Васютинського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 335 с.

У монографії викладено структурно-процесуальні параметри колективного самовизначення російськомовної спільноти. Досліджено належність до російськомовної спільноти, такі як переживання й усвідомлення. Подано змістові орієнтири колективного самовизначення російськомовної спільноти. Розкрито проблеми соціально-психологічної адаптації російськомовних громадян України. Проаналізовано умови соціально-психологічної адекватності та коректності інтеграції російськомовної спільноти в сучасне українське суспільство.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763426

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 Р-75

40. Сердюк, Людмила Захарівна.

Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід [Текст] : монографія / Л. З. Сердюк. - К. : Університет "Україна", 2012. - 322 с.

У монографії досліджено проблему мотивації навчання майбутніх фахівців, яка розглядається в контексті системно-синергетичного підходу. Подано обгрунтування системно-рівневої організації мотивації навчання та методичного забезпечення її діагностики й оптимізації. Викладено визначену в процесі емпіричних досліджень структуру та динаміку системно-рівневої організації мотивації навчання студентів у ВНЗ. Розкрито психологічні чинники та механізми мотивації навчання студентів. Розглянуто комплексну систему психологічного забезпечення мотивації навчання майбутнього фахівця як самодетермінованого феномена, розроблено його модель та наведено результати її впровадження.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761443

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю94 С-32

41. Сидоренко, Наталія Олександрівна.

Заняття із психологічного розвитку для молодших школярів [Текст] / Наталія Сидоренко. - К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. - 125, [2] с.

Комплексна система занять із психологічного розвитку орієнтована на зміцнення впевненості дитини в собі, розуміння нею своїх особливостей і можливостей, задоволення потреби в спілкуванні з однолітками. Ці заняття— своєрідна психологічна підтримка й допомога дитині в набутті позитивного досвіду взаємодії з іншими. Комплекс вправ, ігри, завдання, бесіди передбачають корекцію особли­востей психологічного розвитку, ефективну адаптацію до життєвих умов молодших школярів. Заняття можуть використовувати як практичні психологи освітніх закладів, соціальні педагоги, учителі, класні керівники, так і батьки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА769564

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю98 С-34

42. Скуловатова, Олена Вікторівна.

Політична психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скуловатова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2013. - 279 с.

Розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні проблеми психологічного забезпечення процесів в Україні. Висвітлено сучасну наукову проблематику політичної психології. Досліджено технології ведення політичної боротьби. Розглянуто особливості психології масової свідомості та суспільної думки. Надано психологічні прийоми політичних дій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772971

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 С-46

43. Слюсаревський, Микола Миколайович.

Психологія міграції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс, 2013. - 242, [1] с.

Розкрито соціально-психологічну сутність феномену міграції, висвітлено найважливіші питання міграційної поведінки людини, проаналізовано міграційні процеси в сучасному глобальному світі та проблеми соціальної ідентифікації мігрантів. Показано роль кризи особистісної та соціальної ідентичності у формуванні міграційної готовності та здійсненні міграційної поведінки. Розглянуто соціально-психологічні механізми міжкультурної адаптації мігрантів і психологічні чинники акультурації мігрантів у країні перебування. Увагу приділено особливостям психологічної допомоги людині в ситуації вимушеної або нелегальної міграції, специфіці й основним напрямам психотерапевтичної роботи з мігрантами та їх сім'ями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776324

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 С-49

44. Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді [Текст] : наук.-метод. посіб. / [І. В. Жадан та ін.] ; за ред. І. В. Жадан ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 351 с.

Представлено теоретичний аналіз науково-методологічних підходів до дослідження механізмів соціального научання. Проаналізовано особливості впливу соціального научання на процес політичної соціалізації молоді на соцієтальному й індивідуальному рівнях. Окреслено проблемні зони політичної соціалізації, представлено технології розвитку політичних ставлень із застосуванням моделей научання в політичній освіті. Подано інформацію про чинники формування політичних компетенцій молоді.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763435

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 С-69

45. Соціально-психологічні проблеми становлення суб'єкта економічної соціалізації [Текст] : монографія / [Т. В. Говорун та ін.] ; за ред. В. В. Москаленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-тпсихології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс, 2012. - 205 с.

У монографії розкрито соціально-психологічнк сутність суб'єктності економічної соціалізації особистості. Показано, що вона реалізується в результаті екстріоризації та інтеріоризації тих нових структур, які утворюють економіко-психологічний простір в якому кожен із партнерів взаємодії виявляє і реалізує себе як суб'єкта економічної діяльності. На основі емпіричного дослідження розкриваються такі соціально-психологічні характеристики суб'єкта економічної соціалізації, як ставлення до власності, до грошей. Досліджено економічну культуру студентської молоді як суб'єкта складової економічної соціалізації. Приділено значну увагу аналізу характеристик окремих компонентів економічної соціалізації молоді. Показано, що особливості конфігурації цих компонентів детермінують процес становлення економічного суб'єкта.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762258

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 С-69

46. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі [Текст] : монографія / [Г. О. Балл та ін.] ; за ред. М. Т. Дригус ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 153 с.

У монографії подано результати теоретико-методологічного аналізу особливостей освітнього простору у раціогуманістичній парадигмі. Охарактеризовано процес і тенденції становлення особистості школяра в освітньому середовищі в історичному контексті вітчизняної психологічної думки. Показано також результати лонгітюдного експериментального дослідження особистостей становлення самосвідомості, емоційної та регулятивної сфер особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі. Розглянуто методичні прийоми активізації конструктивного становлення особистості молодшого школяра.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775342

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю98 С-76

47. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів [Текст] : монографія / [С. А. Гончаренко та ін.] ; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс, 2012. - 208 с.

У монографії проаналізовано проблем становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів. Показано, що в процесі становлення особистості відбуваються постійні еволюційні зміни ментальних структур або способів обробки інформації, що і визначає основні параметри когнітивного розвитку дитини. Розглянуто кожну епоху, яка викликає до життя нові способи оформлення, а звідси і представлення інформації, спричиняє зміну ментальних структур, пов'язаних з обробкою цієї інформації. Підсумовано, що врахування таких змін конче необхідне в навчально-виховному процесі, якій має змінювати форми та методи представлення дітям навіть абсолютно традиційного навчального матеріалу відповідно до нових когнітивних карт або інтеріоризованих репрезентацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762259

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю98 С-76

48. Судова психологія [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. В. Костицький [та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 495 с.

Висвітлено основи теорії психології кримінального судочинства. Розглянуто питання правового регулювання підготовчого провадження, здійснено аналіз проектів кримінально-процесуального законодавства щодо правового регулювання стадії цього провадження. Увагу приділено психологічним особливостям діяльності судді та інших учасників на стадії підготовчого провадження. Розкрито межі та можливості використання спеціальних психологічних знань під час судового розгляду кримінального провадження, описано тактику застосування психологічних прийомів дослідження доказів. Наведено психологічні характеристики об'єктів і суб'єктів судового розгляду кримінального провадження.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА765889

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 С-89

49. Теоретико-методологічні засади психологічної корекції особистості соціально дезадаптованих неповнолітніх [Текст] : монографія / [Н. Ю. Максимова та ін.] ; за ред. Н. Ю. Максимової ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс, 2012. - 257 с.

У монографії висвітлено концептуальні підходи до розробки системи психокорекційних впливів на соціально безадаптованих неповнолітніх у межах основних структурних компонентів особистості, які охоплюють як несвідому, так і свідому сфери психіки. Приділено основну увагу психологічним факторам корекції поведінки соціально безадаптованих неповнолітніх. Описано теоретико-методологічні підходи до корекції соціальної спрямованості безадаптованих підлітків і корекції їх смисложиттєвих орієнтацій. Результати дослідження сприятимуть вдосконаленню професійних навичок педагогів і психологів у роботі із соціально безадаптованими неповнолітніми, що дасть можливість знизити рівень негативних психосоціальних явищ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762254

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю98 Т-33

50. Формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях затримання озброєного злочинця [Текст] : наук.-практ. посіб. / [В. П. Казміренко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України Коваленка В. В. ; Нац. акад. внутр. справ. - К. ; Чернівці : Рута, 2013. - 95 с.

Досліджено питання психологічної готовності працівників міліції до дій в ситуаціях, пов'язаних із затриманням озброєного злочинця, наведено психологічну характеристику діяльності працівника міліції в ситуаціях застосування вогнепальної зброї. Розкрито індивідуально-психологічні особливості переживання працівником міліції стресу за екстремальних ситуацій. Запропановано тренінг підготовки працівників міліції до дій за умов застосування вогнепальної зброї.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760471

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 Ф-79

51. Чепа, Мирослав-Любомир Андрійович.

Етнопсихологічний дискурс глобалізації [Текст] : монографія / М.-Л. А. Чепа ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 103 с.

У монографії досліджено етнопсихологічний дискурс розвитку українського суспільства за умов глобалізації, структурування його у відповідності до конструктивних настанов і цінностей сучасної цивілізації, створення бажаного майбутнього на основі компліментарності з потенційним буттям. Показано, що етнічне перетворюється із засобу адаптації до історико-культурних, ландшафтно-кліматичних умов у дієвий чинник геополітичних процесів, етнопсихологічний каталізатор дискурсивних практик розвитку суспільства за сучасних умов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775350

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю95 Ч-44

52. Черновський, Олексій Костянтинович.

Теоретичні засади та прикладні аспекти сучасної судової психології [Текст] : монографія / Черновський О. К. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 351 с.

У монографії досліджено концептуальні засади судової психології та суддівської діяльності. Розглянуто організаційно-психологічні аспекти взаємодії судді з суб'єктами кримінального провадження. Здійснено функціонально-психологічний аналіз інформаційно-пошукових дій суб'єктів кримінального провадження. Охарактеризовано особливості комунікативних дій цих суб'єктів. Приділено увагу проблемним аспектам процесуальних дій у кримінальному провадженні. З'ясовано напрями підвищення ефективності психологічного забезпечення суддівської діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785712

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю94 Ч-49

53. Чернявская, Татьяна Павловна.

Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и практика [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. П. Чернявская, Т. П. Висковатова. - О. : Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2013. - 257 с.

Изложены психологические особенности коммуникации в бизнесе. Рассмотрены проблемы бизнес-деятельности как системного явления, личности бизнесмена как предмет теоретического анализа, а также теоретические основы коммуникации в бизнесе. Проанализированы проблемы коммуникативной природы бизнеса, процесс коммуникативной деятельности бизнесменов, роль коммуникации в деятельности руководителя. Показаны особенности работы различных направлений сферы бизнеса, в которых требуется мастерство в общении с клиентами, заказчиками, партнерами, поставщиками, сотрудниками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767739

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю9я7 Ч-49

54. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості [Текст] : монографія / [Т. М. Титаренко та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра психол. наук, проф. Т. М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 511 с.

У монографії увагу приділено дослідженню вибудовування особистістю власного життя шляхом постановки життєвих завдань. Життєві завдання представлено як спосіб, завдяки якому особистість моделює власне майбутнє, досягаючи самоздійснення. Розглянуто особистість в контексті сучасного нестабільного соціуму, на перетині соціального й індивідуального світів. Розроблено методику діагностики життєвих завдань і визначено специфіку постановки завдань благополучною та проблемною молоддю. Показано, яким чином життєві завдання можуть ставати чинником самореалізації в сімейній, професійній та інших сферах життя. Особливу увагу приділено завданнєвим технологіям оптимізації особистісного самоздійснення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763434

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ю93 Я-44

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138