«Юридичні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду

1. Адміністративне право зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / [Кузьменко О. В. та ін.] ; за ред. О. В. Кузьменко, д-ра юрид. наук, проф. ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 524 с.

Надано загальну характеристику адміністративного права зарубіжних країн. Розглянуто становлення та розвиток, джерела та принципи адміністративного права. Охарактеризовано систему адміністративного права Франції, ФРН, Польщі, Італії, Іспанії, Португалії, Великобританії, Канади, США, Туреччини, КНР, Японії, Саудівської Аравії та Єгипту. Надано відомості про адміністративні реформи в Італії, Японії, Китаї, адміністративно-правове регулювання діяльності поліцейських органів у зарубіжних країнах. Розкрито поняття та ознаки адміністративно-правового статусу Національного центрального бюро Інтерполу, особливості формування та захисту інформації в ньому. Висвітлено сучасні світові тенденції розвитку адміністративно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780409

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х8 А-31

2. Антологія правничої думки в Галичині (1889-1900) [Текст] / [за заг. ред. М. М. Цимбалюка ; уклад.: А. С. Токарська, О. В. Грищук, М. М. Цимбалюк] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛДУВС, 2013 . Т. 1. - 2013. - 406 с.

На підставі малодосліджених і подекуди вперше введених у науковий обіг праць правників Галичини виникав нагода по-новому оцінити передумови формування вітчизняної історико-правової науки, вплив на її розвиток утворення національної державності в Галичині на початку XX ст.; організацію та діяль­ність державних органів ЗУНР і Галицької Радянської Республі­ки, українських організацій в Галичині, зокрема таких, як Голо­вна Українська Рада (ГУР), Союз визволення України (СВУ), Центральний Військовий Комітет. Ретроспективу розвитку права в Галичині подають праці таких відомих учених, як М. Владимирський-Буданов, Ф. Леонтович, М. Ясинський, 0. Малиновський, М. Максимейко, М. Грушевський, М. Дашкевич, 0. Скакун та ін. Відомі напрацювання в історії розвитку держави і права України відображають діяльність ЗУНР та Галицької СРР таких теоретиків, як В. Верига, М. Лозинський, В. Кучабський, М. Стахів, М. Чубатий, С. Ярославин, а також В. Кульчицький, Б. Тищик та інші.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355330/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х1 А-72I

3. Бабець, І. Г.

Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Бабець, І. П. Мойсеєнко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2015. - 158 с.

Викладено теоретико-методологічні основи дослідження проблем розвитку інтелектуальної складової економіки. Розглянуто інституціональне забезпечення регулювання сфери інтелектуальної власності на міжнародному та національному рівнях. Висвітлено основні засади охорони та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні. Охарактеризовано методичні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу підприємства та визначення вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. Подано інформацію про патентно-ліцензійну торгівлю та способи комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792553

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х 623 Б-12

4. Бабін, Борис Володимирович.

Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с.

Висвітлено теорію міжнародного транспортного права та особливості міжнародно-правових механізмів регулювання автомобільних, залізничних, повітряних і водних перевезень. Досліджено транспорт як форму міжнародної комунікації, як джерело підвищеної небезпеки міжнародного рівня. Простежено становлення міжнародно-правового забезпечення транспортних послуг, зв'язок міжнародного транспортного права з іншими галузями права. Виявлено загальні риси транспортних послуг у міжнародному праві. Показано особливості вирішення спорів у міжнародному транспортному праві. Надано відомості про міжнародне правове регулювання перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, дорожнього руху та транспортної інфраструктури, митного оформлення автомобільних перевезень, праці на автомобільному транспорті.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784213

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 Б-12

5. Баймуратов, Михайло Олександрович.

Європейські стандарти регіонального самоврядування: актуальні питання конституційно-правового забезпечення в Україні [Текст] : монографія / М. О. Баймуратов, Є. А. Василькова ; Маріуп. держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публіч. права в Україні. - Одеса : Фенікс, 2013. - 215 с.

У монографії показано роль і значимість інститутів місцевого та регіонального самоврядування як нового феномену української державності. Досліджено теоретичні та методологічні проблеми визначення та розуміння ролі та значення стандартів, міжнародних (європейських) правових стандартів в житті суспільства та держави, міжнародних (європейських) правових стандартів місцевого та регіонального самоврядування в організації та функціонуванні публічної влади в Україні. Визначено категоріальні й оцінні підходи до розуміння міжнародної правосуб'єктності регіонального самоврядування та їх ролі в розвитку та функціонуванні сучасної демократичної державності та локальної демократії. Досліджено зміст феномену конституційно-правового забезпечення європейських стандартів регіонального самоврядування в Україні. З'ясовано теоретичні та праксеологічні проблеми суб'єктно-об'єктного складу та змісту чинних європейських стандартів регіонального самоврядування та таких, що ще не набули юридичної сили, та надано їх дефінітивну характеристику. Розкрито особливості реалізації європейських правових стандартів регіонального самоврядування в Україні та в державах Європи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785335

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х8 Б-18

6. Баровська, Анастасія Валеріївна.

Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : аналіт. доп. / [А. В. Баровська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 71 с.

Проаналізовано досвід інституційного забезпечення державної комунікативної політики на центральному рівні в Норвегії та країнах ЄС - Німеччині, Іспанії, Великої Британії та Нідерландах. У вигляді схем відтворено структурні елементи та рівні підпорядкування відповідних інституцій. Висвітлено основні нормативно-правові засади державної комунікативної політики цих країн. Охарактеризовано механізми організації та координації комунікації органів державної влади України в ретроспективі та на сучасному етапі державотворення. Розроблено рекомендації щодо інституційного забезпечення державної комунікативної політики України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790666

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х8 Б-25

7. Бевзюк, Інна Миколаївна.

Професійна комунікативна компетентність майбутнього прокурора [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бевзюк, Л. М. Ширяєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. - 223 с.

Розкрито систему основних понять зі сфери професійної комунікації та риторики. Подано інформацію про психологічні особливості спілкування (вербальної та невербальної комунікації, перцептивних процесів, бар'єрів у спілкуванні), конфліктології. Висвітлено поняття та складові загальної комунікативної компетентності взагалі та професійної прокурорської зокрема.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784511

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х629.0/1 Б-36

8. Бобрик, Володимир Іванович.

Теоретичні передумови оптимізації цивілістичного судочинства [Текст] : монографія / Бобрик Володимир Іванович ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Київ : Леся, 2014. - 86 с.

У монографії на основі аналізу юридичної літератури, процесуального законо­давства та практики його застосування, окреслюються теоретичні та законодавчі перед­умови оптимізації цивілістичного судочинства в Україні. Автором розкривається кате­горія процесуальної форми як об’єкту оптимізації, описується особливості діяльнісного підходу як методологічної основи пізнання оптимізації, визначаються головний вектор та загальний критерій оптимізації цивілістичного судочинства. Розкриваються можливі шляхи спрощення судового розгляду, напрями оптимізації доступності цивілістичного правосуддя і своєчасності вирішення справи. Розглядаються перспективи запроваджен­ня деяких європейських стандартів відправлення правосуддя, а також використання за­рубіжного досвіду правового регулювання інститутів наказного провадження і заочного розгляду. Наводяться концептуальні засади уніфікації цивільної і господарської проце­суальних форм, визначаються загальні напрями і тенденції уніфікації процесуального регулювання. Зосереджується увага на матеріально-правових передумовах уніфікації та перспективах обмеження дуалізму цивільної юрисдикції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790773

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х629.2 Б-72

9. Бусол, Олена Юріївна.

Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період [Текст] : монографія / О. Ю. Бусол ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Ін Юре, 2014. - 562, [1] с.

Монографія присвячена проблемам протидії корупційній злочинності в Україні як одній з найбільш небезпечних загроз національній безпеці держави. У праці здійс­нено аналіз розвитку антикорупційного законодавства за часів незалежності України. Розкрито характеристику сучасного стану корупції в правоохоронних органах та органах судової влади в Україні. Висвітлено основні проблеми протидії корупційній злочинності в сучасних умовах. Акцентовано увагу на проблемах корупційної зло­чинності в окремих сферах суспільного життя України, вдосконалення заходів проти­дії корупції на державній службі в Україні. Визначені основні шляхи протидії корупційній злочинності в державі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786300

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х628 Б-92

10. Ваксман, Регіна Володимирівна.

Рекламна діяльність: проблеми господарсько-правового забезпечення [Текст] : монографія / Р. В. Ваксман. - Харків : Юрайт, 2014. - 205 с.

У монографії  охарактеризовано сучасний стан нормативного регулювання рекламної діяльності. Розкрито поняття реклами та рекламної діяльності. Розглянуто напрями вдосконалення законодавства про рекламну діяльність. Обгрунтовано принципи та заборони як правові засоби регулювання рекламної діяльності. Висвітлено проблеми господарсько-договірного забезпечення рекламних послуг.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788891     

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х623 В-14

11. Ващишин, Марія.

Правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / Львів. держ. ун-т фіз. культури ; Марія Ващишин. - Львів : Сорока Т. Б., 2014. - 219 с.

У пропонованому навчально-методичному посібнику, розробленому на допомогу студентам, що навчаються на спеціальності «Туризм», визначено тематику лекцій та їх зміст, теми семінарських занять, завдання для самостійної роботи, а також ключові поняття та терміни, вказано рекомендовану літературу, запропоновано тексти Закону України «Про туризм», Ліцензовані умови провадження туроператорської діяльності та основні міжнародно-правові акти у сфері туризму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791736

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х621 В-23

12. Вознюк, Андрій Андрійович.

Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій [Текст] : монографія / Вознюк Андрій Андрійович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : НАВС, 2015. - 191 с.

У монографії проаналізовано загальні положення про співучасть у злочині. Розглянуто концептуальні проблеми кримінально-правового регулювання організованих злочинних об'єднань як форм співучасті. З'ясовано ознаки таких об'єднань. Досліджено трансформацію співучасті та її вплив на кримінально-правові ознаки організованих злочинних об'єднань. Виокремлено кримінально-правові ознаки зазначених об'єднань у кримінальному законодавстві зарубіжних держав. Охарактеризовано кількісно-якісний склад організованих злочинних об'єднань. Приділено увагу попередній зорганізованості організованої групи та зорганізованість за попередньою змовою злочинної організації. Обґрунтовано розподіл функцій і ролей учасників організованої групи та злочинної організації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788691

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х628 В-64

13. Волошин, Юрій Олексійович.

Гармонізація правових систем в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія / Ю. О. Волошин, І. О. Гоша ; за заг. ред. М. О. Баймуратова. - Одеса : Фенікс, 2013. - 291, [1] с.

У монографії проведено аналіз доктринальних і практичних аспектів гармонізації законодавства України із законодавством ЄС за умов міждержавних інтеграційних процесів. Проаналізовано особливості взаємодії правових систем різних рівнів в контексті глобалізації в праві, розвитку глобального конституціоналізму. Розглянуто гармонізацію як один із різновидів такої взаємодії. Досліджено гармонізацію з позицій феномену глобалізації, інструменту зближення правових систем і способу модернізації правової системи. Висвітлено історичні та нормативні аспекти сучасних механізмів і засобів гармонізації законодавства України з законодавством ЄС. На основі проведеного аналізу розроблено пропозиції для вдосконалення правової системи України в контексті подальшого співробітництва й інтеграції з ЄС.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791201

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х620 В-68

14. Врублевський, Олександр Станіславович.

Співробітництво територіальних громад [Текст] / Олександр Врублевський. - Вид. 2-ге. - Київ : К.І.С., 2015. - 54 с.

Конституція України закріпила положення, відповідно до якого терито­ріальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби (ч. З ст. 142). Після набрання чинності Закону України «Про співробітництво терито­ріальних громад» від 17.06.2014 року № 1508-УІІ в умовах надзвичайної подрібненості територіальних громад (існує майже 12 тисяч) нормативно визначені інструменти об’єднання їх ресурсів для вирішення наявних місце­вих проблем чи економії бюджету через створення спільних органів або служб є досить актуальними та перспективними. Застосування Закону України «Про співробітництво територіальних гро­мад» сприятиме вирішенню низки проблем у регіонах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789178

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х621 В-83

15. Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України [Текст] : монографія / [А. Г. Бобкова та ін. ; за наук. ред. А. Г. Бобкової та А. М. Захарченка] ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 335 с.

У монографії досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми забезпечення розвитку економіки України господарсько-правовими засобами. Розглянуто питання правового статусу держави та інших публічних утворень як учасників відносин у сфері господарювання. Висвітлено загальні питання правового статусу суб'єктів господарювання, правові аспекти майнової основи їх діяльності, відповідальності та захисту прав цих суб'єктів, а також проблеми правового регулювання господарської діяльності окремих видів. Запропоновано напрями удосконалення законодавства з відповідних питань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778710

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х623 Г-72

16. Грицаєнко, Леонід Романович.

Прокурорська діяльність в Україні та зарубіжних країнах [Текст] : вибр. наук. пр. / Леонід Грицаєнко. - К. : Юрид. л-ра, 2013. - 499 с.

Вибрані праці доктора юридичних наук Л.Р. Грицаєнка охоплюють більш ніж п’ятнадцятирічний період. У книзі розглянуті питання сучасного державотворення, зокрема організації та діяльності органів прокуратури України та зарубіжних країн. Видання розраховане на науковців, фахівців в галузі конституційного права, працівників прокуратури та інших правоохоронних органів України, судців та усіх тих, хто цікавиться проблемами реформування прокурорської системи в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775362

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х629.0/1 Г-85

17. Грищук, Виктор Климович.

Философско-правовая парадигма ответственности человека [Текст] : [монография] / Виктор Грищук. - Львов ; Люблин ; Хмельницкий : Хмельниц. ун-т упр. и права, 2015. - 639 с.

Проблема ответственности человека является одной из центральных в совре­менной науке философии, психологии, социологии, политологии, философии пра­ва и особенно в отраслевых юридических науках. В монографии на основе анализа действующего законодательства, специ­альной монографической и иной литературы, рассматриваются вопросы общих подходов к философско-правовому разумению сущности и понятия феноменов социальной, юридической и уголовной ответственности человека, их видов, осно­ваний, стадий, принципов. Автором осуществлена попытка максимально широ­ко представить взгляды ученых относительно понимания данной проблематики, которая может быть полезной для последующих научных исследований проблем ответственности человека.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59098

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х0,0 Г-85

18. Гулиев, Ариф Джамиль оглу.

Право внешних сношений [Текст] : учеб. для студентов вузов / А. Д. Гулиев ; Нац. авиац. ун-т. - К. : НАУ, 2012. - 519 с.

Рассмотрена специфика эволюции развития внешнеполитических ведомств, задач и функций, возложенных на органы внешних сношений (особенно зарубежных) в условиях глобализации. Раскрыто становление основных современных направлений, видов и правил работы дипломатических представительств, опирающихся на дипломатические традиции, общепризнанные нормы международного права. Внимание уделено вопросам, связанным с выходом на международную арену и активным участием в международной деятельности украинской и азербайджанской дипломатии, а также координирующей роли их профильных министерств в проведении внешнеполитической линии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758647

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 Г-94

19. Денисова, Дар'яна Олександрівна.

Відповідальність міжнародних організацій [Текст] : монографія / Д. О. Денисова ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. І. Дмитрієва. - Одеса : Фенікс, 2014. - 323,

У монографії  обгрунтовано теоретичні основи відповідальності міжнародних організацій. Надано пропозиції щодо коригування тексту окремих статей та коментарів до статей про відповідальність зазначених організацій, розроблених Комісією міжнародного права OOH в другому читанні в 2011 р. Висвітлено наявні механізми захисту прав потерпілих суб'єктів проти неправомірних діянь міжнародних організацій, а також визначено шляхи вдосконалення ефективності наявних механізмів. Приділено увагу розробці з метою практичного впровадження відсутніх для окремої категорії потерпілих суб'єктів механізмів. Розглянуто практичні аспекти погодження заяви внутрішньодержавними судами щодо юрисдикційного імунітету міжнародних організацій та проблему фактичного одержання потерпілими індивідами відшкодування збитків, спричинених протиправною поведінкою міжнародних організацій. Проаналізовано практику регіональних та національних судів щодо притягнення до відповідальності OOH за протиправні діяння членів миротворчих місій, створених під егідою ООН.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791232

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 Д-23

20. Дмитрук, Михайло Михайлович.

Кримінальний проступок: правова природа та ознаки [Текст] : монографія / М. М. Дмитрук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юрид. літ., 2014. - 221 с.

У монографії розглянуто ознаки та правову природу кримінального проступку. Висвітлено історичний аспект і зарубіжний досвід диференціації кримінального діяння на проступки та злочини. На підставі аналізу відмінностей злочину від інших видів правопорушень за об'єктивно-суб'єктивними ознаками обгрунтовано правову природу й ознаки кримінального проступку як одного з видів кримінального діяння, що пропонується виокремити поряд зі злочином у КК України, а вказані види кримінальних діянь об'єднати таким поняттям, як "кримінальне правопорушення".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779864

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х628 Д-53

21. Європейська конвенція з прав людини та судочинство в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / [Беляневич О. А. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Бобрика ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. - 172 с.

В наукових працях збірника висвітлені наукові погляди на окремі проблеми приведення судочинства в Україні у відповідність до вимог Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини. В збірнику викладені пропозиції авторів щодо удосконалення чинного законодавства України та судової практики задля досягнення стандартів правосуддя, закладених Європейською конвенцією з прав людини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790774

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 Є-24

22. Європейські стандарти законотворчої діяльності [Текст] : [зб. док. : пер. з інозем. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. В. О. Зайчука ; упоряд.: О. Л. Копиленко та ін. ; пер.: Л. В. Білоусов та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 382, [1] с.

Видання «Європейські стандарти законотворчої діяльності», підготов­лене в Інституті законодавства Верховної Ради України, є збіркою базових актів європейського права, що регулюють питання розробки нормативно- правових актів як Європейського Союзу, так і окремих європейських країн. Видання розраховане на осіб, залучених до законотворчого процесу в Україні, працівників органів державної влади та місцевого самоврядуван­ня, науковців, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями законо­творчої діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787770

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х8 Є-24

23. Загальні засади діяльності спостережних комісій [Текст] : наук.-практ. посіб. / О. В. Анпілогов [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Х. Степанюка ; Харків. облдержадмін., НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. - Харків : Право, 2014. - 280 с

Розглянуто окремі теоретичні та прикладні питання організації діяльності спостережних комісій в Україні. Наведено позитивні практики діяльності цих комісій, приклади документів, звітів за результатами моніторингу умов тримання та забезпечення прав і законних інтересів засуджених. Висвітлено особливості громадського контролю за додержанням конституційних та спеціальних прав засуджених. Докладно розкрито питання моніторингу дотримання медичних прав засуджених, матеріально-побутових умови утримання в місцях позбавлення волі та дотримання права на працю. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення системи громадського контролю

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778053

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х628 З-14

24. Застосування конкурентного законодавства [Текст] : практика України, ЄС, РФ та США / [під заг. ред. Н. А. Іваницької та С. В. Шкляра ; уклад.: Т. Алексєєнко та ін.] ; Асоц. протидії недобросовіс. конкуренції (АПНК), Адвокат. об-ня "Arziger". - Київ : Юстініан, 2014. - 247 с.

Видання присвячене систематизації практики застосування конкурент­ного законодавства в національній та зарубіжних юрисдикціях. Збірник не є відтворенням текстів відповідних рішень, а містить ключові позиції антимонопольних відомств та судів у таких питаннях як: антиконкурентні узгодже­ні дії; зловживання монопольним (домінуючим) становищем; концентрація і узгоджені дії; захист від недобросовісної конкуренції. Також в останньому розділі видання наведено позиції з процесуальних питань оскарження рі­шень Антимонопольного комітету України та його органів. Коментар розрахований на адвокатів, суддів, працівників органів Антимонопольного комітету України, юристів-практиків, науковців, підприємців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784677

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х623 З-36

25. История международного права [Текст] : монография / [Аношина Н.-Т. Ю. и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Дмитриева и проф. У. Э. Батлера ; Укр. ассоц. междунар. права, Ин-т междунар. отношений Киев. нац. ун-та им. Тараса Шевченко, Открытый междунар. ун-т развития человека "Украина". - Изд. 2-е, доп. и перераб. - О. : Фенікс, 2013. - 570, [16] с.

В монографии исследована история международного права в рамках современной концепции ее периодизации, в основе которой лежит феномен Вестфальского мира 1648 г. как первого универсального правопорядка. Обосновано деление хронологии периодизации истории международного права на две глобальные эпохи: локального (регионального) международного права и универсального международного права. Показаны международно-правовые особенности универсальных правопорядков на основе Главного акта Венского конгресса 1815 г., Устава Лиги Наций 1919 г., Устава ООН. Освещен процесс становления и развития науки международного права в условиях того или иного универсального правопорядка.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772298

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х2 И-90

26. Іванов, Юрій Феодосійович.

Сімейне право України [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2013. - 239 с.

У навчальному посібнику на основі чинного законодавства розкриваються основні питання сучасного сімейного права України. Призначений для студентів. слухачів і курсантів вищих навчальних юридичних. закладів освіти, які складають іспити, а також для викладачів, наукових і практичних працівників і всіх, кому цікаві проблеми сімейного права  Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772370

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х624 І-20

27. Каркач, Павло Михайлович.

Основні конституційні функції прокуратури України [Текст] : навч. посіб. / П. М. Каркач ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 246 с.

Розглянуто конституційні функції прокуратури - підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Розкрито сутність нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Визначено завдання нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Викладено методику та тактику нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779652

Шифр зберігання книги у книги в універсальному підсобному фонді:Х629.0/1 К-23

28. Карпунцов, Валерій Віталійович.

Функціональне призначення органів прокуратури: науково-практичний аналіз [Текст] : монографія / В. В. Карпунцов ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. прав. наук України А. О. Селіванова. - Київ : Логос, 2013. - 221, [1] с.

У монографії сформульовано ряд нових наукових положень і висновків. Подано підхід до визначення етапів формування функцій прокуратури та запровадження відповідних посад, встановлення статусу посадової особи, яка реалізує функції прокуратури. Виокремлено сутнісні характеристики функцій прокурорсько-судового представництва інтересів громадянина або держави в суді як представництва sui generis. Вивчено диференціацію функцій прокуратури на судові та позасудові та розкрито їх зміст. Подано оцінку ролі прокуратури у здійсненні нагляду за додержанням законності у місцях позбавлення волі. Розглянуто розуміння місця прокуратури у механізмі держави на основі аналізу зарубіжного досвіду та міжнародних стандартів. Теоретично обгрунтовано функції підтримання державного обвинувачення в суді та форм участі прокурора як державного обвинувача. Визначено способи реалізації функцій нагляду прокурора за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777066

Шифр зберігання книги у книги в універсальному підсобному фонді:Х629.0/1 К-26

29. Качур, Віра Олегівна.

Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. О. Качур ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : КОМПРИНТ, 2014. - 327 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Теорія держави і права» для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України. Головні положення навчального матеріалу викладені у 6 розділах, кожний з яких висвітлює теоретико-правові поняття та категорії, їх головні ознаки, класифікації, а також вміщує структурно-логічні схеми, питання для самоконтролю та список рекомендованої літератури. Визначення понять державно-правових явищ винесені у спеціальний глосарій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788690

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х0,0 К-30

30.  Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму [Текст] : монографія / [Шемшученко Ю. С. та ін. ; відп. ред. Н. М. Пархоменко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Юридична думка, 2014. - 261 с.

У монографії на основі аналізу конституційних перетворень в Україні в контексті сприйняття і втілення принципів європейського конституціоналізму, теоретико-методологічних проблем оновлення Конституції України та національного законо­давства у зв’язку із асоціацією України з Європейським Союзом, вивчення історич­них і сучасних особливостей конституційного процесу та конституційного ладу в країнах пострадянського простору, основних етапів генезису Конституції та конституційного законодавства в Україні, реформування конституційно-правового статусу Президента України в напрямі поділу влади та зміни форми республіканського прав­ління, тенденцій розвитку вітчизняного законодавства про місцеве самоврядування з огляду на міжнародні стандарти муніципальної демократії, основних сучасних тен­денцій конституціоналізму у світі та Україні визначені особливості конституційного процесу в нашій країні та країнах пострадянського простору, розвитку конституцій­ного законодавства в напрямі конституційної модернізації, сучасні тенденції світо­вого конституціоналізму і вітчизняної конституційної практики. Запропоновано зміни до Конституції та чинної системи законодавства України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792222

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х620 К-65

31. Крикун, Віктор Борисович.

Антикризове адміністративно-правове регулювання економіки України (теоретичні основи, методи та суб'єкти) [Текст] : монографія / В. Б. Крикун ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста України Берлача А. І. - Київ : Талком, 2014. - 317 с.

У монографії висвітлено теоретичні основи антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України, систему його загальних і спеціальних принципів. На основі аналізу системи чинних вітчизняних і зарубіжних нормативів, статистичних даних, позицій науковців та експертів, а також з урахуванням практики діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування сформульовано ряд авторських дефініцій і запропоновано пропозиції та рекомендації з вирішення проблеми адміністративно-правового й організаційного забезпечення антикризового регулювання економіки. Розглянуто методи практичного здійснення такого регулювання. Показано особливості правового статусу основних суб'єктів реалізації антикризового адміністративно-правового регулювання економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780186

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х621 К-82

32. Лахно, Петр Гордеевич.

Энергетическое право Российской Федерации. Становление и развитие [Текст] : [монография] / П. Г. Лахно ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2014. - 477. [2] с.

Настоящая монография является результатом более чем двадцатилетнего исследования автором правовых проблем энергетики во всем обширном значении этого слова. В книге излагаются основные научно-теоретические и практические вопросы правового регулирования в данной сфере, а именно: понятие и правовые аспекты фундаментальных категорий — энергии, энергетики, энергетического права и энергетического законодательства, правового обеспечения производственно-сбытового цикла энергетического бизнеса.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789207

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х621 1)Л-29

33. Меленко, Сергій Гаврилович.

Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки [Текст] : монографія / С. Г. Меленко ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2013. - 431 с.

У монографії на основі гносеологічного аналізу здійснено філософсько-правову характеристику основних світоглядних положень давньогрецької філософської думки у проекції її еволюційного буття під впливом комплексу факторів різноманітної природи та характеру. Визначено поняття державних та правових феноменів у досократичний період. Виявлено особливості виникнення та специфіку розвитку давньогрецької філософії права у сократичний період. Проаналізовано особливості римського періоду розвитку давньогрецької філософсько-правової думки. Досліджено давньогрецькі філософсько-правові ідеї як джерело української філософсько-правової думки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785686

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х1 М-47

34. Мельниченко, Віктор Іванович.

Інституційний розвиток держави [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. І. Мельниченко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2012. - 199 с.

Метою посібника є формування цілісного уявлення про зміст навчаль­ного курсу “Інституційний розвиток держави”. Посібник покликаний надати необхідну методичну допомогу в процесі опанування теоретич­ного матеріалу, під час підготовки до семінарських і практичних за­нять, виконання індивідуальних завдань, здійснення самоконтролю. Наведено переліки нормативно-правових актів та інших джерел, звернен­ня до яких є необхідною передумовою засвоєння навчального матеріалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771671

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х621 М-48

35. Мина, Володимир Валентинович.

Філософсько-правове розуміння мети покарання [Текст] : монографія / Мина Володимир Валентинович, Омельчук Олег Миколайович. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 175 с.

У монографії розкрито еволюцію розуміння покарання у філософії права, починаючи від античності й до сучасності. Встановлено, що розуміння мети покарання у різні історико-культурологічні періоди мало як спільний стрижень, так і специфічні вияви в онтологічному, антропологічному та аксіологічному вимірах. Обґрунтовано історико-гуманістичну доцільність врахування у процесі визначення поняття "покарання" та його мети такого внутрішньосистемного елементу, як відновлення соціальної справедливості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784907

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х628 М-61

36. Моца, Андрій Андрійович.

Теоретико-правові засади європейської інтеграції України [Текст] : монографія / А. А. Моца, Д. М. Бєлов, Ю. М. Бисага ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. - Ужгород : Ліра, 2015. - 278 с.

У монографії встановлено сутність європейської інтеграції як комплексної категорії науки теорії держави і права. Розкрито особливості правового регулювання інтеграційних процесів у ЄС та встановлено найбільш ефективні правові механізми інтеграційних процесів у рамках ЄС. Досліджено генезу законодавства України у сфері європейської інтеграції. Надано правову характеристику інституційного механізму забезпечення європейської інтеграції України. З'ясовано особливості правового регулювання процесу адаптації законодавства України як передумови вступу до ЄС. Розглянуто правові форми інтеграційної взаємодії ЄС та третіх держав, у тому числі з Україною. Встановлено правові можливості, що випливають з європейської політики сусідства та східного партнерства, у контексті європейської інтеграції України. Проаналізовано передумови виникнення правовідносин у межах асоціації між Україною і ЄС.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793810

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 М-86

37. Наливайко, Лариса Романівна.

Міграційне право [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Наливайко Л. Р., Грицай І. О., Степаненко К. В. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2014. - 255 с.

У навчальному посібнику викладено основи міграційного права України. Систематизовано наукові положення вітчизняних та зарубіжних досліджень міграційного законодавства. Розглянуто теоретичні засади формування й розвитку міграційного права України та його інститути. Законодавчі та інші нормативно-правові акти подано станом на 1 січня 2014 р.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786328

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х620 Н-23

38. Океанологічні дослідження: міжнародно-правова регламентація в сучасних умовах [Текст] : [у 2 ч.] / Держ. наук. установа "Від-ня мор. геології та осадоч. рудоутворення НАН України". - Одеса : Фенікс, [2015] . - Назва обкл. : Океанологічні дослідження: міжнародно-правова регламентація у сучасних умовах. Ч. 2 : Міжнародно-правова регламентація діяльності України при проведенні морських експедиційних досліджень в зонах національної юрисдикції прибережних держав Азово-Чорноморського басейну / [Щипцов О. А. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Щипцова. - 2015. - 227, [9] с.

Розкрито особливості міжнародно-правової регламентації мореплавства науково-дослідних суден під час забезпечення океанологічних досліджень. Розглянуто класифікацію науково-дослідних суден, визначення їх правового статусу та режиму діяльності. Подано результати міжнародно-правового аналізу виконання вимог універсальних міжнародних багатосторонніх договорів у сфері організації та проведення морських експедиційних досліджень на національному рівні держав Азово-Чорноморського басейну. Проаналізовано стан реалізації в Україні деяких норм міжнародного морського права в галузі безпеки торговельного мореплавства. Увагу приділено національним нормативно-правовим актам, регламентуючим проведення морських експедиційних досліджень в інтересах військового мореплавства. Викладено концепт відродження українського науково-дослідного флоту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355691/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 О-50II

39. Опришко, Віталій Федорович.

Міжнародне економічне право і процес [Текст] : монографія / В. Ф. Опришко. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 517 с.

У монографії вперше розглянуто теоретичні та практичні проблеми міжнародного економічного права і процесу як складової частини міжнародного публічного права. З'ясовано теорію і сучасні концепції міжнародного економічного права, його місце та роль у системі міжнародного права, джерела й принципи. Охарактеризовано правовий статус держав, міжнародних організацій та інших учасників міжнародного економічного співробітництва. Досліджено особливості підгалузей міжнародного економічного права (міжнародних торгового, валютного, інвестиційного і транспортного права). Особливу увагу приділено міжнародному економічному процесуальному праву, його сутності, системі та суб'єктам. Висвітлено способи розв'язання міжнародних економічних організацій. Розкрито не лише теоретичні, а й практичні проблеми діяльності суб'єктів міжнародного економічного права, зокрема властиві й Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785855

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 О-62

40. Пазюк, Андрій Валерійович.

Міжнародне інформаційне право: теорія і практика [Текст] : монографія / Пазюк Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 446 с.

В монографії розглядаються питання становлення та прогресивного розвитку міжнародного інформаційного права. Аналізується вплив Інтернету на міжнародне право і роль останнього у забезпеченні еволюції та функціонування Інтернету, сприянні та захисту прав і свобод людини в кіберпросторі. Також приділяється увага питанням міжнародного співробітництва у сфері управління Інтернетом. Для викладачів, студентів і фахівців у галузі міжнародного права та міжнародних відносин, усіх небайдужих до питань розвитку Інтернету.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791344

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 П-12

41. Пилипчук, Володимир Григорович.

Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір [Текст] : монографія / В. Г. Пилипчук, О. П. Дзьобань ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. - Ужгород : ІВА, 2014. - 282 с.

У монографії досліджуються актуальні філософські та суспільно-правові проблеми становлення інформаційного суспільства в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної глобалізації. Здійснено комплексний розгляд трансформації теоретичних вчень, проблем становлення та особливостей інформаційного суспільства, розкрито феномен інформації як філософсько-правової категорії, актуальні питання захисту інформаційної сфери, правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790016

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х620 П-32

42. Погорецький, Микола Анатолійович.

Адвокатура України [Текст] : підручник / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 365 с.

Обгрунтовано історичний генезис адвокатури. Висвітлено конституційні завдання адвокатури та організацію її діяльності в Україні. Розкрито поняття, засади та завдання адвокатського самоврядування. Розглянуто правовий статус адвоката в Україні. Викладено етичні засади адвокатської діяльності. Увагу приділено стандартам адвокатської професії. Розкрито особливості здійснення адвокатами захисту та представництва в різних формах судочинства. Охарактеризовано основні види діяльності адвоката, який надає правову допомогу юридичній особі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784622

Шифр зберігання книги у книги в універсальному підсобному фонді:Х629.0/1 П-43

43. Право соціального забезпечення України [Текст] : підручник / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 4-те вид., перероб. і допов. - Київ : Ін Юре, 2014. - 476 с.

Розкрито соціальну сутність сучасної держави та її роль у забезпеченні соціальних прав громадян. Обгрунтовано принципи права соціального забезпечення. Висвітлено джерела (форми) права соціального забезпечення. Подано загальну характеристику соціально-забезпечувальних правовідносин. Наведено класифікацію суб'єктів права соціального забезпечення. Увагу приділено соціальним ризикам. Подано інформацію про державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та затвердження. Розглянуто організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні. Викладено загальні умови пенсійного забезпечення. Детально розглянуто правове регулювання спеціальних пенсій. Розкрито поняття страхових допомог.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784544

Шифр зберігання книги у книги в універсальному підсобному фонді:Х627  П-68

44. Правові засади антикорупційних заходів у діяльності міліції: компаративістський аспект міжнародних стандартів і законодавства України [Текст] : навч.-довідк. посіб. / Держ. НДІ МВС України ; [упоряд. : Вербенський М. Г. та ін.]. - Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2013. - 247 с.

У навчально-довідковому посібнику розглянуто й систематизовано міжнародні стандарти, законодавство України та відомчі нормативно-правові акти, що регулюють основні засади запобігання і протидії корупції у службовій діяльності працівників міліції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780149

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х620 П-68

45. Савчин, Михайло Васильович.

Механізм захисту прав біженців та шукачів притулку: міжнародний та національний рівні [Текст] : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / М. В. Савчин [та ін.] ; Закарпатський держ. ун-т, Карпатське агентство прав людини "Вестед", Юридична клініка "Альтернатива". - Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2007. - 239 с.

Розглянуто основні положення щодо захисту прав біженців і шукачів притулку в Україні. Охарактеризовано нормативно-правові й інституційні гарантії, правову регламентацію субсидіарних форм захисту їх прав. Розкрито такі права біженців, як право на життя, житло, освіту, свободу думки, творчості, світогляду та віросповідання, особисту недоторканність, вільний вибір місця проживання, повагу до приватного життя та кореспонденції, медичну допомогу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701725

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 С-13

46. Сіньова, Людмила Миколаївна.

Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань [Текст] : монографія / Л. М. Сіньова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 238 с.

У монографії досліджено історико-правові аспекти становлення соціального захисту жертв нацистських переслідувань (остарбайтерів). Розкрито правову природу та зміст понять "жертви нацистських переслідувань" та "остарбайтер". Розглянуто організаційно-правові форми, види та суб'єкти соціального захисту жертв нацистських переслідувань. Висвітлено проблеми та шляхи вдосконалення правового забезпечення соціального захисту жертв нацистських переслідувань (остарбайтерів) в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791300

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х621 С-38

47. Смітюх, А. В.

Правові основи інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Смітюх ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - К. : Істина, 2013. - 420 с.

Висвітлено загальні питання правового регулювання інвестиційної діяльності. Увагу приділено правовому регулюванню капітального інвестування у нерухомість, розглянуто будівництво як засіб здійснення утворювальних інвестицій у нерухомість. Подано детальну інформацію про містобудівну документацію та її правове значення, про правову процедуру забудови територій, правовий статус незавершеного будівництва. Розглянуто питання комплексної реконструкції застарілого житлового фонду. Наведено договірні схеми інвестування у будівництво нежитлової нерухомості, загальну характеристику засобів такого інвестування. Акцентовано на питаннях правового регулювання фінансового інвестування, розглянуто корпоративне та спільне інвестування як особливі форми фінансового інвестування. Розкрито особливості правового регулювання іноземного та зовнішнього інвестування, інноваційної діяльності. Викладено поняття та загальні засади юридичного супроводу інвестиційної діяльності, наголошено на захисті прав і законних інтересів суб'єктів інвестиційних правовідносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763208

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х623 С-50

48. Стрельцов, Євген Львович.

Кримінально-правова охорона державного (митного) кордону України [Текст] : навч. посіб. / [Є. Л. Стрельцов, А. М. Притула] ; Держ. прикордон. служба України, Департамент операт. діяльності, Нац. акад. прав. наук України, Півден. регіон. центр. - Одеса : Фенікс, 2015. - 106 с.

В посібнику розглядаються питання кримінальної відповідальності за типові злочини, що вчиняються на державному (митному) кордоні України, запобігання та припинення яких віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України. Спеціально розглядається кримінальна відповідальність за схожі злочини в деяких іноземних державах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791207

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х628 С-84

49. Стрельцов, Євген Львович. Роздуми про сучасні правові реалії [Текст] / Є. Л. Стрельцов. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 262, [1] с.

Книга є певним підсумком авторських роздумів про сучасні правові реалії, які друкувалися понад десять років (в газеті «Юридичний вісник України»). У виданні висвітлюються події, які сьогодні відбуваються у глобалізованому світі й проявляються через різні соціальні війни, міждержавні суперечності, етнічні конфлікти тощо. Автор наголошує на тому, що досить часто такі соціальні труднощі породжують феномен соціального сирітства або створюють умови для корупційних проявів з боку конкретних осіб чи абсурдних покарань з боку держави. Аналізуються можли- вості права у вирішенні цих складних соціальних проблем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789233

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х0,0 С-84

50. Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції [Текст] : зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 17 квіт. 2015 р.) пам'яті доц. каф. кримін. права та процесу Колгана Віктора Павловича / Хмельниц. ун-т упр. та права, Голов. територ. упр. юстиції у Хмельниц. обл., Євраз. асоц. правн. шк. та правників. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. - 195 с.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790652

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х0,0 Т-53

51. Теорія держави і права в тестових завданнях [Текст] : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.: Наливайко Л. Р. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Наливайко Л. Р. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 357 с.

У посібнику міститься 1030 тестових завдань, які розміщені у двадцяти двух темах відповідно до програми базового курсу. Всі тестові завдання подано з варіантами відповідей, де правильною є лише одна. Тестові завдання можуть бути використані для перевірки знань студентів, слухачів, курсантів при таких формах контролю, як поточний, модульний, а також як один із варіантів екзаменаційних завдань з курсу «Теорія держави і права». Навчальне видання містить детальний опис змісту кожної теми навчальної дисципліни; ключові поняття та тестові завдання до тем навчальної дисципліни; перелік як основної літератури, так і спеціалізованої та нормативно-правових актів із внесеними змінами та доповненнями до кожної теми.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786327

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х0,0 Т-36

52. Тополь, Ю. О.

Теорія держави і права [Текст] : курс лекцій / Ю. О. Тополь ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 403 с.

Розглянуто предмет і методологію, функції та задачі теорії держави і права, її місце в системі юридичних наук. Розкрито поняття, сутність і соціальне призначення держави, поняття та основні характеристики правової держави, основні підходи до типології держав. Визначено форми державного управління, державного устрою та державно-правового режиму, обґрунтовано принципи організації та діяльності державного апарату. Надано класифікацію та характеристику функцій держави, описано форми та методи їх здійснення. Викладено основні сучасні концепції права, ознаки норм права та способи їх викладання в статтях нормативно-правових актів. Показано особливості реалізації норм права, способи та види тлумачення таких норм. Розглянуто поняття системи права, її структурні елементи й ознаки, види правовідносин, стадії, способи, типи, види та механізм правового регулювання суспільних відносин. Розкрито ознаки та склад правопорушення, ознаки та підстави, види, цілі та функції юридичної відповідальності. Наведено принципи і вимоги законності та правопорядку, розглянуто співвідношення законності, правопорядку та суспільного порядку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785073

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х0,0 Т-58

53. Щипцов, Александр Анатольевич

Океанологические исследования: международно-правовая регламентация в современных условиях [Текст] : [монография : в 2 ч.] / А. А. Щипцов ; Гос. науч. учреждение "Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования НАН Украины". - Одесса : Фенікс, 2014 . Ч. 1 : Океанологический базис навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореплавания. - 2014. - 126, [2] с.

Описаны результаты океанологических исследований, которые были выполнены в целях повышения эффективности навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания. Представлен анализ историко-географических данных о возможных проявлениях в Азово-Черноморском бассейне природных явлений, а также результаты исследования комплексного влияния природных геологических, гидрологических, гидродинамических процессов, которые несут опасность для судоходства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355690/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х91 Щ-86I

54. Якимова, С. В.

Кримінологія (загальна та особлива частина) [Текст] : підручник / С. В. Якимова, Н. Є. Маковецька. - Хмельницький : [б. в.], 2014. - 441 с.

Розглянуто історію становлення кримінології як науки та юридичної практики, висвітлено систему кримінології як науки та навчальної дисципліни, а також розкрито питання щодо методології кримінологічних досліджень, кримінологічного аналізу злочинності за сучасних умов, кримінологічної характеристики особи злочинця, системи попередження злочинності, кримінологічного прогнозування та розробки комплексних планів профілактики правопорушень (злочинів). Розкрито питання кримінологічної характеристики, детермінації окремих видів злочинності, особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчинили різні види злочинів. Запропоновано систему заходів профілактики правопорушень, запобігання та припинення злочинів. Акцентовано увагу на вирішенні проблемних аспектів вдосконалення попередження окремих видів злочинності, у тому числі з урахуванням кращих зразків зарубіжного досвіду.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787566

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Х628 Я-45

 

 

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138