«Історичні науки»: виставка нових надходжень Універсального підсобного фонду

 

1. Більчук, Маргарита Володимирівна.

Історія України. Пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва, обов'язкові для розпізнавання абітурієнтами. Портрети історичних персоналій [Текст] : [посібник] : підготов. до ЗНО : за прогр. 2013 р. / Маргарита Більчук, Оксана Давидова, Георгій Давидов. - Т. : Підручники і посібники, 2013. - 95 с.

Посібник містить добірку фотозображень пам’яток архітектури та репродукцій творів образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами під час ЗНО з історії України; а також фотопортретів історичних персоналій, чиї імена містить програма ЗНО з історії України  (відповідно до чинної програми ЗНО).
Для випускників шкіл, вступників до вищих навчальних закладів та вчителів історії України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО270814

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)0,02 Б-61

2. Богдашина, Олена Миколаївна.

Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ - 20-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. М. Богдашина ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 559 с.

Монографія присвячена аналізу впливу позитивізму на розвиток істо­ричної думки в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.). Розглядається сутність і роль позитивістського історіописання як головного історіографічного явища досліджуваного часу. Вперше здійснено системний аналіз цієї проблеми в історіографічному та історіософському аспектах у контексті розвитку світової історичної думки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779025

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т1 1)Б-73

3. Борейко, Галина Дмитрівна.

Культурно-мистецьке життя Рівненщини у 50-60-ті роки ХХ століття [Текст] : монографія / Г. Д. Борейко ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне : РВЦ МЕГУ ім. Степана Дем'янчука, 2013. - 204 с.

У монографії исвітлено історіографію та джерельну базу дослідження культурного життя Рівненщини 1950 - 1960-х рр. Охарактеризовано передумови розвитку культурного життя Рівненщини зазначеного періоду. Розкрито ососбливості розгортання професійного театру Рівненської області у дані роки. Досліджено творчість композиторів, діяльність музичних колективів та окремих виконавців Рівненщини. Розглянуто фестивальний рух як форму активізації духовного життя краю. Висвітлено творчий доробок самодіяльних художників і народних митців міста.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774485

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 Б-82

4. Булавина, Виктория Викторовна.

Загадки истории. Третий рейх [Текст] / В. В. Булавина. - Х. : Фолио, 2013. - 377, [1] с.

30-е годы XX столетия стали временем создания государства, которое его основатель — Адольф Гитлер — назвал Третьим, или Тысячелетним рейхом. К счастью, оно просуществовало совсем недолго. Но и за это короткое время история Третьего рейха и жизнь его создателей и руководителей обросла огромным количеством тайн и загадок. Почему не удалось ни одно покушение на Гитлера? Кем на самом деле был «король шпионов» Отто Скорцени? Куда делось знаменитое «золото Третьего рейха»? Существует множество версий разгадок этих тайн…

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770335

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(4Н) Б-90

5. Вербиленко, Галина.

Історико-географічні дослідження в Історично-філологічному відділі ВУАН у 20-30-х роках ХХ ст. [Текст] / Галина Вербиленко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 118 с.

В брошурі простежено еволюцію інтелектуальної традиції «горизонтального» дослідження історії України в рамках функціонування Історично-філологічного від­ділу ВУАН. Сягаючи своїм корінням доробку «Київської школи» В. Антоновича, вона привела як до концептуалізації основ історичної географії, так і до системного ретроспективного дослідження вітчизняної регіональної специфіки. Через багато років саме на цьому ґрунті сфор­мувався каркас історичної регіоналістики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784367

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т1 В-31

6. Від венедів до Русі [Текст] : зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. Дениса Никодимовича Козака з нагоди його 70-ліття / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; [Башкатов Ю. Ю. та ін. ; відп. ред. Г. Ю. Івакін]. - Київ ; Харків : Майдан, 2014. - 377, [2] с.

Статті, які входять до збірника, висвітлюють питання ет­нокультурного та соціального розвитку давнього населення України в останні століття до н. е. та в І тисячолітті н. е., тобто в період, пов'язаний із головними напрямами наукових інте­ресів ученого. Запропоновані статті різноманітні за змістом: від інтерпретації археологічних комплексів і аналізу окремих категорій матеріалів до висвітлення дискусійних проблем по­ходження та історичного розвитку слов'ян.

Для археологів, істориків, етнологів, викладачів і студентів, а також всіх, хто цікавиться стародавньою історією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58456

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4 В-42

7. Війни пам'ятей та політика примирення [Текст] : зб. наук. пр. / [за заг. ред. В. Ф. Солдатенка] ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : Пріоритети, 2013. - 254 с.

У збірнику наукових праць досліджено поняття історичної політики, її особливості в Україні в 1990 - 2000 рр. Показано державну політику України у сфері історичної пам'яті, ставлення лідерів держави до історичного минулого, законодавчі акти влади щодо окремих питань історії. Проаналізовано динаміку ставлення населення України до діяльності ОУН і УПА протягом останніх семи шести років. Охарактеризовано агентів, які впливають на формування суспільного та індивідуального ставлення до суперечливих питань історії ОУН і УПА. Приділено увагу проблемам політики пам'яті Другої світової війни в сучасній Україні. Вивчено вплив політичних чинників на формування моделей пам'яті. Визначено цивілізаційні архетипи українського народу, розкрито їх значення у формуванні історичної пам'яті українців і стрижневих цінностей української нації. Розглянуто питання щодо ролі мови у формуванні української нації та національної ідентичності. Порушено проблему захисту української мови в сучасній Україні. Обгрунтовано геополітичні, суспільно-політичні, ментальні чинники, які призвели до значної активізації формування в Республіці Польща специфічного, загостреного соціоісторичного сприйняття польсько-українського збройного конфлікту 1942 - 1947 рр., кульмінацією якого стала Волинська трагедія 1943 - 1944 рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774463

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)0,02 В-42

8. Вирський, Дмитро Станіславович.

Роксолани серед Сарматів: річпосполитська історіографія України (кінець ХV ст. - 1659) [Текст] : [нарис] / Дмитро Вирський ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : [б. в.], 2013. - 295 с.

У нарисі представлений найбільш «знаковий» за впливом на вітчизняний історіографічний процес відрізок історіографії 1-ї Речі Посполитої (1505—1795) – період з кінця ХV ст. (від початків політичного руху, який привів до Радомської конституції 1505 р.) по 1659 р. (коли значна частина України перестала уявляти себе у рамках Речі Посполитої). Це доба, коли річпосполитський «формат» був основою для інтелектуального (і, вужче, історіографічного) процесу в Україні і про Україну. І її сліди, подекуди, відчутні в історичних практиках аж до сьогодні. Для науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться українознавством та історією вітчизняної історіографії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777251

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 В-52

9. В'ятрович, Володимир М.

Україна. Історія з грифом "Секретно" [Текст] / Володимир В'ятрович . - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2014. - 511 с.

Ця книга — зустріч із минулим. Тут — 61 історія, 74 роки і набагато більше людей та ситуацій, котрі дивляться на читача зі світлин та архівних документів. Разом вони складають образ українського XX століття—часу, коли світ по-справжньому відкрив для себе Україну та українців, століття, коли творилося обличчя України.

Свого часу життя кожного з героїв опинилося під грифом «Секретно» стараннями, здавалося б, нездоланної спецслужби. Сьогодні Володимир В’ятрович, який розсекретив раніше таємні матеріали радянських «органів» від ЧК до КҐБ, розповідає про минуле України 1918—1991 років. Описані в сухих звітах і відтворені істориком хитрі спецоперації, смертоносні ходи, інформаційні війни та складні партії на кількох гравців—спроба знайти відповідь на питання: що творить нашу долю — воля людини чи обставини?

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782918

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)7 В-99

10. Гейко, Анатолій Володимирович.

Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї [Текст] : монографія / Анатолій Гейко ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознав. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2013. - 175 с.

У монографії досліджено ремонт глиняного посуду на теренах України й суміжних країн. Керамологічні, археологічні й етнографічні джерела дозволили вивчити це унікальне явище традиційно-побудової культури від найдавніших часів до сьогодення. Охарактеризовано види ремонтування, особливості їх еволюції й причини зникнення, відображення теми у фольклорі й художніх творах. Подано практичні поради щодо ремонту глиняних виробів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775051

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4  Г-29

11. Гордуновський, Олег Миколайович.

Український хліб і його реалізація в XVIII - на початку XX ст. (Нариси з історії та економіки) [Текст] : [монографія] / Гордуновський О. М., Гуржій О. І., Реєнт О. П. ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2013. - 223 с.

У монографії висвітлено суспільно-політичні й економічні умови форму­вання та розвитку хлібного ринку на території України, показано взаємо­зв'язок цього процесу зі становленням всеросійського ринку, а також дослід­жено обсяги та напрями реалізації українського збіжжя за кордоном. Вияв­лено й описано всі форми і засоби торгівлі, наведено кількісні показники місцевих ярмарків, торгів і базарів, чисельність їх учасників - транспортерів і реалізаторів українського хліба. Простежено чинники ціноутворення на один з основних видів продовольчого товару.

Книга розрахована на спеціалістів-істориків, економістів, а також широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777716

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)0,02 Г-68

12. Горобець, Віктор Миколайович.

"Чорна рада" 1663 року [Текст] : передумови, результати, наслідки / Віктор Горобець ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН Укаїни, 2013. - 199 с.

Розглянуто політичні й соціальні передумови Ніжинської генеральної ради 1663 р. Проаналізовано програми головних претендентів на булаву гетьмана Лівобережної України і способи їх представлення. З'ясовано роль російської влади в розгортанні боротьби за гетьманський уряд, виокремлено чинники, котрі формували ставлення О. Михайловича до політичних процесів на Лівобережжі. На підставі аналізу всіх відомих на сьогодні достовірних джерельних матеріалів, що містять інформацію про раду 1663 р., детально реконструйовано її перебіг, звернуто увагу на суперечливі обставини представлення цієї події у джерелах та запропоновано можливі варіанти пояснення цього.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777238

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Г-70

13. Грушевський, Михайло Сергійович (1866-1934).

Південно-руські господарські замки в половині ХVI століття [Текст] : іст.-стат. нарис : [пер. з рос.] / Михайло Грушевський ; [упоряд., передм. і пер. А. М. Трембіцький]. - Хмельницький : ІРД, 2013. - XIII, 83 с.

У праці коротко висвітлено історію Південної Русі, проблему укладання описів та проведення ревізії південно-руських «господарських» замків, розкрито зовнішній вигляд й улаштування замків, адміністрацію замків, подано відомості про укріплення замків і мостів, про їх стан, варту і засоби оборони замків, артилерійське озброєння та харчові припаси, про замкові хутори в середині XVI ст. У додатках подано примітки та коротку біографічну довідку про автора.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА768923

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Г-91

14. Гуржій, Іванна.

Купецтво Києва та Київщини ХVII-XIX ст. [Текст] : [монографія] / Іванна Гуржій, Олександр Гуржій ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : [б. в.], 2013. - 283 с.

У монографії подано інформацію про те, коли й за яких суспільно-політичних та економічних умов виникло та формувалося купецтво Києва та великої навколишньої території. Наведено цікаві характеристики та думки сучасників стосовно його професійної діяльності, висвітлено аспекти структуризації та кількісні зміни, показано етапи законодавчого оформлення статусу й етно-релігійні складові. Описано найважливіші побутові проблеми існування, особливості торгівлі та конкуренції купців протягом XVII - XIX ст. Значну увагу приділено дискусійним питанням та історіографії теми.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777249

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 Г-95

15. Експериментальна археологія: досвід моделювання об'єктів та виробництв [Текст] / [Брузіс Р. та ін. ; редкол.: Толочко П. П. (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т археології. - Київ : ІА НАН України, 2013. - 255 с.

Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв'язків населення України у кам'яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор'ї, етногенез та рання історія слов'ян, розвиток давньоруських міст і сіл. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела. Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57485

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4 Е-45

16. Еліас, Норберт.

Про німців [Текст] / Норберт Еліас ; пер. з нім. Олександра Кислюка. - К. : Юніверс, 2010. - 430 с.

Норберт Еліас – лауреат премії ім. Т. В. Адорно (1977). У своєму дослідженні «Про німців» автор з’ясовує специфіку німецької традиції, яка уможливила вибух варварства в нації Ґьоте, Канта і Шіллера. Увага дослідника зосереджена головним чином на вільгельмівському суспільстві, періоді Веймарської республіки, на процесах державотворення у Німеччині і формуванні соціальної налаштованості індивіда.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА736469

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(4Н) Е-51

17. Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства [Текст] : монографія / [Михальченко М. І. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. - 374 с.

Розглянуто проблематику розвитку єврейської національної спільноти в сучасному українському соціумі та українській державі. Досліджено стан і рівень єврейської громади у контексті інтеграції українського суспільства, історико-політичний аспект цієї наукової проблеми. Зазначено, що позитивні зміни у суспільстві та повернення Української держави на шлях європейської інтеграції викликали до життя нові сподівання у членів єврейських громад, які стосуються демократичного розвитку суспільства, національної самобутності, культури та мови євреїв. Подальший процес інтеграції єврейської громади в українське суспільство передбачає адаптацію українського законодавства щодо національних меншин до загальноєвропейських норм, створення належних умов для захисту прав та інтеграції в українське суспільство громадян єврейської національності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785074

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)0,02 Є-22

18. Иевлев, Михаил Михайлович.

Очерки античной палеоэкологии Нижнего Побужья и Нижнего Поднепровья [Текст] : [монография] / Иевлев М. М. ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. - Киев : Олег Філюк [вид.], 2014. - 276 с.

В монографии внимание уделено проблеме взаимодействия природы и общества на территории Северного Причерноморья, которая рассматривается на примере Ольвийского государства. Возникнув в VII в. до н.э., оно существует до IV в. н.э., то есть практически весь период существования античной цивилизации на территории Северного Причерноморья. Определены роль и степень влияния происходивших природных изменений на хозяйственную деятельность населения, а также роль антропогенного фактора в изменениях ландшафтов региона. Сделана попытка произвести реконструкцию окружающей среды района Нижнего Побужья и Нижнего Поднепровья на основных этапах развития Ольвийского государства: архаическом, классико-эллинистическом и римском.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58455

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4 И-30

19. Історія українського суспільства [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [І. Д. Дудко та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 249 с.

У навчально-методичному посібнику на основі нових підходів та хронологіч­но-тематичного викладу аналізуються суспільно-політичні процеси становлення і розвитку українського суспільства від стародавніх часів до сучасності. Посіб­ник спрямований сприяти виробленню у студентів стійких навичок самостійної роботи над історичним матеріалом; формуванню історичного мислення, вміння аналізувати та узагальнювати суспільно-політичні процеси як складових профе­сійних компетенцій майбутніх спеціалістів. Для студентів вищих навчальних закладів, що опановують освітньо-професійні програми підготовки бакалавра за усіма галузями знань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770705

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)0,02 І-90

20. Калашников, В. М.

Британский взгляд на Крым (хроники, мемуары, дневники XVII - первой четверти XIX столетия) [Текст] : монография / В. М. Калашников. - Д. : [б. и.], 2013. - 332 с.

В монографии описано Крымское ханство во второй половине XVII ст. английским историком П. Рикоутом. Рассмотрено Крымское ханство в сочинении английского историка Дж. Моттли "История жизни Петра I, императора России". Представлен Крым конца XVIII cт. глазами английского историка и экономиста В. Тука. Предложены заметки о Крыме Р. Ли - лекаря генерал-губернатора Новой России князя М. С. Воронцова.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772511

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 К-17

21. Карнацевич, Владислав Леонидович.

Загадки истории. Средневековье [Текст] / В. Л. Карнацевич. - Харьков : Фолио, 2014. - 378, [1] с.

История, как известно, статична и не приемлет сослагательно­го наклонения. Все было как было, и другого не дано. Но если для нас зачастую остаются загадками события десятилетней давности, то что уж тогда говорить о тех событиях, со времени которых про­шло десять и более веков. Взять хотя бы Средневековье, в некото­рых загадках которого и попытался разобраться автор этой книги. Мы, например, знаем, что монголы, опустошившие Киевскую Русь, не тронули Новгород. Однако же почему это произошло, почему ханы не стали брать древний город? Нам известно, что народная героиня Франции Жанна Д’Арк появилась на свет в семье зажиточ­ного крестьянина, а покинула этот мир на костре на площади в Руане. Так, по крайней мере, гласит официальная биография Жан­ны. Однако существует масса других версий относительно жизни и смерти Орлеанской девы, например, о том, что происходила она из королевской, а не крестьянской семьи, и что вместо нее на костер поднялась другая женщина.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779206

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0)2/4 К-24

22. Київ у національній пам'яті [Текст] : [колект. монографія] / [Л. І. Буряк та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - Київ : Пріоритети, 2013. - 397 с.

За допомогою концепту «місця пам’яті», символічним уособленням якого виступають постаті, установи, архітектурні та монументальні споруди, мистецькі твори, друковані видання, архівні та музейні колекції Києва, розкриваються механізми, особливості і закономірності формування образу міста у суспільній свідомості та творення його цілісної конструкції у національній пам’яті українців. Еволюція образу міста аналізується у контексті суспільно-політичних трансформацій, формування соціальних ідентичностей та колективної свідомості. Розрахована на фахівців та широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777291

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 К-38

23. Ковалевська, Ольга Олегівна

Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII-XVIII ст. [Текст] : [в 2 ч.] / Ольга Ковалевська ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - ISBN 978-966-02-7357-3. Ч. 1 : Монографія. - 2014. - 313 с.

Книга складається з двох частин. Перша становить дослідження зображу­вальних джерел, їхнього місця в типолого-видовій класифікації історичних носіїв інформації, кількісного складу, функцій, інформативних та інтерпретаційних можливо­стей з огляду на необхідність формування уявлення про представників козацької старшини XVII—XVIII ст. Друга складається з ґрунтовних ілюстрованих та інформа­тивних додатків, укладених авторкою, якими вона послуговувалася під час опрацю­вання теми.

У монографії продемонстровано можливості застосування практичних прийомів та методів; наведено конкретні результати авторських студій з іконографії україн­ських гетьманів, представників старшини й окремих постатей козацького стану; окреслено проблеми, досягнення та перспективи майбутніх історичних та іконо­графічних студій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355456/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-56 I

24. Козерод, Олег Віталійович.

Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії [Текст] : [монографія] / О. В. Козерод. - Київ : Радуга, 2014. - 190 с.

Пропонована наукова праця містить аналіз актуальних історіографічних проблем єврейської історії і філософії. Основну увагу автор приділяє питанню історіографії єврейської історії України в період 20-х років ХХ ст. та сучасного періоду, а також розвитку світової історіографії проблем єврейської ідентичності, філософії, історії і культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782366

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т1 К-59

25. Косаренко-Косаревич, Василь.

Московський сфінкс: міф і сила в образі Сходу Європи [Текст] / Василь Косаренко-Косаревич. - Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2012. - 509 с.

Дослідження походження та глибинної сутності московського народу та його державних форм. Автор на основі аналізу документів та інших джерел переконливо до­водить неслов'янське походження сучасних росіян, а також висвітлює ордин­сько-імперські форми їх державного устрою і загрозу для цивілізованого світу в минулому, тепер і в перспективі. Завданням цього політично-історичного твору Василь Косаренко-Коса­ревич поставив об'єктивне представлення речей, дій і подій такими, якими вони були і є в дійсності, а тим самим розвінчання поширених російських і радянських міфів та їхніх творців. Книга рекомендується політологам, історикам, політикам, громадським діячам, студентам та широкому колу читачів, адже попри її науковий характер написана в доступній публіцистичній формі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780102

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2)0/7 К-71

26. Мартемьянов, Алексей Павлович.

Общинные отношения в селах Нижней Мезии и Фракии в первых веках нашей эры [Текст] : [монография] / А. П. Мартемьянов ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. - 222, [17] с.

Книга посвящена одному из ключевых аспектов жизни провинциального кресть­янства Римской империи, а именно вопросу о существовании сельской общины. Исследо­вание основано на материалах Фракии и Нижней Мезии — восточнобалканских провин­ций Рима, где, как принято считать, в первых веках нашей эры унаследованные от более раннего времени общинные традиции были особенно прочны.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766261

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0)2/4 М-29

27. Міста Давньої Русі [Текст] : [зб. наук. пр. пам'яті А. В. Кузи] / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; [Бережинський В. Г. та ін. ; наук. ред. П. П. Толочко]. - Київ : Стародавній Світ, 2014. - 530 с.

Збірка наукових праць пам'яті видатного вченого-археолога XX ст. А. В. Кузи (до 75-річчя від дня народження). Широкий спектр наукових інтересів та географія експедиційної ді­яльності науковця знайшли своє відображення в різноманітності наукових праць пропоно­ваної збірки, що, певною мірою, пояснюється тим, що багато авторів починали свою наукову діяльність саме в його експедиціях. В статтях розглядаються питання ґенези давньоруського міста, його особливостей як соціально-економічного та культурного феномену, торгівлі та ін. Наукові роботи, які виконані провідними фахівцями Східної Європи із залученням останніх результатів археологічних розкопок ще раз доводять перспективність багатьох напрямків наукових досліджень закладених свого часу А. В. Кузою. Для істориків, археологів, етнологів, культурологів, викладачів та студентів вузів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33304

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4 М-65

28. Мозолевський, Борис Миколайович (1936-1993).

Етнічна географія Скіфії [Текст] : [монографія] / Б. М. Мозолевський ; [наук. ред., авт. передм. і післям. С. А. Скорий]. - 2-ге вид. - Київ : Стародавній Світ, 2013. - 167 с.

Остання монографія відомого українського археолога Бориса Миколайовича Мозолевського (1936-1993), присвячена од­ній з найактуальніших проблем скіфознавства – етнічній гео­графії Скіфії. Незважаючи на те, що праця залишилась неза­вершеною, вона містить багато важливих та цікавих міркувань щодо розташування скіфських племен (за Геродотом) на географічній карті України та стосовно скіфської історії взагалі. Для археологів, істориків, музейних працівників, краєзнав­ців, усіх хто цікавиться давньою історією України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780509

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4 М-74

29. Нагорна, Лариса Панасівна.

Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал [Текст] : [монографія] / Лариса Нагорна ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. - 379 с.

У монографії розкрито сутність основоположної у західній історичній культурології, але поки що незвичної для вітчизняної термінопрактики категорії «історична культура» - як фактора формування «образу минулого» у процесі взаємодії професійного історичного знання й колективної пам'яті соціумів. Історична культура представлена як новітній концепт раціональності в історичному пізнанні, як системне поєднання принципів артикулювання, інтерпретування, репрезентацій минулого, як вдала знахідка в системі категоріальної операціонапізації наукових понять. Аналізуються механізми циркуляції історичних ідей, які, будучи засвоєними суспільством, перетворюються на частину його ментального й вербального фонду й мотиваційний стимул. Розглянуто можливості використання модусів історичної культури в системі викладання та громадянської освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785128

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:ТО Н-16

30. Никитенко, Надежда Николаевна.

Собор святых Софии Киевской [Текст] / Надежда Никитенко, Вячеслав Корниенко ; Нац. акад. наук Украины. Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского. - К. : [б. и.], 2014. - 335 с.

Книга посвящена новым исследованиям изображений святых на стенах Софий­ского собора в Киеве, сохранившего наиболее полный комплекс мозаик и фресок XI в. На основании изучения надписей-граффити, обнаруженных на фресках храма, атрибутируется значительное количество образов святых. Полученные данные позволяют на новом уровне подойти к изучению росписи Святой Софии, очертить основные направ­ления иконографической программы декоративного убранства интерьера храма, увидеть в этой программе подлинные образы его заказчиков. Издание будет полезным искусствоведам, историкам, археологам, богословам и всем, кто интересуется прошлым Киева и его главной святыни - Софийского собора.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776174

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 Н-62

31. Никитенко, Надежда Николаевна.

София Киевская и ее создатели: тайны истории [Текст] : [монография] / Надежда Никитенко. - Каменец-Подольский : Медобори-2006, 2014. - 247 с.

В монографии отражено новое, нетривиальное восприятие судьбоносного отрезка национальной истории - эпохи христианизации Руси. Главным источником для этого служит София Киевская, созданая в 1011 - 1018 гг., на рубеже правлений Владимира Великого и Ярослава Мудрого. Рассмотрены ключевые и остродискуссионные проблемы исследования собора - время его возникновения, сюжеты знаменитых светских фресок, привлекая их уникальные свидетельства для реконструкции исторической действительности. На основе полученных данных предложена объективная оценка главных деятелей отечественной истории конца Х - первых десятилетий ХІ в.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776175

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 Н-62

32. Нікітенко, Надія Миколаївна.

Софії Київській 1000 років [Текст] / Надія Нікітенко ; Нац. заповідник "Софія Київська". - К. : [Горобець], 2011. - 32 с.

Ким і коли засновано Софію Київську? У шкільних підручниках написано: «Ярославом Мудрим у 1037 році». Але наука спростувала цю, здавалося б, азбучну істину. Виявляється, Ярослав лише завершив у 1018 р. славетний храм, заснований у 1011 р. його батьком - хрестителем Русі Володимиром Великим. Отже, в 2011 р. Софія відзначить своє 1000-річчя. У книжці у доступній формі розповідається, чому і як вчені дійшли тако­го висновку та які доводи вони мають на його користь.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА738803

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 Н-62

33. Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л. В. Матвєєвої [Текст] : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; [редкол.: Бубенок О. Б. та ін. ; упоряд. Мавріна О. С., Отрощенко І. В.]. - К. : [Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України], 2010. - 508 с.

Висвітлено творчу та наукову діяльність відомого українського історика Л. В. Матвєєвої у галузі сходознавства. Проаналізовано особливості японської класичної поезії, становлення історичного регіонознавства в Китаї на основі методологічних підходів. Описано конфесійну термінологію немусульманських тюркських пам'яток гагаузів, урумів, караїмів, кримчаків. Розкрито стильову поліфонію перської поезії. Увагу приділено образотворчому мистецтву Тибету в музеях Одеси.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА736039

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т1 О-65

34. Папакін, Георгій.

"Чорна дошка": антиселянські репресії (1932-1933) [Текст] : [монографія] / Георгій Папакін ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - 417 с.

У монографії з використанням широкої джерельної бази розкривається історія, основний зміст, форми застосування і масштаби використання під час Голодомору в Україні 1932–1933 років одного з найбільш жорстоких засобів боротьби з українським селянством – режиму «чорної дошки». Методи його в Україні порівняно з іншими регіонами СССР – Кубань, Поволжя, Казахстан; показана роль Кремля у поширенні такого адміністративно-репресивного режиму. Розрахована на істориків, правознавців, студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться історією України, тематикою Голодомору.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784388

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)71  П-17

35. Петров, Сергій Степанович.

Оборонні споруди Києва Х-ХІХ ст. у контексті історії міста і загального розвитку військово-фортифікаційної справи [Текст] / Сергій Петров. - К. : Експрес-Поліграф, 2012. - 448 с.

У книзі на широкому історичному тлі простежується розвиток оборонних споруд Києва від заснування міста до початку XX століття. Розглядається процес зміни топографічних акцентів у побудові фортифікаційних споруд, що зводилися в різні періоди існування міста, їхні конструктивні особливості й відмінності, що удосконалювалися із розвитком економічних, технічних та інших складових, пов'язаних із змінами можливостей засобів оборони та нападу в конкретних історичних умовах, які складалися в суспільстві і впливали на побудову оборонних споруд.

У тексті надаються пояснення щодо розташування колишніх оборонних споруд та подій, що відбувалися в місті, відносно місцевостей сучасного Києва, ілюстрації, посилання на історичні джерела тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748790

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9  П-30

36. Повсякдення ранньомодерної України [Текст] = Everyday life of early modern Ukraine : іст. студії : в 2 т. / [відп. ред. Віктор Горобець] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України Нац. акад. наук України, 2012 . Т. 2 : Світ речей і повсякденних уявлень = The World of objects and everyday ideas. - 2013. - 357 с.

Досліджено історію повсякдення ранньомодерної України в найрізноманітніших його проявах, реконструйовано світ речей, що не лише посвякчас оточують "людину історичну", але й засвідчують відповідний соціальний статус особи та відбивають її внутрішній світ. Проаналізовано широкий спектр повсякденних уявлень - про святість, шляхетність, честь, насильство, убивство, смерть тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354200/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4  П-42II

37. Рахно, Костянтин Юрійович.

Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов'янських народів [Текст] : монографія / Корстянтин Рахно ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознав. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2013. - 487 с.

Монографію присвячено календарній обрядовості з використанням глиняних виробів у традиційно-побутовій культурі росіян і поляків - Свистоплясці та Ренкавці. Простежено генезу й еволюцію цієї обрядовості, первісно пов'язаної з язичницьким культом бога грому Перуна й відродженої нині як громадській урочистості. Проаналізовано шлях глиняних виробів від культової пластики до дитячої іграшки та мистецьких творів, які стали уособленням етнічності, фактором збереження локальної й національної ідентичності за доби глобалізації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775054

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4  Р-27

38. Рудлинг, Пер Андерс.

ОУН и УПА: исследования о создании "исторических" мифов [Текст] : сб. ст. / Пер Андерс Рудлинг, Тимоти Шнайдер, Гжегож Россолински-Либе. - Киев : [б. и.], 2012. - 259 с.

Сборник статей «ОУН и УПА: исследования о создании «исторических» мифов» является вторым изданием в серии «Историческая правда», основанной Международным антифашистским фронтом в 2011 году.

В издании представлены исследования современных западных ученных - Пера Андерса Рудлинга, Тимоти Д. Шнайдера, Гжегожа Россолинского-Либе на тему украинского радикального национализма, фашизма, создания антиисторических мифов вокруг ОУН-УПА, преступлений против человечности, попыток героизации и реабилитации этих организаций и их членов.

Большинство исследований в Украине публикуются впервые.

Шифр зберігання книги у НБУВ: А777244

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)7  Р-83

39. Скляренко, Валентина Марковна.

Загадки истории. Династия Романовых [Текст] / В. М. Скляренко, В. В. Сядро, И. А. Рудычева. - Х. : Фолио, 2013. - 379 с.

Династия Романовых, одна из самых молодых в Европе, правила в Росши 304 года. По меркам всемирной истории — не так уж иного. Но, наверное, важнее не то, как долго ее представители находились на престоле, а то, чем стали для развития страны эти три столетия. А их, без всяких сомнений, можно считать весьма важными и значитель­ными. За это время на российском престоле сменилось 18 монархов. О судьбах и деяниях каждого из них написано огромное количество исторических и художественных сочинений. Но как бы много ни писалось об этих монархах, их биографии по-прежнему изобилуют «белыми пятнами» и загадками. О смуте на Руси и борьбе за царский престол, о том, как «худородные» Романовы стали и преемниками Рю­риковичей, о завещании Петра I и  сердечных тайнах императриц, о загадках 230 самозванцев и проклятии русских царей, о судьбе Дома Романовых в эмиграции и о представителях  Российского Императорского Дома сегодня – об этом и о многом в другом рассказывается в данном издании.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766914

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2)0/7  С-43

40. 100 величественных императриц, королев, княгинь [Текст]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 414 с.

Женщина у власти - явление всегда неординарное. Героинями этой книги стали женщины-правительницы: императрицы, королевы, княгини - личности незаурядные и сильные. Имена некоторых из них хорошо известны, но читатель наверняка откроет для себя и много новых. Древнеегипетская императрица Хатшепсут и римская императрица Валерия Мессалина, княгиня Ольга и королева Франции Анна Ярославовна, "королева на девять дней" Джейн Грей и царица Грузии Тамара, великая императрица Китая Цысы и Диана, принцесса Уэльская... Были ли они по-настоящему счастливы и какие тайны их судеб хранит история?...

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774622

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) С-81

41. 100 могущественных королей, царей, императоров [Текст] / [гл. ред. С. С. Скляр]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 414 с.

В книгу вошли 100 величайших правителей мира, которые оставили неизгладимый след в мировой истории, от древних времен до наших дней: Гай Юлий Цезарь, Нерон, Тутанхамон, Вильгельм Завоеватель, Иван Грозный, Сулейман Великолепный, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Франц-Иосиф I, Карл XVI Густав, Хуан-Карлос I де Бурбон, Джордж Тупоу V, Альбер II, Кабус бен Саид. Эти люди объединяли народы и завоевывали их, развивали государство и погружали его в пучину репрессий, кто-то прослыл святым, а кто-то осталсяв истории как преступник. Узнав подробности их жизни, вы сможете под новым углом взглянуть на многие исторические события и вынести свою оценку истории.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770863

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) С-81

42. 100 тайн Второй мировой [Текст]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 414 с.

Вот уже почти 70 лет прошло со времен Великой Отечественной войны, но интерес к этой теме не спадает. Самая кровопролитная и чудовищная война оставила после себя множество неразгаданных тайн. Однако время постепенно раскрывает загадки военных лет. В этой книге вы узнаете о 100 из них: кто предал "Молодую гвардию" и что случилось на исторической встрече в Тегеране, куда исчезли сокровища Роммеля и где искать следы Янтарной комнаты, чем закончились поиски нацистами Святого Грааля и какова тайна последней жертвы войны, а также многое другое...

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774708

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) С-81

43. 100 чудес света [Текст] / [гл. ред. Скляр С. С.]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 414 с.

Сто интереснейших мест планеты ждут встречи с вами! Древние люди насчитывали всего лишь 7 чудес света. Но благодаря самой природе и техническому прогрессу этот список сегодня значительно увеличился. От одного лишь взгляда на эти грандиозные места захватывает дух, они вызывают искреннее восхищение силой природы и человеческого гения: истуканы острова Пасхи,"Императорский город"в Пекине, статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, Эйфелева башня во Франции, амазонские джунгли, Гранд-Каньон, Ниагарский водопад, озеро Байкал в России, мистическое озеро Каддо в США и многое другое.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770864

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) С-81

44. Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009-2011 рр.) [Текст] / [Нікітенко Н. М. та ін. ; за наук. ред. Н. М. Нікітенко та В. В. Корнієнка ] ; Нац. акад. наук україни, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : [б. в.], 2013. - 173 с.

Книга написана на основі проведених у 2009-2011 рр. досліджень гробниці Ярослава Мудрого у київському Софійському соборі їх безпосередніми учасниками. У її першій частині проаналізовані питання первісного облаштування гробниці за Ярослава Мудрого, встановлюється давнє місце розташування саркофага на основі археологічних, епіграфічних та писемних джерел. Друга частина висвітлює питання історії вивчення кіс­тяків з саркофага, один з яких, що належав Ярославу Мудрому, як з’ясувалося, вже понад шістдесят років перебуває поза межами України. Тож чільне місце у другій частині нале­жить детальному викладенню історії “еміграції” останків великого київського князя на Американський континент та пошуку сучасними дослідниками його нинішнього місце­перебування. Третя частина висвітлює результати комплексного морфологічного дослід­ження того кістяка, що нині знаходиться у саркофазі. У додатках публікуються документальні матеріали, що стосуються історії відкриття саркофага у 1936, 1939, 1964 та 2009 рр., дослідження останків у 1940 та 2009-2011 рр., пошуку зниклих останків Ярослава у 2009-2010 рр. Книга написана живо та цікаво, багато ілюстрована, тож стане у нагоді не тільки історикам, археологам, мистецтвознавцям, а й широкому колу читачів, всім, хто ціка­виться правдивою середньовічною історією України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775201

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Т-13

45. Татоли, Татьяна Викторовна.

Авторитаризм в Болгарии в межвоенный период (1918 - 1939 гг.) [Текст] : монография / Т. В. Татоли ; Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э. А. Дидоренко. - Луганск : РИО ЛГУВД им. Э. А. Дидоренко, 2010. - 374 с.

В монографии проанализированы процесс становления авторитарного режима в Болгарии после Первой мировой войны, особенности его трансформация в 1920 - 1930 гг. Освещена законодательная политика режимов Болгарского земледельческого народного союза, А. Цанкова, военного переворота 19 мая 1934 г., монархического режима личной власти Бориса ІІІ в контексте историко-правовой оценки и современных подходов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА730058

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(4Бл)4 Т-23

46. Українки в історії: нові сторінки [Текст] / Алла Атаманенко [та ін.] ; відп. ред. Валентина Борисенко. - К. : Либідь, 2010. - 264 с.

Збірка нарисів про видатних українок — вчених, освітянок, громадських діячок, письменниць, мисткинь тощо — є продовженням книги «Українки в історії» (Київ, 2004,2006), що здобула визнання не лише в Україні, а й за її межами. Чимало біографій наших сучасниць постануть перед читачем уперше.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО29935

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)0,02 У-45

47. Харрис, Дэвид А..

Надежды и тревоги начала века [Текст] : размышления американского еврея / Д. А. Харрис ; пер. с англ. Н. Вельбовец. - К. : Дух і Літера, 2004. - 304 с.

Книга представляет собой собрание эссе, написанных в период с 2000 до 2003 года. Автор, используя все преимущества эпистолярного стиля, в свойственной ему блестящей и отточенной манере помогает читателю разобраться в сложнейших проблемах Ближнего Востока и еврейских общин Америки и Западной Европы. Особое внимание Дэвид Харрис уделяет межнациональным и межконфес- сиональным проблемам, дает свое видение политической ситуации в мире до и после 11 сентября 2001 года.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА659416

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0)63-61 Х-21

48. Хруслінська, Ізабелла.

Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини [Текст] : [зб. інтерв'ю] / Ізабелла Хруслінська, Петро Тима. - К. : Дух і Літера, 2011. - 326, [2] с.

Читачеві пропонується збірник інтерв'ю, що записані впродовж останніх років, аби показати учасників історичних подій нашого часу. Серед них науковці, публіцисти, дисиденти І громадські діячі. Вони представляють свої бачення історії українсько-єврейських відносин, формулюють актуальні питання сьогодення. Автори не обминають «гарячі точки» взаємин, найбільш болючі для українців та євреїв. Зазначені у книзі факти, а також досвід знаходження порозуміння українських та єврейських лідерів в останні десятиліття, на думку авторів, варті всебічного висвітлення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748298

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)0,02 Х-95

49. Шаповал, Юрій Іванович.

Петро Шелест [Текст] / Ю. Шаповал. - Х. : Фоліо, 2013. - 125, [2] с.

У політичній історії України XX століття Петру Шелесту належить особ­ливе місце. Пройшовши нелегкий життєвий шлях, він в 1963 році став першим секретарем ЦК Компартії України. Підтримував М. Хрущова і його політичну лінію, однак опинився серед тих, хто привів до влади Л. Брежнєва. Виступав проти «празької весни» 1968 року і в той же час блокував тотальне удушення інакомислення в Україні. Визнавав сталінський авторитет і водночас вимагав, щоб московське керівництво дотримувалося офіційно декларованих принци­пів у відносинах центру і тодішніх союзних республік. Був проти демонтажу СРСР і разом з тим сприяв зміцненню українських національних традицій, шанобливого ставлення до минулого України. У чому ж секрет такої двоїс­тості Петра Шелеста? Хто і як створив йому імідж «надмірного» українського патріота і навіть «націоналіста»? Як склалася його доля після того, як його відправили на «підвищення» до Москви, а потім піддали політичному переслідуванню? На ці та інші питання прагне знайти відповіді автор цієї книги.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО271782

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)73 Ш-24

50. Шах, Степан.

Львів - місто моєї молодости. Спомин присвячений Тіням забутих Львов'ян [Текст] : ч. I і II / Степан Шах. - Л. : Друкарські куншти : Клюб української греко-католицької інтелігенції ; Мюнхен : Християнський голос, 2006. - 207 с.

«Спомин присвячений Тіням забутих Львов’ян», — як пише автор, – належить до досить рідкісного, але надзвичайно цікавого різновиду мемуарів, які поєднують особисті спогади з широкою панорамою історичних подій, причому не тільки тих, що сучасні автору, але й сягають глибини століть. В загальному книжка є цікавою і цінною для сучасного історика і педагога, краєзнавця і просто шанувальника, любителя-фаната стародавнього Львова.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774547

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)--9 Ш-31

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138