Поетичне слово в українському фольклорі. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Серед мистецького багатства українського народу значне місце посідає усна народна творчість — фольклор. Вона з далекої давнини приносить сучаснику думки, мрії, сподівання народу, відтворює його боротьбу проти гнобителів чи іноземних поневолювачів. Можна сказати, що усна народна творчість становить  поетичну біографію народу, історію його трудового життя і боротьби за волю і незалежність, історію ратних подвигів його славних синів. Багатством і різноманітністю жанрів відзначається усна творчість українського народу. Вона є і безцінною духовною скарбницею нації. Усну народну творчість ще називають фольклором, що в перекладі означає — народна мудрість. Фольклор узятий з різних джерел на основі безпосередніх спостережень над навколишнім життям. Він відтворює історію, культуру, побут, традиції, вірування народу. Жанри фольклору  надзвичайно різноманітні — це казки, прислів’я, загадки, пісні, думи тощо.

Отже, фольклор — це дорогоцінне художнє надбання народу, це витвір його поетичної душі, котрі необхідно знати й цінувати.

1. Войтович Валерій Миколайович.

Коляда [Текст] : дитячі щедрівки, колядки та засівалки / В. М. Войтович. - Рівне : Видавець Валерій Войтович, 2007. - 224 с.

«Коляда» — захоплююча розповідь про дивовижний світ, в якому жили наші Предки. На основі історичних джерел та багатющого фольклорно-етнографічного матеріалу автору вдалося відтворити один із найколоритніших та найулюбленіших образів української міфології — Коляду. До книги увійшли також новорічно-різдвяні дитячі щедрівки, колядки, засівалки та поздоровлення (віншівки), зібрані у багатьох регіонах України. Їх коріння сягає тисячоліть.

Видання стане в пригоді викладачам українського народознавства, студентам вищих навчальних закладів мистецтва та культури, усім, хто цікавиться українською народною творчістю. Ця книга зацікавить кожного, хто шанує наші давні звичаї та обряди.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 266438

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 В-65

2. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія: Навч. посібник / Упоряд. та приміт. О. М. Таланчук, Ф. С. Кислого; Передм. О. М. Таланчук,—К.: Либідь, 1993,—432 с.

Вперше пропонується хрестоматія, яка дає можливість про­стежити шляхи зародження й розвитку в українському фольклорі повної і правдивої історико-героїчної тематики. Видання включає колядки й щедрівки, що відбивають колорит далекої епохи фор­мування військових дружин у Київській Русі. Широко представ­лені історичні пісні та думи: від найдавніших часів про татарські набіги до пісень про еміграцію, творів січових стрільців, а також сучасних пісень літературного походження, що стали народними. Таким же є різнобічний часовий і тематичний діапазон дум, ле­генд та переказів. Окремим розділом подані героїчні казки як фе­номен народної прози.

Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 553679

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Г-39

3. Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф.

Українська народнопоетичнатворчість. – Київ,: Головне видавництво видавничого обєднання «Вища школа»,  1983, - 360 с.

У підручнику докладно висвітлено розвиток фольклористи­ки на Україні з часу її зародження і до наших днів.

З позицій марксистсько-ленінської методології досліджуються основні жанри української народнопоетичної творчості.

Основну увагу приділено вивченню жанрів календарно- обрядової поезії, дум, казок, історичних та ліричних пісень, розвитку українського радянського фольклору.

Висвітлено взаємозв’язки українського фольклору і усної творчості братніх російського і білоруського та інших слов’ян­ських народів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 404432

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) Г-85

4. Давидюк Віктор Феодосійович.

Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському дискурсі) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Віктор Давидюк. - 3-тє вид., випр., допов. й переробл. - Луцьк : Твердиня, 2014. - 446 с.

До книги увійшли лекції проф. В. Давидюка, прочитані у Волинському університеті в 1995-2007 роках. У них - авторське бачення українського фольклору в культурогенезі та динаміці його явищ. Багато положень, висловлених у посібнику, - це абсолютно нове бачення фольклору в палеонтологічному дискурсі. Слідуючи настанові М. Костомарова, що вивчення походження обрядів - справа археологів і етнографів, автор дотримується цієї культурно- історичної концепції від початку і до кінця книги.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 781844

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) Д-13

5. Давидюк Віктор Феодосійович.

Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському дискурсі) [Текст] : [навч. посіб.] / Віктор Давидюк. - Вид. 2-ге, випр. й переробл. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 444 с.

До книги увійшли лекції проф. В. Давидюка, прочитані у Волинському університеті в 1995-2007 роках. У них - авторське бачення українського фольклору в культурогенезі та динаміці його явищ. Багато положень, висловлених у посібнику, - це абсолютно нове бачення фольклору в палеонтологічному дискурсі. Слідуючи настанові М. Костомарова, що вивчення походження обрядів - справа археологів і етнографів, автор дотримується цієї культурно- історичної концепції від початку і до кінця книги.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 751365

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) Д-13

6. Данилюк Ніна Олексіївна.

Поетичне слово в українській народній пісні [Текст] : моногр. / Ніна Данилюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - 511 с.

У монографії досліджено особливості українського народнопісенного слова як одиниці специфічної художньо-естетичної системи з властивими її ознаками звукової, морфолого-словотвірної, лексико-семантичної, синтаксичної організації, усталеними засобами образності. Проаналізовано опорні слова, що входять до національно-мовної картини світу, окремими сферами якої є народні вірування, людина, тварини, рослини, світила, явища природи, географічні об'єкти, рідна земля - Україна.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 724828

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Д-13

7. Дей О.І.

Українська народна балада. - К.: Наукова думка, 1986. - 263 с.

В монографії аналізується баладний фонд українського фолькло­ру, сюжетика й поетика жанру, відношення оригінальних баладних творів до об’єкта зображення, конфліктів соціально-історичної та сімейно-побутової дійсності; розкривається роль народних балад в сюжетному збагаченні художньої літератури. Дослідження україн­ських балад проводиться в східно-слов’янському й загальнослов’ян­ському контекстах.

Книга містить звідний каталог-покажчик сюжетних типів україн­ських народних балад.

Для мистецтвознавців, літературознавців, етнографів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 447953

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6  Д-27

8. Дей О.І.

Сторінки з історії української фольклористики.- К.: Наукова думка, 1975. – 272 с.

 Народна поетична творчість завжди була одним із важливих пізнавальних і творчих джерел для видатних представників передової дореволюційної культури та ра­дянських діячів літератури і мистецтва. їхні думки, спо­стереження, оцінки і висновки в галузі народної поезії становлять винятковий науковий інтерес, е значним вне­ском в історію української фольклористики.

У книзі зроблена спроба аналізу та узагальнення фольклористичної спадщини ряду провідних діячів рево­люційно-демократичної культури — Івана Франка, Лесі Українки, П. Грабовського, М. Павлика, а також видат­них дослідників народної творчості, академіків АН УРСР — В. М. Гнатюка, А. Ю. Кримського, академіка АН СРСР М. Т. Рильського. Розвідки про них написані на ос­нові друкованих і архівних джерел. До книги ввійшло і кілька оглядів невідомих досі рукописних матеріалів, що мають цінність для фольклористичної науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 256535

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6  Д-27

9. Дей О.І.

Поетика української народної пісні. - К.: Наукова думка, 1978. – 252 с.

У монографії аналізуються типові композиційні принципи і засоби української народної пісенності в зв’язку з процесом худож­нього пізнання й відображення дійсності трудовим народом. Значне місце відведено розкриттю художнього методу народної поезії, впливу усності побутування та колективності виконання і спри­йняття на композицію пісень.

Розрахована на дослідників народної творчості, студентів-філологів, працівників культосвітніх закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 315636

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6  Д-27

10. Дмитренко Микола Костьович.

Українська фольклористика: історія, теорія, практика [Текст] / М. К. Дмитренко ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. Максима Рильського. - К. : Ред.часопису "Народознавство", 2001. - 576 с.

До книги ввійшли дослідження українського фольклору та української фольклористики. Висвітлюються питання історії фольклористики, теорії видів, жанрів фольклору, проблеми “фольклор і символ”, “фольклор і література”. Вміщено розділ фольклористичної критики, матеріали польових записів тощо.

Для фольклористів, етнографів, літературознавців, культу­рологів, краєзнавців, викладачів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 608307

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) Д-53

11. Дяків Володимир М..

"Фольклор чудес" у підрадянській Україні 1920-х років [Текст] : [монографія] / В. М. Дяків ; НАН України, Інститут народознавства. - Л. : [Ін-т народознавства НАНУ], 2008. - 252 с.

Проаналізовано поетичні та прозові тексти українського фольклору на тему чудес, що були створені або приурочені до актуальних подій у підрадянській Україні 1920-х рр., зокрема, релігійного народного руху й пов'язаних з ним тривожних суспільних настроїв. На підставі науково-методологічного досвіду української та зарубіжної фольклористики досліджено генезу цієї творчості, проаналізовано її зв'язок з конкретними подіями, висвітлено історію становлення та розвитку, розглянуто сюжетно-змістові та художньо-стилістичні особливості (зокрема, розкрито специфіку теми та руху фольклорного тексту й описано засоби відображення дійсності). Доведено фольклорне походження більшості досліджених текстів і показано їх значення як одного з найяскравіших проявів народної релігійності й антирежимних настроїв у підрадянській Україні 1920-х рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 719196

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6  Д-99

12. Єфремова Людмила О.

Наспіви українських весільних пісень [Текст] / Л. О. Єфремова ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : Наукова думка, 2006. - 191 с.

Висвітлено особливості музичного мислення у ранньотрадиційному фольклорі. Наведено загальну типологію та систематику українських весільних наспівів. На підставі виявлених генетичних зв'язків трьох основних стильових нашарувань у мелодиці українських весільних пісень розглянуто їх стильову єдність. Зазначено, що картографування основних наспівів і обрядових пісенних мікроциклів сприяє визначенню основних регіонів весільної пісенності в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 684147

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 1) Є-92

13. Єфремова Людмила Олександрівна

Частотний каталог українського пісенного фольклору [Текст] : в 3 ч. / Л. О. Єфремова. - К. : Наукова думка, 2009 .

Ч. 1 : Опис. - 2009. - 720 с.

Перша частина містить  опис більш як 900 найпоширеніших творів дитячого, календарного та родинно-обрядового фольклору, народних балад, пісенної лірики та ліро-епічних, жартівливих і танцювальних пісень. До опису кожної пісні включено відомості про її код за частотним каталогом українського пісенного фольклору. Розглянуто основну сюжетну лінію, віршований розмір, ритмоструктуру наспіву, найпоширеніші початкові слова (інципіти), основні (частотні) стильові характеристики та варіанти фольклорних творів, наведено матеріали про їх регіональне поширення.

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, всіх любителів фольклору.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В351551/ч.1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6  Є-92I

14. Єфремова Людмила Олександрівна

Частотний каталог українського пісенного фольклору [Текст] : [в 3 ч.] / Єфремова Людмила ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : Наукова думка, 2009 - 2011.

Ч. 3 : Покажчики. - 2011. - 511 с.

Третя частина частотного каталогу українського пісенного фольклору містить дванадцять основних покажчиків, за якими можна ідентифікувати записи української народнопісенної творчості. Це покажчики кодів пісень українською та англійською мовами з посиланнями на першу та другу частини каталогу; ключових слів та інципітів, за якими можна відшукати або ідентифікувати більшість поширених українських народних пісень. Покажчики будови поетичних строф та віршової ритміки зосереджені на стильових особливостях поетичних текстів пісень. Покажчики музичної ритміки та будови мелостроф, ладових звукорядів та ладових констант, а також покажчик мелотипів висвітлюють характерні особливості мелодики традиційних українських народних пісень. У загальному покажчику можна знайти частотні характеристики найпоширеніших українських пісень, вміщених до частотного каталогу.

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, всіх любителів фольклору.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В351551/3

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6  Є-92III

15. Жемчужина причудливой формы. Фольклор и литера­турные памятники Украины. Вступительное слово Пре­зидента Украины В. Ф. Януковича. — Общая редакция и составление: Н. М. Сулыма, заместитель директора по научной работе Института литературы им. Т. Г. Шевчен­ко НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор филологических наук; Л. В. Ушкалов, доктор фи­лологических наук, профессор. Авторы обзорной статьи и комментариев: Н. М. Сулыма, Л. В. Ушкалов. Редактор Н. А, Мухаметшина. — М.: Худож. лит., 2011 г. — с. 672: ил. — Классика литератур СНГ.

В настоящем издании представлены лучшие образцы барокко, господствующего стиля украинской литературы и искусства XVII- XVIII веков, оказавшего огромное влияние на формирование укра­инской картины мира. Представленные в томе богословские и философские трактаты, жития святых, драмы, стихотворения, пес­ни, дневники красноречиво свидетельствуют о сложнейших про­цессах, происходивших в Украине в этот период, о процессах, которые затронули устои украинской нации — от политической, церковной и интеллектуальной элиты до низов.

Книга знакомит читателя с образами украинских государствен­ных мужей, настоящих патриотов, думающих и радеющих о своей стране, с образами высоких церковных иерархов, с их философ­скими представлениями о земной жизни человека, о его предназна­чении, о грехах и добродетелях, о необходимости самопознания и нравственного самосовершенствания.

В книгу вошли также жемчужины украинской духовной лирики ХУН-ХУШ веков, светские канты и лучшие произведения драмати­ческого искусства, которые ставили когда-то на сцене знаменитой Киево-Могилянской академии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 746096

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-3 1)Ж-53

16. Кейда Федір Федорович.

Український фольклор про гайдамаччину [Текст] / Ф. Ф. Кейда. - К. : Вирій, 1999. - 239 с.

Досліджується жанрово-тематична, образна, художньо-виразова системи одного з важливіших підрозділів фольклору, в якому народ втілив власне розуміння історії визвольної боротьби (гайдамаччини), і який довгий час трактувався тенденційно або ж замовчувався. Уснопоетична гайдакіана розглядається в контексті історії, фольклорного та мистецького процесів загалом.

У додатках представлено кращі зразки гайдамацьких пісень, легенд, переказів і народних оповідань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 589747

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 К-33

17. Кирчів Роман.

Двадцяте століття в українському фольклорі [Текст] : [монографія] / Роман Кирчів ; НАН України, Ін-т народознав. НАН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Ін-т народознав. НАН України, 2010. - 533 с.

Спроба монографічного дослідження образу світу минулого столітні в українському фольклорі, рецепції в ньому доленосних суспільно-політичних подій, ситуацій, постатей діячів, думок, переживань і настроїв української людини того часу. Головним предметом дослідницького дискурсу є осмис­лення місця і значення усної народної словесності в системі новочасної української культури, простеження якісних змін і модифікацій у змістовій і формальній фактурі фольклорної традиції. Особлива увага приділяється процесу політизації ідейного змісту фольклорного слова у зв’язку з різними етапами суспільно-політичного буття України в умовах чужинецької окупації, протидії тоталітарним режимам, напруженої боротьби нації за своє самозбе­реження, визволення і державну незалежність.

Праця розрахована на науковців-фольклористів, викладачів і студентів- філологів та широкого зацікавленого читача.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 742839

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) К-43

18. Козяр Світлана.

Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон [Текст] / С. Козяр ; Поділ. від-ня Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Обл. учбово-метод. центр культури Поділля. - Хмельницький : [б.в.], 2000. - 72 с.

У збірці фольклориста, наукового співробітника Подільського відділення ім. М.Т.Рильського НАЬІ України Світлани Козяр висвітлюється перебіг весільного та похоронного обрядів на Поділлі. Значною мірою розкривається суть, символіка весільних атрибутів та обрядодій, наводяться локальні пісенні зразки. Сторінки книги, що висвітлюють естетичні ідеали, світобачення подолян, яскраву своєрідність весільної та похоронної обрядовості, часто відкривають факти забуті або .маловідомі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 605198

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 К-59

19. Колесса Ф.М.

Фольклористичні праці. – К.: «Наукова думка», 1970.- 415 с.

Книга містить статті й розвідки з фольклористичної спадщини вченого. На великому фактичному матеріалі дослідник розкриває взаємозв’язки української народної творчості з творчістю слов’янських і неслов’янських народів, показує взаємовпливи народної поезії і літератури. Особливий інтерес становлять «Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка», «Українська народна пісня в найновішій фазі свого    розвитку»,

«Народнопісенна ритміка в поезіях І. Франка» та ін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 138287

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) К-60

20. Коломийки: В записах студентки факультету журналістики ЛДУ ім. І. Франка Оксани Вегери [Текст]. - Л. : ВАТ "Бібльос", 1999. - 140 с. - Альтернативна назва : "І б'є з глибин віків співуче джерело": Коломийки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 259938

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 К-61

21. Круковська, Володимира Іванівна.

Андріївські вечорниці [Текст] / В. І. Круковська. - Л. : Євросвіт, 2001. - 52 с

Книга знайомить з традиціями святкувань Святого Андрія, своєрідністю Андріївських вечорниць, пов’язаних з народними повір’ями та звичаями. Написана народною мовою, що завжди виділялася віршованою формою, довільними зворо­тами викладу тексту.

Для учителів шкіл, вихователів дошкільних закладів, батьків, дітей та усіх, хто цікавиться звичаями християнських святкувань та народними традиціями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 614937

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 К-84

22. Лановик Мар'яна Богданівна.

Українська усна народна творчість [Текст] : підруч. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. - 4.вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 591 с.

Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підруч­ник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності Украї­ни. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матері­ал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослід­ників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних істо­ричних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та класи­фікацію жанрів з урахуванням сучасних досліджень історії, етно­психології, культурології, міфології. Кожне явище народної творчості розглядається у його зв'язку з художньою літературою.

Підручник орієнтований на студентів філологічних, народознав­чих, культурологічних та інших гуманітарних спеціальностей, а також магістрантів, аспірантів та фахівців, які цікавляться українською куль­турою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680530

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) 1)Л-22

23. Литвиненко Галина Сергіївна.

Знакові аспекти архетипно-образної системи та історичної фольклорної свідомості в українській народній пісні [Текст] : монографія / Г. С. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Логос, 2012. - 195 с.

Досліджується тонкий пласт народної поезії - архетипно-образний Визначається ланцюг свідомісної трансформації образного мислення: архетипний (несвідомий), архетипно-образний (архетип, що виявлений у свідомості, тобто міфологічний образ), художній (фольклорний образ).

Для аналізу взято обрядово-пісенний пласт виконавиці Явдохи Зуїхи, яка мала унікальну пам’ять.

Монографія засвідчує, що народна пам’ять не гасне, хоча міфологічний сегмент втрачає безапеляційну сутність, але архетипно-образний фонд залишається, як код до розуміння еволюції народної поетичної свідомості.

Книга буде корисною не лише фахівцям-фольклористам, а й усім, кому не байдужа проблема збереження народної культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766260

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Л-64

24.   Міжетнічні стосунки в українських народних казках [Текст] : [збірник] / [упоряд., передм., прим., слов.] І. Грищенко. - К. : [б. в.], 2009. - 252 с.

У збірнику представлено твори народної прози з відомих фольклорних збірників кінця XIX - початку XX ст., фігурантами яких є представники різних етносів, що заселяли територію тогочасної України. Казки про міжетнічні стосунки посідають окреме місце серед творів народної прози. Подібні збірники досі не виходили друком.

Призначена для фольклористів, етнопсихологів, етнопсихолінгвістів, літературознавців, мовознавців, істориків та усіх, хто цікавиться українською культурою та психологією етносу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 748923

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) М-58

25. Мікула Ольга Іванівна.

Творчість Олени Пчілки і фольклор [Текст] : монографія / Ольга Мікула. - Ужгород : Гражда, 2011. - 312 с.

Cучасна українська наука акцентує на потребі ґрунтовного вивчення фольклористичної спадщини Олени Пчілки, особливостей ролі та значення народнопоетичної традиції в літературній творчості цієї оригінальної письменниці, що дозволить повніше розкрити її художній світ.

Пропоноване видання є першим комплексним дослідженням фольклористичного й літературного доробку Олени Пчілки. На підставі поглибленого аналізу її наукової спадщини показано внесок дослідниці у вивчення окремих жанрів фольклору (вертепної драми, народного епосу, українського гумору, легенд про “чуда”, обрядової поезії). Опрацьовано велику кількість фактичного матеріалу. Розглянуто питання щодо органічних зв’язків художньої творчості Олени Пчілки та фольклору у контексті різних теоретичних підходів до вивчення явища фольклоризму.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів і вчителів середньої школи, студентів філологічних спеціальностей та всіх, кого цікавить фольклористична та літературна спадщина Олени Пчілки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 740200

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4»П» М-59

26. Міщенко Ніна.

Слово батьків- з усіх віків [Текст] / Н. Міщенко, М. Міщенко. - К. : Богдана, 1998. - 1136 с.

Найцінніші перлини - прислів'я та приказки з усіх регіонів України ввійшли до цього видання. Багато з них друкується вперше.

Книга складається з трьох частин:

перша - містить приказки, прислів'я, дотепні вирази, поради. Влучно й весело висміюються в них недоладні вчинки й людські вади, які ще трапляються й нині;

друга - це фенологічний календар спостережливим читачам для визначення погоди. Майже кожен день року має свою особливість, свою назву і тому повинен віщувати розвиток погоди. Книга допо може це зробити;

третя - це загадки, які розміщені на останніх сторінках збірки.

Книга стане в пригоді учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, студентам вузів, а також всім, хто цікавиться українською народною творчістю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 588007

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 М-71

27. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колссси та К. Мошинського / Упоряд., вступ, ст. прим., пер. з пол. С.Й.Грици. — К.: Муз. Україна, 1995. — 432 с.

Пропоноване видання є науковою реконструкцією унікального збірника народних пісень та інструментальних мелодій, зафіксованих на початку XX ст. видатними ученими-славістами — академіком Ф. Колессою та дійсним членом Польської академії наук К. Мошинським на території українсько-білоруського пограниччя. До цього часу збірник вважався загубленим. Наукова класифікація матеріалу, його теоретичне узагальнення, а також пошук паралелей до зібраних пісень здійснені Ф. Колессою. Збірник видається вперше.

Розрахований на науковців, навчально-педагогічні кола та всіх, хто цікавиться слов'янським фольклором.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 568113

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 М-89

28. Мушкетик Леся Георгіївна.

Фольклор українсько-угорського порубіжжя [Текст] : монографія / Леся Мушкетик ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : Український письменник, 2013. - 494 с.

У монографії розглянуто етнофольклорні взаємовпливи в народній культурі Закарпаття як самобутнього історико-культурного регіону. У книзі висвітлено регіонально-локальну специфіку фольклору краю в межах окремих жанрових груп — народної пісенності, народної прози, - проаналізовано угорські запозичення в уснопоетичній творчості українців-русинів, виокремлено їхні типи і форми, з’ясовано модифікації у мові-приймачі. Окремий розділ присвячено образам відомих діячів угорської історії — королю Матяшу Корвіну, князю Ференцу Ракоці ІІ, Лайошу Кошуту в українському фольклорі. У праці також простежено історію фольклористики краю — від найдавніших часів до сучасності, зокрема збирання, систематизацію та публікацію, дослідження усної словесності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 768161

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) М-93

29. Найкращі пісні України [Текст] / уклад. Л. М. Бубеновська. - Донецьк : Мультипресс, 2007. - 287 с.

У книжці зібрані пісні, які колись завжди були на устах на­шого народу, а тепер, повертаючись із забуття, хвилюють наші серця й знов стають популярними. Тут і «Туман яром, туман долиною», «Закувала зозуленька», «Ой чий то кінь стоїть», «Цвіте терен», і «Ще не вмерла Україна», «Молитва за Україну» та інші авторскі пісні й народні романси.

Словом, це перлини нашого мелосу, котрі багато з нас зна­ють і співають... по одному куплету, а потім, поглядаючи на сусіда, питають: а як далі?

Збірник розрахований на широкий загал шанувальників української пісні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 684683

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Н-20

30. Народні оповідання / Упоряд. С. В. Миша- НЗО нич. - К.: Техніка, 2008. — 448 с.

До збірки “Народні оповідання” ввійшли найтиповіші, художньо довершені зразки народної белетристики — фабулати й меморати, спогади-бувальщини, новели, побутові притчі, фацеції, сценки тощо. Важливе місце відведено оповіданням про кріпаччину, наймитування та заробіт­чанство, про трагічні події, пов’язані з геноцидом україн­ського народу (голодомор 1932-1933 рр.), про Другу світо­ву війну. Не залишилися поза увагою спогади свідків та учасників Української повстанської армії, а також побу­тові та інші оповідання

Для філологів, етнографів, істориків, учителів та ши­рокого загалу шанувальників народної творчості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 266995

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Н-30

31. Небо України. Поетич. антол./За упоряд. та ред. В. Ксшомійця.— К.: Укр. письменник, 2001.— Кн. І.— 479 с.

Унікальна антологія-хрестоматія української поезії — від найдавнішого, маловідомого фольклору до творчості видатних поетів  уже нової доби.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В343879/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) Н-39I

32. Нечуй-Левицький, Іван.

Світогляд українського народу [Текст] : ескіз української міфології / І. Нечуй-Левицький. - К. : Обереги, 2003. - 144 с.

Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького вийшла друком вперше 1876 р.

У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, філософії, історії.

У розповідях постають зримі образи героїв української міфології, а також самі легенди про створення світу, мирове дерево дуб, створення людей.

Соковита мова, картини народного життя роблять прочитання цього забороненого і забутого твору відкриттям цілого неповторного самобутнього світу наших пращурів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 263302

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Н-59

33. Нудьга Григорій Антонович

Українська дума і пісня в світі [Текст] / Г. А. Нудьга ; Ін-т народознав. НАН України. - Л. : [б. и.], 1997 .

Кн. 1. - Львів : [б.в.], 1997. - 421 с.

На основі багатого фактичного матеріалу — здебільшого і маловідомого — праця Григорія Нудьги предметно розповідає про поширення і культурний резонанс пісенних надбань українського народу серед інших народів світу. Читач дізнається про зацікавлення українськими піснями і думами вчених, письменників і діячів мистецтва з різних країн, захоплені їх висловлювання на адресу української пісні, її переклади, переспіви на різні мови, використання у творах літератури і музики. Крізь призму поглядів іноземців і самим нам відкривається чимало такого в українській пісні, на що раніше ми мало чи, може, й зовсім не звертали уваги.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В343875/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Н-87I

34. Нудьга Григорій Антонович

Українська дума і пісня в світі [Текст] / Г. А. Нудьга ; Ін-т народознав. НАН України. - Л. : [б. и.], 1997

Кн. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1998. - 509 с.

На основі багатого фактичного матеріалу — здебільшого і маловідомого — праця Григорія Нудьги предметно розповідає про поширення і культурний резонанс пісенних надбань українського народу серед інших народів світу. Читач дізнається про зацікавлення українськими піснями і думами вчених, письменників і діячів мистецтва з різних країн, захоплені їх висловлювання на адресу української пісні, її переклади, переспіви на різні мови, використання у творах літератури і музики. Крізь призму поглядів іноземців і самим нам відкривається чимало такого в українській пісні, на що раніше ми мало чи, може, й зовсім не звертали уваги.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В343875/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Н-87II

35. Плісецький Марко

Українські народні думи: сюжети і образи. – К.: Кобза, 1994 р. – 364 с.

Пропонована читачеві книга — наслідок багатолітньої нап­руженої науково-дослідницької і творчої праці відомого україн­ського вченого—фольклориста і літературознавця, доктора історичних наук, професора Марка Плісецького. Завершена ще у 1983 році, вона планувалася до видання як посібник для студентів філологічних факультетів у одному з київських видавництв, та з незалежних від автора причин надрукована не була, рукопис відкладався “до кращих часів”. М. Плісецький продовжував над ним працювати, вносив у текст окремі уточнення й зміни, не сумніваючись у тому, що така книга потрібна не лише студентам- філологам, а й ширшому колу читачів в Україні й поза її межами, оскільки героїчний епос українського народу — думи — є культурно-національним надбанням не лише українців, а й має всеслов'янське і світове значення. Нині такий час настав.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва557617

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 П-38

36. Погребенник Федір.

Українські пісні-гімни. - К.: Товариство „Знання” України; МП „Пам’ятки України”, 1992.-64с.-(Сер.6 „Кобза”товариства „Знання” України, №4; Сер.З „Народна культура: українські обряди і звичаї” бібліотеки журналу „Пам’ятки України”, N4).

«Ще не вмерла Україна» - тепер загальновизнаний гімн України. Але багато років цей та інші українські пісні- гімни були суворо заборонені, виконання їх вважалося злочином.

У пропонованій книжці доктора філологічних наук Ф. Погребенника читач довідається, коли, хто створив гімни - „Ще не вмерла Україна", „Діб пора, не пора, не пора!” „Боже Великий Єдиний” та інші. На основі доку ментальних досліджень автор у цікавій формі сповідає долю українських гімнів. Подаються тексти й ноти для виконання їх.

Видання розраховане на широкий читацький загал, має бути в домашній бібліотеці кожного українця.

 Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао256900

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 П-43

37. Погребенник Ф. П.

 Наша дума, наша пісня : Нариси-дослідження,— К. : Муз. Україна, 1991.

Книжку складають розповіді про популярні україн­ські народні пісні та пісні літературного походження історичного, революційного та ліричного змісту, а також про історію виникнення, побутування, еволюцію пісень, що стали дорогоцінним надбанням народнопоетичної творчості України, вагомим внеском у духовну скарбни­цю людства. Розрахована на широкі кола шанувальни­ків народної пісні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 529999

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 П-43

38. Українська народна поетична творчість./упор. Поліщук Ф.М./ К.: «Радянська школа», 1968.- 560 с.

Хрестоматія є посібником для студентів філологічних факультетів педагогічних інститутів і побудована відповідно до нині діючої програми з української народної поетичної творчості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 71399

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 П-50

39. Притулик Наталія Валеріївна.

Практикум з українського фольклору [Текст] : навч.-метод. посіб. [для студ.] / Н. В. Притулик ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2011. - 295 с.

Посібник призначений для ознайомлення студентів гуманітарних спеціальностей з українським фольклором. Він містить плани семінарських занять з методичними рекомендаціями, бібліографічні джерела, фольклорні тексти, практичні завдання з фольклору та питання для самоперевірки, орієнтовну тематику студентських наукових робіт, допоміжні матеріали. Акцент робиться на етносеміотичних і краєзнавчих (фольклор Чернігівщини) аспектах усної народної творчості.

Видання може прислужитися українознавцям, краєзнавцям - викладачам, студентам, учителям — усім, хто цікавиться українською духовною культурою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 752168

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 П-77

40. Рай-поле: Фольклор і сучасна народна творчість Придніпров’я/Упорядн.: К. II. Фролова, М. М. Марфобудінова, - Дніпропетровськ: Дніпрокннга, 2001. - 272 с.

У даній книзі з відповідними коментарями представляється украї­нський фольклор, записаний у кінці XX століття науково-дослідною лабора­торією фольклору, народних говорів та літератури Придніпровського регі­ону ім. Олеся Гончара Дніпропетровського національного університету. Представлено сучасну народну творчість.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 612722

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Р-18

41. Росовецький Станіслав Казимірович.

Український фольклор у теоретичному висвітленні [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / С. К. Росовецький ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : [б.в.], 2008. - 623 с.

Вперше розглянуто феномен українського національного фольклору в контексті світової фольклористичної теорії. Проаналізовано принципи видання фольклорних текстів, функції теоретичної фольклористики, особливості жанрового поділу українського фольклору. Увагу приділено обрядам, обрядовій поезії та драмі, народній ліриці, дитячому фольклору, поетиці часу та простору, фольклорним прийомам художньої організації тексту.

Для студентів, аспірантів, викладачів та науковців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 713069

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Р-75

42.Січова скарбниця: легенди та перезаки Нижньої Наддніпрянщини : збірка / Запорізький державний університет ; Упоряд., підгот.тексту, вступ.ст., приміт. Віктор Антонович Чабаненко . – Запоріжжя : Видавництво Запорізького університету, 1999 . – 491 с.

Збірку складають перекази та легенди, записані на території теперішніх Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської і частково Донецької областей України в різний час, починаючи з 20-х років ХІХ століття. Серед записувачів фольклорних перлин Нижньої Наддніпрянщини такі відомі письменники і вчені, О. Стороженко, О. Афанасьєв-Чужбинський, І. Манжура, Я. Новицький, Д. Яворницький, Я. Славутич та ін. У народних творах яскраво відображено видатні події української історії, пов"язані здебільшого з подвигами запорозького козацтва і його прославлених ватажків, зокрема Б. Хмельницького, І. Сірка, С. Палія. Значна частина переказів та легенд стосується вірувань, звичаїв і побуту нижньонаддніпрянців. Ця книжка є своєрідною енциклопедією народного життя одного з найхарактерніших історико-етнографічних регіонів Південної України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 603287

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 C-41

43. Слово і пісня Бориса Грінченка: Матеріали фольклорно-крае- знавчої експедиції імені Бориса Грінченка. — Луганськ: Ре­дакційно-видавничий відділ облуправління по пресії 1994.—36 с.

Це видання вперше звертається до фольклорного і лексичного мате­ріалу, який можна зібрати і донести до сучасників. Цей матеріал запи­сано на батьківщині Бориса Грінченка фольклорно-краєзнавчою експе­дицією від факультету підготовки вчителів початкових класів Лугансько­го державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка.

Збірка має великий фактичний матеріал по пісенним творам, при­слів’ям, приказкам, загадкам і готовий сценарій літературно-пісенної ком­позиції .«Слово і пісня Бориса Грінченка».

Збірка адресується, в першу чергу, вчителям, студентам, всім, хто цікавиться безсмертною спадщиною українського народу, основою на­ціональної духовної культури — народопоетичною творчістю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В339611/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 C-48I

44. Сокіл Василь.

Народні легенди та перекази українців Карпат [Текст] / В. Сокіл ; НАН України, Інститут народознавства. - К. : Накова думка, 1995. - 157 с.

 У монографії вперше в українській фольклористиці здійснюється регіональне дослідження легенд та переказів. Аналізується їхній сюжетний фонд за основними тематичними циклами, виділяються та простежуються домінуючі мотиви. Розгляда­ються недостатньо розроблені в науці теоретичні проблеми, пов’язані зі специфікою жанрів, класифікацією відповідного матеріалу. У праці використано літературні, архівні та зібрані автором польові матеріали.

Для філологів, істориків, етнографів, викладачів, студентів та учнів, усіх шану­вальників рідної культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 566448

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 С-59

45. Соціально-побутова казка. / У поряд., переди., при- міт. О. Бріциної. Іл. худож. А. Василенка. К.: Дніпро, 1987,— 282 с., іл.— (Б-ка укр. усної пародпої твор­чості) .

До збірника ввійшли кращі зразки українських соціально-по­бутових казок, записані в основних етнографічних регіонах Укра­їни в кінці XIX — початку XX ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 459126

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 С-69

46. Степанишин Борис Ількович.

Давня українська література в школі [Текст] / Б. І. Степанишин. - К. : Либідь, 2000. - 504 с.

У цьому літературознавчому, а водночас і методичному по­сібникові проаналізовано все родове, видове й жанрове багатство прадавньої і давньої української літератури. Уперше в історії нашої культури фольклор трактується як художня словесність.

Книга адресована вчителям-україністам, студентам-філологам, всім шанувальникам рідної літератури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 598049

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)я7 С-79

47. Таланчук Олена Михайлівна.

Українознавство [Текст] ; Усна народна творчість / О. М. Таланчук ; Міжнародний фонд "Відродження" ; . - К. : Либідь, 1998. - 247 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються світогляд дав­нього українського народу, особливості його психології, моралі, ста­влення до певних життєвих явищ, які впливали на формування й розвиток українського менталітету. Захоплююче оповідається про давно забуті звичаї, вірування, ворожіння, народні прикмети та ін.

Для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, а також усіх, хто цікавиться джерелами духовності українського на­роду.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 32873

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 Т-16

48. Українські казки про тварин [Текст]. - К. : Техніка, 2005. - 320 с.

У книжці вміщено найбільш типові для української каз­кової традиції художні зразки так званого тваринного епо­су. Казки цього циклу посідають помітне місце в опові­дальній творчості всіх народів світу. У збірнику викорис­тано вже відомі публікації та архівні матеріали.

Для широкого загалу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 264672

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 У-45

49. Українські прислів’я і приказки / упорядник Т. М. Пана- У 45 сенко. — Харків: ТОВ «Бібколектор», 2012. — 351 с.

Немає такої сфери в житті українців, яка б не знайшла відображення в іскрометних і мудрих прислів’ях і приказках. В них яскраво відтворений не тільки характер, але й побут, звичаї, уподобання — все, чим сповнене людське буття.

До збірки ввійшли не тільки прислів’я і приказки, а й близькі до них народні порівняння, вітання, побажання тощо, які свідчать про дотепну вдачу і кмітливість українського народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 757300

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 У-45

50. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / Упоряд. М. М. Пазяк. — К.: Наук, думка, 2001. — 392 с.: портр. — (Сер. “Укр. нар. творчість”).

Книга містить найповніше на наш час зібрання народних прислів’їв, приказок, ідіом та порівнянь, використаних у творах української художньої літератури. Призначена для філологів, фольклористів, письменників, ви­кладачів, студентів, усіх шанувальників народної творчості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 606729

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 У-45

51. Українські народні казки : Книга 16. Казки Бойківщини / Запис., У45 упоряд. і літ. опрац. М. А. Зінчук. - Чернівці: Букрек, 2012. - 488 с.

Пропонований том є шістнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких М. Зінчук присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8 000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного регіону України - Бойківщини, записані наприкінці минулого століття.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншо­мовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми по­дано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 349733/16

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 У-45XVI

52.  Українські думи /Упоряд. О. К. Артеменко. — К.: Техніка, 2011. — 160 с.

До книжки ввійшли найвідоміші народні думи — неоціненні пам'ятки ду­ховної скарбниці українського народу, в яких відображено силу народу, його любов до Батьківщини, досвід, розум, поетичну геніальність, високу мо­ральність. У "живих літописах", що посідають видатне місце у світовій на­родній поезії, змальовано героїчні й драматичні події і явища суспільного життя відповідно до тих конкретно-історичних умов, в яких жив її творець — народ.

Зокрема, героями цих дум є козак Голота, Самійло Кішка, Маруся Богуславка, Олексій Попович, Іван Богуславець, Іван Богун, Богдан Хмельниць­кий та інші гідні сини і доньки українського народу.

Для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вc 52161

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 У-45

53. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М. Номис / Упорядкує., прим, та вступна ст. М. М. Пазя- ка.— К.: Либідь, 2003,—352 с.

І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста, письменника й педагога М. Номиса (1823—1900), метою якого було «зберегти для нащадків роз­повіді бувалих, старосвітських людей, цікаві факти з минулого різних ук­раїнських станів і тим самим сприяти розвитку національної самосвідо­мості».

Приказки, прислів’я та загадки, вміщені в книжці, охоплюють найрізноманітніші сфери життя українського народу, його звичаї та віру­вання.

Для всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 25332

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук)-6 У-45

54. Українська народна поетична творчість/ Уклав академік М.Т. Рильський. - К.: Радянська школа, 1965. – 418 с.

У книзі подається систематичний огляд українського фольклору дожовтневого і радянського періодів. Народна творчість розглядається в її історичному розвитку за жанрами. В окремих розділах висвіт­люються особливості фольклору, його походження, а також розвиток україн­ської фольклористики. Книга написана відповідно до програми з української на­родної поетичної творчості для вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Во 954318

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) У-45

55. Фольклор українців поза межами України/ збірник наукових статей. – К.: 1992. – 190 с.

У збірнику подаються статті з актуальних проблем народної культури українців поза межами України. Звертається увага на сучасний стан і побутування фольклору українців, яхі проживають на Далекому Сході, у Литві, Польщі, Чехо - Словаччині, Сербії, Хорватії, Румунії, Канаді та інших країнах. На широкому фактичному матеріалі висвітлюється фольклорна пам'ять українців, що емігрували на різних етапах історії, аналізуються питання інтегрування фольклорної національної традиції в іноетнічиому оточенні та збереження традиційної духовної культури в сучасному житті української діаспори.

Розглядаються теоретичні проблеми фольклорних жанрів, поетики фольклору, міжетнічних зв'язків у народній творчості.

Подається огляд фольклористичних досліджень та видань українського фольклору в Канаді, США, Франції, Німеччині, інших країнах.

Автори статей - відомі вчені України та зарубіжжя - фольклористи, етнографи, культурологи.

Розрахований на широке коло шанувальників української культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 545855

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш3(2=1Ук) Ф-75

56. Юдкін Ігор Миколайович.

Формування визначників української культури [Текст] : культурологічні студії / І. М. Юдкін. - К. : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. - 184 с.

У культурологічному дослідженні висвітлено деякі аспекти історичної динаміки розвитку картин світу в українській культурі Нового часу. Висунуто тезу про логоцентризм фольклору як відображення мовної картини світу, простежено історичні трансформації фольклору як чинники зміни суспільної свідомості, готової до формування наукової та художньої картин світу. Спеціальну увагу зосереджено на формуванні лінгвістичної філософії та філософії життя. Розглянуто питання про біолінгвістичну аналогію, криптографічні мовні програми, мімікрію як творчий принцип ретроспективізму, поетизацію світу як адекватний умовам периферії спосіб творчості, а також про рефеодалізацію як суспільний чинник історичної своєрідності розвитку української культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 720042

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)-30 Ю-16

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138