«Історичні науки»: виставка нових надходжень Універсального підсобного фонду

1. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення [Текст] : зб. наук. пр. / за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т історії НАН України", д-ра іст. наук, проф. А. І. Кудряченка ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". - Київ : Фенікс, 2013. - 415 с.

У збірнику наукових праць подано інформацію про актуальність синтезу аксіологічного епістемологічного підходів у сучасному історієписанні. Висвітлено еволюцію ціннісних пріорітетів у процесі розвитку західної цивілізації за доби Нового та Новітнього часу. Досліджено проблеми суспільно-політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи за умов демократизації. Розкрито особливості формування раннього громадянського суспільства в Австро-Угорській імперії. Проаналізовано вплив народної традиційної культури на етнічну самоідентифікацію особистості за умов глобалізації. Розкрито вплив ідейно-політичної спадщини панафриканського національного руху на організаційне оформлення Єдності незалежних африканських держав. Розглянуто особливості формування зовнішньої політики Малайзії як функції державного будівництва в контексті міжнародних процесів у Південно-Східній Азії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778981

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) А-43

2. Брестская крепость. Война и мир [Текст] / [авт. концепции и текста А. Суворов ; фото: А. Суворов и др]. - 2-е изд. - Брест : Полиграфика, 2012. - 255 с.

Книга посвящена истории Брестской крепости и событиям, связанным с ней. Повествование, объединяющее историческую хронику и исследования, широким полотном охватывает период с начала 19 века до наших дней. Многие материалы уникальны и публикуются впервые.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС54658

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2) 722 Б-87

3. Варварцев, Микола Миколайович.

Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна [Текст] / М. М. Варварцев ; відп. ред. В. А. Смолій ; Італ. ін-т культури в Україні, Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2005. - 304 с.

Вперше в українській історіографії докладно висвітлено життєвий шлях, політичні плани та боротьбу за визволення народів і побудову національних держав Д.Мадзіні. Розглянуто розроблені ним принципи демократії та союзу націй, а також його погляди на роль слов'янства. Відтворено широку панораму зв'язків Д.Мадзіні та впливу його ідей на формування українського національного руху XIX - початку XX ст. Наведено політичні твори, документи з вітчизняних і зарубіжних архівів і бібліотек, листування та праці італійського мислителя-демократа.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678247

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(4Іт) В-18

4. Гаврилишин, Петро.

Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) [Текст] = Immigrazione lavorativa Ucraina in Italia (anni 1991- 2011) = Ucrainian labour immigration in Italy (1991- 2011) : [монографія] / Петро Гаврилишин. - 2-ге вид., випр. і допов. - Брустурів : DISCURSUS, 2014. - 298 с.

У монографії комплексно проаналізовано політико-правову, соціально-економічну та громад­сько-культурну площини життя українських трудових мігрантів у Італії. Висвітлено формування італійського імміграційного законодавства, розглянуто специфіку трудової зайнятості, кількісні та якісні характеристики української спільноти, влив на неї італійської імміграційної політики. На багатому джерельному матеріалі розглядається повсякденне життя заробітчан та їх побут, особливості взаємодії з церковними інституціями, становлення українських громадських органі­зацій. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами вітчизняної та всес­вітньої історії новітньої доби.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА781252

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)73 Г-12

5. Гирич, Ігор Борисович.

Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / Ігор Гирич. - Київ : Український письменник, 2014. - 494, [24] с.

У монографії досліджено українофільський етап національно-визвольного руху. Проаналізовано народницький національно-демократичний напрям. Висвітлено ідеї автономізму-федералізму, окремішності в українській суспільній думці другої половини XIX - початку ХХ ст. Охарактеризовано національно-демократичний консервативний напрям (Є. Чикаленко і В. Леонтович). Розкрито особливості українського соціалізму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782212

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)5 Г-51

6. Горєлов, Микола Євгенович.

Держава і цивілізація в історії України [Текст] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Ін-т археології. - К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. - 879с.

Автори цієї книги вивчають історичний розвиток населення на території сучасної України від зародження відтворювального господарства і до сьогодення. Основна увага надається висвітленню проблеми співвідношення додержавних та державних структур із важливим і ще недостатньо вивченим процесом еволюції протоцивілізаційних та цивілізаційних спільнот цього європейського регіону.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА723210

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук) )0,02 Г-68

7. Гриневич, Владислав.

Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 - червень 1941 рр. [Текст] / Гриневич Владислав ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса Нац. акад. наук України [та ін.]. - К. ; Д. : Ліра, 2012. - 505 с.

Проаналізовано суспільно-політичні настрої населення на початку Другої світової війни, охоплюючи період, який у радянській історіографії традиційно вважався "несуттєвим", "проміжним". Представлено осмислення контекстів того різноголосся українського суспільства, яке комуністична влада протягом міжвоєнного періоду намагалася приборкати. Доведено, що широко розпропагована політико-ідеологічна теза про "морально-політичну єдність радянського народу напередодні Великої Вітчизняної війни" не відповідала дійсності. Зазначено, що комуністичній владі так і не вдалося сформувати в УРСР гомогенне суспільство з єдиною радянською ідентичністю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56015

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)72 Г-85

8. Грушевський, Михайло Сергійович

Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; голова редкол. : Г. Папакін [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Л. : Світ , 2002 . - ISBN 966-603-223-6.

Т. 23 : Серія "Монографічні історичні праці" / [упоряд., передм. : Мирон Капраль, Андрій Фелонюк]. - 2014. - 602 с.

У томі публікуються чотири популярні нариси з історії України М. Грушевського, які призначалися для широкого загалу. На початку XX ст.. вони відіграли важливу роль у процесі становлення української модерної нації, так як представляли новий погляд на історичний розвиток України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В345972/23

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук) )0,02 Г-91 XXIII

9. Дашкевич, Ярослав Романович.

Вірмени в Україні: дорогами тисячоліть [Текст] : зб. наук. пр. / Ярослав Дашкевич ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. - Львів : Логос, 2012. - 1317 с.

Книга видатного українського вірменолога професора Ярослава Шашкевича містить майже всі його праці в галузі вірменістики, які упродовж 1960-2009 рр. публікувалися у різних періодичних виданнях, матеріалах конференцій та монографіях в Україні, Вірменії, Польщі та Росії. Деякі роботи автора друкуються вперше. Збірник репрезентує вражаючу вірмено логічну спадщину вченого – наукові розвідки з історії, дипломатики, генеалогії, сфрагістики, мовознавства вірмен в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57444

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)0,02 1)Д-21

10. Іноземці про українських політв'язнів [Текст] : спогади / Музей-архів і докум. центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб. - К. : Смолоскип, 2013. - 733 с.

Пропонуємо увазі читачів унікальну добірку спогадів 25 іноземців (росіян, євреїв, вірмен, естонців, австрійця, ли­товця, італійця та інших) про українських політв’язнів, разом з якими протягом 1950-1980-х рр. вони відбували покарання на неозорих теренах колишнього Радянського Союзу (в Омських, Мордовських і Пермських концтаборах, у Владимирській тюр­мі, на Печорі, в ГУЛазі та ще багатьох сумнозвісних місцях). Як зауважує у передмові до видання Євген Сверстюк, ці текс­ти засвідчують непересічну особливість табірного життя, коли «на першому плані стоїть людська порядність, що перекриває міжнаціональні бар’єри».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773228

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)73 І-67

11. Історія великих страждань. Нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення [Текст] / Ін-т історії України НАН України, Меморіал. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941 - 1945 років" ; [упоряд. : В. Г. Берковський та ін. ; ред. кол. : В. М. Литвин та ін.]. - К. : Аеростат, 2011. - 346 с.

Видання присвячене одній з найбільш складних проблем історії останньої світової війни – долі радянських солдатів та офіцерів у німецькому полоні. На основі наукових досліджень, документів, свідчень очевидців у збірнику розповідається про табори для полонених червоноармійців – шталаг-301 і шталаг-357, які в різний час розташовувалися в місті Славуті Кам'янець-Подільської (нині Хмельницької) області. Формально створені для поранених і хворих радянських військових бранців, ці табори ввійшли в історію під об'єднаною назвою «Грослазарет». Задокументовані факти відсутності елементарних умов для лікування поранених, жорстоких знущань з боку табірної адміністрації, голоду, антисанітарії, примусової праці, розстрілів бранців у таборах Славути були використані стороною обвинувачення на Нюрнберзькому процесі. До складу науково-документального видання ввійшли статті істориків, документи з фондів Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років», центральних, обласних і галузевих архівів України та Росії, спогади й свідчення очевидців і колишніх військовополонених, листи від родин загиблих у Славуті полонених радянських солдатів і офіцерів, документи про участь в'язнів у підпільній та партизанській боротьбі проти нацистських окупантів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763501

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)722 І-90

12. Історія України в особах. Козаччина [Текст] : [нариси] / [Горобець В. М. та ін.]. - К. : Україна, 2013. - 301 с.

Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVIІ-XVIII ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56334

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 І-90

13. Історія українського суспільства [Текст] : навч. посіб. / [І. Д. Дудко та ін.] ; за наук. ред. д-ра політ. наук І. Д. Дудко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 597 с.

Увагу приділено історії українського суспільства, розглянуто предмет, методологію та методи її вивчення. Надано відомості про історичні та етнонаціональні корені походження східних слов'ян, процес утворення держави Київська Русь. Висвітлено етапи становлення держави та її суспільної організації. Розглянуто функціонування українського суспільства литовсько-польської доби, простежено соціально-політичні процеси на українських землях за часів національної революції та козацької держави, Гетьманщини та перебування українських земель у складі іноземних держав наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. Проаналізовано суспільно-політичні процеси в українських землях на етапі становлення індустріального суспільства (друга половина XIX ст. - 1914 р.), за умов Першої світової війни, революційних подій і державотворчих процесів (1914 - 1921 рр.), в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.), під час повоєнної відбудови, в період розпаду СРСР та здобуття державної незалежності України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770706

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)0 І-90

14. Капітан, Лариса Іванівна.

Етнокультурний розвиток Закарпаття у контексті радянізації краю, 1944-1964 рр. [Текст] : [монографія] / Лариса Капітан. - Київ : [б. в.], 2013. - 582 с.

У монографії досліджено особливості етнокультурного розвитку Закарпаття у загальному контексті радянізації західноукраїнських земель, приєднаних до УРСР 1939 - 1945 рр. Проаналізовано процес марксистсько-ленінської індоктринації населення краю упродовж його першого радянського двадцятиліття. Розкрито специфіку владної політики щодо духовенства та вірних Римо-католицької, Греко-католицької, Реформаторської церков регіону. Реконструйовано обставини утворення та специфіку діяльності Закарпатської філії Спілки письменників України, висвітлено долю її засновників - А. Патрус-Карпатського, П. Лінтура, Ф. Потушняка.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА77828

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)33 К-20

15. Князі Острозькі [Текст] / [Олег Дзярнович та ін. ; передм. Альфредаса Бумбалаускаса ; під наук. ред. Ігоря Тесленка ; фотозйомка: Олександа Іванова та ін. ; пер. з лит. Володислава Журби]. - Київ : Балтія-Друк, 2014. - 279 с.

З нагоди 500-річчя битви при Орші, а також враховуючи актуальність історичних персоналій Острозьких для сучасних євроінтеграційних перспектив України, видавництво «Балтія-Друк» предcтавляє великий міжнародний проект «Князі Острозькі», присвячений представникам одного з найвідоміших українських родів в українській історії XIV – початку XVIІ ст., що займали високі адміністративні та військові посади в Польсько-Литовській державі. Протягом століть представники роду Острозьких були символом окремої України-Русі, відстоюючи національну самобутність народу, ревними боронителями православної віри та української культури. Рід Острозьких прославлений й своєю меценатською діяльністю, зокрема з іменем Костянтина Острозького нерозривно пов’язане виникнення першого вишу в Україні – Острозької академії, і поява Острозької Біблії – першого завершеного видання Біблії церковнослов’янською мовою. До видання залучено історичні документи і архівні матеріали, зібрані у 26 музеях України, Польщі, Литви і Білорусі. Історичні дослідження ілюструють майже 800 фотографій. Ілюстрації у виданні здебільшого унікальні, які ніколи раніше в Україні не публікувались. Це ілюстрації з приватних колекцій, із закордонних архівів. Це фотографії місць пам’яті князів Острозьких, і в межах України, і поза межами нашої держави. Під час роботи випливали такі біографічні відомості, пов’язані з князями Острозькими, про які ще й досі немає спеціальних наукових статей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33354

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т2 К-54

16. Козерод, Олег Віталійович.

Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років XX ст.) [Текст] : монографія / О. В. Козерод ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Радуга, 2013. - 101, [1] с.

Наукова праця містить аналіз історії єврейських жінок в період 20-х років XX ст., у ній висвітлені ключові проблеми діяльності єврейських жіночих організацій в Україні у період нової економічної політики. У підсумку зроб­лені висновки, присвячені ролі єврейського жіноцтва України у розвитку політики, культури, сіоністського руху у 1921— 1929 рр. Книга розрахована на науковців, фахівців у галузі етнополітології, державного управління, історії України та всіх, хто цікавиться проблемами української іудаїки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776864

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)71 К-59

17. Колесник, Віктор Федорович.

 

Україна в 1920-1930-ті роки [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / В. Ф. Колесник, А. М. Пижик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2010. - 312 с.

Проаналізовано особливості міжвоєнного періоду української історії за часів входження українських земель до складу СРСР, Польщі, Чехословаччини, Румунії. Висвітлено соціально-економічні, суспільно-політичні, національно-культурні процеси в Україні у даний період. Увагу приділено новій економічній політиці, соціалістичній індустріалізації та колективізації сільського господарства, Голодомору 1932 - 1933 рр. в УССР. Розглянуто питання здійснення політики українізації в контексті становлення й розвитку освіти й науки, літератури та мистецтва, коренізації національних меншин в УСРР. Розкрито особливості компартійно-радянського апарату, громадських організацій у системі влади, ставлення більшовицької влади до церкви, репресій проти технічної та національної інтелігенції. Охарактеризовано економічне становище та культурний розвиток на західноукраїнських землях в 1920 - 1930 рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА740267

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)71 К-60

18. Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід [Текст] / [Ю. Шаповал та ін.] ; за заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Юрія Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 598 с.

Історична пам’ять - умовний і крихкий конструкт, який вибудовується у зіткнен­ні політичних і корпоративних інтересів, ідеологічних настанов. Проблема відсутності в Україні єдиного ціннісного, понятійного, символічного простору нині є однією з найгостріших з-поміж тих, які підтримують стан постійної ідентифікаційної крити. Автори вбачили завдання у дослідженні вузлових питань, як практичного, так і теоретичного характеру, що їх ігнорування може призвести до ескалації пам’яттєвих війн та поглиблення розколотосгі символічного простору. Як запобігти всьому цьому? На це запитання прагнуть віднайти відповідь автори книги.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773954

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т0 К-90

19. Людяність у нелюдяний час [Текст] : [доброчинці в часи Голодомору] / [уклад.: В. С. Тиліщак, В. М. Яременко]. - Л. : Часопис, 2013. - 233 с.

Книгу присвячено доброчинцям, які у 1932—1933 рр. допомага­ли вижити тим, хто голодував, У виданні подано інформацію про понад 140 праведних людей часів Голодомору, прізвища та імена яких встановлено на основі документальних даних та усних свідчень. Для усіх, хто цікавиться минулим України, та кому небайдужа пам'ять про трагічні 1932—1933 рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС55263

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)71 Л-93

20. Мельниченко, Володимир Юхимович.

Українські наголоси московських храмів [Текст] : 100 історій і термінів / Володимир Мельниченко. - Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. - 267, [34] с.

Читач тримає в руках унікальну книгу, в якій зафіксовано й описано у документальних історіях понад 100 московських храмів, причетних до української культури й духовності. Тарас Шевченко розповідав: «Приїхав я у тую Москву та й гуляю собі по улицях... розглядую собі то церкви, то собори». Разом з українським Кобзарем зробимо це й ми.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56894

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2…) 1)М-48

21. Міжнародні чинники національної пам'яті [Текст] : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [Антонюк О. В. та ін. ; редкол.: Антонюк О. В. (голова) та ін.]. - К. : Пріоритети, 2013. - 126, [2] с.

Досліджено міжнародні чинники впливу на процес формування національної пам'яті українського народу. Розглянуто концептуальні засади консолідації українського народу навколо європейських цінностей. Охарактеризовано колективну амнезію як інструмент державної політики комуністичного та посткомуністичного режимів (на прикладі України та Білорусі). Описано досвід використання пам'яттєвого сегмента в американсько-в'єтнамському примиренні. Визначено конфліктогенність міжнародних відносин на Балканах у контексті історичної пам'яті. Проаналізовано офіційну персоніфікацію південнокорейських героїв Корейської війни 1950 -1953 рр. як сегмент національної пам'яті Техан Мінгук.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774531

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0) М-58

22. Національне питання в Україні ХХ - початку ХХІ ст.: історичні нариси [Текст] : [колект. моногр.] / [О. Г. Аркуша та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ніка-Центр, 2012. - 590 с.

Підсумовано історичний досвід України щодо осмислення й утілення власних етнополітичних прагнень. Розглянуто етапи становлення української ідеї, консолідації навколо неї української політичної нації та визволення державотворчої енергії українського народу на тлі драматичних подій політичної історії XX - початку XXI ст. Простежено зміни політичних і державних доктрин у вирішенні національного питання, становища та міри впливу на них українців і решти етносів України. Досліджено проблему становлення політичної платформи українства як державної нації й етнічних меншин як вагомих гравців сучасного політичного простору на тлі історично змінюваних декорацій: у різних державах (Російській та Австро-Угорській імперіях, УНР, Українській Державі, ЗУНР та УСРР, II Речі Посполитій та Румунському королівстві, ЧСР та УРСР, незалежній Україні), соціально-економічних і політичних системах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС53817

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)7 Н-35

23. Палій, Олександр Андрійович.

Історія України [Текст] : [посібник] / Олександр Палій. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : К.І.С, 2015. - 594, [1] с.

Охарактеризовано додержавний період і зародження державності на території України. Приділено увагу першим державам та їх ролі в історії України та світу. Подано інформацію про період від заснування Києва до ліквідації Київського князівства V ст. - 1470 р. Розглянуто виникнення українського козацтва та заснування Запорізької Січі. Висвітлено національно-визвольний рух у період бездержавності. Описано способи відновлення незалежності. Надано відомості про Україну в другій світовій війні та в післявоєнний час. Акцентовано увагу га віднолення державної незалежності України. Викладено основні події революції Гідності та Вітчизняної війни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788133

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)0,02 П-14

24. Папакін, Георгій Володимирович

Українські визвольні змагання 1939-1956 років: джерельний контент [Текст] / Георгій Папакін ; Нац. акад. наук. України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012 . - ISBN 978-966-02-6669-8. Вип. 1 : Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження / [відп. ред. Г. Боряк]. - 2012. - 356 с.

Висвітлено специфіку джерел з історії української національно-визвольної боротьби середини XX ст. Викладено особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН та УПА. Подано загальну схему класифікації джерела до історії українського національно-визвольного руху 1939 - 1956 рр. Розглянуто комплекс джерел націоналістично-повстанської провенієнції. Наведено комплекс джерел з таборів супротивників досліджуваного руху.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354294/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)72 П-17I

25. Поливач, Катерина Анатоліївна.

Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України [Текст] : [монографія] / К. А. Поливач ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії. - К. : Ін-т географії НАН України, 2012. - 208 с.

У монографії викладено теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження культурної спадщини. Показано роль культурної спадщини в соціально-економічному розвитку регіонів і населених місць. Запропоновано методику оцінювання культурної спадщини, диференційовану на регіональному та локальному рівнях. Розроблено методику дослідження ступеня впливу культурної спадщини на розвиток території. Проаналізовано сучасний стан та особливості територіальної організації історико-культурного потенціалу регіонів України. Сформовано основні першочергові напрями перспективного розвитку картографування культурної спадщини та розроблено концепцію створення тематичного атласу "Україна. Культурна та природна спадщина".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763631

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)0,02 П-50

26. Постаті [Текст] : нариси про видат. людей Донбасу. - Донецьк : Схід. вид. дім, 2011. - 211, [4] с.

Книга підготовлена в рамках проекту "Культурне обличчя Донбасу". До неї увійшли розповіді про видатних людей краю, які жили і працювали тут у XIX- XXI ст. Це люди різних сфер діяльності - поети і науковці, композитори і співа­ки, геологи і економісти, управлінці й політики, журналісти і правозахисники. Але всіх їх об'єднує одне - вони народилися і сформувалися як особистості на Донбаській землі, працювали для неї, оспівували в творах. Вони формували і продовжують формувати образ Донбасу як провідного східноукраїнського регі­ону, який дав промисловості, культурі і науці країни значимі здобутки, високі таланти, проривні рішення. Для істориків, краєзнавців, широкого загалу, всіх тих, хто цікавиться історією України і Донбасу, і особливо для молоді, від якої в першу чергу залежить, аби наш край розвивався, процвітав і ставав авторитетним і значущим у межах держави й світу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС53514

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук) -9 П-63

27. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. [Текст] : [зб. ст.] / [ред. кол.: В. Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]; Нац. акад. України, Ін-т історії України. - К. : [б.в.], 2007 .

Вип. 7. - 2012. - 317 с.

Досліджено документи українських архівів у США про формування та розвиток гетьманського руху у 1919 - 1931 рр. Подано історіографічний огляд особового складу українського дипломатичного корпусу доби національно-визвольних змагань. Висвітлено питання ідеї автономізму в уявленнях діячів і сучасників доби Центральної Ради. Проаналізовано особливості соціального та правового статусу етнічних груп та його вплив на міжетнічні протиріччя та соціальні конфлікти. Розглянуто особливості політики більшовиків щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні в період Брестського миру (березень - листопад 1918 р.). Розкрито питання організації підпільної повстанської мережі в Україні в 1921 р. та Всеукраїнський Центральний Повстанський Комітет.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350293/7

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)711 П-78 VII

28. Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. Документи ГДА СБ України [Текст] = Soviet state security agencies in 1939 - June 1941. Documents of special state archive of Security Service of Ukraine : [збірник] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Служба безпеки України, Галуз. держ. арх. ; упоряд.: Василь Даниленко, Сергій Кокін ; [редкол.: В. Даниленко (відп. ред.) та ін.]. - Вид. 2-ге, переробл. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013 . - (Радянські органи державної безпеки під час Другої світової війни 1939-1945. Документи ГДБ СБ України ; кн. 1). - ISBN 978-966-518-620-5 (Загальний). Ч. 1. - 2013. - 719 с.

У збірнику подаються документи, оригінали або копії яких зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Більшість із них друкується вперше. Публікація унікальних, донедавна суворо засекречених документів відкриває нові грані глибокої обізнаності спецслужб у питаннях наближення світової війни та фашистської агресії проти СРСР у червні 1941 року, передвоєнного соціально-економічного життя країни, а водночас - нові сторінки національно-визвольної боротьби. Книга розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів і курсантів навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією спецслужб і Другої світової війни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354620/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2)72 Р-15 I

29. Романів, Мирослав Іванович (1927 - 2003).

А Вігор і Сян течуть... [Текст] : [кн. спогадів] / Мирослав Романів ; [упоряд., підгот. текстів: Любов Романів, Леся Гаврилюк]. - Київ : Фенікс, 2014. - 311, [16] с.

Книга спогадів Мирослава Романіва «А Вігор і Сян течуть...» - це сповідь зраненої печаллю душі, яка понад усе прагне мати крила, аби знову повернутися на батьківщину, побачити рідну батьківську домівку, поцілувати милу думкам та спраглому серцю землю. Взявши за основу автобіографічний сюжет, автор у своїх нарисах описав справжні події, що відбувались навколо Перемишля і сіл, що його історично оточували, розповів про долі українців, які там жили і стали учасниками важкої боротьби за незалежність свого краю. Книга є надзвичайно цінним документально-історичним матеріалом, адже при написанні Мирослав Романів використовував реальні імена людей, фото­графії, листи, картосхеми, вирізки із газет. Весь цей калейдоскоп фактів допомагає читачеві не тільки заглянути у минуле й побачити на власні очі жахіття, які довелося пережити українцям на західній землях, а й відчути на собі емоції людського горя та переживань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57154

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук) 0,02 Р-69

30. Сегеда, Сергій.

Український пантеон [Текст] / [Сергій Сегеда ; фотозйомка: О. Іванов та ін.]. - К. : Балтія-Друк, 2013. - 181, [1] с.

Про життя, смерть і місця останнього спочинку визначних діячів української історії та культури від доби Київської Русі до поч. ХХ ст. у ілюстрованому науково-популярному виданні авторства відомого історика Сергія Середи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО32263

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)0,02 С-28

31. Середньовічні міста Полісся [Текст] / [Башков О. О. та ін. ; редкол.: Толочко П. П. та ін.] ; НАН України, Ін-т археології. - Київ : [б. в.], 2013. - 252 с.

Приділено увагу питанням соціально-економічного розвитку та культурних зв'язків населення України у кам'яному та мідному віках. На основі нових археологічних джерел та аналізу літописних даних з'ясовано локалізацію давньоруського міста Рай, згаданого у літописі під 1255 та 1287 рр., на східній околиці сучасного селища Шацьк Волинської області. Розглянуто історію вивчення вітчизняними дослідниками початкового періоду Новгорода-Сіверського. Запропоновано нову локалізацію дитинця давньоруського Володимира за межами сучасного городища на території навколо Успенського собору. Проаналізовано стратегію використання різних видів кам'яної сировини палеолітичною людиною у регіоні Середнього Подесення. Досліджено розвиток археологічного картографування території українського Полісся.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33326

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т4 С-32

32. Смолій, Валерій.

Український політичний проект XVII ст.: становлення національного інституту влади [Текст] / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 193 с.

Викладено питання становлення національного інституту влади, розкрито його соціальне та політичне призначення. Висвітлено заходи влади щодо забезпечення функціонування соціально-економічної сфери. Охарактеризовано вектори та програмні засади зовнішньополітичної діяльності українських урядів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786519

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4С-51

33. Сушинський, Богдан Іванович

Князі та полководці Стародавньої України [Текст] : у 3 т. / Богдан Сушинский. - О. : Видавничий Дім ЯВФ, 2006 . - ISBN 978-966-190-699-9. Т. 2 : ХІ - ХІІ століття. - О. : Астропринт, 2013. - 554 с.

Князі та полководці Стародавньої України. Том II. XI -XII століття» — унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих або й зовсім невідомих широкому загалові п’ятидесяти двох військових та громадсько-політичних діячів Стародавньої України, через долю яких пізнає­мо мужню, трагічну і, водночас, славетну історію нашої Вітчизни. Характерною ознакою есе є те, що автор відходить від тради­ційних «виразно класових», а також виразно проросійських чи пропольських оцінок діянь князів і полководців, утверджуючи при цьому «український погляд» на безперервність становлення і розвитку української нації та української державності від першо­основ її до сьогодення; вступаючи при цьому в безпосередню чи опосередковану полеміку з деякими зарубіжними та вітчизняни­ми істориками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354517/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 С-91II

34. Тагліна, Юлія Сергіївна.

Михайло Грушевський [Текст] / Ю. С. Тагліна. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. - 127 с.

Михайло Грушевський є однією з головних постатей ук­раїнського національного самоствердження в новітній історії України. Видатний вчений і суспільно-політичний діяч, він створив 10-томну «Історію України-Руси» — першу повну історію України, таким чином пере­вершивши навіть таких своїх видатних попередників як Костомаров, Куліш, Драгоманов, Антонович. Але Грушевський не тільки писав-історичні праці, він сам творив іс­торію: 1917 року ставна чолі нової Української держави — його було обра­но головою Центральної Ради (1917-1918), яка в 1918 році проголосила Українську Народну Республіку (УНР). Завдяки цьому світ дізнався, що на землі існує Українська держава, президентом якої і був М. С. Грушевський.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО272611

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)71 Т-13

35. Тейковский, Болеслав.

В защиту Польши. В защиту славянства [Текст] / Болеслав Тейковский ; [пер. МиланыКовальковой] ; Польское нац. сообщество, Польский славян. ком. - Варшава : [s. n.], 2013. - 446 с.

Книга известного польского оппозиционного политика Болеслава Тейковского повествует об истории возглавляемой им с 50-х годов прошлого века партии Польское национальное сообще­ство, о перипетиях польской политики и борьбе национальных сил с враждебным западным влиянием, о нынешней ситуации в этой стране и о развитии в Польше славянского движения. Вторая, исто­рическая, часть книги рассказывает о том, как с древнейших времен. Польша становилась ареной столкновения западных и славянских интересов, а также использовалась политическими силами Запада для борьбы с Россией.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775519

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(4П) Т-30

36. Тоїчкін, Денис Віталійович.

Клинкова зброя козацької старшини XVI - першої половини XIX ст.: проблеми атрибуції та класифікації [Текст] : [дослідження] / Денис Тоїчкин ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Федер. служба "Росохранкультура" (РФ). - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - 463 с.

Увагу приділено проблематиці холодної зброї українського козацтва. На основі речових, іконографічних і писемних джерел довгоклинкову зброю розглянуто як важливу складову військової культури Раннього нового часу. Досліджено представницькі зразки мечів, палашів і шабель XVI - першої половини XIX ст., які, згідно з історичними легендами, належали козацьким гетьманам і представникам старшини нижчого рангу, а нині зберігаються у державних і приватних колекціях України, Російської Федерації та Республіки Польщі. Розглянуто питання становлення та поширення центральноєвропейських і східних типів шаблі на теренах України. Запропоновано шляхи вирішення низки проблем, пов’язаних з історичною термінологією, що стосується козацької клинкової зброї.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56289

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 Т-50

37. Традиційно-побутова культура Луганщини кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : зб. наук. ст. / Луган. обл. краєзнав. музей ; [ред. кол. : Віхрова Т. В. та ін.]. - Луганськ : Прес-експрес, 2013. - 462, [40] с.

У збірнику висвітлюються питання формування етноструктури, основні поняття і промисли, особливості архітектури, народного костюма, календарної і сімейної обрядовості, фольклору Луганщини. Автори спиралися на дослідження кінця 19 - поч. 20 століть, матеріали етнографічних експедицій ЛОКМ, етнографічну колекцію музею.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС55696

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)-9 Т-65

38. Українська держава другої половини ХVII-XVIII ст.: політика, суспільство, культура [Text] : [монографія] / НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 670 с.

У монографії висвітлено різні аспекти становлення та функціонування Української держави в зазначений період. Охарактеризовано інституційні, політичні, соціально-економічні, військові, культурно-духовні, антропологічні складові українського державотворчого процесу раннього нового часу на локальних сюжетах та на рівні теоретичних узагальнень, що відкриває перспективу створення нової історичної реконструкції національної державної моделі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58502

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 У-45

39. Український голокост, 1932-1933 [Текст] : свідчення тих, хто вижив / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін.]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2004 . Т. 10 / за ред. о. Юрія Мицика ; [упоряд.: о. Юрій Мицик та ін.]. - 2014. - 527 с.

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – штучний голодомор-геноцид 1932–1933 pp. Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені свідченнями про голодомор 1946–1947 pp., дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського народу, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії

Шифр зберігання книги у НБУВ: В348354/10  

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)71 У-45 X

40. Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року [Текст] : документи і матеріали / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Центр. держ. арх. вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія) ; упоряд. В. Ф. Верстюк [та ін.] ; ред. кол. В. Ф. Верстюк [та ін.]. - К. : Видавництво Олени Теліги, 2003. - 1022 с.

У збірнику представлені документи, які розкривають національні аспекти Української революції від падіння самодержавства до проголошення Української Народної Республіки. 529 документів, переважно архівних та запозичених з преси, відтворюють широку географію національно-визвольного руху, його впливи на громадсько-політичний перебіг та соціальні прояви революції. Документи тісно кореспондуються з матеріалами двотомника "Українська Центральна Рада" (К., 1996-1997), доповнюють його і відкривають широкі можливості для вивчення проблем революції. Для істориків, правознавців, політологів, викладачів, аспірантів та студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС37713

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук) 711 У-45

41. Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... [Текст] / [вступ. ст., упоряд., заг. ред. Володимира Сергійчука ; упоряд. Пасько І. В.]. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2013. - 711 с.

У пропонованій книзі – розповіді про вихідців з України, які з початку заснування Снкт-Петербурга брали активну участь не тільки у будівництві міста, а й у створенні його архітектурних ансамблів, збагачували культуру й мистецтво, робили наукові відкриття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33028

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук) )0,02 У-45

42. Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку [Текст] / НАН України, Міжнар. асоц. україністів, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Музей укр. культури у Свидику ; [голов. ред. Г. Скрипник]. - Київ : [б. в.], 2013. - XXIX, 747 с.

У пропонованому виданні йдеться про утвердження загальноукра­їнської етнонімії та розвиток етноідентифікаційних процесів у середо­вищі українців-русинів Закарпаття і Східної Словаччини; висвітлю­ються питання історичних витоків та ідейних джерел закарпатського регіонального сепаратизму й сучасних виявів політичного русинства; аналізуються мовні, етнокультурні та етнодемографічні процеси на За­карпатті. У збірнику репрезентовано дослідження відомих вітчизняних і зарубіжних учених із проблем етногенезу та розвитку лінгвокультурних реалій Закарпаття в історичній ретроспективі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777170

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т5 У-45

43. Устименко, Василь Євдокимович.

У кожного своя правда. Істина одна [Текст] : корюківка: довічний біль : [іст. наук.-докум. дослідж.] / Василь Устименко ; Черніг. обл. держ. адмін., Укр. ін-т нац. пам'яті, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - К. : Україна, 2013. - 438 с.

В основу історичного науково-документального дослідження по­кладено великий обсяг джерел, архівних матеріалів, розповідей оче­видців Корюківської трагедії, знищення німецько-фашистськими загарбниками у тисячних вимірах мирних співвітчизників та десят­ків населених пунктів Чернігівщини у 1941—1943 рр. Дослідження спрямоване на пошук відповідей на запитання: чому така трагедія могла статися без упередження і захисту населен­ня. сіл і міст України наявними можливостями велетенської держави Союзу РСР та УРСР спільно з Українським штабом партизанського руху взагалі та кількатисячним Чернігівським партизанським з’єд­нанням зокрема. Полемічність праці розрахована на історика, науковця, журна­ліста, краєзнавця, студента, старшокласника, небайдужого читача на всі часи. Адже Корюківська трагедія — то довічний біль багатьох поколінь українців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС54892

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)-9 У-80

44. Філіпович, Марина Анатоліївна.

Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI-XVI століть [Текст] : [монографія] / Марина Філіпович ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ НАНУ, 2014. - 202 с.

Книгу присвячено дослідженню історії нестандартного міста (землі) в складі Давньоруської держави та Великого князівства Литовського. В монографії крізь призму давньоруських зводів, білорусько-литовських літописів та полоцьких актових пам'яток розглянуто принципи творення образу Полоцької землі в літописному наративі та актах. Особливу увагу приділено дослідженню «Повісті про Полоцьк» у легендарній частині другого літописного зводу Великого князівства Литовського. На матеріалах полоцьких актових джерел здійснено спробу реконструювати соціально-політичну модель Полоцької землі в складі Великого князівства Литовського.
Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58350

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4  Ф-53

45. "Холодна війна" (1946-1991 рр.). Документи і матеріали [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [упоряд. О. І. Овчаренко]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. - 535 с.

«Холодна війна» - головний феномен міжнародних відносин другої половини XX століття - відійшла в минуле. Однак стереотипи й інтерпретації цього, надзвичайно складного і суперечливого історичного явища, що почали створюватися вже в перші повоєнні роки, відбиваються в суспільній думці й дотепер. Разом з тим у 90-і рр. XX - на початку XXI ст. в історичній науці зростала тенденція до переоцінки багатьох проблем «холодної війни».

Цей посібник, що пропонується студентам, аспірантам, викладачам і всім, хто цікавиться вказаною проблемою, містить офіційні міжнародні документи, витяги із них, фрагменти мемуарів і праць державних діячів, дипломатів, досліджень істориків та політологів, підібрані так, щоб ознайомлення з ними дало змогу зіставити різні точки зору на ґенезу, хід і результати «холодної війни».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770169

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(0)63 Х-73

46. Чубукова, Тетяна Олександрівна.

Історія першої половини ХХ століття в особах [Текст] : навч. посіб. для проф. кл. суспіл.-гуманітар. напряму / Чубукова Т. О. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К. : Педагогічни думка, 2012. - 126, [1] с.

Зміст навчального посібника «Історія першої половини XX століття в особах» висвітлює історію людства, окремих народів через долю пере­січної людини та видатної постаті, тому що людина є творцем, суб’єктом і відповідно основною діючою особою в історії. В посібнику розкрито сут­ність і значення гуманістичних цінностей та традицій українського народу, подано гуманітарно-історичну картину світу за допомогою різноманітних образів і картин з життя людей минулого. Упровадження посібника забезпечить: створення умов для організації діяльності учнів по вивченню видатних діячів України та освоєнню їхньої ролі в історії України. Головна мета: показати роль особистості в історії; сформувати в учнів більш повну і яскраву картину нашої держави та міста; виховувати в учнів почуття патріотизму, почуття гордості за свою Батьків­щину та її громадян.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766052

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)7 Ч-81

47. Чувпило, Олександр Олександрович.

Вибрані індологічні твори [Текст] / О. О. Чувпило ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Цифрова друкарня №1, 2013. - 747 с.

У даному виданні вміщені кращі твори, опубліковані в різних виданнях протягом 40 років, доктора історичних наук, професора кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила - видатного харківського індолога, фундатора української національної індології, який увійшов до десяти провідних індологів світу. Воно може бути корисним історикам, індологам, сходознавцям, усім тим, хто цікавиться історією Індії, Пакистану та Бангладеш.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778173

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(5Ід)  Ч-82

48. Шаповал, Юрій Іванович.

Торкнутись історії [Текст] / Юрій Шаповал ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума". - Київ : Парламент. вид-во ; Дніпропетровськ : Ліра, 2013. - 501 с.

Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонайглибшого читацького зацікав­лення. Юрій Шаповал - знавець її таємниць, дослідник архівів, публіка­тор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним ім’ям. І водно­час він - талановитий популяризатор історичних знань, автор незмінно цікавих телевізійних програм, радіопередач і газетних оповідей. Його нова книжка присвячена саме таким, злободенним проблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише “білих плям”, а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелег­ко знайти переконливу і прийнятну для всіх відповідь. Що стоїть за феноменом Української Повстанської Армії і чому судження про неї настільки поляризовані? У чому полягають історичні уроки трагедії Бабиного Яру? Чому не вичерпується інтерес до сталінсь­кої доби і який механізм помітної тут і там ресталінізації історичної свідомості? Що набула і що втратила Україна за роки, що минули від проголошення незалежності у серпні 1991 року? Чи має Україна власну політику пам’яті і чим може бути корисний досвід інших країн у здійс­ненні такої політики? На ці та багато інших питань Юрій Шаповал намагається відповісти своєю книжкою, органічно поєднуючи проблемний підхід із нарисово-оповідним. Чимало її сюжетів читаються як захопливий детектив. Історичні постаті - від Винниченка й Шульгіна, від Хвильового до Бреж­нєва, до Стуса та Єльцина - постають у насиченому контексті, проникливо й ерудовано відтвореному автором.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778539

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)7 Ш-24

49. Шурхало, Дмитро.

Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи - державники [Текст] / Дмитро Шурхало. - Л. : ПАІС, 2013. - 221 с.

Автор цієї книжки намагається зрозуміти суперечливу постать гетьмана Павла Скоропадського, порівнюючи його не з тогочасни­ми українськими політиками, а з товаришами по службі: Карлом Густавом Маннергеймом та Петром Врангелем. Ці генерали-кавалеристи належали до свити останнього російського імператора і добре знали одне одного. До 1917 року їхні кар’єри розвивалися дуже схоже. Після розвалу Російської імперії вони почали на її уламках створювати нові держави. Впоратися із цим завданням пощастило лише Маннергейму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774680

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)712 Ш-96

50. Яневський, Данило Борисович.

Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2014. - 287 с.

У новій книжці телеведучого, журналіста Hromadske.ТV, доктора істо­ричних наук Данила Яневського розповідається про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається Україною, починаючи з середини X ст. до об’єднання 1386 року Королівства Польського та Великого князівства Литовського (до складу якого входила сучасна Правобережна Україна), а потім — до ліквідації полкової системи Гетьманщини та утворення 1781 року Київського намісництва, яке охоплювало всю територію сучас­ної України від Дніпра до Збруча. У книжці автор висловлює свій власний погляд на історію України і під­креслює, що історія Русі/України — це складова історії країн Центральної та Східної Європи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57301

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)4 Я-60

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138