Електрона виставка надходжень обмінного фонду (жовтень, 2015)

У жовтні в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбудеться щорічна Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація». До цієї події  Відділ обмінно-резервних фондів підготував електронну виставку. В експозиції представлено 18 видань. Серед них монографії, збірники конференцій, бібліографічні покажчики.

 Виставка адресована працівникам бібліотечно-інфомаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери.

На особливу увагу заслуговують видання які розкривають історію формування рукописних і книжкових фондів НБУВ у період 1918-1934рр.[15] ; бібліографічні покажчики [17] (випуск 3, 4) видань українською мовою надрукованих у 1901-1910 і 1911-1916 рр., які зберігаються у фондах бібліотеки ; збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, які присвячено актуальним проблемам наукового, методичного, технологічного , кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної галузі в умовах розвитку інформаційного суспільства [7] ; монографії з розвитку української бібліотечної термінології [14] , бібліотечно - інформаційної термінології в Україні та США [16].

1. Ісаєнко, Олександр Олександрович. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування [Текст] : [монографія] / Олександр Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011. - 157 с. - ISBN 978-966-02-5960-7
ББК Ч738 + Ч758

Проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних фахівців, доповнено й уточнено поняттєвий і класифікаційний апарати з даної проблематики. Узагальнено досвід впровадження інноваційних технологічних складників у практику роботи провідних бібліотек України. Розроблено комплексну трикомпонентну модель інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки. Запропоновано стратегічні напрями розвитку інноваційних технологій в системі бібліотечного інформаційного обслуговування. Розглянуто управлінський аспект функціонування сучасної бібліотеки за умов інноваційних структурно-функціональних перетворень. Викладено методику й інструменти та проведено аналіз даних, зібраних за підсумками проведеного соціологічного дослідження серед користувачів бібліотеки.

2. Копанєва, Вікторія Олександрівна. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету [Текст] : монографія / В. О. Копанєва ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б.в.], 2009. - 198 с.: рис. - ISBN 978-966-02-5432-9
ББК Ч73 в2:З970.312.1 + Ч736.834.8 + З970.312.1

Обгрунтовано доцільність розвитку діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної складової - фонду плинних мережевих ресурсів (МР). Визначено джерельну базу формування фонду "мережевої україніки". Наведено підхід до кооперативного створення архіву науково-інформаційних і суспільно значущих інтернет-ресурсів провідними галузевими та регіональними бібліотеками. Описано інформаційну технологію опрацювання даних ресурсів, що базується на використанні Дублінського ядра метаданих і повнотекстовому індексуванні. Проаналізовано тенденції розвитку правового підгрунтя архівування МР - перехід від забороненої парадигми класичного авторського права до дозвільної системи поширення знань. Розглянуто фонд МР, сформований у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.

3. Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах [Текст] : [монографія] / Катерина Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ ім. Вернадського, 2010. - 132 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-02-5433-6
ББК Ч737.21 с51

Висвітлено особливості функціонування, організації та актуалізації бібліотечних класифікацій у середовищі нової інформаційної технології. Досліджено використання традиційних універсальних бібліотечних класифікацій сучасними інформаційними службами. Розглянуто структури даних авторитетних файлів класифікаторів. Викладено методи підтримки в актуальному стані бібліотечної класифікації (на прикладі розробки розділів рубрикатора з тематики кібернетики та комп'ютерних технологій). Запропоновано шляхи вирішення завдання підтримки та представлення класифікаційної схеми у користувацькому інтерфейсі інформаційного сервісу.

4. Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності [Текст] : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2012. - 249, [1] с. : рис. - ISBN 978-966-02-6423-6
ББК Ч73 в2:З97

Розглянуто питання формування, упорядкування й управління бібліотечними інформаційними ресурсами в контексті соціокомунікаційних процесів і формування суспільства знань. Показано шляхи вирішення проблеми актуалізації й інтелектуального доступу до масивів історико-культурної та наукової інформації, що зберігається в документальних джерелах бібліотечних фондів. Запропоновано комплексне вирішення завдань ефективного опрацювання знаннєвого масиву багатоакспектних інформаційних джерел, що зберігається в бібліотечних фондах наукових біліотек і мережевих бібліотечних ресурсах. Висвітлено технологічні ресурсно-когнітивні засади перетворення її в організовану систему знань за допомогою нових підходів до використання бібліотекознавчих методів і комп'ютерних технологій.

5. Малолєтова, Ніна Іванівна. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1918-2008 [Текст] : започаткування. Становлення. Розвиток / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; ред. О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2009. - 144 с.  - ISBN 978-966-02-5233-2
ББК Ч736.121.34(4УКР)511.1 г

Висвітлено 90-річну історію становлення та розвитку міжнародного книгообміну Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ), розкрито його організаційні, науково-методичні та практичні засади. Наведено матеріали про комплектування універсального наукового фонду НБУВ у 1918 - 1922 рр. Проаналізовано особливості організації міжнародного книгообміну за умов структурних реорганізацій НБУВ у 1930-х рр., досліджено основні етапи його розвитку (1923 - 1933, 1934 - 1940, 1941 - 1955, 1956 - 1960, 1961 - 1980, 1981 - 1991, 1992 - 2008 рр.). Охарактеризовано сучасний стан міжнародних книгообмінних зв'язків НБУВ, розкрито пріоритетні напрями його розвитку у 2001 - 2008 рр. Наведено бібліографічні описи монографій і статей співробітників НБУВ з питань міжнародного книгообміну, розглянуто порядок його проведення та зразки оформлення документації.

6. Медведєва, Валентина. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) [Текст] : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2013. - 176 с. - ISBN 978-966-02-7008-4
ББК Ч732 в2:З97 + Ч730.036

Вивчено розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній бібліотеці. Розглянуто сучасні бібліотеки в системі зазначених технологій. Розкрито специфіку інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських структур у практиці діяльності Служби інформаційного-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. В. Вернадського. З'ясовано роль електронних бібліотек в інформаційно-аналітичному забезпеченні сучасних користувачів. Визначено перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечних установах - сучасних інформаційних центрах.

7. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : НБУВ НАН України, 2014. - 531 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-02-7337-5
ББК Ч73 я431(4/8)

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції, які присвячено актуальним проблемам наукового, методичного, технологічного , кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної галузі в умовах розвитку інформаційного суспільства. Матеріали представлені українськими і зарубіжними фахівцями , висвітлюють питання інтеграції і кооперації у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності. Видання адресовано працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери викладачам, аспірантам і студентам вищів.

8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918-2008) [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад. Н. Ф. Самохіна [та ін.] ; голова редкол. О. С. Онищенко. – Київ : НБУ ім. В.І.Вернадського, 2008. - 344 с. - ISBN 978-966-02-4924-0

ББК Ч734(4УКР)751.11 я1

Наведено 3 195 бібліографічних описів газетних статей, в яких висвітлено багатогранну діяльність Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського з питань бібліотеко-, бібліографо- та книгознавства, а також інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень й обслуговування читачів за період від її створення до сьогодення. Розроблено допоміжно-пошуковий апарат, який складається з іменного та хронологічного покажчиків, абеткового переліку назв переглянутих газет і списку абревіатур і скорочень.

9. Пальчук, Валентина Едуардівна. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади [Текст] : монографія / В. Пальчук ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014. - 279, [1] с. - ISBN 978-966-02-7496-9
ББК Ч730.036 + Ч730.022

Розкрито організаційно-функціональні особливості сучасних бібліотек як суб'єктів інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Проаналізовано сучасні інформаційно-комунікативні технології в розвитку інформаційного потенціалу бібліотек. Розглянуто бібліотечні установи в посиленні аналітичного аспекту інформаційного забезпечення електронного урядування.

10. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : Розділ "Ж Техніка і технічні науки у цілому" / [Н. О. Артюшенко та ін. ; голов. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2010. - 237, [1] с. - Назва корінця : Розділ "Ж Техніка і технічні науки у цілому". - ISBN 966-02-4017-1 (загальний). - ISBN 978-966-02-5564-7
ББК Ч237.246.1 + Ч737.215.161

11. Самохіна, Наталія Федорівна. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація [Текст] : [монографія] / Н. Ф. Самохіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2008. - 167 c.: рис. - ISBN 978-966-02-4828-1
ББК Ч736.4 + Ч736.831.21(4УКР)511

Наведено результати дослідження організації розміщення традиційних документних ресурсів наукової бібліотеки за рівнями (оперативний, депозитарний) відповідно до інтенсивності їх використання для підвищення ефективності бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Основні аспекти рівневої диференціації документів розглянуто на прикладі фонду основного зберігання та газетного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Висвітлено розвиток системи комплектування даної бібліотеки газетною періодикою. Акцентовано увагу на перспективах впровадження інформаційних технологій у бібліотечну сферу.

12. Сербін, Олег Олегович. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку [Текст] : монографія / О. О. Сербін ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ НАН України], 2009. - 138 с. - ISBN 978-966-02-5235-6
ББК Ч737.213

Розглянуто історію створення, впровадження та розвитку основних класифікаційних систем XIX - XX ст., зокрема, Сен-Симона - Конта, М. Дьюі, Ч. Кеттера, Ш.Р. Ранганатана, а також Бібліотеки Конгресу США. Наведено хронологію й історичну періодизацію видання та використання біблотечно-бібліографічних класифікаційних систем українською мовою. Проаналізовано фундаментальні та структурні характеристики класифікацій, що використовуються в інформаційному просторі України з урахуванням його специфічності. Проведено аналітичне дослідження та висвітлено сучасний стан класифікаційних систем українською мовою, які застосовуються в бібліотечно-інформаційних установах України, зокрема "Рубрикатора НБУВ". Описано структуру УДК українською мовою 2000 р. видання. Висвітлено перспективи впровадження онлайнових каталогізаційних і систематизаційних технологій у практику роботи бібліотечно-інформаційних установ України. Розробено концептульну модель Індексаційного конгломерату інформаційно-пошукових мов як інстументального механізму здійснення процесів каталогізації у бібліотечно-інформаційних установах України.

13. Слободяник, Михайло Семенович. Наукова бібліотека [Текст] : еволюція структури і функцій / М. С. Слободяник ; НАН України, ЦНБ імені В. І. Вернадського . - Київ : [б. в.], 1995. - 268 с. - ISBN 5-7702-1093-1

Монографію присвячено комплексному дослідженню наукової бібліотеки. Розглянуто проблеми, що виникають під впливом освоєння інформаційних технологій. Пропонується нова системно-комунікативна модель , що дозволило з системних позицій простежити еволюцію структури і функцій, принципові зміни в технології та організації діяльності наукової бібліотеки в результаті комп’ютерізації.

Розраховано на дослідників у галузі бібліотекознавства, працівників наукових бібліотек, викладачів, аспірантів бібліотечних факультетів вузів.

14. Солоіденко, Галина Іванівна. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку [Текст] : монографія / Г. І. Солоіденко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2010. - 204 с.  - ISBN 978-966-02-5809-9
ББК Ч73 в3

Визначено основні етапи розвитку української бібліотечної термінології ХХ ст., особливості її формування в контексті ідеологічних і політичних обставин існування української державності. Висвітлено теоретичну та практичну термінологічну діяльність в СРСР і закордонних країнах, взаємозв'язок бібліотечної терміносистеми з суміжними терміносистемами, особливості стандартизації бібліотечно-інформаційної діяльності. Проаналізовано внесок видатних вітчизняних науковців у розвиток бібліотекознавства.

15. Степченко, Ольга Петрівна. Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1918-1934) [Текст] / О. П. Степченко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ НАН України, 2008. - 217 с. - ISBN 978-966-02-4885-4
ББК Ч734(4УКР)751.11 г

Розглянуто історію формування рукописних і книжкових фондів (РКФ) Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ), зокрема, її спеціалізованих підрозділів у період 1918 - 1934 рр. на підставі особових архівів видатних українських учених (В.Ф. Іваницького, Є.О. Ківлицького, А.С. Криловського, С.І. Маслова), що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. Проаналізовано особливості формування, структуру, наповнення та склад РКФ НБУВ даного періоду. Визначено місце та роль архівної спадщини учених у розкритті достовірної історії створення НБУВ.

16. Стрішенець, Надія Володимирівна. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект [Текст] : монографія / Н. В. Стрішенець ; Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2011. - 502 с. - ISBN 978-966-02-6091-7
ББК Ч73 в3

Проаналізовано стан дослідження бібліотечно-інформаційної термінології в Україні та США. Розкрито теоретико-методологічні основи дослідження бібліотечно-інформаційної терміносистеми США. Висвітлено особливості розвитку термінології з формування бібліотечного фонду та його управління, організацію інформації у системі бібліотечно-інформаційної науки, увагу приділено каталогізації як засобу організації інформації (ОІ), предметизації та класифікації в системі ОІ. Висвітлено компаративні аспекти двомовної (англо-української) бібліотекознавчої лексикографії.

17. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798-1916 [Текст] : бібліогр. покажч. / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; Нац. акад. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Абрис, 1996 . - (Національна бібліографія України).

Вип. 3 : 1901-1910 / уклад. М. Д. Бойченко [та ін.] ; ред. В. Ю. Омельчук. - Київ : [б.в.], 1999. - 733 с. - ISBN 966-02-1300-X
ББК Я12(4УКР)2 + Ч736.831.1(4УКР)541.6

Представлено видання українською мовою з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, що вийшли з друку 1901 - 1910 рр., незалежно від території видання, серед яких - книги, альманахи, збірники, навчальні посібники, довідкові видання, передруки та відбитки. Описано також іншомовні книги і збірники, які містять розділи та окремі твори українською мовою.

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1916 [Текст] : бібліогр. покажч. / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Абрис, 1996 . - (Національна бібліографія України).

Вип. 4 : 1911-1916 / уклад. М. Д. Бойченко [та ін.] ; ред. О. С. Онищенко [та ін.]. - [Київ] : [б.в.], 2001. - 539 с. - ISBN 966-02-2276-9
ББК Я12(4УКР)2

Вміщено покажчик видань українською мовою (книг, альманахів, збірників, навчальних посібників, довідкових видань, передруків і відбитків), надрукованих 1911 - 1916 рр., які зберігаються у фондах бібліотеки та є складовою частиною національного репертуару української книги. Описано книги та збірники іноземних творів, що містять розділи або окремі твори українською мовою. З використанням матеріалів даного покажчика обгрунтовано можливість проведення попередніх краєзнавчих досліджень щодо історії книги та культури України. Проаналізовано статистичні дані у сукупності зі змістовим аналізом авторського складу, предметно-тематичною спрямованістю, діяльністю видавництв, наведено книгознавчо-порівняльний аналіз книжкової продукції.

18. Чуприна, Леонід Андрійович. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України [Текст] : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України, 2014. - 207 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-02-7260-6
ББК Ч730.022 + Ч734(4УКР)8

Узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність та специфіку оперативної інтернет-інформації. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання оперативної інтернет-інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.

 

Контактна інформація

Сектор організації обмінного та резервного фондів і каталогів
+38 (044) 235-13-78
Сектор депозитарного бібліотечного фонду
+38 (044) 525-80-79