Електронна виставка надходжень обмінного фонду (вересень, 2015)

1. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : НБУВ НАН України, 2013. - 415 с. - ISBN 978-966-02-6956-9 ББК Ч73 я431(0)

Збірник представляє матеріали міжнародної наукової конференції, в яких розглядаються проблеми наукового, нормативно-методичного, технологічного, кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності. Містить доповіді представників вітчизняних, зарубіжних бібліотек, науково-інформаційних установ, ВНЗ та інших організацій з актуальних питань формування та інтеграції ібліотечно-інформаційних ресурсів, взаємодії бібліотек та інформаційних центрів. Видання адресоване для науковців і фахівців бібліотечної галузі, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних спеціальностей.

2. Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. "Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33" / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – Київ : [НБУВ], 2012. - 183 с. : рис., табл. 
ББК Ч73 я431(4/8)

Окреслено тенденції розвитку участі бібліотек у сучасних моделях наукової комунікації. Розглянуто інформатизацію як важливий чинник бібліотечної діяльності. Визначено роль правових інформаційних ресурсів бібліотек у здійсненні позитивного впливу на правосвідомість українського суспільства. Увагу приділено розробленню організаційно-аналітичних систем органів державної влади в процесі впровадження технології електронного урядування. Проаналізовано проблеми читання в епоху розвитку електронних ресурсів. Розкрито питання дистанційної зайнятості працівників бібліотек як один зі шляхів підвищення ефективності інформаційно-аналітичного виробництва.

3. Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність [Текст] : зб. ст. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; голова ред. кол. О. С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2007. - 252 с. - ISBN 978-966-02-4491-7
ББК Ч734(4УКР)75 я43

Висвітлено історію становлення та розвитку найбільших бібліотек України (Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної бібліотеки України для дітей, Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки, Державної історичної бібліотеки України) як головних бібліотечно-інформаційних структур багатьох міністерств і відомств, важливу складову культурного будівництва держави. Особливу увагу приділено характеристиці й історії формування унікальних фондів, розкрито роль їх засновників, охарактеризовано сучасні інноваційні процеси у діяльності бібліотек.

4. Біленький, Євген Андрійович. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : [монографія] / Є. А. Біленький, С. О. Булатова ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. - 251, [2] с. : іл. - ISBN 978-966-02-6296-6
ББК Ч736.83(4УКР)511.1

Висвітлено походження, формування та розвиток зібрання протягом XVII - XX ст. - у період приналежності його різним представникам роду, встановлено їх науково-культурні уподобання та зв'язок з наповненням книжкового фонду. Приділено увагу складу та змісту бібліотеки в Івниці в різний час, проаналізовано шляхи комплектування й історико-культурного значення зібрання. Репрезентовано значний обсяг першоджерел з книго- й архівосховищ України та Польщі.

5. Бондар, Наталія Петрівна. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : дослідження, попримірник. опис / Н. П. Бондар ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. - 309 с. - ISBN 978-966-02-6616-2
ББК Я181(4УКР)21 + Ч611.63(0)432 я1 + Ч736.831.1-51 я1

Проаналізовано засади бібліографування й історико-книгознавче дослідження примірників видань І. Федорова та П. Мстиславця з фондів НБУВ. Висвітлено особливості опису примірників, викладено їх походження. Розглянуто варіанти друку й оформлення. Розглянуто примірники із провенієнціями визначних особистостей. Подано інформацію про міфічні, помилково приписані до збірок та відсутні у НБУВ примірники. Розкрито філіграногічний опис видань як складову попримірникового каталогу. Подано покажчик бібліотек, церков, монастирів, НЗ та інших інституцій.

6. Булатова, Світлана Олегівна. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського [Текст] / С. О. Булатова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [НБУВ], 2006. - 334 с.: іл. - ISBN 966-02-4038-4
ББК Ч734(4ПОЛ)759.7 + Ч736.83.11(4УКР)511.1

Висвітлено історію бібліотечного зібрання роду польських магнатів Яблоновських, що зберігається в фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Досліджено питання щодо походження, формування та розвитку зібрання протягом XVII - XX ст. у періоди володіння ним різними представниками роду Яблоновських, встановлено їх науково-культурні уподобання та зв'язок з наповненням книжкового фонду. Реконструйовано склад зібрання в різні періоди, проаналізовано шляхи комплектування та його історико-культурне значення. Досліджено значний обсяг першоджерел з українських та польських книго- та архівосховищ, представлено описи власницьких книжкових знаків у виданнях зібрання.

7. Газети України 1930-1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: Каталог: У 2 ч. [Текст] / Авт.-уклад.: Т. Борисенко та ін.; НАНУ, НБУВ; Редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. - Київ : [НБУВ], 2004 - 

Ч.1. - 853 с. - ISBN 966-02-3192-Х

Ч.2. - 986 с. - ISBN 966-02-3192-Х

Каталог містить 9177 назв періодичних видань, в яких наведено бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. Вміщено до каталогу і газети, що виходили в Криму, Придністров'ї, Галичині, Буковинні, Закарпатті. 

8. Горова, Світлана Валеріївна. Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності [Текст] : монографія / С. В. Горова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2013. - 205 с. - ISBN 978-966-02-6983-5
ББК Ч730.022 + Ч62 с51

Висвітлено історію формування періодичних електронних видань, визначено певні їх характерні особливості. Увагу приділено трансформації традиційної інформаційної функції сучасної бібліотеки відповідно до вимог сьогодення, розвитку сучасних форм бібліотечної роботи, зокрема, встановлення ролі періодичних електронних видань. Розглянуто новий різновид останніх як електронних інформаційних ресурсів, як джерело бібліотечного комплектування, а також розкрито значення цих ресурсів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності. Висвітлено специфіку періодичних електронних видань за рівнем функціонування, використання їх у бібліотечному комплектуванні. Охарактеризовано особливості бібліотечних періодичних електронних видань як самостійного, функціонально затребуваного в суспільстві виду інформаційного забезпечення різних категорій користувачів, успішно використовуваного, насамперед, для їх дистантного обслуговування. Проаналізовано ефективність використання періодичних електронних видань як перспективного напряму інформаційної, інформаційно-аналітичної діяльності, як дієвого інструмента розкриття змісту бібліотечних фондів. Розглянуто можливості використання періодичних електронних видань як дієвого інструмента орієнтації в мережевих інформаційних ресурсах.

9. Гранчак, Тетяна. Бібліотека і політична комунікація [Текст] : монографія / Т. Гранчак ; [наук. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2012. - 480, [1] с. : рис., табл . - ISBN 978-966-02-6368-0
ББК Ч730.031

Розкрито участь бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур у процесах політичної комунікації. Проаналізовано можливості бібліотечних установ у оптимізації та підвищенні ефективності даних процесів з метою забезпечення стабільного розвитку держави та суспільства. Розглянуто соціально-політичний й інформаційний аспекти політичної комунікації, особливості її функціонування, закономірності та тенденції розвитку. Висвітлено пріоритетні напрями розвитку діяльності бібліотек у системі політичної комунікації. Досліджено інформаційно-комунікативний потенціал у процесі демократизації. Увагу приділено оптимізації діяльності інформаційно-аналітичних структур бібліотек у забезпеччені їх ефективного функціонування в системі політичної комунікції.

10. Дениско, Людмила Михайлівна. Бібліотека Київської духовної академії (1819-1919) [Текст] / Л. М. Дениско ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2006. - 224 с. - ISBN 966-023811-8
ББК Ч734(4УКР)757.11

Висвітлено історію бібліотеки Київської духовної академії за 1819 - 1919 рр., питання формування та класифікацію книжкового фонду, персональний склад бібліотекарів, їх внесок у розвиток бібліотеки академії. Наведено бібліографії до біографій найвидатніших бібліотекарів Київської духовної академії та список облікових документів.

11. Добко, Тетяна Василівна. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. - перше десятиліття ХХІ ст.) [Текст] : [монографія] / Тетяна Добко ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2013. - 374 с. - ISBN 978-966-02-6837-1
ББК Ч733(4УКР)6 + Ч734(4УКР)754.0

Висвітлено становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності (ДБД) НБУ ім. В.І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника та інших наукових бібліотек України. Розглянуто методичні засади, види, форми та напрями довідково-бібліографічного обслуговування (ДБО), формування його як складника науково-інформаційної діяльності в системі бібліографічних комунікацій. Визначено спадкоємність традицій та засоби впровадження інновацій у діяльність бібліотек у період трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань. Розглянуто традиційний та сучасний понятійний апарат цієї сфери бібліотекознавства. Запропоновано концептуальні підходи до організації ДБД наукових бібліотек відповідно до змін інформаційного середовища та інформаційно-технологічних комунікацій, потреб користувачів і суспільних пріоритетів. Проаналізовано зарубіжний досвід ДБД в електронному середовищі. Окреслено перспективу розвитку ДБД за умов постійного зростання обсягів інформаційних ресурсів.

12. Дубровіна, Любов Андріївна. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті [Текст] : монографія / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [НБУВ], 2009. - 530 с. - ISBN 978-966-02-5286-8
ББК Ч733(4УКР)6

Висвітлено основні тенденції розвитку й доля бібліотек і бібліотечної справи в Україні в XX ст.: функціонування в різних суспільно-політичних умовах, фундаментальні зміни в організації книгозбірень і їх роль у суспільстві, традиції та інновації в діяльності бібліотек, формування бібліотечної мережі, бібліотечні фонди, інформаційні ресурси, науково-довідковий апарат, обслуговування, культурно-інформаційна та видавнича діяльність. Розглянуто види та типи бібліотек, правові засади бібліотечної справи, професійну освіту, створення громадських організацій тощо. Значну увагу приділено розвитку бібліотечної науки - книгознавства, бібліографознавства, теорії та практики бібліотечної справи. Відзначено роль бібліотек у розвитку української державності, національної освіти, науки, культури.

13. Дубровіна, Любов Андріївна. Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1965-1991 [Текст] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [НБУВ], 2008. - 373 с. - ISBN 978-966-02-4829-8

Висвітлено особливості діяльності Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського у період 1965 - 1991 рр. як центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР. Висвітлено особливості комплектування та зберігання її фонду, використання інформаційного потенціалу, розвитку соціальної ролі, змісту та принципів діяльності. Акцентовано увагу на ролі ЦНБ ім. В.І.Вернадського АН УРСР у процесах централізації й уніфікації вітчизняних бібліотек, активізації їх культурно-масової роботи.

14. Еббот, Крістін. Визначення якості роботи у сфері бібліотечних та інформаційних послуг [Текст] / К. Еббот. - London : Асліб, [1994]. - 72 с. - (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау) - ISBN 0-85142-329-9
ББК Ч231.32 + Ч734(4/8) к94

Представлено систему визначення якості роботи в бібліотеках та інформаційних службах за допомогою таких видів показників, як: порівняльні, рівня послуг та якості виконання певних процесів бібліотечної діяльності, комплектування, організації та формування фондів тощо. Обгрунтовано необхідність вимірювання якості роботи, запровадження системи показників якості, збирання й аналізування даних. Особливу увагу приділено характеристиці бібліотеки як фізичної системи, джерела для зібрання матеріалів, інформаційної брами.

15. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2011. - 247 с. : рис. - ISBN 978-966-02-6284-3

ББК Ч730.58 + Ч734(4УКР)8

Висвітлено проблеми функціонування бібліотечних установ у системі сучасних інформаційних комунікацій, удосконалення технологій їх діяльності на основі комп'ютеризації, шляхи піднесення суспільної значущості за умов розвитку інформатизації українського суспільства. Досліджено питання трансформації бібліотечної діяльності на основі впровадження електронних інформаційних технологій. Розглянуто інформаційно-аналітичну діяльність сучасної бібліотеки, зокрема Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського як загальнодержавного науково-інформаційного центру. Проаналізовано основні тенденції еволюції користувачів сучасної бібліотеки за умов розвитку інформаційних бібліотечних технологій. Акцентовано на особливостях формування довідкових електронних ресурсів у бібліотеках України, розвитку довідково-бібліографічного обслуговування в електронному середовищі. Розкрито проблеми адаптації автоматизованих бібліотечних інформаційних систем до сучасного інформаційного середовища. Подано характеристику комплексних он-лайнових інформаційних бібліотечних сервісів. Значну увагу приділено історико-культурним фондам бібліотек, зокрема, питанням розвитку документальних та електрониних інформайційних ресурсів. Окреслено перспективи розвитку бібліотечної діяльності за умов інформатизації.

 

16. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2011. - 222 с. : рис. - Бібліогр. в кінці глав. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-6229-4
ББК
Ч734(0) ж + Ч734(4УКР) ж

Висвітлено проблеми розвитку глобальних інформаційних обмінів на базі структуризації міжнародних бібліотечних систем та інших великих центрів концентрації інформаційних ресурсів, включення в цей процес вітчизняних бібліотек, зокрема НБУ. Розглянуто основні принципи розвитку сучасного інформаційного співробітництва. Увагу приділено організації інформаційної безпеки в контексті розвитку електронних інформаційних технологій.

Контактна інформація

Сектор організації обмінного та резервного фондів і каталогів
+38 (044) 235-13-78
Сектор депозитарного бібліотечного фонду
+38 (044) 525-80-79