Економічна стратегія підприємства. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

У сучасних ринкових умовах неможливо уявити діяльність підприємства без наявності стратегії. Стратегію можна визначити як систему способів діяльності для досягнення мети підприємства. Складання стратегії вимагає ретельного аналізу як зовнішньої, так і внутрішньо середовища підприємства.

Стратегія розгалужується на безліч конкурентоспроможних дій та підходів до бізнесу, від яких залежить успішне управління підприємством.

Безумовно, той факт, що у підприємства є стратегія, дуже важливий, але на цьому не можна поставити крапку, оскільки необхідно з'ясувати, наскільки ефективна наявна стратегія.

У загальному сенсі діагностика стратегії - це аналіз плану управління підприємством, спрямований на зміцнення її позицій, задоволення споживачів і досягнення поставлених цілей. Необхідно аналізувати стратегію, щоб визначити, чи у вірному напрямку розвивається підприємство, і приймати обґрунтовані рішення для стабілізації діяльності.

Вибір конкретного напрямку зміни стратегії означає, що з усіх можливих шляхів коригування стратегії, що відкривалися перед підприємством, вирішено вибрати один напрям, який найбільше підходить для підприємства. Без аналізу стратегії немає вірного плану дій, немає найбільш оптимального шляху досягнення поставлених цілей.

Аналіз стратегії підприємства охоплює всі функції і підрозділи: постачання, виробництво, фінанси, маркетинг, кадри, наукові дослідження і розробки. Кожному визначено певна роль у цьому аналізі. Нові дії і підходи покажуть можливі шляхи зміни і перетворення поточної стратегії.

Таким чином, діагностика стратегії підприємства є актуальною проблемою і є необхідним завданням для максимально ефективної діяльності підприємства.

Стратегія економічного управління або економічна стратегія виробляє правила і прийоми, що забезпечують економічно ефективне досягнення стратегічних цілей;  виробляє правила і прийоми досягнення стратегічних цілей, що базуються на порушенні зацікавленості всіх учасників процесу розробки та реалізації стратегічних програм в ефективному досягненні цих цілей.

Інакше кажучи, економічна стратегія передбачає ефективне досягнення цілей економічними методами і засобами.

1. Антонова Ольга Витальевна.

Управление кризисным состоянием организации (предприятия) [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 351000 (Антикризисное управление) и 061100 (Менеджмент организации) / О. В. Антонова ; ред. В. А. Швандар. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 124 с.

Пособие раскрывает методы оценки кризисного состояния орга­низации (предприятия), используя преимущественно экономические оценки широкого круга хозяйственных показателей, и предлагает меры по выводу организации (предприятия) из кризисного состояния.

Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специаль­ностям, менеджеров и предпринимателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 648474

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 А-72

2. Асаул Анатолий Николаевич.

Управление, эксплуатация и развитие имущественных комплексов [Текст] : науч. и учебно-метод. справ. пособие / А. Н. Асаул [и др.] ; Международная академия инвестиций и экономики строительства, Институт проблем экономического возрождения. - СПб. : Гуманистика, 2007. - 239 с.

В настоящей работе рассматривается деятельность по владению, управлению и развитию имущественного комплекса, а также сложный состав самого комплекса. В качестве управляющей компании выступает структурное подразделение собственника имущественного комплекса, ко­торое осуществляет эксплуатацию всех его объектов и обеспечивает их эксплуатацию. Основной задачей управляющей компании является обеспечение рационального использования имуще­ственного комплекса в соответствии с целями собственника с учетом жизненного цикла объек­тов, входящих в комплекс.

В работе показаны основные направления развития объектов имущественных комплексов, обеспечивающих транспортировку нефти и газа, с учетом их жизненного цикла; даны рекоменда­ции по реконструкции и техническому перевооружению вспомогательной системы объектов не­движимости, входящих в имущественный комплекс; приведен расчет объемов финансирования под реконструкцию и техническое перевооружение рассмотренных недвижимых объектов; пред­ставлена концепция развития указанных объектов с учетом их жизненного цикла. Предложены критерии принятия решений по управлению затратами на развитие имущественного комплекса. Разработана стратегия оптимизации затрат организаций, осуществляющих развитие имуществен­ного комплекса.

Издание предназначено ученым-экономистам, аспирантам, а также широкому кругу читате­лей, интересующихся современными проблемами управления, эксплуатации и развития имуще­ственных комплексов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 687540

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)А-90

3. Асаул Анатолий Николаевич.

Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса [Текст] / А. Н. Асаул, И. П. Князь, Ю. В. Коротаева ; под ред. заслуж. строителя РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула ; Ин-т проблем экон. возрождения, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - СПб. : АНО "ИПЭВ", 2007. - 222 с.

В книге представлены теоретические исследования и практические разработки теории приня­тия управленческих решений с учетом жизненного цикла организации. Особое внимание уделено исследованию возникновения и распознавания кризисов на ранних стадиях кризисного процесса. Представлена методика распознавания скрытой стадии кризиса в организации и ее применение в строительных организациях.

Значительное внимание уделено моделированию управленческих решений в организации и при­нятию управленческих решений по ее выходу из кризиса.

Книга предназначена для ученых, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения ква­лификации, специалистов по экономике и управлению, руководителей высшего управленческого звена.

Книга может быть использована в учебном процессе при подготовке специалистов, обучающихся по специальности 080500 «Экономика и управление народным хозяйством» и магистров по направле­нию 521500 «Менеджмент».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54710

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)А-90

4. Балдин К. В..

Антикризисное управление: макро- и микроуровень [Текст] : учеб. пособ. / К. В. Балдин [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2007. - 279 с.

Учебное пособие подготовлено при государственной поддерж­ке ведущих научных школ. Грант № НШ-2350.2003.9.

В нем изложены теоретические и практические основы несос­тоятельности (банкротства) предприятий, методы прогнозирования результатов антикризисного управления организацией, роль ин­вестиций как финансового источника антикризисного управления. Особое внимание уделено изложению методологии выхода пред­приятия из кризиса.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений экономических специальностей, а также научных ра­ботников, менеджеров и руководителей фирм.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 683954

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Б-20

5. Баринов Владимир Александрович.

Организационное проектирование [Текст]: учебник для слушателей образоват. учреждений, обучающихся по прогр. MBA и др. прогр. подгот. управляющих кадров / В. А. Баринов ; Институт экономики и финансов "Синергия". - М. : Инфра-М, 2005. - 398 с.

В учебнике обобщен опыт отечественной практики проектирования организационных структур управления коммерческим предприятием, отражены современные подходы западных школ. Рассматриваются ос­новные задачи и процессы, связанные с проектированием организаци­онных структур управления для решения задач стратегического управ­ления компанией. Подробно описываются виды структур управления и области их эффективного применения. Особое внимание уделяется процедурам проектирования эффективных структур управления. Учеб­ник поможет выбрать методику рационализации организационной структуры предприятия с учетом особенностей технологии и объемов производства, а также выработанной стратегии его развития.

Для слушателей программы МВА, руководителей крупных предпри­ятий, преподавателей, аспирантов и лиц, самостоятельно изучающих управление современным предприятием.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 682228

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Б-24

6. Баркан Давид Иосифович.

Управление сбытом [Текст] : учеб. пособие / Д. И. Баркан ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет менеджмента. - СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. - 343 с.

Пособие представляет собой одну из первых в отечественной практике попыток комплексно осветить вопросы управления продажами в фирмах, производящих продукцию и/или оказыва­ющих услуги. Автор сосредоточил внимание на ключевых аспек­тах деятельности службы сбыта и управления ею, таких как стратегия сбыта, его организация и планирование, работа с клиентами, оценка деятельности и оплата труда сбытового персо­нала, а также профессиональный инструментарий сбытовика. Значительная часть материалов пособия, представляет собой сис­тематизированный опыт автора, приобретенный в ходе более чем десятилетней консультационной работы с различными фирмами Санкт-Петербурга и других регионов страны.

Пособие может быть использовано студентами старших кур­сов, аспирантами и слушателями системы постдипломного обуче­ния в рамках специальностей и специализаций, относящихся к менеджменту и маркетингу, а также бизнесменами и менеджера­ми, связанными по роду своей деятельности с управлением про­дажами в фирмах-производителях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654167

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Б-25

7. Бланк Игорь Александрович.

Управление прибылью [Текст] / И. А. Бланк. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - К. : Ника-Центр, 2007. - 766 с.

В книге рассмотрены вопросы управления формированием прибыли предприятий в процессе его операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Раскрыты особенности формирования ценовой политики и программы реальных инвестиций, планирования операционных доходов, управления персоналом, калькулирования себестоимости продукции. Приведены сведения о системе налогообложения операционной деятельности и составе операционных активов предприятия, формах профилактики и страхования операционных рисков, факторах, влияющих на распределение прибыли. Изложены методы оптимизации структуры капитала.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 689172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Б-68

8. Бобылева Алла Зиновьевна.

Финансовое оздоровление фирмы: теория и практика [Текст] : учеб. пособие для студ. управлен. и экон. спец. вузов / А. З. Бобылева ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Факультет гос. управления, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2003. - 255 с.

Излагается современная концепция финансового оздоровления фирм с пози­ций фундаментального подхода к антикризисному управлению. Рассматриваются особенности антикризисного управления финансами, специфические функции финансового менеджера в кризисной ситуации, логика принятия финансовых ре­шений в период финансового оздоровления, методы мониторинга финансового состояния и управления затратами как меры предупреждения банкротства, алго­ритмы вывода предприятия из кризиса посредством разработки бюджетов, адек­ватной инвестиционной политики, управления рисками. Большое внимание уделя­ется государственному регулированию процессов и разработке комплексных стра­тегий финансового оздоровления применительно к фирмам различных форм соб­ственности и хозяйствования.

Для студентов экономических специальностей, аспирантов, а также специали­стов, повышающих свою квалификацию в области антикризисного управления и технологии управления финансами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 640830

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Б-72

9. Борисова, Лариса Григорьевна.

Организационный дизайн [Текст] : современные концепции управления: Учеб. пособие для студ. управлен. и экон. спец. вузов / Л. Г. Борисова ; Институт бизнеса и делового администрирования ИБДА, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. - М. : Дело, 2003. - 398 с.

В учебном пособии предлагается комплексный подход к изучению и построению современных организаций. В книге описаны основы организационного дизайна, раскрываются современные концепции управления с позиций их воздействия на управленческие блоки в ор­ганизации, приводятся инструменты и методы проведения организа­ционных изменений.

Книга адресована студентам и слушателям, изучающим курсы “Ор­ганизационный дизайн” и “Общий менеджмент”, программ “Мастер делового администрирования”, “Магистр менеджмента”, а также ме­неджерам, желающим повысить квалификацию, приобрести теорети­ческие знания, навыки управления организацией.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 644850

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Б-82

10. Бочарова Ирина Юрьевна.

Экономические интересы в фирме [Текст] / И. Ю. Бочарова ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - М. : МАКС Пресс, 2007. - 355 с.

В книге рассмотрены механизмы реализации и согласования эконо­мических интересов работников и работодателей; выявлены тенденции перераспределения акционерной собственности в российских органи­зациях, раскрывающие изменение внутрифирменных экономических интересов; обосновано содержание ограниченно-рационального харак­тера экономических интересов работников организации в трансформа­ционной экономике. На государственном и муниципальном уровнях в монографии проанализирован охват организаций коллективными дого­ворами. Также представлена концепция социально-экономической по­литики в социально-трудовой сфере.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 689453

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Б-86

11. Бухалков Михаил Ильич.

Внутрифирменное планирование [Текст] : учеб. для студ. экон. вузов / М. И. Бухалков. - М. : Инфра-М, 1999. - 391 с.

В учебнике раскрыты теоретические основы внутрифирменного планирова­ния в рыночной экономике, рассмотрены с современных позиций основные виды, принципы, методы и технология планирования на предприятиях различных форм собственности. Даны научно-методические рекомендации по разработке опти­мальных планов социально-экономического развития предприятий и бизнес-пла­нов производства продукции с учетом законов спроса и предложения, а также передового отечественного и зарубежного опыта производства и предпринима­тельства. Приведены материалы для рейтингового контроля знаний студентов и выполнения курсовых проектов по актуальной тематике рыночного планирования.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факуль­тетов. Может быть использован экономистами-менеджерами предприятий, пред­принимателями фирм и малого бизнеса.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 590033

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Б-94

12. Валдайцев Сергей Васильевич.

Антикризисное управление на основе инноваций [Текст] : учебник / С. В. Валдайцев. - М. : Проспект, 2007. - 310 с.

В учебнике рассмотрены вопросы организации системы антикризисного управления на предприятиях, исследованы нормативно-законодательные основы деятельности антикризисных и арбитражных управляющих. В работе также рассмотрены методы финансовой диагностики предприятия и практические меры по его финансовому оздоровлению, освещены особенности менеджмента и финансирования продуктовых и процессных антикризисных инноваций, послед­ние антикризисные нововведения. Особое внимание уделено инвестиционному проектирова­нию и планированию финансово-кризисного предприятия.

Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов, экономистов, руково­дителей предприятий, антикризисных управляющих, юристов, в том числе юрисконсультов предприятий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 688990

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)В-15

13. Васильченко Н. Г..

Современная система управления предприятием [Текст] : учеб.-практ. пособие / Н. Г. Васильченко. - М. : ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез" : ООО "Журнал "Управление персоналом", 2003. - 319 с.

Учебно-практическое пособие предназначено для всех, кто изучает систему управления, учащихся МВА, преподавателей и студентов экономических и инженерных специальностей.

От современной теории управления до практического ана­лиза роли и функции управления в бизнесе - таково содержа­ние книги. Особое внимание уделяется оценке хозяйственных структур фирмы, ее функциональных подсистем, корпоративной культуры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 642952

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 В-19

14. Веблен Торстейн.

Теория делового предприятия [Текст] / Т. Веблен ; пер. с англ. М. Я. Каждан ; ред. пер. ГрВ. Г. Гребенников ; Центр эволюционной экономики (Россия), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : ДЕЛО, 2007. - 287 с.

Книга американского экономиста и социолога Торстейна Веблена (1857—1929), одного из основоположников институционализма, посвя­щена исследованию природы, причин возникновения, мотивам деятель­ности делового предприятия; личности бизнесмена и его целям; основ­ному, как считал Т. Веблен, конфликту того времени — противостоянию машинного производства и предпринимательства с целью извлечения прибыли и отражению этого противостояния в политике и культуре.

Рекомендуется научным работникам, преподавателям, студентам, аспирантам, специализирующимся в области экономики, а также всем, кто интересуется классическими произведениями экономической мысли.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693491

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)В-26

15. Горемыкин Виктор Андреевич.

Экономическая стратегия предприятия [Текст] : учеб. пособие / В. А. Горемыкин. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Альфа-Пресс, 2007. - 540 с.

Рассмотрены теоретические и практические подходы к выбору экономической стратегии предприятия, инновационно-инвестиционной политики, организации внешнеэкономической и сбы­товой политики, позволяющие успешно преодолевать кризисные явления и добиваться устойчивого экономического роста.

Для руководителей и специалистов малых и средних предприя­тий любых форм собственности и организационно-правовых форм, студентов экономических и инженерных факультетов выс­ших учебных заведений, слушателей курсов бизнеса.

Книга подготовлена в Институте международных экономиче­ских отношений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 683180

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Г-68

16. Гурков Игорь Борисович.

Стратегия и структура корпорации [Текст] : учеб. пособие / И. Б. Гурков ; Национальный совет по корпоративному управлению, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Государственный ун-т управления. - М. : Дело, 2006. - 320 с.:

 Книга представляет собой системное изложение инструментов разработки и реа­лизации корпоративных стратегий и построения корпоративных структур управле­ния. Отбор инструментов был проведен на основе анализа опыта 2700 российских корпораций. Особое внимание уделено изложению алгоритмов практического при­менения описанных инструментов. Для иллюстрации и освоения материала приво­дятся многочисленные развернутые “кейсы”. Раздел, посвященный корпоративным структурам, содержит детальные схемы организационных структур управления российских и зарубежных корпораций.

Книга подготовлена в рамках проекта издания серии базовых учебных материа­лов по ключевым направлениям управления корпорацией для российских программ ОБА, МВА, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров.

Книга будет полезна практикующим менеджерам, слушателям программ ОВА, МВА и профессиональной переподготовки, а также преподавателям управленчес­ких дисциплин и студентам экономических вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 43111

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Г-95

17. Дресвянников В. А..

Построение системы управления знаниями на предприятии [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. А. Дресвянников. - М. : КНОРУС, 2006. - 344 с.

Представлены особенности современной экономики — экономики знаний. Раскрыты понятия «информация» и «знания», дана классифи­кация знаний. Показаны роль и виды знаний на производственном пред­приятии. Выделены социально-психологические аспекты управления знаниями. Рассмотрены вопросы человеческого капитала, интеллекту­альных ресурсов, нематериальных активов предприятия.. Отдельная глава посвящена проектированию целей и задач, функций и профессио­нальных ролей, организационной структуры и системы управления зна­ниями производственного предприятия.

Для студентов экономических и управленческих специальностей, научных работников и аспирантов, менеджеров и специалистов произ­водственных предприятий, а также для всех, кто интересуется инди­видуальным и организационным развитием на основе активного, целе­направленного создания и использования информации и знаний.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 684120

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Д-73

18. Дугельный Александр Петрович.

Бюджетное управление предприятием [Текст] : учеб.-практ. пособие / А. П. Дугельный, В. Ф. Комаров ; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2003. - 431 с.

Рассматривается новый способ эффективного управления финан­сами предприятия, основу которого составляет бюджетный подход. При этом в качестве финансовой модели предприятия предлагается совокупность бюджетов, позволяющая определить, как будут меняться затраты, прибыль и потребность в финансах в зависимости от управ­ленческих решений и условий внешней среды.

Для преподавателей и студентов экономических вузов, а также специалистов, занимающихся управлением предприятиями во всех сферах народного хозяйства, предпринимателей и менеджеров.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 640991

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29  Д-80

19. Емельянов Виктор Андреевич.

Рыночная активность предприятия [Текст] / В. А. Емельянов [и др.]. - М. : Наука, 2005. - 190 с.:

Авторы предлагают концептуальные основы формирования и раз­вития рыночной активности экспортоориентированных предприятий. Теоретические разработки подкреплены анализом реальной дейст­вительности. Уделено внимание анализу стратегий развития рыночной активности, тенденциям и особенностям мировой электронной промыш­ленности, а также путям развития экспортного потенциала высоко­технологичных предприятий.

Предпринята попытка включения реинжиниринга бизнес-процессов в методологические основы рыночной активизации субъектов хо­зяйствования.

Монография содержит новые идеи развития предприятия, фор­мирования и реализации его конкурентных преимуществ в условиях информационной эпохи и высокой конкуренции на мировых рынках.

Книга вызовет несомненный интерес специалистов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680631

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29  1)Е-60

20. Жиделева Валентина Васильевна.

Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ. высших экон. учеб. заведений / В. В. Жиделева, Ю. Н. Каптейн. - 2.изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 132 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса «Экономика предприятий». Содержит в концентрированном виде понятия и формулы по важнейшим темам курса, задачи с ответа­ми на них и контрольные задания с рекомендуемыми методиками для их выполнения.

Форма изложения материала, содержание задач и контрольных заданий максимально приближены к реальным условиям.

Предназначено для студентов экономических факультетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 647912

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29  Ж-69

21. Зимин Николай Егорович.

Анализ и диагностика финансового состояния предприятий [Текст] : учеб. пособие / Н. Е. Зимин. - М. : ИКФ "Экмос", 2003. - 239 с.

Учебное пособие предназначено для студентов и аспи­рантов инженерно-экономических специальностей, научных и практических работников агропромышленного комплекса.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 641813

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 З-62

22. Информационные технологии и управление предприятием [Текст] / В. В. Баронов [и др.]. - М. : Академия АйТИ ; М. : ДМК Пресс, 2006. - 326 с.

Появление настоящего издания обусловлено изменением уровня зрелости российс­ких предприятий в части использования информационных технологий и теми задачами, которые приходится решать руководителям предприятий, менеджерам высшего и средне- го уровня, работающим в области ИТ. В книге подробно рассмотрены такие вопросы, как инвестиции в информационные технологии, разработка ИТ-стратегии, управление ИТ- проектами, формирование организационной структуры ИТ-подразделения и функции персонала. Методы оценки эффективности использования ИТ позволят выявить досто­инства существующей и внедряемой информационной системы, найти пути повышения производительности. В книге также представлен обзор систем, применяемых для управ­ления предприятием, таких как системы управления ресурсами предприятий (МКР/ЕКР), системы управления взаимоотношениями с клиентами (СКМ), системы управления це­почками поставок (5СМ), информационно-аналитические системы, автоматизированные системы управления персоналом и документооборотом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680341

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)И-74

23. Кларин Михаил Владимирович.

Корпоративный тренинг от А до Я [Текст] : науч.-практ. пособие / М. В. Кларин ; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - 2.изд., испр. и доп. - М. : Дело, 2002. - 223 с.

Эта книга — первое в России пособие по теории и практике тренинга в организациях. Она подготовлена на основе обширного исследовательского материала, опыта тренеров и консультантов по управлению, работающих в российских, зарубежных и международных компаниях. Читатель найдет ответы на широкий круг вопросов по подготовке и проведению тренинга: что может дать тренинг организации? для чего и когда его проводить? как сделать обучение успешным? как оценивать его результативность?

Издание адресовано высшим руководителям, менеджерам, сотрудникам отделов по работе с персоналом и тренинговых центров, студентам и препо­давателям дисциплин управленческого цикла (специальности «Менеджмент», «Управление персоналом» и др.), всем интересующимся вопросами подготовки руководящих кадров, развития управления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 641082

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 К-47

24. Клевлин Александр Иванович.

Организация гармоничного производства (теория и практика) [Текст] : учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации", "Маркетинг" / А. И. Клевлин, Н. К. Моисеева. - М. : ОМЕГА-Л, 2003. - 357 c.

В книге рассмотрены предпосылки и особенности построения перспективной фор­мы организации, именуемой гармоничным производством. На основе комплексного анализа отечественного и зарубежного опыта, а также этапов развития науки организа­ции производства показаны возможности нового подхода, объединяющего достижения маркетинга, логистики, реинжиниринга и современных информационных технологий при решении организационных проблем. Предлагаемая авторами концепция, способы ее реализации и экономические механизмы иллюстрируются примерами из области отечественного автомобилестроения.

Книга предназначена для научных работников, преподавателей, студентов и аспи­рантов экономических вузов, руководителей предприятий и сотрудников подразделе­ний, связанных с подготовкой и организацией производства, а также всех тех, кто инте­ресуется актуальными проблемами развития отечественной промышленности и повы­шения ее конкурентоспособности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 38485

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 К-48

25. Контроллинг как инструмент управления предприятием /Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. —279 с.

Книга посвящена контроллингу — современной концепции управле­ния деятельностью предприятия, координирующей и интегрирующей усилия различных служб и подразделений по достижению поставленных целей. Большое внимание уделено управлению прибылью предприятия, а также способам избежания банкротства и кризисных ситуаций. Рассмот­рен весь комплекс вопросов, связанных с процессом реализации целей предприятия: планирование, разработка бюджетов, управленческий учет, анализ и контроль отклонений фактических результатов деятельности от плановых, выработка оптимальных управленческих решений.

Для руководителей предприятий, сотрудников финансово-экономи­ческих служб предприятий, банков, инвестиционных компаний, а также для специалистов, аспирантов и студентов, изучающих экономику и ме­неджмент

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 642864

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 К-65

26. Кочеткова Александра Игоревна.

Введение в организационное поведение и организационное моделирование [Текст] : учеб. пособие для студ. управлен. и экон. спец. вузов / А. И. Кочеткова ; Институт бизнеса и делового администрирования ИБДА, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2003. - 942 с.

В настоящем учебно-методическом пособии подробно рассмотрен широкий круг вопросов управления бизнесом, включая теорию орга­низаций, организационное поведение, психологические основы мо­тивации труда, процесс принятия решений, управление поведением работников и групп в коллективе, формирование команд и управле­ние ими и др. Приведены практические задания для самостоятельного освоения материала.

Для студентов и преподавателей вузов, управленческого персона­ла и всех, кто интересуется современными вопросами управления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639236

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 К-75

27. Крылов Эдуард Иванович.

Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по экон. спец. / Э. И. Крылов [и др.]. - 2.изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 608 с.

Во втором издании пособия (1 -е изд. — 2001 г.) рассмотрена одна из сто­рон хозяйственной деятельности - инвестиционная в ее взаимосвязи с про­изводственной и финансовой. Исследованы методы оценки эффективности инвестиций и инноваций, изложена система сравнительно-аналитических показателей эффективности хозяйственной деятельности, а также эффек­тивности инвестиций и инноваций. Обоснована методика анализа влияния эффективности инвестиций и инноваций на эффективность деятельности предприятия. Дан анализ влияния факторов времени, инфляции, риска и неопределенности на эффективность инвестиций и инноваций.

Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, будет полезно финансовым менеджерам, бухгалтерам-аналитикам, разработ­чикам инвестиционно-инновационных проектов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 644296

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 К-85

28. Кузин Б. И..

Методы и модели управления фирмой [Текст] : учебник для вузов / Б. И. Кузин [и др.]. - СПб. : Питер ; М. ; Х. ; Минск : [б.и.], 2001. - 432 с.

В учебном пособии рассматривается маркетинговый, производственный и финан­совый менеджмент фирмы. Описываются теоретические основы менеджмента, полити­ки поведения фирмы на рынках товаров, труда и капитала, модели управления различными видами деятельности фирмы, проводится анализ моделей и характеризу­ются области их применения.

Книга рассчитана на менеджеров-аналитиков, разработчиков корпоративных ин­формационных систем, руководящих работников фирмы, а также преподавателей, ас­пирантов и студентов экономических и технических вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 647925

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 К-89

29. Культура организации - ресурс для развития бизнеса [Текст] : науч. и учебно-метод. справ. пособие / А. Н. Асаул [и др.] ; Международная академия менеджмента, Институт проблем экономического возрождения. - СПб. : Гуманистика, 2007. - 213 с.

В настоящей книге авторы рассматривают культуру организации как составную часть тех ресурсов, которые любая компания использует для развития бизнеса. Показан отечественный и зарубежный опыт формирования культуры организации. Дан анализ основных направлений ра­ционализации и повышения эффективности бизнес-процессов в предпринимательской деятель­ности. Предложены методические рекомендации по проектированию культуры организации, а также методика оценки уровня организационной культуры. Даны практические советы по фор­мированию организационной культуры человека и управлению творческим коллективом и та­лантливыми людьми. Рассматриваются принципы корпоративного поведения и управления кон­фликтами.

Издание является не только изложением индивидуальных научных представлений и умозаключений авторов, но и обобщением теоретических взглядов и практического опыта уче­ных и практиков, в связи с чем книга будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся проблемами организационной культуры.

Книга предназначена для студентов всех форм обучения, магистрантов, аспирантов, препо­давателей, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, по­лучения второго высшего образования, а также предпринимателей различных сфер экономичес­кой деятельности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 687538

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)К-90

30. Курбангалеева Оксана Алексеевна.

Как реорганизовать предприятие? [Текст] : преобразование. Разделение. Выделение. Присоединение. Слияние / О. А. Курбангалеева. - М. : Вершина, 2004. - 191 с.

В силу различных причин на практике может сложиться ситуация, когда стано­вится ясно, что для продолжения эффективной работы предприятия необходима его

реорганизация. Провести реорганизацию не так сложно, как кажется, особенно ес­ли знаешь, как это сделать.

Предлагаемая вашему вниманию книга является практическим руководством

для тех организаций, которые решили объединиться, разделиться или сменить свою организационно-правовую форму.

В книге последовательно описаны все этапы реорганизации.

Что такое реорганизация и в какой форме она может проходить? Кто принима­ет решение о реорганизации и как это оформляется документально? Как уведомить кредиторов и налоговые органы о предстоящей реорганизации? Как провести ин­вентаризацию имущества и обязательств? Что такое передаточный акт и раздели­тельный баланс и как их составить? Как вести бухгалтерский учет и составлять отчет­ность в ходе реорганизации? Какие документы необходимы для государственной

регистрации реорганизованных предприятий? Как платить налоги до и после реор­ганизации?

На все эти и многие другие вопросы вы найдете ответ, прочитав данную книгу.

Материал снабжен большим количеством конкретных примеров, что существенно облегчает его восприятие.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654540

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 К-93

31. Лихачева Ольга Николаевна.

Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 080105 "Финансы и кредит" / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров ; ред. И. Я. Лукасевич. - М. : Вузовский учебник, 2007. - 287 с.:

В учебном пособии раскрыты основные вопросы сущности долгосрочной и краткосрочной политики предприятия; дана характеристика источников и форм долгосрочного финансирования деятельности предприятия; изложена организация и технология проведения финансового планирования и бюдже­тирования; показано содержание дивидендной, ценовой политики, управле­ния структурой капитала, текущими издержками, оборотным капиталом пред­приятия. Теоретические и практические вопросы изложены на современном уровне с учетом изменений, произошедших за последнее время, в россий­ском бухгалтерском и налоговом учете, зарубежных разработок в области финансового планирования и бюджетирования.

Для студентов и преподавателей экономических факультетов и вузов, а также работников финансовых служб и экономико-плановых отделов орга­низаций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 683197

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Л-65

32. Лихачева Ольга Николаевна.

Финансовое планирование на предприятии [Текст] : учеб.-практ. пособие / О. Н. Лихачева. - М. : Проспект, 2003. - 263 с.

В пособии раскрыты основные вопросы сущности финансового планирования, формирования оптимальной структуры источников финансирования на предприятии, подробно представлена организация оперативного и текущего планирования (бюджети­рования).

Задача настоящего пособия состоит в рассмотрении теоретических основ и практи­ки финансового планирования и контроля в современном бизнесе (на примере промыш­ленного предприятия). Теоретические и практические вопросы, являющиеся предметом рассмотрения, излагаются на современном уровне с учетом изменений, происшедших за последнее время, в российском бухгалтерском и налоговом учете, зарубежных разрабо­ток в области финансового планирования и бюджетирования. Теоретические вопросы подкрепляются примерами из практики работы реально существующих российских предприятий. В предлагаемой читателю книге прослеживается тесная взаимосвязь фи­нансового планирования и бухгалтерского учета.

Надеемся, что книга позволит найти финансовым менеджерам оптимальные реше­ния в сфере внутрифирменного планирования, которые позволят эффективно использо­вать ресурсный потенциал предприятия.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов и вузов, а также работников финансовых служб и экономико-плановых отделов организаций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 642572

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Л-65

33. Лукичева Любовь Ивановна.

Внутрифирменное управление интеллектуальными активами [Текст] / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев ; ред. Л. И. Лукичева ; Московский гос. ин-т электронной техники (технический ун-т). Институт экономики и управления. - М. : Омега-Л, 2004. - 185 с.

В книге рассмотрены различные аспекты управления интеллек­туальными активами предприятий, включая предпосылки и особенности формирования и развития внутрифирменной системы управления интел­лектуальными активами, оценку ее эффективности, организацию про­цессов создания и использования интеллектуальных ресурсов и продук­тов. На основе комплексного анализа отечественного и зарубежного опыта предложены концептуальные основы и практический инструмен­тарий, объединяющие достижения теории и практики менеджмента ин­теллектуальных активов.

Книга предназначена для научных работников, преподавателей, сту­дентов и аспирантов экономических факультетов, руководителей пред­приятий и сотрудников подразделений, связанных с управлением интел­лектуальной деятельностью, а также для всех, кто интересуется вопроса­ми повышения конкурентоспособности отечественной промышленности за счет эффективного использования ее интеллектуального капитала.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654178

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Л-84

34. Луцкий Святослав Яковлевич.

Корпоративное управление техническим перевооружением фирм [Текст] : учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" / С. Я. Луцкий, А. Я. Ландсман ; ред. А. Г. Поршнев. - М. : Высшая школа, 2003. - 319 с.

В пособии наложены методы корпоративного управления проектами развития и модернизации технических систем. Определены отраслевые и региональные организационные структуры корпоративного управления и сферы их эффективного функционирования для целей реализации круп­ных проектов при государственном протекционизме.

Рассмотрены методы корпоративного управления проектами создания и внедрения новой техники на основе экономического взаимодействия от­раслей. Предложена методика экономической оценки физического и мо­рального износа машинного парка и определения оптимальных сроков за­мены машин и оборудования.

Изложен опыт организации технического перевооружения фирм. По­казана эффективность управления акционерным капиталом и организации франчайзинга.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент орга­низации», а также для инженеров и научных работников, занятых в сфере про­изводства новой техники, потребления и эксплуатации машин и оборудования.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 645200

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Л-86

35. Ляско Валерий Израилевич.

Стратегическое планирование развития предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Экономика и управление на предприятии транспорта" / В. И. Ляско. - М. : Экзамен, 2005. - 287 с.

В учебном пособии рассматриваются некоторые методы стра­тегического планирования развития предприятия (фирмы), пока­зана необходимость его применения для выживаемости и разви­тия предприятий (фирм) в рыночных условиях.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов эконо­мического профиля и, как надеется автор, будет полезно всем студентам, изучающим экономику.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 681200

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Л-97

36. Михайлов Дмитрий Михайлович.

Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Д. М. Михайлов. - М. : КноРус, 2006. - 255 с. - Альтернативное название : Outsourcing.

Дается определение аутсорсинга, освещаются причины его возникнове­ния и развития. Рассматривается стратегия аутсорсинга, в частности облас­ти и методы применения, а также этапы становления. Подробно анализйруются типы аутсорсинга. Детально описываются особенности аутсорсинга на различных фазах развития компании, перспективы и риски, связанные с аутсорсингом, его преимущества и недостатки.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей систе­мы послевузовского образования, а также для специалистов в области аут­сорсинга.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680051

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)М-69

37. Панкрухин Александр Павлович.

Маркетинг [Текст] : учеб. для вузов / А. П. Панкрухин ; Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова (ИМПЭ). - М. : ИМП, 1999. - 398 с. -

Данное издание системно раскрывает базовые понятия, проблемы и инструменты маркетингового подхода к управлению, построения мар­кетинговых стратегий фирм, реализации основных функций маркетинга. Представлены перспективные направления и формы маркетинговой деятельности, которые будут востребованы в XXI веке. Основной массив фактических данных, приложений, примеров, ситуаций, показательных для маркетинга, отражает практику становления рынка в условиях со­временной России. Обобщен десятилетний опыт преподавания автором маркетинга в различных образовательных учреждениях, в том числе ве­дущих отечественных академиях и институтах.

Учебник предназначен для студентов и слушателей систем профес­сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по экономическим специальностям, менеджменту, маркетингу, для всех, кто стремится освоить маркетинг и сделать его реальным инструментом формирования цивилизованного рынка в России. Каждая глава учеб­ника снабжена выводами, контрольными вопросами, списками литера­туры. Соответствующие задания, сгруппированные по основным темам, можно найти в учебном пособии того же автора: Маркетинг-практикум: ситуационные задания, кейсы, тесты. — М.: ИМПЭ, 1998.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 592070

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 П-16

38. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции/ К. А. Волко­ва, И. П. Дежкина, Ф. К. Казакова, И. А. Сергеева.— М.: ОАО “Издательство “Экономика”, НОРМА, 1997.— 526 с.

В книге рассматривается сущность стратегии, стратегические альтер­нативы и процесс выбора стратегии на предприятии; анализируются варианты формирования организационной структуры управления, которые должны обеспечить реализацию стратегии предприятия; показаны наиболее широко используемые на практике типы организационных структур с учетом накоп­ленного передового отечественного и зарубежного опыта; обобщается опыт разработки и применения положений об отделах и службах предприятий с учетом различных организационных форм российских предприятий.

Для руководителей и специалистов предприятий различных органи­зационных форм, а также для лиц, занимающихся предпринимательской де­ятельностью.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 575589

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 П-71

39. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 травня 2013 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2013. - 276 с. - Укр., рос. та англ. мовами.

Розглянуто актуальні економічні, організаційні та правові проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті завдань забезпечення стійкого економічного зростання України, впровадження інноваційної моделі її розвитку. Проаналізовано стан державної системи підтримки малого та середнього підприємництва та запропоновано шляхи її удосконалення. Висвітлено механізми та інструментарій податкового стимулю­вання розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва. Розкрито актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємництва, впровадження суб’єктами підприємництва сучасних інструментів та технологій ефективного менеджменту.

Матеріали друкуються в авторській редакції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766236

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 П-78

40. Рубинштейн Теодор Борисович.

Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний [Текст] / Т. Б. Рубинштейн. - М. : Ось-89, 2001. - 608 с.

Впервые дается развернутая характеристика денежных средств как наи­более мобильной части оборотного капитала фирмы.

Книга позволит предпринимателям на основе передового зарубежно­го и отечественного опыта рассчитать оптимальные размеры денежных средств, тестировать их состояние, используя современный экономиче­ский инструментарий, разработать бюджет денежных средств, оформить кредиты на получение средств из бюджета развития.

Преподаватели и студенты найдут в ней необходимый материал для построения моделей денежных потоков, использования современных ме­тодов анализа, решения ситуационных задач, связанных с планированием и прогнозированием денежных средств в составе капитала предприятия.

В книге раскрываются общеэкономические понятия, завоевывающие признание в последнее время и имеющие практическое значение (денеж­ные агрегаты, мультипликативный эффект и др.).

Приводится большое количество нормативных документов (Федераль­ные законы, инструкции ЦБ и др.).

Предназначена для менеджеров, работников финансовых и кредитных организаций, студентов, преподавателей, может быть полезна широкому кругу читателей, изучающих современную экономику.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 605172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Р-82

41. Румянцева Зинаида Петровна.

Общее управление организацией: теория и практика [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент организации" / З. П. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 303 с.

Учебник представляет собой дальнейшую разработку вопросов тео­рии и практики общего управления организацией, которым были по­священы ранее изданные работы автора. Новые главы и дополнитель­ные материалы отражают теорию и практику управления в отечествен­ных и зарубежных компаниях (организациях), что предопределило название учебника.

Для студентов, аспирантов, специалистов, изучающих современные проблемы и возможности организаций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 642863

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Р-86

42.  Соломанидина Т. О..

Организационная культура компании [Текст] : учеб. пособие / Т. О. Соломанидина. - М. : ООО "Журнал "Управление персоналом", 2003. - 455 с.

Что такое организационная культура? Как ее диагностировать, формировать, изменить? Почему компании часто боятся дешифровки своей культуры и неохот­но занимаются ее изучением? Каковы основные типы и тенденции развития орга­низационных культур в России? На эти и многие другие вопросы даются ответы в данном учебном пособии. Оно предназначено для студентов, аспирантов, слу­шателей МВА, изучающих курсы "организационное поведение", "организацион­ная культура", а также для менеджеров и руководителей, занимающихся вопроса­ми развития оргкультуры своей компании.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 645211

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 C-60

43. Стратегічне управління : навч. посіб. / В. І. Щелкунов, М. Загорулько, С. М. Подреза [та ін.]. — К. : НАУ, 2012. — 352 с.

У навчальному посібнику узагальнено останні досягнення в теорії страте­гічного управління, докладно описано основні поняття та принципи розроб­лення стратегії підприємства, прийняття стратегічних рішень, особливості формування стратегії підприємства в авіаційній галузі.

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою магіс­тра зі спеціальності «Економіка підприємництва».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 762574

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2Ук)21/27 C-83

44. Стратегічний розвиток національної економіки: колективна  монографія / за ред. Т.Л. Іванової. - Донецьк: «ВІК», 2012. - 323 с.

У монографії висвітлено багатоаспектний підхід до вирішення основних проблем стратегічного розвитку національної економіки, регіонів і підприємств. Питання розглянуті у контексті сучасних концепцій і теорій стратегічного планування, прогнозування і управління національною економікою. Акцент зроблено на необхідності інноваційно-інвестиційного підходу до розвитку економіки і ефективного використання основних виробничих ресурсів з метою підвищення рівня капіталізації промислових підприємств і сталого розвитку вітчизняної економіки.

Книга призначена науковим робітникам, викладачам, аспірантам, студентам, а також керівникам, власникам і працівникам промислових підприємств, менеджерам, економістам, плановикам, аналітикам, експертам різних галузей і рівнів управління економікою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 772161

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2Ук)0 C-83

45. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / [Наливайко А. П, Решетняк Т. І., Євдокимова Н. М. та ін. ; за ред. д-р екон. наук, проф. А. П. Наливайка]. — К.: КНЕУ, 2013. — 454 [2] с.

У монографії на основі засадах системного підходу до вивчення суспільно-еконо­мічних явищ і процесів узагальнено наукові погляди на сучасні проблеми адаптації мезо- та мікросистем до світових суспільно-економічних трансформацій. Розкрито пер­спективні напрями становлення стратегічної теорії підприємств у контексті розширення її динамічної складової та з урахуванням знаннєво-орієнтованої структури сучасної еко­номіки. Висвітлено моделі та стратегії розвитку підприємств за умов соціально- економічних трансформацій. Визначено вихідні умови формування та результати здійс­нення стратегічного процесу на підприємстві. Розвинено ціннісно-орієнтовані засади й економічні інструменти стратегічного управління підприємством.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766363

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2Ук)29/31 C-83

46. Управление стратегическим развитием жизнеспособных экономических систем: модели, механизмы и инструменты : монография : в 2 т. / [Ю. Г. Лысенко, В. Н. Тимохин, Р. А. Руденский и др.].— Донецк: Юго-Восток, 2013.— (Серия «Жизнеспособные системы в экономике)

Том 1: Методология управления стратегическим развити­ем жизнеспособных экономических систем. — 2013. — 403 с.

В монографии предложены модели, механизмы и инструмента­рий моделирования и управления стратегическим развитием экономи­ческих систем. Первый том освещает методологические аспекты управления развитием жизнеспособных экономических систем в стра­тегической перспективе.

Монография может быть полезна студентам, аспирантам, докто­рантам и специалистам в области стратегического менеджмента.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355039/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 018,0 У-67I

47. Фролова Лариса Володимирівна.

Управління економічним потенціалом торговельних підприємств [Текст] : монографія / Л. В. Фролова, О. В. Григораш ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 200 с.

Розглянуто сутність економічного потенціалу та його види, обгрунтовано механізм його управління. Розкрито положення структурно-функціональної моделі системи управління економічним потенціалом торговельних підприємств. Розроблено структурно-логічну схему оцінки збалансованості розвитку економічного потенціалу. Обгрунтовано методичний підхід до визначення й обгрунтування загальних стратегій управління торговельними підприємствами. Розроблено матрицю ранжирування пріоритетності стратегій управління економічним потенціалом, на основі якої здійснено іюзиціювання торговельних підприємств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766438

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2Ук)34/49 Ф-91

48. Чаран Рэм.

Совет директоров. Технологии эффективной работы. Коллегиальное управление в современном бизнесе [Текст] / Р. Чаран ; пер. с англ. Д. Скворцов. - М. : ООО "Издательство "Добрая книга", 2006. - 305 с.

Эффективная работа совета директоров как высшего органа управления пред­приятием - залог успеха любой компании. Как и в предыдущей книге «Искус­ство результативного управления», выпущенной издательством «Добрая кни­га» в 2004 году, Рэм Чаран в своей новой работе обращает внимание читателя на главную проблему любого растущего бизнеса - несоответствие прилагаемых директорами усилий и результатов работы возглавляемых ими организаций. Здесь вы найдете множество примеров из практики работы советов директо­ров ведущих компаний мира и познакомитесь с технологиями, которые помогут любому коллегиальному органу управления компанией существенно повысить эффективность своей работы, а значит, и результаты деятельности компании в целом. Вы узнаете:

 как наладить эффективные внутрикорпоративные коммуникации между раз­личными подразделениями компании и лидерами, которые их возглавляют;

 как совместными усилиями разработать стратегию развития компании;

 как обеспечить преемственность руководства компании и организовать кад­ровый резерв из числа сотрудников предприятия;

 как разработать для топ-менеджеров компании адекватные компенсацион­ные пакеты, привязав их к достижению бизнес-целей предприятия;

 как организовать работу совета директоров в свете новых требований Акта Сарбанеса-Оксли.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 669203

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Ч-20

49. Черезов Александр Викторович.

Корпорации. Корпоративное управление [Текст] / А. В. Черезов, Т. Б. Рубинштейн. - М. : Экономика, 2006. - 478 с. - Библиогр.: с. 277-278.

Современная экономика по праву считается корпоративной. Од­нако литературы по корпоративному управлению явно недостаточ­но.

В книге рассматривается комплекс вопросов, связанных с фор­мированием корпораций, их организационной структурой, особое внимание уделяется холдингам и мегахолдингам, финансово-промышленным группам, банковским корпорациям, тактике и стратегии слияний и поглощений.

Анализируется опыт построения и функционирования корпора­ций за рубежом.

Книга рассчитана на менеджмент фирм и компаний, работников государственных органов управления и коммерческих банков, препо­давателей и студентов экономических вузов и факультетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 683186

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Ч-46

50. Экономика организаций (фирм): Учеб. пособие / Под ред. И.В. Пичужкина. — М.: Юрайт-Издат, 2003. — 319 с.

В учебном пособии освещены теоретические и практические основы экономики организаций (фирм).

В нем подробно рассматриваются основные экономические катего­рии: капитал, затраты, результаты. Даются ответы на вопросы, как оп­ределить и рассчитать затраты на конкретную продукцию, подсчитать доходы или убытки фирмы, выбрать оптимальный вариант и размер инвестиций, рентабельно производить и удачно сбыть продукцию.

Для студентов и аспирантов, учащихся колледжей, изучающих ос­новы экономики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 645197

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Э-40

51. Экономика фирмы: Учебник/ Под общ. ред. проф. Н.П. Ива­щенко. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 528 с. — (Учебники эконо­мического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

В учебнике дается целостное представление о фирме как основном субъекте предпринимательской деятельности, анализируются механизмы и закономерности функционирования фирмы в условиях рыночной экономики. Рассматриваются основные условия обеспечения экономической устойчивости фирмы, ее организационная структура и принципы управления, модель функционирования фирмы в рыночной среде. Представлены комплексная система ресурсного обеспечения (основные и оборотные средства, трудовые ресурсы), система показателей для оценки эффективности их использования. Изучаются экономические затраты и результаты деятельности (издержки производства товаров и услуг, прибыль и рентабельность, эффективность хозяйственной деятельности). Рассматриваются современные тенденции развития фирм (предприятий) в условиях перехода к инновационной экономике России.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов университетов и экономических вузов. Книга может быть полезна руководителям и экономистам фирм.

Учебник подготовлен при содействии НФПК — Национального фонда подготовки кадров в рамках Программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707437

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 1)Э-40

52. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. проф. О. И. Волкова и доц. О. В. Девяткина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 601 с. — (Серия «Высшее образование»).

В учебнике рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение которого поможет решать текущие и стратеги­ческие хозяйственные задачи, которые неизбежно возникают в работе не только экономистов, но и руководителей, инженеров и других спе­циалистов производственного сектора.

Для студентов и преподавателей вузов, руководителей производ­ства, предпринимателей, инженеров производственного сектора и всех интересующихся проблематикой экономики производственного пред­приятия.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639468

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Э-40

53. Экономика предприятия: Учебник для вузов/Л.Я Аврашков, В.В. Адамчук, О.В. Антонова и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. ВА. Швандара. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. — 742 с.

Второе издание (1-е изд. — 1996 г. — удостоено Диплома I степени) отличается более широким кругом рассматриваемых вопросов.

Учебник дополнен новым материалом по организации и развитию собственного дела, маркетингу на промышленном предприятии, культуре предпринимательства, управлению персоналом, автоматизированной ин­формационной системе, основам внешнеэкономической деятельности предприятия. Рассматриваются также ценовая политика фирмы, внутри­фирменное планирование, финансовое состояние предприятия и его деятельность на рынке ценных бумаг.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по эконо­мическим специальностям.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 602163

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)29 Э-40

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138