«Економіка та економічні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

1. Аксьонов Іван Михайлович.

Маркетингові дослідження в торговельній мережі [Текст] : [монографія] / І. М. Аксьонов, Л. М. Коваль, С. В. Фертюк ; [за ред. І. М. Аксьонова]. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 263 с.

Висвітлено поняття ринку, розкриті аспекти маркетингу, його суб’єкти, об’єкти та інструменти. Описані фактори, цілі та функ­ції маркетингу на ринку, принципи дослідження споживачів, товарів і послуг, особливості маркетингової політики ціноутво­рення, сегментування ринку тощо.

Для студентів ВНЗ усіх спеціальностей, викладачів, аспіран­тів, наукових та практичних працівників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776949

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 А-42

2. Алексєєва Алла Василівна.

Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Алексєєва, А. П. Шаповалова, Г. В. Уманців ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., допов. та переробл. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 367 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади формування показників фінансової, спеціальної та статистичної звітності, методику складання основних форм звітності відповідно до чинного законодавства. Розкрито порядок формування фінансової звітності за сегментами зведеної та консолідованої звітності, надано приклади та тестові завдання, які посилюють практичне значення видання.

Призначено для студентів професійного спрямування «Облік і аудит», бухгалтерів-практиків, слухачів системи підвищення кваліфікації кадрів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський та статистичний облік.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776199

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 А-47

3. Бойчук Антоніна Анатоліївна.

Витрати виробництва: облік та аналіз на пивоварних підприємствах [Текст] : монографія / Бойчук Антоніна Анатоліївна ; Хмельниц. екон. ун-т. - Хмельницький : ХНЕУ ; Т. : Крок, 2014. - 222, [1] с.

Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем обліку й аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах. Запропоновано перелік класифікаційних ознак сукупності витрат, обгрунтовано номенклатуру калькуляційних статей з урахуванням технолого-організаційних особливостей галузі. Запропоновано схему обліку витрат на виробництво за нормативно-попередільним методом. Вдосконалено методику обліку прямих і непрямих витрат і форми облікових регістрів за умов автоматизації. Розроблено модель витрат на виробництво та засоби її реалізації. Запропоновано напрями вдосконалення аналізу витрат на виробництво для підприємств галузі. Удосконалено методику й організацію оперативного обліку й аналізу витрат на виробництво.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775206

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Б-77

4. Бонтур Анн.

Омоложение бренда [Текст] : как увеличить ценность бренда, чтобы предотвратить его старение: пер. с фр. / А. Бонтур, Ж. Лейю. - К. : Companion Group, 2008. - 320 с.

Авторы этой книги разрабатывают теорию о том, что бренды также не имеют иммунитета от старения. Либо их настигают новые, более актуальные бренды, либо потребители устают от неизменного неменяющегося в течение многих лет образа бренда.

Книга «Омоложение бренда» не предлагает панацеи от старения. Вместо этого она дает бренд-менеджерам практический инструментарий, а также уроки множества реальных ситу­аций и примеров не только для грамотного и эфективного выведения брендов, но и успешно­го предотвращения их старения.

Книга будет интересна маркетинг-менеджерам, бренд-менеджерам, продакт-менеджерам и всем тем, кто принимает стратегические решения в отношении брендов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА713160

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Б-81

5. Борковски Станислав.

Тойотаризм. Описание принципов менеджмента Тойоты набором факторов. Метод BOST [Текст] : монография / Станислав Борковский. - Д. : Лира, 2012. - 114 с.

В монографии представлены законы Тойоты в виде комплекса вопросов, положений, которые являются основой Тойотаризма. Они описывают условия функционирования предприятия. Респонденты, рабочие, отвечая на вопросы, подсказывают области, требующие улучшения.

Материал сопровождается значительным количеством практических примеров, иллюстраций, ключевых понятий и категорий. Работа предназначена научным сотрудникам, студентам, аспирантам экономических специальностей и полезна менеджерам, которые занимаются управлением производством.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА769064

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Б-82

6. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці [Текст] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю каф. обліку підприємн. діяльності, 3-4 квіт. 2014 р. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: Бондар М. І. та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2014. - 374 с.

У збірнику представлені тези доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри обліку підприємницької діяльності: «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній на­уці та практиці». Матеріали конференції присвячені визначенню та вирішенню питань з удосконалення процесу обліку, контролю та аналізу в контексті розвит­ку економічної науки та практики. Окреслене коло проблем та подані пропозиції щодо покращення змісту і якості обліково-аналітичної інформації будуть ціка­вим та корисними для науковців та практиків з обліку й аудиту.

За точність викладу матеріалу та достовірність наведених фактів, прізвищ, цитат відповідають автори.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779409

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Б-94

7. Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України [Текст] : монографія / [Л. Г. Ліпич та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Г. Ліпич] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т. - Луцьк : [б. в.], 2010. - 452 с.

У виданні проаналізовано особливості, закономірності функціонування та перспективи розвитку реального сектору економіки України, надано його загальну характеристику й оцінку. Розглянуто сучасний стан та особливості окремих галузей реального сектору економіки України, його інвестиційний потенціал. Надано оцінку розвитку реального сектору економіки України в контексті розвитку підприємств невиробничої сфери. Проведено економіко-математичне моделювання впливу вартісних чинників на зростання економіки України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА735192

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 В-18

8. Гроші та кредит: практикум (для нефінансових спеціальностей) [Текст] : навч. посіб. / [Кузнецова С. А. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АЕНУ С. А. Кузнецової ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. - 134 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 134.у

Навчальний посібник «Гроші та кредит: практикум (для нефінансо­вих спеціальностей)» спрямовано на формування у студентів практичних навичок з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей їх функ­ціонування та розвитку.

Навчальний посібник побудований відповідно до програми нав­чальної дисципліни «Гроші та кредит» для економічних напрямів підго­товки (за винятком напряму «Фінанси і кредит») та складається з 9 прак­тичних занять і 1 індивідуального завдання як елементів індивідуальної самостійної роботи студентів. Кожне практичне заняття містить теоре­тичний матеріал з теми, питання для обговорення, тести, практичні за­вдання та приклади їх розв’язання, контрольні питання та завдання для самостійного розв’язання.

Використання в навчальному процесі посібника «Гроші та кредит: практикум (для нефінансових спеціальностей)» буде сприяти опануван­ню та ефективному застосуванню студентами набутих знань та професій­них компетенцій у сфері грошового обігу та кредиту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776514

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Г-89

9. Дипломне проектування з менеджменту [Текст] : навч. посіб. для підготов. фахівців ОКР "спеціаліст", "магістр" спец. 7.03060101 (8.03060101) "Менеджмент організацій і адміністрування" у вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / [Мазнєв Г. Є. та ін.] ; за ред. проф. Г. Є. Мазнєва. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Х. : Майдан, 2013. - 313 с. :

В навчальному посібнику наведено основні вимоги та положення щодо виконання дипломних робіт за напрямом підготовки 6.030601, дипломних робіт за спеціальністю 7.03060101 та дипломних магістерських робіт за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». Запропоновано орієнтовну тематику та плани дипломних (дипломних магістерських) робіт. Надано методичні та прикладні поради щодо опрацювання окремих розділів дипломних (дипломних магістерських) робіт. Видання містить рекомендації та вимоги стосовно опрацювання теоретичних і аналітичних узагальнень, а також представлення їх результатів в дипломних (дипломних магістерських) роботах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772987

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.а/я Д-46

10. Дулік Тетяна Олександрівна.

Податкова система [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Т. О. Дулік, Т. Ю. Александрюк, Л. Г. Маркова] ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2014. - 208 с.

Навчально-методичний посібник «Податкова система» побудовано за кредитно-модульною системою і містить передмову, програму навчальної дисципліни; методичні рекомендації до самостійної роботи, питання для самоконтролю та завдання до їх самостійного виконання; методичні рекомендації до практичних занять, у т.ч. у формі ділової гри у командах та на виробництві, проблемні питання для обговорення, ситуаційні завдання, тести; методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань; перелік питань до підсумкового модульного контролю; список рекомендованої літератури.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776681

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Д-81

11. Економіка торговельного підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. III і IV рівнів акредитації, які навч. за фахом 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» / за ред. М.І. Головінова.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. -335 с.

Навчальний посібник - систематизований виклад сучасних економічних питань діяльності торговельного підприємства. Десять розділів посібника розподілено на три змістових модулі. Посібник містить контрольні питання, тести та приклади вирішення ситуацій. За змістом навчальний посібник підготовлений у повній відповідності з навчальною програмою та адаптований для роботи в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для практичних робітників у питаннях економіки, фінансів, менеджменту та маркетингу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775186

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 Е-45

12. Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні [Текст] : [монографія] / [Грищенко І. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України Грищенка І. М. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 478 с.

Досліджені теоретико-методологічні аспекти розвитку еконо­міки вищої освіти України. Висвітлено підходи до постановки та розв’язання проблем розвитку теорії і практики економіки та управління у сфері вищої освіти на основі інноваційно-інвес­тиційних засад розвитку людського капіталу, науки, окреслено шляхи модернізації вищої школи в контексті завдань Болон­ського процесу.

Для фахівців з економіки освіти, науковців, викладачів, аспі­рантів і студентів економічних спеціальностей, працівників сис­теми управління сфери освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757823

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 Е-45

13. Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства : [монографія] / Я. Д. Качмарик, П. О. Куцик, Р. Л. Лупак., І. Я. Качмарик. - Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2012. — 208 с.

У монографії розглянуто економічну категорію конкурентоспроможності підприємства і трансформацію її забезпечення, обґрунтовано функціональні і соціально-економічні особливості конкурентоспроможності торгівлі, визначено методичні засади та системно-цільову модель відтворення конкурентоспроможності торговельного підприємства в умовах ефективного використання конкурентних переваг.

Розраховано та систематизовано показники оцінки конкурентоспроможності торговельних підприємств різних форм власності.

Обґрунтовано використання комплексного методу інтегральної оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства та запропоновано як засіб системного управління конкурентоспроможністю карту портфелю конкурентних переваг.

Запропоновано методичний інструментарій побудови прогнозної моделі та удосконалено систему управління конкурентною стратегією, обґрунтовано форми і методи економічного забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства.

Для наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів з управління сферою товарного обігу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766404

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 Е-45

14. Євдокименко Валерій Кирилович.

Особливості управління відтворенням соціально-економічних процесів регіону в сучасних умовах [Текст] : монографія / Євдокименко В. К. ; Буков. держ. фін.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2013. - 269 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам управління відтворенням соціально- економічних процесів у регіонах в умовах глобальних викликів. Досліджено теоретичні основи аналізу механізмів відтворення в сучасних умовах, в тому числі їхню сутність та зміст, сучасні методологічні підходи до їх трансформації, детермінанти модернізації процесів відтворення. На цій основі узагальнено існуючі методи оцінки ефективності, особливості та проблеми механізмів відтворення н регіоні. Запропоновано перспективний, за розрахунками автора, ряд напрямів і важелів удосконалення управління згаданими процесами, в тому числі інноваційною складовою відтворення; інструментами більш динамічного і глибшого розвитку внутрішньо- та міжрегіональних зв’язків; впровадженням скорегованих організаційно-економічних моделей та методичних схем регіонального управління з використанням ЕММ та методів Softcomputing. Робота може бути корисною для докторантів, аспірантів, наукових співробітників, студентів економічних спеціальностей ВНЗ, керівників, економістів підприємств, працівників селищних, муніципальних та обласних органів влади, які цікавляться проблемами регіонального соціально-економічного розвитку. Вона може стати в пригоді дія перепідготовки та професійної адаптації різнопрофільних спеціалістів у сфері економіки; створення та розвитку науково-дослідницького співтовариства студентів, аспірантів, викладачів і співробітників ВНЗ, наукових організацій; залучення фахівців до обговорення і оцінки порушених проблем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775534

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Є-15

15. Жарінова Алла Георгіївна.

Методологія управління інтелектуальним капіталом в умовах становлення інформаційної економіки [Текст] : монографія / Жарінова Алла Георгіївна. - К. : Нічлава, 2013. - 323 с

Монографія присвячена розробці актуальних теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо Методології управління інтелектуальним капіталом в умовах становлення інформаційної економіки.

У монографії узагальнено результати дослідження, що відбиває теоретико-методологічні основи формування інтелектуального капіталу на етапі становлення інформаційної економіки в Україні та практичні підходи до управління, накопичення та його використання.

Основна увага зосереджується на:

 визначенні сутності інтелектуального капіталу та механізму управління ним;

 обґрунтуванні процесу формування інтелектуального капіталу в національній економіці;

 аналізі ролі держави у створенні механізму управління інтелектуальним капіталом в економіці України;

 формуванні інституціональних засад інтелектуального-інноваційного розвитку національної економіки;

 розробці стратегії удосконалення механізму управління інтелектуальним капіталом в умовах становлення інформаційної економіки.

Результати наукового дослідження, представленого в монографії, у сукупності вирішують важливу наукову проблему розробки теоретико-методологічних основ ефективного управління інтелектуаль­ним капіталом на етапі становлення інформаційної економіки в Україні.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, фахівців різних галузей при практичному застосуванні засад управління інтелектуальним капіталом в умовах становлення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767431

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Ж-34

16. Заруцька Олена Павлівна.

Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід [Текст] : монографія / О. П. Заруцька. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. - 379 с.

У монографії викладено концептуальні засади та запропоновано прак­тичні механізми удосконалення підходів до реалізації наглядових процедур центральними банками з використанням методології структурно-функціональ­ного аналізу.

Видання рекомендоване для фахівців з банківської справи, банкірів-практиків, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766240

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 З-35

17. Кизим Микола Олександрович.

Перспективи розвитку та державна підтримка виробництва цивільних літаків в Україні [Текст] : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. С. Купріянова ; Нац. акад. наук України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. - Х. : ІНЖЕК, 2012. - 226 с.

У монографії комплексно розкрито широке коло питань, пов’язаних з цивільною авіаційною промисловістю України та державною підтримкою її розвитку. Проведено аналіз ринку авіаперевезень у світі і в Україні та визначено тенденції його розвитку в комплексі з проблемами авіаперевізників й аеропортів. Проаналізовано тенденції розвитку світової авіаційної промисловості, а також фактори, що визначають тенденції розвитку вітчизняної галузі. Досліджено механізм державної підтримки розвитку авіаційної промисловості України та провідних країн світу, а також використання методів програмно-цільового управління в процесі формування інструментів підтримки вітчизняної авіаційної промисловості. Запропоновано вдосконалену структуру цільової програми державної підтримки розвитку авіаційної промисловості, стратегічні напрямки розвитку галузі на підставі оцінки конкурентоспроможності цивільної авіаційної техніки з позицій споживачів, експлуатантів й суб’єктів інфраструктури.

Книга призначена для працівників органів державної влади, наукових робітників, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для широкого кола спеціалістів авіабудівного комплексу

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774616

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 К-38

18. Киренкина Элеонора Сергеевна.

Организационно-экономическое обеспечение развития семейного предпринимательства на рынке туристских товаров [Текст] : монография / Киренкина Элеонора Сергеевна ; Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. - Симф. : ДИАЙПИ, 2012. - 206 с.

Рассмотрены теоретические, методические и практические аспекты организационно-экономического обеспечения развития семейного предпринимательства на рынке туристских товаров. Обобщены результаты исследования обеспечения развития семейного предпринимательства в Украине, усовершенствована методика определения проблемных полей в его развитии. Предложена организационно-экономическая модель обеспечения развития семейного предпринимательства на рынке туристских товаров.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА768732

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 К-43

19. Кичко Ірина Іванівна.

Соціально-економічні детермінанти особистих потреб [Текст] : монографія / І. І. Кичко ; Черніг. держ. технол. ун-т. - Чернігів : ЧДТУ, 2013. - 333 с.

У монографії досліджено особисті потреби, здійснено їх класифіка­цію. Розроблені методичні положення комплексної діагностики особистих потреб за групами потреб та за кластерами. Розглянуто напрями удоскона­лення державного програмно-цільового регулювання особистих потреб на основі дослідження сукупності наукових поглядів та з урахуванням сучас­ного розвитку національної економіки.

Призначена та може бути використана науково-педагогічними пра­цівниками, фахівцями з державного управління, економістами, студентами економічних вишів, аспірантами та всіма зацікавленими особами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774993

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 К-46

20. Клюско Лідія Антонівна.

Фінансова стійкість банків: теорія та методика оцінки [Текст] : монографія / Л. А. Клюско ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2013. - 245 с.

 У монографії на основі узагальнення досліджень вітчизняних та зарубіж­них наукових джерел обґрунтовано теоретичні основи фінансової стійкості бан­ків. здійснено аналіз методичного інструментарію її оцінки, сформульовано практичні рекомендації щодо основних напрямів зміцнення.

Рекомендовано для фахівців і науковців фінансово-економічного спряму­вання, працівників органів державного управління, зокрема у сфері банківської діяльності, та банківських установ, а також для викладачів і студентів вищих нав­чальних закладів, та широкого кола читачів, які цікавляться зазначеними про­блемами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776080

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-52

21. Кондратьева Татьяна Викторовна.

Основы рыночной экономики [Текст] : метод. рекомендации к самост. работе иностр. студентов / Т. В. Кондратьева ; Гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченко". - Луганск : ГУ "ЛНУ им. Т. Шевченко", 2013. - 133 с.

Методические рекомендации содержат алгоритм работы над темами курса, учебные задания, список литературы, рекомендованной для самостоятельной работы студентов. Рекомендации предназначены для студентов, преподавателей, специалистов, которые интересуются вопросами рыночной экономики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773185

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У018.5 К-64

22. Кравчук Галина Теодорівна.

Інформаційні технології у системі підготовки фахівців банківської справи вищими навчальними закладами [Текст] : монографія / Г. Т. Кравчук ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2013. - 251 с.

Монографія є результатом наукового дослідження і пошуку автора щодо обґрунту­вання педагогічних засад використання інформаційних технологій у ВНЗ економічного профілю: застосування комплексу напрямів упровадження інформаційних технологій у ВНЗ (інформаційна підтримка навчального процесу та науково-дослідної роботи; фор­мування у студентів знань, умінь і навичок з інформаційних технологій відповідно до потреб майбутньої професійної діяльності; управління діяльністю навчального закладу); формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до використання інфор­маційних технологій у навчальній і професійній діяльності; застосування методики ви­користання інформаційних технологій, яка базується на методах і формах навчання з ви­користанням банківських інформаційних систем і сучасних інформаційних технологій.

Результати монографії розглядаються як теоретичне підґрунтя для вдосконален­ня змісту та структури професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх фахівців банківської справи, а також методики використання сучасних інформаційних систем і технологій у ВНЗ економічного профілю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770432

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.в6 К-78

23. Кредитування і контроль [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Папаіка О. О. та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 455 с.

 Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми спеціальності 7.03050802, 8.03050802 «Банківська справа», ураховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

У посібнику висвітлено теоретичні, законодавчі й організаційні засади банківського кредитування і контролю, джерела виникнення кредитного та процентного ризиків, методи управління ними в банках, розкрито зміст роботи банків із проблемними кредитами, порядок формування і використання резерву на відшкодування втрат за кредитними операціями банків.

Навчальний посібник призначений для студентів ОКР «Спеціаліст» і

«Магістр» економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, спеціалістів

банківських і небанківських фінансових установ, що здійснюють операції з кредитування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776747

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-79

24. Кузенко Наталія Володимирівна.

Структурні зміни в економічному розвитку пострадянських держав [Текст] : [монографія] / Наталія Кузенко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Сполом, 2013. - 299 с.

У монографії проаналізовано особливості структурних змін та їхню динаміку в економічному розвитку пострадянських держав. Досліджено вплив структурних дис­пропорцій та змін на основні макроекономічні показники пострадянських держав. Запро­поновано концептуальні підходи до формування економічної політики оптимізації струк­тури економіки пострадянських держав. Обґрунтовано необхідність системного підходу у здійсненні структурних змін у перехідній економіці, що передбачає урахування не лише економічних, але й інституційних чинників.

Для фахівців з питань макроекономіки, вчених-економістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780987

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 К-89

25. Левицкий,Станислав Иванович.

Моделирование проектного управления сложными экономическими объектами [Текст] : монография / С. И. Левицкий ; науч. ред. чл.-кор. НАН Украины, д-р экон. наук, проф. Ю. Г. Лысенко ; Донец. нац. ун-т. - Донецк : Юго-Восток, 2012. - 339 с.

В монографии предложена концепция моделирования проектного управления сложными экономическими объектами. Разработаны стратегические и тактические модели, которые базируются на методологии проектного управления нечеткости проектной информации, современных возможностях повышения эффективности проектного управления за счет использования высоко-производительных информационных систем и технологий. Монография может быть полезна магистрам, аспирантам, докторантам и специалистам в области моделирования и управления проектами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766917

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Л-37

26. Лутай Лариса Анатоліївна.

Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. А. Лутай, В. О. Шпандарук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т післядиплом. освіти, Каф. економіки і менеджменту. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 254 с.

Посібник складається з трьох частин і дев’яти розділів. Перша частина «Теоретичні основи операційного менеджменту» присвячена розумінню сутності операційного менеджменту як різновиду функціонального менеджменту. У другій частині «Операційна діяльність та управління процесом проектування операційної системи» наведено особливості операційної діяльності та процесів проектування операційної системи. У третій частині «Управління проектами, якістю та результативністю операційної системи» визначено основи управління проектами, якості та особливості управління результативністю операційної системи.

Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів ВНЗ, наукових співробітників, підприємців, керівників та фахівців з операційного менеджменту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776943

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Л-86

27. Марковський Ігор Олегович.

Вплив інтеграції на формування спільної інноваційної стратегії країн - членів ЄС [Текст] : монографія / Марковський Ігор Олегович. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 235 с.

Ефективним засобом досягнення конкурентних переваг сьогодні вважається впровадження інноваційних стратегій, які мають важливе значення для забезпечення продуктивності праці та сталого економічного зростання.

Країни-члени ЄС, за підтримки численних програм та стратегій, вже давно поставили за мету формування найбільш конкурентоспроможного ринку знань в рамках ЄС. Інтеграція країн в ЄС впливає на зміну їх інноваційної стратегії, оскільки країни повинні адаптувати національну інноваційну стратегію відповідно до основ спільної інноваційної стратегії ЄС. Перспективи інноваційного розвитку України значною мірою залежать від результатів реалізації її співпраці із країнами - членами ЄС з урахуванням особливостей європейського досвіду.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777678

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 М-26

28. Методическое руководство №2 в помощь самостоятельным предварительным оценкам конкурентоспособности разработок, предназначенных для трансферта от инновационных центров Украины (Сучетом международного опыта). - К.: КІМ, 2014. — 68 с.

В руководстве рассмотрены проблемы и специфика венчурного иннова­ционного бизнеса в научных центрах; изложены рекомендации по методике трёхступенчатого мониторинга рынка инноваций и учёту рисков.

Обсуждается вопрос авторских прав и ряд аспектов феномена трансферт- провайдинга инноваций, как прогрессивной формы международного признания и обмена; предложены некоторые методические рекомендации по расчёту ключевых экономических показателей, необходимых для вывода на трансферт или конкурентный рынок.

Рассчитано на исследователей разного уровня подготовки, инженеров, техников, материаловедов-практиков и специалистов смежных профессий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784984

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 М-54

29. Мошковська Олена Анатоліївна.

Облік фінансових результатів: теорія та методологія [Текст] : монографія / О. А. Мошковська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2013. - 379 с.

Розкрито сучасний стан та розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики і організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів на молокопереробних підприємствах. Сформульовано напрями вдосконалення обліку фінансових результатів у системі управління молокопереробними підприємствами. Відображено системи ціноутворення на молочну продукцію з урахуванням особливостей внутрішнього ринку та ринку збуту експортно орієнтованої продукції.

Для студентів, слухачів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, а також практикуючих фахівців та державних службовців, до кола інтересів яких входять питання виробництва молочної продукції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767125

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 М-87

30. Петрова Ірина Леонідівна.

Стратегічне управління людськими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Петрова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 466 с.

Навчальний посібник пропонує стратегічний підхід до управління людськими ресурсами та формування відповідних компетенцій, що відображає нову стадію розвитку управління персоналом у сучасних організаціях.

Призначений для студентів спеціальності «Управління персоналом та еконо­міка праці», студентів інших економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів. Також буде корисний для керівників підприємств, фахівців з управління персо­налом, слухачів бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки і підвищення ква­ліфікації управлінських працівників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА765998

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 П-30

31. Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" [Текст] / [Є. В. Прохорова та ін.] ; за наук. ред. А. П. Наливайка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 522 с.

Практикум створено до підручника «Мікроекономіка» за науковою редакці­єю доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України А. П. Наливайка. В ньому вміщено тести, задачі та ситуації до всіх роз­ділів підручника. Завдання, подані у практикумі, апробовано під час практичних занять з курсу «Мікроекономіка» викладачами кафедри стратегії підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Практикум також містить змістовні схеми кожної теми, орієнтовні теми практичних занять, теми рефератів і доповідей, рекомендовані списки першо­джерел для поглибленого вивчення окремих аспектів теми. Поряд із завданнями нормативного характеру запропоновано проблемні ситуації із практики діяльно­сті вітчизняних і зарубіжних підприємств.

Адресований студентам вищих навчальних закладів економічних та управ­лінських спеціальностей, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться сучасною економічною теорією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА765997

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У018.5 П-69

32. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 травня 2013 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. — К. : Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2013. - 276 с. - Укр., рос. та англ. мовами.

Розглянуто актуальні економічні, організаційні та правові проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті завдань забезпечення стійкого економічного зростання України, впровадження інноваційної моделі її розвитку. Проаналізовано стан державної системи підтримки малого та середнього підприємництва та запропоновано шляхи її удосконалення. Висвітлено механізми та інструментарій податкового стимулю­вання розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва. Розкрито актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємництва, впровадження суб’єктами підприємництва сучасних інструментів та технологій ефективного менеджменту.

Матеріали друкуються в авторській редакції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766236

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 П-78

33. Прядко В. В.

Сучасні тенденції формування доходів місцевих бюджетів [Текст] : монографія / Прядко В. В., Слухай С. В., Сокровольська Н. Я. ; Буков. держ. фін.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2012. - 219 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню проблем формування доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах з розробленням пропозиції щодо можливих заходів державної політики, спрямованих на удосконалення структури, реалізацію прихованих резервів та розширення джерел доходів місцевих бюджетів України.

Призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних закладів і для усіх, хто не байдужий до проблем формування доходів місцевих бюджетів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772363

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 П-85

34. Садєков Алімжан Абдуллович.

Управління оборотним капіталом роздрібних підприємств торгівлі [Текст] : монографія / А. А. Садєков, С. О. Єрмак ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 202 с.

Монографію присвячено актуальним проблемам теоретичних, методичних та практичних аспектів управління оборотним капіталом роздрібних підприємств торгівлі. У роботі досліджено науково-теоретичні засади управління оборотним капіталом торговельних підприємств, політики формування та авансування оборотного капіталу, розглянуто соціально - економічні чинники розвитку роздрібної торгівлі України, досліджено ефективність управління оборотним капіталом підприємств роздрібної торгівлі, досліджено стратегічне управління оборотним капіталом, запропоновано методичний інструментарій моделювання ефективності управління оборотним капіталом підприємств роздрібної торгівлі побутовою технікою.

Рекомендується науковцям, керівникам та фахівцям з управління, фахівцям у сфері торгівлі, викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто займається дослідженням проблем управління оборотним капіталом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766399

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 С-14

35. Синчак Віктор Петрович.

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Синчак В. П., Крушинська А. В. ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. - 503 с.

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менеджменту, визначено складові системи його організаційного та інформаційного забезпечення, наведено методичний інструментарій розробки фінансової стратегії, визначення вартості власного і позикового капіталу, ефективності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу грошових потоків та оцінки ймовірності банкрутства підприємства. Висвітлено механізми управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливості антикризового фінансового управління. Навчальний посібник буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, економіки і підприємництва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766872

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 С-38

36. Система державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготов. "Охорона праці" / К. Н. Ткачук [та ін.] ; за ред. К. Н. Ткачука ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 384 с.

У посібнику розглянуто структуру і діяльність спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з нагляду за промисловою безпекою, охороною і гігієною праці, пожежної та радіаційної безпеки. Викладено питання взаємодії органів охорони праці з іншими державними наглядовими органами, повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у галузі охорони праці. Посібник відповідає вимогам навчальної програми і призначений для вивчення нормативної дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» ОПП бакалавра за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» (кваліфікація 3152 - інспектор з охорони праці).

Видання рекомендовано студентам ВНЗ при вивченні навчальних дисциплін „Охорона праці” і „Охорона праці у галузі” та при опрацюванні розділів безпеки деяких курсів з циклу технологічної та конструкторської підготовки за технічними спеціальностями, а також для використання інспекторами наглядових органів і інженерами з охорони праці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА759511

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 С-40

37. Сисоліна Наталія Петрівна.

Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Сисоліна, Г. В. Савеленко, Л. П. Василенко ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Лисенко В. Ф. [вид.], 2013. - 248 с.

У навчальному посібнику розглядається сутність та загальноекономічний зміст інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, комплекс питань щодо головних умов здійснення підприємницької діяльності. До кожного розділу додаються питання для самоконтролю та тести.

Призначений для студентів бакалаврів, що навчаються за напрямом „Економіка та підприємництво”, зокрема для спеціальності „Економіка підприємства”, а також буде корисним для підприємців-початківців та підприємцям з певним досвідом роботи в секторі малого та середнього бізнесу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766921

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 С-40

38. Сословський Володимир Георгійович.

Активізація участі банків у кредитуванні інвестиційної діяльності підприємств [Текст] : монографія / В. Г. Сословський, О. В. Москаленко, І. В. Соколовська ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2013. - 179 с.

Досліджено роль і функції банків у фінансовому забезпеченні інвестиційної ді­яльності; проаналізовано сучасний стан та особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності підприємств та визначено науково-методичні аспекти, що сприятимуть активізації участі банків у досліджуваному процесі. Запропоновані теоре- тико-методичні підходи поглиблюють і розширюють коло досліджень сучасної еконо­мічної науки і практики з проблем банківського кредитування інвестиційної діяльності підприємств в умовах інформаційного середовища.

Монографія орієнтована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих на­вчальних закладів, а також пропонується до використання фахівцями різних рівнів у практичній діяльності банків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770496

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 С-66

39. Соціально-економічні аспекти розвитку економіки і управління. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 16-17 грудня 2014 р. — Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. - 342 с.

Збірник матеріалів містить тези доповідей учасників за результатами досліджень сучасних проблем економічної теорії, концепції розвитку економіки підприємства, системи фінансів, обліку, аналізу, аудиту, економічної безпеки, оподаткування і управління в Україні. Для науковців, підприємців, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776542

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 С-69

40. Співак Інна Віталіївна.

Глобальна монетарна економіка та геополітичні інтереси держав: валютні механізми [Текст] : монографія / І. В. Співак ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ), Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : УБС НБУ, 2013. - 395 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 340-371.

Монографія охоплює найважливіші аспекти функціонування глобальної монетарної економіки та прояву геополітичних інтересів держав. У ній висвітлено результати до­слідження застосування державами домінантних валютних механізмів при відстоюванні своїх геополітичних інтересів. Глобальна монетарна економіка подана з погляду аналізу макроекономічних та геополітичних процесів крізь призму валютних пере творень.

Окреслено основні базові підходи до виявлення суті та принципів геополітики, визначення інтересу як форми домінування при обґрунтуванні місця держави на гео- політичній арені, побудовано матрицю геополітичних інтересів. Значну увагу приділено Україні, зокрема, виокремлено її місце в сучасному геополітичному середовищі.

Висвітлено шляхи відстоювання інтересів геополітичних гравців на тлі фінансової кризи, зокрема досить детально описано результати застосування засобів стримування падіння єврозони та багатовекторність антикризових програм. Важливим аспектом книги є аналіз особливостей захисних валютних механізмів відстоювання інтересів, зокрема через участь у «валютних війнах» та дедоларизації економіки. Окремою ланкою відображено використання операції «своп» як альтернативного інструменту валютного механізму.

Завершується монографія формулюванням валютного вектора забезпечення геополітичних інтересів України в контексті глобальної монетарної економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772646

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 С-72

41. Стратегічний розвиток національної економіки: колективна монографія / за ред. Т.Л. Іванової. - Донецьк: «ВІК», 2012. - 323 с.

У монографії висвітлено багатоаспектний підхід до вирішення основних проблем стратегічного розвитку національної економіки, регіонів і підприємств. Питання розглянуті у контексті сучасних концепцій і теорій стратегічного планування, прогнозування і управління національною економікою. Акцент зроблено на необхідності інноваційно-інвестиційного підходу до розвитку економіки і ефективного використання основних виробничих ресурсів з метою підвищення рівня капіталізації промислових підприємств і сталого розвитку вітчизняної економіки.

Книга призначена науковим робітникам, викладачам, аспірантам, студентам, а також керівникам, власникам і працівникам промислових підприємств, менеджерам, економістам, плановикам, аналітикам, експертам різних галузей і рівнів управління економікою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772161

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 С-83

42. Стратегічне управління : навч. посіб. / В. І. Щелкунов В. М. Загорулько, С. М. Подреза [та ін.]. — К. : НАУ, 2012. — 352 с.

У навчальному посібнику узагальнено останні досягнення в теорії страте­гічного управління, докладно описано основні поняття та принципи розроб­лення стратегії підприємства, прийняття стратегічних рішень, особливості формування стратегії підприємства в авіаційній галузі.

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою магіс­тра зі спеціальності «Економіка підприємництва».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762574

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 С-83

43. Стратегічне дослідження регіонів України за допомогою SWOT- аналізу : кол. моногр. / за ред. О. Л. Тоцької. — Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. — 180 с.

У монографії вміщено статті, у яких за допомогою SWOT - аналізу визначено сильні й слабкі сторони, можливості та загрози всіх регіонів України, розроблено стратегії їх розвитку.

Для науковців, практиків, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями розвитку регіонів України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767287

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 С-83

44. Сухарева Людмила Олексіївна.

Контроль управлінських рішень: системний підхід [Текст] : монографія / Л. О. Сухарева, В. М. Стефківський ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 236 с.

Монографію присвячено дослідженню актуальних питань формування теоретичних положень та організаційно-методичного забезпечення функціонування підсистеми контролю управлінських рішень у системі управління підприємства. Дослідження окремих аспектів контролю управлінських рішень здійснено з позицій системного підходу. За результатами дослідження побудовано загальну концепцію функціонування підсистеми контролю управлінських рішень, обґрунтовано теоретичні Положення удосконалення організаційно-інформаційного і методичного забезпечення контрольного процесу.

Розроблено науково-методичні рекомендації щодо створення комплексу регламентів та інформаційних моделей методик контролю управлінських рішень.

Видання призначено для наукових співробітників, персоналу управління, власників та керівників суб’єктів господарювання, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766405

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 С-91

45. Теоретико-методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб’єктів господарювання і суспільства: монографія / за заг. ред. О. Г. Черепа. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. - 242 с.

Наявна потужність науково-технологічного потенціалу України дозволяє претендувати на провідне місце серед технологічних лідерів світу. Однак, поки що її роль зводиться до забезпечення технологічного прогресу в інших країнах сировинними ресурсами та новітніми науковими розробками. Причина полягає у відсутності реально діючих механізмів управління інноваційним розвитком, які здатні перетворити науково-технічну сферу в рушійну силу зростання національної економіки. Впровадження нових технологій в старі організаційні системи може викликати значні дисфункції, які спричинять зниження ефективності, надійності й в кінцевому підсумку прибутковості даного виробництва. Тому погоджуємося з думкою науковців, які вважають, що спочатку потрібно розвиток організувати, а лише потім його капіталізувати.

Для науковців, підприємців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785817

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Т-33

46. Удосконалення економічної оцінки енергозаощадження: монографія / за заг. ред. О. М. Гаврися —X.: «Цифровая типография №1», 2012; - 175 с.

У монографії розглянуто крупну науково-економічну проблему, що полягає в розробці та вдоско­наленні сучасних методів економічної оцінки при виробництві та транспортуванні енергоре­сурсів, які дозволяють об’єктивно визначити відповідні інвестиційні та поточні витрати, економічну ефективність різних варіантів енергозаощадження, та виявити оптимальні варіа­нти. Удосконалено методику оцінки та прогнозування капітальних та експлуатаційних ви­трат при виробництві та транспортуванні енергоносіїв та в енергозаощадженні. Розроблено методику оцінки економічної ефективності заходів по енергозбереженню на основі сучасних підходів. Удосконалено економіко-математичну модель оптимізації витрат в енергетиці за рахунок додаткових типових умов та відповідних їм обмежень. Розроблено економіко - математичну модель стабілізації існуючих тарифів на теплову енергію на основі оптимізації використання паливних ресурсів. Розроблено методичні рекомендації по формуванню тарифів при виробництві та транспортуванні енергоносіїв.

Монографія призначена для наукових співробітників та практичних працівників, які досліджують проблеми енергозаощадження в умовах України та за кордоном, викладачів, аспірантів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763317

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Т-33

47. Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: колективна монографія / За заг. ред. гіроф. Прядка В. В.-Чернівці: Технодрук, 2014. - 216 с.

У монографії розглянуто теоретико-методичні засади функціонування фінансового ринку в умовах мінливого середовища; проведено аналіз стану фінансового ринку України та визначено тенденції його розвитку; проведено дослідження особливостей функціонування фінансових ринків зарубіжних країн; оптимізовано модель функціонування фінансового ринку України в умовах мінливого середовища.

Монографія розрахована на широке коло практичних працівників фінансово - кредитних установ та організацій, управлінь економіки, науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775536

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

48. Фінанси: Навчальний посібник / Крутова А.С., Близнюк О.П., Ланкова Л.І. та ін. - X.: Видавництво «Лідер», 2013,- 560 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, системи управління державними фінансами в Україні та державах з розвинутою ринковою економікою. Розглядаються бюджетна система та бюджетна політика, структура доходів і видатків, державного бюджету, місцеві фінанси, управління державним боргом, соціальні позабюджетні фонди, їх роль у фінансовій системі. До кожної теми додається практикум, який складається з плану семінарського заняття, тем рефератів, тестів, контрольних запитань, задач та практичних завдань. Навчальний посібник відповідає нормативній програмі курсу «Фінанси».

Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Навчальний посібник буде корисним також викладачам та аспірантам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774715

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

49. Фролова Лариса Володимирівна.

Управління економічним потенціалом торговельних підприємств [Текст] : монографія / Л. В. Фролова, О. В. Григораш ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 200 с.

Монографія присвячена розробці, методології та методики управління економічним потенціалом підприємств торгівлі. У роботі розглянуто сутність економічного потенціалу та його види; обґрунтовано механізм його управління; розкрито положення структурно-функціональної моделі системи управління економічним потенціалом торговельних підприємств. Розроблено структурно-логічну схему оцінки збалансованості розвитку економічного потенціалу. Обґрунтовано методичний підхід до визначення й обґрунтування загальний стратегій управління торговельними підприємствами. Розроблено матрицю ранжирування пріоритетності стратегій управління економічним потенціалом, на основі якої здійснено позиціювання торговельних підприємств.

Для науковців, керівників і фахівців із фінансового управління, викладачів, аспірантів і всіх, хто цікавиться проблемами управління економічними потенціалом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766438

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 Ф-91

50. Швець Сергій Михайлович.

Короткострокове прогнозування валової доданої вартості [Текст] : монографія / С. М. Швець ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К. : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2013. - 135 с.

Проведено дослідження методів і моделей короткострокового прогнозу­вання у площині еволюції теоретичних підходів та економіко-математичного апарату. Розроблено методичний підхід до побудови короткострокової моделі прогнозування валової доданої вартості на основі використання багатофакторного моделювання і виробничої функції у поєднанні з елемен­тами параметричного аналізу. Подано аналіз та розроблено прогноз роз­витку промисловості України на 2013-2014 рр.

Для науковців, державних службовців, фахівців у галузі моделювання та прогнозування, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774095

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.в6 Ш-35

51. Шкляр Андрій Ігорович.

Фінансові кризи на ринках, що розвиваються [Текст] / Шкляр Андрій Ігорович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". - К. : [б. в.], 2012. - 259 с.

Досліджуються теоретичні та емпіричні аспекти фінансових криз, описано їхню еволюцію, канали та механізми поширення, а також особливості розгортання на рин­ках країн, що розвиваються. Проводиться порівняльний аналіз фінансових криз у краї­нах Латинської Америки, Східної та Південної Азії, Центральної та Східної Європи та в Україні. Детально розглядаються причини та перебіг світової фінансової кризи 2008- 2009 рр. та її вплив на економіку України та інших країн, що розвиваються. Особлива увага приділяється проблематиці раннього виявлення фінансових криз, основним ін­дикаторам та інструментам моніторингу.

Для наукових працівників, викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів, державних служ­бовців, а також усіх, хто цікавиться проблемами фінансової стабільності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА768400

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Ш-66

52. Шконда Володимир Валентинович.

Соціоекономіка у людському вимірі [Текст] : монографія / Володимир Шконда, Анатолій Кальянов ; під наук. ред. канд. техн. наук, проф. В. В. Шконди ; Донец. ін-т Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Донецьк : Донбас, 2013. - 255 с.

У монографії з системних позицій розглядаються теоретико-методологічні засади розвитку соціоекономіки як головного вектора прогресу людства та цивілізації, досліджуються її роль та значення в забезпеченні людського розвитку, визначаються негативні тенденції в її розвитку, виокремлюються сучасні методи регулювання соціоекономіки в контексті людського розвитку, розглядаються концептуальна модель соціоекономіки у людському вимірі та шляхи її розвитку в сучасній Україні, висвітлюється зарубіжний досвід в галузі соціалізації розподілу благ, які сприятимуть удосконаленню соціальної політики України.

Монографія адресована державним службовцям та представникам виконавчої влади в сфері соціального управління, соціальним менеджерам, економістам, юристам, психологам, педагогам, соціологам, науковим працівникам, всім, хто цікавиться проблемами розвитку соціоекономіки у людському вимірі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774248

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ш-67

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138