Кримінологія. Загальні проблеми попередження злочинності. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Коріння злочинності завжди криються в негативних суспільних явищах, соціальних, політичних, економічних і духовних проблемах, притаманних конкретному суспільству. Тому найефективнішими в плані зменшення числа скоєних злочинів у довгостроковій перспективі є заходи, спрямовані на зміцнення економіки, забезпечення населення робочими місцями, соціальні програми підвищення життєвого рівня, формування в суспільстві позитивного морального клімату, придушення таких пов'язаних зі злочинністю явищ, як пияцтво, наркоманія, бродяжництво, бідність, нелегальна міграція, міжнаціональні та інші конфлікти.

Звичайно, щодо багатьох перерахованих явищ (наприклад, безробіття і зловживання спиртним) не може йти мови про їх повної ліквідації. Проте цілеспрямовані заходи, вжиті державою і суспільством можуть значно скоротити їх негативний вплив: так, хороша організація та фінансування служб зайнятості дозволяє не тільки зменшити безробіття, але і поліпшити життєвий рівень вимушено безробітних, утримати їх від моральної деградації й звернення до незаконних засобів отримання доходу; грамотна організація антиалкогольної пропаганди та забезпечення доступу молоді до не повязаних з випивкою формам дозвілля (спорт, творчість, політична діяльність) може призвести до значного зменшення споживання алкоголю найбільш схильною його негативних ефектів групою - молоддю і неповнолітніми.

Залежно від сфери охоплення заходів попередження кримінологами виділяється загальне, спеціальне і індивідуальне попередження злочинності .

До заходів загальної профілактики відноситься і створення прозорої для громадського контролю системи державного управління, що перешкоджає виникненню та дії корупційних схем.

У цілому загальна профілактика злочинності спрямована на забезпечення гідного існування людини в суспільстві, створення умов для досягнення нормальних потреб (в житло, матеріальному достатку, роботу, дозвілля і відпочинку) законними засобами.

Розробку та реалізацію заходів загального попередження ведуть всі органи держави із залученням фахівців різних областей: економістів, соціологів, політиків, управлінців, психологів тощо. Кримінологи також беруть участь в цьому процесі, надаючи аналітичні огляди статистичних даних, прогнозуючи результативність запропонованих заходів з точки зору їх впливу на злочинність і здійснюючи кримінологічну експертизу нормативних актів і соціально-економічних програм.

Спеціальне попередження здійснюється шляхом впливу на соціальні групи, окремих осіб і організації або сфери діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони мають підвищену криміногенністю.

Адресатом індивідуального попередження, що може розглядатися як один з видів спеціального попередження, є конкретна людина, особисті характеристики якого обєктивно говорять про можливість здійснення їм у майбутньому злочинного діяння.

Об'єктом індивідуального попередження може ставати як безпосередньо людина, її негативні соціальні якості, так і соціальна мікросередовище, його навколишнє (сім'я, побут, трудовий колектив).

 

1. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України, Всеукр. громад. орг. "Асоц. кримін. права" ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 841 с.

Увагу приділено проблемам кримінальної відповідальності та її правового регулювання. Акцентовано увагу на проблемах кримінальної відповідальності за злочини проти власності, господарські злочини та злочини корупційної спрямованості. Досліджено проблеми кримінальної відповідальності в системі міжнародного кримінального права та суміжних знань. Висвітлено позитивний і негативний досвід кримінальної відповідальності за катування. Розкрито методологію професора М. Кілліса у дослідженні ставлення підлітків до поліції, кримінологічні аспекти запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб. Досліджено питання щодо відповідності нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України вимогам принципу правової визначеності, проблеми співвідношення процесуальних і матеріальних норм в кримінально-виконавчому праві. Розкрито правову природу і зміст кримінально-правової заборони. Показано наслідки кримінальної відповідальності для приватного нотаріуса. Досліджено мету та мотив зловживання опікунськими правами, проблемні питання застосування норм права до захисту конфіденційної інформації. Акцентовано увагу на актуальних проблемах кримінальної відповідальності за створення злочинної організації. Висвітлено зарубіжний досвід криміналізації порушення правил несення прикордонної служби.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772540

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 А-43

2. Алауханов, Есберген Оразович.

Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений [Текст] / Е. О. Алауханов ; науч. ред. Е. И. Каиржанов ; Ассоциация Юридический центр. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2005. - 280 с. - (Серия "Теория и практика уголовного права и уголовного процесса").

В работе впервые на монографическом уровне комплексно исследуются криминологические проблемы корыстно-насильственных преступлений. В частности, дается их криминологическая характеристика, исследуются причины корыстно-насильственных преступлений и изучаются условия, способствующие их совершению. Автором даются рекомендации по предупреждению корыстных посягательств на примерах из практики Казахстана, стран СНГ и государств дальнего зарубежья, определяются меры наказания за эти виды преступлений и предлагаются меры по совершенствованию уголовного законодательства Республики Казахстан.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА694179

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)А-45

3. Амджадін, Л.

Суспільні практики та законодавство у сфері правопорушень неповнолітніх [Текст] / Л. Амджанін, О. Гончарук ; НАН Украіни, Ін-т соціології, Центр соц. експертиз. - К. : К.І.С., 2011. - 184 с.

Монографія ґрунтується на результатах комплексної експертної оцінки чинних в Україні практик протидії дитячим правопорушенням, нормативно-правової бази, підзаконних актів та оцінки їхньої відповідності міжнародним нормам і стандартам, стосовно захисту прав дітей у системах правоохоронних органів і ювенальної юстиції. Матеріали монографії дають змогу не лише від­повісти на загальні питання щодо суспільних практик поводження з дітьми, які здійснили правопорушення, але й на основі їх порівняння дослідити складні й досить закриті сфери суспільного життя: відповідність наявних практик між­народним нормам і стандартам у сфері захисту прав дітей. Рекомендовано працівникам судової системи України, органів виконавчої влади різного рівня, фахівцям-юристам державних і громадських організа­цій, депутатам, журналістам, науковцям, викладачам, педагогам, координато­рам і менеджерам міжнародних та національних програм, студентам, широко­му колу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА738614

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 А-61

4. Антипенко, Володимир Федорович.

Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму [Текст] : монографія / В. Ф. Антипенко. - О. : Фенікс, 2011. - 317 с.

У монографії вперше обґрунтовано необхідність виокремлення міжнародного напряму в кримінологічній науці. Виявлено й оцінено світові кризові процеси, що визначають криміналізацію міжнародного життя і показують нездатність адекватного реагування права внаслідок його дезорієнтованості щодо предмета регулювання. Доведено, що базуючись на традиційному науковому інструментарії, сформованому з урахуванням потреб національного кримінального права, кримінологія виявилась нездатною охопити своєю дослідницькою увагою глобальні фактори, що утворюють криміногенність у міжнародних взаємодіях. На підставі дослідження матеріалу міжнародно-правової антитерористичної спрямованості показано високий ступінь криміналізації міжнародного середовища. Доведено існування особливого предмета та системи специфічних методів, що утворюють самостійний міжнародний напрям у кримінологічній науці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741345

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 А-72

5. Берзін, Павло Сергійович.

Київська школа кримінального права (1834-1960 рр.): історико-правове дослідження [Текст] : [монографія] / П. С. Берзін. - К. : КНТ, 2008. - 436 с.

Охарактеризовано основні етапи формування та становлення Київської школи кримінального права періоду 1834 - 1960 рр. Висвітлено життєвий і творчий шлях представників даної школи, визначено основні напрямки їх наукових досліджень. Розглянуто історію створення Київського Імператорського університету святого Володимира. Розкрито особливості функціонування системи юридичної освіти в Російській імперії та радянській Україні, зокрема, наведено відомості про організацію навчального процесу у ВНЗ і склад їх кафедр. Показано суттєвий внесок у розвиток вітчизняної історичної науки викладачів Київського, Харківського та Таврійського університетів. Проаналізовано наукову діяльність С.О.Богородського, О.Ф.Кістяківського, Л.С.Білогриць-Котляревського, Ю.П.Новицького, Г.В.Демченка, М.О.Максимейка, О.О.Малиновського, М.П.Чубинського, С.І.Тихенка, Я.М.Брайніна, П.С.Матишевського, В.І.Василенка, М.Г.Білоусова, І.А.Максимовича, М.О.Чельцова-Бебутова, О.Д.Кисельова. Викладено маловідомі факти з життя та наукової діяльності учених.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА695417

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 Б-48

6. Варчук, Татьяна Васильевна.

Криминология [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Варчук. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 296 с.

В учебном пособии в соответствии с государственным образовательным стандартом по дисциплине 021100 "Юриспруденция" рассматриваются современный комплекс теоретических проблем криминологии как научной основы деятельности по предупреждению преступности.
Книга позволяет в сжатые сроки получить знания по криминологии, систематизировать и закрепить их. Предназначена для студентов, слушателей, аспирантов и адъюнктов юридических вузов, преподавателей, научных и практических работников правоохранительных органов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА639573

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 В-18

7. Закалюк, Анатолій Петрович

Курс сучасної української кримінології [Текст] : у 3 кн. / А. П. Закалюк. - К. : Ін Юре, 2007. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 424 c.

Висвітлено проблеми і завдання сучасної української кримінології. Розглянуто питання історії розвитку кримінологічної науки в Україні, її методологію та методи. Визначено кримінологічні показники злочинності та основні способи їх вимірювання, детермінанти злочинності у сучасному українському суспільстві. Наведено кримінологічну класифікацію та типологію осіб, які вчиняють злочин. Розкрито структуру механізму злочинного прояву, конституційні та правові засади запобігання злочинності, кримінологічні аспекти та систему управління діяльністю щодо її протидії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350008/Кн. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 З-18I

8. Запобігання злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. В. Кулаков [та ін.] ; Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. - 288 с.

У науково-практичному посібнику висвітлено сучасний стан запобігання економічним злочинам, які вчинюються з використанням бюджетних коштів. Надано кримінологічну характеристику найбільш поширених схем порушення бюджетного законодавства, досліджено причинний комплекс цих злочинів. Наведено інформацію про існуючу систему запобіжних заходів, розглянуто питання кваліфікації, увагу приділено прокурорській практиці організації нагляду за додержанням законодавства у бюджетній сфері.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА737521

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 З-33

9. Иншаков, Сергей Михайлович.

Зарубежная криминология [Текст] : учеб. пособие для студ. юрид. вузов / С. М. Иншаков ; Фонд содействия правоохранительным органам "Закон и право". - 2.изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2003. - 374 с.

Исследуется эволюция криминологии: от истоков учения о преступности до современных зарубежных криминологических теорий; анализируются различные методы борьбы с криминальным феноменом, рассматриваются практически все известные государственные системы антикриминального воздействия. Значительное внимание уделено феномену организованной преступности: теоретическому исследованию и анализу зарубежного опыта борьбы с этим социальным злом. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, специалистов в области борьбы с преступностью, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемой преступности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА643927

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 8 И-74

10. Колб, Олександр Григорович.

Кримінологія : довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела [Текст] : навч. посібник / О. Г. Колб [и др.] ; ред. О. Г. Колб. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. - 467 с.

Розглянуто об'єкт, предмет, систему, цілі, завдання, функції та проблеми кримінології. Висвітлено спеціальні методи кримінологічного дослідження, класифікацію злочинців, причини, умови та механізми конкретного злочину, методи кримінологічного прогнозування. Викладено біологічні, біосоціальні, соціологічні та соціопсихологічні теорії причин злочинності. Розкрито особливості насильницьких, корисливих, корупційних, автотранспортних, необережних злочинів, а також організованої, економічної, екологічної, професійної, жіночої та рецидивної злочинності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43975

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1) К-60

11. Коржанський, Микола Йосипович.

Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива [Текст] : курс лекцій / М. Й. Коржанський ; ред. М. Й. Коржанський. - К. : Атіка, 2001. - 542 с.

Розглянуто програму навчального курсу "Кримінальне право України. Частина Особлива", визначено його предмет. З урахуванням нових досягнень судової практики викладено головні положення чинного Кримінального кодексу України. Розглянуто загальні засади та правила кваліфікації злочинів. Наведено загальну характеристику злочинів проти основ національної безпеки України, життя та здоров'я особи, волі, честі та гідності особи, конституційних прав громадян, власності, громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху й експлуатації транспорту, громадського порядку та моральності, порядку управління, правосуддя, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Проаналізовано злочини статеві, військові, посадові, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА613540

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 К-66

12. Короленко, Микола Павлович.

Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин [Текст] / М. П. Короленко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : [б.в.], 2004. - 172 с.

На підставі системного аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень, а також нормативно-правових актів викладено кримінально-правову та кримінологічну характеристику умисних вбивств за обтяжуючих обставин. Висвітлено шляхи протидії даному негативному антисоціальному явищу. Наведено рекомендації щодо вдосконалення норм Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисні вбивства за обтяжливих обставин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА653844

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 К-68

13. Криминальная психология [Текст] : учеб. пособие / авт.-сост. А. И. Ушатиков, О. Г. Ковалев ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; Российская академия образования, Московский психолого-социальный ин-т. - М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2007. - 496 с.

В учебном пособии рассматриваются предмет, методы и система криминальной психологии, личность преступника, типология и классификация преступников, мотивация преступного поведения. Описываются типы преступников и разные виды преступлений, половые и возрастные особенности преступников, а также психологические аспекты общей, групповой и индивидуальной профилактики преступлений. Учебное пособие адресовано студентам и курсантам, слушателям и преподавателям психологических и юридических факультетов образовательных учреждений. Оно может представлять интерес для научных сотрудников, адъюнктов и соискателей, а также для работников учреждений, исполняющих наказания, для уголовно-исполнительных инспекций, инспекций по делам несовершеннолетних и сотрудников других правоохранительных органов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА706639

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 1)К-82

14. Кримінальне право України [Текст] : заг. частина : навч. посіб. / [А. М. Бабенко та ін.] ; за заг. ред., д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2011. - 375 с.

У підручнику висвітлено предмет, методи, завдання, принципи та систему кримінального права. Увагу приділено питанням Загальної частини кримінального права України. Розглянуто структуру Кримінального кодексу України, форми реалізації кримінальної відповідальності, елементи, ознаки та класифікацію складів злочинів, критерії неосудності. Розкрито сутність таких понять, як склад, об'єкт, суб'єкт, стадії вчинення, сукупність і рецидив злочинів. Подано інформацію про види та цілі покарання, загальні умови та строки погашення судимості, види примусових заходів медичного характеру, особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА747135

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 К-82

15. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / Ю. В. Александров [та ін.] ; ред. М. І. Мельник, В. А. Клименко ; Київський національний ун-т внутрішніх справ, Київський міжнародний ун-т. - Вид. 4-те, перероб. та доп. - К. : Атіка, 2008. - 375 с.

У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, розкривається зміст (у загальних рисах) кримінального законодавства іноземних держав. Розрахований на студентів, аспірантів (ад'юнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692903

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)К-82.01

16. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / Ю. В. Баулін [та ін.] ; ред. В. В. Сташис, В. Я. Тацій. - 3-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 496 с.

У підручнику на підставі Кримінального кодексу (КК) України 2001 р., досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики висвітлено основні питання Загальної частини кримінального права України, а також надано відомості про основні напрями (школи) науки кримінального права. У даному виданні враховано зміни та доповнення до КК України, які сталися за період з 2001 р. до квітня 2007 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України та нові постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА687109

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 К-82.02

17. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підручник / Ю. В. Александров [та ін.] ; ред. М. І. Мельник, В. А. Клименко ; Київський національний ун-т внутрішніх справ, Київський міжнародний ун-т. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Атіка, 2008. - 712 с.

У підручнику висвітлені поняття, значення і система Особливої частини кримінального права, наукові основи кваліфікації злочинів, здійснена класифікація злочинів у межах кожного розділу Кримінального кодексу України залежно від безпосереднього об'єкта злочину, подано аналіз складів злочинів, відмежування злочинів один від одного, розкрито основні питання Особливої частини кримінального права зарубіжних держав.
Розрахований на студентів і викладачів юридичних вузів та юридичних факультетів, а також на працівників суду, прокуратури, адвокатури, МВС, Служби безпеки та всіх, хто цікавиться питаннями кваліфікації злочинів

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692904

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)К-82.03

18. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підручник / М. І. Бажанов [та ін.] ; ред. М. І. Бажанов [та ін.] ; МОН України. - 2.вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

У підручнику висвітлено наукові основи кваліфікації злочинів, зокрема, проти основ національної безпеки України, органів державної влади, місцевого самоврядування, правосуддя, життя та здоров'я особи, її волі, честі, гідності та недоторканості, виборчих, трудових прав людини, власності, у сферах господарської діяльності, довкілля, громадської безпеки, а також безпеки виробництва, руху та експлуатації транспорту, громадського порядку та моральності, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, охорони державної таємниці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА662968

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 К-82.04

19. Кримінальне право України. Судові прецеденти (1864-2007 рр.) [Текст] / уклад. П. П. Пилипчук, Є. І. Овчинніков ; ред. В. Т. Маляренко. - К. : Освіта України, 2008. - 1104 c.

Це перше у вітчизняній практиці видання судових прецедентів, які складалися починаючи з «Уложения о наказаниях уголовныx и исправительных» 1864 року і по цей час, і які не втратили своєї актуальності, практичної і наукової цінності незалежно від змін суспільно-економічних відносин. Судові прецеденти систематизовано за розділами і статтями Кримінального кодексу України станом на 31 грудня 2007 року. Для суддів, прокурорів, працівників органів дізнання та інших працівників правоохоронних органів, захисників, викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для широкого кола осіб, яких цікавлять проблеми кримінального права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА697856

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 К-82.05

20. Кримінологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Джужа [та ін.] ; Національна академія внутрішніх справ України. - К. : Атіка, 2003. - 400 с.

У посібнику стисло розглянуто історію розвитку та сучасний стан кримінології, причини та умови злочинності, питання кримінальної статистики та її застосування в практичній діяльності ОВС. Подано кримінологічну характеристику насильницьких злочинів, а також необережної злочинності. Вміщено Закони України "Про охорону дитинства", "Про попередження насильства в сім'ї", "Про державну статистику", а також Укази Президента України "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" і "Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998 - 2005 роки". Наведено методичні рекомендації з вивчення курсу, зокрема, програму, плани семінарських і практичних занять, методичні вказівки з підготовки кожної теми курсу, літературні джерела, тестові завдання, а також словник кримінологічних термінів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА632826

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 К-82.06

21. Кудрявцев, Владимир Николаевич.

Общая теория квалификации преступлений [Текст] / В. Н. Кудрявцев. - 2.изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2006. - 302 с. -

В работе академика В. Н. Кудрявцева подробно рассматриваются логические и правовые основы применения уголовного закона к конкретным случаям совершенствования преступлений. Широко использовано уголовное дело законодательство (УК РФ 1996 г.), а также материалы судебной практики. Книга рассчитана на юристов - преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов юридических вузов, а также на судей, прокуроров, работников органов предварительного следствия и дознания

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680397

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)К-88

22. Кудрявцев, Владимир Николаевич.

Причинность в криминологии. О структуре индивидуального преступного поведения [Текст] : монография / В. Н. Кудрявцев. - [Переизд. публ. 1968 г.]. - М. : Проспект, 2007. - 174 с.

Книга является переизданием классического советского труда "Причинность в криминологии", выпущенного в 1968 г. и сохранившего свою актуальность в настоящее время. Книга необходима для изучения истории, а также многих положений и принципов криминологической науки в нашей стране. Причинность - одна из центральных проблем криминологии - науки о преступности, ее причинах и мерах предупреждения. Почему человек становится преступником, как он выбирает линию своего поведения, что этому способствует - ответы на все эти вопросы, рассматриваемые в книге, необходимы для организации борьбы с преступностью на современной научной основе. Автор использует данные социологии, психологии, юриспруденции по проблемам преступного поведения и подвергает критике буржуазные криминологические теории.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703844

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)К-88

23. Кузнецов, Віталій Володимирович.

Кримінальне право України [Текст] : питання та задачі (з відповідями) до держ. іспитів: Навч. посібник / В. В. Кузнецов [и др.] ; заг. ред. В. Я. Горбачевський ; Національна академія внутрішніх справ України. - К. : Атіка, 2004. - 294 с.

У вигляді питань, згрупованих в білети, і відповідей до них викладено основні положення Загальної та Особливої частин кримінального права, а також пропонуються методичні рекомендації для підготовки до іспитів, список літератури, що рекомендується до кожної теми. В державному екзаменаційному білеті обов'язково передбачено задачу, тому в посібнику вперше подаються типові задачі з відповідями до них. Така структура посібника дозволяє максимально ефективно підготуватися до складання іспитів з кримінального права. Навчальний посібник призначений для абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів. Буде корисним усім, хто цікавиться проблемами кримінального права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА650549

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 К-89

24. Кулик, Владимир Борисович.

Организованная преступность как социальное и правовое явление [Текст] : учеб. пособие / В. Б. Кулик ; РАО, Московский психолого-социальный ин-т. - М. : МПСИ ; Воронеж : НПО "МОДЭК", 2005. - 239 с.

Пособие посвящено изучению организованной преступности как социального и правового явления и методов борьбы с ней. Автором проанализированы формы, сферы распространения и причины возникновения организованной преступности, особенности расследования преступной деятельности; приведена структура правоохранительных органов и описаны уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью.
Пособие ориентировано на студентов, преподавателей и сотрудников правоохранительных органов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА679815

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)К-90

25. Курс кримінально-виконавчого права України. Загальна та особлива частини [Текст] : навч.посіб. / О. М. Джужа [и др.] ; ред. О. Джужа ; Національна академія внутрішніх справ України. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 302 с.

У навчальному посібнику на підставі чинних норм, практики виконання покарань, вжиття заходів виховного впливу, нових теоретичних підходів, а також змін і доповнень чинного законодавства розглянуто проблеми кримінально-виконавчої політики та кримінально-виконавчого права України, систему установ та органів виконання покарань, питання виконання покарань і застосування заходів виправно-трудового впливу, контролю за діяльністю установ та органів виконання покарань, участь громадськості в діяльності установ кримінально-виконавчої системи. Розкрито основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених та їх правового регулювання, методику виконання кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнення засуджених до позбавлення волі від покарання і здійснення постпенітенціарного впливу до них, а також класифікацію, порядок розподілу, приймання та обліку засуджених до позбавлення волі в установах виконання покарань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА597726

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 К-93

26. Ларичев, Василий Дмитриевич.

Предупреждение преступлений, посягающих на интеллектуальную собственность [Текст] : научно-практ. пособие / В. Д. Ларичев, Б. Л. Терещенко. - М. : Альфа-Пресс, 2006. - 169 с.

В доступной форме и с исчерпывающей полнотой рассмотрены понятия: понятие исключительных прав и криминологическая характеристика преступлений, посягающих на объекты интеллектуальной собственности; виды таких преступлений; криминологические факторы, способствующие совершению преступлений в сфере интеллектуальной собственности; организационные, технические, идеологические и другие меры предупреждения этих преступлений. Особое внимание уделено правовым нормам предупреждения преступлений в сфере интеллектуальной собственности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680568

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)Л-25

27. Ліпкан, Володимир Анатолійович.

Національна безпека України: кримінально-правова охорона [Текст] : навч. посібник / В. А. Ліпкан, І. В. Діордіца. - К. : КНТ, 2007. - 292 с.

З використанням методології кримінального права та націобезпекознавства проаналізовано феномен національної безпеки. Розглянуто склади злочинів, що входять до системи злочинів проти основ національної безпеки Особливої частини Кримінального кодексу України. Увагу приділено міжнародному досвіду встановлення кримінальної відповідальності за вчинення даних злочинів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700423

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 Л-61

28. Литвинов, А. Н.

Предупреждение преступлений и правонарушений. Профилактическая работа с населением [Текст] : [науч.-практ. пособие] / А. Н. Литвинов. - М.: Юркнига, 2004. - 158 с.

Данное исследование посвящено концептуальным и некоторым частным вопросам предупреждения преступлений и иных правонарушений. На основе синтеза знаний различных областей юридической науки проанализирована современная система противодействия преступности, предложены пути ее реформирования в современных условиях. Подчеркнуто особое место и роль управления в системе, которое выполняет роль интегрирующего фактора и нацелено на повышение эффективности функционирования системы в целом. Кроме того, затронуты важные вопросы организации профилактической работы с населением, предложены реальные пути оптимизации данного направления правоохранительной практики. Пособие ориентировано на сотрудников правоохранительных органов, представителей иных субъектов предупреждения преступлений и правонарушений, научных работников, преподавателей и студентов юридических ВУЗов и факультетов, а также всех тех, кому не безразличны проблемы организации и функционирования системы противодействия преступности, ее современные проблемы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА736738

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 Л-64

29. Литвинов, Алексей Николаевич.

Профилактика преступлений [Текст] : от теории к практике: Науч.-практ. пособие / А. Н. Литвинов, Т. С. Гавриш. - М. : ИКФ "ЭКМОС", 2003. - 159 с.

В книге представлена концепция организации управления борьбой с преступностью, профилактики преступлений и других правонарушений. Особое внимание уделяется организационно-правовым основам координации профилактики преступлений. В зависимости от иерархии причин и условий преступности в издании выделяются основные элементы ее предупреждения: общесоциалъная, специальная и индивидуальная профилактика. Издание дает практические навыки, необходимые сотрудникам правоохранительных органов, государственным служащим в деле профилактики и предупреждения преступности. Пособие ориентировано также на научных работников, преподавателей и студентов юридических вузов и факультетов. Книга может быть полезна всем, кто интересуется проблемами организации и деятельности правоохранительной системы на современном этапе ее развития.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644305

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 Л-64

30. Лунеев, Виктор Васильевич.

Преступность XX века [Текст] : мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев ; РАН, Институт государства и права. - 2.изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - XLII, 869 с.

На большом фактическом материале автор дает летальный, глубокий анализ мировых, региональных (территория бывшего СССР) и российских тенденций преступности XX в. и начала XXI в. Рассматриваются тренды различных видов преступности - политической, насильственной, корыстной, экономической, коррупционной, элитарной (криминальность элит), организованной, воинской, межнациональной, наркогенной и т.д., освещаются вопросы глобализации, эффективности уголовно-правовой борьбы с преступностью, терроризмом. Второе издание, объем которого увеличился вдвое, существенно обновлено, дополнено и переработано с учетом криминологических изменений последних лет. Для научных и практических работников - юристов, социологов, политологов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43089

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)Л-84

31. Матишевський, Павло Семенович.

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник для студ. юрид. спец. / П. С. Матишевський. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 271 с.

Висвітлено практику застосування кримінального закону за станом на 1 травня 2000 р., наведено окремі положення проекту Кримінального кодексу України, прийнятого Верховною Радою України у першому читанні. Розкрито зміст загальних кримінально-правових норм, визначено завдання, принципи та основні інститути щодо чинності кримінального закону, злочину та покарання за його вчинення, звільнення від покарання тощо. Увагу акцентовано на окремих нормах кримінального закону деяких зарубіжних країн. На засадах сучасних наукових позицій розглянуто питання про джерела кримінального права України, співвідношення положень національного кримінального законодавства та норм міжнародного кримінального права. На підставі концепції пріоритету загальнолюдських цінностей викладено положення стосовно об'єкта злочину. Нетрадиційно висвітлено питання причинного зв'язку в кримінальному праві, а також проаналізовано найбільш спірні питання загальної частини кримінального права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599993

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 М-34

32. Матишевський, Павло Семенович.

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів / П. С. Матишевський. - К. : А.С.К., 2001. - 347 с.

На підставі Кримінального кодексу України 2000 р. розкрито зміст норм Загальної частини Кримінального права України, проаналізовано розвиток нових правових інститутів та норм кримінального закону. Розглянуто питання теорії кримінального права, наведено історію його розвитку. Проведено порівняльний аналіз норм кримінального закону деяких зарубіжних країн.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА613715

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 М-34

33. Мірошниченко, Сергій Сергійович.

Судова влада в Україні: проблеми протидії злочинним посяганням на правосуддя [Текст] : монографія / Мірошниченко Сергій Сергійович ; Нац. акад. прокуратури України. - К. : Десна, 2013. - 663 с.

У монографії розглянуто проблеми протидії та запобігання злочинам у сфері правосуддя. Досліджено основні науково-прикладні проблеми кримінологічної характеристики, детермінації, запобігання та протидії злочинам проти правосуддя з урахуванням теоретичних досліджень провідних вчених, знаних в Україні зарубіжних кримінологів різних наукових шкіл та грунтовного емпіричного матеріалу. Проаналізовано законодавче унормування системи злочинів проти правосуддя, особливості механізму їх вчинення на різних напрямах правозастосовчої діяльності, проблеми мотивації злочинної поведінки, класифікації злочинів і осіб, які їх вчинили. Вирішено ряд актуальних теоретичних і прикладних проблем протидії та запобігання злочинам проти правосуддя та шляхів підвищення ефективності цієї діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767624

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 М-64

34. Михальский, Ю. А.

Разработка проблем противодействия коррупции [Текст] / Всеукр. профсоюз правоведов ; [авт.-сост.] Михальский Ю. А. ; общ. ред. Дубровский М. Л. - К. : В. Ф. Коваленко, 2013. - 131 с.

Используя публикации СМИ Украины, России, других стан СНГ и дальнего зарубежья исследованы основные научные разработки проблем противодействия коррупции. Изложены варианты классификации коррупции, гипотезы о ее причинах. Дано описание базовой модели коррупции и ее вариантов. Рассмотрены направления и элементы антикоррупционной политики, приведены рекомендации по ее осуществлению.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761586

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 М-69

35. Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закл. / [ред. кол.: Мельник П. В. та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т ДПС України, НДІ фін. права, Ф-т підготов., перепідготов. та підвищ. кваліфікації працівників податкової міліції, Каф. оператив.-розшук. діяльності. - К. : Алерта, 2010. - 462 с.

Висвітлено аспекти взаємодії правоохоронних та інших органів у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкрито значення організації роботи підрозділів податкової міліції (ПМ) у контексті протидії фіктивному підприємництву. Розглянуто питання реформування процедури лістингу у фінансових операціях у контексті протидії вчиненню порушень купівлі неліквідних та незабезпечених цінних паперів. Проаналізовано взаємодію правоохоронних органів і банків з питань фінансових зловживань у сфері банківського кредитування. Визначено шляхи вдосконалення оперативно-розшукової діяльності у запобіганні та протидії економічній злочинності, співробітництва ПМ з державною прикордонною та митною службою України у протидії податковим правопорушенням.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА735579

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 Н-27

36. Педан, Віктор Іванович

Кримінально-правова кваліфікація. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Педан, В. К. Антошкіна ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу. - Донецьк : Юго-Восток, 2011 .Модуль 1. - 2011. - 319 с.

Розкрито поняття кримінально-правової кваліфікації, її принципи та види. Розглянуто кваліфікацію злочинів відповідно до стадії злочинної діяльності, злочинів, вчинених за співучасті, за правової конкуренції та колізії, за обставин, що усувають злочинність діяння, а також кваліфікацію повторності, сукупності та рецидиву злочинів. Увагу приділено окремим питанням кримінально-правової кваліфікації, зокрема, змінам кримінально-правової кваліфікації, кваліфікації діянь, вчинених за відсутністю складу злочину, кваліфікації посткримінальної поведінки, кваліфікації у разі трансформації злочинної поведінки. Висвітлено історію вчення про кримінально-правову кваліфікацію, акцентовано на сучасному періоді його розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В353627/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 П-24I

37. Петровский, Антон Владимирович.

Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи [Текст] / А. В. Петровский ; науч. ред. С. Ф. Милюков ; Ассоциация Юридический центр. - СПб. : Издательство Р.Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. - 218 с.

В работе предлагается оригинальная методика индивидуального криминологического прогнозирования преступного поведения на основе компьютерных нейротехнологий. Методика апробирована автором на примере прогноза вероятности совершения корыстно-насильственных преступлений лицами молодежного возраста в Краснодарском крае. Может быть рекомендована студентам и аспирантам юридических высших учебных заведений, а также ученым-криминологам, специалистам информационно-аналитических отделов правоохранительных органов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681212

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)П-30

38. Правова система України: історія, стан та перспективи [Текст] : у 5 т. / голова редкол. вид. В. Я. Тацій ; Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2008 . - ISBN 978-966-458-089-9.  Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в України / В. В. Сташис [та ін.] ; заг. ред. В. В. Сташис. - Х., 2008. - 839 с.

На підставі досягнень кримінально-правової, кримінально-процесуальної, кримінологічних наук і науки кримінально-виконавчого права висвітлено державну політику України у сфері запобігання злочинності та боротьби з нею. Охарактеризовано основні тенденції сучасної злочинності в Україні. Проаналізовано наукові праці, сучасне законодавства, судову практику з даного питання. Визначено найбільш актуальні проблеми сучасної боротьби зі злочинністю, запропоновано шляхи їх урегулювання. Увагу приділено міжнародному співробітництву України у даній сфері, системі управління та забезпечення діяльності правоохоронних органів і судів щодо запобігання та протидії злочинності в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В351143/Т. 5

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 62(2Ук) П-68V

39. Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми) [Текст] : [монографія] / [О. М. Костенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Наукова думка, 2014. - 317, [1] с.

Висвітлено одну з найбільш актуальних і складних проблем сучасної юридичної науки та практики - протидії злочинам у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Розглянуто окремі кримінологічні, кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми протидії злочинам, що вчиняються особами у зв'язку з їх службовою діяльністю. Запропоновано загальні методологічні підходи до розуміння службових злочинів. Проаналізовано проблеми кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, кримінально-правові аспекти протидії службовій злочинності в юридичних особах приватного права, службовим злочинам у сферах правосуддя та охорони довкілля, а також протидії зловживанню владою та службовим становищем. Досліджено актуальні питання судового контролю за попереднім ув'язненням у механізмі кримінально-процесуального забезпечення протидії службовій злочинності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782595

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 П-83

40. Протидія злочинності: теорія та практика [Текст] : зб. матеріалів ІІ міжвуз. наук.-практ. конф. студ., курсантів, аспірантів та молодих учених, 15 жовт. 2010 р. / Нац. акад. прокуратури України [та ін.] ; [редкол.: О. О. Дудоров та ін.]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. - 367 с.

Висвітлено кримінально-правові, кримінально-процесуальні, кримінологічні, криміналістичні й оперативно-розшукові аспекти протидії злочинності. Проаналізовано сучасні антропологічні концепції пояснення причин злочинності. Розглянуто питання кримінальної відповідальності за фінансування тероризму. Охарактеризовано сучасний стан фальшивомонетництва в Україні. Розкрито актуальні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх. Наведено кримінально-правову характеристику провокації хабара. Увагу приділено протидії інформаційному тероризму, окремим аспектам прокурорського нагляду за додержанням законодавства в банківській сфері, проблемам взаємодії прокуратури й органів податкової міліції в контексті протидії злочинам у сфері оподаткування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА738746

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 П-83.01

41. Савченко, Андрій Володимирович.

Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження [Текст] : [монографія] / А. В. Савченко ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К. : КНТ, 2007. - 596 с.

У монографії розглянуто політико-правові та науково-теоретичні підстави для здійснення порівняльних досліджень кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства (КЗ) США. Висвітлено особливості історичного розвитку та джерельної бази КЗ України та США (на федеральному рівні), з'ясовано сутність українських і американських (на рівні федерації) кримінально-правових норм щодо злочину, покарання та суміжних з ними інститутів, а також окремих груп суспільно небезпечних посягань, що входять до сфери регулювання Особливої частини КЗ обох держав. Наведено рекомендації щодо вдосконалення національного КЗ і правозастосовної практичної діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА691526

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 C-13

42. Семаков, Геннадій Семенович.

Кримінально-виконавче право України [Текст] : курс лекцій / Г. С. Семаков, А. П. Гель ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2000. - 194 с.

Висвітлено кримінально-виконавчі політику, право і правовідносини, норми та джерела права. Наведено загальну характеристику організації виконання кримінальних покарань в Україні, розглянуто основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених, їх правове регулювання. Розглянуто питання матеріально-побутового забезпечення, медичного обслуговування засуджених, порядок та умови виконання кримінальних покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, а також правові підстави та порядок звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА598177

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 C-30

43. Скриннікова, Наталія Сергіївна.

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинів, учинених неповнолітніми особами жіночої статі в Україні [Текст] : монографія / Скриннікова Наталія Сергіївна. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 196 с.

У монографії досліджено проблеми злочинності неповнолітніх жінок в кримінологічному аспекті. Надано загальну характеристику основних кримінологічних показників злочинів вчинених неповнолітніми особами жіночої статі. Запропоновано засади запобігання злочинам даного виду, за умов сучасного стану та характеру криміногенної ситуації в Україні. Розглянуто особливості взаємодії правоохоронних органів з державними службами у справах дітей та з громадськими організаціями у запобіганні вчинених злочинів неповнолітніми особами жіночої статі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771114

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 C-45

44. Современные проблемы уголовно-правового воздействия [Текст] : межгос. сб. науч. ст. / Луган. гос. ун-т внутрен. дел им. Э. А. Дидоренко, Ин-т философии, социологии и права Волгоград. гос. ун-та ; [редкол.: Е. А. Письменский (отв. ред.) и др.]. - Луганск : РИО ЛГУВД им. Э. А. Дидоренко, 2013. - 535 с.

Раскрыты методологические аспекты проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений в контексте тенденций информатизации. Освещены уголовно-правовые проблемы института стадий преступления. Рассмотрены проблемные вопросы дифференциации ответственности за преступления против правосудия. Изучены особенности назначения наказания за неоконченное преступление по уголовному законодательству Украины. Определены правомерности использования ненастоящих (имитационных) средств в современном праве. Изучена психология терроризма как одна из форм насилия. Внимание уделено некоторым методологическим вопросам современных уголовно-правовых исследований в Украине. Освещены возможности совершенствования процессуальных аспектов антикриминального воздействия.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776901

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 C-56

45. Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы [Текст] : материалы IV Междунар. научно-практ. конф., посвящ. 250-летию МГУ им. М.В.Ломоносова и сост. на юрид. ф-те МГУ им. М.В.Ломоносова 27-28 мая 2004 г. / отв. ред. В. С. Комиссаров ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет. - М. : ЛексЭст, 2005. - 680 с.

Настоящий сборник статей подготовлен по материалам IV Международной научно-практической конференции "Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы", посвященной 250-летию образования Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. Структурно статьи участников конференции располагаются в алфавитном порядке фамилий их авторов. Сборник предназначен для научных работников, сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, интересующихся проблемами уголовного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА695431

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)C-63

46. Стратонов, Василь Миколайович.

Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини [Текст] : навч. посібник / В. М. Стратонов, О. С. Сотула ; заг. ред. В. М. Стратонов ; Херсонський держ. ун-т. - К. : Істина, 2007. - 400 с.

На підставі досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики та праць відомих учених висвітлено основні питання Загальної та Особливої частин кримінального права України. Наведено класифікацію злочинів у межах кожного розділу Кримінального кодексу України, проаналізовано склад злочинів, що вивчаються в межах розгляду курсу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681464

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)C-83

47. Строган, Анна Юріївна.

Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності [Текст] : навч. посіб. / А. Ю. Строган. - К. : Атіка, 2007. - 424 c.

На підставі норм чинного законодавства України розглянуто існуючі в кримінально-правовій доктрині проблеми складу злочину, його ознаки, види та кримінально-правове значення. Доведено, що склад злочину є єдиним і достатнім показником наявності злочину й єдиною законною підставою кримінальної відповідальності. Запропоновано класифікацію видів злочинів. Розкрито суть поняття вини в кримінальному законодавстві та праві зарубіжних країн. Наведено правові концепції (теорії) визначення причинного зв'язку між суспільно небезпечним діянням і злочинними наслідками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686269

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)C-86

48. Сухов, Анатолий Николаевич.

Социальная психология преступности [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Сухов ; Российская академия образования, Московский психолого-социальный ин-т. - М. : МПСИ, 2007. - 572 с.

Учебное пособие посвящено изложению социально-психологических аспектов преступности. В нем раскрыта социально-психологическая природа организованной и общеуголовной преступности. Учебное пособие содержит не только основы социально-психологических теорий преступности, но и конкретную ее характеристику на транснациональном, национальном, региональном, корпоративном, групповом и личностном уровнях. Книга предназначена для психологов, социологов, криминологов, преподавателей и студентов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА706641

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 !) С-91

49. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні [Текст] : матеріали наук. конф., 15 травня 2009 року / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Ін-т вивч. проблем злочинності Акад. прав. наук України ; голов. ред. В. І. Борисов. - Х. : Право, 2009. - 304 с.

Висвітлено проблеми впровадження результатів наукових досліджень з кримінального права у правозастосовчу діяльність та їх використання у законотворчій діяльності. Наведено критерії оцінки якості й ефективності законодавства України про кримінальну відповідальність, показники якості Кримінально-виконавчого кодексу України як складової кримінально-виконавчого законодавства. Розглянуто питання еволюції інтегративних засад у вітчизняній науці кримінального права, вдосконалення законодавства, спрямованого на запобігання рецидивній злочинності. Проаналізовано міжнародно-правові стандарти захисту прав людини у кримінальному судочинстві. Визначено співвідношення діяльності прокурора та суду на досудових стадіях, пізнання та доказування в процесі встановлення істини з кримінальної справи, якості кримінально-процесуального закону й ефективності кримінального судочинства. Наведено концептуальні підходи до створення якісної структури окремої криміналістичної методики розслідування злочинів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА720718

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 Т-33

50. Хохлова, Ірина Вікторівна.

Кримінальне право України (Особлива частина). Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков ; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Донецьк : Норд-Пресс, 2010. - 378 с.

В навчальному посібнику на основі аналізу чинного законодавства про кримінальну відповідальність, сучасних наукових досліджень провідних вчених Укра­їни, Постанов Пленумів Верховного Суду України та досвіду викладання Кримі­нального права як учбової дисципліни у вищих навчальних закладах стисло та ада­птовано до модульної системи навчання викладено методичні рекомендації за кож­ною темою курсу відповідно до стандартної програми підготовки юристів у вищих закладах освіти. За всіма темами курсу Особливої частини Кримінального права (22 теми) посібник містить 7 змістових модулів, 200 контрольних завдань з теорії до кожної теми, 250 тестових завдань для підсумкового модульного контролю, по­над 200 фабул ситуативних задач за матеріалами кримінальних справ, 100 індиві­дуальних контрольних завдань, більш ніж 200 понять в термінологічному словни­ку, питання до заліку та іспиту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА736541

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 Х-86

51. Чередниченко, Екатерина Евгеньевна.

Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко ; отв. ред. Н. А. Лопашенко. - М. : Волтерс Клувер, 2007. - VIII, 179 с.

В работе предпринята попытка концептуального подхода к исследованию проблемы принципов уголовного законодательства, начиная с определения их природы, признаков, системы, соотношения с принципами уголовной ответственности, уголовного права, уголовно-правовой политики, кодификации уголовно-правовых норм. Рассмотрены проблемы законодательной регламентации как всей системы в целом, так и отдельных принципов, сформулированных в Уголовном кодексе РФ. На основе результатов самостоятельно проведенных социологических исследований, анализа судебной практики, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, положений уголовного законодательства стран-участниц СНГ автором вносятся предложения по изменению ряда уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703352

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 1)Ч-46

52. Шевчук, Андрій Васильович.

Кримінальне право України (Особлива частина) [Текст] : для студ. вищ. навч. закл. / Андрій Шевчук, Марія Дякур ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 471 с.

На підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики висвітлено основні питання Особливої частини кримінального права України. Розкрито поняття, значення та систему Особливої частини кримінального права, наукові основи кваліфікації злочинів, подано аналіз складів злочинів і відмежування їх один від одного. Увагу приділено злочинам проти основ національної безпеки України, життя та здоров’я особи, її волі, честі та гідності, статевої свободи та недоторканості. Подано загальну характеристику та кримінально-правовий аналіз злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина, проти власності. Проаналізовано злочини у сфері господарської діяльності, проти довкілля, громадської безпеки, безпеки виробництва, руху й експлуатації транспорту, громадського порядку та моральності. Розглянуто злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, авторитету органів державної влади. Надано характеристику злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА765832

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 Ш-37

53. Шостко, Олена Юріївна.

Протидія організованій злочинності в європейських країнах [Текст] : монографія / О. Ю. Шостко ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2009. - 400 с.

Проаналізовано особливості організованої злочинності (ОЗ) в європейських країнах, нормативно-правові акти ЄС та Ради Європи, окремих країн. Висвітлено діяльність спеціальних ланок системи кримінальної юстиції з протидії ОЗ, а також міжнародне інституційне співробітництво. Особливу увагу приділено розгляду найбільш ефективних заходів запобігання та протидії ОЗ у різних європейських державах, рекомендаціям щодо впровадження позитивного закордонного досвіду в національне законодавство й практичну діяльність українських суб'єктів протидії ОЗ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА721869

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 68 Ш-79

54. Ярмыш, Наталья Николаевна.

Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ) [Текст] / Н. Н. Ярмыш ; науч. ред. В. В. Сташис ; Академия правовых наук Украины, Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2003. - 512 с.

На основании сравнения различных философских и уголовно-правовых концепций, с применением данных психологии, социологии, языкознания, криминологии проанализированы категории причинно-следственной связи применительно к задачам, стоящим перед наукой уголовного права и практической деятельностью применения уголовного закона. Выявлены, наиболее приемлемые с точки зрения логической взаимосогласованности и отвечающие гуманистической направленности, подходы к установлению причинной связи как одни из признаков объективной стороны преступления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА635740

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 68 Я-75

 

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138