Електронна виставка надходжень обмінного фонду (липень, 2015)

1. Україна: проблеми самоорганізації [Текст] : [В 2 т.]  /  В. Г. Кремень [та інш.] . -  Київ : Промінь, 2003 .

Т. 1 : Критика історичного досвіду . - 384 с. - ISBN 966-8512-04-09

Т. 2 : Десятиріччя суспільної трансформації . - 464 с. - ISBN 966-8512-05-7

У двотомнику пропонується оригінальне трактування проблем самоорганізації української держави-нації. Зробивши акцент на понятті "самоорганізація", автори тим самим принципово ставлять виклад матеріалу в площину критики історичного досвіду самого українського народу, не шукаючи причин усіх наших бід у підступах якихось "зовнішніх супостатів". У другому томі висвітлюються питання суспільної трансформації діалектичного" зняття" дилеми "Схід-Захід" шляхом культурно-політичного синтезу цивілізаційних надбань кожного народу на просторі "Великої Європи".

2. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського [Текст] : матеріали до бібліографії (середина XIX-XXст.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; авт.-уклад.: Т. В. Куриленко [та ін.] ; голова редкол. О. С. Онищенко. - (Джерела української біографістики ; вип. 1). - Київ : [б.в.], 2004. - 367 с. - ISBN 966-02-3240-3

У започаткованому виданні систематизовано широке коло джерел, що містять біографічну інформацію про діячів історії та культури України. У книгу увійшло понад тисячу книжкових видань середини XIX – XX cт., що знаходяться у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. До кожного з них подано анотацію, в якій розкрито зміст, призначення видання, вказано на наявність біографічного матеріалу, його характер (довідка, стаття, біографічний розділ тощо), структуру, а також допоміжного апарату, іконографії тощо із зазначенням шифрів зберігання.

Для науковців, бібліографів, усіх, хто цікавиться розвитком української біографістики.

3. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення [Текст] : хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев . - Київ : Наукова думка, 1995. - 687 с.: іл. - ISBN 5-12-003652-X

Довідник є найповнішим зібранням фактографічного матеріалу історії України, впорядкованого за хронологічним принципом. Він відтворює декілька тисяч визначних подій українського минулого від архаїчних часів до сучасності. Читач знайде у ньому інформацію про археологічні культури, розселення слов’янських племен, політичне життя, розвиток економічних відносин та культури України. Особливу увагу приділено подіям, пов’язаним з процесами українського державотворення, Київській та Галицько-Волинській державам, Визвольній війні під проводом Б. Хмельницького, Українській Народній Республіці, Українській державі, Західно-українській Народній республіці. Автори відстежують найголовніші події історії УРСР, сучасне України, пов’язане із здобуттям нею незалежності.

4. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI-XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст]: зб. док. / Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик [та ін.] ; [ред. кол.: О. С. Онищенко та ін.]. - Київ [б. в.] , 2011. - 558 с. - ISBN 978-966-02-6328-4

У виданні представлена публікація 318 актових документів XVI-XVIII ст. з унікальної збірки «книги-архіву» Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, що нині зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.. В. І. Вернадського. Серед документів – королівські привілеї, універсали, листування гетьманів та полковників, судові позови, скарги, купчі записи, тестаменти та інші актові документи. Збірник документів побудовано за предметно-хронологічним принципом, містить іменний та географічний покажчики, коментарі, додатки, словник застарілих слів, списки скорочень та ілюстрацій, перелік документів. Видання розраховане на істориків, філологів, правознавців, культурологів, краєзнавців, а також широке коло всіх, хто цікавиться історією України.

5. Філіпович М. А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI-XVI ст. [Текст] : [монографія] / Марина Філіпович ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису . - Київ : НБУВ НАНУ, 2014. - 202 с. : іл. - Рез. англ., білорус., рос . - ISBN 978-966-02-7287-3

Книгу присвячено дослідженню історії нестандартного міста (землі) в складі Давньоруської держави та Великого князівства Литовського. В монографії розглянуто принципи творення образу Полоцької землі в літописному наративі та актах. Особливу увагу приділено дослідженню «Повісті про Полоцьк» у легендарній частині другого літописного зводу Великого князівства Литовського. Видання розраховане на фахівців та всіх тих, хто цікавиться історичним минулим Полоцька і Полоцької землі середньовічного та раннього Нового часу.

6. Ціборовська-Римарович І. О. Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких-Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан [Текст] : [монографія] / Ірина Ціборовська-Римарович ; [наук. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського . - Київ : НБУВ, 2006. - 396 с. - ISBN 966-02-4016-3

Монографію присвячено історії трьох родових шляхетських бібліотек, які постали в Україні у XVIII ст. – князів Вишневецьких – графів Мнішеків із Вишневецього замку, магнатів Потоцьких із Тульчинського маєтку та шляхтичів Мікошевських із Трусилівки на Волині, – і формувалися під впливом ідей Просвітництва. Видання доповнено бібліографічними списками стародруків Вишневецької та Тульчинської книгозбірень, які зберігаються сьогодні у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, та міні-каталогами видань XVI – першої половини XIX ст., виданими у друкарнях, що діяли на етнічних українських землях, які знаходилися у фондах досліджених родових книгозбірень. Книга розрахована на широке коло фахівців гуманітарного профілю та всіх, хто цікавиться історією книги та історією України та Польщі.

7. Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : довідково-бібліографічне видання [Текст] / авт.-упоряд. В. Болгов. - Київ : ТОВ "Одекс Плюс", 2000 .
Т. 2 : Видатні земляки / авт.-упоряд. В. Болгов. - К
иїв : Такі справи, 2001. - 200 с.: іл. - ISBN 966-7953-03-3

Книга є спеціалізованим виданням, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфери з інформацією про відомі підприємства та установи в газузях економіки, науки та культури. Книга безкоштовно розповсюджується на міжнародних виставках, семінарах тощо; безкоштовно передається до міністерств та відомств, центральних та регіональних органів державного управління, об'єднань наукових та академічних бібліотек, в банки, посольства та представництва України за кордоном, іноземні посольства та представництва в Україні.

8. Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки : довідково-бібліографічне видання [Текст] / авт.-упоряд. В. Болгов . – Київ : Такі справи, 2001. - 208 с.: іл. - ISBN 966-7953-02-5

Книга є спеціалізованим виданням, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфери з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки та культури.

9. Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки: довідково-біографічне видання [Текст] / [авт.-упоряд. В. В. Болгов] . - Київ : Український видавничий консорціум, 2002.
Т. 1. - 2002. - 271 с. : іл.  – ISBN 966-7953-11-4

Книга є спеціалізованим виданням, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфери з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки та культури.

 10.  Хто є хто. Партії та політики ХХІ століття [Текст] : довідково-біографічне видання [Текст] / авт.-упоряд. В. В. Болгов . - Київ : Український видавничий консорціум, 2004 .
Вип. 2. - Випр. та доп. - [Б. м.] : [б.в.], 2004. - 239 с.: фотоіл. – ISBN 966-7953-39-4

11. Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського . - Київ : [б. в.], 2012 . - 253 с. : рис. - ISBN 978-966-02-6642-1

У монографії розглядається значення інформаційної складової соціокультурної трансформації українського суспільства. Аналізуються основні напрями розвитку інформаційної діяльності в політичній сфері, у забезпеченні суспільно значущою інформацією наукових установ у контексті інноваційного розвитку України, обґрунтовується зростаюча роль бібліотечної діяльності в інформатизації, в активізації міжнародних інформаційних обмінів. Орієнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться даною проблематикою.

   12. Соціальні мережі як чинник розвитку громадського суспільства: [монографія] / [ О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського . – Київ, 2013. – 250 с. – ISBN 978-966-02-7042-8

          У монографії розглядаються соціальні інформаційні мережі, їх зміст, особливості розвитку в системі соціальних комунікацій сучасності. Досліджуються тенденції їх активізації в сучасній соціальній інформаційній системі, у розбудові вітчизняного комунікаційного простору в умовах стрімкого розвитку електронних інформаційних технологій, у тому числі й у контексті розвитку соцмереж. Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкого загалу читачів, що цікавляться даною проблемою.

Замовлення надсилайте  електронною поштою.
 

Контактна інформація

Сектор організації обмінного та резервного фондів і каталогів
+38 (044) 235-13-78
Сектор депозитарного бібліотечного фонду
+38 (044) 525-80-79