«Економіка та економічні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

1. Білик, Марія Дмитрівна.

Фінансові стимули розвитку регіонів України [Текст] : монографія / М. Д. Білик, В. К. Хлівний, С. М. Батіщева ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 231 с.

У монографії досліджено теоретичні засади фінансового стимулювання регіонального розвитку за умов ринкової економіки, розкрито роль бюджетного механізму у його стимулюванні, проведено оцінку значення бюджетних видатків у забезпеченні розвитку регіонів України. Запропоновано напрями вдосконалення механізмів фінансового стимулювання розвитку регіональної інфраструктури та позабюджетних джерел фінансування цих заходів. Надано уточнення трактування поняття "фінансовий стимул", перелік їх видів, напрями вдосконалення аналізу видатків державного бюджету на регіональний розвиток, планування, фінансування й оцінки ефективності капітальних вкладень бюджетів усіх рівнів. Визначено напрями фінансування заходів зі стимулювання регіонального розвитку за рахунок позабюджетних джерел. Розглянуто зарубіжний досвід фінансового стимулювання розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць та його адаптацію до України. Викладено методику аналізу ефективності бюджетних капітальних вкладень та оцінки стимулювального впливу проектів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Висвітлено облігаційні запозичення як інструмент фінансування бюджету розвитку місцевих бюджетів. Досліджено фінансування в межах державно-приватного партнерства як механізм стимулювання розвитку регіональної інфраструктури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771723

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Б-61

2. Буряченко, Андрій Євгенович.

Фінансовий потенціал регіонального розвитку [Текст] : монографія / А. Є. Буряченко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 342 с.

У монографії розкрито значення фінансового потенціалу у системі економічних відносин державних і місцевих органів управління, проаналізовано вплив фінансової політики місцевих органів влади на економічний розвиток регіону. Увагу приділено визначенню місця фінансової компоненти у забезпеченні стійкого економічного розвитку регіону. Проаналізовано наявні концепції регіонального розвитку, досліджено причини регіональної асиметрії економічного зростання та параметри її фінансового аналізу. Особливу увагу приділено фінансовому вирівнюванню як інструменту згладжування диспропорцій розвитку територій. Розглянуто вплив урбанізаційних процесів на фінансовий потенціал регіону. На підставі аналізу впливу на фінансовий потенціал таких факторів запропоновано напрями активізації діяльності місцевої влади з нарощування й ефективного використання фінансового потенціалу регіону.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771486

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Б-91

3. Волосович, Світлана Василівна.

Страхування ризиків кредитної сфери [Текст] : монографія / [С. В. Волосович] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. екон.-торг. ун-т, 2013. - 387 с.

Розглянуто теоретико-методологічні засади страхування ризиків кредитної сфери, сутність кредитного страхування та всебічну класифікацію ризиків. Досліджено основні форми страхування кредитної діяльності. Виявлено вплив страхування депозитів на кредитну сферу, обґрунтовано шляхи його реформування в Україні. Висвітлено основні чинники впливу на розвиток страхування ризиків кредитної сфери в Україні. Зазначено, що для іпотечного кредитування характерний широкий спектр ризиків і проблем, що зумовлює формування системи іпотечного страхування. Показано доцільність використання досвіду зарубіжних країн у разі настання економічних криз та іпотечних ризиків. Доведено, що ефективному функціонуванню розвиненої та платоспроможної системи страхування ризиків кредитної сфери, здатної компенсувати збитки від непередбачуваних подій, повинні сприяти певні чинники, основними з яких є розвиток кредитної сфери, формування певного рівня суспільного добробуту, функціонування правової, організаційної та кадрової складових інституційного забезпечення ринку кредитного страхування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766200

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 В-68

4. Воробйова, Олена Іванівна.

Кредитно-інвестиційний потенціал банків України [Текст] : монографія / О. І. Воробйова ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімф. : АРІАЛ, 2013. - 451 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади кредитно-інвестиційного потенціалу банків, встановлено базові складові його формування, запропоновано математичну модель визначення величини кредитно-інвестиційного потенціалу банків України. Виявлено вплив регіональних особливостей на кредитно-інвестиційний потенціал банків. Запропоновано комплексну систему підвищення ефективності використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків, наукові підходи щодо визначення пріоритетності та ефективності кредитування чи інвестування, моделі оптимізації кредитно-інвестиційного портфеля банків. Визначено доцільність розвитку фінансово-промислових груп як важливого напряму взаємодії банків і підприємств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771206

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 В-75

5. Гавриш, Олег Анатолійович.

Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. , які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра з напряму підготов. "Міжнародна економіка" / О. А. Гавриш, В. І. Кривда, С. В. Нараєвський ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 489 с.

Розглянуто головні тенденції та питання розвитку світової економіки на основі статистичного матеріалу з використанням регіонального підходу. Проаналізовано особливості економічного розвитку країн Великої сімки (G7 - США, Канади, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії) - сучасних лідерів світової економіки. Наведено загальні характеристики країн Азії та Тихоокеанського регіону, Північної та Південної Америки, Африки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744522

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Г-12

6. Гоблик, Володимир Васильович.

Спільні транскордонні регіони України та ЄС: зовнішньоекономічний аспект [Текст] : монографія / Гоблик Володимир Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л. : [б. в.], 2012. - 304, [1] с.

Узагальнено теоретичні аспекти формування та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних регіонах. Досліджено особливості функціонування механізмів активізації зовнішньоекономічних зв'язків у межах транскордонних регіонів, сформованих за участю прикордонних територій України та сусідніх держав-членів ЄС. Виявлено закономірності поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції України. Запропоновано напрями удосконалення системи зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних регіонах, до складу яких входять західні області України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771595

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)8 Г-57

7. Голинська, О. В.

Механізми державного управління бюджетами через інструменти програмно-цільового методу [Текст] : [монографія] / Голинська О. В. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О. : ВМВ, 2013. - 272 с.

Запропоновано дослідження з удосконалення системи управління місцевими бюджетами з використанням інструментів програмноцільового методу. Висвітлено такі питання як взаємозв'язок бюджетної політики та бюджетного механізму, його склад та комплексність, основні позиції та компоненти бюджетних програм та результативних показників. Обґрунтовано умови запровадження програмно-цільового методу. Описано систему середньострокового планування та прогнозування як обов'язкове середовище його функціонування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774167

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Г-60

8. Гончаренко, Олена Олексіївна.

Особливості обліку в небанківських фінансових установах [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. О. Гончаренко, Г. М. Лютова ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 375 с.

Навчальний посібник присвячено веденню бухгалтерського обліку у кредит­них спілках, страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах, ломбардах, а також формуванню фінансової та спеціалізованої звітності. Визначено особливості діяльності небанківських фінансових установ і розкрито методику обліку специ­фічних операцій зазначених структур. Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання спеціальності «Облік і аудит», а також аспірантів, викладачів, працівників небанківських фінан­сових установ, усіх, хто цікавиться питаннями обліку та звітності фінансових установ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778034

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Г-65

9. Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах ХХІ століття [Текст] : монографія / [М. С. Дороніна та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2013. - 323 с.

У монографії визначено теоретичні та практичні засади гуманоцентричної переорієнтації вітчизняної вищої економічної освіти як головної передумови підвищення якості професійної підготовки. Розкрито критерії та принципи гуманітаризації освітнього процесу в новому вимірі. Запропоновано шляхи та засоби оптимізації гуманітарної складової в системі вищої економічної освіти. Визначено морально-етичні й естетичні орієнтири сучасного студента, показано соціальне тло їх формування та відмінності від орієнтирів попередніх поколінь. Розроблено результативний механізм побудови гуманоцентрично орієнтованого навчально-виховного процесу в освітньому закладі економічного профілю з урахуванням досвіду Університету банківської справи Національного банку України та Подольського державного університету (республіка Білорусь).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771662

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.а/я Г-94

10. Гурін, Валерій Миколайович.

Зовнішньоекономічна діяльність. Сучасна економіка та міжнародні валютні відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - Х. : Компанія СМІТ, 2013. - 95 с.

Наголошено, що стратегічна тенденція сучасного світового розвитку — інтернаціоналізація національних економік, формування на цій основі світового господарства та, насамперед, регіональних і світових ринків. Підкреслено, що цьому прогресивному процесу нещодавно протидіяла роз'єднаність на дві протилежні суспільно-політичні системи. Зауважено, що на сучасному етапі з'явилися принципово нові можливості економічного розвитку світу та, відповідно, розвитку зв'язків між нашою країною та світовим співтовариством. Зроблено висновок, що розвиток економіки нашої країни все більшою мірою визначається не тільки внутрішніми можливостями, але і ступенем участі у світовому розподілі праці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766805

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)8 Г-95

11. Даценко, Вікторія Володимирівна.

Пенсійне страхування в фінансовій системі держави [Текст] : монографія / В. В. Даценко, Л. Б. Баранник ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2013. - 135 с.

Розкрито суть пенсійного страхування. Висвітлено головну мету й завдання пенсійної реформи. Розглянуто і проаналізовано сучасний стан функціонування пенсійного страхування: солідарної пенсійної системи та добровільного пенсійного забезпечення (першого й третього рівнів пенсійної системи). Досліджено ризики у разі інвестування акумульованих пенсійних внесків. Запропоновано концептуальні засади запровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776687

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Д-21

12. Дема, Дмитро Іванович.

Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем'янюк ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Д. І. Деми. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Алерта, 2013. - 524 с.

Обґрунтовано теоретичні основи розробки, формування та реалізації страхової послуги на страховому ринку України. Розглянуто питання щодо надання страхових послуг з особистих і майнових видів страхування та страхування відповідальності. Розкрито сутність та необхідність автотранспортного страхування. Висвітлено історичні передумови та економічний розвиток морського страхування. Викладено економічні та правові засади розвитку авіаційного страхування в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775195

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Д-30

13. Дослідження операцій в моделюванні управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. / [М. Н. Бідняк та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 222 с.

Розглянуто підходи до розв'язання задач дослідження операцій. Викладено питання побудови математичних моделей операцій на транспорті. Обґрунтовано використання методів оптимізації та положень теорії лінійного та динамічного програмування, теорії масового обслуговування та теорії ігор. Висвітлено поняття моделі та моделювання на ПК. Розкрито метод статистичних випробувань та метод мережевого планування. Наведено основні елементи, правила побудови та часові параметри мережевого графіка.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771317

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.в6 Д-70

14. Економіка і управління в умовах глобалізації [Текст] : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30 січ. 2013 р., Україна, м. Донецьк : [у 2 т.] / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. [та ін.] ; [ред. кол. : Азарян О. М. (голов. ред.) та ін.]. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013.

Т. 1. - 2013. - 415 с.

Розглянуто підходи до визначення категорії "економічна безпека підприємства". Визначено сутність і основні властивості антикризового потенціалу підприємства. Наведено методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Пояснено управління оборотним капіталом як спосіб підвищення фінансових результатів діяльності підприємства. Охарактеризовано особливості формування "гнучкого" бюджетування за умов невизначеності зовнішнього середовища. Проаналізовано переваги та недоліки спрощених систем оподаткування. Досліджено історію становлення логістики. Висвітлено тенденції та особливості формування та використання інтелектуального капіталу в Україні. З'ясовано сутність брендингу та його значення в економіці України. Здійснено критичний огляд поняття прибутку та збитку підприємства. Описано механізм ефективного використання його фінансових ресурсів. Зазначено переваги проведення екологічного аудиту підприємств за умов сталого розвитку. Оцінено інноваційний розвиток підприємств туристичного бізнесу на основі нематеріальних активів. Приділено увагу причинам і можливостям подолання проблем безробіття в Україні. Розкрито суть реінжинірингу, що побудована на системі докорінних перетворень в організації. Виявлено вплив ціноутворення на формування організаційно-економічного механізму ефективного управління хлібопекарським підприємством. Наведено концептуальну схему формування податкового потенціалу будівельних підприємств України. Осмислено проблему забезпечення економічної безпеки підприємства. Уточнено функції ринку земель у конкурентному середовищі. Встановлено чинники комплексного впливу на організаційний механізм маркетингової діяльності підприємств. Доведено необхідність споживчої кооперації України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354691/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.5 Е-45I

15. Започаткування і розвиток власної справи [Текст] : практ. посіб. для підприємців-початківців / Д. Рьоннекке [та ін.]. - Л. : Львів. торг.-пром. палата, 2013. - 131 с.

Мета посібника - допомогти людям, які мають бажання стати підпри­ємцями та визначитись із напрямком і метою діяльності, а також ви­світлити основні моменти при підготовці, організації та веденні бізнесу. Практичний посібник, підготований експертами-практиками, містить корисну та практичну інформацію щодо усіх етапів побудови та функ­ціонування підприємства: від пошуку ідеї та ніші діяльності, створення бізнес-плану і до набору персоналу, реєстрації компанії, організації ро­боти офісу; розповідає про маркетингові інструменти та загальні аспек­ти оподаткування.

Видання містить чимало практичних прикладів, завдань для самокон­тролю та допоміжних схем, таблиць і зразків договорів. Для підприємців-початківців, студентів, а також усіх тих, хто має намір започаткувати власну підприємницьку діяльність.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО31710

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 З-33

16. Заставецька, Леся Богданівна.

Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України [Текст] : монографія / Л. Б. Заставецька ; [наук. ред. Шаблій О. І.] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 331 с.

У монографії розкрито теоретичні, методичні та методологічні основи дослідження територіальних систем розселення. Показано особливості функціонування таких систем як суб'єктів управління за сучасних умов, проблеми трансформації їх геопросторової організації. Досліджено закономірності та принципи такої організації. Виявлено чинники її зміни за умов перебудови суспільних відносин у країні. Визначено сучасні проблеми функціонування систем розселення різних таксиномічних рівнів. Обґрунтовано основні принципи та механізми розвитку таких систем у процесі зміни адміністративно-територіального устрою України. Показано напрямки підвищення конкурентоспроможності сільських територій та міських поселень як центрів нових систем розселення. На прикладі схеми нового адміністративно-територіального устрою Тернопільської області розкрито підходи до формування нових низових систем розселення і управління - територіальних громад і адміністративних районів, наведено критерії їх виділення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771563

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 З-36

17. Іжа, М. М.

Механізми державного управління соціальним захистом: стан та функціональне вдосконалення [Текст] : монографія / Іжа М. М., Семічастна О. Б. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О. : ВМВ, 2013. - 293 с.

У монографії досліджено принципи розбудови та напрямки реформування функцій механізмів державного управління системою соціального захисту в Україні. Визначено сутність таких механізмів, з'ясовано їх місце та роль у державному управлінні, а також прийнятності використання моделі соціального ринкового господарства за вітчизняних умов. Висвітлено еволюцію становлення сучасних систем соціального захисту в розвинених країнах світу, критично описано їх досвід. З огляду на необхідність побудови соціальної ринкової держави запропоновано шляхи функціонального вдосконалення вітчизняних механізмів державного управління соціальним захистом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774282

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 І-31

18. Інститут довіри в координатах економічного простору-часу [Текст] : [монографія] / [А. А. Гриценко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А. А. Гриценка ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". - К. : [б. в.], 2012. - 210 с.

У монографії викладено методологічні засади дослідження інституту довіри в координатах економічного простору-часу. Розкрито проблеми довіри та ціннісні засади сучасної системи господарювання. Висвітлено особливості формування й емпіричні індикатори довіри в грошово-кредитній сфері України. Розглянуто українське суспільство й економіку в емпіричних оцінках рівня довіри (внутрішні виміри та міжкраїнні порівняння).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА765106

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У018,0 І-71

19. Каламан, Ольга Борисівна.

Гроші. Фінанси. Кредит [Текст] : навч. посіб / О. Б. Каламан, Д. Ф. Харківський. - О. : Фенікс, 2013. - 281 с.

Висвітлено роль та місце грошей в ринковій економіці. Увагу приділено грошовому обороту та його значенню. Узагальнено сутність, значення та структуру грошової системи. Охарактеризовано грошовий ринок та особливості його функціонування. Наведено загальні причини інфляції. Проаналізовано історичні передумови виникнення фінансів. Викладено зміст і значення фінансової політики. Визначено роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва. Розкрито необхідність та сутність кредиту. Розглянуто особливості функціонування позикового капіталу. Надано оцінку спеціалізованим небанківським кредитно-фінансовим установам. Запропоновано загальну характеристику міжнародних валютно-кредитних установ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772158

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-17

20. Комплексна економічна оцінка природних ресурсів [Текст] : [монографія] / Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. Нац. акад. наук України" ; [М. А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М. А. Хвесика. - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. - 263 с.

В контексті сталого розвитку сфери природокористування України розглянуто теоретико-методологічні засади та критерії класифікації комплексної економічної оцінки природних ресурсів як основи капіталізації природно-ресурсної сфери. Розкрито особливості механізмів формування та використання затратного та рентного підходів до економічної оцінки компонентів природно-ресурсного потенціалу, екологічних і соціальних чинників як нематеріальних активів, залучення їх до економічних ринкових відносин. Зазначено, що важливою складовою економічної політики в галузі природокористування є плата за використання природних ресурсів, яка покликана створювати економічні умови для прискореного розвитку ринкових відносин у цій сфері, стимулювати комплексне раціональне природокористування, забезпечення сталого та достатнього фінансування робіт з охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу, у тому числі ресурсного.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775198

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 К-63

21. Комп'ютерні технології статистичного аналізу на транспорті [Текст] : навч. посіб. / Данчук В. Д. [та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 276 с.

Викладено основні поняття математичної статистики, методів і моделей задач, які мають найбільше застосування на практиці для аналізу транспортних процесів, а також комп'ютерної технології реалізації моделей статистичного аналізу в Mathcad. Висвітлено методи оцінювання параметрів розподілів. Перевірено статистичні гіпотези про параметри розподілів. Обґрунтовано порівняння одновимірних вибірок. Проаналізовано статистичні залежності. Наведено комп'ютерні алгоритми, які дозволяють розв'язувати практичні задачі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773319

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.в6 К-63

22. Кочевой, Максим Миколайович.

Організаційно-економічні засади безпечного економічного розвитку промислових підприємств [Текст] : монографія / М. М. Кочевой ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ, 2013. - 205 с.

У монографії обґрунтовано сутність безпечного економічного розвитку підприємств: понятійний апарат, який включає нові поняття "безпечний економічний розвиток підприємства", "коридор безпечного економічного розвитку підприємств". Сформовано основні характеристики цих понять, що дозволяє сформулювати поняття безпечного економічного розвитку промислового підприємства , яке характеризується конкретними критеріями, функціями, складовими, і може бути діагностовано кількісно і якісно. Розроблено теоретико-методичні основи і концептуальні засади безпечного економічного розвитку промислового підприємства, що дозволяють використовувати його як ефективний організаційно-економічний інструментарій протидії загрозам розвитку підприємства. Критично проаналізовано тенденції сучасного розвитку та економічної безпеки підприємств реального сектора економіки, які характеризуються нестабільністю, невизначеністю, низькою ефективністю управління. Розроблено модель, структуру та процедури діагностики безпечного економічного розвитку промислового підприємства, що є аналітичним базисом вибору оптимального типу стратегії. Результативність запропонованих методичних підходів підтверджено експериментальними розрахунками 10-ти промислових підприємств Одеського регіону за 10 років інтегрального показника безпечного економічного розвитку промислового підприємства, які показали наявність типових проблем щодо основних напрямків безпечного економічного розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773221

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 К-75

23. Криленко, Володимир Ігорович.

Економічна безпека аграрного сектору: проблеми регулювання та забезпечення [Текст] : монографія / В. І. Криленко. - Миколаїв : В. П. Шамрай [вид.], 2014. - 467 с.

Висвітлено теоретичні та методологічні засади регулювання і забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. Висвітлено сучасний стан і тенденції змін регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в умовах сучасної України. Розкрито пріоритетні напрями розвитку регуляторних важелів забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в Україні. Розроблено алгоритм формування раціональної системи державного регулювання аграрної сфери економіки, який дозволяє поєднати усі стадії та етапи аналізу, прогнозу, вибору регуляторних заходів, а також фінансове й інформаційне забезпечення розвитку аграрного сектору в єдину систему для визначення пріоритетів регуляторної політики, структуризації цілей і завдань державного регулювання, оцінки ефективності державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції та бюджетних можливостей країни чи регіону.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС58310

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 К-82

24. Кузнєцова, Анжела Ярославівна.

Економічний розвиток регіону та роль місцевих бюджетів у його забезпеченні [Текст] : монографія / А. Я. Кузнєцова, Ю. В. Каспрук, О. Ю. Кузнєцов ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2013. - 174 с.

У монографії досліджено теоретичні положення та розроблено методичні рекомендації щодо підвищення дієвості місцевих бюджетів у забезпеченні економічного розвитку регіону. На основі узагальнення результатів наукових досліджень уточнено базові категорії й поняття, здійснено аналіз та оцінку впливу податково-бюджетних чинників на динаміку показників економічного зростання регіону з використанням економіко-математичних методів. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення формування місцевих бюджетів і вдосконалено процес прийняття бюджетних рішень, що забезпечують покращання міжбюджетних відносин. Розроблено методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу регіону з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних чинників екзогенного й ендогенного походження. Розвинуто методичні підходи щодо формування середньострокового бюджету регіону з урахуванням програмно-цільового методу фінансування регіональних пріоритетів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770495

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-89

25. Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна.

Бухгалтерський облік в умовах інтеграційних процесів: сучасний стан та напрями розвитку [Текст] : монографія / О. П. Кундря-Висоцька, І. М. Вагнер, М. І. Клюс ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 286 с.

У монографії окреслено й обґрунтовано змістові характеристики, особливості, тенденції розвитку бухгалтерського обліку за умов інтеграційних процесів, якісні характеристики нової парадигми обліку через посилення її інформаційних функцій, розвиток облікової системи на основі синергетичного підходу. Особливу увагу приділено зростанню значення інформації прогнозного характеру, яку не в змозі сьогодні забезпечити система фінансового й управлінського обліку. У зв'язку з цим викладено передумови організації стратегічно орієнтованого обліку як необхідної компоненти інтегрованої (цілісної) облікової системи, яка б найповніше відповідала інтересам учасників системи корпоративного управління, а також систематизовано напрацьовані методики й інструментарій стратегічного аналізу. Як вищий рівень інформаційного забезпечення управління за умов глобалізаційних процесів викладено систему контролінгу через характеристику його об'єктів, методичного інструментарію, варіанти організаційної структури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778030

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 К-91

26. Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України [Текст] : монографія / Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. - Т. : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. - 355 с.

Монографія містить наукові дослідження та здобутки авторів з проблем аналізу концепцій формування ринкового попиту, маркетингового інструментарію впливу на поведінку споживача та питань стратегічного управління розвитком підприємств на ринках України. Відповідно характерною особливістю книги є широке використання досвіду, набутого авторами при виконанні науково-дослідної теми ВК 40-12 «Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України». Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів,аспірантів, студентів та економістів-практиків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА765960

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 М-26

27. Мартинюк, Володимир Петрович.

Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України [Текст] : монографія / Мартинюк В. П. - К. : Кондор, 2011. - 326 с.

У монографії проаналізовано теоретико-методологічні та практичні засади розбудови митної системи в контексті підвищення рівня економічної безпеки держави. Запропоновано нову наукову парадигму дослідження митної системи держави, обґрунтовано її місце в загальній ієрархії систем. Висвітлено генезис і ретроспективу поглядів класиків економічної думки на процес становлення митної системи держави. Проведено оцінювання фіскально-регулювального потенціалу митної системи України. Обґрунтовано підходи до вдосконалення методики інтегральної оцінки рівня економічної безпеки держави, визначено вплив митної системи на окремі її складові. Увагу приділено методології прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету. Проаналізовано прикладні аспекти митного регулювання та митного контролю за умов членства України в СОТ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52329

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)8 М-29

28. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Бабенко [та ін.] ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. фінанс. акад., 2013. - 308 с.

Висвітлено й обґрунтовано основні закономірності розвитку світового господарства в сучасних умовах глобалізації. Розглянуто основні форми та напрями міжнародних економічних відносин. Охарактеризовано структуру світового ринку товарів і послуг, показано особливості розвитку світового валютного ринку. Розкрито механізм дії економічних законів і процеси використання їх суб'єктами ринкової економіки в зовнішньоекономічній діяльності. Висвітлено проблеми використання світовим господарством обмежених виробничих ресурсів і міжнародного розподілу праці. Показано шляхи задоволення сукупного попиту та суспільних потреб, що невпинно зростають через зовнішньоекономічну діяльність.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776853

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 М-58

29. Міщенко, В. С.

Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні: на шляху європейської інтеграції [Текст] / [В. С. Міщенко, Ю. М. Маковецька, Т. Л. Омельяненко ; під ред. В. С. Міщенка] ; Проект Європ. Союзу "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетной підтримки", Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. Нац. акад. наук України". - К. : [б. в.], 2013. - 191 с.

Розглянуто теоретико-методологічне підґрунтя та безпекові фактори вирішення проблеми відходів в сучасних умовах. Досліджено основні тенденції у генеруванні відходів в Україні і визначено засади формування фінансової стратегії сталого управління відходами. Проведено оцінку стану гармонізації національного законодавства у сфері поводження з відходами з правовими актами Європейського Союзу. Висвітлено зміст і особливості імплементації базових директив ЄС у сфері поводження з відходами - 2008/98/ЄС про відходи, 1999/31 /ЄС про захоронення відходів, 2006/21/ЄС про відходи видобувної промисловості. При цьому акцентовано увагу на термінологічному апараті. Апробовано підходи до оцінки вартісних показників імплементації директив. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56195

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 М-71

30. Моісеєнко, Тетяна Євгенівна.

Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств [Текст] : монографія / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : Альфа Реклама, 2014. - 159 с.

Досліджено теоретичні засади, розвиток концепції та оцінювання ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Виокремлено поняття "знання" як специфічний ресурс цієї діяльності. Проведено діагностування результативності ресурсного забезпечення на основі процесного підходу та системно-структурного аналізу трансформацій. Проаналізовано інноваційну діяльність підприємств України та міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері. Розроблено методологічні засади аналітичної роботи з діагностики та прогнозування, аналізу результативності інноваційної діяльності підприємств. Визначено шляхи та обґрунтовано параметри ресурсного забезпечення в інноваційній діяльності машинобудівних підприємств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774144

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 М-74

31. Мошенский, Сергей Захарович.

Рынок ценных бумаг Российской империи [Текст] / Сергей Захарович Мошенский. - London : Xlibris, 2014. - 688 с.

Книга посвящена недолгой, но полной бурных событий истории возникновения и развития рынка ценных бумаг Российской империи с середины ХІХ в. до 1917 г. на фоне общего контекста эпохи, рассматриваемой сквозь призму финансовой истории. После реформ 1860-х годов, начавших модернизацию экономики страны, возникла новая траектория развития. За короткое время была создана кредитно-финансовая система нового типа вместе с разветвленной сетью финансовых учреждений, а рынок ценных бумаг, еще в первой половине ХІХ в. бывший в зачаточном состоянии, приблизился к рынкам развитых европейских стран – Франции, Германии, Бельгии. По мере возникновения массового среднего класса все больше становилось индивидуальных инвесторов, вкладывавших свои сбережения в ценные бумаги. Максимального уровня развития рынок ценных бумаг достиг в начале ХХ в. после того, как началось масштабное поступление в страну иностранных инвестиций. В то же время в полной мере проявились специфические особенности развития рынка ценных бумаг Российской империи, уводившие его в сторону от рыночных принципов и тормозившие экономический рост. В книге использовано большое количество оригинальных первоисточников, в том числе статистические данные и аналитические обзоры российской финансовой прессы конца ХІХ – начала ХХ в. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784608

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У03 М-87

32. Назаров, Володимир Васильович.

Україна: погляд у ХХІ століття [Текст] / В. В. Назаров. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 65 с.

На прикладі України у розгорнутому вигляді висвітлені основні напрями практичного впровадження опрацьованих автором ідей еконатурологічно організованої життєдіяльності суспільства. Призначено для широкого кола читачів та для фахівців, які цікавляться аспектами використання еконатурології.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764847

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Н-19

33. Налогово-бюджетные аспекты регионального развития [Текст] : монография / [Иванов Ю. Б. и др. ; под общ. ред. Ю. Б. Иванова]. - Харьков : ИНЖЭК, 2013. - 339 с.

Рассмотрены современные концепции развития налогово-бюджетных отношений на региональном уровне. Выделены основные положительные и проблемные аспекты регулирования межбюджетных отношений в Украине. Выявлены основные тенденции распределения налоговой нагрузки, расходов и межбюджетных трансфертов. Проанализирована структура доходной и расходной части местных бюджетов. Разработаны научно-методические и практические рекомендации по повышению уровня развития межбюджетных отношений при влиянии на них бюджетной и налоговой политики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778106

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Н-23

34. Новошинська, Любов Василівна.

Маркетинг фінансових послуг інституційних інвесторів [Текст] : монографія / Л. В. Новошинська. - О. : Пальміра, 2013. - 311 с.

У монографії розкрито категорійний апарат щодо визначення фінансового ринку та ринку фінансових послуг, їх місця та ролі в економічній системі країни. Обумовлено основні передумови формування та розвитку інституційного середовища на фінансовому ринку. Наведено систематизацію інституційних інвесторів з використанням маркетингового методу декомпозиції з метою їх позиціонування. Розглянуто основні фінансові інструменти в реалізації послуг інституційних інвесторів. Обумовлено теоретичну складову фінансового маркетингу з систематизацією закономірностей розвитку та взаємодії інституційних інвесторів, інноваційних принципів і логіки їх маркетингової діяльності. Встановлено методологічну сутність фінансового маркетингу за відповідними підходами як сукупності методів і концепцій. Розкрито трансформацію споживчої поведінки клієнтів на фінансовому ринку на основі інноваційної моделі руху грошових потоків між кінцевими кредиторами, фінансовим посередником і кінцевими позичальниками. Сформовано шляхи розширення інституціоналізації на ринку страхових послуг в контексті систематизації стратегій розвитку, розробки програм лояльності та бренду. Визначено конкурентні стратегії інституційних інвесторів і шляхи їх впровадження за умов фінансової глобалізації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА768299

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Н-76

35. Окландер, Михайло Анатолійович.

Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 238 с.

Запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики, наведено склад, структуру та класифікацію цін, а також види знижок. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення та чинників, що впливають на прийняття цінових рішень. Наведено методи ціноутворення, математичні методи оптимізації цін, подано детальну характеристику цінових ризиків. Сформовано методологію оцінювання впливу основних чинників на процес ціноутворення. Значну увагу приділено питанням державного регулювання цін, ціноутворення в галузях матеріального виробництва, сфері послуг, зовнішньоекономічній діяльності. Описано прямі та непрямі методи дослідження цін. Наведено схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753024

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Н-76

36. Олійник, Г. Ю.

Управління нерухомістю: теорія, принципи, практика, концепція єдиного банку даних [Текст] : монографія / Олійник Г. Ю., Ільяшенко В. А., Ониськів М. М. - Kиїв : Логос, 2013. - 325 с.

У монографії охарактеризовано корпоративне нерухоме майно в системі майнових відносин. Викладено базові положення системи економіки управління корпоративною нерухомістю. Висвітлено бухгалтерський облік окремих активів і операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та / або користуються об'єктами державної, комунальної власності. Визначено тенденції розвитку, сучасний стан і основні принципи оціночної діяльності. Наведено класифікацію видів оцінювання вартості нерухомості. Розглянуто державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно. З'ясовано нормативно-правовий механізм набуття прав на земельні ділянки. Розкрито зміст права користування землею. Описано процедури оформлення прав на земельну ділянку за проектом відводу земельної ділянки та за наявністю існуючої будівлі (за технічною документацією). Висвітлено теоретичні основи проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок. Запропоновано концепцію створення Єдиного банку даних нерухомості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776956

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 О-54

37. Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе [Текст] : монография / [Федулова Л. И. и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Л. И. Федуловой ; Нац. акад. наук Украины, ГУ "Ин-т экономики и прогнозирования". - К. : Ин-т экономики и прогнозирования НАН Украины, 2013. - 344 с.

Представлены результаты исследования состояния торгово-экономических отношений, научно-технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Республикой Беларусь. Внимание уделено сотрудничеству между странами в направлении обеспечения инновационного развития экономики. Предложены организационно-экономические механизмы внедрения проектов инновационно-технологического взаимодействия, обоснованы механизмы повышения эффективности торгово-экономических отношений двух стран на инновационной основе.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767749

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Н-76

38. Орленко, Яна Юріївна.

Формування продовольчого забезпечення України в контексті національної безпеки: теоретичні засади, методологічні підходи, механізми державного управління [Текст] : монографія / Я. Ю. Орленко ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 415 с.

У монографії досліджено теоретичні засади продовольчого забезпечення як об'єкта державного управління. Оцінено механізми державного управління продовольчим забезпеченням в контексті національної безпеки України. Розкрито концептуальні засади формування вітчизняного національного продовольчого ринку. Розглянуто проблеми державного регулювання виробництва та збуту сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства. Удосконалено методологічні засади формування механізму державного управління продовольчим забезпеченням на основі логістичного підходу. Увагу приділено експертизі економічних загроз конкурентоспроможності підприємства, методичним аспектам організації споживчої та комерційної експертиз. Визначено шляхи підвищення ефективності державного управління продовольчим забезпеченням на державному та регіональному рівнях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770749

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 О-66

39. Перевозчиков, Віктор Іванович.

Історія економіки українських земель (кінець IX - початок XX ст.) [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / Перевозчиков В. І., Тимчик О. А. ; за ред. В. О. Огнев'юка, д-ра філос. наук, проф., акад. НАПН України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : КНТ, 2011. - 472 с.

Висвітлено питання історії економіки українських земель від часів Київської Русі до початку XX ст. Охарактеризовано етапи розвитку вітчизняної економіки, фактори виробництва та спеціалізацію господарств в різні історичні періоди. Проаналізовано структуротвірні складові, які розкривають сутність економічного розвитку українських земель. Наведено інформацію про вотчинне господарство та його структуру, торгове купецтво, гроші Київської Русі, князівські методи розподілу накопиченого багатства, експансію Литовського князівства та Королівства Польського на українські землі, магнатське землеволодіння, особливості промислово-аграрного розвитку країни на початку XX ст., економічну програму гетьманату П. Скоропадського, економічну політику радянської влади.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА745495

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У03 П-27

40. Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України [Текст] : [монографія] / [Йохна М. А. та ін.] ; за наук. ред. проф. М. А. Йохни. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 347 с.

Розглянуто функції, структуру та інституційне забезпечення розвитку підприємництва у глобалізованій економіці, організаційно-правові форми та аспекти регулювання підприємництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Висвітлено проблеми стратегічного управління та фінансового забезпечення ЗЕД підприємств, а також зовнішньоекономічні аспекти інноваційної діяльності підприємства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770570

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)8 П-32

41. Подольчак, Назар Юрійович.

Потенціал соціально-економічних систем національного господарства [Текст] : монографія / Н. Ю. Подольчак, І. І. Яремко, О. Є. Сухай ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 218 с.

Розглянуто концептуальні та методичні складові потенціалу території. Досліджено практику та тенденції розвитку економіко-організаційного механізму формування, відтворення та реалізації потенціалу різнорівневих соціально-економічних систем. Досліджено компонентні складові соціально-економічних систем, їх вагомість у сукупному потенціалі. Розкрито засадничі принципи та підходи до управління потенціалом і проаналізовано їх адекватність умовам функціонування сучасних економічних суб'єктів. Сформульовано методичні положення щодо встановлення рівня ефективності управління потенціалом вітчизняних суб'єктів господарювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773535

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 П-44

42. Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції [Текст] : [монографія] / [Діброва А. Д. та ін.] ; за ред. А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграр. ринків. - Київ : Інтердрук, 2014. - 572 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та практичні аспекти удосконалення механізму регулювання аграрного сектору економіки України. Оцінено вплив формування зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄC на виробників сільськогосподарських товарів, які працюють на внутрішній ринок України. Проаналізовано можливість розширення експорту сільськогосподарської продукції за умов ЗВТ. Охарактеризовано сучасні тенденцій розвитку торговельної політики членів СОТ. Здійснено аналіз внутрішнього та зовнішніх ринків м'яса та м'ясопродуктів, молочної продукції, продукції рослинництва, зернових та олійних культур, рослинної олії. Вивчено економічний аспект впровадження системи фінансування під заставу майбутнього врожаю в Україні. Вивчено світовий досвід функціонування гарантійних фондів сільськогосподарського профілю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780110

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32  Р-32

43. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України [Текст] : монографія / [Борщевський В. В. та ін. ; наук. ред. Борщевський В. В.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л. : [б. в.], 2012. - 215 с.

У монографії досліджено проблеми розвитку сільських територій (СТ) України в контексті євроінтеграційної перспективи нашої держави. Вивчено особливості еволюції економічної політики ЄС, спрямованої на розвиток СТ, а також пріоритети інституційного та організаційно-економічного розвитку СТ України, спрямованих на максимальне використання досвіду країн ЄС. Окреслено шляхи подолання існуючих соціально-економічних, інституційних і демографічних проблем вітчизняного села на принципах і засадах економічної політики ЄС. Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку СТ в країнах ЄС. Досліджено еволюцію економічної політики ЄС у контексті розвитку СТ. Представлено сучасні концепції та пріоритети їх розвитку в країнах ЄС. Висвітлено розвиток СТ країни в контексті стандартів продовольчої безпеки ЄС. Оцінено потенціал розвитку вітчизняних СТ в контексті європейської інтеграції та їх потенціал розвитку з погляду перспектив європейської інтеграції України. Досліджено регіональні особливості реалізації соціально-економічного потенціалу СТ України за умов формування зони вільної торгівлі з ЄС.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766484

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32  Р-64

44. Свідерський, Дмитро Євгенович.

Методологія та організація складання фінансової і податкової звітності та їх аудит [Текст] : монографія / Д. Є. Свідерський ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 290 с.

У монографії досліджено питання теорії, методології й організації складання фінансової та податкової звітності й їх аудиту на промислових підприємствах. Розглянуто теоретичні й економіко-правові засади фінансового та податкового обліку, методичні основи й організацію процесу формування показників податкової звітності за даними бухгалтерського обліку, міжнародний та національний досвід організації аудиту. Обґрунтовано концептуальні основи аудиту податкової звітності з податку на прибуток і податку на додану вартість. Розроблено методику обліку й аудиту доходів і витрат згідно з Законами України про податок на прибуток і податок на додану вартість, а також відповідно до Податкового кодексу України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766435

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 С-24

45. Селіверстова, Людмила Сергіївна.

Фінанси корпорацій [Текст] : монографія / Л. С. Селіверстова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2013. - 319 с.

У монографії розглянуто фінансову політику в системі корпоративного управління, становлення фінансового механізму забезпечення діяльності корпорацій. Розкрито теоретичні та методологічні засади формування фінансів у корпоративному секторі економіки. Узагальнено зарубіжний досвід формування фінансів корпорацій у країнах з розвиненою та трансформаційною економікою. Визначено концептуальні засади управління фінансами корпорацій. Розвинуто інституційний підхід до планування та прогнозування фінансової діяльності корпорацій, оцінено фінансову результативність корпоративного сектору економіки. Розроблено структурно-функціональну модель системи управління фінансами корпорацій, обґрунтовано пріоритети розвитку фондового ринку, методологічні засади інвестиційної політики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776517

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 С-29

46. Сенишин, Оксана Степанівна.

Державне регулювання економіки [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 334 с.

Розглянуто поняття ефективності у системі державного регулювання економіки. Наведено систему методів такого регулювання економіки, зокрема правові, адміністративні, економічні, організаційні тощо. Викладено проблеми грошово-кредитного регулювання, регулювання цін та інфляції, підприємницької, зовнішньоекономічної, інноваційно-інвестиційної діяльності. Приділено увагу державному регулюванню продовольства, промислового виробництва та соціальній сфері. Подано інформацію про методи державного регулювання освіти та науки. Висвітлено досвід США, Японії та країн Європи у сфері державного регулювання економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777813

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 С-31

47. Смирницкий, Герман Б.

Оценка бизнеса: основы, инструментарий, практика [Текст] / Г. Б. Смирницкий, А. Н. Чиркин. - К. : Арт Економі, 2013. - 309 с.

В книге рассмотрены основные вопросы, связанные с оценкой ЦИК и частичных прав в них, регулярно возникающие у украинских оценщиков, преломленные через призму многолетнего практического опыта авторов. Книга рекомендована ФГИ Украины практикующим оценщикам, преподавателям и слушателям оценочных дисциплин базовых курсов и курсов повышения квалификации по направлению "Оценка ЦИК, паев, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов, в том числе прав на ОИС".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56542

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 С-50

48. Співак, Інна Віталіївна.

Глобальна монетарна економіка та геополітичні інтереси держав: валютні механізми [Текст] : монографія / І. В. Співак ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ), Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : УБС НБУ, 2013. - 395 с.

У монографії розкрито найважливіші аспекти функціонування глобальної монетарної економіки та прояву геополітичних інтересів держав. Досліджено застосування державами домінантних валютних механізмів при відстоюванні своїх геополітичних інтересів. Глобальну монетарну економіку розглянуто в процесі аналізу макроекономічних і геополітичних процесів крізь призму валютних перетворень. Наведено основні базові підходи до виявлення суті та принципів геополітики, визначення інтересу як форми домінування в процесі обґрунтування місця держави на геополітичній арені. Побудовано матрицю геополітичних інтересів, виокремлено місце України в сучасному геополітичному середовищі. Показано шляхи відстоювання інтересів геополітичних гравців на тлі фінансової кризи, детально описано результати застосування засобів стимулювання падіння єврозони та багатовекторність антикризових програм. Проаналізовано особливості захисних валютних механізмів відстоювання інтересів, зокрема через участь у "валютних війнах" та дедоларизації економіки. Показано можливості використання операції "своп" як альтернативного інструменту валютного механізму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772646

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 С-72

49. Степаненко-Липовик, Богдана Валеріївна.

Зелений бізнес: сутність, фінансові аспекти, напрями розвитку в Україні [Текст] : монографія / Богдана Степаненко-Липовик. - К. : Аграр Медіа Груп, 2013. - 272 с.

У монографії розкрито актуальні проблеми розвитку зеленого бізнесу в Україні, формування та впровадження його фінансового механізму. Висвітлено економічну природу, функції та форми реалізації такого бізнесу, які вказують на його відмінність від традиційних напрямів діяльності. Проаналізовано світову практику фінансування екологічно чистого виробництва. Оцінено вплив окремих елементів фінансового механізму на показники становлення та розвитку зеленого бізнесу в європейських країнах. Визначено елементи, які найбільше сприяють функціонуванню зеленого бізнесу на різних етапах його становлення. Систематизовано джерела фінансового забезпечення функціонування зеленого бізнесу в Україні. Встановлено пріоритетні напрямки реформування фінансової політики держави з урахуванням необхідності досягнення цілей сталого розвитку зеленого бізнесу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770569

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0  С-79

50. Тараненко, Ірина Всеволодівна.

Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації [Текст] : монографія / І. В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : [б. в.], 2013. - 422 с.

У монографії розглянуто особливості інноваційного розвитку і конкуренції на сучасному етапі глобалізації світового господарства. Висвітлено інноваційні механізми модифікації моделі світової економіки. Запропоновано нові підходи до визначення і оцінювання інноваційної конкурентоспроможності в контексті сталого розвитку. Обґрунтовано можливості підвищення інноваційної конкурентоспроможності країн за рахунок їх участі в міжнародних (регіональних) інтеграційних об'єднаннях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777082

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Т-19

51. Тіньова міжнародна торгівля: макроекономічна теорія та фіскальні наслідки для України [Текст] : монографія / [Вдовиченко А. М. та ін. ; за заг. ред. Д. М. Серебрянського] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. - К. : Алерта, 2014. - 200 с.

Досліджено місце та значення офіційної зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України. Оцінено масштаби заниження (завищення) експортно-імпортних операцій та визначено як впливають такі процеси на макроекономічні показники економіки України. Проаналізовано фіскальні та економічні наслідки зовнішньоторговельних розбіжностей у разі імпорту товарів в Україну. Доведено наявність тіньового сектору у сфері зовнішньої торгівлі України. Описано типові схеми маніпулювання митною вартістю товарів під час їх експорту та імпорту. Виявлено сектори впливу та макроекономічні наслідки реалізації тіньових схем у міжнародній торгівлі. Проаналізовано окремі аспекти національних та світових трендів у механізмі протидії мінімізації та оптимізації оподаткування в міжнародній торгівлі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774437

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Т-42

52. Тріфонов, І. В.

Ціннісно-орієнтоване управління програмами в умовах невизначеності внутрішнього середовища організації [Текст] : [монографія] / І. В. Тріфонов. - Дніпропетровськ : ПДАБА : Свідлер, 2013. - 230 с.

У монографії проаналізовано наукові підходи, методи, моделі та інформаційні технології, які використовуються в процесі управління проектами та програмами. Висвітлено теоретичні основи вимірювання цінності проектів, оцінювання ефективності реалізації програм і внутрішнього середовища в процесі управління програмами. Запропоновано ціннісно-орієнтовані методи та моделі вибору проектів, увагу приділено оцінюванню ефективності програм, які функціонують за умов невизначенності оточення. Розглянуто проблеми раціонального використання ресурсів як один з напрямків оцінювання ефективності реалізації програм. Досліджено вплив ціннісно-орієнтованого управління програмами на ефективність використання ресурсів організації за умов невизначенності оточення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777654

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 Т-69

53. Управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях: кейси українських і російських представництв [Текст] = Управление человеческими ресурсами в международных компаниях: кейсы украинских и российских представительств : зб. кейсів / [упоряд.] Ерік Давон [та ін.]. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2013. - 172, [2] с.

Дев’ять кейсів, представлених у збірці, ілюструють питання управління людськими ресурсами в мультинаціональних компаніях (МНК), що працюють у двох країнах Східної Європи: Росії та Україні. Предметом інтенсивного дослідження команд української бізнес-школи, швейцарського університету та російської бізнес-школи стали представництва в Україні та Росії компаній з центральними офісами в Західній Європі та США. Кейси призначено для навчання менеджерів вищої або середньої ланки в локальних дочірніх компаніях МНК, а також студентів, які здобувають першу або другу вищу бізнес-освіту. Ці кейси можна використовувати для більш глибокого розуміння основних проблем в сферах HRM, міжнародного бізнесу та організаційних досліджень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779117

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 У-67

54. Управління проектами в підприємницьких структурах [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко [та ін.] ; Одес. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., випр. і перероб. - О. : Астропринт, 2013. - 268 с.

Розглянуто питання теорії та практики управління бізнес-проектами в підприємницьких структурах. Увагу приділено здійсненню процесів проектного менеджменту: планування, виконання та контролю. Зауважено, що управління проектами розвитку підприємств на основі методології проектного менеджменту все більш поширюється і в Україні. Наголошено, що проектний менеджмент цінний не тільки своїм технічним інструментарієм, віддача в його застосуванні відбувається від оволодіння самою філософією створення новизни, розуміння проекту як окремого об'єкта управління, для якого потрібно застосовувати специфічні методи планування, керування персоналом, здійснення контролю тощо. Підкреслено, що питання теорії та практики проектного менеджменту розглядаються крізь призму управління одного з видів спеціальних проектів — підприємницького або ділового проекту, тобто проекту, який має маркетингову спрямованість.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА769056

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 У-67

55. Управління якістю активів у банках [Текст] : монографія / [Р. А. Слав'юк] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 198 с.

У монографії викладено теоретичні основи управління активами банку. Розглянуто питання вибору оптимальних методів управління проблемними активами банку. Наведено сучасні підходи до аналізу якості активів банків. Проведено порівняльний аналіз якості кредитного портфеля банків з іноземним і національним капіталом. Проаналізовано вплив грошово-кредитної політики Національного банку України на розвиток банківського кредитування. Досліджено кредитну політику банку в системі управління якістю активів. Викладено напрями активізації банківського кредитування. Проведено економетричне прогнозування якості кредитного портфеля банку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778027

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 У-67.01

56. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / [Карлова Н. П. та ін.] ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Донбас, 2013. - 419 с.

Визначено зміст та основні напрями фінансової діяльності суб'єктів підприємництва. Розглянуто методи формування власного та позикового капіталу, девідентну політику підприємства та чинники її формування. Розглянуто особливості фінансової діяльності суб'єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин, форми фінансування підприємств, способи реорганізації суб'єктів підприємництва, методи та прийоми фінансового контролінгу. Показано переваги та недоліки бюджетування на підприємствах, увагу приділено проблемам формування їх фінансової структури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774239

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

57. Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. пр. / Київ. екон. ін-т менедж. ; [голов. ред. Данілов О. Д.]. - К. : ЕКОМЕН, 2013. - 163 с.

Запропоновано підходи до визначення економічної сутності фінансової глобалізації. Розглянуто розробку механізму митної політики державою для імпортерів унікальної продукції. Досліджено фінансування розвитку міжнародного інноваційного потенціалу України. Висвітлено особливості управління державними підприємствами в Україні. Розглянуто актуальні питання збереження пенсійних активів. Викладено фінансові аспекти угоди про асоціацію України з ЄС. Увагу приділено питанню грошових переказів в Україну на фоні глобальних тенденцій руху міграційного капіталу. Проаналізовано окремі напрями підвищення ефективності податкової політики сприяння розвитку малого бізнесу на рівні держави та регіону. Наведено передумови формування світового ринку банківських послуг. Запропоновано методичні підходи щодо оцінювання обсягів тіньової економіки України. Розкрито напрями розвитку інвестиційної діяльності банківського сектору України. Досліджено стан реалізації міжнародних ділових туристичних послуг України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774487

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59.01

58. Цимбалюк, Світлана Олексіївна.

Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / С. О. Цимбалюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 359 с.

У монографії розглянуто детермінанти поширення та імплементацію винагороди за працю у формі компенсацій у практику розподільних відносин, інституціональні засади формування компенсаційної моделі винагороди за працю в Україні. Досліджено практику використання компенсаційної моделі винагороди за працю на українських підприємствах. Розкрито науково-методологічні та прикладні засади розроблення компенсаційної моделі винагороди за працю на підприємстві та проектування різних складових компенсаційного пакета.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ц-61

59. Чабанюк, Одарка Михайлівна.

Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність [Текст] : навч.-практ. посіб. / Чабанюк О. М., Мединська Т. В. - К. : Алерта, 2013. - 207 с.

Навчально-практичний посібник «Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність» описує організацію та методику справляння єдиного податку, облік та звітність у контексті чинних нормативно-законодавчих актів із врахуванням останніх змін у Податковому кодексі України станом на 1 січня 2013 року. Систематизований матеріал з оподаткування, обліку та звітності для шести груп єдиноплатників доступно викладений у 5 розділах. Видання призначене для суб’єктів малого підприємництва, фізичних осіб-підприємців, бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, працівників податкової служби, викладачів, аспірантів та студентів напряму підготовки «Економіка та підприємництво» ВНЗ України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774128

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Ч-12

60. Чумакова, Ірина Юріївна.

Державний фінансовий контроль [Текст] : підручник / І. Ю. Чумакова, Н. В. Шульга ; за заг. ред. проф., д-ра екон. наук О. А. Петрик ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 412 с.

У підручнику висвітлено теоретичні та методологічні основи державного фінансового контролю в умовах модернізації системи державних фінансів. На підставі дослідження нових соціально-економічних явищ організацію державного фінансового контролю розглянуто за допомогою системного підходу через взаємодію її складових: суб’єктів контролю, об’єктів контролю, предмета контролю та методів і принципів проведення контрольних дій. При викладенні правових засад функціонування державного фінансового контролю в Україні акцентовано увагу на повноваженнях органів державного фінансового контролю та особливостях здійснення ними контрольних функцій на різних рівнях управління державними фінансами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС54967

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ч-90

61. Щедріна, Олена Іванівна.

Інтернет-технології в бізнесі [Текст] : навч. посіб. / О. І. Щедріна, М. М. Агутін ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 303 с.

Наведено матеріал з сучасних і перспективних Інтернет-технологій. Розглянуто основи функціонування глобальної мережі Інтернет, основні способи ведення електронного бізнесу. Розкрито проблему безпеки та захисту Інтернет-ресурсу. Викладено основні напрями розвитку Інтернет-технологій. Значну увагу приділено проектуванню веб-ресурсів, засобам створення веб-ресурсів, їх просуванню сучасними засобами. Проведено оцінювання економічної ефективності Інтернет-ресурсів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758901

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.в6 Щ-36

62. Экономика налоговых реформ [Текст] : монография / [И. А. Майбуров и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. И. А. Майбурова, д-ра экон. наук, проф. Ю. Б. Иванова, д-ра экон. наук, проф. Л. Л. Тарангул. - Ирпень ; К. : Алерта, 2013. - 431 с.

Настоящая монография содержит результаты последних исследований ведущих специалистов в сфере налогообложения. Предложены оригинальные теоретико-экономические обоснования различных аспектов управления налоговыми изменениями. Рассмотрена специфика налогового реформирования в условиях нестационарной экономики и международной налоговой конкуренции. Сформулированы новые экономические детерминанты современной налоговой политики. Исследованы ключевые требования налогового реформирования – эффективность и справедливость – применительно к анализу налоговой нагрузки и налоговых расходов. Исследована экономика налогового администрирования. Проанализированы экономические проблемы налогообложения отдельных сфер деятельности, а также наиболее дискутируемых налогов. Рассмотрены экономико-прикладные аспекты налоговой самостоятельности территорий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС55344

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Э-40

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138