«Держава і право. Юридичні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

 1. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А.

Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. - К.: Алерта, 2013.-736 с.

Посібник розраховано на осіб, які готуються до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а також на студентів, які навча­ються на юридичних факультетах та юридичних вищих навчальних закладах, та всіх, хто цікавиться правом України

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766544

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.0/1 А-28

2. Актуальные проблемы административного и финансового права [Текст] : монография / [Валитов С. С. и др.] ; под общ. ред. д-ра юрид. наук С. С. Валитова ; Донец. нац. ун-т. - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2013. - 238 с.

Рассмотрены вопросы сущности субъекта властных полномочий, осуществления им управленческих функций при реализации собственной компетенции. Раскрыты проблемы административно-правового статуса Антимонопольного комитета Украины, особенности отдельных видов административно-правовых режимов. Определены направления совершенствования правового обеспечения государственного аудита, исследована правовая природа налогового контроля.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775609

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х621 А-43

3. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України, Всеукр. громад. орг. "Асоц. кримін. права" ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 841 с.

Увагу приділено проблемам кримінальної відповідальності та її правового регулювання. Розглянуто загальні питання вчення про кримінальну відповідальність, покарання як форму її реалізації. Акцентовано увагу на проблемах кримінальної відповідальності за злочини проти власності, господарські злочини та злочини корупційної спрямованості. Досліджено проблеми кримінальної відповідальності в системі міжнародного кримінального права та суміжних знань. Висвітлено позитивний і негативний досвід кримінальної відповідальності за катування. Розкрито методологію професора М. Кілліса у дослідженні ставлення підлітків до поліції, кримінологічні аспекти запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб. Розглянуто деякі теоретичні та нормативні аспекти впливу міжнародно-правових угод держави на встановлення підстав відповідальності за кримінальні правопорушення та механізм її реалізації. Досліджено питання щодо відповідності нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України вимогам принципу правової визначеності, проблеми співвідношення процесуальних і матеріальних норм в кримінально-виконавчому праві. Розкрито правову природу і зміст кримінально-правової заборони. Показано наслідки кримінальної відповідальності для приватного нотаріуса. Досліджено мету та мотив зловживання опікунськими правами, проблемні питання застосування норм права до захисту конфіденційної інформації. Акцентовано увагу на актуальних проблемах кримінальної відповідальності за створення злочинної організації. Висвітлено зарубіжний досвід криміналізації порушення правил несення прикордонної служби.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772540

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 А-43

4. "Актуальні проблеми публічного та приватного права", міжнародна науково-практична конференція (4 ; 2013 ; Запоріжжя). Актуальні проблеми публічного та приватного права. IV Міжнародна науково-практична конференція, 25 жовтня 2013 р. [Текст] : тези доп. / Класич. приват. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2013. - 395 с.

Розкрито поняття контролю держав в адміністративному процесі. Вивчено зарубіжний досвід формування корпусу державних політичних діячів. Досліджено конституційні засади та публічне регулювання створення і функціонування грошового та кредитного ринків в Україні. Вивчено правові форми фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. Висвітлено проблему визначення місця трудового права в системі соціальне право. Визначено поняття та ознаки актів цивільного стану. Досліджено основні принципи й інститути міжнародного права Середньовіччя. Розглянуто окремі питання заочного розгляду справ. Оцінено можливості створення в Україні єдиних розрахункових центрів для оплати житлово-комунальних послуг. Класифіковано видатки держави на вищу освіту. Подано конституційне визначення статусу Президента України у системі здійснення установчої влади за Конституцією України. Приділено увагу деяким питанням державної реєстрації нотаріусом прав на нерухоме майно. Викладено фінансово-правові аспекти казначейської форми виконання місцевих бюджетів в Україні. Вивчено сучасні підходи до професіоналізації проходження служби спеціальними категоріями державних службовців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772445

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 А-43

5. Актуальні проблеми сучасного конституційного права України [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, О. В. Батанов]. - Київ : Юридична думка, 2014. - 456 с.

Висвітлено проблеми визначення конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування. Викладено теоретико-прикладні аспекти осягнення феномена "уявного конституціоналізму". Здійснено порівняльно-правовий аналіз повноважень глави держави України та зарубіжних країн щодо органів прокуратури. Охарактеризовано перспективи розвитку контрольної функції українського парламенту. Обґрунтовано принцип рівності як нормативно-правову гарантію реалізації конституційних прав та свобод людини. Розкрито конституційно-правові основи туризму в Україні. Увагу приділено актуальним проблемам українського парламентаризму з позицій функціонального та процесуального підходів дослідження.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783822

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620 А-43

6. "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного, морського і транспортного права", міжнародна наукова конференція (3 ; 2013 ; Київ). Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного, морського і транспортного права", 11-12 квітня 2013 року [Текст] / Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т ; [редкол.: Панін В. В. та ін.]. - Київ : КДАВТ, 2013. - 426 с.

Досліджено підготовку юристів нової генерації в галузі транспортного права. Проаналізовано причини, тенденції та шляхи протидії піратству як соціальному явищу. З'ясовано особливості визначення мінімального складу екіпажу. Розглянуто організаційно-правові аспекти функціонування фінансових ринків за сучасних систем. Визначено межі повноважень глави держави у сфері транспорту. Охарактеризовано культуру професійного спілкування майбутніх правників зазначеної галузі. Показано роль і розкрито сутність державного фінансового контролю в морському страхуванні. Висвітлено правове становище сторін договору перевезення вантажів залізничним транспортом. Запропоновано скасувати пропозиції щодо внесення змін до статті 711 Цивільного кодексу України про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефіциту продукції. Вивчено історію та розвиток суду присяжних у юрисдикціях англосаксонських країн. Розглянуто стан сп'яніння як підставу кримінальної відповідальності за порушення безпеки польотів повітряних суден. Висвітлено актуальні питання правової регламентації застосування методу ДНК-аналізу в правоохоронній діяльності. Розкрито особливості правоздатності та дієздатності релігійних організацій в Україні як суб'єктів адміністративного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777893

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 А-43

7. Білоцький, Сергій Дмитрович.

Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Білоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2012. - 287 с.

Висвітлено міжнародно-правові механізми миротворчої діяльності, її різновиди, історію створення. Досліджено структуру органів ООН як універсальної організації, що здійснює миротворчу діяльність. Розглянуто специфічні проблеми миротворчої діяльності регіональних міжнародних організацій та багатонаціональних коаліцій держав. Проаналізовано національне законодавство України щодо участі в миротворчих операціях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772878

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Б-61

8. Братель, Олександр Григорович.

Цивільне право України [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / Братель О. Г., Пилипенко С. А. - К. : [ФОП Ліпкан], 2010. - 254 с.

Викладено загальні положення (ЗП) цивільного права, описано його функції та систему, види об'єктів цивільно-правових відносин, правочинів, форми права власності. Наведено загальну характеристику особистих немайнових прав фізичної особи. Висвітлено ЗП про договір та зобов'язання, зокрема, договірні та недоговірні, особливості спадкування окремих видів майна.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА724044

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Б-87

9. Андрушко П. 
Відповідальність у публічному праві : монографія / П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач, Ю. Баулін, В. Гринюк; ред.: І. Безклубий; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Грамота, 2014. - 494 c.

Викладено теорію кримінально-правової відповідальності та проаналізовано застосування її норм. Розглянуто підстави для застосування норм кримінальної відповідальності. З'ясовано обставини, що виключають юридичну відповідальність у сфері правоохоронних органів. Визначено загальні засади кримінальної відповідальності учасників організованої злочинної діяльності. Розкрито сутність і значення кваліфікації адміністративних проступків. Визначено місце публічної відповідальності в системі публічних правовідносин. Проаналізовано застосування правових норм відповідальності за адміністративні проступки. Подано загальні правила накладення адміністративних стягнень. Вивчено юридичну природу конституційно-правової відповідальності. Обґрунтовано передумови та підстави дисциплінарної відповідальності. Висвітлено актуальні проблеми визначення поняття "екологічна відповідальність" у сучасному праві України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782438

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х60,0 В-42

10. Гетьманцева, Ніна Дмитрівна.

Трудове право України (Загальна частина) [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Гетьманцева, І. Г. Козуб ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 311 с.

Обґрунтовано принципи трудового права (ТП). Розкрито поняття джерел ТП та їх відмежування від форми права. Висвітлено особливості джерел ТП та їх класифікацію. Охарактеризовано суб'єкти ТП. Увагу приділено трудовим правовідносинам між працівником і роботодавцем. Розглянуто соціальне партнерство у сфері соціально-трудових відносин. Наведено порядок укладання колективного договору, угоди. Розкрито засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778434

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х627 Г-44

11. Грищук, Оксана Вікторівна.

Формування та розвиток ідеї відповідальності людини в праві [Текст] : монографія / О. В. Грищук, М. Р. Романинець ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2013. - 187 с.

У монографії розкрито антропо-соціальні засади зародження ідеї відповідальності людини в праві. Проаналізовано гуманістичні уявлення про відповідальність людини у філософії епохи Відродження та Реформації. Досліджено формування ідеї відповідальності людини у філософії права. Висвітлено філософсько-правову проблему відповідальності людини у Німецькій класичній філософії. Викладено сучасне філософсько-правове розуміння ідеї відповідальності людини в праві. Вивчено розвиток філософсько-правових підходів до відповідальності людини у філософії права ХХ ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777136

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Г-85

12. Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка) [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 груд. 2012р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [редкол.: І. С. Гриценко та ін.]. - Х. : Строков Д. В. [вид.], 2013. - 375, [1] с.

Висвітлено актуальні питання теорії доказів. Проаналізовано науково-теоретичні концепції визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі. Розглянуто тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу, як засіб одержання доказової інформації. Вивчено процесуальні засоби забезпечення законності судових рішень в кримінальному впровадженні. Виявлено проблеми обґрунтування обвинувального акта за новим КПК України. Детально розглянуто предмет доказування у кримінальних справах про контрабанду. Оцінено комп'ютерну інформацію як доказ. Вивчено науковий внесок професора М. М. Михеєнка у вчення про докази і доказування в кримінальному процесі. Викладено позитивні аспекти запровадження інституту показань з чужих слів. Подано класифікацію доказів відповідно до нового КПК України. Визначено роль оперативних підрозділів у доказування під час кримінального провадження.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776393

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.3 Д-63

13. Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції : монографія / Ю. Л. Бошицький, О. В. Батанов, М. Г. Братасюк, В. Н. Денисов, Р. Б. Шишка; ред.: Ю. Л. Бошицький; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2014. - 439 c.

Розглянуто теоретико-правові основи державно-правової доктрини, функції та принципи правового регулювання, основні тенденції доктринальних підходів до поняття категорії. Простежено розвиток конституційного права за умов глобалізації. Проаналізовано процес моніторингу земель за законодавством України та зарубіжних країн. Розглянуто еволюцію прав людини в сучасній приватноправній доктрині, доктринальні засади правового регулювання сфери господарювання, розвитку кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Досліджено вплив міжнародного права на правову систему України. Розглянуто форми співробітництва органів ООН з національними установами із захисту та заохочення прав людини. Висвітлено основні напрями гармонізації трудового законодавства України із законодавством ЄС з охорони праці за окремими видами діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779856

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х60,0 Д-63

14. Ємельянов М. В. 
Кримінальна відповідальність за шахрайство: монографія / М. В. Ємельянов. - Харків : Право, 2014. - 173, [1] c.

На підставі аналізу чинного закону про кримінальну відповідальність за шахрайство, вітчизняного законодавства минулих років, сучасного кримінального законодавства зарубіжних країн, спеціальної монографічної та іншої літератури розглянуто питання кримінальної відповідальності за шахрайство, яке представлене як окремий кримінально-правовий інститут, що передбачено кількома статтями чинного Кримінального кодексу України. З'ясовано елементи шахрайства як злочину, що вчиняються в реальній дійсності, а також ознаки складів шахрайства. Встановлено певні неузгодженості та суперечності у формуванні статей закону, запропоновано відповідні шляхи його вдосконалення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777107

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:

15. Інститути спільного інвестування. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування [Текст] : монографія / [Гарагонич О. В. та ін.]. - К. : Гельветика, 2014. - 215 с.

У монографії вперше здійснено комплексне дослідження правового регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення та пропозиції з удосконалення господарського законодавства. Монографія є однією з перших спроб аналізу проблем правового забезпечення ефективного функціонування ринку спільного інвестування, пов’язаних з набуттям 1 січня 2014 року Законом України  «Про інститути спільного інвестування». Видання рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних навчальних закладів, практичних працівників органів державного управління, професійних учасників фондового ринку та підприємств, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами правового регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776092

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 І-71

16. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права та Міжнар. центр прав. пробл. інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012 . Вип. 3 / [редкол.: Ю. Л. Бошицький та ін.] . - 2012. - 180 с.

Акцентовано увагу на проблемах формування національної інноваційної системи та розвитку інституту інтелектуальної власності. Висвітлено питання особистих немайнових прав організацій мовлення. Розглянуто тенденції розвитку правового регулювання договірних відносин у сфері промислової власності в Україні. Надано інформацію про патентування способів лікування в Україні та світі. Показано особливості правової охорони торговельних марок в Польщі та Словаччині. Надано класифікацію договорів, що стосуються сфери трансферу технологій. Висвітлено проблеми та напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України. Виявлено суперечності системи охорони права інтелектуальної власності за умов глобалізації. Розглянуто механізм регулювання відносин інтелектуальної власності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354610/3

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 І-73 III

17. Історія держави і права України : підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев та ін. ; за ред. В. Д. Гончаренка. — X. : Право, 2013. —704 с.

У підручнику викладено матеріал з фундаментального курсу історії держа­ви і права України, який вивчається у вищих навчальних закладах країни. При цьому висвітлюється суспільний, державний лад і право за багатовікову історію українського державотворення.

Для викладачів, студентів, аспірантів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, кому цікава історія держави і права України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766418

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2 І-90

18. Карабанов Д. О. 
Тактичні операції при розслідуванні незаконного заволодіння автотранспортними засобами : монографія / Д. О. Карабанов; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2014. - 272 c.

Розглянуто поняття, зміст та етапи проведення тактичних операцій. Визначено місце тактичної операції в системі тактичних засобів під час розслідування незаконного володіння автотранспортними засобами. Розкрито особливості організації та тактики проведення окремих слідчих дій за реалізації тактичних операцій під час розслідування зазначених злочинів. Вивчено форми та механізми взаємодії суб'єктів розслідування під час проведення тактичних операцій. Розроблено окремі тактичні операції груп (збирання інформації, фіксація, пошук, перевірка), показано особливості їх проведення під час розслідування незаконного заволодіння автотранспортними засобами. Узагальнено вітчизняний і закордонний досвід проведення тактичних операцій під час розслідування зазначених злочинів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778458

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 К-21

19. Коваленко, Тетяна Олександрівна.

Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні [Текст] : монографія / Т. О. Коваленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київ. ун-т : Юрінком Інтер, 2013. - 627 с.

Проаналізовано теоретичні та практичні проблеми юридичних дефектів у правовому регулюванні земельних відносин. Сформульовано доктринальні висновки і обґрунтовано практичні рекомендації щодо причин їх виникнення. Вивчено загально-юридичну, спеціально-юридичну та історичну літературу, а також практику застосування земельно-правових норм для проведення огляду сучасного стану наукових досліджень юридичних дефектів правового регулювання земельних відносин. Проаналізовано характерні риси законодавчого забезпечення земельно-правового регулювання в Україні протягом 1995-2013 рр. Розкрито характерні ознаки юридичних колізій як різновиду юридичних дефектів правового регулювання земельних відносин в Україні, здійснено їх класифікацію та обґрунтовано організаційно-правові механізми їх вирішення. Досліджено поняття, особливості та види прогалин у праві як різновиди юридичних дефектів у земельному праві України, обґрунтовано організаційно-правові механізми їх заповнення, виявлено підстави та межи застосування юридичної аналогії у земельно-правовому регулюванні. Сформульовано теоретичні висновки і практичні рекомендації щодо вдосконалення земельного права та законодавства України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776310

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 625 /626 К-56

20. Ковтун В. І. 
Гарантії державного суверенітету України: конституційні аспекти : монографія / В. І. Ковтун; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Фактор, 2014. - 214 c.

Досліджено гарантії державного суверенітету України з урахуванням новітніх конституційно-правових ідей і тенденцій розвитку теорії та практики. Проаналізовано якісний і кількісний вплив глобалізації на розмивання суверенних прав національних держав, які раніше (від заснування Вестфальської системи - до середини ХХ ст.) вважалися недоторканими. Класифіковано гарантії державного суверенітету (юридичні, військові, економічні та міжнародно-правові), визначено їх додаткові - нормативну та інституційну складові.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782761

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 620 К-56

21. Координація прокурором діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції [Текст] : монографія / [В. П. Пшонка та ін.] ; за ред. Ген. прокурора України, держ. радника юстиції України, д-ра юрид. наук, засл. юриста України В. П. Пшонки, ректора Нац. акад. прокуратури України, держ. радника юстиції 1 кл., засл. юриста України, д-ра юрид. наук Блажівського Є. М. ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - К. : Правова єдність : Алерта, 2013. - 313 с.

У монографії висвітлено питання історичного розвитку координаційних повноважень прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції, теоретико-методологічні основи даної функції прокуратури. Наведено наукові пропозиції щодо вдосконалення організаційних засад координації прокурором діяльності правоохоронних органів з метою забезпечення безпеки особи, суспільства та держави кримінально-правовими засобами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС55460

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.0/1 К-65

22. Короєд, Сергій Олександрович.

Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / С. О. Короєд ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К : Леся, 2013. - 223 с.

Висвітлено окремі теоретичні проблеми ефективності цивільного судочинства. Розкрито категорію цивільної процесуальної форми як встановленого законом порядку розгляду та вирішення цивільних справ у судах, тобто процесуального регламенту цивільного судочинства, що безпосередньо впливає на ефективність цивільної процесуальної діяльності. З методологічної точки зору досліджено співвідношення понять правосуддя в цивільних справах, цивільне судочинство та цивільний процес та визначено, яка із цих категорій має бути об'єктом вивчення результативності судового розгляду цивільних справ. Наведено теоретико-методологічні підходи до визначення ефективності цивільного судочинства та сформульовано власне визначення зазначеної категорії. Розглянуто таку передумову права на звернення до суду, як юридична зацікавленість. Обґрунтовано існування процесуальної зацікавленості заявника, наведено форми її вияву та впливу на рух процесу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774223

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.2 К-68

23. Короєд, Сергій Олександрович.

Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах [Текст] : монографія / С. О. Короєд ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К. : Леся, 2013. - 211 с.

Досліджено теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах. Розкрито основні напрями цивільної процесуальної політики держави. Вивчено сутність завдання та мети цивільного судочинства як головних векторів у підвищенні його ефективності. Розглянуто межі судового втручання в диспозитивні та змагальні права сторін як засіб забезпечення ефективності цивільного судочинства за рахунок процесуальної активності суду. Визначено основні напрями підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах, зокрема увагу приділено оптимізації цивільного судочинства та спрощенню судових процедур.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774224

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.2 К-68.01

24. Лапкін, Андрій Васильович.

Правові основи прокурорської діяльності [Текст] : наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін ; за ред. проф. П. М. Каркача. - 2-ге вид., змінене і допов. - Х. : Право, 2013. - 319 с.

Висвітлено правові засади організації та діяльності прокуратури України. Охарактеризовано міжнародно-правові стандарти діяльності прокуратури. Розкрито керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування (прийняті VII Конгресом ООН в 1990 р.). Подано інформацію про міжнародно-правові договори, закони та підзаконні акти України, рішення Конституційного Суду України, відомчі акти Генерального прокурора України, які регламентують організацію роботи та контролю, виконання аналітичної та методичної роботи в органах прокуратури. Наведено тексти основних правових актів з питань прокурорської діяльності в Україні станом на 1 грудня 2011 р.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762536

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.0/1 Л-24

25. Марущак, Анатолій Іванович.

Охорона банківської таємниці [Текст] : навч. посіб. / А. Марущак ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права. - Луганськ : Янтар, 2013. - 260, [1] с.

Розкрито основи інформаційної безпеки банківської установи, ознаки банківської таємниці як виду інформації з обмеженим доступом. Висвітлено суб'єкти правовідносин, пов'язаних із банківською таємницею. Наведено правила поводження з банківською таємницею. Викладено правові підстави розкриття банківської таємниці в Україні. Проаналізовано судову практику з питань розкриття банківської таємниці. Досліджено питання протиправних посягань на банківську таємницю. Висвітлено особливості юридичної відповідальності за посягання на банківську таємницю, а також охорону банківської таємниці за законодавством зарубіжних країн.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776774

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 М-29

26. Міжнародне публічне право [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 3 т. / за заг. ред. В. Ф. Антипенка ; Нац. авіац. ун-т. - К. : НАУ, 2012 . - (Сучасний університетський підручник). - ISBN 978-966-598-757-4.

Т. 1 / [В. Ф. Антипенко та ін.]. - 2012. - 418 с.

У підручнику висвітлено колективну авторську концепцію соціологічно- правового тлумаченнями систематизації міжнародного публічного права: курс поділено на чотири частини (модулі), дві перші з яких: «Загальні поняття й категорії міжнародного публічного права» та «Міжнародно-правові основи міждержавних відно­син» об’єднано у першому томі; третю - «Міжнародно-правові засади міжнародної безпеки й боротьба з тероризмом» викладено у другому томі, четверту - «Міжнародно-правове регулювання міжнародного співробітництва і регулювання аерокосмічної діяльності подано у третьому томі. Для студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354206/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 М-58I

27. Міловідов, Руслан Миколайович.

Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : монографія / Р. М. Міловідов. - Ужгород : ІВА, 2013. - 259 с.

Увагу приділено науково-правовому розв'язанню проблеми ефективності кримінально-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано підходи міжнародної кримінально-правової протидії цьому злочину та сучасний погляд вітчизняного законодавця та практики застосування ст. 209 Кримінального кодексу України при кваліфікації діянь, що містять ознаки відмивання "брудних" грошей. Викладено методологічні основи та соціальну обумовленість кримінально-правової заборони легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та її ефективності. Подано характеристику об'єктивних елементів складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України: зв'язок визначень та ефективності застосування положень диспозиції норми.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773014

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628 М-60

28. Михайлишин, Ігор Володимирович.

Міграційне право України [Текст] : навч. посіб. / І. В. Михайлишин, П. А. Трачук ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Патент, 2014. - 350 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади формування та розвитку міграційного права як галузі в системі національного права України. Проаналізовано окремі міграційно-правові інститути. Викладено основну інформацію про наявну законодавчу та нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність служб і кожного працівника у сфері міграційно-правових відносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА781273

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620 М-69

29. Науково-дослідний інститут фінансового права (Київ).

Збірник матеріалів науково-практичних заходів Науково-дослідного інституту фінансового права [Текст] / Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фінанс. права ; [редкол.: Тарангул Л. Л. та ін.]. - Київ : Алерта, 2013. - 221 с.

Висвітлено дискусійні питання визначення об'єктів податку на прибуток житлово-будівельних кооперативів щодо яких встановлено податкові пільги. Викладено основні позитивні та негативні аспекти застосування податкових пільг у різних сферах економіки. Проаналізовано методологічні підходи до оцінювання ефективності використання податкових пільг. Оцінено макроекономічні наслідки пільгового оподаткування інноваційної діяльності. Наведено рекомендації науково-практичного круглого столу "Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України". Розкрито особливості оподаткування фермерських господарств. Визначено шляхи реформування моделі сплати податків і зборів в Україні на позитивному прикладі лібералізації податкової системи Грузії. Вивчено досвід японської моделі оподаткування для України. Досліджено вплив спрощеної системи оподаткування на економіку держави. Розглянуто спрощені моделі сплати податків і зборів та обліку платежів у розрізі територіального відкриття рахунків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780900

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Н-34

30. Підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України [Текст] : зб. метод. рек. / [В. П. Пшонка та ін.] ; за заг. ред.: Ген. прокурора України, держ. радника юстиції України, засл. юриста України, д-ра юрид. наук В. П. Пшонки, заст. Ген. прокурора України, держ. радника юстиції 2 кл., д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Дьоміна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - К. : Алерта, 2013. - 436 с.

У збірнику містяться методичні рекомендації, які охоплюють діяльність прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді, зо­крема участь прокурора на стадіях підготовчого судового провадження, судового розгляду, участь у провадженні в суді апеляційної та касацій­ної інстанцій, особливостей підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях по окремих категоріях кримінальних пра­вопорушень, а також участі прокурора у розгляді цивільного позову. Буде корисним практичним працівникам органів прокуратури, а також студентам Національної академії прокуратури України, інших юридичних ВНЗ, працівникам правоохоронних органів, суддям, а та­кож усім, хто цікавиться діяльністю органів прокуратури в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762866

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.3 П-32

31. Повзик, Євген Вікторович.

Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження) [Текст] : монографія / Є. В. Повзик ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 223 с.

 З’ясовано сутність показань підозрюваного, обвинуваченого, який визнає свою вину, їх правову природу, значення та правові (кримінальні процесуальні) наслідки, які полягають у застосуванні договірних (конвенціальних) процедур і спрощеного порядку кримінального провадження. На підставі здійсненого порівняльно-правового дослідження порядку застосування конвенціальних процедур та спрощеного порядку кримінального провадження, проведеного автором узагальнення правозастосовної практики щодо застосування угоди про визнання винуватості та угоди про примирення, сформульовано науково обґрунтованих висновків та пропозицій, спрямованих на удосконалення їх чинного правового регулювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА781215

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.3 П-42

32. А.В. Полищук, А.О. Полищук, О.И. Платонов

Внешнеэкономический договор (контракт) / А.В. Полищук, А.О. Полищук, О.И. Платонов - Одесса: ПЛАСКЕ, 2014. - 480 с.

Одной из актуальных задач по обеспечению эффективного включения Украины в мировое хозяйство и международное сотрудничество является формирование со­временного механизма внешнеэкономических связей. Большое значение в развитии данного направления занимает правовая регламентация процесса осуществления внешнеэкономической деятельности центральное место в котором, безусловно, отво­дится внешнеэкономическому договору (контракту). В практическом пособии раскрыты основные вопросы об условиях и порядке заключения внешнеэкономических договоров (контрактов), их места в системе внешнеэкономической деятельности и существенных условиях, например, предмете, количественных и качественных характеристиках товаров, цены и условий поставки, платежей, санкций, рекламаций, порядка урегулирования споров и т.д. В работе детально рассмотрены особенности внешнеэкономических договоров (контрактов) в зависимости от их видов. Практическое пособие рассчитано на субъектов внешнеэкономической деятель­ности, сотрудников таможенных органов, субъектов, оказывающих услуги в области внешнеэкономической деятельности (таможенных брокеров, владельцев складов временного хранения, таможенных складов, агентов, экспедиторов, перевозчиков, юристов и т.п.), а также студентов и слушателей высших учебных заведений, которые обучаются на юридических и экономических специальностях.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Ва 776959

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 П-50

33. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [та ін.] ; [за ред. С. В. Ківалова, Ю. С. Шемшученка ; упоряд. Х. Н. Бехруз, О. В. Кресін, Ю. Ю. Акіменко]. - О. : Фенікс, 2013. - 340 с.

Опубліковані у щорічному збірнику наукові праці присвячено питанням історії, теорії, філософії порівняльного правознавства, проблемам розвитку і взаємодії правових систем сучасності. Автори матеріалів здійснюють порівняльне дослідження наднаціональних тенденцій у сфері міжнародного та європейського права, конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального права різних держав. До збірника увійшли статті учених з України, Молдови, Болгарії, США, В’єтнаму, Канади, Угорщини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО32259

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 П-59

34. Правове регулювання страхової діяльності [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. П. Гетманець та ін.] ; за ред. О. П. Гетманець, О. М. Шуміла. - 2-ге вид., із змінами. - Харків : Право, 2014. - 398 с.

Розглянуто зміст поняття, принципи та функції страхування. Висвітлено правове регулювання страхової діяльності в Україні. Охарактеризовано правовий статус, порядок утворення та діяльності страхових компаній в Україні. Проаналізовано публічне страхування як ланку фінансової системи держави. Обґрунтовано фінансово-правове регулювання видів публічного страхування. Подано інформацію про страхування міжнародних транспортних перевезень. Приділено увагу удосконаленню правового забезпечення публічного страхування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782890

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 П-68

35. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів [Текст] : зб. наук. пр. [за результатами 4-ї міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 18-19 жовт. 2013 р.] / Хмельниц. ун-т упр. та права [та ін.] ; [заг. ред. Ю. В. Білоусов]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 313 с.

Розкрито засади державної політики у сфері виконання рішень судів та інших органів. Охарактеризовано сучасні тенденції формування виконавчого процесу як галузі права. Висвітлено проблеми невиконання рішень судів в Україні. Обґрунтовано принцип верховенства права у системі принципів виконавчого провадження. Вивчено досвід зарубіжних країн щодо запровадження інституту приватних виконавців. Розглянуто окремі питання юридичної відповідальності державних виконавців. Викладено деякі проблемні аспекти юрисдикції справ щодо вирішення окремих процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень. Розкрито особливості виконання судових рішень у справах щодо захисту права на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Подано загальну характеристику недійсності у процедурі банкрутства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785746

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.2 П-78

36. Проблеми теорії конституційного права України / За заг. редакцією Ю. С. Шемшученка. — К.: Парламентське вид-во, 2013. — 616 с.

Підготовлена монографія є першою фундаментальною працею, яка репрезентує новий напрям конституційно-правових досліджень в Україні — теорію конститу­ційного права. У ній розглядаються найбільш важливі проблеми теорії і практики розбудови сучасного українського конституціоналізму, питання методології конституційного права, теорії конституції, викладаються сучасні концептуальні підхо­ди та теоретичні досягнення в дослідженні основ конституційного ладу, організації та функціонування влади в Україні, діяльність її органів, державного суверенітету та національної безпеки, тощо. Акцентується увага на завданнях конституційного права як галузі права і науки в умовах конституційної модернізації та його зв’язках з іншими галузевими юридичними науками. Для науковців, політиків, державних службовців, викладачів вузів, аспірантів та студентів, всіх, хто цікавиться проблемами теорії конституційного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 775305

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 П-78

37. Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури [Текст] : зб. матеріалів засідань Міжвідом. експерт. робоч. групи, створеної при НІСД / [за ред. О. Д. Маркєєвої, Ю. М. Скалецького] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2013. - 101 с.

Наведено інформаційні та аналітичні матеріали, що висвітлюють діяльність створеної у березні 2011 р. при Національному інституті стратегічних досліджень Міжвідомчої експертної робочої групи (МЕРГ) з питань протидії загрозам розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, а також пов'язаних з ними терористичних загроз, і захисту критично важливої для забезпечення життєдіяльності держави інфраструктури. Подано матеріали, що стосуються створення групи, а також окремі доповіді та повідомлення членів МЕРГ з актуальних проблем, віднесених до компетенції групи. Представлено аналітичну доповідь, присвячену актуальним проблемам протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів, а також ядерному та радіаційному тероризму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771304

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 П-83

38. Радько, Петро Григорович.

Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика [Текст] : монографія / П. Г. Радько ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Полтава : Фірма "Техсервіс", 2010. - 348 с.

Проаналізовано традиції законодавчої, виконавчої та судової влади. Розкрито роль релігії, національної еліти у житті українського народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА730427

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2 Р-15

39. Ригіна О. М. 
Судова система США (кінець ХVIII - початок ХХІ ст.) : монографія / О. М. Ригіна; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Коло, 2013. - 387 c.

Висвітлено становлення та розвиток американської організації судоустрою наприкінці XVIII - XIX ст. Розкрито особливості юрисдикції Верховного Суду США. Увагу приділено федеральним судам загальної юрисдикції. Визначено особливості правового статусу судді в США. Розглянуто питання виправно-трудових установ для неповнолітніх. Подано інформацію про суди у справах малолітніх (неповнолітніх).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776031 

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8 Р-49

40. Сальман І. Ю. 
Правові засади аграрного сектору в Україні: загальний аналіз законодавства : монографія / І. Ю. Сальман; Білоцерк. нац. аграрн. ун-т. - Київ : Юрінком, 2014. - 287 c.

Викладено теоретичні, методологічні, методичні й аналітичні аспекти правового регулювання в сфері аграрних та земельних відносин. Відображено сучасні досягнення правової науки в дослідженні цього питання. Висвітлено правові проблеми державної регуляторної політики щодо реформування аграрних та земельних відносин. Проаналізовано останні зміни нормативно-правового поля в означеній проблематиці протягом 2010 - 2013 рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784621

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х625/626 С-16

41. Сергієнко, Валерій Вікторович.

Міжнародне економічне право [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сергієнко, К. О. Жирнова ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2012. - 258 с.

Наведено загальну характеристику поняття та природи міжнародного економічного права, його загальної та спеціальної частин. Розглянуто такі важливі аспекти, як правовий статус держави та міжнародних організацій, підгалузі міжнародного економічного права, серед яких міжнародне торгівельне право, міжнародне митне право, міжнародне валютне право й основні види міжнародного співробітництва, а саме: міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародного сільськогосподарського співробітництва. Висвітлено особливості міжнародного договору у системі джерел міжнародного економічного права. Розглянуто державу як суб'єкт міжнародного економічного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772843

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 C-32

42. Сидор, Вікторія Дмитрівна.

Управління земельним фондом [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. юрид. навч. закл. / В. Д. Сидор ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Чернівці : Технодрук, 2014. - 135 с.

Розкрито поняття та подано загальну характеристику організаційного механізму в галузі використання та охорони земель. Розглянуто повноваження представницьких і виконавчих органів у галузі використання і охорони земель. Обґрунтовано встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень. Увагу приділено правовому регулюванню планування використання земель.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785352

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х625/626 С-34

43. Собота, Катаріна.

Принцип правної держави : конституційно-правні та адміністративно-правні аспекти : / К. Собота ; пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук. - К. : ВАІТЕ, 2013. - 608 с.

Монографічне дослідження німецької ученої Катаріни Соботи є новітньою спробою систематизації основоположного принципу німецького Основного Закону - принципу правної держави. Німецька правнича система впродовж тривалого часу зберігає вплив на розвиток правничої системи України, зокрема на формування інститутів, принципів та понять. Зважаючи на те, що українська конституційна теорія та практика досі перебуває у пошуку національного розуміння поняття "правова (правна)держава", унікальність та значущість цієї праці є, передовсім, у її інформативності стосовно походження та розвитку принципу правної держави у Німеччині. Особливо цікавим для українських науковців та правників буде дискурс авторки стосовно сучасного розуміння принципу правної держави як принципу конституції Німеччини, його структури та практичного застосування в конституційному та адміністративному праві.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 779970

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 С-54

44. Тарасов О. В.

Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії: монографія / О. В. Тарасов. - X. : Право, 2014. - 512 с.

Монографія є першим у світовій літературі комплексним дослідженням теоретико-методологічних проблем суб’єкта міжнародного права з позицій правової персонології. Проаналізовано еволюцію і сучасний стан міжнародно-правової думки щодо міжнародної правосуб’єктності, запропоновано засади загальноправової персонології як наукової дисципліни, розглянуто проблеми людини з точки зору міжнародно-правової антропології та держави з позиції міжнародно-правової кратології, а також різноманітних колективних утворень з погляду міжнародно-правової корпоратології.

Для науковців, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників органів зовнішніх зносин, а також широкого кола читачів, які цікав­ляться проблемами загальної теорії права та теорії міжнародного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 782888

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Т-19

45. Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України : монографія [наук. ред. Ю. С. Шемшученко, відп. ред. Н. М. Пархоменко]. — К. : Вид-во «Юридична думка», 2013. — 308 с.

У книзі на підставі аналізу основних положень Конституції України та повно­цінності їх втілення в нормах галузевого законодавства, вивчення і систематизації правових позицій Конституційного Суду України щодо змісту положень Конституції України, які мають принципове значення для окремих галузей законодавства, визна­чені основні засади конституціоналізації законодавства України та роль суб’єктів правотворчості й конституційного судочинства в конституціоналізації вітчизняного правового порядку. Крім того, охарактеризовані особливості конституціоналізації галузей публічного та приватного права, а також процесуальних галузей права України. У результаті запропоновані зміни до Конституції України та чинної системи законодавства України. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних закладів освіти, працівників державного апарату, насамперед Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Конституційного Суду України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 778812

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х62(2Ук) Т-33

46. Федущак-Паславська, Г. М.

Практикум з римського приватного права [Текст] : [посібник] / Г. М. Федущак-Паславська. - Л. : ПАІС, 2012. - 232 с.

Стисло висвітлено предмет і систему курсу римського приватного права, його характерні риси. Наведено характеристику джерел римського права, форми діяльності римських юристів, акцентовано на кодифікації римського права та її значенні для розвитку європейського права. Розкрито поняття особи (суб'єкта права) у Римі, розглянуто правове становище різних категорій населення, а також чинники, які впливали на дієздатність за римським правом. Значну увагу приділено регулюванню шлюбно-сімейних відносин за римським правом, викладено основи речового, спадкового, зобов'язального права. Подано детальну інформацію про окремі види договорів у римському праві, зокрема, консенсуальних, реальних, договорів куплі-продажу, найму, доручення і товариства та ін. Охарактеризовано досудові способи захисту порушених прав, стадії римського цивільного процесу, основи судочинства у Римі. У додатку наведено текст Законів XII Таблиць - пам'ятки римського права, норми якої довгий час були основним джерелом права у Римі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755566

 Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2 Ф-34

47. Финенко, Евгения Валентиновна.

Правовая охрана изобретений, полезных моделей, товарных знаков и промышленных образцов в Германии и Европе [Текст] / Евгения Финенко = Protection of inventions, utility models, trademarks and industrial designs in Germany and Europe / Yevgeniya Finenko : крат. описание процедуры патентования или регистрации. - Д. : АРТ-ПРЕСС, 2013. - 161, [12] с.

В работе представлена краткая информация о немецком и европейском законодательстве в области основных объектов промышленной собственности – изобретений, полезных моделей, товарных знаков и промышленных образцов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764743

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8 Ф-59

48. Цивільне право України : підручник. / За ред. проф. Бошицького Ю.Л. та проф. Шишки Р.Б. (кер. авт. кол.), Загальна частина. — К.: Видавництво Ліра-К, 2013. — 760 с.

Підручник розроблено відповідно до програми «Цивільне право України» на основі положень актів чинного цивільного законодавства, з урахуванням вимог Болонської системи, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій окремих інститутів цивіль­ного права та досвіду його викладання як навчальної дисципліни. Вміщено також окремі авторські конструкції низки інститутів і субінститутів цивільного права, бачення розв’язання вузьких місць правозастосування.

Розрахований на студентів, у тому числі за програмами магістерської підготовки за напрямками приватного права, викладачів, аспірантів, вищих на­вчальних закладів III - IV рівнів акредитації. Він може бути використаний при проведенні наукових досліджень. Буде корисний практикам та іншим особам, які цікавляться проблемами та новинками цивільного права, особливо молодим викладачам, здобувачам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 779858

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Ц-58

49. Чундак-Дев'ян , Маріанна

Господарський процес та зразки господарських процесуальних документів /  М. Чундак-Дев'ян - Ужгород, 2013. - 547 с.

Господарський процес регулюється цілою низкою нормативних актів України, міжнародних угод, звичаями ділового обороту. Відносини між суб’єктами господарювання мають важливе значення не тільки для них самих. Розвиток гос­подарських відносин та врегулювання спорів в досудовому порядку мають важ­ливе значення для економіки всієї країни. Саме тому діяльність правника в цих відносинах є надзвичайно складною, відповідальною та потребує значних правових знань і досвіду. Дана книга присвячена проблематиці надання якісної правової допомоги в сфері господарських процесуальних відносин та покликана допомогти учасникам господарських відносин вирішити господарські спори шляхом переговорів, а за потреби і в судовому порядку. В книзі наводяться найпоширеніші види господарських спорів та дасться роз’яснення про можливості їх вирішення. До уваги читача запропонована практика розгляду певних категорій справ, для того, щоб учасники господарських відносин могли краще зрозуміти, як до­могтись задоволення чи спростування позовних вимог в господарському суді. У книзі наведено зразки найпоширеніших процесуальних документів в господарському судочинстві. Всі зразки подано з використанням реальних судових справ за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень та чинного законодавства України. Усі фігуранти та місця подій є вигаданими, а будь які збіги є випадковими. При написанні книги автор опирався також на власний досвід та виклав в книзі саме ту інформацію, яка необхідна для початку самостійної, успішної роботи в сфері господарського судочинства. Дана книга буде корисною студентам, адвокатам, суддям, корпоративним юристам, викладачам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та, безпосередню, самим учасникам господарських відносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 781512

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.2 Ч-91

50. Шевчук О. М. 
Контроль та нагляд за переміщенням лікарських засобів через митний кордон України : монографія / О. М. Шевчук; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014. - 271 c.

Досліджено організаційно-правові засади здійснення контролю та нагляду за переміщенням лікарських засобів через митний кордон України. Проаналізовано досягнення юридичної науки, узагальнення правозастосовної практики органів доходів і зборів, вітчизняне та зарубіжне законодавство, надано науково обґрунтоване визначення категоріального апарату в провадженні досліджуваного контролю та нагляду за переміщенням лікарських засобів через митний кордон України. Розкрито його зміст, форми, методи, види та джерела правового регулювання. Висвітлено особливості процедур митного контролю лікарських засобів, що містять наркотичні та психотропні речовини й прекурсори. Надано рекомендації щодо удосконалення законодавства в цій сфері та приведення його до вимог міжнародних норм і стандартів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 777093

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х621 Ш-37

51. Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: Хозяйственный кодекс Украины в системе правового обеспечения экономики (к 10-летию принятия) [Текст] : материалы 11-й междунар. науч.-практ. интернет-конф., 4-12 февр. 2013 г. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т экон.-правов. исслед. ; [науч. ред. В. К. Мамутов]. - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2013. - 235 с.

 Значительное внимание уделено проблемам рассмотрения конкурентных дел антимонопольными органами. Описаны основные направления модернизации хозяйственного законодательства. Проанализированы основания мер по защите коммунальной собственности. Рассмотрены перспективы и направления развития законодательства, касающиеся безопасности и качества сельскохозяйственной продукции. Изучена роль юридических фактов в определении метода хозяйственного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775066

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Э-40

52. Яценко, Ігор С.

Бізнес-право Республіки Польща для українських інвесторів [Текст] / Ігор Яценко, Тетяна Яценко ; під заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. АПрН України, проф. Станіслава Яценка ; Пол.-укр. господар. палата. - Київ : Август Трейд, 2014. - 319 с.

В книзі широко представлені питання правового регулювання в різних галузях права Республіки Польща, які маю безпосередній вплив на започаткування, ведення та припинення господарської діяльності, тобто на ведення бізнесу, для українських інвесторів. Зокрема розглянуті питання започаткування та реєстрації бізнес-діяльності (торговельні товариства, підприємницька діяльність), питання корпоративного права, антимонопольного права, режим діяльності спеціальних економічних зон, оподаткування (зокрема з точки зору польсько-української угоди про уникнення подвійного оподаткування), міграційного права (легалізація праці та проживання українських інвесторів та працівників в Польщі), валютного регулювання, іноземних інвестицій та їх захисту, регулювання фондового ринку (ринку капіталів) та діяльності Варшавської фондової біржі, застосування та обороту цінних паперів, застосування різних видів договорів в підприємницькій діяльності, питання процедури банкрутства та санації, обороту нерухомого майна та його будівництва і легалізації. Однією з головних цілей цієї книги є представлення положень бізнес права Республіки Польща з точки зору зрозуміння його функціонування для потенційних українських інвесторів. Подібне опрацювання є першим комплексним опрацюванням і становить певний експеримент в підходах розгляду правової системи Республіки Польща на потреби потенційних українських інвесторів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57261

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8 Я-92

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138