Воєнна наука. Військова справа. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (квітень 2015)

Розбудова України як суверенної, незалежної, демократичної держави передбачає необхідність розвитку воєнної науки як системи знань щодо підготовки та ведення воєнних дій державами або  коаліціями держав з метою досягнення тих чи інших політичних цілей.

Як галузь дослідницької діяльності, воєнна наука спрямована на пізнання якостей, відносин, принципів, закономірностей та законів явищ, процесів та предметів війн та військової справи. Вона є системою знань про характер, підготовку та ведення озброєної боротьби, що спирається на досягнення військово-наукової думки, а також системою знань про війну та військову небезпеку у сукупності її складових частин: загальної теорії, теорії військового мистецтва, військового виховання тощо. 

Воєнна наука у загальному розумінні створювалася, розвивалася та вдосконалювалася упродовж довгого історичного періоду. Її окремі галузі (дисципліни, елементи) зародилися ще у період рабовласницького устрою в Єгипті,  Персії, Китаї, Греції, Римі. Зростання продуктивних сил суспільства в державах світу призводило до поступового вдосконалення  озброєння і військової техніки, ускладнення  управління військом (флотом) та їх формуваннями, накопичення історичного досвіду у військовій справі. Все це і призвело в кінцевому підсумку до оформлення військової науки як певної системи практичних і теоретичних знань, умінь і навичок.

Військова справа у широкому розумінні охоплює усі питання військової теорії і практики, пов’язані з будівництвом, підготовкою та діями Військових сил держави у мирний та воєнний час, а також підготовкою населення на випадок війни.

У вузькому розумінні, військова справа означає систему знань, умінь та навичок, необхідних військовослужбовцям та військовозобов’язаним для успішного виконання свого воїнського боргу. Для різноманітних категорій військовослужбовців передбачені окремі критерії по знанням, вмінням та навичкам у залежності від виду збройних сил, роду військ, часті, спеціальності та займаної посади.

Тематична виставка «Воєнна наука. Військова справа» охоплює питання воєнної теорії та практики, а саме: вчення про війну та армію, теорію воєнного мистецтва, проблеми воєнно-історичної науки, збройних сил, воєнної техніки та воєнно-технічної науки тощо.

 

1. Актуальні проблеми удосконалення системи військово-технічного співробітництва України [Текст] : наук.-інформ. збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; заг. ред. В. П. Горбулін. - К. : Євроатлантикінформ, 2005. - 288 с.

У збірник увійшли матеріали наукових досліджень і розробок з актуальних проблем військово-технічного співробітництва України з країнами - членами ЄС і НАТО, перспектив розвитку українського ОПК, наведено системи ВТС країн - членів Альянсу, основні чинники, що впливають на розвиток озброєння та військової техніки в Україні, принципи й механізми державного управління ; процесами співробітництва у військово-технічній сфері та методологію якісної й кількісної оцінки його ефективності.

Надано проекти Стратегії та Концепції вдосконалення державної системи військово-технічного співробітництва України в контексті євроатлантичної інтеграції.

Видання розраховане на працівників органів державної влади, вітчизняних та зарубіжних політиків, науковців, студентів, журналістів, незалежних експертів та широку громадськість.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672387

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц 1)А-43

 

2. Алибек Кен.

Осторожно! Биологическое оружие! [Текст] : угроза биологической войны: Пугающая, но истинная история крупнейшей в мире программы по разработке и производству биологического оружия, рассказанная очевидцем - тем самым человеком, который ее создал / К. Алибек, С. Хендельман ; пер. с англ. Е. Егорова, Е. Клинова. - М. : Городец, 2003. - 344с.,

Впервые публикуемая в России книга Канатжана Алибекова рассказывает о том, как разрабатывалось наступательное биологическое оружие в бывшем СССР, о раз­личных болезнетворных бактериях, загадочной эпидемии сибирской язвы в Сверд­ловске, о засекреченных лабораториях, создающих яды для совершения политичес­ких убийств, о применении биологического оружия во время Второй мировой вой­ны и войны в Афганистане.

На сегодняшний день человечеству угрожает биологический Армагеддон. Био­логическое оружие превратилось из строго охраняемой тайны в предмет торговли на международном рынке. Необходимо быть готовым к возможности бактериологи­ческого нападения со стороны враждебного государства или террористической ор­ганизации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 648704

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц А-50

 

3. Афонін Едуард А.

Становлення збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми [Текст] / Е. А. Афонін ; відп. ред. А. О. Ручка, Ю. І. Саєнко ; НАН України, Ін-т соціології. - К. : Інтерграфік, 1994. - 304 с.

У монографії на основі широкого масиву матеріалів, насамперед соціологічного, здійснено спробу комплексного аналізу становлення в Україні такого важливого соціального інституту як армія. Досліджуються витоки, соціальні та соціально-психологічні проблеми, що постають у перебігу її становлення. Особлива увага приділяється розгляду процесів регуляції та саморегуляції соціальної поведінки військовослужбовців, визначенню місця і ролі в цих процесах норм права, традицій, звичаїв. Висвітлюється стан та тенденції змін ціннісних орієнтацій, що складають основу сучасної поведінки офіцера чи солдата Детально розглядаються такі суттєві для війська проблеми, як нестатутні відносини, діагностика та корекція відхильної поведінки строковослужбовців, а також проблеми професійної реадаптації кадрового складу Збройних сил, що набувають особливої гостроти за умов значного їх скорочення.

Монографія адресується військовим соціологам, психологам, викладачам вузів, командирам підрозділів і частин Збройних сил, а також всім, хто цікавиться воєнно-соціальною проблематикою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 561330

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц А-94

 

4. Військове виховання : історія, теорія та методика: Навчальний посібник / За редакцією кандидата педагогічних наук, доцента В.В.Ягупова. - К.:  “ Graphic&Design ”, 2002. - 560 c.

У навчальному посібнику викладено історичні аспекти розвитку і становлення теорії та практики військового виховання, теоретико-методичні основи виховного процесу у військових підрозділах і частинах, тенденції його розвитку та особливосіі здійснення в Збройних силах України в сучасних умовах. Аналізуються в єдиному комплексі основні структурні елементи процесу виховання військовослужбовців, обгрунтовуються їх зміст і напрями вдосконалення у світлі сучасних педагогічних концепцій. Досить докладно висвітлюються організаційно-методичні проблеми виховної роботи у бойовій обстановці, зокрема, - практика морально-психологічною забезпечення різних видів діяльності військ.

Призначений для курсантів, студентів, слухачів та офіцерів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 621079

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц В-42

 

5. Виховна робота у Збройних Силах України: підруч. / [А. О. Кобзар, О. В. Копаниця, В. М. Грицюк та ін.]; за заг. ред. Б. П. Андресюка. — Чернівці: Місто, 2011. — 408 с.

Підручник присвячений концептуальним та теоретико-методологічним аспектам виховної роботи і військово-соціального управління. У підручнику узагальнено досвід, розглянуто закони виховання, принципи і механізми вихов­ного впливу, складові, напрями та технологію управління виховною роботою.

Для слухачів, курсантів, офіцерів виховної та соціально-психологічної роботи та органів військово-соціального управління.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52119

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц В-54

 

6. Вогнева підготовка: Навч. посіб.(з метод, рек.) /Василенко В.В., Дзюба В.М., Окунськнй О.Ю., Пилипів Б.І.; За ред. Б.І. Пилипіва. -К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. -272 с.

Навчальний посібник «Вогнева підготовка» призначений для вивчення вогневої підготовки в частинах і підрозділах силових структур, що мають на озброєнні стрілецьку зброю. Структурно посібник являє собою збірку методичних рекомендацій з організації і проведення занять з вогневої підготовки та учбового матеріалу з означеного курсу, поданих у логічній послідовності вивчення основ та правил стрільби, а також матеріальної частини зброї.

Рекомендується для вивчення даного предмету у вищих військових закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, військових інститутах (факультетах) при цивільних вищих навчальних закладах та відділеннях (факультетах, кафедрах) військової підготовки цивільних вузів, які готують офіцерів кадру. Буде корисний всім, хто цікавиться зброєю, в якості довідника.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 641854

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц В-61

 

7. Воєнна безпека України на межі тисячоліть [Текст] / Г. М. Перепелиця [та ін.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України. - К. : Стилос, 2002. - 394 с.

Робота присвячена сучасній політиці України в сфері воєнної безпеки. У моно­графії аналізуються ті зміни, які відбулись у цій сфері за минуле десятиліття, роз­глядаються її сучасні проблеми, розкриті основні аспекти політики України в сфері воєнної безпеки, а також представлені міркування авторів стосовно перспектив її роз­витку в новому столітті.

Політика безпеки України являє собою особливе бачення майбутньої архітекту­ри загальноєвропейської безпеки, в якій Україна вважає себе її активним творцем. На думку авторів роботи, актуальним у розробці сучасної політики безпеки є підхід, який розкриває проблеми забезпечення воєнної безпеки та надає змогу розробити альтернативні варіанти їх вирішення.

Видання може стати корисним для аналітиків, вчених, професійних полі­тиків - усіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародної безпеки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 633194

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц В-63

 

8. Воєнні конфлікти другої половини ХХ століття : Зб. наук. ст. / ред.: С. В. Кульчицький; НАН України. Ін-т історії України, Нац. акад. оборони України, Укр. ін-т воєн. історії. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2004. - 100 c. - укp.

Розглянуто питання сучасної української воєнної термінології, а також коаліційного управління збройною боротьбою за досвідом війни в Кореї (1950 - 1953 рр.). Визначено економічні причини війн у зоні Персидської затоки та Іраку наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст., а також характерні риси дій повстанських збройних формувань у війнах в Афганістані (1979 - 1989 рр.) та Чечні (1994 - 1996 рр., 1999 - 2000 рр.).

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 650561

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц В-63

 

9. Военные моряки и подводники XX века / Авт.-сост. И. А. Калмыкова. — Мн.: Литература, 1998. — 544 с. — (Энциклопедия военного искусства).

Книга предназначена для широкого круга читателей, для любителей военной истории. Из нее вы узнаете также о тактике подводной войны, о методах ведения диверсионных операций, о славных героях войны на море.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 597321

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц В-63

 

10. Вплив глобальних політичних, енергоресурсних та екологічних змін на воєнну безпеку держави. / В.В. Зубарєв, О.П. Кутовий, О.О. Свергунов, С.М. Химченко. — К.: Інтертехнологія, 2009. — 256 с. - Бібліогр. у кінці розд.

Монографія присвячена проблемам оцінки впливу глобальних полі­тичних, енергоресурсних, екологічних і кліматичних змін на воєнну без­пеку держави. Проаналізовані методичні підходи, алгоритми, критерії та показники оцінки воєнних загроз державі, а також погляди фахівців і ставлення провідних держав, воєнно-політичних союзів і блоків до викли­ків, що виникають внаслідок таких глобальних змін. На основі системного аналізу та експертних оцінок запропоновано науково-методичний апарат для оцінки впливу глобальних політичних, енергоресурсних, екологічних і кліматичних змін на воєнну безпеку держави.

Монографія підготовлена на основі матеріалів досліджень науково- дослідної роботи з теми: «Вплив глобальних політичних, енергоресурсних і екологічних змін на воєнну безпеку держави», що виконувалася в Інсти­туті проблем національної безпеки РНБО України.

Розрахована на працівників органів державного управління, науков­ців, політиків і фахівців з проблем воєнної безпеки держави, викладачів, аспірантів і всіх, хто цікавиться такими проблемами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 726515

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц В-80

 

11. Всемирная история авиации / Авторы-сост. Г.А. Соболева, Ю.В. Рычкова. — М.: Вече, 2002. — 512 с., илл. (Всемирная история).

Данная книга представляет собой попытку исследования истории мировой авиации, начиная с момента зарождения идеи самолето­строения до освоения космического пространства. В книге содер­жатся сведения о первых летательных аппаратах, самолетах Первой и Второй мировых войн, современной авиатехнике и приспособлени­ях для выхода в космос.

В книге рассказывается о знаменитых конструкторах, внесших значительный вклад в развитие авиационного дела, о многочислен­ных рекордах, событиях и подвигах в истории авиации.

Книга предназначена для широкого круга читателей, любителей авиации и всех интересующихся историей техники.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 650520

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц В-84

 

12. Головин Николай Николаевич.

Наука о войне [Текст] : избр. сочинения / Н. Н. Головин. - М. : Астрель, 2008. - 1006 с

Н.Н. Головин (1875-1944) был генералом царской армии, принимавшим участие в Первой мировой войне. После поражения Белого движения в Гражданской войне он оказался в эмиграции, где и написал большинство работ, приводимых в данном издании. Выдающийся вклад профессора генерала Н.Н. Головина в военную науку давно признан за рубежом, но, к сожалению, отечественному читателю до последнего времени его произведения были незнакомы. Венцом своей творческой деятельности Н.Н. Головин считал «Науку о войне. О социологическом изучении войны» (1938), которая и открывает сборник его работ.

Издание снабжено комментариями, указателем имен и цитируемой литературы.

Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707283

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц 1)Г-61

 

13. Клаузевиц, Карл Филипп Готфрид фон.

О войне [Текст] / К. Ф. Клаузевиц  [пер. с нем.]. — М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. — 864 с.

Составившее три тома знаменитое исследование Клаузевица «О войне», в кото­ром изложены взгляды автора на природу, цели и сущность войны, формы и способы ее ведения (и из которого, собственно, извлечен получивший столь широкую извест­ность афоризм), явилось итогом многолетнего изучения военных походов и кампаний с 1566 по 1815 год. Тем не менее сочинение Клаузевица, сугубо конкретное по своим первоначальным задачам, оказалось востребованным не только — и не столько — воен­ными тактиками и стратегами; потомки справедливо причислили эту работу к золото­му фонду стратегических исследований общего характера, поставили в один ряд с та­кими образцами стратегического мышления, как трактаты Сунь-цзы, «Государь» Никколо Макиавелли и «Стратегия непрямых действий» Б. Лиддел Гарта.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 701185

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц 1)К-47

 

14. Кокошин, Андрей Афанасьевич.

Политология и социология военной стратегии [Текст] / А. А. Кокошин ; предисл. Г. В. Осипов ; Институт проблем международной безопасности РАН, Факультет мировой политики Московского гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. - М. : URSS. КомКнига, 2005. - 613 с.

В комплексном исследовании члена-корреспондента РАН, декана факульте­та мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, директора Института проблем международной безопасности Российской академии наук А. А. Кокошина рас­сматриваются такие проблемы политологии и социологии военной стратегии, как взаимодействие и взаимовлияние политики, идеологии и военной стратегии, типология тотальных и ограниченных войн в мировой политике, типы ядерных конфликтов в современных условиях, вопросы политического содержания побе­ды в современной войне, модели взаимодействия государственного руководства и высшего военного командования.

Книга предназначена как для специалистов в данных областях, так и для преподавателей гражданских и военных вузов, аспирантов и студентов, слушате­лей военных академий и курсантов военных институтов и университетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 694347

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ц 1)К-59

 

15. Коломиец Максим В..

Броня на колесах [Текст] : история советского бронеавтомобиля, 1925-1945 / М. В. Коломиец. - М. : Яуза : Стратегия КМ ; М. : Эксмо2007. - 382 с.

О советских бронеавтомобилях написано довольно мало. А ведь в нашей стране с 1927 по 1945 год было произведено более 15 000 легких и средних бронемашин различных типов, которые находи­лись на вооружении Красной (а затем и Советской) Армии до начала 1950-х годов. Производство советских бронеавтомобилей было тесно связано с развитием и становлением автомобильной промыш­ленности. Поэтому вплоть до начала Великой Отечественной броне­машины на вооружении Красной Армии изготавливались на шасси обычных коммерческих автомобилей. Естественно, что их проходи­мость при этом оставляла желать лучшего. При этом созданные советскими конструкторами в 1930-е годы образцы были пиком развития броневых автомобилей на специальных шасси. Эти маши­ны особенно проявили себя в гражданской войне в Испании и боях на реке Халхин-Гол летом 1939 года, где они действовали не хуже, а иногда и лучше танков.

В годы Великой Отечественной войны практически все работы по конструированию новых типов бронемашины свернули. В про­изводстве оставался только легкий БА-64, спроектированный в спешном порядке на Горьковском автозаводе в начале 1942 года. После войны работы по бронеавтомобилям в СССР были прекра­щены, хотя во многих странах мира боевые машины данного клас­са производятся до сих пор.

В книге на основе ранее не публиковавшихся документов рас­сказывается об истории создания советских бронемашин, об их типах, устройстве и боевом применении. Многие документы и фотографии, использовавшиеся в данной работе, публикуются впервые.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 697378

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)К-61 (Р)

 

16. Краснознаменный Киевский: Очерки истории Краснознаменного Киевск. воен. округа, 1919—1988/ И. А. Герасимов, В. В. Осипов, В. А. Шарыгин. — 3-е изд., испр. и доп. — К.: Политиздат Украины, 1989.— 543 с., 40 л. ил., карты.

Авторы в научно-популярной форме излагают историю КВО, которому в этом году исполняется 70 лет. Они приводят яркие примеры доблести, мужества и героизма воинов округа, прояв­ленные в борьбе с врагами нашей Родины в годы гражданской и Отечественной войн. На страницах книги освещается учеба и жизнь воинов в послевоенное время, показывается, как они хранят и приумножают славные боевые традиции.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 493657

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц К-78

 

17. Кревельд, Мартин ван.

Трансформация войны [Текст] : пер. с англ. / М. в. Кревельд. - М. : ИРИСЭН, 2005. - 344 с. - (Серия "Военная мысль")

В книге предпринят пересмотр парадигмы военно - теоретической мысли, господствующей со времен Клаузевица. Мартин ван Кревельд предлагает новое видение войны как культурно обусловленного вида человеческой деятельности. Современная ситуация связана с фундамен­тальными сдвигами в социокультурных характеристиках вооруженных конфликтов. Этими изменениями в первую очередь объясняется неспо­собность традиционных армий вести успешную борьбу с иррегулярными формированиями в локальных конфликтах. Отсутствие адаптации к этим изменениям может дорого стоить современным государствам и угрожать им полной дезинтеграцией.

Книга, вышедшая в 1991 году, оказала большое влияние на сов­ременную мировую военную мысль и до сих пор остается предметом активных дискуссий. Русское издание рассчитано на профессиональных военных, экспертов в области национальной безопасности, политиков, дипломатов и государственных деятелей, политологов и социологов, а также на всех интересующихся проблемами войны, мира, безопасности и международной политики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680712

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)К-79

 

18. Крофорд Стив.

Энциклопедия спецназа: SAS в действии [Текст] / С. Крофорд ; пер. К. Ткаченко. - М. : Фаир-Пресс, 2003. - 455 с.: фото. - (Спецназ).

Автор этой книги сделал удачную попытку собрать воедино весь опыт работы английской Спе­циальной авиадесантной службы (SАS). Рассмотрены операции, проводимые SАS в горячих точках планеты, в Малайе, Адене, Омане, Северной Ирландии и других регионах, аспекты борьбы с террориз­мом, перспективы дальнейшего развития. Описаны способы проникновения на территорию против­ника, методика выживания и арсенал элитных спецподразделений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вc 40152

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц К-83

19. Купцов Андрей Георгиевич.

Странная история оружия. С.Г. Симонов - неизвестный гений России, или кто и как разоружил советского солдата [Текст] / А. Г. Купцов. - 2-е изд., испр. - М. : Крафт, 2003. - 429 с.

Эта книга - часть многотомной работы, посвященной предвоенно­му периоду истории СССР и первому послевоенному десятилетию.

На основе детального исследования развития вооружения РККА автор вынужден был сделать ряд выводов, которые позволили ему выд­винуть гипотезу о существовании нового пласта истории СССР. Фак­ты в их совокупности говорят о том, что перед войной происходил процесс торможения научно-технического и военно-технического про­гресса, а в ряде областей военно-технических знаний прослеживается планомерный регресс некогда достигнутого.

Автор предлагает читателю вместе с ним проследить эти особен­ности предвоенной истории каждого вида оружия, поэтапно изло­женные в книгах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654027

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц К-92

 

20. Купцов Андрей Георгиевич.

Странная история оружия. Артиллерия: маршалы СССР против России - Адольф Гитлер против Германии [Текст] / А. Г. Купцов. - 2-е изд., испр. - М. : Крафт+, 2006. - 447 с

В книге выдвигается абсолютно новая и необычная версия скрытых причин Второй Мировой войны и ее отдельных ключевых эпизодов.

Война 1941-1945 годов - стратегический абсурд. Основная историческая и трансмистическая цель Адольфа Гитлера - разгромить германскую армию и привести к уничтожению германского государства, но этому противодействовала стратегическая программа советского руководства.

Основная цель маршалов РККА и руководителей ВПК - разгромить армию СССР руками Вермахта.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 695588

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)К-92

 

21. Лобов Владимир Николаевич.

Военная хитрость [Текст] / В. Н. Лобов. - М. : Логос, 2001. - 472 с.

Книга посвящена малоизученной проблеме военного искусства — военной хитрости. Рассматривается ее использование в войнах, битвах и сражениях с древности до наших дней. На конкретных исторических примерах раскрываются секреты достижения победы с наименьшими затратами сил, времени и средств. Показывается универсальное зна­чение характерных для военной хитрости принципов, методов и приемов для решения особо сложных и ответственных управленческих проблем в ситуациях повышенного риска. Приводятся извлечения из трудов тео­ретиков военной науки и видных военачальников.

Для слушателей военно-учебных заведений, командного состава воинских частей, ученых и специалистов, исследующих проблемы управления, для руководителей, принимающих ответственные решения в государственно-политической, финансовой и деловой сферах. Представ­ляет интерес для широких кругов читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 607279

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Л-68

 

22. Локальні війни та збройні конфлікти другої половини XX століття: (Історико-філософ. аспект): Монографія / О.І. іуржій, С.П. Мосов, ВД Макаров та ін. — К.: Т-во «Знання» України, 2006. — 356 с., кольор. вставка 19 с. — Бібліогр.: с. 342-355.

У монографії йдеться про причини виникнення та осмислення досвіду воєн другої половини XX ст., показано їх вплив на суспільний розвиток. Особливу увагу приділено ставленню релігійної моралі до збройного протистояння при вирішенні певних політичних, соціальних, етнічних та інших конфліктів. Здійснено системний аналіз локальних воєн, наведена їх класифікація. Значне місце відведено основним формам і способам застосування зброї та військової техніки в ході воєнних конфлік­тів, а також ролі України у світовій миротворчій діяльності.

Пропонована для фахівців у галузі воєнної історії й філософії, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 676624

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)Л-73

 

23. Локальні війни сучасності : Зб. наук. ст. / ред.: С. В. Кульчицький; НАН України. Ін-т історії України, Нац. акад. оборони України, Укр. ін-т воєн. історії. - К., 2004. - 117 c. - укp.Висвітлено особливості розвитку форм і способів збройної боротьби в операції "Лис в пустелі", а також підготовки війського втручання країн Варшавського Договору в Чехословаччину (1968 р.). Наведено напрями розвитку артилерійського озброєння в другій половині ХХ ст. з урахуванням досвіду війн в Афганістані та Чечні. Розглянуто розвиток авіаційних способів радіоелектронної протидії високоточної зброї ППО в ході війни у В'єтнамі (1964 - 1973 рр.).

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 650562

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Л-73

 

24. Лук'янов Сергій Костянтинович.

Основи тактичних розрахунків [Текст] : навч. посібник / С. К. Лук'янов [и др.] ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д. : РВВ ДНУ, 2002. - 66 с.

Розглядаються методики тактичних розрахунків за допомогою обчислювальних засобів та без них, із використанням ПЕОМ. У науково-популярній формі викладаються теоретичні основи розрахункового обґрунтування рішень та планування бойових дій. Наводяться конкретні приклади розрахунків.

Для студентів університету, що вивчають курс військової підготовки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 624740

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Л-84

 

25. Мосов Сергей.

Аэрокосмическая разведка в современных военных конфликтах [Текст] : монография / С. Мосов. - К. : Румб, 2008. - 248 с.

В монографии рассмотрены вопросы применения сил и средств, комплексов и систем воздушной и космической разведок многонациональными силами, вооруженными си­лами США и Великобритании в зоне Персидского залива; объединенными вооруженными силами НАТО в Югославии, вооруженными силами США в Афганистане; проанализи­рованы проблемные вопросы, возникавшие в ходе боевых действий, а также исследованы тенденции применения и дальнейшего развития систем воздушной и космической разведок и их компонентов в зарубежных странах.

Монография подготовлена по материалам открытой печати. Для специалистов в облас­ти аэрокосмической разведки и дистанционного зондирования земли из околоземного пространства, широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707933

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц М-82

 

 

 

 

26. Нещадим Микола Іванович.

Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / М. І. Нещадим ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2003. - 852 с.

Досліджується широкий спектр історичних, теоретичних, методологічних і практичних проблем створення, становлення та розвитку військово-професійної освіти в Україні. Військова освіта - складова загальнодержавної освіти - розглядається з позицій системного підходу як цілісна система.

Розкриваються роль і місце військової освіти в широкому соціальному та культурному середовищі, на тлі національного та світового досвіду. Викладаються теоретико-концептуальні, методологічні основи проектування та дослідження системи військової освіти, нормативно-правові, управлінські, організаційні та науково-методичні засади її функціонування, тенденції та перспективи розвитку.

Монографія призначається для науковців, які досліджують проблеми історії, теорії та практики військової освіти, керівного складу органів управління військовою освітою, науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів вищих військових та цивільних навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 37948

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Н-59

 

27. Никифор II Фока

Стратегика [Текст] / Никифор II Фока ; пер. со среднегреч. и коммент. А. К. Нефедкин. - СПб. : Алетейя, 2005. - 278 с.

Византийский император Никифор II Фока (963-969 гг.) хорошо известен любителям истории как правитель-воин, вое­вавший с князем Святославом на Дунае, однако не эти враги были главными для Византии данной эпохи — большая война шла с арабами в Восточной Анатолии. Император, проведший много лет в схватках с арабами, решил передать свой опыт последующим военачальникам, отчего и появился данный трактат, условно называемый «Стратегика». В нем даются ре­комендации по вооружению, количеству и соотношению ро­дов войск, построению и, главное, по тактике полевого боя византийской армии третьей четверти X в. Книга представляет собой первый перевод на русский язык данного трактата и снабжена статьями Ю. А. Кулаковского, не потерявшими сво­ей актуальности до настоящего времени.

Книга будет интересна не только специалистам-византинистам, но и широкому кругу читателей, интересующихся военным делом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 265530

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)Н-62

 

28. Тайные силы: Интернациональный шпионаж и борьба с ним во время мировой войны и в настоящее время / В. Николаи, М. Ронге, Ч.Э. Россель / Сост., вступ. статья и общ. ред. В.Ф. Федько. - Киев: Издательский дом “Княгиня Ольга”, 2005. - 676 с.: ил. - (Спецслужбы в войнах XX века).

Воспоминания непосредственных руководителей тайных операций представляют огромный интерес не только с исторической точки зрения.

В. Николаи - выдающийся немецкий разведчик, звезда первой величины среди руководителей спецслужб XX века, оставил заметный след своей деятельностью в истории немецкой разведки и контрразведки. Ни одна книга о европейском шпионаже XX века не обходится без упоминания его имени и ни одна книга о немецком шпионаже - без упоминания его заслуг.

М. Ронге также внес значительный вклад в разведывательную деятельность и, учитывая его заслуги во время мировой войны, правительство Австрии в 1934 г. назначило его начальником разведки и контрразведки хеймвера.

Ч. Россель представляет запись лекций по технике и методике работы с агентурой, прочитанных им зимой 1924 г. в Нью-Йорке на курсах офицеров запаса армии США.

Все авторы представляют читателю не только уникальный и обширный фактический материал по технике и методике работы агентуры и контрразведки, но и излагают свои взгляды на теорию и практику деятельности спецслужб, как во время мировой войны, так и в будущем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 663455

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Н-63

 

29. Ниязов Ниязи Сабирович.

Основные стратегические концепции и вооруженные силы ведущих стран мира межвоенного периода [Текст] : метод. указания и опорные материалы / Н. С. Ниязов ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет международных отношений. Кафедра теории и истории международных отношений. - СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2005. - 127 с.

В пособии рассматриваются стратегические концепции, разработанные военными теоретиками и политическими деятелями различных стран в межвоенный период, на основе которых строилась политика военной безопасности ведущих государств в указанную историческую эпоху.

Учебное пособие предназначено для студентов магистерских программ «История международных отношений XX столетия» и «Стратегические исследования» и содержит методические указания и опорные материалы, необходимые для изучения дисциплины «История войн и вооруженных конфликтов в XX - начале XXI века». Пособие адресовано также всем, кто интересуется указанным этапом истории международных отноше­ний.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 703000

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)Н-71

 

30. Оборонна політика: потреба реформ Збройних Сил України. Збірник матеріалів за результа­тами публічних консультацій / За заг. ред. проф. Богатирьової Р.В. - К.: Заповіт, 2011,148 с.

У Збірнику узагальнюються та систематизуються результати публічних консультацій з питань оборонної політики, ініційованих Апаратом РНБО України і проведених у період з 15 серпня по 15 жовтня 2010р. Центром Разумкова та Українським інститутом публічної політики.

У матеріалах Збірника частково враховані зміни, що відбулися після публічних консультацій, зокрема певні трансформації в системі центральних органів державної влади, згідно з Указа­ми Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” № 1085 від 9 грудня 2010р., “Деякі питання Апарату РНБО України” №353 від 5 квітня 2011р.

Це видання надасть можливість підвищити рівень інформованості фахівців і науковців у сфері оборонної політики та сприятиме запровадженню системних підходів і методів публічної політики в галузі військового будівництва.

Окремі експертні оцінки, висновки і пропозиції, викладені у Збірнику, не завжди збігаються з офіційними точками зору, традиційними підходами до формування та реалізації оборонної політики. Вони не є результатами завершених досліджень, потребують наступного опрацювання та наведені в Збірнику з метою розширення спектру альтернатив, що можуть бути використані під час вибору шляхів реформування сектору безпеки і оборони.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 51754

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц О-22

 

31. Організація внутрішньої служби у підрозділах та частинах Збройних Сил України: Навчальний посібник / Укладачі М. П. Волик, В. І. Юзюк, О. О. Розанцев. — Одеса: Юридична література, 2001. — 112 с.

У навчальному посібнику роз’яснюються статутні вимоги щодо прав та обов’язків військовослужбовців та стосунків між ними; внут­рішнього порядку у підрозділах та частинах; бойового чергування та особливостей внутрішньої служби в парках, під час розташування військ на полігонах та їх перевезення.

Посібник призначено для студентів кафедр військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 607945

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц О-64

 

32. Смирнов Анатолий Тихонович.

Основы военной службы [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Т. Смирнов [и др.] ; общ. ред. А. Т. Смирнов. - 3.изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" : Мастерство, 2002. - 239с.

Содержание пособия, разработанного в соответствии с программой дисциплины «Основы военной службы», направлено на военно-патриотическое воспитание молодежи, морально-психологическую подготовку сту­дентов к службе в Вооруженных Силах РФ. Рассказано об истории созда­ния Вооруженных Сил, их структуре, организации воинского учета, по­рядке прохождения военной службы по призыву и контракту. Уделено внимание формированию здорового образа жизни молодежи.

Для студентов средних профессиональных учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 638843

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц С-50

 

33. Смолянюк Володимир Федорович.

Військова могутність України: Теоретико-методологічні засади формування і розвитку (політологічний аналіз досвіду 1990-х років) [Текст] / В. Ф. Смолянюк. - К. ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2000. - 466 с.

У книзі систематизовано напрацювання теорії військової могут­ності сучасної держави. Розкрито механізми формування військової могутності України. Розроблено концепцію компенсаційного впливу політичного потенціалу військової могутності на її загальний стан в умовах комплексних соціально-економічних та політичних перетво­рень у державі. Застосовано методологічні здобутки теорії синер­гетики з метою висвітлення складності та суперечливості процесу збройного забезпечення державотворчих зусиль як в У країні, так і за її межами. Визначено особливості впливу військової політики України на кількісні та якісні параметри її військової могутності. Враховано міжнародні аспекти формування оборонної сфери України у кон­тексті зміщення акцентів військового будівництва у країнах НАТО і у Російській Федерації. Показано вплив геополітичних чинників на ви­рішення оборонних проблем України.

Книга розрахована на науковців, політиків, державних службов­ців, викладачів, слухачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами і перспективами розвитку військової сфери України у XXI столітті.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 601104

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц С-51

 

34. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України) [Текст]. - К. : Аванпост-прім, 2004. - 96 с.

Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України)

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 40852

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц С-83

35. Суворов А. В.

Наука побеждать. — М.: Воениздат, 1987,— 40 с.

Книга великого русского полководца Генералиссимуса А. В. Суворова «Наука побеждать» последний раз издавалась в 1980 г. в связи с 250-летием со дня его рождения. Новое издание предпринимается по многочисленным просьбам читателей. В книге в оригинальной форме и весьма лаконично раскрывается сущность суворовской тактики и си­стемы обучения и воспитания войск.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Р 56362

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц С-89

 

36. Сунь-цзы: Искусство войны [Текст] : древнейший в мире трактат о войне / пер. с кит., коммент., примеч. Л. Джайлс. - 2. изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 283 с.

Настоящая книга представляет собой трактат, ко­торый лет на 500 старше Библии и за прошедшие две с половиной тысячи лет распространялся об­щим тиражом, вполне сравнимым с самым гума­нистичным произведением человечества. Жестокий парадокс человеческой истории — книги о Боже­ственной любви и человеческой войне пользуются почти одинаковым успехом.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Ао 263152

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц С-89

 

37. Сунь-цзы

Искусство стратегии [Текст] : древнекитайские трактаты, ставшие основой целого ряда управленческих теорий / Сунь-цзы ; пер. с кит. предисл. и коммент. Н. И. Кондрад. - М. : Эксмо, 2007. - 526 с.

Трактаты «Сунь-цзы» и «У-цзы», замечатель­ные образцы не только восточного, но и обще­человеческого стратегического мышления, уже давно и безоговорочно признаны непод­верженной влиянию времени классикой.

Несмотря на то, что формально оба трак­тата принадлежат к древнекитайскому канону военно-стратегических сочинений («У цзин», или «Семикнижие»), достаточно рано было осознано их глобальное значение: многие из положений «Сунь-цзы» и «У-цзы» легко пере­носились из области войны в область дипло­матии и политики; более того, с появлением и развитием науки управления эти трактаты, на­ряду с «Государем» Н. Макиавелли и сочинени­ями К. фон Клаузевица, стали основой целого ряда управленческих теорий.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Ва 692955

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)С-89

 

38. Тактична підготовка солдата, механізованого відділення і взводу: Навчально-методичний посібник. - К.: Видавництво географічної літератури "Обрії”, 2008. - 128с.

Посібник призначений для підготовки курсантів, студентів до проведення занять з тактики (тактичної підготовки) під час стажування у військах і проведення навчального збору, а також як навчально-методичне керівництво для випускників ВІКНУ.

Посібник також може бути рекомендований викладачам і командирам механізованих підрозділів для надання їм допомоги в організації тактико-стройових і тактичних занять. У посібнику розглядаються не тільки теоретичні питання з тактичної підготовки із солдатом, механізованим відділенням і взводом, а й конкретні приклади та варіанти проведення занять, викладені основні тактичні прийоми і способи дій, які застосовуються під час бою, що надає посібнику додаткової практичної значимості.

Рекомендації, які викладені в посібнику, варто застосовувати творчо, залежно від конкретних умов, вишукуючи нові прийоми та способи підвищення методичної майстерності при навчанні солдата, механізованого відділення й взводу з тактичної підготовки.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Ва 700461

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Т-15

 

39. Тактика: підручник / В.В. Вішняков, Г.А. Дробаха, А.А. Каленськии, Є.Б. Смірнов. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. - 607 с.

Розглянуто організацію та озброєння підрозділів Сухопутних військ, тактичні дії механізо­ваних (танкових) підрозділів, питання забезпечення бойових дій на основі вимог Бойового статуту Сухопутних військ та інших керівних документів. Висвітлено організацію та склад збройних сил спеціальних операцій іноземних держав.

Підручник відповідає програмі дисципліни 'Тактика" Військового інституту Київського наці­онального університету імені Тараса Шевченка з підготовки курсантів (студентів) неко- мандного профілю. При написанні використано досвід останніх війн, локальних конфліктів, військових навчань, ураховано наукові та навчально-методичні досягнення викладання так­тики у навчальних закладах Збройних сил України.

Призначено для офіцерів і курсантів закладів освіти Збройних сил України, може бути ви­користано при підготовці та проведенні занять з бойової і професійної підготовки командира­ми підрозділів Збройних сил України.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Вс 50704

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Т-15

 

40. Тараторин Валентин Вадимович.

Конница на войне. История кавалерии с древнейших времен до эпохи Наполеоновских войн [Текст] / В. В. Тараторин ; ред. А. Е. Тарас. - Минск : Харвест, 1999. - 432 с.

Три тысячи лет конница была главной ударной силой на полях сра­жений. Однако после 1917 года ни одной книги по истории конницы на русском языке не издавалось. Предлагаемая работа призвана воспол­нить этот пробел.

Проанализировав множество источников, а также исследования во­енных историков XIX века, автор сделал важный вывод: тактика боево­го применения конницы всегда и везде определялась её организацией, вооружением и характером подготовки.

В книге имеются 100 рисунков, воссоздающих особенности воору­жения, снаряжения и униформы кавалеристов прошлых эпох. Она пред­ставляет значительный интерес для читателей, интересующихся вопросами военной истории.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Ва 597355

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Т-19

 

41. У-цзин

Семь военных канонов Древнего Китая [Текст] / У-цзин ; пер.с англ. Р. В. Котенко. - СПб.: Евразия, 1998. - 336 с.

"У-цзин" является уникальным, если не единственным, учебником стратегического мышления, дошедшим до нас через тысячелетия беспрестанных конфликтов и войн, становления и гибели государств. Уроки боевых сражений и военных кампаний, вопросы тактики и стратегии, проблемы управления армией и государством и бесценный человеческий опыт изучались и передавались из поколения в поколение, пока не были собраны воедино и отредактированы при династии Сун, став не только азбукой военной мысли, но и материалом для императорских экзаменов на военную должность. На военную должность в обширной и могущественной империи, существовавшей к тому времени уже двенадцать веков

Шифр зберігання книги у НБУВ:Вс 32627

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц У-89

 

42. Федоров Василий Андреевич.

Армия и модернизация в странах Востока [Текст] / В. А. Федоров ; РАН, Институт востоковедения. - М. : ИВ РАН, 1999. - 173 с.

 

 

В книге исследуется роль армии и опирающихся на армию политических режимов в процессе социально-экономической трансформации стран Востока. Рассматриваются различные типы военно-гражданских отношений, особенности становле­ния и функционирования авторитарных режимов, а также их либерализации под влиянием социально-экономических сдвигов в обществах азиатских стран. Привлечен конкретно-историче­ский материал по Таиланду, Индонезии, Пакистану, Бирме, Филиппинам и другим государствам Востока. Особое внимание уделено социально-политическим функциям армии и участию военных кругов в государственном правлении и перестройке политических структур.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Ва 594047

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Ф-33

 

43. Философия войны [Текст] / сост., авт. предисл. и прил. И. В. Домнин ; общ. ред. А. Б. Григорьев. - М. : Издательский центр "Анкил- Воин" : Российский военный сборник, 1995. - 237 с.

 В книге показаны образцы ранее нам недоступного духовного наследия лучших военных авторов российской послеоктябрьской эмиграции: А.А. Керсновского, Н.Н.Головина, А.К. Баиова и других. Часть работ на ро­дине публикуется впервые. В них содержатся взгляды на войну и мир, при­роду и предназначение вооруженной силы, критический анализ дореволю­ционной отечественной военной системы и попытки моделирования "будущей русской армии."

Представленное в этой книге имеет не только "раритетную" ценность. В нем много современного, актуального, того, что несомненно поможет нынеш­нему читателю глубже уяснить существо войны и военного дела, их соци­альный и этический смысл, исторические особенности и охранительно- государственную роль армии России.

Шифр зберігання книги у НБУВ:Ва 602888

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Ф-56

 

44. Фронтин Секст Юлий.

Военные хитрости (Стратегемы) [Текст] / С. Ю. Фронтин. - СПб. : Алетейя, 1996. - 230 с.

Книга Фронтина — это не тактическое или стратегическое руководство, а учебник военных хитростей (т.е. того, что в современности называется «спецоперациями»), который охватывает большую часть ситуаций, могущих возникнуть на войне. Данные ситуации выстраиваются в том же порядке, в котором будут писаться большинство военных трактатов будущих веков: подготовка боя, ведение сражения и осад, организация разведки и диверсий, роль дисциплины и морального духа армии. Лаконичное, без особых литературных изысков изложение обильного числа исторических примеров производит сильное впечатление.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 258560

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Ф-91

 

45. Цюрупа Михаил Владимирович.

Военные теоретики Европы о войне, мире и национальной безопасности [Текст] : сравнительный анализ концепций военно-теоретических школ Европы второй половины ХІХ- начала ХХ века / М. В. Цюрупа ; Национальная Академия Обороны Украины. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : [б.и.], 2005. - 256 с.

В работе предпринят сравнительный анализ концепции основных военно-теоретических школ Европы, которые сложились во второй половине XIX - начале XX века и считаются "классическими". Систематизированы и обобщены исследования проблем взаимосвязи политики и вооруженного насилия, стратегии и политики, военных доктрин и систем национальной безопасности, проведенные военными мыслителями Германии, России, Франции. Италии (К. Клаузевиц, Г. Мольтке Старший, А. Шлиффен, Г.Леер, Н.Михневич, А.Свечин, Ф. Фош, Г. Бастико). Учения некоторых военных теоретиков (М. Колодзинский - Украина, Хетцендорф - Австро-Венгрия), представленные в книге, практически были неизвестны специалистам. Широкий историко-философский контекст позволил сравнить идеи о войне и миру философов от Гераклита до Гегеля с подходами военных теоретиков Европы, выделить социокультурную составляющую положений об эволюции форм вооруженного насилия, об историческом пределе войн, политическом содержании "вооруженного мира". Намечен подход к институализации в российской военно-теоретической школе украинской линии военной мысли.

Книга рассчитана на ученых, преподавателей, аспирантов, адъюнктов и студентов старших курсов учебных заведений гуманитарного профиля, а также для всех, кто интересуется вопросами становления и развития воет гой мысли, философско-социологическими проблемами войны, мира, национальной безопасности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 675771

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)Ц-98

 

46. Чиполла Карло.

Артиллерия и парусный флот. Описание и технология вооружения XV-XVIII веков [Текст] / К. Чиполла ; пер. с англ. Л. А. Игоревский. - М. : Центрполиграф, 2007. - 224с

В своем исследовании известный итальянский ученый Карло Чи­полла знакомит с историей европейской экспансии XV—XVIII веков. На основе богатого фактического материала показана роль артиллерии и парусного флота как важнейших факторов, которые позволили евро­пейцам успешно противостоять угрозе с Востока и установить свое господство на море. Написанная живым, доступным языком, книга представляет интерес для самого широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 705998

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)Ч-63

 

47. Чуднов Гавриил Михайлович.

Сыны Гефеста [Текст] : тульские оружейники С.И.Мосин и П.П.Третьяков / Г. М. Чуднов. - М. : Воениздат, 2007. - 247с.

Очерки о жизни и конструкторской деятельности замечательных рус­ских оружейников и организаторов производства стрелкового оружия С.И. Мосина и П.П. Третьякова составили книгу «Сыны Гефеста». Автор рассказывает о таланте, высоких нравственных качествах, патриотизме и са­моотверженности людей, связавших свою жизнь с Тульским оружейным за­водом, во все времена обеспечивавшим Российскую армию высококлас­сным стрелковым оружием.

Книга адресована в первую очередь читателям, интересующимся исто­рией отечественного оружия.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693297

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц 1)Ч-84

 

48. Широкорад Александр Борисович.

От "Катюши" до "Смерча". Из истории реактивной артиллерии [Текст] / А. Б. Широкорад. - М. : Вече, 2005. - 396с.

В книге А.Б. Широкорада рассмотрен путь развития тактического ракетного оружия ближнего действия — от первых осветительных и сиг­нальных ракет до современных реактивных систем залпового огня. До­вольно подробно описаны конструкции отечественных и немецких ракет и пусковых установок, их особенности, достоинства и недостатки.

Книга предназначена для читателей, интересующихся историей во­енной техники.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 691648

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Р Ц 1)Ш-64

 

49. Шунков Виктор Николаевич.

Оружие Вермахта [Текст] / В. Н. Шунков. - Минск : Харвест, 1999. - 479 с.

Книга представляет собой обзор оружия и боевой техники, использовавшихся частями Вермахта и войск СС в сражениях второй мировой войны.

По каждому из образцов оружия и техники приводятся история разработки, описание конструкции и тактико-технические характеристики. Текстовый материал иллюстрирован рисунками и чертежами.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся воп­росами истории и развития военной техники.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 597401

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Ш-96

 

50. Ягупов Василь Васильович.

Військова дидактика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ягупов ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2000. - 399 с.

У навчальному посібнику викладено основи, тенденції та особливості військо­во-дидактичного процесу у ЗСУ. Розглянуто в єдиному комплексі основні компоне­нти навчання військових, проаналізовано їх зміст і напрямки вдосконалення у сві­тлі сучасних дидактичних концепцій. Досить докладно висвітлено сучасні методи навчання воїнів і обґрунтовано їх методику.

Навчальний посібник орієнтовано не тільки на теоретичне озброєння майбу­тніх офіцерів військово-дидактичними знаннями, а й на розвиток їх творчого по­тенціалу, формування мотивації військово-педагогічної діяльності.

Призначено для курсантів, студентів, слухачів, офіцерів та викладачів психо­логічних дисциплін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 605611

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Я-31

 

51. Ягупов Василь Васильович.

Теорія і методика військового навчання [Текст] / В. В. Ягупов ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Тандем, 2000. - 380 с.

У монографії проаналізовано методологічні, теоретичні та методичні основи навч військовослужбовців, тенденції його розвитку та особливості здійснення в суча умовах розбудови і будівництва Збройних сил України. Логічно і послідовно розгш сучасну модель військово-дидактичного процесу та її основні компоненти, їх зм основні напрямки вдосконалення у світлі сучасних, дидактичних концепцій. Висвіт основні методи та форми навчання військовослужбовців строкової служби й обгрунто їх методика.

Визначено особистіший аспект військово-дидактичного процесу, обґрунто напрямки його гуманізації, гуманітаризації та демократизації, розроблено ш встановлення суб’єкт-суб’єктних взаємин у цьому змістовному соціально-педагогіч процесі. У зв’язку з цим монографія орієнтована як на теоретичне озброєння військ педагогів дидактичними знаннями, так і розвиток їх творчого потенціалу, формуі мотивації військово-педагогічної діяльності, розвитку навичок і вмінь дидаюі діяльності.

Призначена для науково-педагогічних працівників, військових педагогів, курсг слухачів вищих навчальних закладів, командирів і вихователів військових підрозді частин; для широкого кола читачів, які цікавляться методологічними, теоретична* методичними проблемами навчання військовослужбовців у Збройних силах Украі сучасних умовах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 605610

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Я-31

 

52. Якимович Богдан.

Збройні Сили України [Текст] : нарис історії / Б. Якимович. - Львів : Просвіта, 1996. - 360 с.

Автор розкрив історичний процес становлення та розвитку Збройних сил України від палеоліту до сьогодення.

Проаналізовано етапи становлення Збройних сил України, їх подальшої трансформації та розвитку за умов сучасного суспільства

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 567190

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:  Ц Я-45

 

 

 

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138