«Філософські науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (кімн. 310) (лютий 2015 р.)

1. Андрієнко, Олена Володимирівна.

Світоглядні виміри демократичного соціуму [Текст] : монографія / О. В. Андрієнко ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 344 с.

 

Здійснено соціально-філософський аналіз світоглядних універсалій демократичного суспільства. Досліджено універсалії свободи, відповідальності, рівності, толерантності, соціальної справедливості. Визначено основні підходи до проблеми демократичних універсалій і їх зв'язок з соціокультурним і політичним контекстом. Охарактеризовано інформаційні та фінансові джерела демократії. Увагу приділено морально-релігійним аспектам демократичного світогляду, сферам прояву толерантності у демократичному суспільстві, проблемам політичного лідерства.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766813

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 А-65

 

2. Виговський, Леонід Антонович.

Логіка [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. / Л. А. Виговський ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : [б. в.], 2012. - 213 с.

 

У навчальному посібнику розкрито призначення, смисл та функції традиційної логіки, основні історичні етапи в її розвитку. Охарактеризовано основні форми мислення та їх роль у процесі пізнання. Висвітлено основні категорії формальної логіки (поняття, судження, умовивід, закони їх правильної побудови. Розглянуто гіпотезу як форму умовиводу, роль версій у юридичній практиці. Увагу приділено логічним основам теорії аргументації. Розкрито практичне значення застосування логічних знань у процесі юридичної практики.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763930

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 В-41

 

3. Губерський, Леонід Васильович.

Філософія: історія, суспільство, освіта [Текст] : підручник / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, В. В. Ільїн ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2011. - 575 с.

 

Висвітлено основні філософські концепції, ідеї, погляди, що становлять зміст світової інтелектуальної культури мислення. Розкрито сутність філософського знання, яке пройшло еволюцію від "Логосу" (слова), через "Софію" (мудрість) до "Раціо" (розуму). Значну увагу приділено течіям сучасної філософії. Подано плюралізм філософського знання у його взаємозв'язку з визначенням основних орієнтацій соціального життя в цивілізаційному вимірі. Філософія постає як поліфонічне явище духовної культури суспільства. Вперше проаналізовано проблему філософії освіти та людиноцентризму.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС53344

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 Г-93

 

4. Данильян, Олег Геннадійович.

Філософія [Текст] : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 431 с.

 

У підручнику висвітлено предмет філософії, її основні функції, роль і значення в житті суспільства. Наведено характеристику історії розвитку філософської думки, її різних напрямів і шкіл. Викладено основні розділи філософії: онтологія, феноменологія, філософія розвитку, епістемологія, методологія, соціальна філософія, антропологія, філософія історії.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА769207

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 Д-18

 

5. Довга, Лариса Михайлівна.

Система цінностей в українській культурі ХVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля) [Текст] / Лариса Довга. - К. ; Л. : Свічадо, 2012. - 342, [1] с.

 

Висвітлено уявлення про людину в українській писемності XVII ст. як дослідницьку проблему. Розглянуто суспільний, церковний та інтелектуальний контексти постання морально-богословских творів І. Гізеля. Викладено принципи застосування поняття "цінність" до аналізу ранньомодерної української культури. Увагу приділено класифікації суспільних станів у трактаті І. Гізеля. Описано учення про мораль у контексті української культури другої половини XVII ст. Розкрито діаголізм як цінність у культурі українського бароко.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761953

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Д-58

 

6. Дуцяк, Ігор Зенонович.

Логіка [Текст] : підручник / Ігор Дуцяк. - К. : Знання, 2010. - 406 с.

 

У підручнику розглянуто історію розвитку, предмет, основні поняття та закони логіки, показано її місце серед інших дисциплін. Розкрито особливості логічного аналізу тверджень, означень і спонукань. Увагу приділено видам несумісності знань, елементам і структурі простих тверджень, методам систематизації та формування припущень, загальним умовам істинності висновків, створенню класифікаторів, видам і структурі норм, логіці питань.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА734166

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Д-85

 

7. Єрмоленко, Володимир.

Оповідач і філософ Вальтер Беньямін та його час [Текст] / Володимир Єрмоленко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики, Центр міжкульт. комунікації Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.". - К. : Критика, 2011. - 279 с.

 

Висвітлено творчість В. Беньяміна (1892 - 1940 рр.) - визначного філософа ХХ ст. Розкрито засадничі топоси мислення філософа, зокрема, образи оповідача, фланера та колекціонера, теми міського простору та його трансформацій, феномени пам'яті й апокаліптичного очікування, поняття аури й аналогії. Увагу приділено ідеям В. Беньяміна для німецької та французької гуманістики, літератури та мистецтва, загалом інтелектуального побуту 1920 - 1930-х рр.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА745161

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю(3)4 Є-74

 

8. Занерв, Дмитрий.

Человеки [Текст] : [эссе] / Дмитрий Занерв. - О. : Фенікс, 2012. - 337 с.

 

Ответить на вопрос "Что такое человек?" можно лишь узнав его крайние проявления - гений и злодейство. В книге эссе о великих поэтах, писателях, философах, кинорежиссерах их творчество рассматривается под необычными углами зрения. Стряхнуть архивную пыль, освободить эти имена от налета, безопасного академического понимания - такую цель преследовал автор, собирая под одной обложкой свои работы 2002-2012 гг. Первый раздел посвящен феномену человека в контексте мировой истории, философии и литературы.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В ВА760802

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3 0,0 З-27

 

9. Запорожан, Валерій Миколайович.

Біоетика та біобезпека [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - К : Здоров'я, 2013. - 455 с.

 

Викладено історію, предмет, мету, завдання, методи та напрями розвитку біоетики в системі охорони здоров'я, права людини як джерело біоетичних принципів і критеріїв поведінки, етичний, моральний та деонтологічний вимір у різних галузях їх застосування. Наведено біоетичні аспекти виховання здорового способу життя, соціальної справедливості та соціоетичних зобов'язань, основ професійної діяльності лікаря, стосунків між медичними працівниками, пацієнтом та його родиною. Окремо наведено біоетичні принципи медико-біологічних досліджень, концепцію біобезпеки та ризику використання біомедичних технологій, біоетичну та правову оцінку лікарської помилки й ятрогенії. Висвітлено сучасні питання прикладної клінічної біоетики, пов'язані з біоетичними проблемами репродуктивних технологій, медичної генетики, страждання, болю, реабілітації й евтаназії, трансплантології, трансфузіології крові, психіатрії, наркології, соціально небезпечних інфекцій, біопсихосоціальної медицини.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС55129

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю725 З-33

 

10. Ивакин, Алексей Аркадьевич.

Единство Бога, человека и ноосферы [Текст] : филос. эссе / А. А. Ивакин. - О. : Фенікс, 2012. - 241, [1] с.

 

Освещены становление и развитие человека. Рассмотрены бесмысленность и смысл жизни. Раскрыт вопрос ноосферы как необходимый элемент онтологии. Изложено историческое начало ноосферы. Внимание уделено ноосфере как суть и направленность развития.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763817

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 И-17

 

11. Климов, В. В.

Скептицизм й інакодумання як інтелектуальний поступ. Релігієзнавчий аспект [Текст] : [монографія] / В. В. Климов ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013. - 647 с.

 

На основі дослідження історико-філософських джерел з'ясовано дійсну роль скептицизму як типу філософського мислення, а також органічно пов'язаного з ним інакодумання в інтелектуальному розвитку в Європі. Доведено їх деструктивно-конструктивну функцію, що сприяла прогресу філософської думки, нарощуванню наукових знань. Об'єктивно та зважено проаналізовано трансформацію змісту специфічних скептичних ідей у контексті духовно-світоглядних домінант релігійно-церковного комплексу, сприяння скептичного філософствування та формуванню принципів свободи совісті, рівності релігій, права на іновірство, міжконфесійної толерантності.           

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780208

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 К-49

 

12. Кодьєва, Олена Петрівна.

Мистецтво як змінена форма свідомості [Текст] : навч. посіб. / Кодьєва О. П., за заг. ред. д-ра іст. наук, доц. О. В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. - 206 с.

 

Акцентовано увагу на деяких аспектах свідомості, зміненої у порівнянні з її звичайним станом - станом буденної свідомості. Серед багатьох форм зміненої свідомості обрано для розгляду мистецтво як таку форму, що відіграє надзвичайно велику роль у розбудові культури, зокрема української. Показано, що найголовнішим феноменом художньої творчості є її здатність зображувати. Йдеться не тільки про образотворче мистецтво, а й про всі види та жанри мистецтва. З метою кращого розуміння сутності творення художнього образу проаналізовано основні категорії та поняття естетики, розкрито творчий потенціал мистецтва. Розглянуто морально-правовий аспект творчості. З'ясовано, що таке правова свобода та свобода творчості.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770168

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю822 К-57

 

13. Козьмук, Ярослав Романович.

Філософія [Текст] : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.

 

Вивчено людиномірність філософського пізнання. Проаналізовано передумови виникнення давньогрецької філософії. Охарактеризовано західноєвропейську середньовічну філософію. Вивчено особливості філософії епохи Відродження та німецької класичної філософії. Розкрито проблеми людини в історії філософії та її сучасних екзистенційно-психологічних аспектах.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766021

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 К-59

 

14. Людина в сучасному світі [Текст] : колект. моногр. : в 3 кн. / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т соціогуманіт. пробл. людини Зах. наук. центру Нац. акад. наук України. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - ISBN 978-966-613-838-8 (заг.).

Кн. 2 : Психолого-антропологічний контекст / [А. О. Вовк та ін.]. - 2012. - 600 с.

 

Висвітлено головні тенденції в розробленні проблеми людини в сучасній філософії, культурології, психології, політології. Розкрито відносини людини та суспільства, акцентовано на антропологічних вимірах сучасної науки, комунікативному вимірі буття людини та проблемах людини за умов техногенного суспільства. Розглянуто питання самоідентифікації сучасної людини, що є, на думку авторів найактуальнішим у сучасному світі, за такими напрямами: громадсько-національна, релігійна, тілесна ідентичність; виокремлено гендерні аспекти соціокультурної суб'єктивізації та громадської ідентичності. Показано багатовимірність людського буття в морально-етичному та художньо-естетичному аспекті, розглянуто самотність людини як соціально-філософську характеристику буття людини XX - XXI ст. Значну увагу приділено осмисленню проблеми людини в українській філософії. Охарактеризовано феномен духовності людини в українській персоналістичній антропології XX ст., подано трактування поняття інтелігенції в українському контексті.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354113/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Л-93 II

 

15. Мак'явеллі, Нікколо.

Флорентійські хроніки [Текст]. Державець / Нікколо Мак'явеллі ; пер. з італ. Анатоля Перепаді. - Х. : Будинок друку, 2013. - 470, [1] с.

 

Італійський політик, філософ, історик, письменник, поет і комедіограф Нікколо Мак’явеллі (1469—1527) особливої слави зажив своїм знаменитим твором «Державець» (1513), в якому він зробив спробу сформулювати загальні закони політичного життя, викласти суть «ремесла політика», а також визначити роль і місце державця в Європі та Італії XVI століття. У наші дні ці питання набули надзвичайної гостроти та актуальності. Також до видання увійшли «Флорентійські хроніки» (1520— 1525), в яких відтворено історію Флоренції від Давнього Риму і до встановлення синьйорії Медічі 1434 року.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772164

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0)43 М-15

 

16. Максюта, Микола Єгорович.

Онтологія особистісності [Текст] : монографія / Микола Максюта. - К. : Віпол, 2013. - 255 с.

 

Викладено історико-філософські рецепції індивідуальності. Досліджено універсум особистісного буття. Визначено самотворчість людського буття, а саме: традиції, новації, перспективи. Розглянуто науку як форму культури. Здійснено екзистенціально-персоналістський аналіз особистості філософа. Проаналізовано методи особистісно орієнтованого освоєння філософії.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА768629

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 М-17

 

17. Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу [Текст] : [дослідження] / [Ю. Ю. Завгородній та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - К. : Наукова думка, 2013. - 246 с.

 

У книзі представлено філософські дослідження з проблем: виникнення індійської філософії, місця філософії у традиційній китайській думці, буддійської філософії, місця філософії в єврейській рабіністичній літературі XVIII ст., трансформації філософської проблематики в інтелектуальній традиції ісламу, а також аналізуються особливості перекладу й інтерпретації в Україні в 1880-1960-х рр. гімну Рігведи Х. 129 та традиція осмислення упанішад в Україні в 1840-1910-х рр., висвітлюються деякі філософські погляди Мухаммада Парса.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766239

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(5) М-65

 

18. Мовчан, Станіслав Петрович.

Основи філософії техніки та технології [Текст] : навч. посіб. для студ., магістрантів та аспірантів вищ. техн. навч. закл. / С. П. Мовчан, О. К. Чаплигін ; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Х. : Форт, 2013. - 315 с.

 

Висвітлено основи філософії техніки та технології в їх історичному розвитку. Проаналізовано змістовне наповнення термінів "техніка", "технологія", "соціальна технологія", простежено взаємодію науки, техніки та технології в історичній ретроспективі та сучасному культурно-цивілізаційному просторі. Розглянуто людиномірний і моральний аспекти техніко-технологічного розвитку, питання методології філософії техніки, технології та методики технічної творчості. Досліджено проблеми філософії глобалістики та сучасного науково-техніко-технічного прогресу в контексті синергетичного підходу.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775024

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 М-74

 

19. Монтень, Мішель

Проби [Текст] / М. Монтень ; пер. з фр. А. Перепадя. - К. : Дух і літера, 2005 . - ISBN 966-7888-89-4.

Кн. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 365 с.

 

Свій славетний твір «Проби» Мішель Монтень (1533 - 1592) оприлюднив у сорок сім років. У цій книзі він насамперед вирішив відповісти на запитання, яке стало його гаслом: «Хто я?» Героєм «Проб» можна вважати саму людську думку, вільну від догматизму і схоластики, не залежну від сильних світу цього, безстрашну, критичну. Завдяки розкутій манері викладу у творі представлено різні літературні жанри: і філософську розвідку, і критичне есе, і повістярське побутописання, і навіть вірші у прозі.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350230/Т. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0)43 М-77I

 

20. Национальное самосознание народов стран СНГ и Балтии: роль общих культурных основ [Текст] : по материалам Всемир. дня филос. "Философия в диалоге культур", 16-19 нояб. 2009 г. / Ин-т филос. РАН ; [ред. кол.: акад. РАН Гусейнов А. А. и др.]. - М. : Прогресс-Традиция, 2010. - 214 с.

 

Многовековая история добрососедских отношений народов стран СНГ и Балтии создала основы для становления их национального самосознания, впитавшего в себя опыт развития каждой страны в общественно-политической, экономической и культурной сферах, в конфессиональных ориентациях ее населения. Участники Всемирного дня философии (Москва - Санкт-Петербург, 16-19 ноября 2009 года) в рамках круглого стола анализируют общие культурные основы в национальном самосознании народов Содружества независимых государств и стран Балтии

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775160

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 1)Н-35

 

21. Олексенко, Роман Іванович.

Філософія ринкових відносин. Становлення та розвиток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції [Текст] : соц.-філос. аналіз / Р. І. Олексенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Знання України, 2013. - 367 с.

 

Розглянуто проблему філософії ринкових відносин, історичні та сучасні підходи, школи та інтерпретації. Проаналізовано поняття "ринкова економіка" в історичному вимірі та сучасному філософсько-економічному дискурсі. Розкрито методологічне значення понять "ідеальний тип" та "економічна людина" М. Вебера для обгрунтування філософії ринкових відносин. Висвітлено наукове та правове підгрунтя становлення та розвитку ринкового суспільства в Україні. Розглянуто філософію, світогляд і мораль сучасного українського підприємця, а економічну освіту та виховання як засоби становлення його світоглядних засад. Увагу приділено духовно-моральному вихованню майбутнього підприємця в сім'ї, ролі в цьому процесі освіти та культури, релігії та мистецтва.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774828

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 О-53

 

22. Попович, Мирослав.

Бути людиною [Текст] / Мирослав Попович. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2013. - 223 с.

 

Праця являє собою спробу сформулювати погляд на цінності сучасного суспільства, який із певної позиції охоплював би різні сторони функціонування останнього. Автор прагнув обґрунтувати засобами, придатними для філософії сучасності, певний світогляд, який сьогодні, як і в інші часи, перебуває під загрозою. Це – світогляд гуманізму, що виходить із уявлення про людину як вищу й абсолютну цінність

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772182

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) П-58

 

23. Руденко, Сергій Валерійович.

Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії [Текст] : монографія / С. В. Руденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2012. - 279 с.

 

Здійснено комплексний аналіз, узагальнено та систематизовано наявні у вітчизняній історико-філософській науці методологічні концепції дослідження історії української філософії, їх теоретичних засад та результатів практичного застосування. Запропоновано нову комплексну недескриптивну методологію дослідження історії української філософії, в основу якої покладені методи реконструктивної рефлексії та раціональної реконструкції. Обгрунтовано їх зміст, функції, місце та значення у методологічному апараті вітчизняної історико-філософської науки. Розвиток методологічних проблем дослідження історії української філософії розтлумачено як ключовий чинник її інституціалізації у структурі сучасного історико-філософського значення.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772593

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Р-83

 

24. Сосна, Василь Петрович.

Філософія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Сосна В. П. - 3-тє вид., випр. і допов. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 395 с.

 

Розкрито призначення, зміст і функції філософії, її історичні типи та напрями. Окреслено панораму становлення та розвитку філософії від античності до наших часів (Стародавнього Сходу, епоху Античності, Середньовіччя, Відродження, Просвітництва). Значну увагу приділено класичній німецькій, марксистській, також зарубіжній філософії XX ст. Акцентовано на формуванні та розвитку філософської думки в Україні. Детально розглянуто основні філософські категорії такі як, буття та матерія, свідомість, пізнання, суспільство та природа, соціальний розвиток суспільства та ін. Розглянуто сучасні онтологічні проблеми, розкрито питання філософської антропології та теорії пізнання, які поєднуються з історико-цивілізаційним підходом до суспільства та нинішніми поглядами на зміст цивілізаційного буття людини.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754182

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 С-66

 

25. Соціальна філософія [Текст] : монографія / В. І. Воловик, М. А. Лепський, Т. І. Бутченко, О. В. Краснокутський. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 376 с.

 

Розглянуто питання рефлексії методологічних основ соціальної філософії, генезису соціально-філософських досліджень, зокрема, соціального буття, простору та часу. Проаналізовано взаємовідносини людини та суспільства, процес історичного розвитку суспільства, особливості соціального пізнання та його інтегруючого принципу. Розкрито сутність та зміст соціальної діагностики, прогнозування, проектування і планування. Визначено детермінанти оптимізації розвитку соціального управління українським суспільством на етапі його трансформації.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА737740

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 С-69

 

26. Уёмов, Авенир Иванович.

Метафизика [Текст] : учеб. пособие / А. И. Уёмов. - О. : Астропринт, 2010. - 260 с.

 

Освещены предмет метафизики и ее исторические судьбы. Определены место метафизики в системе философских дисциплин, ее слагаемые, элементы языка тернарного описания. Рассмотрены учение Аристотеля о сущности и его формализация. Представлена онтология понятий "вещь", "свойство", "отношение", "определенное", "неопределенное", "произвольное". Определено понятие системы, рассмотрены четыре причины Аристотеля, развитие понятия о причинности после Аристотеля. Описаны метафизические понятия "идея", "сознание", "дух" и "материя", приведены шесть концепций отношения сознания к материи. Изложены метафизические основания космологии, антропологии, теологии.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА738044

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 У-32

 

27. Федоров, Валерій.

Символ: образ і знак [Текст] / В. Федоров. - Т. : Підручники і посібники, 2009. - 256 c.

 

Наведено тлумачення української психологічної системи символічних образів. Висвітлено особливості символічної мови, надано інтерпретацію символіки тваринного та рослинного світу, природних феноменів, чисел, звуків, букв. Увагу приділено символіці кольорів. Запропоновано методику визначення й інтерпретації персонального кольору людини, викладено засади архетипової психології. Розкрито зміст поняття символіки як продукту культурно-історичного розвитку людини й етносу, в якому інтегруються світобачення, світорозуміння, менталітет, мова, духовність.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА709972

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Ф-33

 

28. Філософія [Текст] : навч. посіб. для аспірантів і здобувачів / [Арістова А. В. та ін. ; за наук. ред. А. В. Арістової і С. В. Синякова] ; Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 245 с.

 

Навчальний посібник підготовлений колективом науковців і викладачів філософських дисциплін і призначений допомогти молодим науковцям технічних спеціальностей в опануванні курсу філософії та самопідготовці до складання кандидатського іспиту з філософії. В посібнику викладена нормативна програма кандидатського мінімуму з філософії; розкриті основні філософські категорії і поняття; роз’яснені засадничі питання філософії науки, логіки й методології науки, етики науки; окреслено широке коло історично традиційних і новопосталих філософських проблем; обґрунтоване їх значення для науково-технічної діяльності і культури: подана орієнтовна тематика рефератів з філософії та наведений обширний корпус першоджерел, навчальної й додаткової літератури.

Для аспірантів, здобувачів, магістрів, викладачів філософських дисциплін.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774115

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 Ф-56

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

 

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138