«Політичні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (кімн. 310) (лютий 2015 р.)

1. Баровська, Анастасія Валеріївна.

Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС [Текст] : аналіт. доп. / А. В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2013. - 71 с.

 

Досліджено стан розроблення проблеми в західній та вітчизняній науці. Подано методи дослідження феномену міфу щодо європейської інтеграції. Проведено критичний аналіз на прикладі міфім про епоху Просвітництва як ідейну основу європейської інтеграції та про Вестфальський мир як історичну точку відліку європейської інтеграції.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775480

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-25

 

2. Бондарь, Александр Александрович.

Енциклопедія несвідомого українця [Текст] = Энциклопедия несознательного украинца / Александр Бондарь. - К. : Казка, 2013. - 879 с.

 

Книга присвячена аналізу глобальних проблем на різні аспекти життя людини і суспільства, на вирішення питань про майбутнє. Пошуки, дослідження та аналіз ведуться в численних площинах: в метафізиці, в філософії, у «Новому світовому порядку», в питаннях суспільства, влади і держави, в геополітиці та в економіці. Такий підхід приводить до багатьох несподіваних висновків, змінюючи світогляд людини. Книга спонукає читача до роздумів, не встановлюючи при цьому нових догм.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56534

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-81

 

3. Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні [Текст] : аналіт. доп. / [Андрійчук Т. С. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - 63 с.

 

Розглянуто питання недовершеності демократії перехідного періоду. Досліджено питання політичної участі державних і суспільних акторів. Проаналізовано взаємозалежність між політичною культурою та поведінкою. Розкрито особливості регулювання державою політичної участі суспільства. Викладено форми політичної участі. Охарактеризовано політичну взаємодію держави та суспільства. Досліджено проблему забезпечення духовних і культурних потреб суспільства. Висвітлено проблемні питання взаємодії влади й інституцій громадянського суспільства.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777152

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО В-57

 

4. Волянюк, Ольга Ярославівна.

Суспільна пам'ять і політика: мистецтво можливого [Текст] : монографія / Ольга Волянюк ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : Пріоритети, 2013. - 169, [1] с.

 

Дослідження присвячено комплексному політологічному аналізу суспільної пам'яті як самостійної цінності політичного життя та значимої умови формування і розвитку демократичної політичної свідомості. Проаналізовано теоретичні підходи до вивчення феномену суспільної пам'яті та її структури. Визначено особливості динаміки суспільної пам'яті в процесі переходу до демократії. Сформульовано актуальні завдання розвитку консенсусної моделі політики пам'яті в Україні. Запропоновано сучасне розуміння громадянської культури пам'яті.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774534

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО В-72

 

5. Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці [Текст] : аналіт. доп. / [Балабан Р. В. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 371 с.

 

Вивчено сутність політичного режиму та характер державного управління. Визначено концепти громадянськості суспільства в ідеологіях правлячих режимів. Розглянуто націоналізм як фактор державотворення та глобалізаційних трансформацій. Проаналізовано форми та методи співпраці органів державної влади з громадськими об'єднаннями у сфері побудови громадянського суспільства. З'ясовано дотримання органами виконавчої влади законодавства з питань доступу до публічної інформації. Досліджено концептуальні засади оптимізації процесів формування інформаційної демократії в Україні. Обгрунтовано роль громадських організацій у формуванні та реалізації державної політики. Приділено увагу перспективам використання потенціалу етнічних, конфесійних і етно-конфесійних спільнот для вирішення соціальних і гуманітарних проблем суспільства. Охарактеризовано участь України у реалізації міжнародної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд".

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776463

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Д-36

 

6. Дипломатична діяльність України у сучасному світі [Текст] : [монографія] / [І. Р. Алєксєєнко та ін. ; відп. ред. В. Ф. Солдатенко]. - Київ : Наукова думка, 2013. - 269, [1] с.

 

Висвітлено питання становлення та розвитку дипломатичної служби як основного механізму безпосередньої реалізації зовнішньої політики України. Проаналізовано політико-правові та соціально-економічні засади державного устрою України, які безпосередньо визначають напрями її зовнішньої політики. Розкрито способи, форми та механізми, якими дипломатична служба керується у процесі реалізації зовнішньої політики держави. Визначено пріоритети й стратегічні завдання, оперативне вирішення яких забезпечило міжнародну підтримку державотворчих процесів в Україні. Особливу увагу приділено суперечливим процесам перехідного періоду розвитку України, що ускладнюють становлення дипломатичної служби України. Відзначається особливість геополітичного становища України на межі двох світових цивілізаційних просторів - Європи та Азії, що залишається визначальним у міжнародній політиці. Розглянуто значення дипломатичного чинника у справі захисту довкілля.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777694

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Д-46

 

7. Дудчак, Александр Васильевич.

"Демократическая" война как механизм ненасильственного передела мировых ресурсов [Текст] : [монография] / Александр Дудчак, Александр Маначинский. - К : Золотые Ворота, 2011. - 292 с.

 

Рассмотрены вопросы международного сотрудничества соответствующих органов внешних взаимоотношений государств и других субъектов мировой экономики и международного права. Освещены особенности перехода от вооруженной агрессии к современным невооруженным технологиям свержения власти, программы поддержки демократии в контексте подрывной деятельности неправительственных организаций, основные этапы перехода от вооруженных к ненасильственным методам борьбы. Определены международные финансовые организации как важнейший инструмент демократической войны за мировые ресурсы. Внимание уделено экологическим проблемам и регулирования народонаселения как составляющим сценария по созданию глобальных механизмов управления ресурсами.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746176

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Д-81

 

8. Івченко, Олексій Григорович.

Людина в структурі громадянського суспільства: філософія ідентичності [Текст] / Івченко О. Г. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2-ге вид. - К. : Знання України, 2013. - 379 с.

 

Проаналізовано проблеми людини як головного суб'єкта громадянського суспільства, її партійний, суспільний і громадянський статус, моральні пріоритети та духовні цінності. Увагу приділено формуванню громадянської культури людини в сучасному українському суспільстві, утвердженню її свободи та відповідальності. Зазначено, що людина в структурі ринкових відносин дедалі більшою мірою постає як виразник власних інтересів і потреб. Поєднання ознак людини та громадянина є найвищим і найоптимістичнішим ідеалом громадянського суспільства, навколо якого концентруються культура й освіта, виховання й інформаційне забезпечення життєдіяльності людини та який відображає загальногуманістичну лінію їх громадянського й особистісного розвитку.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774830

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО І-25

 

9. Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [Близнюк В. В. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - 275 с.

 

Досліджено інтереси та потреби в сучасному українському суспільстві. Визначено продуктивний потенціал фундаментальних і прикладних наукових досягнень. Охарактеризовано становлення та розвиток національних технологічних платформ як національно-інтегрувальний фактор інноваційної політики в Україні. Проаналізовано інфраструктурні та інституційні передумови руху до соціальної інтеграції на засадах інноваційного розвитку економіки. Розглянуто питання науково-технічної модернізації у програмах політичних партій. З'ясовано соціальні та гуманітарні наслідки урядових інноваційних проектів. Показано роль інформаційних мережних технологій розвитку регіонів, малих і середніх міст України. Наведено інституційні механізми та управлінські процедури врахування громадської думки у процесі здійснення державної інноваційної політики.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776466

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО І-66

 

10. Кохан, Галина Вікторівна.

Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз [Текст] : монографія / Г. В. Кохан ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2013. - 230 с.

 

Увагу приділено аналізу наукових підходів, які застосовувалися до вивчення політичної корупції протягом XX ст. і поточної ситуації з вивченням цього явища в академічній сфері, розгляду та структуруванню різноманіття існуючих визначень політичної корупції, а також їх кореляції з такими термінами, як "корупція у політиці" та "бюрократична або адміністративна корупція". Проаналізовано сильні та слабкі сторони різних іноземних і вітчизняних методик дослідження явища політичної корупції. Окрему увагу приділено використанню методу оцінювання до дослідження політичної корупції. Зроблено оцінювання взаємовпливу та взаємозв'язку двох типів корупції - політичної та бюрократичної - на процес їх становлення та перебігу. Проаналізовано використання методу моделювання до вивчення явища політичної корупції й розглянуто межі та можливості цього методу в зазначеній перспективі. Застосовано алгоритм аналізу випадків політичної корупції у таких країнах, як Італія, Чехія, Польща, Болгарія, Росія, Україна та Таджикистан у 1990-х рр.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776157

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО К-75

 

11. Кривогуз Игорь Михайлович

Плоды и перспективы либерально-консервативной политики [Текст] / Кривогуз Игорь Михайлович. - М. : [б.и.], 2008. - 94 с.

 

Автор выясняет либерально-консервативный характер политики В.Путина и его соратников. Рассмотрев преодоление политического кризиса конца 90-х годов, он проследил формирование авторитарно-бюрократического режима, осветил его общественно-политическую инженерию, поворот от развития рыночного хозяйства к его государственной монополизации и появление бюрократической олигархии. Показан государственный патернализм социальной политики. Анализ усиления социально-экономической дифференциации объектов Федерации свидетельствует о невозможности эффективного унитарного управления страной. Выяснено соотношение интересов и амбиций в российской внешней политике. В новых программных документах российского руководства автор видит начало новой фазы либерально-консервативной политики и противоречивые перспективы.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА721023

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО К-82

 

12. Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 листоп. 2013 р. / [за ред. В. Г. Воронкової] ; Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 284 с.

 

Увагу приділено формуванню концепції гуманітарної освіти в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору. Розглянуто проблеми становлення та розвитку глобального інформаційного суспільства знань. Розкрито проблеми та перспективи освітньої сфери України, напрямки гуманізації освітнього простору, основні шляхи удосконалення соціально-орієнтованого управління на основі права. Визначено соціальні та гуманітарні показники оцінки економічної політики держави. Розглянуто проблеми становлення та формування громадянського суспільства в сучасній Україні, соціальний аспект інформатизації сучасного суспільства, проблему централізації та децентралізації органів місцевого самоврядування. Акцентовано увагу на удосконаленні управліня конкурентоспроможністю підприємства за умов глобалізації. Висвітлено нову парадигму політичної модернізації України, пріоритетні напрямки розвитку гуманітарної сфери в державі. Показано гендерні особливості політичної активності в сучасному українському суспільстві.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777726

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Н-27

 

13. Особа у контексті часу [Текст] : кн. на пошану Лариси Нагорної / [Валентин Бушанський та ін. ; упоряд.: Ю. Шаповал, О. Лісничук, С. Набок] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 463 с.

 

Книга містить статті колег та учнів Лариси Нагорної, яка є однією з основоположниць сучасної етнополітології. Розглядаються актуальні проблеми історичної пам’яті, теоретичні та прикладні виміри, її феноменальні та структурні особливості. Висвітлюються важливі аспекти суспільних та політичних дискурсів сучасної України. У збірнику також представлені дослідження проблем української етнополітики.

Книга розрахована на фахівців, а також на широкий читацький загал

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776460

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО О-75

 

14. Паламарчук, Максим Олександрович.

Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти [Текст] : монографія / М. О. Паламарчук ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 150 с.

 

Досліджено політичний складник процесів суспільних перетворень, необхідних для забезпечення виходу України на шлях стабільного розвитку. Розглянуто напрями побудови основних дієздатних публічних інститутів, які стануть опорою для конкурентної економічної діяльності та сприятимуть зростанню рівня публічності політики. Проаналізовано можливі способи вирішення наявних проблем політичних реформ - дефіцит матеріальних ресурсів і соціального капіталу, складність здобуття й утримання реформаторами достатнього рівня підтримки населення та труднощі в узгодженні конкуруючих інтересів різних соціальних груп.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА777095

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-14

 

15. Парахонський, Борис Олександрович.

Міжнародне безпекове середовище: виклики та загрози національній безпеці України [Текст] : аналіт. доп. / [Парахонський Б. О., Яворська Г. М., Резнікова О. О. ; за заг. ред. Кононенка К. А.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2013. - 53 с.

Досліджено процеси змін, що відбуваються в сучасному міжнародному середовищі безпеки, визначено їх вплив на національну безпеку України. Розглянуто дію "жорстких" і "м'яких" загроз безпеці за умов глобалізації, визначено загрози за ступенем і масштабом їх наслідків, а також за засобами, які при цьому використовуються, та чинники, які в них задіяні. Проаналізовано особливості глобального безпекового середовища та визначено роль новітніх викликів і загроз, актуальних для України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773439

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-18

 

16. Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз [Текст] : монографія / [Ф. М. Рудич та ін. ; за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 445 с.

 

Дослідження історичний шлях об’єктивних і суб’єктивних факторів становлення, розвитку й утвердження політичного устрою незалежної Української держави. Розглянуто виклики та загрози державного суверенітету України. З'ясовано соціально-економічні фактори безпеки України. Охарактеризовано творення засновків політичної мови в сучасній країні. Визначено передумови формування демократичної влади, взаємовідносин політичного режиму та народовладдя, утвердження консолідаційної ідеології, становлення української політичної нації. Проаналізовано політико-ідеологічний процес сучасної України у порівнянні з подібними модернізаційними трансформаціями в країнах СНД, Балтії та Європи.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776465

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-50

 

17. Розпутенко, Іван.

Третє тисячоліття - Україна і неоколоніалізм [Текст] / Іван Розпутенко. - К. : К.І.С., 2014. - 355 с.

 

Книга містить п’ять частин, чотири з яких тематично присвячені укруп­неним складовим сучасного неоколоніалізму в Україні (державотворенню, гуманітарній, соціальній, економічній сферам) та ще одна — деколонізації України.

У першій частині «Неоколоніальний контекст «державотворення» в Україні» викладені питання, пов’язані із характеристикою державного утво­рення, констатується відсутність реального територіального суверенітету, економічного суверенітету, політичного суверенітету, інформаційного суве­ренітету, культурно-мовного суверенітету, духовного, церковно-релігійного суверенітету.

Друга частина «Гуманітарний неоколоніалізм» відведена висвітленню ганебного стану культури, інформаційного простору, мови; відстежуються тенденції співвідношення націоналізму і мультикультуралізму.

Третя частина «Соціальний неоколоніалізм» містить фінансові особли­вості здійснення розподільчих відносин; через категорії «бідність», «піль­ги», «корупція» стверджуються висновки щодо політичної потреби існуючої влади в їх активному використанні.

Четверта частина «Економічний неоколоніалізм» присвячена критич­ному викладу «буденних» проблем, пов’язаних з «національною економі­кою», «прихватизацією», «банківським», «інвестиційним» неоколоніаліз­мом, місцевим самоврядуванням та «депресивністю» України.

У п’ятій частині «Деколонізація України» подаються ретроспективні та перспективні шляхи подолання неоколоніалізму.

Книга розрахована на читачів з нетрадиційним баченням і критичним мисленням.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775936

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Р-65

 

18. Рудакевич, Олег Михайлович.

Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження [Текст] : монографія / Олег Рудакевич ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 350 с.

 

Розкрито теоретичні основи національної політичної культури та обгрунтовано методологію її дослідження на базі соцієтального підходу. З'ясовано зміст імперативів, функцій та інфрастуктури, національної політичної культури. Досліджено загальнонаціональні політико-культурні форми, їх детермінуючий вплив на політичні процеси. Обгрунтовано засади типології національної політичної культури. Розкрито сутнісні риси політичної культури українського народу, місце і роль в ній національної ідеї.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766951

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Р-83

 

19. Рябинин, Евгений Вадимович.

Региональное измерение геополитических конфликтов [Текст] : монография / Евгений Рябинин ; Мариуп. гос. ун-т, Каф. междунар. отношений и внеш. политики . - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2013. - 311 с.

 

Представлены результаты комплексного теоретического и политологического осмысления сущности геополитических конфликтов на региональном уровне. Рассмотрены геополитические конфликты в контексте построения новой модели международных отношений и нового мирового порядка. Проанализированы основные регионы мира, которые представляют интерес для влиятельных актеров международных отношений как с геополитической, так и с ресурсной точки зрения. Исследованы проблемы и перспективы регионального лидерства Турции и Ирана в Черноморско-Каспийском регионе, роль и процессы регионализации Европы на современном этапе. Внимание уделено региональной интеграции стран Латинской Америки.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775016

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Р-98

 

20. Слободян, Наталія Володимирівна.

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: союзники - суперники [Текст] : [монографія] / Н. В. Слободян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. - Київ : Поліграф плюс, 2014. - 394 с.

 

Проаналізовано зовнішньополітичну взаємодію Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації в Перській затоці. Охарактеризовано географічні та політико-економічні особливості регіону, представлено місце і роль держав Затоки в національних інтересах США та CPCP (РФ) у другій половині XX - початку XXI ст. Досліджено "жорсткі та м'які" інструменти зовнішньополітичної стратегії Вашингтона та Москви, з'ясовано пріоритетність використання таких у реалізації стратегічних завдань наддержав у зоні Перської затоки. У загальній структурі інструментів "жорсткої сили" виділено енергетичний фактор як потужний самостійний важіль ефективного зовнішньополітичного впливу та економічного тиску в сучасній системі міжнародних відносин. Протидію міжнародному тероризму та екстремізму розкрито в контексті консолідуючого фактора російсько-американської взаємодії в регіоні Перської затоки.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780361

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-48

 

21. Сулима, Евгений Николаевич.

Идеологические парадигмы современности [Текст] : монография / Е. Н. Сулима, М. А. Шепелев ; Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара. - Д. : Изд-во ДНУ, 2012. - 711 с.

 

Представлены результаты комплексного анализа идеологического пространства современной цивилизации, позволившего выделить основные идеологические парадигмы современности (консерватизм, либерализм, социализм, анархизм, популизм, интегризм, экологизм) и рассмотреть их ценностные, мировоззренческие и методологические основания, раскрыть тенденции их развития. Исследованы альтернативные идеологические парадигмы, такие как протоанархизм, радикальный анархизм, реформистский популизм, радикальный интегризм, классический экологизм.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА768214

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-89

 

22. Ткач, Олег Іванович.

Політична модернізація в Латинській Америці: від авторитаризму до демократії [Текст] : монографія / Ткач Олег Іванович, Костів Петро Річард. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 331 с.

 

Висвітлено проблеми політичного розвитку країн Латинської Америки. Проаналізовано генезис політичних систем країн, форми державного устрою, особливості управління та доктрини розмежування функцій влади. Розкрито взаємозв'язок політичної, економічної, соціальної модернізації в Латинській Америці. Висвітлено стратегічні пріоритети в процесі демократизації цих країн. Охарактеризовано практику інтеграційних процесів в регіоні. Увагу приділено впливу католицької церкви на політичні процеси, економічній стратегії США в Латинській Америці, особливостям політичного й економічного розвитку Куби. Розглянуто питання українсько-латиноамериканського співробітництва.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752337

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Т-48

 

23. Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз [Текст] / [В. Білчік та ін.] ; за ред. проф. Г. М. Перепелиці ; Foreign policy research inst. - К. : Стилос, 2013. - 301 с.

 

Висвітлено проблеми пострадянського, посткомуністичного та постколоніального транзиту України. Наведено результати досліджень різних моделей посткомуністичних трансформацій, які відбулися в Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині. Особливу увагу приділено аналізу передумов та етапів повернення до авторитаризму в результаті невдалих демократичних перетворень або, навпаки, їх відсутності. Досліджено корені та джерела історичних рецидивів повернення суспільства в минуле, яке веде країну шляхом деградації та регресу.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56272

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Т-65

 

24. Україна в європейському безпековому просторі [Текст] : монографія / [В. А. Манжола та ін. ; за заг. ред. В. В. Копійки] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2012. - 319 с.

 

Розглянуто особливості функціонування зовнішньої, безпекової й оборонної політики ЄС в історичному, інституційному, стратегічному, функціональному та практичному вимірах з метою досягнення кращого розуміння використання Україною механізмів та інструментів ЄС і можливостей їх залучення. Досліджено регіональні безпекові простори, між якими перебуває Україна - європейський, євроантлантичний та євразійський. Розглянуто участь держави в європейському безпековому просторі як його складового елемента. Показано внесок України в підтримання європейської безпеки. Подано рекомендації щодо стратегії інтеграції України в європейський безпековий простір.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758378

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО У-45

 

25. Українська політична нація: проблеми становлення [Текст] : зб. наук. ст. / [за ред. М. М. Розумного (заг. ред.), М. Т. Степика, В. М. Яблонського] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2012. - 380 с.

 

Розкрито теоретико-методологічні аспекти становлення політичної нації в Україні. Досліджено проблеми та перспективи національного конструювання в сучасній Україні, історичний і геополітичний чинники формування української політичної нації в контексті європейського виробу. Розглянуто проблеми забезпечення національної безпеки української політичної нації, прикладні аспекти процесу формування політичної нації. Надано відомості про державно-управлінські реформи у системі соціокультурних трасформацій, особливості участі населення в місцевому політичному процесі. Увагу приділено формуванню громадської думки в Україні за умов демократичного розвитку.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772195

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО У-45.01

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138