Сучасні технології будівельного виробництва. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Початок XXI століття був ознаменований інтенсивним розвитком будівельно-технологічних систем і впровадженням ефективних інноваційних технологій при будівництві та реконструкції будівель і споруд. Під будівельною технологічною системою слід розуміти сукупність взаємопов'язаних елементів інженерної системи, об'єднаних єдиним конструктивно-технологічним рішенням, спрямованим на підвищення якості, надійності, довговічності та ефективності будівництва.

У сучасних умовах технологія (techno - мистецтво, майстерність, logos - думка, слово) є способом взаємодії функціонуючих систем, що утворюють прості та комплексні процеси, визначальним чинником яких є ступінь потенціалу інженерного інтелекту, інтелектуального рівня розвитку будівельної галузі, наявність інноваційних технологій і елементів нанотехнологій.

Концепція розвитку та самовдосконалення технології будівельного виробництва полягає в комплексному поєднанні  складових елементів системи: будівельні матеріали, будівельні конструкції, методи і способи виробництва робіт, організація, планування і управління виробництвом, контроль якості будівельно-монтажних робіт, які тісно взаємопов'язані між собою при зведенні будівлі або споруди реалізуються найбільш оптимальні технології, утворюючи саморегульовані (ергатичні) системи, які безперервно розвиваються.

Таким чином, функціональні системи складаються з елементів (структурних блоків), таких як: будівельні матеріали, конструкції, машини та обладнання, методи організації робіт.

Будівельно-технологічна система може мати кілька рівнів розвитку. Перехід на більш високий рівень технології може відбуватися при інноваційному прориві в одному або декількох факторах технологічного ланцюжка, коли кількість переходить у нову якість. Тоді з’являється нова, більш розвинена система нового рівня. Динамічний розвиток і поява нових інженерних ідей, модернізація будівництва, впровадження інновацій і нанотехнологій сприяє прогресу в галузі будівництва та вдосконалення якості у всіх елементах і ланках технологічного ланцюга.

 

1. Алимов Лев Алексеевич.

Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций [Текст] : учебник для студ. средних спец. учеб. заведений, обуч. по спец. 2909 "Производство строительных изделий и конструкций" / Л. А. Алимов, В. В. Воронин. - М. : Инфра-М, 2005. - 442 с.

Учебник знакомит с современной технологией производства неме­таллических строительных изделий и конструкций (бетонных, железобе­тонных, деревянных и др.) различного вида и назначения.

Учебник предназначен для студентов средних профессиональных учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 681893

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н3 1)А-50

 

2. Бедов Анатолий Иванович.

Проектирование, восстановление и усиление каменных и армокаменных конструкций [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов., обуч. по спец. "Промышленное и гражданское строительство", "Городское строительство и хозяйство", "Гидротехническое строительство", "Проектирование зданий" направления подгот. "Строительство" / А. И. Бедов, А. И. Габитов. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. - 566 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с программами общего и специаль­ного курсов по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» и отражает вопросы проектирования, восстановления и усиления конструкций и элементов зда­ний, выполненных из каменной кладки, крупных блоков и кирпичных панелей.

В нем рассмотрены виды и механические свойства материалов, принимаемых для каменных и армокаменных конструкций в соответствии с действующими норма­ми, а также описаны программные комплексы и программы, такие как МОНОМАХ, КАМИН, NormCAD и другие, которые в настоящее время широко применяются при проектировании каменных и армокаменных конструкций и их элементов.

Наряду с вопросами, отражающими проектирование каменных и армокаменных конструкций вновь возводимых зданий, в пособии приведены характерные дефекты и повреждения таких конструкций, проявляющиеся на стадии их возведения и при экс­плуатации, а также методы оценки их влияния на эксплуатационные свойства конст­рукций.

Рассмотрены принципиальные схемы усиления и восстановления каменных и армокаменных конструкций и их элементов (фундаментов, перемычек и т.д.), повы­шения пространственной жесткости каменных зданий, а также устройства и восста­новления гидроизоляции и повышения теплозащиты ограждающих конструкций.

Расчеты наиболее часто встречающихся в практике строительства каменных элементов и конструкций проиллюстрированы на примерах, в том числе с использо­ванием компьютерных программ. Кроме этого приведены задания для индивидуаль­ного выполнения студентами аналогичных расчетов.

Пособие предназначено для студентов строительных специальностей высших и средних специальных учебных заведений, а также может быть полезным инженерно- техническим работникам проектных и строительных организаций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 690128

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 1)Б-38

 

3. Будівельна техніка: Навч. посібник / В. Л. Баладінський, О. М. Лівійський, Л. А. Хмара та ін. — К.: Либідь, 2001. - 368 с.

Наведено опис будівельних машин, засобів малої механізації й ручних машин, які виготовляються підприємствами будівельного машинобудування, ремонтно-механічними заводами, іншими відом­чими підприємствами в Україні та інших країнах. Висвітлено питання концентрації засобів механізації в дільницях і управліннях механізації, організації технічного обслуговування та ремонту будівельної техніки. Показано нові прогресивні, прості й надійні конструкції машин, обладнання, робочих органів, інструментів, що випускаються малими серіями, не мають світових аналогів і можуть виготовлятися на місцях.

Для студентів інженерно-будівельних спеціальностей вищих на­вчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 617150

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 Б-90

 

4. Волков Сергей Александрович.

Строительные машины [Текст] : учебник для строит. вузов / С. А. Волков, С. А. Евтюков. - СПб. : Издательство ДНК, 2008. - 704 с.

В учебнике рассмотрены основные виды машин, оборудования и механизиро­ванного инструмента, предназначенных для различных строительных работ, в том числе строительства и ремонта дорог и коммуникаций. Приведены описания кон­струкций, рабочих процессов, технологических возможностей, назначение и облас­ти применения строительной техники. Изложены условия ее безопасной работы. Даны примеры комплексной механизации строительных работ и производства строительных изделий и товарного бетона. Кратко освещаются принципы развития конструкций строительных машин и возможные пути повышения эффективности их работы.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей строитель­ных вузов, может быть полезен инженерам при проектировании технологий стро­ительного производства и подборе комплектов машин, а также при проектировании специальных машин для строительных работ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707053

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)В-67

 

5. Гребенник Ростислав Александрович.

Организация и технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" и "Городское строительство и хозяйство" направления подгот. "Строительство" / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник. - М. : Высшая школа, 2008. - 304 с.

В книге изложены современные методы организации и технологии возве­дения зданий и сооружений на примерах строительства жилых и гражданских зданий, а также одноэтажных производственных зданий. В качестве ведущего технологического процесса рассмотрен монтаж конструкций зданий и соору­жений. Вопросы организации строительства комплексов зданий изложены применительно к застройке городских массивов.

Показаны особенности организационно-технологических решений для условий реконструкции объектов.

Для студентов строительных вузов. Книга может быть использована для повышения квалификации дипломированных специалистов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 708096

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)Г-79

 

6. Доценко Анатолий Иванович.

Строительные машины [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / А. И. Доценко. - М. : Стройиздат, 2003. - 415 с.

В книге академика Российской жилищно-коммунальной Академии профессора А.И. Доценко приведены классификация, техническое на­значение, устройство и принцип работы машин, применяемых в городс­ком строительстве и хозяйстве; даются их технико-экономические и экс­плуатационные характеристики, освещены вопросы технической и про­изводственной эксплуатации.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению 653500 «Стро­ительство».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654295

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 Д-71

 

7. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: Учебник/Е. Н. Бухаркин, В. М. Овсянников, К. С. Орлов и др.; Под ред. Ю. П. Соснина.— М.: Высшая школа, 2001. — 415 с. ил.

В книге отражены последние достижения строительной техники в области санитарно-технических систем, оборудования, теплогазоснабжения, вентиля­ции и кондиционирования воздуха. Учебник впервые снабжен упрощенными схемами и структуризацией основных теоретических положений, дающими возможность использования материала в дистанционном процессе обучения.

Для студентов строительных специальностей вузов с заочной формой обучения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639459

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н7 И-62

 

8. Карапузов Євген Климентійович.

Утеплення фасадів [Текст] : підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів / Є. К. Карапузов, В. Г. Соха. - К. : Вища освіта, 2007. - 319 с.

 

Розглянуто аспекти, що характеризують найпоширенішу в будівельному виробництві систему утеплення — скріплену систему теплоізоляції будинків і споруд. Наведено класифікацію системи, вимоги до системи в цілому та до її елементів, методи оцінювання їхньої якості. Подано приклади розрахунку опо­ру теплопередачі огороджувальних конструкцій, обґрунтування необхідності пароізоляції, підбір кількості дюбелів при механічному кріпленні залежно від висоти будинку, вітрових навантажень і матеріалу утеплювача. Описано ор­ганізацію й технологію виконання робіт, конструктивно-технологічні вирішен­ня утеплення будинків і споруд, правила експлуатації системи. Проаналізовано ефективність різних систем теплоізоляції огороджувальних конструкцій.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельних про­фесій. Може використовуватися викладачами спеціальних дисциплін закладів професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів І - II і III - IV рів­нів акредитації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 698969

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)К-21

 

9. Карапузов Євген Климентійович.

Матеріали і технології в сучасному будівництві [Текст] : підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів / Є. К. Карапузов [и др.]. - К. : Вища освіта, 2006. - 496 с.

Викладено нетрадиційні технології спорудження й опорядження бу­дівель з використанням новітніх будівельних матеріалів та виробів. Впе­рше матеріал подано як інтегрований спецкурс з матеріалознавства і спец- технології для підготовки робітників-будівельників за професіями: штука­тур, лицювальник-плиточник, ізолювальник з гідроізоляції, ізолювальник з термоізоляції, паркетник тощо.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Може бути ко­рисним для майстрів виробничого навчання, викладачів спеціальних ди­сциплін професійно-технічних навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 681783

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н3 1)К-21

 

10. Кизима Володимир Порфирович.

Теплоізоляційні та гідроізоляційні роботи у будівництві [Текст] : [навч. посіб. для студ I-IV рівнів акредитації за напрямом підготов. 6.060101 "Будівництво" усіх форм навч. в умовах кредитно-модул. системи навч. процесу] / В. П. Кизима, В. В. Яковчук, О. В. Люльчик ; за ред. В. П. Кизими ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Каф. водогосп., пром. та цивіл. буд-ва. - Т. : Підручники і посібники, 2010. - 256 с.

В першому розділі розглядаються теплоізоляційні конструкції; технологія мо­нтажу теплової ізоляції на трубопроводах, установках, будівельних конструкціях. В другому розділі приведені види гідроізоляції; технологія приготування складів і вико­нання гідроізоляційних робіт. В посібнику висвітлюються питання по приміненню і впровадженню нових матеріалів, які застосовуються в теплоізоляційних роботах, до таких виробів належать: ISOVOL, ROCKWOOL, ROCKMIN тощо. Описується нова технологія «лікування» фундаментів методом проникної гідроізоляції, тобто методом пенетрування.

Навчальний посібник призначений для студентів І—IV рівнів акредитації за на­прямком підготовки 6.060 101 «Будівництво», усіх форм навчання в умовах кредитно- модульної системи навчального процесу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 735533

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н3 К-38

 

11. Комп’ютерні технології проектування залізобетонних конструкцій: Навч. посіб. / Ю. В. Верюжський, В. І. Колчунов, М. С. Барабаи Ю. В. Гензерський.— К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. — 808 (Рос. мовою).

Досвід показує, що відсутність комп’ютерної методики проектування залізобетонних конструкцій, будівель і споруд сьогодні негативно впливає на навчальний процес, курсове та дипломне проектування, а також на роботу випускників ВНЗ на виробництві. Тому в навчальному посібнику наведено комп’ютерні технології моделювання й числового аналізу конструкцій у середовищі програмних комплексів ЛІРА і МОНОМАХ під час ви конання першого і другого курсових проектів із залізобетонних конструкцій, які надають не тільки повне уявлення про розрахунок конструкцій у цілому, взаємну ув’язку елементів конструктивні рішення, особливості їхніх розрахункових схем, а й слугують практичним керівництвом з опанування цих програмних комплексів.

Навчальний посібник призначений для студентів будівельних і транспортних факультетів університетів, інженерів-проектувальників, аспірантів та наукових співробітників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 44580

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 1)К-63

 

12. Коробко В. И..

Контроль качества строительных конструкций: Виброакустические технологии [Текст] : учеб. пособие для студ. строительных спец. вузов / В. И. Коробко, А. В. Коробко ; Российская академия архитектуры и строительных наук. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2003. - 288 с.

Приводятся краткие сведения и основные понятия о современных принципах орга­низации системы контроля качества в строительстве.

Излагаются теоретические основы ультразвукового и вибрационного методов кон­троля качества строительных конструкций, и даются рекомендации для их применения в строительной практике.

Подробно рассматривается комплекс вопросов по проблеме планирования, органи­зации и выполнения экспериментов при проведении научно-исследовательских работ и практическом испытании строительных конструкций, приводится методика обработки результатов эксперимента.

Книга предназначена для научных работников, специалистов строительной инду­стрии, а также для преподавателей и студентов строительных вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654132

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 1)К-68

 

13. Косолапов Андрей Владимирович.

Основы алмазной техники и технологии в строительстве [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / А. В. Косолапов. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005. - 170 с.

В учебном пособии излагаются основы алмазной техники и технологии в строительстве, практический опыт, возможности и особенности алмазной резки и сверления, а также безударного раз­рушения бетона и железобетона различных строительных конструк­ций, зданий и сооружений. Приведены конструктивные особенности и технические характеристики машин для резки и сверления бетона и железобетона, виды и свойства алмазного инструмента, основы технологии алмазной резки и сверления, а также разрушения бетона и железобетона без динамических нагрузок, теоретические основы резки бетона алмазным инструментом, области и перспективы при­менения алмазных технологий в строительстве. Изложена техника безопасности при резке и сверлении алмазным инструментом строи­тельных материалов и конструкций.

Учебное пособие предназначено для проектировщиков в облас­ти строительства, инженерно-технических работников предприятий строительной индустрии и строительно-монтажных организаций, а также студентов и аспирантов строительных специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 688953

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)К-71

14. Лермит Робер.

Проблемы технологии бетона [Текст] / Р. Лермит ; пер. В. И. Контовт ; ред. и предисл. А. Е. Десов. - Изд. 2-е. - М. : URSS, 2007. - 293 с.

В книге рассмотрены вопросы практической эффективности основных про­цессов технологии бетона — приготовления бетонной смеси, ее транспортирова­ния, укладки, уплотнения — и дана их теоретическая оценка в свете механики упруго-вязко-пластической среды.

Значительное место уделено проблемам усадки и ползучести бетона, особен­ностям его деформирования под нагрузкой (упругого и пластического), а также обзору и критическому анализу теорий прочности бетона.

К настоящему, русскому, изданию приложен перевод более поздней работы автора по вопросам пластической деформации бетона.

Книга предназначена для инженеров-строителей и научных работников.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693415

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)Л-49

 

15. Маилян Рафаэль Левонович.

Строительные конструкции [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению "Строительство" / Р. Л. Маилян [и др.]. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 876 с.

В пособии рассмотрены особенности строительных конструкций из раз­личных материалов, физико-механические свойства материалов, результа­ты экспериментальных и теоретических исследований работы конструкций под нагрузкой, приемы конструирования и расчета по предельным состоя­ниям и др.

Уделено внимание учету технико-экономических факторов при проекти­ровании строительных конструкций. Отмечено значение индустриальных ти­повых конструкций из сборного предварительно напряженного железобето­на и конструкций из эффективных материалов (алюминиевых сплавов, пла­стмасс и др.).

Отражены достижения последних лет в области проектирования строи­тельных конструкций на основе Строительных норм и правил (СНиП).

Книга допущена Ассоциацией строительных высших учебных заведений России в качестве учебного пособия для студентов инженерно-строительных вузов и факультетов всех строительных специальностей и может служить пособием для инженеров, а также для аспирантов при изучении и проекти­ровании строительных конструкций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 708367

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 1)М-14

 

16. Методика розробки та норми витрат матеріалів в агропромисловому будівництві. - Кн. З /В.В. Вітвіцький, П.Н. Глонь, В.І. Пащенко та ін. - К.: НДІ „Украгро- промпродуктивність”, 2009. - 443 с. (Б-ка спеціаліста АПК “Економічні нормативи”).

У науковому виданні наведені норми витрат матеріалів на улаштування підлог, покрівельні, опоряджувальні, теслярські і столярні роботи в агропромисловому будівництві.

Розраховано на керівників та спеціалістів будівельних організацій і підприємств з різними формами власності, фахівців нормативної мережі, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В351971/3

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 М-54III

 

17. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб. пособие  для строит, спец. вузов / С. Б. Ухов, В. В. Семенов, В. В. Зна­менский и др.; Под ред. С. Б. Ухова.— 3-е изд., испр. — М.: Высш. шк., 2004. — 566 с.: ил.

В учебном пособии даны основные сведения о природе грунтов и показа­телях их физических свойств. Рассмотрены механические свойства, напряженно-деформированное состояние и закономерности поведения грунтов под нагрузками и при воздействиях.

Приведены типы и конструкции фундаментов зданий и сооружений, при­меняемых в промышленном и гражданском строительстве, и методы их расчетов. Широко освещены вопросы реконструкции и усиления фундаментов, а также строительства в условиях стесненной городской застройки.

Для студентов строительных специальностей вузов. Может быть полезно инженерно-техническим, научным работникам и аспирантам, специализиру­ющимся в этой области.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654296

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 М-55

 

18. Митюгов Евгений Александрович.

Курс металлических конструкций [Текст] : учебник для архит.-строит. вузов / Е. А. Митюгов. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 118 с.

Изложены основы расчета и проектирования металлических конструк­ций. Рассмотрены общие принципы определения несущей способности элементов конструкций: балок, стоек, ферм, их узлов и соединений. Значи­тельное внимание уделено проектированию каркасов одноэтажных про­мышленных зданий. Текст снабжен численными примерами расчета таких сооружений. Даны необходимые сведения по некоторым специальным кон­струкциям, например листовым, сооружениям больших пролетов, комбини­рованным конструкциям. Приведены основные сведения по технологии из­готовления стальных элементов и сварке. Представлены все справочные материалы, необходимые для выполнения курсовых проектов.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 708114

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 1)М-66

 

19. Монтаж металлических и железобетонных конструкций: Учебник для средн. спец. учеб. заведений / Гофштейн Г.Е., Ким В.Г., Нищев В.Н., Соколова А.Д. — Изд. стереотипное. — М.: Стройиздат, 2001. — 528 с.

Описываются технология монтажа строительных конструк­ций и отдельных конструктивных элементов, организация и про­изводство работ по монтажу производственных и гражданских зда­ний и инженерных сооружений. Рассматриваются приспособле­ния, необходимые для монтажа и организации работ, а также ос­новные принципы проектирования производства работ. Уделено внимание вопросам контроля качества работ и технико-экономическим показателям производства работ.

Для учащихся средних специальных учебных заведений, обу­чающихся по специальности «Монтаж металлических и железо­бетонных конструкций». Может быть использован как пособие при разработке проектов производства работ и на монтаже строи­тельных конструкций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639584

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 М-77

 

20. Моргун Алла Серафимівна.

Моделювання ефекту взаємодії системи "будівля-фундамент-основа" числовим методом граничних елементів [Текст] : монографія / А. С. Моргун [и др.] ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 132 с.

В монографії наведено теоретичні основи дослідження взаємодії групи паль методом граничних елементів, результати числових досліджень взаємодії будів­лі, фундаментних конструкцій та основи за методом скінчених елементів та ме­тодом граничних елементів. Робота основ досліджена як в лінійній, так і в нелі­нійній стадіях з використанням дилатансійної моделі пластичної течії. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який за­ймається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а також на студентів інженерно-будівельних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 723697

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 М-79

 

21. Мхитарян Нвер Мнацаканович.

Энергосберегающие технологии в жилищном и гражданском строительстве [Текст] / Н. М. Мхитарян ; отв. ред. И. Н. Карп. - К. : Наукова думка, 2000. - 420 с.

В монографии рассмотрены вопросы энергосбережения в технологиях жилищ­ного, гражданского строительства, а также в процессе эксплуатации зданий и сооружений. Проанализированы основные источники потерь энергии через ог­раждающие конструкции и способы их снижения. Дан сравнительный анализ эффективности централизованного и децентрализованного теплоснабжения. Рас­смотрены состояние и перспективы когенерации, схемы когенерационных уста­новок, возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источ­ников энергии как самостоятельно, так и в комбинации с традиционными ис­точниками.

Для инженеров-теплотехников, работников коммунального энергоснабже­ния и энергетических промышленных предприятий, специалистов по энергетике, а также преподавателей и студентов вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 606311

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 М-93

 

22. Онищенко Олександр Григорович.

Будівельна техніка [Текст] : навч. посібник для студ. буд. спец. вузів / О. Г. Онищенко, В. М. Помазан. - К. : Урожай, 1999. - 302 с.

Викладено загальні відомості про деталі машин та їх розрахунок, основні принципи будови і роботи будівельної техніки. Наведено розрахунки продуктивності машин, а також висвітлено питання щодо раціональної виробничої й технічної експлуатації.

Для студентів будівельних спеціальностей вищих закладів освіти та інженерно-технічних працівників будівельних організацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 589172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 О-58

 

23. Організація будівництва/ С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер та ін.; За редакцією С.А. Ушацького. 0-64 Підручник. - К.: Кондор, 2007. - 521 с.

У підручнику наведені види будівельних організацій за існуючими форма­ми власності, переваги та недоліки різних структур управління будівельним підприємством; організація проектування і вишукувань у будівництві та склад проектно-кошторисної документації; дані основні етапи підготовки будівель­ного виробництва.

Викладено теоретичні питання розроблення організаційно-технологічних моделей будівництва, у тому числі потокової організації зведення різних буді­вель і споруд. Розкрито склад і методичні основи розробки планів будівництва (стратегічних, річних, оперативних), особливості будівництва в умовах рекон­струкції. Велику увагу приділено проектуванню будівельних генеральних планів і тимчасових об’єктів на будівельному майданчику. Наведені прин­ципи матеріально-технічного забезпечення будівництва будівельними маши­нами і транспортом. Розкриті питання управління якістю і наведено основи науково-технічного прогресу, винахідництва і раціоналізації у будівництві.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693263

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)О-64

24. Основы проектирования строительных конструкций [Текст] : учеб. пособие по курсу " Архитектура и строительные конструкции" для студ. спец. 290100, 060800 / А. П. Денисова [и др.] ; Саратовский гос. технический ун-т. - Саратов : Издательство Саратовского гос. технического ун-та, 2001. - 89 с.

В учебном пособии приведены основы проектирования и методики расчета деревянных, металлических и железобетонных конструкций. Каждый раздел содержит рисунки, схемы и примеры конструкций основных элементов каркаса и их узлов сопряжения.

Для студентов специальностей 290100 и 060800 при выполнении курсовых проектов и курсовых работ по строительным дисциплинам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 616455

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 О-75

 

25. Перельмутер Анатолий Викторович.

Расчетные модели сооружений и возможность их анализа [Текст] / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. - М. : ДМК Пресс, 2007. - 595 с.

Книга посвящена анализу методов, используемых при создании современных программных систем для статического и динамического расчета несущих строитель­ных конструкций, а также приемов использования этих систем. Наличие (а иногда и отсутствие) руководств, входящих в систему программной документации, чаще все­го дает возможность «использовать» программную систему как черный ящик и в лучшем случае позволяет научиться нажимать необходимые кнопки, чтобы выз­вать к жизни ту или иную функцию программы. Вместе с тем опыт показывает, что любое руководство к самой совершенной программе бессмысленно, если пользова­тель не понимает основ тех методов, которые эти программы реализуют.

Особое внимание в книге уделяется роли выбора расчетной модели, ее обосно­ванности, а также внутренней и внешней согласованности с решаемой задачей. Приводятся многочисленные практические рекомендации, указываются типичные и нетипичные проблемы и ошибки, описываются различного рода ловушки, подстерегающие инженера-расчетчика. Многие поучительные примеры связаны с практическим опытом авторов, как инженеров-проектировщиков. По сравнению с предыдущими изданиями материал расширен и дополнен.

Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, как пользователей программной продукции, так и разработчиков программных средств. Она может быть использована студентами, аспирантами и преподавателями дис­циплин прочностного курса (строительная механика, теория упругости) или курса САПР.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 703122

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 1)П-27

 

26. Пирков Віктор Васильович.

Особливості проектування сучасних систем водяного опалення [Текст] / В. В. Пирков ; ТОВ "Данфосс Т.о.в.". - К. : П ДП "Такі справи", 2003. - 176 с

В книжці приведені загальні відомості про сучасні системи водяного та водогліколевого опалення. Розглянуто роботу систем з терморегулято­рами, автоматичними регуляторами перепаду тиску та регуляторами вит­рати теплоносія, перепускними клапанами, мембранними розширюваль­ними баками, насосами із змінною частотою обертання та ін. Дані основні аспекти конструювання систем. Викладено гідравлічний розрахунок сис­тем із забезпеченням рекомендованого потокорозподілення терморегуля­торів. Наведені методи розрахунку і підбору основного обладнання.

Призначено для проектувальників, науковців та студентів спеціаль­ності «Теплогазопостачання та вентиляція».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 635747

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н7 П-33

27. Полосин Митрофан Дмитриевич.

Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных машин [Текст] : учебник для образоват. учреждений, реализующих прогр. нач. проф. образования / М. Д. Полосин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 421 с.

Изложены конструктивные исполнения и устройство подъемно-транс­портных и строительных машин (кранов автомобильных, погрузчиков автомобильных, автогрейдеров, автовышек и автогидроподъемников, ав­токомпрессоров). Приведены основные сведения о сборочных единицах, составных частях, устройствах и приборах безопасности машин. Рассмот­рены технология производства работ с применением подъемно-транспортных и строительных машин, методы их безопасной эксплуатации.

Для учащихся учреждений начального профессионального образования, может быть использован при профессиональном обучении рабочих на производстве.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 709476

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)П-52

 

28. Прасол Владислав Михайлович.

Проектирование жилых и общественных зданий [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. "Промышленное и гражданское строительство" учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / В. М. Прасол. - Минск : Новое знание, 2006. - 240 с.

Рассмотрены принципы и особенности архитектурно-планировочных и кон­структивных решений жилых и общественных зданий. Приведены их классификация, современные требования к проектированию и функциональной организации. Освещены некоторые вопросы физико-технического проектирования общественных зданий. Описаны традиционные и прогрессивные архитектурно-строительные системы нового поколения. Особое внимание уделено методам решения основных экологических задач, возникающих при проектировании градостроительных объектов.

Для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство» выс­ших учебных заведений. Может быть использовано студентами архитектурных отде­лений и факультетов вузов, а также учащимися вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 688694

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н7 1)П-70

 

29. Расчет и технические решения усилений железобетон­ных конструкций производственных зданий и просадочных оснований/ А. Б. Голышев, П. И. Кривошеев, П. М. Козелецкий и др.: под ред. А.Б. Голышева,— К.: Логос,— 2008,— 304 с.:

В книге изложены конструктивно-технологические решения уси­лений несущих железобетонных конструкций бетоном (железобетоном) и разгружающими элементами, практические способы расчета усили­ваемых конструкций, рекомендации по усилению просадочных осно­ваний, и примеры расчета.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 702191

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 Р-24

 

30. Расчет и проектирование пространственных металлических конструкций : [учебн. пособие] [Горохов Е. В., Мущанов В. Ф., Назим Я. В. Ромснский И. В.]; Под общей редакцией Е. В. Горохова. - Макеевка: ПЦ ДонНАСА, 2012.-561 с.: рис; табл.

В книге рассмотрены основные аналитические и численные методы строительной механики, наиболее часто используемые в расчетах напряженно-деформированного состояния пространственных металлических конструкций, а также существующие подходы к их проектированию и конструированию, регламентированные нормами стран СНГ (в первую очередь России и Украины), Евросоюза. Наряду с рассмотрением традиционных подходов к исследованию работы пространственных конструкций в.пособии также приведены сведения по теории точечного исчисления, основы кинематического анализа сложных пространственных систем, учет диссипативных свойств систем, обусловленных наличием «полужестких» узлов, упругих опор, упругого основания, предварительно напряженных элементов.

Книга предназначена для студентов старших курсов, аспирантов, научных сотрудников, инженеров-конструкторов научно-исследовательских и проектных организаций, занятых проектированием пространственных металлических конструкций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 751069

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 Р-24

 

31. Слободянюк Сергей Александрович.

Взаимодействие предварительно напряженной арматуры с бетоном и расчет однослойных стеновых панелей с учетом ползучести поризованного бетона [Текст] : монография / С. А. Слободянюк, Е. А. Яценко ; общ. ред. Е. А. Яценко ; Приднепровская гос. академия строительства и архитектуры. - Д. : ПДАБА ; Д. : Пороги, 2007. - 278 c.

В монографии изложена теория расчета предварительно напряженных однослойных стеновых панелей на усилия предварительного напряжения арматуры, вертикальную и горизонтальную эксплуатационную нагрузку с учетом действительных условий закрепления и армирования панелей, усадки и ползучести поризованного бетона. Особое внимание уделено расчетам деформаций взаимодействия предварительно напряженной арматуры и бетона. При этом конструкция рассматривалась в целом и использованы методы теории упругости, ползучести и строительной механики.
Приведенные числовые примеры и анализ, а также сопоставление с экспериментальными данными.
Для научных работников, инженеров и аспирантов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 692255

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н5 С-48

 

32. Соболев Владимир Иванович.

Оптимизация строительных процессов [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / В. И. Соболев. - Ростов-н/Д : Феникс, 2006. - 251 с.

В пособии излагаются методы решения организационных задач проектирования строительного производства. Предлага­емые методы и алгоритмы позволяют производить все необхо­димые расчеты непосредственно на компьютере, в вариантном исполнении.

Пособие предназначено для студентов всех строительных специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 687608

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)С-54

 

33. Современный ремонт квартиры и дома/Сост. А. М. Горбов.— Донецк: ООО «Агентство Мультипресс», 2007.— 288 с.

Совсем не обязательно пользоваться услугами строитель­ных бригад, чтобы создать красивый и изысканный интерьер. Ремонт можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями данного издания.

Рассмотрены технологии классического и евроремонтов, даны сведения о материалах и изделиях для отделочных работ, последовательность операций при выполнении столярных, сте­кольных, штукатурных, малярных, облицовочных, электро- и сантехнических работ, рекомендации по применению инстру­ментов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 685676

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н7 С-56

 

 

 

34. Соколов Геннадий Константинович.

Технология строительного производства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / Г. К. Соколов. - М. : Академия, 2006. - 540 с.

Рассмотрены современные методы возведения строительных конст­рукций и частей зданий и сооружений, основные положения в области организации и управления строительными процессами с соблюдением требуемых условий охраны труда. Особое внимание уделено способам ме­ханизированного выполнения строительных работ, повышению произво­дительности труда. Рассмотрены особенности выполнения строительных процессов в экстремальных условиях.

Для студентов высших учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 688617

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)С-59

 

35. Стаценко Анатолий Степанович.

Монтаж стальных и железобетонных конструкций [Текст] : учеб. пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение проф.-техн. образования по учеб. спец. "Производство строительно-монтажных и ремонтных работ" / А. С. Стаценко. - Минск : Вышэйшая школа, 2008. - 367 с.

Содержит сведения о зданиях и сооружениях и их конструктивных эле­ментах, организации и производстве строительных работ, технологии монта­жа стальных и сборных железобетонных конструкций в различных условиях, требования к качеству и безопасности работ.

Предназначено для учащихся профессионально-технических учебных за­ведений и рабочих-строителей при обучении и повышении квалификации по ведущей строительной специальности - монтажника строительных конструкций. Будет полезно специалистам строительной отрасли при органи­зации, производстве и приемке монтажных работ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 699447

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)С-78

 

36. Стефанов Б. В.

Технология бетонных и железобетонных изделий. Стефанов Б. В., Русанова Н. Г., Волянский А. А. — 3-е изд., перераб. и доп. — Ки­ев: Вища школа. Головное изд-во, 1982. — 406 с.

В учебнике изложены основы современной технологии бетонных и железобетонных изделий, свойства бетонных смесей и их производ­ство, рассмотрены способы формования сборных конструкций и теп­ловой обработки бетона, организации заводского производства, этапы проектирования заводских процессов.

Нормативные материалы приведены по состоянию на 01.01.82.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Произ­водство строительных изделий и конструкций».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 386882

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 С-79

 

37. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы. Настольная книга столяра, плотника, стекольщика и паркетчика. - Киев: Основа, 2000 - 368 с.

Книга предназначена для подготовки и повышения квалифи­кации столяров, плотников, стекольщиков и паркетчиков.

В ней содержатся основные сведения о свойствах древесины, применяемой для столярного дела, технологии изготовления сто­лярных изделий для дома, а также даются рекомендации по ремонту и обновлению деревянной мебели. Приводится перечень необходимых инструментов и приспособлений для выполнения столярных, плотничных, стекольных и паркетных работ в стро­ительстве и быту.

Книга будет полезна инженерно-техническим работникам, спе­циалистам и лицам, ответственным за безаварийную работу при выполнении столярных, плотничных, стекольных и паркетных работ.

Несомненный интерес вызовет книга у широкого круга чита­телей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 603279

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 С-82

 

38. Строительство на вашем участке. Хозяйственные пристройки, гараж, летняя кухня, сарай, баня, погреб, колодец [Текст] / сост.  Ю. Ф. Подольский. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб Семейного досуга”», 2010. — 320 с.

Книга посвящена обустройству земельного участка.

Подробно, шаг за шагом, разъясняется, как планировать и проводить различные работы, где лучше построить дом, а где — гараж, баню, теплицу, чем нужно руководствоваться при выборе материалов, в каком порядке закладывать фундамент и крыть крышу, возводить стены и стелить полы, прокладывать коммуникации и организовывать молниезащиту, вплоть до того, чем замостить дорожку и как своими руками сделать бассейн.

Книга хорошо иллюстрирована и снабжена справочными таблицами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 728244

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н7 С-86

 

39. Строительные машины: Учеб. пособие / О.А. Бардышев, Б.Г. Ким, В.М. Мельников, В.В. Стругинский; Владим. гос. ун-т. Владимир, 2001.- 124 с.

В учебном пособии содержатся сведения о деталях, назначении, конструкциях наиболее часто используемых строительных машин. Даны сведения о их производительности. Приводятся основные термины и понятия механизации строительства. Объем сведений о машинах и механизации строительства дается в соответствии с Государственным образовательным стандартом

Учебное пособие предназначено для изучения дисциплин «Техника и технология строительного производства», «Строительные машины», «Механизация и автоматизация в строительстве», «Машины и оборудование» при подготовке студентов по специальностям 290100 - архитектура, 290700 - теплогазоснабжение и вентиляция, 060811 - экономика и управление в строительстве. Оно может быть использовано студентами других специальностей при изучении соответствующих курсов Имеющиеся в пособии справочные материалы могут быть полезны и специалистам- практикам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 627327

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 С-86

 

40. Теличенко Валерий Иванович

Технология строительных процессов [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство": В 2 ч. / В. И. Теличенко [и др.]. - М. : Высшая школа, 2006 . - (Строительные технологии).

Ч. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 2006. - 392 с.

В учебнике приведены теоретические основы и способы выполнения основ­ных производственных процессов при строительстве зданий и сооружений. Рас­смотрены современные технические средства строительных процессов, эффектив­ные строительные и отделочные материалы, конструкции, изложена прогрессив­ная организация труда.

Для студентов строительных специальностей вузов. Может быть исполь­зован студентами средних специальных учебных заведений, а также специали­стами в данной области.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В349833/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)Т-31(I)

 

41. Теличенко Валерий Иванович

Технология строительных процессов [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство": В 2 ч. / В. И. Теличенко [и др.]. - М. : Высшая школа, 2006 . - (Строительные технологии).

Ч. 2. - [Б. м.] : [б.и.], 2006. - 391 с.

Во второй части учебника рассмотрены теоретические основы и способы вы­полнения основных производственных процессов при производстве бетонных, же­лезобетонных работ, устройстве защитных и отделочных покрытий. Рассмотрены современные технические средства строительных процессов, эффективные строи­тельные и отделочные материалы, конструкции, изложена прогрессивная организа­ция труда.

Для студентов строительных специальностей вузов. Может быть использо­ван студентами техникумов, колледжей, а также специалистами в данной облас­ти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В349833/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)Т-31(II)

 

42. Теличенко Валерий Иванович.

Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / В. И. Теличенко [и др.]. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высшая школа, 2006. - 446 с.

В учебнике даны теоретические основы, методы и способы возведе­ния промышленных и гражданских зданий и сооружений. Последова­тельно рассмотрены общие вопросы строительных технологий, возведе­ния подземных сооружений, зданий и сооружений из конструкций заводского изготовления, монолитного железобетона с использованием современных индустриальных опалубок, технология возведения зданий в условиях плотной городской застройки, на техногенно-загрязненных территориях, в экстремальных и зимних условиях, при реконструкции зданий.

Для студентов строительных специальностей вузов. Может быть ис­пользован студентами средних профессиональных учебных заведений, а также специалистами в данной области.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 683969

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)Т-31

 

43. Технологія будівельного виробництва: Підручник/ М. Г. Ярмоленко, В. І. Терновий, М. А. Скрипник та ін.; За ред. М. Г. Ярмоленка.— К.: Вища шк., 1993.— 303 с.

Розглядаються сучасні методи, засоби та технологічні рішення зведен­ня громадських і промислових будівель та інженерних споруд. Питання технології будівельного виробництва викладені у взаємозв’язку з архітек­турою споруд та конструктивними і естетичними вимогами до них. Наве­дено рекомендації щодо самостійної роботи студентів.

Для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю «Архітектура».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 549476

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 Т-38

 

44. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для вузов / Теличенко В.И., Лапидус А.А, Терентьев О.М. и др.; — М.: Высш. шк,; 2001. — 320 с.

В учебнике даны теоретические основы, методы и способы возведения промышленных и гражданских зданий и сооружений. Последовательно рассмотрены общие вопросы строительных технологий, возведение подземных сооружений, зданий и сооружений из конструкций заводского изготовления, монолитного железобетона с использованием современных индустриальных опалубок, технология возведения зданий в специфических условиях.

Для студентов строительных специальностей вузов. Может быть использован студентами средних специальных учебных заведений, колледжей, а также специалистами в данной области.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639368

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 Т-38

 

45. Технологія будівельного виробництва: Підручник /В. К. Чер­ненко, М. Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.; За ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. — К.: Вища шк., 2002. — 430 с.

У підручнику викладено основні відомості з технології виконання підготовчих, транспортних, земляних, бурових, кам’яних, бетонних, залізобетон­них, монтажних, опоряджувальних та інших робіт.

Для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 630185

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 Т-38

 

46. Технологія будівельного виробництва: Практикум / Навч. посіб. / М. Г. Ярмоленко, Є. Г. Романушко, О. Ф. Осипов та ін.; За заг. ред. М. Г. Ярмоленка. — К.: Вища шк., 2007. — 207 с.

Висвітлено сучасні технології гідроізоляційних, облицювальних, штукатур­них, малярних, шпалерних робіт і робіт з улаштування підлог.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Бу­дівництво». Може стати у пригоді широкому загалу тих, хто цікавиться робота­ми цих видів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 692513

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 Т-38

 

47. Технология и организация строительных процессов [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / Н. Л. Тарануха [и др.]. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. - 190 с.

Рассмотрены вопросы составления технологических карт. Пособие предназначено для студентов специальности 2903 «Промышленное и граж­данское строительство» и призвано оказать помощь при изучении дисцип­лин «Технология строительных процессов», «Технология возведения зда­ний и сооружений» и «Организация строительного производства», выпол­нении курсовых и дипломных проектов в разделе «Технология и организа­ция строительного производства», издание также будет полезно инженер­но-техническим работникам строительно-монтажных и проектных органи­заций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 688607

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)Т-38

 

48. Тихонов Анатолий Федорович.

Автоматизация и роботизация технологических процессов и машин в строительстве [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Механизация и автоматизация в строительстве" направления подгот. дипломир. специалистов "Строительство" / А. Ф. Тихонов. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005. - 463 с.

В пособии приведена классификация технологических процессов и машин как объектов автоматизации строительства, содержатся теоретиче­ские сведения о построении систем автоматизации строительства и их ис­следовании, изложены основы роботизации технологических процессов и машин в строительстве, подробно освещены принципы автоматизации ос­новных землеройно-транспортных машин и машин для производства строительно-монтажных работ, в том числе с применением средств вычис­лительной техники. Изложены технология и примеры использования средств роботизации для производства строительно-монтажных работ, да­но краткое содержание зарубежных разработок, рассмотрены вопросы тех­нико-экономической эффективности от внедрения средств автоматизации и роботизации на строительных объектах.

Пособие предназначено для студентов строительных вузов, обу­чающихся по специализации «Автоматизация технологических процессов, строительных машин и оборудования», для учащихся колледжей строи­тельных специальностей и может быть полезно работникам строительных предприятий и организаций, работающим в области автоматизации и робо­тизации строительной отрасли.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 689727

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 1)Т-46

 

49. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод [Текст] : підручник для студ. хіміко-технологічних і екологічних спец. вищих закладів освіти / А. К. Запольський [та ін.] ; заг. ред. А. К. Запольський. - К. : Лібра, 2000. - 552 с

Висвітлено фізико-хімічні основи технологічних процесів водопідготовки та очищення стічних вод різних галузей промисловості. Описано характеристику забруднень та вимоги до якості очищеної води.

Детально розглянуто теоретичні основи водопідготовки та очищення стічних вод від завислих, колоїдно-дисперсних, молекулярно- та йонорозчинних речовин.

Підручник відповідає програмам "Теоретичні основи водопідготовки і очищення стічних вод”, “Технологія очищення води", "Технологія знешкодження та утилізації відходів і вторинних матеріалів хі­мічних виробництв" та іншим, які читаються студентам вищих навчальних закладів.

Він може бути корисним для підготовки магістрів, викладачам та аспірантам, а також фахів­цям різних галузей господарства, які займаються питаннями водопідготовки, очищення стічних вод, організації замкнених циклів водопостачання в промисловості, охорони довкілля.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 33887

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н7 Ф-50

 

50. Харабет В. В.

Технологія будівельно-монтажних робіт: Підручник.—К.! Вища шк., 1995.— 303 с.:

Розглянуто різні типи цивільних і промислових будівель, а також ін­женерних споруд із збірних конструкцій. Основну увагу приділено техноло­гічним процесам та організації праці під час монтажу стальних і залізобетон­них конструкцій.

Наведено дані про організацію, управління та інженерне забезпечення будівельного виробництва, механізацію будівельно-монтажних робіт, монта­жне і такелажне обладнання, пристрої, а також засоби малої механізації та інструменти.

Для професійних навчально-виховних закладів

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 560337

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н6 Х-20

 

51. Яковлев Р. Н.

Новые методы строительства. Технология ТИСЭ [Текст] / Р. Н. Яковлев. - М. : Аделант, 2007. - 479 с.: рис. - Библиогр.: с. 474.

В книге в доступной форме рассказывается о технологии индивидуаль­ного строительства ТИСЭ, позволяющей в несколько раз снизить себестои­мость строительства; о том, как при возведении капитальных сооружений достаточно простыми инструментами ТИСЭ можно возвести жилье с высоким уровнем комфорта, экологической безопасности и энергосбережения.

Книга будет полезна не только новичкам в строительстве и профессио­налам, но также архитекторам и проектировщикам индивидуального и ин­дустриального жилья, работающим по иным строительным технологиям.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693378

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Н7 1)Я-46

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138