«Історичні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (кімн. 310) (листопад 2014 р.)

Книжки опубліковані на сайті:
1. Барвінська Поліна Іванівна.

Між наукою і політикою. Інтерпретації Східної Європи в академічному середовищі німецькомовного простору у кінці ХІХ - початку ХХІ ст. [Текст] : монографія / П. І. Барвінська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОНУ, 2012. - 447 с. - Бібліогр.: с. 384-447.

Запропоновано порівняльний аналіз інтерпретацій Східної Європи в академічному середовищі Німеччини, Австрії і німецькомовної Швейцарії з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. з урахуванням політичних, соціокультурних і особистісних чинників. Розглянуто процеси інституалізації східноєвпропейських досліджень, особливо історичних, у контексті східної політики німецькомовних країн Європи. Вагому увагу приділено українській тематиці.

Для істориків, науковців інших гуманітарних напрямків, викладачів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773131

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (40/47) Б-24

 

2. Борисенко Володимир Йосипович.

Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60 - 90-х років ХІХ ст. [Текст] : [монографія] / В. Й. Борисенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 162 с

Висвітлено особливості консервативно-реакційної політики царського уряду Російської імперії щодо народної освіти в Україні. Встановлено типи та мережу початкових шкіл, навчально-виховний процес, учнівський та вчительський контингенти. Проаналізовано особливості легальної та нелегальної боротьби демократичних сил проти урядової політики в галузі шкільної освіти. Розкрито багатогранну діяльність прогресивної інтелігенції у сфері позашкільної освіти.

Для науковців, викладачів, і студентів університетів, учителів широкого читацького загалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746787

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2Ук)5 Б-82

3. Босий Олександр Георгійович.

Міф, символ, орнамент [Текст] : історія, символіка та композиція укр. орнаментики : [метод. посіб.] / Олександр Босий ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Нац. музей архіт. та побуту України. - Вінниця : Данилюк В. Г., 2011. - 119 с.

Серед головних галузей українського пластичного мистецтва орнамент - найменш розроблена як у теоретичному мистецтвознавчому плані, так і в практичному дидак­тичному. У представленому посібнику зроблена спроба реконструювати та узагальни­ти у стислій формі певні українські історичні та мистецтвознавчі студії. А візуальний матеріал має стати гарним орієнтиром і опорою для творчих пошуків молодих майстрів у складному світі знаково-символічної мови українського орнаментального мистецтва, а також допоможе всім любителям творчості заглибитися у живу і поетичну атмосфе­ру народного рукомесництва, у якій творилась і продовжує творитися нині самобутня українська культура.

Зібраний матеріал може бути використаний викладачами вищих, середніх та дошкільних навчальних закладів, які викладають дисципліни образотворчого циклу, у ролі окремої програми для різноманітних гуртків, спецкурсів та факультативів, а та­кож для роботи народних майстрів декоративно-прикладного мистецтва та всіх, хто цікавиться українським мистецтвом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760752

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 Б-85

4. Брусиловська Ольга Іллівна.

Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н.е - сер. XVII ст. н.е.) [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030201, спец. "Міжнародні відносини" / О. І. Брусиловська, І. М. Коваль ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т соц. наук. - О. : - Бібліогр.: с. 176-186.

Навчально-методичний посібник містить виклад дат і подій, пов'язаних з історією міжнародних відносин із сер. III тис. до н.е. до сер. XVII ст. н.е. Осно­вними характеристиками періоду є процеси становлення права, понять «до­говір», «дипломатія», системи «метрополія - колонія».

Матеріал викладається в хронологічній послідовності, поетапно, з акцентом на компаративному вимірі історії міжнародних відносин. Посібник складаєть­ся з 15 тем; супроводжується списком рекомендованих джерел та літератури. Програма розрахована перш за все на студентів, що вивчають «Міжнародні відносини», а також на спеціалістів-міжнародників, істориків та представни­ків широкого кола гуманітарних наук, які цікавляться проблемами теорії та історії міжнародних відносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767549

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)2/4 Б-89

5. Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи / Автори-упорядники П.П. Брицький, Г.М. Скорейко, О.А. Суровцев, І.П. Фостій. - Чернівці: Технодрук, 2013. - 208 с.

У книзі висвітлюється становище буковинців у період окупації в часи Другої світової війни, використання їх примусової праці, умови життя та ставлення до населення адміністрації влади.

Книга увічнює пам’ять жертв примусової праці.

Розрахована на молодь і всіх, хто цікавиться історією України та її народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772353

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)722 Б-90

6. Велика війна 1914-1918 рр. і Україна. — К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013, —784 с.

У книзі викладено результати новітніх досліджень ключових питань Першої світової війни 1914-1918 рр., яка відкрила нову епоху в історії людської цивілізації. Знайомлячись із ними, будь-хто зможе відчути глибину збройних конфліктів, трагічність долі народів, утягнутих у них, незворотні зрушення в психології людей. Масштабність соціальних потря­сінь простежується у зруйнуванні звичного способу життя, деструктивних процесах у госпо­дарстві, погіршенні матеріального становища населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас картину доповнюють факти кардинальних змін у свідомості народу, акти­візації доброчинності, національних рухів, що в українському вимірі каталізували процес формування модерної нації, яка з об’єкта міжнародної політики перетворилася на її безпо­середній суб’єкт.

Пропонований том складається з нарисів про Першу світову війну в історіографічному вимірі, «українську карту» в міжнародних відносинах, політичні сили українства в 1914— 1918 рр. та актуалізацію «українського питання», бойові дії на українських теренах, соціаль­но-економічні, духовні та повсякденні проблеми тогочасного суспільства.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 56012

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5 В-27

7. В'ятрович Володимир.

Друга польсько-українська війна 1942-1947 [Текст] / Володимир В'ятрович ; Центр дослідж. визвол. руху. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 288 с.

Книга розповідає про малодосліджену сторінку історії — польсько-українську війну 1942—1947 років. На базі широкого кола архівних документів, зокрема раніше не доступних, автор розглядає причини, перебіг та наслідки довготривалого конфлікту між українцями та поляками на теренах сучасних Західної України та Східної Польщі. Показано вплив політичних процесів на перебіг військових дій, спроби налагодження співпраці між українцями і поляками під час і після Другої світової війни. Окрему увагу приділено ролі і місцю цієї війни в пам'яті обох народів.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України та Польщі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744911

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)72 В-99

8. Головченко Володимир Іванович.

Дипломатична історія України (1923 - 1993 роки) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2012. - 239 с.

Пропонований навчальний посібник є третьою частиною проекту під загаль­ною назвою "Дипломатична історія України". На основі новітніх вітчизняних і зарубіжних публікацій, із широким використанням різноманітних джерел і за проблемно-хронологічним принципом у ньому комплексно розглянуто головні періоди дипломатичної історії України протягом 1923-1993 рр., тобто в міжво­єнний період, під час Другої світової війни, за доби біполярного протистояння й на етапі здобуття Україною державної незалежності та її міжнародного визнан­ня. Політичне становище українських земель у складі СРСР, Польщі, Чехословаччини й Румунії, а також особливості здійснення ними й Радянською Украї­ною зовнішньополітичної діяльності розкриваються на тлі загальноєвропейської та світової історії, в контексті становлення й кризи Версальської та Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, дипломатів і всіх, хто ціка­виться історією участі України у світовій і регіональній політиці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53973

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)7 Г-61

9. Головченко Володимир Іванович.

Дипломатична історія України (кінець ХІХ - перша чверть ХХ століття) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко, Валерій Солдатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2011. - 519 с.

На основі новітніх здобутків вітчизняної й зарубіжної історіографії, із широким використанням різноманітних джерел і за проблемно-хронологічним принципом комплексно розглянуто головні періоди дипломатичної історії України з кінця XIX ст. до початку 1920-х рр., тобто на політичному етапі національного відродження й під час Першої світової війни та Української національно-демократичної ре­волюції. Міжнародне становище українських земель і державних утворень, що існували на їхній території, а також особливості здійс­нення ними зовнішньополітичної діяльності розкриваються на тлі за­гальноєвропейської та світової історії, у контексті формування Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин. У додатках подано історичні карти до відповідних розділів посібника.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, дипломатів, тих, хто цікавиться історією участі України у світовій і регіональній політиці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53959

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5 Г-61

10. Гуржій Олександр Іванович.

Оподаткування сільського населення України (ХVІІ - середина ХІХ ст.) [Текст] : [монографія] / Олександр Гуржій, Василь Орлик. - Черкаси : Ант, 2011. - 196 с.

У монографії розглядаються проблеми історії оподаткування сільського населення України у XVII - середині XIX ст., висвітлюються процеси структуризації та еволюції різних груп сільських мешканців у взаємозв’язку з їхніми фіскальними зобов’язаннями. Автори комплексно досліджують особливості становлення та діяльність основних інституцій реалізації податкової політики на тлі складних і часто непослідовних дій урядових структур, вивчають процеси поширення на українські терени російських податкових статей, специфіку різних видів оподаткування в українських губерніях крізь призму станових, етнічних та регіональних складових фіскальної політики в українському селі.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України та Російської імперії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА747097

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Г-95

11. Гуржій Олександр І.

Війна 1812 року: український контекст [Текст] / Гуржій О., Реєнт О., Палій А. ; [відп. ред. акад. НАН України В. А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України, 2012. - 153 с.

У книзі, присвяченій 200-річчю подіям війти 1812 р., у науково-популярній формі висвітлені економічні й суспільно-політичні передумови загострення російсько-французького протистояння і те, яким саме чином воно стосувалося безпосередньо України. Знайшли своє яскраве відображення ставлення й наміри Наполеона щодо українського населення, а також погляди й сподівання серед нього прибічників французького імператора. Охарактеризовано представництво українців у загальній боротьбі за визволення Європи. Чимало уваги приділено й подальшій долі учасників збройного конфлікту, їх участі в суспільно-політичному житті Росії та України 1820 -1860-х років.

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54453

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Г-95

12. Давні слов’яни. Археологія та історія: навчальний посібник. — К.: «Стародавній Світ», 2012. — 366 с.: 417 рис.

У навчальному посібнику на основі нових досліджень висвітлено процеси формування та історичного розвитку слов’ян у переддержавний період на території Південно-Східної Європи і Ук­раїни, зокрема. Хронологічно книга охоплює період від перших писемних звісток про слов’ян (III ст. до н. е.) до часу формування слов’янських племінних союзів і державних утворень (IX ст. н. е.). Характеристику археологічних культур, які мають пряме або опосередковане відношення до формування та ранньої історії слов’ян, наведено в контексті подій європейської історії, відтворених за писемними джерелами. У додатку вміщено стислий опис основних пам’яток цих культур, розташованих на території України. Окремі розділи книги присвячені господарству та віруванням давнього населення. Посібник ілюстрований картами і схемами, фото і рисунками.

Для викладачів і студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, а також всіх, хто цікавиться історією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54820

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 Д-13

13. Дворнік Френсіс.

Слов'яни в Європейській історії та цивілізації [Текст] : пер. з англ. / Ф. Дворнік. - К. : Дух і Літера, 2005. - 512 с.

Висвітлено основні події та явища в історії та культурі слов'янських народів XIII - XVIII ст. Проаналізовано політичні та релігійні чинники історії слов'янства, культурні досягнення, що надходили з візантійського Сходу та латинського Заходу. Розглянуто внесок слов'ян у політичний і культурний розвиток світу. Проаналізовано реальний історичний сенс "слов'янської єдності".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА695342

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(49=Сл) Д-24

14. Друг Ольга Миколаївна.

Вулицями старого Києва [Текст] / Ольга Друг. - Львів. : Світ, 2013. - 496, [XVI] с. : іл. - (Серія "Історичні місця України").

Перед читачем - розповідь про центральні історич­ні райони Києва, особливості формування архітектур­ного середовища міста, про його вулиці, будинки, храми, зокрема, давні архітектурні ансамблі - Софію Київську та Києво-Печерську лавру - об'єкти світової спадщини.

У книзі широко використовуються матеріали дер­жавних архівів, музеїв та бібліотек, наводяться мало­відомі, але не менш цікаві факти, взяті з архівів ста­ровинних київських родин, нащадки яких і сьогодні живуть у місті. Видання багато ілюстроване. Давні й сучасні світлини, акварелі, літографії, гравюри, жи­вописні твори (понад 1000 ілюстрацій) допомагають сформувати цілісний образ столиці України, прадав­нього міста з півторатисячолітньою історією.

Для краєзнавців, туристів, а також усіх, хто ціка­виться історією Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 56234

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Д-76

15. Єрмановська Ганна Едуардівна.

Загадки історії. Стародавній світ [Текст] / Г. Е. Єрмановська ; [пер. з рос. О. О. Якименко]. - К. : Освіта, 2013. - 378 с.

Схоже, людство досягло такого рівня розвитку, коли може дати відповідь на будь-яке запитання, що хвилювало давніх лю­дей. Те, що раніше не піддавалося ніякому поясненню і вважа­лося дивом, сьогодні зрозуміло навіть школяреві. Але все ж за­лишилися в історії питання без відповідей. То чи був Усесвітній потоп, чи існувала Атлантида, чи була Троянська війна насправ­ді, чи все це лише міфи? Питання, питання, питання...

Автор книжки намагається розібратися із цими загадками, прослідкувати за ходом досліджень, що проводилися, проаналі­зувати письмові свідчення, що дійшли до наших днів.

А може, це й добре, що в історії залишаються загадки? Адже завжди знайдеться той, хто захоче їх розгадати...

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772979

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)2/4 Є-72

16. Історія України в особах: Козаччина / Кер. авт. кол. 1-90 В.М.Горобець. — К.: Україна, 2013. — 304 с.

Книга містить нариси про найвидатніших державних, гро­мадських, церковних та культурних діячів України середини XVII—XVIII ст. У них через життєписи окремих людей від­творено героїчну боротьбу українського народу за своє соціаль­не й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

Видання розраховане на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 56334

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 І-90

17. Історія України : навчальний посібник / Р. І. Філіппенко, Н. М. Савченко, С.М. Ку- делко, О. К. Малютіна. / За ред. С.М. Смоленського. -К.: Алерта. 2013.-352 с.

Посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Історія України», за­твердженої Міністерством освіти і науки України.

Викладені основні питання історії українського народу від стародавніх часів до сучасності. Для найбільш ефективного засвоєння матеріалу в тексті наочно ви­ділено головне, до кожного розділу наведені чіткі узагальнення, фрагменти ціка­вих першоджерел, тлумачення історичних термінів, біографічні відомості про ви­датних діячів України даного періоду, хронологічні таблиці та тестові завдання. Посібник також містить численні ілюстрації, наочні схеми, витяги з історичних документів та довідкову інформацію.

Для студентів вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації.

Буде корисним учням шкіл, гімназій та всім, хто готується до зовнішнього не­залежного оцінювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774134

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 І-90

18. Кабанець Євген Павлович.

Загибель Успенського собору: міфи і дійсність [Текст] : докум. розслідування / Кабанець Є. П. ; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. - К. : [б. в.], 2011. - 376 с.

У книзі висвітлюється контроверсійне питання про обставини зни­щення головного храму Києво-Печерської лаври - Успенського кафедрального собору 3 листопада 1941 р. Розкриваються невідомі факти з історії оборони Києва та його німецької окупації, описано діяльність у цих складних умовах співробітників Києво-Печерсько­го історико-культурного заповідника. Книга написана на основі різноманітних наративних джерел - архівних документів, газетних та журнальних публікацій, спогадів очевидців.

Для широкої читацької аудиторії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА743415

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)772 К-12

19. Казьмирчук Григорій Дмитрович

Вибрані твори [Текст] / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : УкрСІЧ, 2012 . - Т. 5 : Декабристознавчі студії / [упоряд. Ю. В. Латиш]. - 2013. - 197 с.

У вибраних наукових працях Г. Д. Казьмирчука, які репрезентовані у 5 томі «Вибраних творів» публікуються декабристознавчі студії, присвячені окремим проблем руху декабристів, які підготовлені у різні роки.

Матеріали розраховані на широкий загал.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354060/5

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 К-14IV

20. Київ очима ворога: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років»; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. -К., 2012.-504 с.: іл.

У виданні представлено масив архівних документальних джерел, що відображають події в окупованому гітлерівцями Києві 1941 - 1943 рр.: документи спецслужб нацистської Німеччини, фотографії, зроблені вояками Вермахту, й документи з фондів Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945років». Збірник також містить статті науковців, що розкривають актуальні аспекти з історії столиці України воєнної доби.

Науково-документальне видання розраховане на науковців, дослідників, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться вітчизняною історією періоду Другої світової війни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763023

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 К-38

21. Колесник Віктор Федорович.

Історія міжнародних відносин (1918 - 1939) [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Колесник, В. М. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2012. - 287 с.

Розглянуто процес становлення, розвитку та краху Версальсько-Вашингтонської системи. На основі документів, широкого кола наукової літератури висвітлено та проаналізовано найважливіші події, що відбувались у світі в 1918-1939 рр.

Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією міжнародних відносин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758461

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)6-6 К-60

22. Колісник Олексій Петрович.

Духовний саморозвиток української нації. Хто Ви є, ненько Україно, куди йдете та чи усвідомлюють Ваші діти-українці, куди приведе цей шлях [Текст] / Олексій Колісник. - Ужгород : TIMPANI, 2012. - 295 с.

Витоком будь-якого процвітання спільноти є багатство духовне. У монографії під кутом зору авторської психологічної системи духовного саморозвитку осо­бистості та спільноти розглядається соціально-психологічний та історико-психологічний хід духовного саморозвитку української нації, вказується на етнічну та національну ідентичність як на джерело її духовного самовизначення та само­розвитку, досліджуються причини віковічних страждань розумного і працьо­витого українства на родючій землі українській. Особливу увагу надано проблемам переходу українського етносу у духовно вищий стан нації. Саме недосформованість такої уявної спільноти як українська нація є причиною колишніх і нинішніх негараздів українців в історичній минувшині та сьогоденні, що робить її ворогом самій собі, оскільки слугує підмурівком грабіжницької політики «розділяй і володарюй» щодо українства. Лише консолідована українська нація як уявна духовна спільнота здатна стати самоефективною нині і у прийдешньому. Усвідомлена українська ідентичність дух творящий, який реалізується у відпо­відних спонтанних життєвих актах її носіїв.

Для науковців-українців, української духовної аристократії, всіх небайдужих інтелігентів, пристрасних українців-пасіонаріїв, що прагнуть зробити свій неко­рисливий внесок у розбудову України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752106

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 К-60

23. Коляда І. А.

Богдан Хмельницький [Текст] / І. А. Коляда, В. І. Милько. - К. : Укрвидавполіграфія, 2013. - 120, [2] с. - Бібліогр.: с. 119-121.

Богдан Хмельницький був не першим, хто розпочав боротьбу за сво­боду України. Але саме йому вдалося створити боєздатну армію, сформу­вати систему гетьманської влади і почати розбудовувати державу. Завдяки діяльності Хмельницького майже все українство, незважаючи на станові інтереси, виступило єдиною як ніколи силою в боротьбі за національне визволення. І хоча Великому Гетьманові не все вдалося зробити для збе­реження державності, його діяльність не тільки визначила долю самої України, а й відчутно вплинула на тогочасне європейське політичне життя.

Національна бібліотека України

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао271784

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 К-62

24. Костик Марія.

Ярослав Осмомисл [Текст] / Марія Костик ; Нац. заповідник "Давній Галич". - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. - 111, [16] с. : іл. - Бібліогр.: с. 104-110.

У книжці розповідається про важливі історичні події в Галицькому князівстві під час правління князя Ярослава Осмомисла (1153—1187), видатного державця і далекоглядного політика.

Для істориків, учителів і всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771657

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 К-72

25. Коцур Галина Георгіївна.

Петро Калнишевський: нескорений духом [Текст] : монографія / Г. Г. Коцур, Ю. І. Шовкун. - К. ; Переяслав-Хмельницький : Книги-ХХІ, 2012. - 183 с.

У книзі досліджується політико-адміністративна, госпо­дарська, благодійна та військова діяльність кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770839

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 К-75

26. Кочегаров Кирилл Александрович.

Русское правительство и семья украинского гетмана Ивана Самойловича в 1681-1687 гг. [Текст] : [монография] / К. А. Кочегаров ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. - М. : [б. и.], 2012. - 221 с.

В монографии на основе новых, малоизвестных архивных источ­ников, большинство из которых впервые вводятся в научный оборот, рассматриваются вопросы взаимоотношений гетмана Украины Ивана Самойловича и русских правящих кругов в вопросах матримониаль­ной политики. Неизвестные ранее обстоятельства брака гетманской дочери Прасковьи и боярина Федора Шереметева позволяют показать тесную связь И. Самойловича с различными боярскими группировками в Москве, выявить его активное участие в имущественных и семейных делах Шереметевых. Рассматривается и тесно связанный с этим про­цесс получения гетманом вотчин на территории Великороссии. В книге показано, как весь этот комплекс вопросов был тесно увязан с полити­ческими отношениями гетманской администрации и русского прави­тельства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА769861

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 1)К-75

27. Кравченко Володимир .

Україна, Імперія, Росія [Текст] : вибр. ст. з модерної історії та історіографії / Володимир Кравченко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту [та ін.]. - К. : Критика, 2011. - 542 с.

Висвітлено різноманітні проблеми історії, історичної пам'яті й ідентичності українського суспільства від XVIII ст. до сьогодення. Увагу приділено постаті І. Мазепи та Переяславській Раді. Розкрито перебіг українсько-російських відносин і особливості ставлення українців до Російської імперії протягом останніх століть. Висвітлено інтелектуальну історію Слобожанщини, передусім Харківського університету. Розглянуто сучасний стан української історичної науки й історичної свідомості в краї та діаспорі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА742517

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 К-78

28. Країнознавство: країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки : навчальний посібник / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. Крижанівський, Н. Ф. Сербіна. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. -335 с.

На основі комплексу широкого кола історичних, дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних, природно-географічних, демографічних, культурологічних матеріалів подано комплексну країнознавчу характеристику держав пострадянського простору, Європи і Північної Америки.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, дипломатів і всіх, хто цікавиться теоретичними та практичними проблемами міжнародного країнознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758463

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)63 К-78

29. Кустов Виталий Сергеевич.

Новейшая история тайных и закрытых обществ Украины ІІ пол. ХХ- нач. ХХІ в. в фактах, документах, фотографиях [Текст] / Виталий Кустов. - К. : Геопринт, 2013. - 155 с.

Книга посвящена тайным, закрытым и полузакрытым обществам Украины II пол. XX - нач. XXI в.: эзотерическим, магическим и светским орденам, элитарным клубам и оккультным ассоциациям. Издание рассчитано на историков, культурологов и всех, кто интересуется тайной историей Украины.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773514

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73 К-94

30. Лісова Катерина Сергіївна.

Історія державності України в дослідженнях української наукової еміграції (1920-1945 рр.) [Текст] : [монографія] / К. С. Лісова, А. П. Коцур, В. П. Коцур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. - Корсунь-Шевченківський : В. М. Гавришенко [вид.], 2011. - 201 с.

У книзі на основі комплексного вивчення архівних джерел, опублікованих документів і матеріалів, досягнень історіографії аналізуються праці учених-емігрантів, присвячені історії державності України від Київської Русі до Української революції 1917-1921 рр. Досліджено внесок українських наукових установ в еміграції у справу збереження традицій української національної історіографії в умовах партійної монополії на науку в Радянській Україні. До наукового обігу введено значний масив маловідомих праць істориків-емігрантів, які проводили свою дослідницьку роботу за кордоном.

Для викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією та історіографією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА769102

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 Л-63

31. Литвин Володимир Михайлович.

Україна у війнах і революціях ХХ століття, 1914 - 1945 роки [Текст] : Закономірності національного державотворчого процесу / В. М. Литвин ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2012. – 397 с.

Зазначено, що XX ст. - це доба наймасштабніших війн і революцій, найбільш трагічна в тисячолітній історії України, оскільки загинули мільйони українців, а у мільйонів, які вижили, були зламані долі. Водночас, це століття стало для України добою державотворчих процесів. У виданні реконструйовано події Першої та Другої світових війн на території України та їх вплив на українське життя. Увагу приділено питанням історії Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Української Держави гетьмана П. Скоропадського, УНР під проводом Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Другої (1919 р.) та Третьої Радянської Республіки в Україні (1919 - 1922 рр.), сталінської "революції згори" в Україні, возз'єднання українських земель, визнання України членом-засновником ООН.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52968

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5 Л-64

32. Михальченко Николай Иванович.

Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее [Текст] : монография / Николай Михальченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исслед. им. И. Ф. Кураса. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 337 с.

В работе осуществлен историко-политический анализ пути украинской региональной цивилизации. Показаны существенные отличия украинской и российской региональных цивилизаций, их этнических составляющих, национальных идей и будущего.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА768894

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 М-69

33. Новікова Людмила Володимирівна.

"Історіограф" Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності [Текст] : монографія / Новікова Л. В. ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Одес. нац. ун-т, 2012. - 463 с.

У монографії, на прикладі діяльності одеського історика А. О. Скальковського, розкриваються особливості інтелектуальної та регіональної історії України XIX ст. Роль науковця у дослідженні та інтерпретації історії Півдня України розглядається за допомогою виділення в його працях трьох головних концепцій: регіоноцентричної, провінційної та постдержавної. Приділяється увага різним соціокультурним та психологічним чинникам їх формування. Водночас пред­ставлена широка предметна палітра розвідок дослідника: від історії регіону та м. Одеси до історії запорозького та постзапорозького козацтва, гайдамацького руху.

Для науковців, студентів вузів, а також усіх, хто цікавиться історією Південної України та українського козацтва, історією історичної науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763093

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 Н-73

34. Орел Лідія Григорівна.

Українське Полісся. Те, що не забувається [Текст] / Лідія Орел ; Нац. музей нар. архіт. та побуту України. - К. : Наш час, 2010. - 272, [16] с. : іл. - (Невідома Україна) (Релікти сивої давнини).

У книзі йдеться про реліктові пам’ятки народної культури Українського По­лісся, досліджувані у період створення і розбудови Національного музею народної архітектури та побуту України. Дослідження охоплює не лише територію України за сучасним адміністративно-територіальним поділом, а й — у контексті історії — поліські землі на сучасних теренах Польщі, Білорусії й Росії. Автор висловлює свої міркування щодо створення музею «Чорнобиль» у Києві, подає експедиційні мате­ріали, зібрані у зоні відчуження та відселення, а також від переселенців після аварії на ЧАЕС.

Видання розраховане на науковців, музейників, краєзнавців, широке коло чи­тачів. Може бути використане як посібник за навчальною програмою з народо­знавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744995

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 О-65

35. Палій Олександр.

25 перемог України [Текст] / Олександр Палій. - К. : К.І.С., 2013. - 83 с.

Книга Олександра Палія «25 перемог України» популярно викладає історичні події, пов’язані з Україною, що справили найбільший вплив на світову, європейську та українську історію. Перелічені в книзі фак­ти визнані й підтверджені академічною наукою. Книга стане в пригоді студентам, викладачам, учням загальноосвітніх шкіл та всім, хто ціка­виться вітчизняної історією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА767896

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 П-14

36. Папакін Георгій Володимирович.

Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина [Текст] : іст.-арх. нариси / Г. В. Папакін ; Держ. ком. архівів України, Центр. держ. іст. архів. - К. : [б.в.], 2003. - 281 с.

Ця книга є першим комплексним джерелознавчим дослідженням сторінок життя і діяльності видатного державного і громадського діяча, останнього гетьмана всієї України та військ козацьких Павла Петровича Скоропадського (1873-1945), спробою розглянути цю історичну постать, про яку історики довгий час не писали взагалі або ж звинувачували у зраді національних інтересів, у контексті епохи Укра­їнської революції 1917-1921 років та через стосунки з іншими історичними діячами - як ідейними опонентами, так і друзями (М. С. Грушевським, К. Г. Маннергеймом).

Дослідження здійснено професійним істориком-архівістом, є підсумком більш як 10-літньої праці і ґрунтується передусім на маловивчених архівних документах. Павло Скоропадський розглядається не лише як політична постать, а й культурний діяч, нащадок славетного гетьмансько-старшинського роду, відомого в історії Украї­ни з другої половини XVII ст.

Книга розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією, архівною справою, адресована передусім науковцям, працівникам архівних установ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 37829

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)7 П-17

37. Папакін Георгій Володимирович.

Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини ХVІІ-ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських [Текст] / Г. В. Папакін ; Держ. ком. архівів України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б.в.], 2004. - 417 с.

Монографія присвячена практично не вивченому сучасними джерелознавця­ми та архівознавцями історичному феномену - архівній спадщині української націо­нальної еліти, фамільним архівам, накопиченим представниками української стар­шини/шляхти упродовж другої половини ХУІІ-ХХ ст. - за доби Гетьманщини, пері­оду існування України в складі Російської імперії, до років Української революції XX ст. тощо. Об’єктом архівознавчого і джерелознавчого дослідження став насампе­ред фамільний архів одного з найвідоміших в українській історії родів - Скоропад­ських, який дав Україні двох гетьманів, кількох вищих урядовців Гетьманщини X VIII ст., згодом - представників місцевої адміністрації Російської імперії, військових та гро­мадських діячів ХІХ-ХХ ст.

Монографія розрахована на спеціалістів: істориків, джерелознавців, документознавців, архівознавців, працівників архівних установ, а також на широке коло чи­тачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 659758

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 П-17

38. Поляков Борис М..

Русский солдат [Текст] / Б. М. Поляков ; [пер. на нем. Е. Мнищенко, И. Фляйшлин-Модестова] = Der russische Soldat / Boris Poljakou. - К. : Логос, 2011.

В брошюре рассказывается о подвиге русских солдат во главе с фельдмаршалом Александром Ва­сильевичем Суворовым во время легендарного Аль­пийского похода.

Несмотря на то, что со времени похода прошло уже более 210 лет, интерес к этому событию не осла­бевает. А.В. Суворова чтят и уважают не только на его Родине, но и в Швейцарии.

В брошюре также представлены фото картин, гра­вюр, местности, посвященных Альпийскому походу.

Издание рассчитано на любителей истории, ис­кусства, школьников, студентов и широкий круг чита­телей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Р 119247

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2)4 П-54

39.Поляков Борис М.

Битва при Муотатале [Текст] / Борис Поляков ; [пер. на нем. Ирэн Фляйшлин] = Der Kampf bei Muotathal / Boris Poljakov : [повесть]. - К. : Логос, 2012. - 178 с.

йВ повести в художественно-публицистическом стиле рас­сказывается о самом масштабном и крупном сражении леген­дарного Альпийского похода Александра Васильевича Суво­рова. Это битва при Муотатале. Она происходила с 30.09 по 01.10.1799 по новому стилю. С обеих сторон в ней приняли участие более 20 тысяч человек. Битву при Муотатале по праву можно назвать генеральной.

В повести представлен авторский взгляд на историче­ские события знаменитой битвы. При ее написании автор использовал исторические и архивные документы, рассказы местных жителей. В книге также представлены фото картин, рисунков, гравюр, местности.

Все это позволяет глубже понять и осмыслить события той далекой эпохи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53925

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2)4 П-54

40. Рендюк Теофіл Георгійович.

Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи [Текст] / Т. Г. Рендюк = Pylyp Orlyk: căle moldo-române / T. Gh. Rendiuk : [іст.-докум. нарис]. - Чернівці : Букрек, 2013. - 238 с.

Двомовний ілюстрований історично-документальний нарис доктора істо­ричних наук, дипломата високого рангу Т. Г. Рендюка, розроблений на основі широкої джерельної бази та власних досліджень, розкриває читачеві маловідомі або зовсім не ідентифіковані аспекти політичних, військових, дипломатичних та культурно-духовних зв’язків гетьмана України Пилипа Орлика з Молдовою, Валахією та Трансільванією у першій половині XVIII століття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 56346

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Р-39

41. Рильський Тадей Розеславович (1841 - 1902).

В житті ніколи неправді не служив [Текст] : [наук. ст.] / Тадей Рильський ; [упоряд. Максим Рильський ; наук. ред. Вікторія Колесник]. - К. : Успіх і кар'єра, 2013. - 558, [17] с.

До книжки увійшли наукові статті, датовані 1861 -1905 рр., українського громадського і культурного діяча Тадея Рильського (1841 -1902), батька поета Максима Рильського, які стосуються проблем етнографії, фольклористики та економіки другої пол. XIX - поч. XX ст. Серед них - таке значуще явище в дослідженні, як розвідка «До вивчення українського народного світогляду», названа сучасниками своєрідною енциклопедією духовного життя українського селянства Правобережжя. Публікуються також матеріали біографічного характеру та вибране листування, а також спогади сучасників та дослідження наукової та літературної спадщини.

Змістове наповнення враховує запити вчених, студентської молоді, школярів старших класів і широкого кола читачів до українського минулого та його непересічних особисто­стей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 774651

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5 Р-50

42. Сергійчук Володимир.

Український Крим [Текст] / Володимир Сергійчук. - 2-ге вид., допов. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2013. - 312 с.

У книзі із залученням великого документального матеріалу розповідається про спільну історичну долю Криму й України. Зокрема, звертається увага на українську більшість півострова в період Кримського ханства, на включення Криму до українсь­кого народногосподарського організму вже з кінця XVIII ст.

Детально аналізується перебіг подій, пов’язаних з процесом об’єднання Криму з Україною в 1918 і передання півострова УРСР в 1954 році.

Наводяться також конкретні аргументи на користь того, що населення півострова завжди пов’язувало зростання свого добробуту в єднанні з Україною.

Розрахована на студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 772023

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 С-32

43. Скакальська Ірина Богданівна.

Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр. [Текст] : монографія / Скакальська Ірина. - Т. : Астон, 2013. - 405 с.

У монографії на основі авторської методологічної програми показано політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр.

Монографія укладена на основі документів, джерел особового походження та історико-біографічної літератури. Автор розповідає про краєзнавців, громадсько-політичних і релігійних постатей Західної Волині першої половини XX ст.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться питаннями історії України та краєзнавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 769151

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71 С-42

44. Скляренко Валентина Марківна.

1000 фактів про Україну [Текст] / В. М. Скляренко ; [пер. Ю. В. Максимейко]. - Х. : Бібколектор, 2013. - 313, [1] с.

Історія та політика, наука і техніка, мистецтво і спорт — ось далеко не повний перелік тем, що висвітлюються в нашому виданні. Ви дізнаєтесь про видатні археологічні пам’ятки — Кам’яну Могилу і Херсонес Таврійський, що увійшли до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО; про природні багатства України — мінеральні води та цілющі грязі, заповідний ковиловий степ і карпатські ліси, поклади вугілля та нафти, уранової руди та золота; про визначні наукові відкриття і технічні досягнення і, насамперед, про надзвичайних людей, які жили в нашій країні в різні часи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 773688

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 С-43

45. Табачник Дмитро Володимирович.

Історія української дипломатії: біографічні нариси [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Табачник. - К. : Либідь ; Х. : Фоліо, 2009. - 896 с.

Викладено історію становлення й розвитку дипломатії України, починаючи від періоду Центральної Ради УНР і до сьогодення. На підставі великої кіль­кості документальних, зокрема й раніше невідомих, джерел висвітлено історич­ний шлях національної дипломатії та його особливості.

Автор докладно аналізує життєвий шлях і професійну діяльність керівників українських зовнішньополітичних відомств, приділяючи особливу увагу недо­статньо дослідженим в історичній науці питанням, зокрема відносинам націо­нальних урядів України з російським Білим рухом, дипломатичній діяльності ЗУНР—ЗО УНР, впливові внутрішніх партійних суперечностей на дипломатич­ну діяльність урядів Радянської України.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 711510

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 Т-12

46. Таїрова-Яковлева Тетяна Геннадіївна

Іван Мазепа і Російська імперія / Тетяна Таїрова-Яковлева; пер. з рос. Ю. А Мицика.- К: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013. - 403 с., іл.

Дослідження відомого російського історика Тетяни Таїрової-Яковлевої дає відповідь на найактуальніше питання, що стосується діяльності Івана Мазепи: був він зрадником чи ні. Використовуючи матеріали російських та українських архівів, автор розглядає обставини приходу Мазепи до влади, його стосунки з Петром І, внутрішню політику, особисті та ділові взаємини , зі старшиною й оточенням російського царя, а також аналізує причини переходу Мазепи до шведів (план «випаленої землі», адміністративна реформа тощо).

Книга адресована науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України і, зокрема, постаттю Івана Мазепи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 774682

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Т-14

47. Томазов Валерий Вячеславович.

Греческие страницы украинской истории [Текст] : попул. излож. / В. В. Томазов, А. В. Ясь ; ред. В. А. Смолий. - К. : Лыбидь, 2009. - 224 с.

В книге освещаются основные события многовековой истории греческой диаспоры на украинских землях, показан выдающийся вклад представителей греческих общин в политическую, экономическую и культурную жизнь Украины. Для широкого читателя.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со29226

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 Т-56

48. 390-річчя Хотинської битви 1621 року : матеріали Міжнар. наук. конф. (Чернівці - Хотин, 22-23 вересня 2011 р.). - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т , 2011. - 264 с.

У збірнику подано матеріали досліджень, присвячені Хотинській битві 1621 року, зокрема питанням джерелознавства й історіографії, військового мистецтва, археології та архітектури козацької доби.

Для істориків, археологів, архітекторів, мистецтвознавців, краєзнавців, викладачів історії, політології, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією і культурою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 751234

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Т-80

49. Україна - Чехія: історія та сьогодення [Текст] : [колект. моногр. : за матеріалами IV міжнар. наук.-практ. конф. "Гусівські читання", 9-10 листоп. 2012 р.] / [О. М. Березовський та ін. ; уклад. С. М. Коваленко, Н. В. Морозова, В. М. Фендик] ; Посольство Чеської Республіки в України, Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін., Одес. міське т-во "Чеська родина". - О. : ВМВ, 2013. - 415 с.

Колективна монографія, підготовлена науковцями України й Чеської Ре­спубліки, висвітлює актуальні проблеми українсько-чеських наукових, освіт­ніх, культурних і військових зв’язків протягом ХІХ-ХХІ століть, а також іс­торію чеської меншини в Україні.

Розрахована для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, дер­жавних службовців, а також усіх, хто цікавиться історією українсько-чеських відносин та розвитком етнополітики, культурології, філософії, філології в Україні та Чехії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 772213

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 У-45

50. Шевченко Сергій Володимирович.

Соловецький реквієм [Текст] : [зб. публіц.] / Сергій Шевченко. - К. : Експрес-Поліграф, 2013. – 591 с.

Збірку публіцистики про соловецьку трагедію підготував фаховий журналіст - у минулому керівник підрозділу наукової установи СБУ. Популярно написані нариси, ілюстровані оригінальними світлинами, вибрані архівні розвідки актуалізують та істотно доповнюють творчий доробок автора в цій темі за останніх 15 років. Книжка розповідає про розстріляне відродження України, нищення інтелектуальної еліти нації, яку уособлюють М. Зеров, М. Куліш, Л. Курбас В. Підмогильний, С. Рудницький, М. Яворський та інші. Стаття про виконавців смертних вироків містить список осіб, причетних до катувань тюремних етапів. Пізнавальними є оповіді про розкриття таємниць радянської імперії, поїздки-прощі, пошукові експедиції на Соловки, Біломорканал, у Сандармох. Уперше публікується частина віднайдених в Україні матеріалів з творчого доробку видатного архітектора й художника В. Кричевського (стаття «Переяславське відкриття»).

Для всіх, хто цікавиться історією, її маловідомими сторінками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 774166

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)7 Ш-37

51. Шевцова Галина И.

Русский гуманный поход на Балканы (1912-1913) [Текст] / Г. И. Шевцова. - М. : [б. и.], 2012. – 239 с.

Монография посвящена гуманитарной помощи Сербии со стороны России в годы балканских войн (1912—1913).

С начала XX века мы находимся в плену двух мифов о помощи балканским славянам. Первый гласит, что она оказывалась правя­щими кругами Российской империи в ущерб собственному наро­ду. Второй — что «прогрессивные слои общества» были вынуждены противостоять в этом деле царскому правительству. В настоящей работе подробно освещаются вопросы, кто и в каком объеме ока­зывал гуманитарную помощь Сербии в 1912—1913 гг.

Книга базируется на архивных источниках, большинство из которых вводится в научный оборот впервые, а также материалах российской прессы 1912—1913 гг. Она адресована историкам, куль­турологам и всем, кто интересуется развитием русско-сербских от­ношений в начале XX века.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 769596

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2)5 Ш-37

52. Шейко Василь Миколайович.

Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. д-р іст. наук, проф. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2011. - 259 с.

У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку XXI ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів України, читачів, які цікавляться проблемами трансформації вітчизняної культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 50981

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 Ш-39

53. Яковенко Наталя.

Українська шляхта з кінця XIV - до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна [Текст] : [монографія] / Н. Яковенко ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут критики. - Вид. 2-ге, переглянуте і випр. - К. : Критика, 2008. - 470 с.

Монографію «Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна» доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть від вход­ження руських земель до ВКЛ й аж до козацької революції 1648 року. Головним об’єктом авторської уваги є витоки та соціальна структура української знаті, її персональний і чисельний склад, правовий та майновий статус елітарних груп.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 705528

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Я-47

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138