Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову та науково-організаційну діяльність у 2013 р.

Поділитися: 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського як багатопрофільна міждисциплінарна науково-дослідна установа здійснювала дослідження з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, соціальних комунікацій,  рукописознавства, історії книжної культури, збереження, консервації і реставрації документів; методології, методики й організації створення національної бібліографії України; формування і збереження національного бібліотечного фонду; розвитку комп'ютерних технологій інформаційно-бібліотечної діяльності.

У 2013 р. дослідження проводилися за 13 науково-дослідними темами (відомчими, програмними і конкурсним, п’ять завершено), охоплювали основні напрями діяльності НБУВ як бібліотечно-інформаційного комплексу, спрямовувалися на визначення пріоритетних напрямів його розвитку та функціонального і технологічного оновлення. Продовжувалася перебудова і впровадження нових технологічних схем організації бібліотечно-інформаційних процесів та їх нормативного і методичного забезпечення, структурна реорганізація науково-методичних, науково-дослідних та інформаційних підрозділів, перерозподіл їх кадрового потенціалу. Розгорнули роботу інформаційно-комп’ютерні підрозділи на основі оптимізації функцій і впровадження єдиної технічної політики. Реалізувався перспективний комплексний план робіт з формування на базі НБУВ масштабної цифрової бібліотеки, що передбачає представлення пам’яток історико-культурної спадщини і сучасних наукових та науково-технічних  ресурсів. Створено новий портал НБУВ, досягнуто позитивних зрушень у змістовому наповненні електронних інформаційних ресурсів. Зокрема, розгорнуто новий інформаційний ресурс – спеціальний веб-сайт інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ для поширення оперативної науково-аналітичної політологічної та юридичної інформації.

Як головна бібліотека держави НБУВ взяла участь у парламентських слуханнях «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні», проведених Комітетом з питань культури і духовності  Верховної Ради України 15 травня 2013 р. Пропозиції Бібліотеки щодо приєднання України до Флорентійської угоди і Найробського протоколу, що звільнило б від митного та інших ввізних зборів книги, інші видання та документи з питань освіти, науки, культури; надання бібліотекам можливості здійснювати закупівлю літератури не за кодами капітальних вкладень, а також передплату доступу до електронних баз зарубіжної наукової інформації без тендерних процедур; відновлення в переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.12 № 486, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника та інших установ НАН України, які провадять інтенсивний міжнародний книгообмін; спрощення митного оформлення літератури, що надходить за міжнародним книгообміном, скасування для бібліотек оплати цієї процедури увійшли до рекомендацій, підготовлених організаторами за результатами парламентських слухань, та подано до проекту плану організації виконання Указу Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні» від 19 червня 2013 р. № 336.

НБУВ ініціювала прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 9 жовтня 2013 р. № 741 щодо здійснення передплати доступу в режимі on-line до зарубіжних електронних баз наукової та науково-технічної інформації  та передплатила доступ до електронних науково-інформаційних продуктів найбільших світових постачальників інформації – компаній EBSCO, Elsevier та  IET для науково-дослідних установ НАН України, що сприяє розширенню використання вітчизняними науковцями світових інформаційних ресурсів та відкриває можливості для розширення представлення українських наукових журналів у міжнародних базах. Досягнуто домовленості із зарубіжними постачальниками інформації і про закупівлю доступу до ресурсів для НБУВ та академічних установ на 2014 р.

НБУВ розширювала міжнародне співробітництво шляхом поглиблення та налагодження міжнародних зв’язків із зарубіжними науковими установами, бібліотеками, інформаційними центрами, фаховими асоціаціями. У рамках угоди про науково-інформаційну співпрацю з Президентською бібліотекою імені Б.М.Єльцина (Росія), Міжнародним  фондом соціально-економічних та політологічних досліджень (Горбачев-Фонд) з червня 2013 р. на базі читального залу Фонду Президентів України відкрито віддалений читальний зал першої електронної національної бібліотеки Росії – Президентської бібліотеки імені Б. М. Єльцина, що надало можливість користувачам НБУВ отримати доступ до унікальних інформаційних ресурсів – електронних копій архівних та музейних документів, раритетних книжкових видань, документальної кінохроніки з тематики історії російської державності.

Проблемам удосконалення використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку соціокультурної сфери України присвячено колективні монографії «Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України», «Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства, «Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія і розвиток (О.С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик). Цей напрям досліджень є пріоритетним для Бібліотеки,  роботи продовжують серію видань з вищезазначеної проблематики (всього з 2012 р. вийшло вісім колективних монографій). Висновки та рекомендації дослідження узагальнено також в аналітичній записці «Інтеграція суспільно значимих інформаційних ресурсів в загальнонаціональну інформаційну базу» для Державного комітету телебачення і радіомовлення України, обласних державних адміністрацій; в аналітико-прогностичній доповіді «Використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку національного соціокультурного середовища» для Ради національної безпеки і оборони України. Наукові та інформаційно-аналітичні матеріали з пропозиціями та рекомендаціями щодо впровадження новітніх форм інформаційної взаємодії на базі електронних технологій для забезпечення розвитку особи, громадянських інститутів, організації державного управління надавалися Міжвідомчому науково-дослідному центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, Координаційній раді з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, науковим установам та іншим зацікавленим категоріям користувачів.

Результати досліджень НБУВ оприлюднено в заключних звітах, підготовлених до друку та виданих наукових працях, публікаціях, інформаційно-аналітичній продукції, у т. ч. електронній, інформаційних базах даних, науково-методичних матеріалах.

Основні результати робіт. Завершено НДР «Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки» (О. М. Василенко). За результатами дослідження розроблено теоретичні засади і методичні рекомендації з визначення шляхів, методів і форм підвищення ефективності інформаційної діяльності бібліотечно-інформаційних комплексів, упровадження в Україні збалансованої системи показників ефективності діяльності  наукової бібліотеки в умовах розвитку суспільства знань. Завершено дослідження впливу зовнішньосистемних і внутрішньосистемних факторів на соціальну, економічну, виробничу результативність інформаційної діяльності та з використанням інтегрального підходу в експериментальному режимі впроваджено  індикатори результативності та ефективності діяльності наукової бібліотеки. Розроблено інструктивно-методичні рекомендації з розвитку сервісів дистанційного науково-інформаційного обслуговування віддалених користувачів, з оновлення технології централізованого опрацювання вхідного документного потоку. Модернізовано архітектуру порталу НБУВ на базі системи управління змістом сайту DRUPAL та продовжено роботи з наповнення нової версії порталу і ретроконверсії інформаційних ресурсів для формування сучасного інтернет-комплексу наукової бібліотеки. Теоретичні здобутки і підсумки НДР представлено у 35-му та 37-му випусках «Наукових праць Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», підготовленому до друку 38-му спеціальному тематичному випуску, монографії «Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. - перше десятиліття ХХІ ст.»)» (Т. В. Добко), науково-методичному виданні «Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році : інформ.-аналіт. огляд» (К., 2013, Вип. 18), опубліковано 158 наукових статей загальним обсягом 58,2 др. арк. підготовлено до друку монографії «Бібліотечна статистика як управлінський ресурс» (О. В. Василенко), «Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація» (О. В. Воскобойнікова-Гузєва), науково-методичне видання «Методика індексування інформаційних ресурсів» (О. О. Сербін та ін.).

За результатами завершеної у 2013 р. НДР «Розробка системотехнічних засад та інформаційних технологій сховища даних наукової бібліотеки» (Л. Й. Костенко) розроблено системотехнічні засади формування та використання повнотекстових електронних ресурсів бібліотеки, що базуються на конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних технологій. Проаналізовано комерційні бібліометричні бази даних Web of Science та SciVerse Scopus як джерельну базу бібліометричного моніторингу розвитку науки в Україні та підготовки оглядово-аналітичних матеріалів щодо стану вітчизняного академічного середовища. Констатовано високу інформативність та авторитетність згаданих бібліометричних баз і недостатню репрезентативність у них вітчизняної періодики (ними опрацьовано менше 3% українських фахових видань). Відзначено глибинну причину суттєвих розбіжностей між науковим доробком українських вчених і ступенем його представлення в згаданих інформаційних системах, що випливає з комерційних інтересів їх власників.

Проаналізовано напрями розвитку реферативних систем за умов глобалізації та обґрунтовано доцільність надання базі даних «Україніка наукова»  бібліометричних функцій для її інтелектуалізації та надання можливостей проведення науко-, інфор- і бібліометричних досліджень, а також входження у міжнародні інформаційні бази. Обсяг реферативних ресурсів бази даних «Україніка наукова» збільшено на 40 тис. записів і доведено до 495 тис. записів, вийшло 24 номери у 4-х серіях Українського реферативного журналу «Джерело» загальним обсягом 897 авторських аркушів. Теоретичний доробок відображено в 25 наукових публікаціях. Підготовлено до друку колективну монографію «Наукова періодика України в електронному середовищі» (239 с.).

У межах виконання першого етапу НДР «Оптимізація інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в умовах інтенсифікації інформаційних обмінів» (В. М. Горовий) розроблено і впроваджено методичні та технологічні підходи, спрямовані на підвищення ефективності використання електронних інформаційних технологій у забезпеченні доступу до вітчизняних та зарубіжних ресурсів за допомогою розвитку відповідних бібліотечних технологій, активізацію участі сучасних бібліотек в соціальних інформаційних комунікаціях; вдосконалено методику інформаційно-аналітичної діяльності бібліотечних структур з урахуванням введення нових здобутків НТП в інформаційну сферу, включаючи розвиток під його впливом мережевих ресурсів; запропоновано шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності сучасних бібліотек. Виконавцями НДР  – Службою інформаційно-аналітичного забезпечення, Національною юридичною бібліотекою, Фондом Президентів України видано 25 назв інформаційно-аналітичних і оглядово-прогностичних видань (понад 600 випусків), електронні версії яких надавалися понад 2 тис. корпоративних користувачів. Бюлетені в електронному та друкованому вигляді розповсюджуються у 903 бібліотеки України через Мережу пунктів доступу громадян до офіційної інформації та надходять до органів вищої державної влади, дипломатичних представництв України, облдержадміністрацій, навчальних закладів, у президентські бібліотеки за кордоном. Підготовлені матеріали використовуються Інститутом законодавства Верховної Ради України, Національним інститутом стратегічних досліджень та іншими науковими установами НАН України. За результатами дослідження опубліковано 340 наукових статей та інформаційно-аналітичних матеріалів. Вийшли монографії: «Інтернет-комунікація в діяльності інститутів сектору безпеки: теоретико-прикладний аспект» (В. М. Горовий), «Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державно ївлади НБУВ)» (В. М. Медведєва), «Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності» (С. В. Горова), «Управління нерухомістю: принципи, практика, концепція єдиного банку даних» (Т. І. Горенко), «Вищі органи державної влади в Україні (1991–2012 рр.): формування та взаємодія» (Л. М. Галаган).

На основі дослідження вітчизняних та зарубіжних інформаційних ресурсів (В.Ю. Омельчук) розширено джерелознавчу базу Шевченкіани, до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка підготовлено фундаментальну працю «Т. Г. Шевченко. Бібліографія видань творів Т.Г. Шевченка. 1840–2014», започатковано меморіальну електронну колекцію, основними структурними елементами якої є бібліографічна база даних творів Т. Г. Шевченка. Повнотекстову електронну бібліотеку складають унікальні прижиттєві видання поета та видання української діаспори із фондів НБУВ, пов’язані з ім’ям Т. Г. Шевченка (К. В. Лобузіна).

У межах виконання НДР «Створення бібліографічних баз даних спеціалізованих фондів НБУВ» (В. Ю. Омельчук) розроблено нові методики підготовки бібліографічних видань, баз даних широкого видового спектру як складових ретроспективної бібліографії: нотних бібліографічних, образотворчих, видань зарубіжної україніки, картографічних, газет, бібліографічних джерел; підготовлено онлайновий інтегрований інформаційно-бібліографічний ресурс з єдиним пошуковим інтерфейсом користувача, що забезпечить комплексний доступ до документальних джерел наукових досліджень. Вийшли: монографія  «Нотна бібліотека хору Київської духовної академії» (Л. Г. Руденко), науковий каталог «Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» (О. А. Вакульчук та ін.), черговий випуск бібліографічного покажчика «Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги» (В.Ю. Омельчук).

Інститутом біографічних досліджень НБУВ досліджено та впроваджено в практику діяльності бібліотечних установ України нові методики розвитку форм і методів інтеграції та поширення біографічної та біобібліографічної інформації; організаційно-методичні засади участі територіально віддалених бібліотечних установ у наповненні інтегрованих електронних ресурсів біобібліографічної інформації – Українського національного біографічного архіву. За результатами дослідження опубліковано монографію «Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (В. І. Попик), біобібліографічні покажчики «Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності)» та « Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук: (до 25-річчя наукової діяльності), 31 наукову статтю, підготовлено науковий збірник «Українська біографістика» (Вип. 10).

Важливим напрямом НДР НБУВ була розробка та впровадження нових науково-методичних заходів з підготовки рукописних та книжкових колекцій НБУВ для перенесення на інші носії інформації та з системного підходу до відбору окремих документів для перенесення їх на сучасні носії на основі цифрових технологій і здійснення стабілізаційно-реставраційних операцій; розпочато підготовку науково-методичний посібника для установ бібліотечно-інформаційної сфери (Л. В. Муха).

Удосконалено методику підготовки та формування багатоаспектних електронних рукописних, архівних та книжкових ресурсів, наповнення та системного представлення цих ресурсів у вигляді баз даних колекцій і зібрань рукописів, книжкових видань, архівних документів; підготовлено матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання (ДРНКН) як форми електронного обліку пам’яток історії та культури державного рівня, накопичення інтегрованої інформації в системі спеціальних баз даних та зведених ресурсах рукописних і книжкових фондів (член-кор. Л. А. Дубровіна). Підготовлено збірник наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України» (Вип.17), монографію «Семен Ан-ський та його внесок у колекціонування еврейскої документальної спадщини» (І.А. Сергєєва), опубліковано видання «Уніатська Церква на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.: організаційна структура та культурно-релігійний аспект» (В. Е. Лось), 110 статей.

У напрямі дослідження історії української академічної науки  (акад. НАН України О.С. Онищенко, Л. М. Яременко) розроблено концепцію розвитку структури Архівного фонду НАН України, взаємопов’язаної з розвитком наукових напрямів та утворенням наукових установ в НАН України (1956–1960), здійснювалася підготовка збірника документів і матеріалів «Історія Національної академії наук України.1956-1960», науково-методичних матеріалів, формувалася база даних. За участі науковців Інституту архівознавства підготовлено і вийшло друком видання «А.П. Александров та українська наука: до 110-річчя від дня народження вченого = А.П. Александров и украинская наука : к 110-летию со дня рождения ученого» (380 с.).

У цілому на видавничо-поліграфічній базі Бібліотеки та інших установ за результатами виконання науково-дослідних проектів видано 50 наукових праць, у т. ч. 14 колективних та індивідуальних монографій.

На базі НБУВ розгорнули роботу: Інформаційно-бібліотечна рада НАН України (голова Ради – академік НАН України О. С. Онищенко), діяльності цієї громадської дорадчої організації при Президії НАН України присвячено збірник «Інформаційно-бібліотечна рада НАН України: історія діяльності, документи і матеріали» (К., 2013, А.А. Свобода, Г. І. Солоіденко); Рада директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук – членів МААН (голова Ради – академік НАН України О. С. Онищенко), основні напрями діяльності якої висвітлено у міжнародному науковому збірнику «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб.» (К., 2013, Вип. 11).

Бібліотека як базова організація Українського комітету славістів (голова Комітету – академік НАН України О. С. Онищенко, відповідальний секретар – В. І. Попик) доклала значних зусиль до організації участі української делегації у XV  Міжнародному  з’їзді  славістів (м. Мінськ, Білорусь), було підготовлено виставку видань науково-дослідних установ НАН України, видано вип. 5, 6 (у 2-х ч.), 7, 8 збірника наукових праць «Слов’янські обрії».

Упродовж року в Бібліотеці відбулася низка заходів, зокрема: ХХІІІ ювілейні читання академіка В. І. Вернадського «Визначні мислителі людства: Володимиру Вернадському –150»; міжнародні наукові конференції «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (присвячена 95-річчю від часу заснування НБУВ), «Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку  (до 1150-річчя створення слов’янської азбуки просвітителями Кирилом і Мефодієм)»; Дев’яті біографічні читання тощо.

Здобутки провідних учених відзначено нагородами, відзнаками НАН України, почесними грамотами НАН України та грамотами Міністерства культури України. Відповідно до Указу Президента  України від 30 листопада 2013 р. № 655/2013  почесного генерального директора НБУВ академіка НАН України О. С. Онищенка нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави.