«Економічні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (кімн. 310) (червень 2014)

«Економічні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (кімн. 310) (червень 2014)

 1. Антошкина Лидия Ивановна.

  Глобальные и региональные проблемы развития (Украина и мир) [Текст] : монография / Л. И. Антошкина, В. А. Висящев, В. К. Антошкин. - Донецк ; Бердянск : Світ книги, 2013. - 752 с.

  В дискуссионном плане изложены авторские разработки по широкому кругу актуальных вопросов развития современного глобализированного мира. Исследована природа проблем развитых и развивающихся стран, ос­мыслен практический опыт их решения, обоснованы варианты действий на реальную перспективу. В контексте анализа установлены проблемы Украи­ны и возможные способы их преодоления.
  Монография может быть полезна преподавателям, научным работни­кам и студентам магистратуры.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 772018

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 А-72

 2. Берко Андрій Юліанович.

  Системи електронної контент-комерції [Текст] : монографія / А. Ю. Берко [и др.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 612 с.

  Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему моделю­вання та проектування систем електронної контент-комерції. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема запропоновано класифікацію систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції, розроблено формальні моделі систем електронної контент-комерції, їх окремих складових, сайтів, методи та алгоритми проектування систем електронної контент-комерції.
  Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впро­вадження систем електронної контент-комерції, науковців у галузі глобальних інформаційних систем, Internety та WWW, фахівців з електронної комерції та Internet-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 48209

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.в6 Б-48

 3. Божкова Вікторія Вікторівна.

  Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / В. В. Божкова. - Суми : Папірус, 2011. - 360 с.

  У монографії представлені результати дослідження й систематизації організаційно-економічних та методологічних положень стратегічно орієнтованої комунікаційної діяльності промислових підприємств по просуванню їх інноваційної продукції на ринку. Запропоновано методичні підходи до деталізації та стратегічного планування маркетингових стратегій, оптимізації складу і структури комунікаційних інструментів, розрахунків синергічного ефекту.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 738153

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 Б-76

 4. Буряк Петро Юрыйович

  Облік на малих підприємствах [Текст]: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 440 с.

  Узагальнено теоретичні, нормативні та прикладні аспекти обліку на малих підприємствах з урахуванням вимог Податкового кодексу України, інших нормативних документів. Чільне місце відведено теоретичним засадам організації бухгалтерського обліку, обліку капіталу, основних і оборотних засобів, грошових коштів, розрахунків, доходів і витрат, результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, а також особливостям застосування спрощеної системи оподаткування. Актуалізації й перевірці засвоєного матеріалу сприятимуть вміщені в посібнику контрольні запитання, тести, завдання і глосарій.
  Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують обліково- економічні спеціальності за напрямом підготовки «Облік і аудит». Буде також корисним для слухачів закладів підвищення кваліфікації, аспірантів, освітян та облікових працівників, яких цікавлять сучасні проблеми обліку на малих підприємствах.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 772018

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Б-91

 5. Вергун Володимир Антонович.

  Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2012. - 415 с

  Охарактеризовано основні способи та механізми ведення міжнарод­ного офшорного бізнесу, що одержали апробацію й ефективно викорис­товуються у країнах із ринковою економікою. Проаналізовано закордон­ний досвід, виявлено основні тенденції розвитку офшорних зон і юрис­дикцій, закономірності їх створення, чинники розміщення офшорних су­б'єктів, правові основи формування і діяльності офшорних центрів, уза­гальнено їх характерні риси, режими. Обґрунтовано економічну мотива­цію ведення офшорного бізнесу українськими підприємцями.
  Для студентів й аспірантів, що вивчають сучасну світову економіку, та викладачів економічних факультетів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 770834

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 В-31

 6. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості: монографія / Н.І. Чухрай, Роман Патора, Й.М. Петрович, І.І. Новаківський, О.І. Ка­рий, 0.3. Сорочак, Ядвіга Гаврись, Л.С. Лісовська, А.О. Мавріна, Р.О. Мірошник, Л.М. Прокопишин-Рашкевич, З.М. Андрушкевич, Івона Гаврись, Ярослав Гаврись, Я.В. Демків, А.В. Дзюбіна, Н.В. Смолінська, А.І. Хоменко, А.І. Чухрай; за наук. ред. Н.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 352 с.

  Колективна монографія є результатом співпраці українських та польських науковців та вміщує результати досліджень, виконаних у межах держбюджетної науково-дослідної роботи Національного університету “Львівська політехніка” на тему: “Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості” та Громадської академії наук в м. Лодзь.
  Розкрито сучасні підходи до формування та розвитку ефективної взаємодії всіх учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості. Особливої уваги автори монографії приділяють дослідженню внутрішнього і зовнішнього середовища взаємодії учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості, визначають пріоритетні підходи до налагодження та розвитку кооперації між ними. Обґрунтування показників та параметрів співпраці здійснено на підставі моніторингу інноваційної поведінки промислових підприємств України та Польщі.
  Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 763629

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 В-40

 7. Гармідер Лариса Дмитрівна.

  Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра з напряму підготов. "Управління персоналом і економіка праці" / Л. Д. Гармідер, С. О. Філатова ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2013. - 638 с

  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та прак­тичні методи дослідження соціально-економічних та виробничих відно­син на рівні країни (регіону) та підприємств. Навчальний посібник «Економіка праці і соціально-трудові відносини» є авторською спро­бою узагальнити та сконцентрувати в одному виданні різноманітний практичний матеріал.
  Посібник призначений для студентів, які навчаються за напря­мом підготовки «Управління персоналом і економіка праці».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 764852

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Г-20

 8. Городянська Лариса Володимирівна.

  Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу [Текст] : монографія / Л. В. Городянська ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 259 с.

  У монографії вперше досліджено новий напрям в економіці — облік та ана­ліз відтворюваних економічних ресурсів. Автором проаналізовані категорії «ре­сурси», «економічні ресурси», уточнюється їх структура й сутність, а також вио­кремлюються — відтворювані економічні ресурси. Запропоновано об’єднати в системі прогнозного аналізу економічну інформацію про об’єкти відтворюваних економічних ресурсів, які утворюють ідентифіковані необоротні матеріальні і нематеріальні ресурси (активи) та не ідентифіковані інтелектуальні ресурси. Упер­ше обґрунтовано та розкрито напрями дослідження відтворюваних економічних ресурсів, теоретичний опис, алгоритм прогнозного аналізу та модель системи прогнозного аналізу яких може стати передумовою побудови інформаційної мо­делі обліку і аналізу цих видів ресурсів. При проектуванні такої моделі врахова­но можливості оптимізації розрахунків і прийняття управлінських рішень з вико­ристанням динамічних моделей оновлення структури матеріальних видів відт­ворюваних економічних ресурсів на підприємствах України.
  Теоретична значущість проведеного дослідження обумовлена тим, що виснов­ки та рекомендації, викладені у монографії, служитимуть основою для подальшого прогнозування впливу процесу відтворення економічних ресурсів на рівень їх продуктивності. Монографія буде корисною для наукових працівників, виклада­чів і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків, що зай­маються дослідженням сучасних проблем в економіці, напрямами розвитку прог­нозування впливу процесу відтворення об’єктів економічних ресурсів на резуль­тативність діяльності та потенціал підприємства.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 764269

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Г-70

 9. Гроші та кредит : підручник / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна, О. Д. Рожко ; за заг. ред. проф. І. О. Лютого. - К. : ВПЦ "Київсь­кий університет", 2010. - 559 с.

  Досліджено теоретико-організаційні засади грошового обігу, кредиту та грошово- кредитного ринку загалом, визначено цілі, а також інструменти грошово-кредитної політики й механізм її реалізації, проаналізовано основні моделі грошово-кредитних систем зарубіжних країн. З урахуванням вимог нормативних програм економічних дисциплін надано перелік питань, обов'язкових для вивчення, розкрито зміст кожної теми з викладенням розрахунково-аналітичних завдань, які допоможуть студентам ліпше засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці, а також запро­поновано комплекс задач для самостійного розв'язання. Кожна частина містить тести для самоконтролю та завдання, що полегшать роботу студентам і викладачам під час практичних занять і тренінгів.
  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53972

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Г-89

 10. Гуцайлюк Зіновій В.

  Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції [Текст] : [монографія] / Зіновій Гуцайлюк. - Т. : Крок, 2013. - 175 с.

  Монографія є результатом досліджень автора з проблем розроблення концептуальних засад системи бухгалтерського обліку, максимально адаптованої до вимог ринкового середовища.
  Розглянуто підходи до формування місця і ролі бухгалтерського обліку при переході до ринкової моделі управління економікою, проблеми його трансформації до потреб ринку. 06‘єктами особливої уваги стали питання формування інформаційного суспільства та визначення концептуальних засад моделювання облікової системи, а також економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку.
  В окремих розділах досліджено актуальні питання обліку засобів праці, а також суть, об'єкти та місце фінансового контролю в системі управління.
  Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів і бізнесменів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 769245

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Г-97

 11. Дадиверина, Лилия Николаевна.

  Основы логистики в организации производства [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Дадиверина, Р. С. Шостак. - Д. : Пороги, 2012. - 166 с.

  Системно изложены современная концепция, задачи и методы их решения бурно развивающегося нового научного направления - ло­гистики - науки об организации и управлении материальными пото­ками в экономике страны и отдельных предприятий.
  Для студентов высших учебных заведений, слушателей учрежде­ний послевузовского образования, а также практических работников сферы закупок, распределения и транспорта, организации торговых и производственных процессов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 750987

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 Д-14

 12. Диба Михайло Іванович.

  Девелоперські компанії на інвестиційному ринку України [Текст] : монографія / М. І. Диба, Є. А. Поліщук ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 422 с.

  У монографії представлено дослідження діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості, розглянуто теоретичні засади такої діяльності й сформовано по­нятійний апарат девелопменту. Досліджено економічну природу інвестиційного ринку. Проведено дослідження сучасного стану ринку нерухомості України і визначено місце й роль девелоперських компаній на ринку нерухомості, перспективи та напрямки його розвитку. Визначено принципи реалізації девелоперських проектів, розглянуто джерела їх фінансування. Висвітлено організаційне середовище девелоперських компаній в Україні. Досліджено та проаналізовано девелоперські проекти, реалізовані в Україні. За­пропоновано власну методику оцінювання девелоперського проекту, яка враховує і які­сні, і кількісні сторони проекту. У праці також проаналізовано сучасну законодавчу базу регулювання відносин на ринку нерухомості України.
  Монографія значно розширює поле вітчизняних економічних досліджень, фо­рмує базу для подальшого поглибленого вивчення складних явищ девелопменту. Буде корисною для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також науковців і фахівців-практиків.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 758946

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Д-44

 13. Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів Е 45 Міжнар. наук.-практ. конф.; 12 жовт. 2012 р. — К. : КНЕУ, 2012. — 331, [5] с.

  Конференція спрямована на обговорення вченими і практиками резуль­татів наукових досліджень і розвитку функціонування підприємств у контексті формування знань з новітньої економіки і розвитку інтеграційних процесів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766010

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 Е-45

 14. Економічний аналіз: базовий курс для податкового аналітика : Навч. посібник для слухачів проф. прогр. підвищення кваліфікації /Міндоходів України; Упоряд. І. С. Санжаревська, С. М. Шаповал. — К.: ДП «СВЦ Міндоходів Укра-С їни», 2013. — с. 800. — (Б-ка журн. «Вісн. Міністерства доходів і зборів України»).

  У навчальному посібнику розкриваються: основні стратегічні напрями діяльності в умовах реформування та розвитку євроінтеграційних процесів, сучасні методи аналітичної обробки інформаційних ресурсів, особливості формуванняя доходів та аналіз бази оподаткування підприємств окремих видів економічної діяльності, організація обробки податкової звітності платників податків, обслуговування великих платників податків, аналітичне супроводження процесів детінізації економіки, аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків з метою виявлення ризиків у його діяльності, організація роботи щодо погашення податкового боргу та розстрочення (відстрочення) грошових податкових зобов’язань (податкового боргу), використання інформаційних технологій у податковій аналітиці тощо.
  Навчальний посібник призначено для керівників та працівників органів Міністерства доходів і зборів усіх рівнів для використання під час підвищення кваліфікації у системі закладів післядипломної освіти та для самоосвіти, а також студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів економічного та управлінського спрямування.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 767195

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Е-45

 15. Жукова Ольга Анатоліївна.

  Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Жукова, Л. М. Киш ; Вінниц. фін.-екон. ун-т. - Вінниця : Вінницька газета, 2012. - 301 с.

  Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Орга­нізація і методика економічного аналізу». Викладений матеріал містить теоре­тичні положення та практичні рекомендації для проведення аналітичної роботи на підприємстві. У посібнику розглядаються основи методики основних напря­мів діяльності підприємства.
  Навчальний посібник розрахований на вивчення дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр з напряму 05106 «Облік та аудит».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 749737

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Ж-86

 16. Журба І. Є.

  Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу : монографія / І. Є. Журба. - Хмельницький : ХНУ, 2012. - 274 с.

  Досліджено теоретико-методологічні засади трансформації транскордон­ного співробітництва під впливом економічних флуктуацій, розглянуто струк­туру пріоритетних форм транскордонного співробітництва України з країнами ЄС в умовах трансформації. Виділено основні напрями удосконалення механізму трансформації транскордонного співробітництва України з країнами ЄС.
  Для наукових працівників, спеціалістів у сфері економіки праці, аспірантів, магістрів та студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 767195

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2Ук)8 Ж-91

 17. Івченко Євген Анатолійович.

  Формування маркетингової стратегії промислового підприємства [Текст] : монографія / Є. А. Івченко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 167 с.

  У монографії розглянуто основні теоретичні підходи та методич­ні засади формування маркетингової стратегії промислового підприєм­ства, які включають аналіз діяльності промислових підприємств у кон­тексті світових тенденцій, сутності та змісту маркетингової стратегії промислового підприємства, застосування ситуаційного підходу до формування маркетингової стратегії на основі аналізу взаємодії учас­ників маркетингового середовища. Узагальнено сучасні підходи до стратегічного аналізу в маркетинговій діяльності промислового підп­риємства та виявлено можливість послідовного вибору маркетингової стратегії з використанням теорії ігор у стратегічному управлінні мар­кетинговою діяльністю промислового підприємства. Розроблено струк­турно-параметричну ситуаційну модель аналізу поведінки учасників ринку промислової продукції.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 771047

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 І-25

 18. Кальницкий Михаил Борисович.

  Бизнес и бизнесмены [Текст] / Михаил Кальницкий. - К. : ВАРТО, 2011. - 240 с. : ил. - (Киевские истории ; кн. 1).

  В книге показаны характерные особенности деловой жизни Киева конца XIX - начала XX века. На основе конкретных фактов раскрыты важные составляющие практики отечественного предпринимательства, даны портреты нескольких популярных коммерсантов того времени, приведены также примеры скандаль­ных историй, связанных с ведением бизнеса вне правового поля.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 51971

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У03 К-17

 19. Коваль Олександр П.

  Перспективи впровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку [Текст] : монографія / [Коваль О. П.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2012. - 239 с.

  У монографії осмислено головну мету й завдання пенсійної реформи, розглянуто і проаналізовано із системних позицій варіанти побудови вітчизняної пенсійної системи. Досліджено ризики та за­грози економічній безпеці держави з боку пенсійної системи; запро­поновано концептуальні засади запровадження загальнообов’язкової накопичувальної складової; сформульовано пропозиції щодо вдоско­налення державного регулювання й нагляду за суб’єктами інституційної інфраструктури пенсійної системи. Спрогнозовано вплив на­копичувальної системи на основні соціально-економічні показники й рівень економічної безпеки держави.
  Для фахівців у сфері пенсійного забезпечення, науковців, праців­ників органів державної влади, викладачів, аспірантів, студентів еко­номічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 759143

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-56

 20. Костін Володимир Петрович

  Оцінка і оптимізація портфелю фінансових активів. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2013. - 160 с.

  Автор книги в доступній формі розглядає основні положення теорії оцінки фінансових активів (портфельної теорії), розробленої Г.Марковицем і доповненої У.Шарпом та ін. З використанням елементів математики і теорії ймовірностей тут проводиться критичний аналіз проблемних постулатів відомої теорії. А також пропонується новий підхід з теорії оцінки фінансових активів та формування оптимальних портфелів цінних паперів.
  Книга рекомендована в якості підручника для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів та як посібник для практиків фондового ринку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 762135

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-72

 21. Кредитування і контроль : підручник / авт. кол.: Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юк, Р. Р. Коцовська та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук проф. Р. А. Слав’юка. - К.: УБС НБУ, 2012. - 375 с.

  Підручник відповідає планам підготовки магістрів у вищих навчальних закладах України. У ньому розкрито особливості організації процесу банківського кредитування. Розглянуто питання організації кредитування підприємств і фізич­них осіб, методи управління кредитним ризиком. До теоретичного матеріалу до­даються задачі та тестові завдання і питання для самоперевірки знань студентами.
  Для студентів, аспірантів, науковців, працівників банківських установ, усіх, хто цікавиться питаннями кредитування.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54513

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-79

 22. Куденко Наталія Володимирівна.

  Стратегічний маркетинг [Текст] : підручник / Н. В. Куденко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 523 с.

  У підручнику викладено і обґрунтовано основи теорії стратегічного маркетингу та його прикладні аспекти. Основна відмінність підручника полягає в авторському підході до структури процесу стра­тегічного маркетингу та до класифікаційних ознак маркетингових стратегій підприємства.
  Представлений підручник буде корисним для студентів і викладачів економічних спеціальнос­тей вищих навчальних закладів, а також для маркетологів-практиків вищої ланки менеджменту, які прагнуть підвищити ефективність функціонування підприємств.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54042

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-88

 23. Кулик Володимир Антонович.

  Логістичний менеджмент [Текст] : [навч. посіб.] / В. А. Кулик, М. Ю. Григорак, Л. В. Костюченко ; Нац. авіац. ун-т, Укр. логист. ассоц. - К. : Логос, 2013. - 267 с.

  У навчальному посібнику викладені теоретичні основи логістичного підходу до управління та прийняття управлінських рішень, практичні рекомендації стосовно проектування, планування, регулювання, контролювання в логістичних системах, формування навичок щодо організації і координації діяльності логістичних підрозділів компаній, а також їх партнерської взаємодії з логістичними бізнес-партнерами.
  Для студентів вищих н навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 771526

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 К-90

 24. Курочкин Дмитрий Владимирович

  Логистика: курс лекций / Д.В. Курочкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск: ФУАинформ, 2012. - 272 с.

  Изложена теоретическая концепция логистики, рассмотрены ее функциональ­ные области (закупочная, производственная, распределительная, транспортная, фи­нансовая, информационная и др.). Дается характеристика логистических центров, проблем и перспектив их развития в Республике Беларусь.
  Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, учащихся средних специальных учреждений образования, слушателей системы повышения квалификации, а также специалистов и руководителей всех отраслей экономики.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 771526

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)40 1)К-93

 25. Линник Олена Іванівна.

  Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління [Текст] : монографія / О. І. Линник, Р. Ф. Смоловик, І. А. Юр'єва ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2013. - 543 с

  Представлено авторське бачення ролі антикризового управління підприємством в міжнародній та вітчизняній економіці, надано хронологічний аналіз кризових явищ у світі, визначені взаємозв’язок взаємозумовлених внутрішніх і зовнішніх умов поняття «антикризове управління», запропонована система та розроблена математична модель кількісної та якісної оцінки спрямованості управлінського персоналу при прийнятті рішень та діагностиці кризового стану підприємства. Матеріал рекомендовано для науко­вих і практичних працівників, студентів і слухачів вузів України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 767969

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 Л-59

 26. Лозовицький Дмитро Сергійович.

  Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Д. С. Лозовицький ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, Ін-т права, психології та економіки. - Л. : ЛьвДУВС, 2012. - 239 с

  У навчальному посібнику розкриті теоретичні і практичні основи побудови системи контролінгу підприємства, суть його сучасного трактування на основі концепції контролі- нгу, орієнтованої на функції менеджменту, розглянута технологія створення та викорис­тання предметних технологій вирішення управлінських завдань, розглянуті практичні і теоретичні особливості застосування інструментальної бази системи контролінгу.
  Призначено для студентів напрямків підготовки «Менеджмент організацій», «Еко­номічна безпека», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Мар­кетинг», «Економічна кібернетика», інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також практикуючих контролерів. У посібнику розглянуті усі теми, передбачені типовими про­грамами підготовки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764224

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 Л-72

 27. Маркетинг: практикум : навчальний посібник / І. І. Вініченко, Л. М. Курбацька, М. П. Сорока та ін. — Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 408 с.

  У посібнику вміщено плани семінарських занять, завдання для само­стійної роботи студентів, тестові завдання для перевірки знань студентів до кожної теми і модуля, словник основних термінів, список рекомендованих першоджерел і додаткової літератури. Посібник складений відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за галуззю знань «Еко­номіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг».
  Книга призначена для викладачів, аспірантів і студентів вищих на­вчальних закладів економічного профілю і широкого кола фахівців, що ви­вчають сутність маркетингу та особливості його застосування в різних сфе­рах економіки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766952

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 М-26

 28. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник / [ В. О. Ткач, І. Л. Сазонець, С. Е. Сардак та ін.] ; за ред. І. Л. Сазонця. — Донецьк: Юго-Восток, 2010. — 452 с.

  Розглянуті питання щодо організації менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Наве­дені матеріали ґрунтовно розкривають теоретичні основи та практичний інструментарій орга­нізації системи менеджменту у світовій економіці. Сформульовані основні поняття дисциплін, питання для оцінювання рівня засвоєння матеріалу та список рекомендованої літератури. Підруч­ник надає можливість самостійного опанування спецкурсів, що викладаються для магістрів, які навчаються за фахом «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
  Для викладачів, молодих вчених, студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу та масового читача.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 30649

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)8 М-50

 29. Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу: моногр. / А.І. Бутенко, М.П. Войнаренко, В.І. Ляшенко та ін.; НАН Укра­їни, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2011. - 326 с.

  У монографії, сформованій на матеріалах учасників регіонального форуму «Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу Донецького ре­гіону», розглянуто сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу і його роль у післякризовому розвитку України, визначено галузеві та регіональні особ­ливості, макроекономічні механізми стимулювання цього сектору економіки.
  Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих на­вчальних закладів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самовря­дування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 30754

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 М-74

 30. Насадюк Ірина Богданівна.

  Валютно-фінансова інтеграція ЄС [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Б. Насадюк ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Астропринт, 2011. - 135 с.

  Навчально-методичний посібник присвячений механізмам і інстру­ментам валютно-фінансової інтеграції в Європейському Союзі, теоре­тичним підґрунтям Європейського монетарного союзу, ролі монетар­ного союзу в економічному розвитку країн Європи. Систематизовано модифікації теорії оптимальних валютних зон, методи порівняння еко­номічних вигод і витрат для країн, що приєднуються до валютної зони. Особлива увага приділяється таким актуальним питанням монетарного союзу євро, як фіскальна політика, інтеграція фінансових ринків, гро­шово-кредитна політика у монетарному союзі. Посібник містить нові фактичні та статистичні дані макроекономічного розвитку країн Євро­пейського Союзу. Розглядаються питання розширення Європейського монетарного союзу шляхом прийняття нових членів.
  Посібник призначається для студентів економічних ВНЗ та факуль­тетів, а також фахівців з міжнародних економічних відносин.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 741202

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Н-31

 31. Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України: монографія / ІПРЕЕД НАН України, ІГ НАН України, ІППЕ НАН України. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012.-714 с.

  Монографія присвячена обґрунтуванню наукових засад національної стратегії сталого розвитку України та довгострокової інтегрованої моделі дій, що формують ідеологію розвитку країни в координатах сучасних та планетарних викликів.
  На основі теоретичних узагальнень фундаментальних наукових засад сталого розвитку, аналізу світового досвіду формування національних концепцій та стратегій сталого розвитку, спільних кроків, протиріч переходу, сучасних проблем реформування національної економіки з системних позицій розглянуто та обґрунтовано: стратегічні цілі та пріоритетні завдання переходу; вектори розвитку секторальної політики; поліфункціональний механізм та інструментарій в системі національних обмежень га глобальних вимог; систему індикаторів сталого розвитку та їх застосування в практиці національних та міжнародних кількісно-якісних вимірів сталості.
  Визначено авторське бачення сталого розвитку як процесу змін у часовому, просторовому та результативному вимірі. Розглянуто етапи майбутнього процесу управління сталим розвитком на шляху до епохи ноосфери.
  Монографія узагальнює результати досліджень Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Інституту географії та Інституту проблем природокористування та екології за комплексним проектом «Наукові основи розробки проекту Національної стратегії сталого розвитку України» (2010- 2012 рр.) Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України с проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища.
  Монографія призначена для широкого кола фахівців, викладачів, аспірантів та студентів, що набувають соціо-гуманітарну освіту.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 770605

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Н-34

 32. Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук, праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 березня 2013 року / НДІ фінансового права. - К. : Алерта, 2013. - 160 с.

  У збірник увійшли наукові праці та рекомендації за матеріалами науково-практич­ного круглого столу «Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України», який проводився у межах виконання планової науко­во-дослідної роботи «Економіко-правові передумови та оцінка ефективності пільгового оподаткування в умовах реалізації норм Податкового кодексу України» (замовник - Департамент оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України).
  Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів, працівників міністерств і відомств, а також на широкий загал читачів, які цікавляться даною проблематикою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 771245

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук) 21/27 Н-52

 33. Онікієнко Володимир Васильович.

  Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення [Текст] : наук.-аналіт. моногр. / В. В. Онікієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціал. дослідж. ім. М. В. Птухи. - К. : Ін-т демографії та соціал. дослідж., 2013. - 454 с.

  Монографію присвячено проблемам соціальної спрямованості розвитку ринку праці та соціального захисту населення як необхідної умови та головних атрибутів соціально орієнтованої ринкової економіки. Досліджено фактори та передумови соціалізації ринку праці, методологічно обґрунтовано її сутність та показники оцінювання. Проаналізовано динаміку та якість економічного розвитку на етапі реформування соціально-економічної системи України з погляду впливу на ринок праці, зайнятість, рівень життя, соціальний захист населення, зокрема економічне становище людей похилого віку, інвалідів.
  Обґрунтовано концепцію модернізації системи соціального захисту населення, яка ґрунтується на комплексному програмно-цільовому підході.
  Для фахівців з державного управління, соціальної політики, науковців, викладачів та аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами економічного розвитку та рівня життя населення.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 55991

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 О-58

 34. Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна.

  Управлінський облік і аналіз у банках [Текст] : навч. посіб. / І. М. Парасій-Вергуненко, В. Б. Кириленко, Т. В. Ларікова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 644 с.

  У навчальному посібнику висвітлюються основні аспекти управлінського обліку та аналізу в банках. Матеріал посібника побудовано відповідно до робочої програми курсу. Кожна тема включає, крім тексту лекції, питання для самоперевірки, контрольні тести, практичні завдання, список рекомендованої літератури.
  Навчальний посібник дасть змогу студентам вивчити організаційні аспекти та методику управлінського обліку і аналізу; розподіляти доходи і витрати банку за центрами відповідальності; опанувати процедури планування в банках на різних рівнях; зрозуміти процедури формування внутрішньобанківських трансфертних цін; оволодіти технікою складання управлінської звітності та методикою її аналізу; отримати навички щодо проведення фінансового та операційного аналізу діяльності банку та окремих його структурних підрозділів.
  Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають банківську справу, облік і аудит в банках, банківський менеджмент, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової та банківських сфер.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 758900

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 П-18

 35. Пейтел Элпеш Б..

  Internet-трейдинг [Текст] : полное руководство / Э. Б. Пейтел, П. Пейтел ; пер. с англ. Т. В. Клекота [и др.] ; ред. пер. КрВ. А. Кравченко. - М. : Издательский дом "Вильямс" ; СПб. ; К. : [б.и.], 2003. - 315 с.: рис., табл. - (Как электронные деньги приносят реальную прибыль). - Библиогр.: с. 297-307

  Книга предназначена для тех инвесторов, которые решили использовать возможно­сти Internet для приумножения своего капитала. Можно смело утверждать, что Internet- трейдинг превратился из бизнеса, доступного лишь высокообразованным профессиона­лам, в сферу деятельности, которой может заниматься любой желающий. И это касается не только стран Запада, но и России, Украины и других постсоветстких стран. В данной книге, последовательно, шаг за шагом, описываются действия, необходимые для ус­пешной торговли ценными бумагами с помощью Internet. Читатель узнает как, руково­дствуясь техническим и фундаментальным анализом, следует выбирать акции; как вы­бирать брокера, открывать счет и вести торговлю. В книге детально рассматриваются особенности торговли ценными бумагами с помощью онлайновых брокеров США, Ка­нады, Великобритании, Германии и других европейских стран. Авторам книги удалось соединить основательные теоретические положения инвестиционной теории с советами относительно их практической реализации. Большую ценность придает книги то, что оба автора достаточно давно и успешно занимаются Internet-трейдингом.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 643455

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.в6 П-24

 36. Пінчук Надія Степанівна.

  Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : практикум / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 251 с.

  Посібник містить робочу програму та навчально-методичні матеріали для ви­вчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу». Навчально-методичне забезпечення включає методичні поради до вивчення кожної теми дис­ципліни, навчальні завдання до практичних і лабораторних занять, інструктивні ма­теріали для розв’язання задач на ПЕОМ, термінологічний словник та завдання для самостійної роботи студентів. Практикум призначений для аудиторних занять та на­дання допомоги студентам у процесі самостійного вивчення дисципліни, набуття практичних навичок автоматизованого розв’язання маркетингових задач з викори­станням вживаних у практиці програмних засобів. Зокрема, в посібнику наведені зав­дання та інструкції по роботі з сучасними програмними продуктами: Prime Decisions, 1С Підприємство, Marketing Expert, SPSS, Project Expert, СКБД Access та ін. Ця час­тина практикуму може бути використана студентами при написанні курсових та магістерських робіт.
  Для студентів вищих навчальних закладів освіти, що навчаються за спеціаль­ністю «Маркетинг»; може бути використаний студентами спеціальності «Економічна кібернетика». Посібник може стати у пригоді студентам, які спеціалізуються в галузі машинної обробки інформації, інформаційних систем у менеджменті.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 758855

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У.в6 П-32

 37. Поважний Олександр Станіславович.

  Корпоративне управління [Текст] : підручник / Поважний О. С., Орлова Н. С., Харламова А. О. ; Донец. держ. ун-т упр. - К. : Кондор, 2013. - 244 с

  Структура підручника «Корпоративне управління» акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління в Україні. У підруч­нику надано теоретичний та практичний матеріал викладений згідно з навчаль­ною програмою дисципліни «Корпоративне управління», який містить дев’ять змістових модулів (2 залікових модулі), питання для самоконтролю, ситуаційні та практичні завдання, термінологічний словник.
  У підручнику студентам (слухачам) надано можливість засвоїти сучасні тенденції розвитку корпоративного управління; структуру корпоративних відно­син, методологічні засади побудови систем корпоративного управління; моделей корпоративного управління; принципів державного регулювання механізмів корпоративного управління в Україні та в світі.
  Підручник призначається студентам магістратури, аспірантам, викладачам економічних вузів і спеціальностей, менеджерам і фахівцям акціонерних това­риств.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53896

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 П-42

 38. Практикум з фінансового обліку - 1: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. д-ра пед. наук проф. НАСОА М. Т. Теловатої, [О. А. Юрченко] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. - 349 с.

  Посібник є складовою навчального комплексу професійно-практичних дисциплін, зокрема: „Бухгалтерського обліку”, “Управлінського обліку”, "Фінансового обліку”. У виданні увага приділена самостійні роботі згідно переліку завдань, первинних документів для самостійного виконання практичних робіт. У навчально-практичному посібнику передбачені ситуаційні завдання, дидактичні вправи, тести, контрольні питання для самоперевірки, нормативно-правова база, рекомендована література, глосарій, додатки, виконання яких формує у студентів теоретичні та практичні вміння і навички поглибленого вивчення дисципліни “Фінансовий облік-1”. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 6.030509 „Облік і аудит”.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 771388

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 П-69

 39. Примостка Людмила Олександрівна.

  Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : підручник / Л. О. Примостка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 3-тє вид., допов. і переробл. - К. : КНЕУ, 2012. - 338 с.

  У підручнику викладено сучасні методи та інструментарій управління фінансовою діяльністю банківських установ. Розглянуто питання управління ризиками, планування в банку, методи управ­ління власним капіталом, зобов’язаннями, кредитним портфелем та портфелем цінних паперів бан­ку. Особливу увагу приділено інтегрованому підходу до управління активами і пасивами банку, ме­тодам хеджування ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів, сучасним прийомам управління банківською ліквідністю. Матеріал викладено з урахуванням міжнародного досвіду та вітчизняної практики ведення банківського бізнесу. Розгляд базових положень фінансового мене­джменту в банку проілюстровано прикладами та додатками.
  Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня під­готовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54043

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 П-76

 40. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. - Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2011. — 644 с.

  У монографії досліджено проблеми і перспективи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку на дер­жавному, регіональному рівнях та рівні окремого підприємства. Викладено авторські підходи до розробки методів та інструмен­тів управління інноваційним розвитком підприємств у руслі стратегії інноваційного прориву. Розглянуто інноваційні методи екологічного менеджменту та маркетингу.
  Для фахівців з інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 751573

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 П-78

 41. Прямухіна Наталія Валентинівна.

  Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Прямухіна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - К. : Кондор, 2013. - 304 с.

  У навчальному посібнику з урахуванням вимог до нормативної програми дисципліни «Ринок фінансових послуг» розкривається економічна сутність, специфіка діяльності суб’єктів, механізми, інструменти та закономірності функціонування ринку фінансових послуг. Враховано специфіку української економіки та динамічність ринкових процесів, які стимулюють виникнення нових видів фінансових послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг, визначено роль у економіці послуг нових фінансових ринків.
  Посібник складається з 16 тем, містить теоретичну інформацію щодо функціонування ринку фінансових послуг, питання до самостійного опрацювання тем, тести, практичні завдання та приклади розв’язування задач, термінологічний словник, предметний покажчик. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Менеджмент», «Маркетинг», «Банківська справа», а також для аспірантів, викладачів вищої школи та менеджерів у сфері фінансової діяльності для інформаційних і навчальних цілей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53895

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 П-85

 42. Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / [Л. О. Примостка, М. І. Диба, О. О. Чуб та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. — К. : КНЕУ, 2012,—459, [5] с.

  У монографії вперше системно досліджено теоретичні положення, концеп­туальні засади та практичні аспекти регулювання банківської діяльності в умо­вах глобальних викликів. В монографії увагу приділено комплексному дослі­дженню причин, проявів та наслідків глобальної фінансової кризи у банківському секторі, політиці Національного банку України в період кризи, пи­танням регулювання ліквідності банків в цей період, розроблено пропозиції що­до удосконалення наглядової роботи. Важливе місце в монографії займають про­блеми регулювання процесів входження іноземного капіталу в банківську систему України. Особливу увагу приділено дослідженню ролі регулювання та нагляду у зміцненні фінансової стійкості банків України, забезпеченні безпеки банківської діяльності в нестабільному середовищі, визначено напрями удоско­налення регулювання в контексті євроінтеграції.
  Для наукових працівників, фахівців банківських установ, викладачів, аспіран­тів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку банківської справи.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766025

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Р-32

 43. Рекуненко Ігор Іванович.

  Інфраструктура фінансового ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. І. Рекуненко. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. - 411 с

  У монографії розглядаються особливості розвитку інфраструктури фінансового ринку України на сучасному етапі. Досліджено сутність, види та місце інфраструктури в системі взаємовідносин на фінансовому ринку, проаналізовано етапи становлення та сучасний стан розвитку інфраструктури фінансового ринку України. Охарактеризовано правове регулювання інфра­структури фінансового ринку та визначено стратегічну модель розвитку ін­фраструктури фінансового ринку України.
  Дослідження розраховане на спеціалістів фінансового профілю, банків­ських працівників, економістів та студентів вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 767033

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Р-36

 44. Семигіна Тетяна.

  Інформування населення про соціальні та реабілітаційні послуги: метод. посіб. / [Тетяна Семигіна, Ганна Коришова, Олена Іванова] ; Проект прогр. розв. ООН та М-ва соц. політики України "Підтримка реформи соціального сектору в Україні". - К. : К. І. С., 2013. - 104 с

  Видання розкриває організаційні засади підготовки, надання та поширення інформації про соціальні та реабілітаційні послуги, зокрема з урахуванням положень нормативно-правових актів щодо надання со­ціальних послуг та роботи з інформацією, рекомендацій, висловлених спеціалістами соціальної сфери, результатів апробації моделі інформу­вання населення про соціальні та реабілітаційні послуги у Полтавській області.
  Для фахівців соціальної сфери, спеціалістів, які займаються роз­робкою інформаційних матеріалів щодо соціальних послуги, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вc 56335

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 C-30

 45. Соколовский Дмитрий Борисович.

  Международное налогообложение доходов от капитала экономических агентов: концептуальные основы, модели, подходы к реализации [Текст] : монография / Д. Б. Соколовский, Е. В. Соколовская ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк : Ин-т экономики пром-сти НАНУ, 2013. - 200 с.

  Монография посвящена проблеме эффективности налогообложения доходов от капитала. Проведен сравнительный анализ разных подходов к оп­тимизации указанного типа налогообложения, разработана экономико­математическая модель и предложена концепция эффективного налогообло­жения, основанная на использовании принципа нейтральности. Рассмотрены рекомендации по реформированию систем налогообложения доходов от капи­тала в институциональных условиях экономики Украины.
  Для учёных, преподавателей и аспирантов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 769089

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 С-59

 46. Стадник Валентина Василівна.

  Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : [монографія] / Стадник В. В., Йохна М. А., Соколюк Г. О. - Хмельницький : Гонта А. С., 2013. - 199 с.

  Монографія присвячена розвитку теоретичних основ і методичного забезпечення вибору та реалізації стратегії диверсифікації машинобудівного підприємства в контексті управління його міжнародною конкурентоспроможністю. Розроблено авторський підхід до оцінки здатності інноваційного потенціалу підприємства забезпечити реалізацію стратегії диверсифікованого зростання. Для управління реалізацією конкурентної стратегії підприємства на основі диверсифікації адаптовано збалансовану систему показників (ВSС).
  Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, викладачів, науковців, керівників підприємств, усіх, хто цікавиться проблемами підвищення міжнародної конкурентоспроможності виробничих підприємств.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764988

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 C-76

 47. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2012. - 534 с.

  У монографії визначено засади забезпечення сталого розвитку України та її промислових регіонів у контексті соціального та людського розвитку. Розроблено систему оцінки ризиків ресурсного забезпечення сталого розвитку. Розкрито вплив соціального капіталу на формування сталого розвитку. Визна­чено взаємозв’язок і взаємозалежність людського та сталого розвитку. Наведе­но теоретичну модель взаємозв’язку людського розвитку, нагромадження людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності промислового регіону. Розкрито механізми активізації участі населення у забезпеченні стало­го розвитку промислового регіону.
  Для фахівців державних та регіональних органів управління, науков­ців, освітян, промисловців, викладачів, аспірантів, студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 752075

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 C-76

 48. Стадник Валентина Василівна.

  Маркетинг-менеджмент інноваційного розвитку підприємства [Текст] : [монографія] / Стадник В. В., Мельничук О. П., Йохна В. М. - Хмельницький : Гонта А. С., 2013. - 205 с.

  Монографія присвячена розвитку теоретичних засад і методичного забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства на основі виділення функції маркетингу як провідної. Запропоновано авторські підходи до визначення ступеня зрілості машинобудівного підприємства для реалізації портфеля інновацій та комплекс моделей для селекції інноваційних проектів з урахуванням їх відповідності ступеню зрілості підприємства і ринку. Розроблено процедуру адаптації технології СRМ до умов діяльності та завдань управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств.
  Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, викладачів, науковців, керівників підприємств, усіх, хто цікавиться проблемами підвищення міжнародної конкурентоспроможності виробничих підприємств.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 767100

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 C-76

 49. Старенко Дмитрий.

  Один "клик" - и ты капиталист. Версия 2.0 украинская [Текст] / Дмитрий Старенко, Алексей Сухоруков. - К. : Баланс Бизнес Букс, 2011. - 207 с.

  Выдержите в руках первую в Украине книгу для начинающих инвесторов, напи­санную с учетом современных реалий национального фондового рынка. Фондовая биржа является неотъемлемой частью рыночной экономики, на рель­сы построения которой давно и, надеемся, твердо встала Украина. Вне зависимо­сти от нашего желания фондовый рынок влияет на наше финансовое будущее. Пока это влияние не очень большое, но украинская экономика только развива­ется. Со временем рынок ценных бумаг и производных финансовых инструмен­тов будет влиять на все материальные стороны жизни государства - от цены на пшеницу до развития малого бизнеса и пенсионного обеспечения трудящихся. Если Вы еще ничего или почти ничего не знаете о фондовом рынке, то начните с этой книги. Прочитав ее, Вы за несколько часов получите набор минимально необходимых знаний о том, как устроен фондовый рынок, какие возможности он дает, а главное - сможете решить, готовы ли Вы к большей экономической активности и интересно ли Вам торговать на бирже.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 756361

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 C-77

 50. Стойко О. Я.

  Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. канд. екон. наук, доц. О. Я. Стойка. - К. : Алерта, 2014. - 431 с.

  У навчальному посібнику викладено теоретичні засади функціонування й еволюції фінансів, основи функціонування фінансової, податкової та бю­джетної систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Подано загальну характеристику фінансів суб’єктів господарювання, засади функціонування страхового та фінансового ринків, місцевих і міжнародних фі­нансів. Наприкінці кожної теми вміщено практикум, який складається із плану семінарських занять, тем рефератів, запитань для самоконтролю, практичних і тестових завдань.
  Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальнос­тей вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів.

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 C-81

 51. Тараненко Ірина Всеволодівна.

  Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в умовах глобальної економічної нестабільності [Текст] : монографія / І. В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2013. - 504 с.

  У монографії викладено теоретико-методологічні засади інновацій­ної конкуренції та конкурентоспроможності на сучасному етапі глоба­лізації світової економіки. Досліджено диспропорції економічного роз­витку в умовах посилення економічної нестабільності, розроблено мето­дичний підхід до аналізу та оцінки інноваційної конкурентоспроможнос­ті з урахуванням цілей і завдань сталого розвитку, запропоновано шляхи стратегічного забезпечення інноваційної конкурентоспроможності країн.
  Книга становитиме інтерес для викладачів, аспірантів, студен­тів, фахівців у галузі економіки, світового господарства, інноваційного менеджменту, стратегічного маркетингу і управління, а також може ста­ти теоретичним і методичним підґрунтям для розробки стратегій іннова­ційної конкурентоспроможності України, окремих регіонів, підприємств.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 769211

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Т-19

 52. Торговля и коммерческое дело [Текст] : учеб. пособие на основе афоризмов, шуток, мыслей : оправдание любых ваших намерений, слов и действий / [авт.-сост.] Николайчук В. Е. - Донецк : Норд-Пресс, 2010. - 528 с.

  В данном сборнике представлены афоризмы, шутки, мысли, фразы и различ­ные краткие проявления народного фольклора на темы, образующие дисциплинарный комплекс «Торговля и коммерческое дело». Учебное пособие является универсальным и предназначено для всех развитых, развивающихся и недоразвитых индивидуумов. Оно может быть полезным не только для профессионалов и любителей, но также для умников и невежд, мужчин и женщин, старых и малых, очень занятых и бездельников, землян и инопланетян... Пособие позволяет быстро, качественно, шутя и играючи ос­воить между делом основные знания, связанные с проблемами управления торговлей, коммерческой деятельностью, ценообразованием, управлением ассортиментом, прове­дения переговоров и рядом других функционально-теоретических аспектов указанной дисциплины.
  Книга представляет собой 2-й том (из 10-ти) огромного энциклопедического собрания занятных перлов пляжно-кабинетного жанра серьёзно-развлекательной лите­ратуры. Данный фолиант в частности и анонсируемое нешуточное собрание шуток в целом, могут вызвать у читателей устойчивую прогрессивную наркотическую зависи­мость и оказать полезное психотропное влияние на формирование и развитие интел­лектуальных свойств, способствующих эволюции разума и взаимоотношений отдель­ных людей в сложной и меняющейся социально-экономической среде. Помимо проче­го искомый труд обладает благоприятным терапевтическим воздействием на негатив­ные проявления психики и утомлённого сознания.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 50905

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Т-60

 53. Турило Анатолій Михайлович.

  Інтелектуальний капітал - основа інноватизації, ефективності і корпоративної стратегії підприємства [Текст] : монографія / А. М. Турило, О. В. Корнух ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг : Вид. дім, 2012. - 227 с.

  У монографії значну увагу приділено уточненню категорійного апарату щодо інтелектуального капіталу підприємства. Досліджено зв’язок і від­мінності між інтелектуальними ресурсами, інтелектуальними активами, інтелектуальними продуктами, нематеріальними активами та інтелектуа­льною власністю підприємства. Визначено їхнє місце і роль у формуванні інтелектуального капіталу підприємства.
  Уперше досліджено розвиток людського інтелектуального капіталу в системі управління інтелектуальними ресурсами підприємства, що дозво­ляє встановити залежність між стратегічними складовими інтелектуально­го капіталу підприємства для ефективного його відтворення.
  Для фахівців у галузі управління персоналом, інноваційного менедж­менту, стратегічного управління підприємством, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 756625

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 Т-87

 54. Фещенко, В. М.

  Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В. М. Фещен­ко. — К. : КНЕУ, 2012. — 474, [6] с.

  В навчальному посібнику розкрито суперечливий розвиток новітньої еконо­мічної думки країн Європейської цивілізації впродовж останньої третини XX — початку XXI ст. Проаналізовано найважливіші економічні концепції, сформовані в межах основних і альтернативних течій світової економічної теорії. Показано багатогранність сучасної економічної думки в теоретичних надбаннях, методо­логії аналізу, прогностичних висновках тощо. Акцентується увага на новаторсь­ких дослідженнях прихильників сучасного інституціоналізму, еволюційної тео­рії, розробках лауреатів Нобелівської премії з економіки.
  Для студентів економічних спеціальностей аспірантів, викладачів, науков­ців, усіх, хто цікавиться питаннями сучасного розвитку світової економічної теорії.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 756625

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У018,0 Ф-47

 55. Хаустова В. Є., Омельченко О. І.

  Соціальна політика в регіонах України : монографія / Хаустова В. Є., Омельченко О. І. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2012.-428 с. Укр. мова

  У монографії подано результати дослідження проблеми формування та реалізації со­ціальної політики в регіонах України. Розглянуто особливості соціального регіонального розвитку та виявлено його нерівномірність. Проаналізовано сутність, функції, заходи та механізми формування та реалізації соціальної політики в країні. Запропоновано мето­дичний підхід до формування соціальної політики, спрямованої на зменшення диферен­ціації соціального розвитку регіонів, який базується на оцінці та діагностиці рівня жит­тя населення регіонів країни і враховує міжрегіональні диспропорції та конвергентно- дивергентні тенденції регіонального розвитку, що дозволяє підвищити обґрунтованість вибору пріоритетних напрямів стимулювання соціального розвитку регіонів з боку дер­жави на основі розробки відповідного комплексу цільових програм.
  На основі запропонованого підходу на прикладі Харківської області було розробле­но рекомендації щодо корегування комплексу діючих цільових програм із врахуванням наявних конвергентно-дивергентних тенденцій розвитку та визначених пріоритетних на­прямів регулювання.

  Рекомендовано для науковців, фахівців у сфері регіонального розвитку, фінансових аналітиків і консультантів, студентів вищих навчальних закладів та інших зацікавлених сторін.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 756625

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Х-26

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138